Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ALMELO, Begroting 2023
Categories: Zonder rubriek

Stadhuis Almelo

Voorwoord:

Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 194 pagina’s met een relatief kleine lees-letter. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de zeer gewaardeerde architecten van deze begroting.

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te voorzien van commentaar.

Zoals U bekend ontvluchten steeds meer inwoners de overbevolkte randstad naar meer betaalbare provincies en gemeenten zoals o.a. Almelo. In hoeverre verwacht het college van B & W van Almelo te kunnen voldoen aan de toenemende vraag van deze randstad vluchtelingen?

Almelo kan de grote maatschappelijke vestigingseisen niet in haar eentje oplossen. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet in de regio Twente. In hoeverre kan Almelo rekenen op medewerking en verantwoordelijkheid van de regiogemeenten?
Ook in Almelo wordt het voor de inwoners steeds moeilijker om het hoofd te bieden aan grote maatschappelijke vragen zoals steeds hogere energierekeningen, steeds duurdere boodschappen bij steeds minder koopkracht. Wat kunt U als college betekenen voor Almeloërs ? Het aantal achterstanden in de betaling bij diverse zorgverzekeraars is met bijna 20% gestegen. Dat concludeert het Economisch Bureau van ABN Amro op basis van gegevens van incassobedrijven. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 14 oktober 2022.

Hoewel de begrotingen 2023, 2024 en 2025 vooralsnog financieel sluitend zijn is de Rijksoverheid voornemens in 2026 op grote schaal te gaan korten op het gemeentefonds wat subsidie uitkeert aan 344 gemeenten. Dit betekent wellicht dat er voor vele gemeenten, zoals Almelo, wederom een beroep gedaan moet worden op een artikel 12 status en Almelo, net zoals vroeger, wederom onder curatele komt te staan van de Provincie Overijssel wat een zeer grote vrijheidsbeperking betekent. In hoeverre bereid het college van Almelo zich inmiddels voor op een nieuwe curatelestelling ?

Het College is van mening dat windenergie een belangrijke duurzame energiebron is voor de Almeloërs. In hoeverre heeft windenergie nog meerwaarde als er geen wind staat ?

Het nadelige structurele begrotingssaldo, zoals eerder genoemd op pagina 7 in deze begroting, zorgt ervoor dat er geen ruimte meer is voor lokale initiatieven met een langjarige financiële doorwerking. Is er al overleg tussen het College en ‘Den Haag’ over de consequenties vanwege de lagere uitkering door de Rijksoverheid uit het gemeentefonds aan 344 Nederlandse gemeenten?

Het College van B & W verwacht voor het WMO een tariefstijging van 5% die gelijk zou moeten zijn aan eenzelfde prijscompensatie. De inflatie is echter al maanden 15 tot 17% met een bijbehorende koopkrachtverlaging van eenzelfde percentage. Bent U met ons van mening dat de verwachte 5% veel te optimistisch is ?

Het kabinet wil pas in september 2026 meer helderheid geven over de financiële situatie van 344 gemeenten vanaf 2026. Deze onzekerheid veroorzaakt wellicht veel spanningen onder de bevolking hetgeen slecht is voor de gezondheid en gemoedsrust bij vele Almeloërs. Is het mogelijk om eerder informatie te verstrekken zodat de bewoners meer tijd krijgen om zich te beraden over de mogelijke rampspoed in hun stad ?
Des te meer omdat nu al de prijzen voor onderhoud aan de eigen woning, zoals staalproducten, PVC en cement, zonder enige compensatie(!) reeds in het 1e kwartaal van 2022 enorm gestegen zijn met respectievelijk 106%, 41% en 24%. De inwoners van Almelo verdienen daarom een tijdige voorlichting over hun toekomst en wanneer bent U, als college van B & W, daartoe in staat ?

Niet alleen de brandverzekering wordt reeds in 2022 veel duurder aanbesteed, die een aanzienlijke kostenstijging laat zien, maar ook de energiekosten worden ook in 2022 veel duurder. Dit klemt des te meer omdat er vooralsnog geen volledige compensatie valt te verwachten. Wat zijn Uw ideeën hierover ?
Op 15 maart 2023 vinden er gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen plaats. Bent U het met ons eens dat het voor zowel linkse als rechtse populisten wederom een aanleiding is om niet meer te stemmen op de gevestigde kartelpartijen. Gaarne Uw reactie ?

Jeugdzorg: Bent U het met ons eens dat zorg voor minderjarigen een taak is voor de ouders en uiteraard niet voor de Almelose belastingbetaler ?
Bent U het ook met ons eens dat ouders volledig financieel en materieel aansprakelijk zijn voor hun kinderen en schadeclaims door minderjarigen in mindering gebracht moeten worden op kindertoeslagen ?
Sinds 2022 is gebleken dat veel cliënten met duurdere zorg van andere gemeenten zijn overgenomen door Almelo terwijl deze zouden moeten blijven vallen onder het woonplaatsbeginsel. Dit lijkt ons zeer kwalijk voor de Almeloër. Kunt U met spoed deze zorgcliënten weer terugsturen naar hun oorspronkelijke gemeenten ?

Websitebeheer: De website www.almelo.nl krijgt steeds meer bezoekers en zij willen dit gebruik nòg verder laten toenemen. De beschikbare beheercapaciteit is hiervoor echter niet aanwezig. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website verder te verbeteren moet de formatie met 1 fte worden uitgebreid. Heeft U al een indicatie wat deze fte-uitbreiding de Almelose belastingbetaler extra gaat kosten?

Het college van B & W kwalificeert de binnenstad van Almelo als een binnenstad die ‘verbindt’ en ‘verrast’. In hoeverre gaat dit verbinden en verrassen de Almeloër nu tegen vallen ? Dit klemt des te meer omdat er in het kernwinkelgebied, net zoals in de rest van Nederland sprake is van 17% inflatie en hierdoor ontstane dalende koopkracht. Bent U het hiermee eens?

1 op de 13 kinderen in Twente heeft een hoog risico op psychosociale problematiek. Voor oudere jongeren in Twente is dat zelfs 1 op de 5 kinderen. Deze jeugdzorg valt echter in de 1e en laatste plaats onder de meerderjarige ouders en niet onder de Almelose belastingbetaler. De ouders krijgen hiervoor zelfs kindertoeslagen. Bent U het ermee eens dat de bewuste ouders hiervoor op hun eigen verantwoordelijkheden moeten worden gewezen?

Aantrekkelijk ondernemersklimaat: Bent U het ermee eens dat Almelo, ondanks de huidige landelijke omstandigheden, moet blijven streven naar het versterken en behouden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat behoud en verbetering van de top 10 positie MKB-vriendelijkste steden ? Des te meer is het buitengewoon kwalijk dat de overheid overweegt om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen van 6310 euro nú, naar 900 euro in 2027 hetgeen betekent dat een flink fiscaal voordeel voor (Almelose) zzp’ers verdwijnt en het aantrekkelijke ondernemersklimaat in Almelo op termijn ook weg is !
De leegstand in Almelo is in 2022 circa 1,4% en dat is fors lager dan een gezonde frictieleegstand van 5%. Dit betekent echter ook dat Almelo zijn ondernemers niet kan faciliteren in hun vraag naar uitbreidingsruimte en dat de aantrekkelijkheid van het ondernemersklimaat onder druk staat. Gaarne Uw mening als College van B & W hierover ?

Een grote uitdaging op economisch gebied is het tekort op de arbeidsmarkt voor de hightech/maakindustrie, logistiek, zorg en horeca. Om talent aan te trekken en te behouden zou moeten worden ingezet op een woningbouwopgave met aantrekkelijke huizen voor de midden- en hogere klasse. In hoeverre ziet U als College van B & W nog mogelijkheden?

Eigen vastgoedvoorraad in Almelo: Om deze goed aan te pakken moeten er uiteindelijk 100 woningen van het aardgas af. Het team Vastgoed zou hiervoor een plan van aanpak opstellen. In hoeverre is hiervan al sprake ?

Dierenwelzijn: Het College geeft weliswaar een paginagrote opsomming van werkzaamheden en taken op, doch uitgaven ter zake ontbreken, Dit terwijl dit niet zou mogen ontbreken voor de Almelose belastingbetaler en lokale dierenvriend. Wat is hiervan de reden en kunt U dit alsnog en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling als bijlage toevoegen voor de gemeenteraad ?

Parkeerbelasting: Vanwege een afname van het aantal parkeerabonnementen zijn de parkeeropbrengsten structureel met 40.000 euro verminderd. Datzelfde geldt voor de tegoedkaarten die door de ondernemers in het centrum dus minder worden afgenomen. Is dit volgens U een rechtstreeks gevolg van de energie- en koopkracht crisis ?

Precariobelasting: Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Bent U het met ons eens dat dit, gezien de heersende energie- en koopkrachtcrisis een onverstandig besluit is en de middenstander economisch nog meer schaadt ?

Jongeren met jeugdhulp: Het aantal minderjarige jongeren, die jeugd-hulp krijgen van overheidswege, terwijl dit een onverkorte zorg is van de ouders, zijn ondanks alle inspanningen tussen 2017 en 2021 toegenomen van 9,6% naar 13,1%. Wat denkt het College van B & W hieraan te kunnen doen?

Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Deze opwekking is merendeels echter zeer afhankelijk van tijdelijke momenten van zon en wind, dus per definitie veel kostbaarder dan olie of gas. Wat heeft deze ‘energiewinning’ de Almeloër uiteindelijk per saldo gekost ?

De gemeentelijke woonlasten voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens zijn tussen 2017 en 2022 met circa 25% toegenomen (Bron WJSG) In hoeverre is het College van B & W bereid na te denken over een energieprijs plafond ?

Tussen 2021 en 2023 gaat Almelo uit het gemeentefonds jaarlijks 187,7 tot 200,9 miljoen ontvangen van de rijksoverheid. Omdat de eigen lokale inkomsten helaas nog altijd zeer minimaal zijn heeft een grote korting van overheidswege een zeer grote impact op het levensonderhoud en koopkracht van de Almeloërs. In hoeverre heeft U van de voorzitter, de Heer J. van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al een indicatie gekregen hoe groot die korting op het gemeentefonds van Almelo gaat worden in 2026 ?

Dit klemt des te meer omdat alle gemeenten alleen maar enig bestaansrecht hebben bij een weerstandsvermogen van minimaal 1,2% en bij een nòg kleiner percentage wederom een kwalijke curatele artikel 12 ontstaat onder een provinciaal juk. Gaarne Uw reactie ?

Bij grote maatschappelijke onrust en een hoge risicokwalificatie van 70 ontstaat er radicalisering en polarisatie in Almelo. Wat is hierover de mening van het College ?

Er zouden 30.000 bomen zijn in Almelo. Deze hoeveelheid zou prima lijken voor de gezondheid van de Almeloër, zo wordt beweerd in Uw begroting. In het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeente nr. 12 van 26-8-2022 bleek echter recent dat Almelo inmiddels 111.385 bomen zou hebben op een huidig bevolkingsaantal van 72.883, hetgeen dus neerkomt op 1,5 boom per Almeloër. Dat zijn er dus relatief veel meer en lijkt op een forse verschrijving van de auteur van deze begroting. Als dit klopt heeft Almelo dus veel meer bomen, dus veel meer schaduw, dus minder hitte en meer gezond wonen in Almelo. Gaarne Uw reactie hierover !

Het huidige areaal bevat 2090 speel en sporttoestellen en ruim 27.000 m2 aan speelondergronden. In hoeverre dit landelijk veel of weinig is wordt helaas niet vermeld.

ECB: Onder druk van de hoge inflatie en vooral ook de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar, heeft de ECB in het 2e en 3e kwartaal 2022 echter weer maatregelen genomen die leiden tot een nòg hogere rente. Deze veel hogere rente zal wellicht zeer te koste gaan van de huizenprijzen. Dit terwijl de banken zèlf nog altijd een vrijwel 0-rente gunnen aan de spaarder… De banken zijn dus wederom bezig met een ernstige vorm van een oneerlijke verrijking, zo meldde ook het Algemeen Dagblad op 26 september 2022 Wat is de mening van het College van B & W hierover ?

De externe inhuur bedraagt in Almelo 11% van de totale personeelsbezetting in Almelo. Jarenlang was ‘externe inhuur’ een omstreden item omdat deze veel te kostenverhogend zou zijn. Onze vraag hierover is, wat zijn de personele kosten van een externe en waarom kan hierin niet tijdig voorzien worden in ‘gewoon’ personeel via de afdeling Personeelszaken?

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om een actief grondbeleid te voeren (waarbij de gemeente zelf gronden koopt, bouw- en woonrijp maakt en de bouwgrond als eindproduct verkoopt) Dit lijkt ons inziens vanwege de risico’s geen overheidstaak en in hoeverre bent U het met ons eens ?

De gemiddelde afhandelingstermijn van WOO-verzoeken aan overheden was in 2021 maximaal 161 dagen volgens het recent verschenen rapport ‘Ondraaglijk traag’ De afhandelingstermijn was echter niet beperkt, doch leverde voor de bezwaarmaker een riante lokale vergoeding op. Zo kon het gebeuren dat een Utrechtse bezwaarmaker honderden bezwaren in diende en vanwege de ambtelijke traagheid een vergoeding kon afdwingen die uiteindelijk 1 miljoen euro ambtelijke vergoeding veroorzaakte aan de massa-indiener.. Wat is hiervan Uw reactie en in hoeverre is dat nog steeds mogelijk, wellicht ook in Almelo ?

Recreatieschap Twente: Resultaten van dit schap zijn niet vermeld. Wat hiervan de reden?

Twente Development: Ook van dit schap zijn geen resultaten vermeld. Wat is hiervan de reden?

De gemeente Almelo is enig aandeelhouder en financier van IGM, waardoor de gemeente risico loopt bij waardedaling door de stijgende rente van het vastgoed van IGM. Ook wanneer klanten van het IGM niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen loopt de gemeente Almelo nog altijd risico, dus is dit geen overheidstaak. In hoeverre is IGM nu verkocht ? Twence Holding: De Almelose gemeenteraad heeft in 2015 bij motie besloten niet langer de eigenaar te willen zijn van dit bedrijf. Onlangs is er opnieuw een poging ondernomen de aandelen te verkopen. Is hier inmiddels al iets over bekend ?

Fouten in belastingaangiften met zorgkosten: Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat in circa 28% van miljoenen aangiften IB/PH met de aftrek van zorgkosten fouten worden gemaakt. Het gaat dan ook om een landelijk bedrag van 346 miljoen euro (39% van de opgegeven zorgkosten) De meeste fouten worden echter waarschijnlijk niet gecorrigeerd door de ambtelijke aanslagregelaars terwijl 100% controle m.i. een absolute plicht is want het gaat tenslotte om veel, heel veel gemeenschapsgeld. De belastingdienst, zo bleek uit navraag, controleert namelijk slechts 3% tot 4% van de aangiften IB/PH met zorgkosten. Dit betekent ook dat er een bedrag van vele miljoenen niet geïnd wordt hetgeen integraal en onverkort verwijtbaar is aan de desbetreffende ambtelijke aanslagregelaars. Wellicht zouden er zelfs kamervragen via landelijke partijen hierover gesteld moeten worden ! Bron: www.fiscalert.nl pagina 4, oktober 2022.

Burgerraadsleden / fractie-ondersteuners

Raadsleden kunnen vaak best wat hulp gebruiken. Met name als de fractie klein is, en de portefeuilles dus groot. Ondersteuning van een burgerraadslid kan dan een goede oplossing zijn. Zij hebben echter geen stembevoegdheid (zij zijn niet gekozen) en nemen ook geen deel aan de raadsvergaderingen (zij zijn geen raadslid). Een burgerraadslid wordt wel door de raad benoemd, op voordracht van de fractie. Zij ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen en een politiek beraad op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Een fractie-ondersteuner werkt voor de hele fractie. Het is aan de fractie om te bepalen of de fractieondersteuner een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding kan dan worden betaald uit de fractievergoeding. Deze vergoeding zou inwonertal gerelateerd moeten zijn. In de praktijk verschillen deze echter dramatisch groot per gemeente.

Een financieel analist heeft op verzoek van onze fractie een en ander met elkaar vergeleken. Zo heeft één fractiemedewerker in Utrecht, een stad met 359.555 inwoners, recht op jaarlijks maximaal 95.000 euro, zo bleek uit de Utrechtse begroting 2022, doch een fractiemedewerker van een 2-persoonsfractie in Almelo met een inwonertal van 73.155 slechts recht op een vergoeding van 2300 euro per jaar. Dit is niet alleen NIET inwonertal gerelateerd, maar ook volstrekt buitensporig weinig en gaat dan ook zeer ten koste van de belangen en leefbaarheid voor de Almelose kiezers die zich natuurlijk èn terecht achtergesteld voelen bij de Utrechtse kiezer.

De site Waarstaatjegemeente.nl is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van beleidsterreinen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.