Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Partij Vrij Almelo over bomenkap
Categories: Zonder rubriek

Aan: Fractie Partij Vrij Almelo
Datum 25 oktober 2022

Uw brief van 26 augustus 2022.

Behandeld door M. van Poorten.

Onderwerp: beantwoording schriftelijke vragen fractie Partij Vrij Almelo over bomenkap.

Geachte heer De Olde,

Uw fractie heeft vragen gesteld over bomenkap. In deze brief leest u onze antwoorden. Wij hebben uw vragen hieronder genummerd en cursief weergegeven. Allereerst geven wij u een toelichting over de regelgeving die in de gemeente Almelo geldt voorde bomenkap.

In de gemeente Almelo geldt de door de raad vastgestelde Bomenverordening. Op basis van deze verordening zijn bomen aangewezen die bescherming verdienen. Het gaat hierbij om bomen die op de monumentale en bijzondere bomenlijst staan. Daarnaast gaat het om bomen die opgenomen zijn in ons bomenstructuurplan. De Bomenverordening schrijft voor dat voor kap van deze bomen een vergunning moet worden aangevraagd. Bomen die niet op de lijst of in de structuur staan, zijn vergunningvrij.

Vraag 1.

Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?

Antwoord:

Wij hebben de bomen die in de gemeente Almelo bescherming verdienen opgenomen op de bomenlijst en/of het bomenstructuurplan. Naar ons oordeel worden deze bomen daarmee voldoende beschermd.

Vraag 2.

Wat is het bezwaar van inwoners waard?

Antwoord:

Inwoners die daarbij belang hebben, kunnen bezwaar maken tegen een boom die slechts met een vergunning kan worden gekapt. Als zij dit tijdig doen, dan wordt hun bezwaar behandeld op een hoorzitting van onze bezwarencommissie. De argumenten die de inwoners daar aanvoeren worden meegewogen bij de uiteindelijke beslissing tot kap.

Vraag 3.

Is het college het met ons eens dat het systeem (van aan vragen, vergunningen, meldingen en communicatie) ín het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij zijn van oordeel dat het systeem bij de tijd is. Het systeem zoals opgenomen in onze Bomenverordening is conform het systeem dat voor de kap van bomen is opgenomen in de meest recente modelverordening van de VNG. Dit model wordt landelijk gehanteerd.

Vraag 4.

Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen?

Antwoord:

Het college ziet geen aanleiding dit systeem aan te passen.

Vraag 5.

Hoe worden Inwoners over dergelïjke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?

Antwoord:

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom (kapvergunning) en de vergunning zelf worden gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nL Dit is de wettelijk voorgeschreven wijze van publicatie. In het Almelo’s weekblad wordt wekelijks kenbaar gemaakt hoe deze informatie kan worden vergaard. Over het algemeen worden bij gemeentelijke projecten, waarbij bomen worden gekapt, de omwonenden ook per brief géinformeerd.

Vraag 6.

Ondersteunt het college de beleidswens van Partij Vrij Almelo ‘Geen bomenkap, tenzij….’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid) ? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Uw suggestie is reeds een gangbare werkwijze en uitgangspunt. Wij besluiten slechts tot bomenkap als een integrale afweging uitwijst dat hiervoor zwaarwegende belangen zijn.

Vraag 7.

is het colllege bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te ,behouden (daar waar de gemeente erovergaatJ? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ook dit is al een gangbare werkwijze. In de afweging of gemeentelijke bomen al dan nietworden gekapt, wordt altijd meegewogen of er mogelijkheden zijn om de betreffende bomen te behouden.

Hoogachtend,
Burgemeester en we uders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

Het belang van meer bomen in de stad Almelo

Waarom plant men geen bomen, in plaats van die smerige windmolens?

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.