Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen over compensatie van hoge energiekosten voor buurt -en
dorpshuizen
Categories: Zonder rubriek

De rijksoverheid heeft op 21-11-2022 bekend gemaakt dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat bij deze prijsbijstelling jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa € 400 miljoen. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Met deze middelen hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten. Het is aan gemeenten en provincies aan welke maatschappelijke voorzieningen ze dit geld willen besteden.”

Beantwoording raadsvragen over compensatie van hoge energiekosten voor buurt -en dorpshuizen

Aan: Harrie Korte, fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer Korte,

In uw brief van 28 februari 2023 stelt u namens de raadsfractie van de PVA vragen over de structurele extra middelen die het Rijk vanaf voorjaar 2023 aan gemeenten en provincies verstrekt om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge energiekosten.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van deze regeling?

Antwoord:

Ja, we zijn op de hoogte dat het Rijk bij de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds extra accres gaat uitkeren vanwege de hogere inflatie in 2022 dan was voorzien.

Vraag 2.

Wilt u deze middelen van 2023-2027 beschikbaar stellen voor buurt- en dorpshuizen?

Antwoord:

Dit extra accres komt terecht in het gemeentefonds en is daardoor vrij te besteden. Gemeenten kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Zoals gebruikelijk wordt u na publicatie van de meicirculaire nader door ons geïnformeerd.

Vraag 3.

Is er een overzicht van buurt- en dorpshuizen die hiervoor in aanmerking komen?

Antwoord:

Het gaat om de volgende buurt- en dorpshuizen: de wijkaccommodaties die vallen onder het beheer van Accres (De Schelf, MFA Eninver, De Driehoek, Goossenmaat, Mölln’wiek en De Schöppe) en daarnaast de Trefhoek, ’t Dok, het Brookshoes en het Aahoes.

Vraag 4.

Als een buurt- of dorpshuis in de problemen is door hoge energielasten, waar kunnen ze zich dan melden om voor deze regeling in aanmerking te komen?

Antwoord:

Een buurt- of dorpshuis dat problemen ervaart door hoge energielasten kan zich bij de gemeente melden. Zoals dit ook nu al gebeurt. Per individuele situatie bekijken we wat we kunnen doen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.