Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Amendement: alleen raadsleden in Presidium
Categories: Zonder rubriek


Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Titel amendement: alleen raadsleden in Presidium

Betreft raadsvoorstel: 16 Verordening presidium gemeente Almelo 2022
Voorstel Verordening Presidium Gemeente Almelo van 14 Juni 2022

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022

Besluit:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. raad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo;
b. presidium: het presidium van de gemeente Almelo;
c. griffie(r): de griffie(r) van de gemeente Almelo;
d. voorzitter: de voorzitter van de raad;
e. fractievoorzittersoverleg: zoals bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde gemeenteraad Almelo.

Artikel 3 Samenstelling en voordracht
1. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de vicevoorzitter van de raad en maximaal vijf raadsleden. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van raadsleden van coalitiedragende en niet-coalitiedragende partijen. De raad benoemt de raadsleden die in het presidium zitting hebben.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter van het presidium wordt deze vervangen door één van de andere leden van het presidium.

3. De griffier of diens plaatsvervanger is adviseur van het presidium.

4. Het presidium kan zich daarnaast laten adviseren door andere adviseurs.

5. Het secretariaat van het presidium wordt verzorgd door een op de griffie werkzame ambtenaar.

te schrappen en te vervangen door …

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. raad: de gemeenteraad van de gemeente Almelo;
b. presidium: het presidium van de gemeente Almelo;
c. griffie(r): de griffie(r) van de gemeente Almelo;
d. voorzitter: de gekozen voorzitter uit de door de raad benoemde 5 presidiumleden, niet zijnde de voorzitter van de gemeenteraad of de vice-voorzitter daarvan;
e. fractievoorzittersoverleg: zoals bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde gemeenteraad Almelo.

Artikel 3 Samenstelling en voordracht
1 Het presidium bestaat uit 5 raadsleden door de raad aangewezen en benoemd, het presidium zal onderling een voorzitter en vice-voorzitter kiezen bij meerderheid van stemmen.
Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van coalitie-dragende en niet coalitie-dragende partijen;

2. Bij afwezigheid van de voorzitter van het presidium wordt deze vervangen door één van de andere leden van het presidium of een raadslid buiten het presidium.

  1. De griffier of diens plaatsvervanger is adviseur van het presidium.
  2. Het presidium kan zich daarnaast laten adviseren door andere adviseurs.
  3. Het secretariaat van het presidium wordt verzorgd door een op de griffie werkzame ambtenaar.

Toelichting:
De Partij Vrij Almelo acht het van belang dat er, mede conform het adagium van de informateur de heer Fred de Graaf, meer vorm en inhoud wordt gegeven aan het dualisme en de open en transparante bestuurscultuur van de gemeente Almelo.
Derhalve is het in onze optiek niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk de Gemeenteraad en als belangrijk onderdeel daarvan het presidium, zoveel mogelijk autonoom (zelfstandig) en politiek autark (zelfvoorzienend) te laten functioneren om een politiek meer dualistische opstelling te kunnen bewerkstelligen.
De burgemeester als ook de griffier kunnen in deze constellatie, indien het presidium dit in meerderheid wenst, als adviseur voor het presidium worden uitgenodigd maar zijn niet meer automatisch lid daarvan. Dit analoog aan andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag waar de burgemeester respectievelijk adviserend lid is en in het laatste geval geen deel uit maakt van het presidium.
Het presidium in Den Haag geeft ook sturing aan de griffie, zodat het primaat van de gemeenteraad en als afgeleide het presidium in deze context nog eens extra wordt benadrukt.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.