Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake openbare orde en veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Behandeld door Team Veiligheid

Datum 23 februari 2023

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 1 februari 2023 schriftelijke vragen aan de burgemeester gesteld over het onderwerp openbare orde en veiligheid en meer specifiek over wapenbezit en wapengeweld. Middels deze brief beantwoord ik deze vragen.

Vraag 1.

Is op grond van de nu al bekende gegevens over 2022 per saldo sprake van een toename ten opzichte van eerdere jaren van wapengeweld en/of wapenbezit in Almelo, en kan aan de raad een overzicht worden verstrekt van het aantal geregistreerde gevallen over de laatste vijf jaren?

Antwoord:

Bij de beantwoording van deze vraag is uitgegaan van politieregistraties die betrekking hebben op de volgende categorieën:

F70 Bezit vuurwapens;

F71 Handel vuurwapens;

F72 Bezit overige wapens;

F73 Handel overige wapens (hier valt bijvoorbeeld ook pepperspray onder).

Deze selectie leidt tot het volgende overzicht voor de gemeente Almelo:

Aantal incidenten F70, F71, F72, F73

2018: 36 – 2019: 41 – 2020: 37 – 2021: 34 – 2022: 49 – Totaal 197.

Bovenstaande overzicht Iaat een stijging zien in 2022 als het gaat om wapenbezit en wapenhandel in de gemeente Almelo. Hieruit zijn echter geen conclusies te trekken over wapengeweld, aangezien het bij de categorieën F70, F71, F72 en F73 (bezit en handel) over het algemeen niet gaat om wapengeweld. Wapengeweld wordt niet als aparte categorie geregistreerd door de politie, maar kan wel geregistreerd zijn binnen bijvoorbeeld de categorieën bedreiging of mishandeling. Een zoekslag hiernaar heeft echter geen betrouwbare resultaten opgeleverd.

Vraag 2.

Welke categorieën van criminaliteit worden in de gemeente Almelo statistisch geregistreerd, door welke instanties, en kan per categorie totaaloverzicht worden verstrekt over wederom de laatste vijf jaar? indien en voorzover ontkennend wordt beantwoord, welke redenen liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord:

Criminaliteit wordt geregistreerd door de politie. Op de website data.politie.nl is te zien onder welke categorieën de door de politie geconstateerde criminaliteit wordt geregistreerd. Op deze website kunnen de criminaliteitscijfers ook per gemeente bekeken worden vanaf het jaar 2012. Ik volsta daarom met een verwijzing naar deze website.

Vraag 3.

Was er bij geweldsdelicten waarbij wapens werden betrokken sprake van enige relatie met alcohol of drugsgebruik?

Antwoord:

Dit is niet te achterhalen. Een relatie tussen wapengeweld en alcohol- en/of drugsgebruik wordt niet als zodanig geregistreerd door de politie (en is in de praktijk ook niet altijd waarneembaar of getoetst met een alcohol- of drugstest). Een zoekslag door de politie naar alle registraties waarin zowel het woord ‘wapen’ als de woorden ‘alcohol’ of ‘drugs’ en de plaats Almelo voorkomen, leidt tot zeer veel resultaten. Deze resultaten zouden stuk voor stuk geanalyseerd moeten worden om te achterhalen of de betrokkenheid van het wapen in relatie staat tot alcohol- en/of drugsgebruik en of het incident daadwerkelijk in Almelo heeft plaatsgevonden. Los van het feit dat dit voorde politie niet haalbaar is, is op voorhand niet te zeggen dat dit zou leiden tot een betrouwbare beantwoording van de gestelde vraag.

Vraag 4.

Welke maatregelen gaat het collge treffen om het toenemende messenbezit en gebruik onder jongeren in de gemeente Almelo tegen te gaan?

Antwoord:

Om te bepalen of erin Almelo sprake is van toenemend messenbezit onder jongeren, is er binnen de categorieën F70, F71, F72 en F73 gezocht naar registraties die betrekking hebben op minderjarigen (in de rol van verdachte) waarbij het wapentype een steekwapen betreft. Dit leidt tot de volgende aantallen:

Aantal incidenten F70, F71, F72, F73 waarbij een steekwapen is betrokken en met een minderjarige als verdachte:

2018: 2 – 2019: 1 -2020: 1 – 2021: 0 – 2022: 3 – Totaal: 7.

Met betrekking tot het jaar 2018 moet worden vermeld dat niet verder kon worden teruggekeken dan 1 maart 2018, omdat het bij deze analyse niet mogelijk is om meer dan 5 jaar terug te kijken.

Gelet op de lage aantallen in dit overzicht is niet te concluderen dat het messenbezit onder jongeren in de gemeente Almelo toeneemt. De politie ontvangt echter wel ‘zachte’ informatie uit contacten met jongeren waaruit blijkt dat het onderwerp messenbezit leeft. Deze signalen zijn echter niet uit te drukken in concrete cijfers of hotspots binnen de gemeente Almelo.

Desalniettemin neem ik, maar ook het college van burgemeester en wethouders, deze signalen wel zeer serieus. In dat kader kan ik het volgende melden:

Binnen het programma Zorg en Veiligheid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het thema Jeugd en Veiligheid. Voor dit thema wordt een sluitende aanpak ontwikkeld met 4 pijlers, te weten: preventie, signalering, interventies en monitoring/borging. Binnen deze pijlers is er inzet op verschillende onderwerpen, waaronder wapenbezit onder jongeren. Een concreet voorbeeld van een actie daarbij is de campagne ‘You Choose’, waarbij jongeren worden voorgelicht over de risico’s van wapenbezit. Ook wordt in deze campagne uitgedragen dat jongeren zich beter kunnen richten op talentontwikkeling.

Verder worden signalen van wapenbezit gedeeld en verrijkt door de betrokken ketenpartners binnen het vroegsignaleringsoverleg. Daarbij worden indien nodig interventies ingezet zoals het Basta-traject. Wanneer jongeren al strafbare feiten hebben gepleegd kunnen zij ook besproken worden in het Justitieel Overleg Risicojongeren.

Vraag 5.

Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om binnen de gemeente (tijdelijk) delen van de gemeente aan te wijzen als veiligheidsrisícogebied om preventief fouilleren mogelijk te maken en dit na een jaar te evalueren?

Antwoord:

Op grond van artikel 151b van de Gemeentewet in samenhang bezien met artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021 ben ik bevoegd om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Wanneer ik een gebied heb aangewezen als veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie vervolgens het
bevel geven om iedereen binnen dit gebied preventief te fouilleren.
Van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan is in Almelo momenteel echter geen sprake aangezien:

  • de politie de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal incidenten met wapens heeft geconstateerd;
  • deze incidenten verspreid over de gemeente Almelo hebben plaatsgevonden;
  • er momenteel geen feiten en omstandigheden zijn die maken dat de openbare orde wordt verstoord of dreigt te worden verstoord door de aanwezigheid van wapens. Dit maakt dat er voor mij nu geen aanleiding is, maar ook geen mogelijkheid is, om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.

Vraag 6.

Bent u tevens bereid om deze gebieden eventueel uit te ,breiden met scholen voor ,beroeps-
en voortgezet onderwijs?

Antwoord:

Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 5 is het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied op dit moment niet aan de orde. Met betrekking tot scholen kan echter wel vermeld worden dat de politie in 2022 op twee middelbare scholen preventieve controles op wapenbezit heeft uitgevoerd in samenwerking met deze scholen.

Vraag 7.

Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met wapens?

Antwoord:

Het doel van het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied is wapenbezit tegen te gaan in het belang van de openbare orde. Het verkrijgen van zicht op groepen jongeren met wapens kan daarom geen reden zijn voor mij om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en kan evenmin een reden zijn voor de officier van justitie om de politie te gelasten binnen dit gebied jongeren preventief te fouilleren zonder dat er sprake is van een concrete verdenking.
Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen, die gelden voor de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied en een bevel tot preventief fouilleren, zodanig dwingend en beperkend dat deze bevoegdheden van mij respectievelijk de officier van justitie vanuit praktisch oogpunt überhaupt niet geschikt zouden zijn om goed zicht te krijgen op wapenbezit onder (groepen) jongeren.

Vraag 8.

Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

Antwoord:

Wanneer de politie een wapen bij een jongere aantreft wordt dit in beslag genomen en kan de jongere, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, ook worden aangehouden en verhoord. Door de officier van justitie wordt vervolgens een besluit genomen over het strafrechtelijk vervolg. Wanneer het om een minderjarige gaat zullen de ouders / wettelijk vertegenwoordigers altijd door de politie worden geïnformeerd over het aantreffen van het wapen.

Hoogachtend,

de burgemeester,

A.J. Gerritsen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.