Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen over (hardnekkige) burenoverlast
Categories: Zonder rubriek


Almelo, 16 februari 2023
Buurtbemiddeling

Geacht college,

Ondanks de inzet van buurtbemiddeling zijn er signalen van toenemende burenoverlast in Almelo. Variërend van geluidsoverlast, en pesterijen tot aan intimidatie en handgemenen. Burenpesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht voor. Buren houden zich afzijdig en woningcorporaties, politie en gemeente laten stuk voor stuk afweten. Hoewel deze vaak complexe zaken niet door politieke partijen kunnen worden opgelost, is onze fractie wel van mening dat het college zich moet inspannen om te komen tot een oplossing in deze situaties. De Partij Vrij Almelo heeft al eens eerder (21 april 2021) vragen gesteld om op een doeltreffende manier burenruzies aan te pakken. Desondanks komen er bij de Partij Vrij Almelo nog steeds meldingen binnen over radeloze inwoners die overlast van buren of buurt ervaren.

Onze fractie heeft omtrent burenoverlast in Almelo de volgende vragen:

1. Hoeveel meldingen van burenoverlast heeft u sinds de oprichting van buurtbemiddeling op 1 september 2016 ontvangen? Wat was de aard van deze meldingen? Wat is er met deze meldingen gebeurd? Tot welke resultaten heeft dit geleid? 

2. Op welke wijze worden deze meldingen opgevolgd om de overlast te beëindigen en
te voorkomen dat dit in de toekomst weer plaatsvindt? 

3. Hoeveel casussen zijn momenteel in behandeling bij de gemeente waarvoor
buurtbemiddeling wordt ingezet? Hoeveel vrijwillige buurtbemiddelaars zijn er beschikbaar?

4. Wat gebeurt er als buurtbemiddeling niet mogelijk is doordat bewoners hier niet voor
openstaan ten gevolge van bijvoorbeeld intimidatie en/of dreiging met geweld en de overlast
vervolgens doorgaat? Welke middelen heeft u om alsnog in te grijpen? In hoeverre maakt u van
deze middelen gebruik?

5. Bent u op de hoogte dat de professionals van buurtbemiddeling zelf ook moeite hebben met
burenpesten doordat zij de inspanningsverplichting vaak bij de buren leggen?

6. In welke mate wijkt het huidige college af van de aanpak van het vorige college op het punt
van burenoverlast? Bent u voornemens om het bestaande beleid omtrent burenoverlast te
evalueren en waar mogelijk te verbeteren? 

7. We lezen dat met de woningbouwverenigingen en politie in Almelo concrete afspraken zijn
gemaakt over burenoverlast, onder meer over waar de verantwoordelijkheden liggen ten
aanzien van het oppakken van meldingen over burenoverlast, maar ook communicatie en
wanneer welke maatregelen worden genomen als het gaat om dreigende escalatie van
burenoverlast?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.