Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA gelijke behandeling werknemers gemeente Almelo
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

Toen de deelnemende gemeenten enkele jaren geleden besloten een einde te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Soweco met als gevolg dat Wsw-ers (ook die van Larcom) als werknemer bij diezelfde gemeenten in dienst zouden komen is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat de Wsw- ers als volwaardige werknemer zouden worden beschouwd. Dat wil zeggen: dat de gemeente Almelo als werkgever alle werknemers gelijk behandelt.

Tot ons onlangs signalen bereikten dat onze Wsw-ers financieel niet gelijk behandeld worden ten opzichte van het ambtelijk personeel. Zo zouden ambtenaren een extra eenmalige uitkering vóór de feestdagen krijgen op voorstel van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers. De Wsw-ers vallen hier (volgens berichtgeving) echter buiten de boot.
Wij vinden dat de gemeente Almelo als werkgever de uitgesproken ambitie als voorbeeldrol waar moet maken. Daarom verzoeken wij u alle bij de gemeente Almelo in dienst zijnde werknemers gelijk te behandelen. Concreet betekent dit dat ook Wsw-ers in alle redelijkheid in aanmerking dienen te komen voor een extra eenmalige uitkering vóór de komende feestdagen.

Wel op dusdanige wijze dat het ‘Wsw-gelijkwaardig’ is, en nader wordt bezien hoe nadelige effecten voor salaris/uitkering inclusief eventuele toeslagen kunnen worden voorkomen.

Graag zouden wij de vragen met spoed behandeld willen zien:

Aan Fractie Partij Vrij Almelo

Uw brief. Datum 11 december 2022. Behandeld door A.M. te Vaarwerk-Schuurman.

Onderwerp.
Beantwoording schriftelijke vragen PVA gelijke behandeling werknemers gemeente Almelo

Geachte heer De Olde,
In uw brief van 11 december jl, stelt uw fractie vragen over de Gelijke behandeling werknemers gemeente Almelo.

Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan, waarbij we graag ook verwijzen naar datgene dat hierover is aangegeven in de raadsvergadering van 20 december 2022.

Vraag 1.

Heeft het college kennisgenomen van het aréikel in de Tubanfia over achterstelling van exSoweco medewerkers die geen kerstbonus ontvangen?

Antwoord-

Ja.

Vraag 2.

Berust dit artikel op waarheid? En zo ja, wat is de motivatie van het college aan deze medewerkers geen bonus te verstrekken?

Antwoord-

Er is geen sprake van een kerstbonus maar van een voorschot op de nog niet afgeronde onderhandelingen over de gemeente-cao. Het is niet aan de gemeentelijke werkgever om lokaal af te wijken van landelijke cao-afspraken dan wel deze te repareren. Almelo is werkgever van medewerkers die onder verschillende cao’s vallen. Zo kennen we in Almelo de cao gemeenten, cao Sw en de cao Aan de slag. Hierdoor is binnen de organisatie altijd onderscheid aanwezig: van eenmalige uitkeringen tot vakantiedagen en bijvoorbeeld de voorwaarden voorde regeling die oudere medewerkers de mogelijkheid geeft om minder te gaan werken. We volgen altijd de landelijke cao-regels.

Vraag 3.

Indien deze medewerkers inderdaad geen bonus ontvangen, is het college alsnog bereid haar beleid bij te stellen en de bonus uit te keren?

Antwoord-

Het is onze algemene lijn dat wij geen lokaal beleid voeren als er een cao van toepassing is.

Vraag 4.

Is het college ook van mening dat het van goed werkgeverschap getuigt om alle medewerkers en ambtenaren met een bonus van gelijke hoogte te belonen, en indien niet, welke redenen acht het college van toepassing?

Antwoord-

Zie het antwoord op vraag 2 en 3.

Vraag 5.

Als Twenterand wel overstag gaat, is het college Almelo dan wel bereid deze kerstbonus te geven, en indien niet wat zijn de motiverende redenen, ook in het licht van goed en evenwichtig werkgeverschap?

Antwoord-

Zie het antwoord op vraag 4.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester.

Reactie Partij Vrij Almelo.

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een extraatje uit te delen aan het einde van het jaar. Maar werkgevers hebben voldoende vrijheid om zelf bonussen te bedenken of bepaalde randvoorwaarden op te stellen. 

College en raadsleden hadden een mooi gebaar kunnen maken. Er kan best een extraatje naar genoemde doelgroep omdat werknemers sociale werkvoorziening het financieel absoluut niet breed hebben. Zo kun je als volksvertegenwoordigers een mooie voorbeeldfunctie vervullen lijkt ons, een nobele kerstgedachte.

https://www.roskam.nl/home/nieuws/10264-almelo-wil-niet-in-zelfde-ontplooij-spoor-treden-als-twenterand.html

https://www.destentor.nl/almelo/almelo-weigert-alsnog-kerstbonus-te-geven-aan-406-mensen-in-sociale-werkvoorziening-moet-landelijk-geregeld-worden~af86d9ae/?cb=04eceec56cec56e0358b380fbaac39dd&auth_rd=1

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.