Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo ‘Hoe bereik ik de wijkagent?’
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

Vanuit verschillende wijken bereikten ons signalen over de (moeilijke) bereikbaarheid van de wijkagent. Dit leidt tot frustratie bij de beller die de moeite neemt gevaarlijke situaties te melden.

Wij (Partij Vrij Almelo) namen de proef op de som: na het bellen van het landelijke 0900-8844-nummer kregen wij te horen dat de wijkagent per e-mail wordt gewaarschuwd. Wanneer wij antwoord zouden krijgen kon de telefoniste niet beantwoorden.

Het landelijke nummer werd ingevoerd om de service aan de burger te vergroten, maar wij ondervonden zelf dat daar weinig van is te merken.

Vragen behandeld door Team Veiligheid

Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo met als onderwerp ‘Hoe bereik ik de wijkagent?’

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 9 februari 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld met als onderwerp ‘Hoe bereik ik de wijkagent?’. Gelet op de bepalingen in de Politiewet 2012 worden deze vragen niet beantwoord door het college van burgemeester en wethouders, maar door de burgemeester.

Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1.

Kent het college de signalen over de lastige bereikbaarheid van de wijkagent?

Antwoord:

Deze signalen zijn mij bekend. Er is op dit moment sprake van capaciteitsgebrek bij de politie en dit is met name voelbaar in de basisteams waarbinnen ook de wijkagenten werkzaam zijn. De krapte wordt veroorzaakt door een combinatie van de huidige bezettingsgraad (waarbij er sprake is van een hoge uitstroom door vergrijzing) en de inzet ten behoeve van onontkoombare taken zoals bewaken en beveiligen en grootschalig optreden (bij grootschalig optreden kan onder andere gedacht worden aan de inzet van de Mobiele Eenheid). Dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de zichtbaarheid van de politie in de wijken en de beschikbaarheid van wijkagenten. Daar is de politie transparant over. Ik hecht er wel aan te benadrukken dat de wijkagent niet de enige politiemedewerker is die werkzaam is in de wijk. De wijkagent staat dus niet alleen; binnen de politie zet het hele (wijk)team zich in voor de wijk.

Vaag 2.

Wat vindt het college daarvan?

Antwoord:

Ook ik zou graag zien dat wijkagenten beter bereikbaar en meer beschikbaar zijn voor hun wijk dan nu het geval is. Tegelijkertijd constateer ik wel dat er binnen de politie hard wordt gewerkt aan vergroting van de beschikbare capaciteit. Men is bezig met uitbreiding van de personele formatie van de basisteams, de opleidingscapaciteit wordt maximaal benut en er wordt geïnvesteerd in specifieke capaciteit voor onder meer bewaken en beveiligen, zodat er een minder groot beroep hoeft te worden gedaan op ondersteuning vanuit de basisteams. Het kost echter tijd voordat de resultaten van deze inspanningen zichtbaar worden. Naar verwachting komen formatie en bezetting vanaf 2025 weer in balans.

Vraag 3.

Wil het college actie ondernemen om de bereikbaarheid te verbeteren?

Antwoord:

Als burgemeester heb ik het gezag over de politie waar het gaat om de handhaving van de openbare orde en hulpverleningstaken. De uitbreiding van de politiecapaciteit en het verbeteren van de beschikbaarheid/bereikbaarheid van wijkagenten zijn echter beheersmaatregelen waar de korpschef voor verantwoordelijk is. De korpschef legt hier verantwoording over af aan de minister van Justitie en Veiligheid. Als burgemeester heb ik hier dus geen rol in. De capacitaire knelpunten zijn overigens zeer goed bekend bij de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid. Zoals bij de beantwoording van vraag 2 aangegeven worden er inmiddels ook stevige inspanningen verricht om de politiecapaciteit te vergroten.

Vraag 4.

Bent u met ons van mening dat de wijkagent een spilfunctie vervult in het verbeteren van de veiligheid in wijken en buurten?

Antwoord:

De wijkagent heeft een belangrijke rol als het gaat om het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven staat de wijkagent daarbij echter niet alleen; het hele (wijk)team van de politie is in het kader van gebiedsgebonden politiezorg werkzaam in de wijken en buurten van Almelo. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten niet alleen een taak is van de politie. Ook gemeentelijke boa’s, toezichthouders en andere netwerkpartners zetten zich hier dagelijks voor in.

Vraag 5.

Wat is uw beleid aangaande de fysieke bereikbaarheid van wijkagenten?

Antwoord:

Het is niet aan mij om beleid te ontwikkelen ten aanzien van de fysieke bereikbaarheid van wijkagenten. Het organiseren van de bereikbaarheid van wijkagenten is, zoals bij de beantwoording van vraag 3 al aangegeven, formeel een taak van de korpschef onder (politieke) verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Uiteraard heb ik in de praktijk wel goed overleg met de teamleiding van politie voor wat betreft de (fysieke) bereikbaarheid van de politie en meer specifiek de wijkagenten.

Vraag 6.

Herkent het college het beeld dat de wijkagent in Almelo te weinig op straat en in de wijken aanwezig is?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 1.

Hoogachtend, de burgemeester,

A.J. Gerritsen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.