Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W. Jeugdzorg in Almelo
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo

Schriftelijke vragen over jeugdzorg in Almelo

Almelo, 3 februari 2023

Geacht college,

De financiële problematiek van de jeugdzorg wordt jaarlijks onverminderd groter. Gemeenten zijn nog steeds verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het punt van de beperking van de reikwijdte staat nog steeds op de agenda en is nu dus ook in de Miljoenennota 2023 aan de orde gekomen (prinsjesdag 2022). Nu wél met de mededeling dat de reikwijdte van de jeugdhulpplicht ingeperkt moet worden. Wij vragen ons af wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de jeugdzorg in Almelo.

Duidelijk is dat de transitie van Rijk naar de gemeenten tot gevolg heeft gehad dat het een chaos is geworden in jeugdzorgland. Wij vinden dat de communicatie tussen ouders en scholen verbeterd moet worden. Er is geen tijd meer voor huisbezoeken. Het gevolg is dat de contacten onder de maat zijn. Als de school dan een probleem meldt bij de ouder, voelt die zich beledigd. Het eind van het liedje is dat er dan vaak een “professional” aan te pas moet komen om te beoordelen wat er met het kind aan de hand is. Maar meestal is er weinig of niets aan de hand.

We vinden dit een onwenselijke ontwikkeling temeer men spreekt over “Een teken des tijds”. In het verlengde daarvan moeten kinderen aan steeds hogere eisen voldoen. Als ze dat niet kunnen, wordt er al snel een reden gevonden om jeugdzorg in te schakelen in plaats van kinderen hun eigen ontwikkeling te gunnen.

Wij hebben de volgende vragen:

Hoeveel jeugdzorgorganisaties zijn er op dit moment in Almelo?

Hoeveel jeugdzorgaanbieders zijn er op dit moment gecontracteerd bij de gemeente?

Hoeveel jeugdzorg is er zonder verblijf: wijk- of buurtteam, ambulante hulp op locatie, daghulp, hulp in netwerk (thuis of school)?

Hoeveel jeugdzorg is er met verblijf: pleeggezin, gezinsgerichte opvang, gesloten plaatsing in instelling, overige jeugdhulp met verblijf?

Wie controleert de kwaliteit en de veiligheid in deze organisaties in Almelo?

Welke middelen heeft de gemeente om onveilige situaties en/of slechte kwaliteit bij jeugdzorgorganisaties aan te pakken?

Heeft de gemeente de afgelopen 2 jaar bij organisaties in Almelo middelen ingezet? Zo ja, welke middelen en hoe vaak?

Houdt de gemeente de wachtlijsten bij voor de jeugdzorg? Zo ja, hoeveel jongeren staan er nu op de wachtlijst?

Zijn er jongeren in Almelo die tussen wal en schip geraken, zijn er jongeren die niet geholpen kunnen worden en buiten het systeem vallen?

Zo ja, om welke problematiek gaat het dan en hoe ziet de gemeente haar eigen rol bij het zorgen dat deze jongeren toch (de juiste) hulp kunnen krijgen?

Graag zien wij de beantwoording van bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.