Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo over Buurtbemiddeling
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 16 februari 2023
Buurtbemiddeling

Geacht college,

Ondanks de inzet van buurtbemiddeling zijn er signalen van toenemende burenoverlast in Almelo. Variërend van geluidsoverlast, en pesterijen tot aan intimidatie en handgemenen. Burenpesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht voor. Buren houden zich afzijdig en woningcorporaties, politie en gemeente laten stuk voor stuk afweten. Hoewel deze vaak complexe zaken niet door politieke partijen kunnen worden opgelost, is onze fractie wel van mening dat het college zich moet inspannen om te komen tot een oplossing in deze situaties. De Partij Vrij Almelo heeft al eens eerder (21 april 2021) vragen gesteld om op een doeltreffende manier burenruzies aan te pakken. Desondanks komen er bij de Partij Vrij Almelo nog steeds meldingen binnen over radeloze inwoners die overlast van buren of buurt ervaren.


Behandeld door S. Schulte. Datum 28 maart 2023


Geachte heer De Olde,

Op 16 februari 2023 heeft u een aantal vragen gesteld met betrekking tot buurtbemiddeling. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1a.

Hoeveel meldingen van burenoverlast heeft u sinds de oprichting van ,buurtbemiddeling op 7 september 2016 ontvangen?

Antwoord:

Sinds het begin van Buurtbemiddeling (oktober 2016) zijn er 970 meldingen ontvangen.

Vraag 1b.

Wat was de aard van deze meldingen?

Antwoord:

De aard van de meldingen is verschillend. De top 3 bestaat al jaren uit geluidsoverlast (45,8% in 2022) pesterijen en intimidatie (17,8% in 2022) tuin/ buitenproblemen (11,0% in 2022) Daarnaast worden meldingen opgepakt die te maken hebben met bedreiging/ intimidatie, overlast dieren, overlast kinderen, parkeerproblemen, rommel/troep, stankoverlast, vernielingen en overige zaken.

Vraag 1c.

Wat is er met deze meldingen gebeurd? Tot welke resultaten heeft dit geleid?

Antwoord:

De meldingen worden opgepakt door de coordinator Buurtbemiddeling die werkzaam is bij Avedan. Zij zoekt bij de melding de juist bemiddelaars. Buurtbemiddeling heeft een slagingspercentage van 66,7%. Dit houdt in dat 2/3 van de bemiddelingspogingen succesvol zijn geweest.

Vraag 2.

Op welke wijze worden deze meldingen opgevolgd om de overlast te beëindigen en te voorkomen dat dit in de toekomst weer plaatsvindt?

Antwoord:

Wanneer een melding is afgerond door de bemiddelaars, neemt de bemiddelaar na 6 weken contact op met de bemiddelden. Op die manier weten we wat het effect van buurtbemiddeling is geweest en of er nog acties moeten worden genomen.

Vraag 3.

Hoeveel casussen zíjn momenteel in behandeling bij de gemeente waarvoor buurtbemiddeling wordt ingezet? Hoeveel vrijwillige buurtbemiddelaars zijn er beschikbaar?

Antwoord:

Avedan rapporteert binnen het project Buurtbemiddeling middels kwartaalrapportages en een jaarverslag. De eerste van 2023 is nog niet gereed. Bij navraag (16-03-2023) gaf de coordinator aan: momenteel zijn 19 meldingen in behandeling en 2 worden er binnenkort ingepland. Op dit moment zijn er 18 bemiddelaars actief.

Vraag 4.

Wat gebeurt er als buurtbemiddeling niet mogelijk is doordat bewoners hier niet voor openstaan ten gevolge van, bijvoorbeeld intimidatie en/of dreiging met geweld en de overlast vervolgens doorgaat Welke middeln heeft u om alsnog in te grijpen? In hoeverre maakt u van deze middeln gebruik?

Antwoord:

Als de bewoners geen gebruik willen maken van buurtbemiddeling als gevolg van intimidatie en/of dreiging met geweld kan de politie worden ingeschakeld. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de inwoner zelf. Het vraagt van geval tot geval maatwerk welk van deze middelen wordt ingezet.

Vraag 5.

Bent u op de hoogte dat de professionals van buurtbemiddeling zelf ook moeite hebben met burenpesten doordatzij de inspanningsverplichting vaak bij de buren leggen?

Antwoord:

Buurtbemiddeling is een landelijke methodiek, het doel van Buurtbemiddeling is dat dat buren op vrijwillige basis weer met elkaar in gesprek gaan. Buurtbemiddeling kan alleen slagen als beide buren (zowel A als B) hiervoor open staan. Helaas is dit niet altijd het geval.

Vraag 6.

In welke mate wijkt het huidige college af van de aanpak van het vorige college op het punt van burenoverlast? Bent u voornemens om het bestaande beleid omtrent burenoverlast te evalueren en waar mogelijk te verbeteren?

Antwoord:

Het project Buurtbemiddeling wordt via een stuurgroep en een werkgroep, waarin zowel de gemeente als de beide woningcorporaties en politie zitting hebben, gevolgd. Het is een constant proces om te Ieren en daar waar nodig bij te sturen.

Vraag 7.

We lezen dat met de woningbouwverenigingen en politie in Almelo concrete afspraken zijn gemaakt over burenoverlast, onder meer over waarde verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van het oppakken van meldingen over burenoverlast, maar ook communicatie en wanneer welke maatregelen worden genomen als het gaat om dreigende escalatie van burenoverlast?

Antwoord:

Wij hebben het AVE-model (aanpak voorkomen escalatie) vastgesteld. Middels dit model versterken wij ook de samenwerking met onze partners als het gaat om opschalen van overlastsituaties.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo

de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.