Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen bereikbaarheid stemlokalen
Categories: Zonder rubriek

Aan Raadsfractie Partij Vrij Almelo

Uw brief van 02-04-2022

Datum, 17 mei 2022
Bijlagen) Doorkiesnummer Behandeld door E.E.L. van der Linde

Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen PVA m.b.t. bereikbaarheid stemlokalen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geachte heer De Olde,

Per brief van 2 april 2022 heeft de raadsfractie Partij Vrij Almelo 5 vragen gesteld over de bereikbaarheid van de stemlokalen bij de Gemeenteraadsverkiezingen die op 14, 15 en 16 maart 2022 gehouden werden. Met deze brief worden de vragen beantwoord.

Vraag 1.

Wie houdt toezicht op het functioneren van de stembureaus?

Antwoord:

Dat is ingevolge de Kieswet het college van burgemeester en wethouders.

Vraag 2.

Waarom zijn er in verzorgingshuizen geen stembureaus ingericht voor alleen bewoners en bezoekers?

Antwoord:

De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 (TK21) werden gehouden onder het regime van de Tijdelijke Kieswet i.v.m. Covid-19. In Raadsbrief 2106546 zijn de maatregelen vermeld die door de oorspronkelijke Tijdelijke Kieswet ingesteld werden. Na aanleiding van de ervaringen bij de Tweede Kamerverkiezingen werd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 (GR22) de Tijdelijke Kieswet op een aantal punten aangepast (o.a. het briefstemmen werd per direct afgeschaft). Ondanks dat enkele dagen voor de verkiezingsdagen de zorgen om Covid minder werden en er enkele landelijke maatregelen gewijzigd werden, bleef de Tijdelijke Kieswet van kracht. Wel werd voorde kiezer de verplichting van het dragen van een mondkapje afgeschaft.

Doordat de Tijdelijk Kieswet nog steeds van kracht was bij GR22 moesten dezelfde extra maatregelen als bij TK21 getroffen worden om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdagen zo klein mogelijk te houden, om er voor te zorgen dat het voor kiezers veilig was om te stemmen en het voor stembureauleden veilig was om hun werkte doen in de stemlokalen. In de voorbereiding van de TK21 is telefonisch contact geweest met diverse locatiemanagers van verzorgingshuizen. Zij gaven toen aan dat ze in verband met de maatregelen en de zorgen omtrent Covid hun locaties niet ter beschikking konden stellen voor de verkiezingen.

Omdat de situatïe rondom Covid, de zorgen voor de veiligheid van de bewoners van verzorgingshuizen, de kwetsbare kiezer en de stembureauleden ten tijde van de voorbereiding op GR22 (gestart in oktober 2021) niet anders waren dan bij TK21. is er voor gkozen om ook bij GR22 geen stemlokalen in verzorgingshuizen in te richten.


Bij de voorbereidïngen van de komende verkiezingen (dat zwijn de gecombineerde verkiezïngen voor het Waterschap en voorde Provinciale Staten op 15 maart 2023) wordt de mogelijkheid voor het inrichten van een stemlokaal in verzorgingshuizen weer opnieuw bekeken/beoordeeld.

Vraag 3.

Een mobiel stembureau kan op verkiezingsdag verschillende locaties aandoen, zodat kiezers met een lichamelijke beperking en ouderen dichter bij huis kunnen stemmen. Waarom is hier niet aan gedacht?

Antwoord:

Ten tijde van de voorbereidingen op GR22 waren het beperken van de reisbewegingen en wisselende contacten landelijke COVID-maatregelen/aanbevelingen. Het instellen van een mobiel stembureau, waarbij dezelfde stembureauleden achter elkaar op meerdere locaties zitting hebben, was niet in de lijn van de landelijke COVID-maatregelen/aanbevelingen.

Vraag 4.

En waarom zijn er door de gemeente voor ouderen met een beperking geen ophaal- en brengdiensten geregeld?

Antwoord:

Als mensen niet in staat zijn om zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door een beperking, door ziekte, werk of vakantie, dan kunnen ze een andere kiezer machtigen om een stem uit te brengen.

Vraag 5.

Is het niet zo dat we dit naast een wettelijke verplichting ook als een morele verplichting moeten zien naar genoemde doelgroep en als bijdrage naar het verbeteren van het opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen?

Antwoord:

Nee, binnen de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar zijn er keuzes gemaakt over de locaties van stemlokalen. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de omstandwgheden van dat moment. Bij nieuwe verkiezingen zal deze afweging worden gemaakt op basis van de omstandwgheden zoals die dan aanwezig zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.