Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Partij Vrij Almelo inzake Café Flashback en cameratoezicht
Categories: Zonder rubriek

De camera tegenover café Flashback

Behandeld door Team Veiligheid


Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 26 januari 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over Café Flashback en over cameratoezicht.

Gelet op de bepalingen in:

-artikel 174, eerste en derde lid, van de Gemeentewet in samenhang bezien met artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021 (hierna: ‘APV’) en;

-artikel 151c van de Gemeentewet in samenhang bezien met artikel 2:77 van de APV;

worden deze vragen niet beantwoord door het college van burgemeester en wethouders, maar door de burgemeester.

Vraag 1.

Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor deze ondernemer een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat zij het ondernemen niet meer ziet zitten en ermee wil stoppen?

Antwoord:
Ik kan geen uitspraken doen over de beleving en afwegingen van een individuele ondernemer. Ik hecht er echter wel aan te benadrukken dat het vaststellen, uitvoeren en handhaven van regelgeving geen doel op zich is, maar nadrukkelijk bedoeld is om de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Hiermee wordt het algemeen belang gediend.

Vraag 2.

Waarom heeft deze hardwerkende ondernemer een dwangsom opgelegd gekregen vanwege (volgens de gemeente) overlast gevende Heracles supporters die zich niet aan de regels houden, en hoe is gedocumenteerd en vastgesteld dat dit voornamelijk dan wel uitsluitend van deze groep afkomstig is?

Antwoord:
Over individuele handhavingszaken kunnen in deze openbare beantwoordingsbrief geen uitspraken worden gedaan.

Vraag 3.

Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de gebruiker in plaats van op de ondernemer? Oftewel ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende?

Antwoord:
Uiteraard wordt er handhavend opgetreden tegen horecabezoekers die zich misdragen, maar in het belang van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat is het ook noodzakelijk dat horeca-exploitanten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en er proactief zorg voor dragen dat de voorschriften uit de exploitatievergunning worden nageleefd.

Wanneer er toch sprake is van overtreding van één of meer voorschriften uit de exploitatievergunning (of andere wet- en regelgeving), dan geldt er volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een beginselplicht tot handhaving.

Vraag 4.

Aan de Grotestraat- Zuid is tegenover café Flashback een camera geïnstalleerd in de openbare ruimte (zie bijgevoegde foto). is het college bekend met deze camera? Zo ja, wat is het doel van deze camera, wanneer is die geïnstalleerd; ís deze tijdelijk en zo ja wanneer wordt deze weer verwijderd en op welke gronden acht het college de inzet hiervan proportioneel?

Antwoord:
De aanwezigheid van deze camera is bij mij bekend. Evenals de overige camera’s in het centrum van Almelo, ondersteunt deze camera de politie bij de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde. Daarnaast kunnen de camerabeelden de politie helpen bij de opsporing van strafbare feiten. Op deze locatie (Grotestraat Zuid – Prinsenstraat) is reeds sinds 2017 sprake van cameratoezicht. De camera zoals weergegeven op de foto is in maart 2022 geïnstalleerd.

Het recentste aanwijzingsbesluit, dat ten grondslag ligt aan het cameratoezicht in het centrum van Almelo, geldt toten met 1 mei 2025. Het cameratoezicht is dus in beginsel tijdelijk, maar kan door mij verlengd worden op basis van een advies/analyse van de politie. Wanneer ik de incidenten in ogenschouw neem die zich, met name tijdens de horeca avonden/nachten, voordoen in het centrum van Almelo, dan concludeer ik dat het cameratoezicht noodzakelijk en ook proportioneel is.

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat bij het installeren bewakingscamera’s in de openbare ruimte uiterste terughoudendheid in acht genomen moet worden i.v.m met privacy en omdat bezoekers zichtbaar in beeld komen?

Antwoord:
Het besluit tot de inzet van cameratoezicht mag inderdaad niet lichtzinnig worden genomen. De inzet van cameratoezicht mag alleen indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is. In de aanwijzingsbesluiten van 1 februari 2017, 23 juni 2017 en 11 mei 2020, die ik heb genomen op grond van artikel 151c van de Gemeentewet in samenhang bezien met artikel 2:77 van de APV, heb ik dit gemotiveerd. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie heb ik ook de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van cameratoezicht (bij raadsbrieven van 9 februari 2017, 21 juni 2017 en 6 mei 2020).

Vraag 6.

Welke regels gelden voor het installeren en in gebruik nemen van surveillance en bewakingscamera’s in de openbare ruimte van de gemeente Almelo, en is de afweging tot plaatsing toetsbaar en beschikbaar voor de raad?

Antwoord:
De voorschriften die gelden voor de inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte, zijn neergelegd in artikel 151c van de Gemeentewet. Ik volsta met een verwijzing naar dit artikel. De afweging op basis waarvan ik besloten heb om cameratoezicht in te zetten, is opgenomen in de aanwijzingsbesluiten van 1 februari 2017, 23 juni 2017 en 11 mei 2020. Deze aanwijzingsbesluiten zijn gepubliceerd en te vinden op de website officielebekendmakingen.nl.

Vraag 7.

Wordt de noodzaak voor geïnstalleerde en in werking zijnde camera’s regelmatig herbeoordeeld, met welke tijdsinterval en door wie? Kan deze periodieke evaluatie met de raad gedeeld worden? Indien ontkennend welke moverende redenen?

Antwoord:
Zoals hiervoor aangegeven geldt heft recentste aanwijzingsbesluit, dat ten grondslag ligt aan het cameratoezicht in het centrum van Almelo, toten met 1 mei 2025. Vóór deze datum zal het cameratoezicht geëvalueerd worden in samenwerking met de politie. Op basis van de evaluatie zal ik besluiten of het cameratoezicht verlengd zal worden na 1 mei 2025. De gemeenteraad zal hier, net als in 2017 en 2020, door mij over geïnformeerd worden.

Op dit moment kan ik u echter al aangeven dat, op basis van de rapportages die ik wekelijks ontvang, gesteld kan worden dat het cameratoezicht van grote meerwaarde is voor de handhaving van de openbare ordes-en-véiligheid. “.

Hoogachtend,
de burgemeester van AImelo,
..— ..~—‘~ r – – ~_

A.J. Gerritsen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.