Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie Besteding gelden dierenwelzijn
Categories: Zonder rubriek


De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 8 en 10 november, ter bespreking van de programmabegroting.

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende dat:

  • Er op dit moment alleen duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is voor de opvang van dieren.
  • Er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van de huidige stand van zaken wat betreft dierenwelzijn in de gemeente Almelo.

Overwegende dat:

  • Het kunnen maken van een goede analyse, zal bijdragen aan duidelijkheid over het gevoerde dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Almelo.
  • Het kunnen maken van een goede analyse zal bijdragen aan het inventariseren van welke dierenwelzijnsissues meer aandacht behoeven in de gemeente Almelo.

Verzoekt het college:

  1. Tot het maken van een inventarisatie van de bestaande budgetten voor dierenwelzijn;

2. Jaarlijks – bij de begroting – de besteding van deze budgetten expliciet te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Voor: 23 raadsleden – Tegen: 12 raadsleden

MOTIE: aangenomen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.