Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W. Openbare orde en veiligheid
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo, 1 februari 2023

Geachte burgemeester,

Steeds vaker en met toenemende frequentie berichten media over steek- en andere geweldsdelicten, de PVA spreekt haar zorg uit over deze verontrustende ontwikkeling, en wil constructief op lokaal niveau bijdragen aan het bestrijden en zo mogelijk voorkomen daarvan. Wie wapens draagt doet dat niet zonder reden. Hij/zij neemt bewust risico’s die wapens ook te gebruiken. De cijfers van de politie laten zien dat er een forse hoeveelheid delicten is waarbij daadwerkelijk wapens worden gebruikt, vaak met fatale gevolgen. Het is vanzelfsprekend dat de politie hiertegen optreedt.

De fractie van de Partij Vrij Almelo wil u graag blijvend ondersteunen met goede ideeën. Naast preventieve campagnes is de Partij Vrij Almelo voorstander van een messenverbod en de mogelijkheid voor preventief fouilleren in delen van onze gemeente door middel van het aanwijzen van een zogenaamd veiligheidsrisicogebied. Meerdere gemeenten zijn op dit moment al een messenverbod en preventief fouilleren aan het invoeren. Natuurlijk mag niet de indruk ontstaan dat preventief fouilleren het enige middel is om de strijd tegen (toenemend) wapenbezit aan te gaan.

De PVA-fractie vindt dit middel alleen aanvaardbaar als andere wettelijke instrumenten voor politie en justitie (kennelijk) te kort schieten. De veiligheidscijfers laten een ongunstige ontwikkeling zien ondanks dat Almelo (nog steeds) een relatief veilige gemeente wordt genoemd.

Wij hebben een aantal vragen:

Is op grond van de nu al bekende gegevens over 2022 per saldo sprake van een toename ten opzichte van eerdere jaren van wapengeweld en/of wapenbezit in Almelo, en kan aan de raad een overzicht worden verstrekt van het aantal geregistreerde gevallen over de laatste vijf jaren?

Welke categorieën van criminaliteit worden in de gemeente Almelo statistisch geregistreerd, door welke instanties, en kan per categorie totaaloverzicht worden worden verstrekt over wederom de laatste vijf jaar?

Indien en voorzover ontkennend wordt beantwoord, welke redenen liggen hieraan ten grondslag?

Was er bij geweldsdelicten waarbij wapens werden betrokken sprake van enige relatie met alcohol- of drugsgebruik?

Welke maatregelen gaat het college treffen om het toenemende messenbezit en gebruik onder jongeren in de gemeente Almelo tegen te gaan?

Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om binnen de gemeente (tijdelijk) delen van de gemeente aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied om preventief fouilleren mogelijk te maken en dit na een jaar te evalueren?

Bent u tevens bereid om deze gebieden eventueel uit te breiden met scholen voor beroeps- en voortgezet onderwijs?

Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met wapens?

Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

Wij zien de beantwoording van de vragen graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.