Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Onderwerp: gelijke behandeling werknemers gemeente Almelo
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 11 december 2022


Geacht college,

Toen de deelnemende gemeenten enkele jaren geleden besloten een einde te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Soweco met als gevolg dat Wsw-ers (ook die van Larcom) als werknemer bij diezelfde gemeenten in dienst zouden komen is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat de Wsw- ers als volwaardige werknemer zouden worden beschouwd. Dat wil zeggen: dat de gemeente Almelo als werkgever alle werknemers gelijk behandelt.

Tot ons onlangs signalen bereikten dat onze Wsw-ers financieel niet gelijk behandeld worden ten opzichte van het ambtelijk personeel. Zo zouden ambtenaren een extra eenmalige uitkering vóór de feestdagen krijgen op voorstel van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers. De Wsw-ers vallen hier (volgens berichtgeving) echter buiten de boot.
Wij vinden dat de gemeente Almelo als werkgever de uitgesproken ambitie als voorbeeldrol waar moet maken. Daarom verzoeken wij u alle bij de gemeente Almelo in dienst zijnde werknemers gelijk te behandelen. Concreet betekent dit dat ook Wsw-ers in alle redelijkheid in aanmerking dienen te komen voor een extra eenmalige uitkering vóór de komende feestdagen.

Wel op dusdanige wijze dat het ‘Wsw-gelijkwaardig’ is, en nader wordt bezien hoe nadelige effecten voor salaris/uitkering inclusief eventuele toeslagen kunnen worden voorkomen.

Graag zouden wij de vragen met spoed behandeld willen zien:

 • heeft het college kennisgenomen van het artikel in Tubantia over achterstelling van ex-Soweco
  medewerkers die geen kerstbonus ontvangen?
 • berust dit artikel op waarheid? en zo ja wat is de motivatie van college aan deze medewerkers
  geen bonus te verstrekken?
 • indien deze medewerkers inderdaad geen bonus ontvangen, is het college alsnog bereid haar
  beleid bij te stellen en de bonus uit te keren?
 • is het college ook van mening dat het van goed werkgeverschap getuigt om alle medewerkers
  en ambtenaren met een bonus van gelijke hoogte te belonen, en indien niet, welke redenen
  acht het college van toepassing?
 • als Twenterand wel overstag gaat, is het college Almelo dan wel bereid deze kerstbonus te
  geven, en indien niet wat zijn de motiverende redenen, ook in het licht van goed en evenwichtig
  werkgeverschap?

Fractie Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.