Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Op- en aanmerkingen Jaarverantwoording 2021
Categories: Zonder rubriek

ALMELO,

De jaarverantwoording 2021 telt 240 pagina’s die wij pagina voor pagina doorspitten.

7. Algemeen Financieel beeld:

Ondanks de coronacrisis is Almelo er toch in geslaagd uitvoering te geve aan haar ambities, met name dankzij meevallende gronduitgiftes aan huizenkopers.

Programma Economie en participatie:

Almelo scoort ook hoger bij ondernemers vanwege haar dienstverlening. Inmiddels staat Almelo in de landelijke top 10 van meest MKB vriendelijke steden van Nederland. De vraag naar bedrijfskavels overtrof dan ook alle eerdere regionale prognoses.

8. Programma Veiligheid:

Lokaal is Almelo ondertussen gestart met een regionaal programma Jeugd en Criminaliteit zoals o.a. het beperken van het risico dat kwetsbare jeugd af glijdt richting criminaliteit via preventie, signalering en gerichte inter-venties. Zo is Almelo o.a. ook begonnen met grootschalige controles van garageboxen en autobedrijven.

17. Herstel eigen vermogen van Almelo:

In 2018 bereikte Almelo na een jarenlange curatele door de provincie Overijssel voor het eerst weer een positief eigen vermogen, wat sindsdien sterk verstevigd is qua weerstandsvermogen met uiteindelijk een algemene reserve van 29,4 miljoen in 2021.

18. Leegstand in de binnenstad van Almelo:

De leegstand in de binnenstad is in 2021 met ruim 2.000 m2 afgenomen tot 7.189 m2. Dit is gelukt ondanks langdurige sluitingen en lage bezoekersaantallen is de leegstand sinds 2018 gestaag afgenomen.

24. Minder spanning gewenst tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt:

Ten opzichte van 2020 is de spanning op de arbeidsmarkt in Almelo toch weer sterk toegenomen en ligt inmiddels toch weer boven de spanning van voor de coronaperiode in 2020-2021.

26. Kansrijker door bijscholing:

Tot juni 2020 waren er 2.667 aanvragen gedaan voor (bij) scholing bij het Twents Fonds voor Vakmanschap waarvan 414 door Almelose inwoners. Van deze 414 werden er uiteindelijk 127 toegewezen. Almelo bleef ook in 2021 werkzoekende en werkenden actief benaderen om gebruik te maken van het scholingsfonds zodat men grotere kans op duurzaam werk heeft. Dit is een lucratieve win-win situatie waarvan zowel de gemeentelijke Sociale Dienst profijt heeft doordat er uitkeringen komen te vervallen en geschoolden aanzienlijk kansrijker worden op de Almelose arbeidsmarkt ! Inmiddels kent Almelo, procentueel gezien, het hoogste aantal toegewezen per beroepsbevolking van alle Twentse gemeenten.

28. Grip op bewindvoering:

Over de periode 2019-2021 is tevens een daling van circa 15% te zien in het aantal mensen dat bijzondere bijstand voor bewindvoerings kosten krijgt.

29. Het innovatieplatform Heracles:

Het innovatieplatform van Heracles heeft zich in 2021 doorontwikkeld. Naast events en vele projecten met studenten, wetenschappers en bedrijven is ook gewerkt aan langdurige samenwerkingsverbanden tussen topsport, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Zo wordt er gewerkt aan het aantrekken en behouden technisch talent in de regio.

Wat is de relatie tussen Heracles en het aantrekken van ’technisch talent’? Er zijn in veel gemeentes ook fake-activiteiten die geld kosten: wat zijn bijvoorbeeld het gemiddelde aantal uren van die ’tegenprestaties’en waar bestonden die uit?

30. Intensivering van de uitvoering van het handhavingsbeleid in Almelo:

In 2021 is het Project onderzoek inkomsten en vermogen in het buitenland voortgezet. Eind 2021 zijn ruim 1.700 ontvangers van bijstand gevraagd om inzage te geven in eventueel bezit en of inkomsten in het buitenland. Tot nu toe heeft het merendeel van de bevraagde personen aangegeven dat er geen sprake is van vermogen/inkomsten in het buitenland. Zij die dat wel hebben gedaan hadden bezittingen in landen zoals Syrië en Irak. In deze landen kan het Internationaal Fraude Bureau (IBF), dat het project uitvoert, geen onderzoek doen. Gezien deze tegenvallende resultaten, heeft Almelo samen met IBF besloten voor een andere aanpak in landen waar dat wèl mogelijk is. Het IBF heeft inmiddels 10 landen benoemd waar zij onderzoek kunnen doen. Dit project loopt tot 2023.

31. Maatschappelijk nuttige tegenprestatie voor de Almeloër:

Almelo heeft in 2021 ruim 1200 personen aangesproken over het verrichten van een maatschappelijk nuttige activiteit. Het aantal inwoners dat over 2021 een activiteit heeft verricht bedraagt 784 wat een score is van 67%.

37. Toename van 5.000 m2 open water in 2022 in de gemeente Almelo:

De weersextremen worden steeds groter en Almelo ligt geografisch in het lagere deel van de delta van Twente. Om hierop te kunnen anticiperen is in 2021 de Almelo Klimaat Adaptatie Strategie (AKAS) met uitvoeringsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. Of deze agenda succesvol blijkt zal in de praktijk moeten blijken.

40 Energiebesparing in Almelo:

Eind 2021 zijn 6516 openbare lantaarnpalen vervangen door LED- verlichting. In deze tijd van snel stijgende energieprijzen voor iedereen is dit een welkome oplossing !

42. Almelo wil nòg meer energiebesef:

Almelo stimuleert zeer actief de bewustwording van Almeloërs zodat zij hun steentje kunnen bijdragen aan de klimaatbewustheid van Almelo. Des te meer omdat inmiddels 70% van de stad een particuliere huiseigenaar heeft.

45. Programma Veiligheid:

In 2021 is Almelo geconfronteerd met een aantal dodelijke incidenten. De incidenten hadden geen onderling verband met elkaar. Het verdriet bij nabestaanden was immens, de maatschappelijk impact was groot en raakte aan het veiligheidsgevoel van inwoners. De incidenten onderstrepen het belang van het versterken van de verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid in Almelo. Wellicht is het een verbindend idee om zeer regelmatig de Almeloërs te informeren via de site waarstaatjegemeente.nl’ en publicatie van het jaarlijkse politieverslag in welke vormen van criminaliteit in Almelo uitblinkt in negatieve zin, zodat het College van Burgemeester en Wethouders hiernaar kunnen handelen. Des temeer omdat in 2021 het aantal E33 meldingen bij de politie (meldingen van overlast door verwarde personen)gestegen is naar 820, ten opzichte van 735 in 2020 en 731 in 2019. Mogelijke oorzaak van deze stijging is dat er steeds meer aandacht is voor personen met zorgwekkend gedrag. Dit klemt des te meer omdat deze problematiek in complexiteit toe neemt, waardoor een directe oplossing niet direct voor handen lijkt.

49. Pilot bodycams:

Het gebruik van de bodycam heeft als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de boa’s zèlf te vergroten. Het gebruik van de bodycams tussentijd en na afloop van de pilot geëvalueerd. De boa’s gaven aan dat een bodycam een preventief effect heeft op het gedrag van mensen. Mensen gedragen zich rustiger zodra zij een bodycam zien, wat tot een groter veiligheidsgevoel bij boa’s leidt.

Cameratoezicht:

In 2021 is de aanbesteding gestart voor het uitbreiden van het huidige aantal camera’s in de binnenstad. De verwachting is dat we medio 2022 een dekkend netwerk aan cameratoezicht in de binnenstad zullen realiseren, eventueel met ondersteuning van drones vanuit het politiebureau.

58. Herijking van het gemeentefonds:

Men hoopt in Den Haag dat de herijking van het gemeentefonds voor 345 gemeenten 1 januari 2023 gerealiseerd is. Op 4 mei jl. verscheen er echter een artikel van Hans Bekker in het Medium Binnenlands Bestuur onder de kop ‘Gemeenten op rand van financieel ravijn’ met de mededeling dat geen enkele gemeente weet hoeveel geld er na 2026 zal zijn en dat maakt het voor nieuwe coalities heel lastig om toekomstplannen te maken. Tot en met 2025 vloeit er redelijk veel geld van het rijk richting 345 gemeenten. Na 2026 vallen de baten echter meer dan fors terug van 137 euro naar 47 euro per inwoner. Timmer dan maar eens als gemeenteraadslid in Almelo een voorjaarsnota in elkaar. Het ravijnjaar, zo wordt 2026 in gemeenteland inmiddels genoemd. Nu hoort in bepaalde mate overdrijving bij het
politieke spel om de knikkers, maar de financiële afgrond waarvoor gemeenten zich zien geduwd door het kabinet Rutte IV is alleszins reëel te noemen.

Commissie van Wijzen:

In 2021 heeft de ‘Commissie van Wijzen’ geoordeeld dat gemeenten onvol-doende middelen van het Rijk ontvangen om de jeugdhulp uit te kunnen voeren. Dit heeft ertoe geleid dat landelijk 1,3 miljard euro aanvullend beschikbaar is gekomen in het gemeentefonds. Niet verstandig omdat ouders in de eerste en laatste plaats financieel en moreel verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun minderjarige kroost. Bovendien krijgen ouders voor minderjarige kinderen kinderbijslag hetgeen ertoe moet bijdragen dat zij hiermee hun kinderen in het gareel kunnen houden.

61. Persoonlijke netwerkcoach:

De in 2020 ontwikkelde persoonlijke netwerkcoach is in 2021 als een reguliere algemene voorziening ingezet. Dit doet Almelo via AVEDAN, die geschoolde vrijwillige coaches in contact brengt met onze inwoners die behoefte hebben aan hulp om zelfstandig en gezond in Almelo te leven. Halverwege 2020 liepen er 30 trajecten, waarvan 19 nieuwe trajecten waren. Uit de evaluatie van 11 afgesloten trajecten bleek dat de deelnemers aangaven dat de kwaliteit van hun leven van een 5,2 naar een 8 is gegaan !

63. Indicatoren:
Deze indicatoren zijn voorbarig in hun conclusies, zij schermt immers metgerealiseerde getallen uit het jaar 2022, hetgeen onjuist en voorbarig is, zo concludeert ook de auteur van deze analyse !

65. Corona in Almelo:

Corona droeg in negatieve zin bij aan lange termijn doelstellingen, als het tegengaan van de overerving van armoede, de stapeling van het gebruik van voorzieningen, een nog grotere zelfredzaamheid en hopen op een betere ‘wijkeconomie’.

66. Klimaat-adaptieve en aardgasvrije wijk:

De energieprijzen stijgen. Dit raakt iedereen en vooral bewoners van een oudere woning van vóór 1970 met een laag energielabel. Verduurzaming van woningen kan energiearmoede beperken en voorkomen dat achterstanden in kwetsbare wijken verder gaan toenemen. Met het oog op deze urgentie is één van de prioriteiten van programma
Nieuwstraatkwartier gelegd bij de verduurzaming van woningen van huiseigenaren. Veel woningen in het Nieuwstraatkwartier zijn van vóór 1970 en slecht geïsoleerd. Met de stijgende gasprijzen verdient de verduurzaming van woningen prioriteit.

67. Nieuwstraatkwartier:

In het Nieuwstraatkwartier zijn veel panden met kamerbewoning. Hand- haven op kamerbewoning was voorheen op grond van het toen geldende bestemmingsplan niet mogelijk. De uitspraak van de Raad van State op 13 oktober 2021 maakte de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Paraplu- herziening wonen’ definitief. Door deze uitspraak is handhaving sindsdien mogelijk tegen huiseigenaren die de regels voor kamerbewoning over-treden. In 2021 vonden dan ook gecoördineerde actiestegen illegale kamerverhuur plaats. Inwoners in de directe omgeving van de panden
reageerden positief.

68. Bewonersinitiatieven:

Bewonersinitiatieven dragen bij aan het versterken van sociale samenhang en het vergroten van zelfredzaamheid. In 2021 hebben we 12 verschillende initiatieven ondersteund en gerealiseerd, wat natuurlijk voordelig kan zijn voor de gemeentekas.

89. Functiemenging van bedrijven en wonen:

De gegevens over 2021 ontbreken helaas

Absoluut school verzuim:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen, ontbreekt over 2021 !

Het aantal leerlingen dat wèl staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen, ontbreekt over 2020 en 2021!

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat, ontbreekt over 2021 !

94. Percentage niet-sporters:

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder ontbreekt over 2021 !

96. Openbaar groen en (open lucht) recreatie:

Bestrijding van de eikenprocessierups is succesvol gebleken, waardoor de kosten zijn gedaald (85.000 euro)

98. Indicator:

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar ontbreekt in 2021 !

Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen ontbreekt in 2021 !

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet leven ontbreekt in 2021 ! Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) ontbreekt in 2021 !

Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking ontbreekt in 2021 !

103. Indicator:

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kilo’s ontbreekt zowel in 2020 als in 2021.

106. Indicator:

Gemeentelijke woonlasten van een alleenstaande zijn vrijwel even hoog als die van een (kinderrijk) gezin. Dit is niet alleen in strijd met het beginsel ‘de vervuiler betaalt) maar ook eenvoudig te repareren via de Gemeentelijke Basis Administratie van Almelo (GBA)

116. Financiële risico’s:

Van de 15 financiële risico’s vallen er 4 op, te weten:

  • Zorg, grotere autonome stijging kosten
  • Veiligheid, ondermijning neemt toe
  • Veiligheid, onevenredig sterke toename aantal kwetsbare personen
  • Veiligheid, maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie op grote schaal

121. Lange termijn ontwikkelingen:

De netto schuldquote in Almelo is aanzienlijk verbeterd als gevolg van aflossingen op langlopende en kortlopende leningen. Ook het bedrag aan verstrekte leningen is in 2021 afgenomen als aanzienlijke opbrengsten uit gronduitgiftes.

128. Renteontwikkeling/-visie:

De recent uitgebroken oorlog in Oekraïne en de hiermee samenhangende geopolitieke spanningen maken de economische verwachtingen op dit moment uiterst onzeker.

134. Informatieveiligheid:

In 2020 was er een grote ransomware aanval bij de gemeente Hof van Twente. Gebleken is dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Er zijn inmiddels 120 beveiligingsincidenten gemeld, waaronder datalekken. In hoeverre en op welke termijn wordt hieraan gewerkt door de gemeente Almelo ?

142. Twence:

Uit de tabel blijkt dat Twence als verbonden partij een veel te hoog risico vormt voor Almelo. In samenspraak met de Twentse partnergemeenten wordt er nu een gang naar de rechter voorbereid. Is er al indicatie wanneer deze kwestie bij de rechter voorgelegd wordt ?

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.