Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Onderwerp: klacht bewoner windmolenbroek
Categories: Zonder rubriek

Afvalbakken die zorgen voor een rommelig aanblik (foto’s Partij Vrij Almelo)

Als bewoner van de windmolenbroek wilde ik langs deze weg toch nog even wat kwijt m.b.t. de leefbaarheid binnen de wijk windmolenbroek en dan doel ik op het gebruik van diverse soorten afvalbakken/containers binnen de wijk. Binnen de wijk zie je tegenwoordig in toenemende mate dat mensen steeds vaker de afvalbakken buiten het perceel plaatsen op een weg of overpad.

Opmerkelijk is dat het op verschillende locaties zelfs een verloederend beeld schept omdat er niet enkel bakken worden geplaatst maar ook ander losstaande rommel/huisvuil. De bakken staan vaak open hetgeen zorgt voor stankoverlast waarbij je tevens te maken kunt krijgen met ongedierte. De veiligheid staat ook in het geding en speelt eveneens een belangrijke rol. Hierbij bedoel ik o.a. kinderen die er spelen en mensen die gebruik willen maken van een risicoloos begaanbaar pad.

Het mag immers niet zo zijn dat er steeds meer onveilige toegangswegen/-paden ontstaan en mensen gevaar lopen. Afgezien dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid waarin de aantrekkelijkheid om in een dergelijk gebied/gemeenschap te wonen afneemt, vind ik het een betreurenswaardige ontwikkeling dat de overheid in deze (Gemeente Almelo) niet haar verantwoordelijkheid in neemt om hier een halt aan toe te roepen door toepassing van een strengere handhaving.

De Gemeente hoort mijns inziens hierin de regie te nemen en een transparant beeld te scheppen voor de bewoners als we het hebben over een basisniveau van leefbaarheid. Een extern signaal moet niet altijd nodig zijn omdat er op de gemeente een aantal verantwoordelijkheden rusten. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld zorgen voor een goede ruimtelijke ordening waarbij er voldoende aandacht moet gaan naar de veiligheid en onderhoud van wegen daar het bij geen tijdige en nalatige uitvoering, dit kan resulteren in gevaarlijke situaties.

De Gemeente heeft hierin geen resultaatsverbintenis maar wel een inspanningsverbintenis. Zij moet enige inspanning verrichten om de burgers veilig te houden. De burgers zijn uiteraard ook deels verantwoordelijk en mag enige mate van oplettendheid worden verwacht. Wanneer iemand schade lijdt door de schuld of door ernstig verzuim van de gemeente, is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen en hiervoor een schadevergoeding te vragen desalniettemin is het wenselijk en in de praktijk helaas noodzakelijk om uit preventief oogpunt m.b.t. dit soort kwesties als burger de gemeente te attenderen op haar responsabiliteit.

Middels mijn schrijven hoop ik dat meerdere mensen bovenstaande onwenselijke ontwikkeling onderschrijven en een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leefbaarheid binnen de wijk windmolenbroek en daarnaast in brede zin dit als trigger meenemen en te allen tijde waakzaam te blijven bij verslechtering van een woongebied. Voor de gemeente is dit een signalering en tevens het verzoek om de ernst hiervan in te zien en tijdig hierop te anticiperen ter voorkoming van verdere achteruitgang.

Ter verduidelijking en beeldvorming heb ik een aantal foto’s toegevoegd.

Bewoner Windmolenbroek

Reactie Partij Vrij Almelo

Overvolle containers of een complete inboedel aan grofvuil op straat. Op sommige plekken in Almelo is het eerder regel dan uitzondering. Dit zorgt niet alleen voor ergernis in de buurt, maar ook voor overlast van ongedierte. Het zijn dingen die mensen een onprettig gevoel geven in hun eigen woonomgeving en ze regelmatig ronduit chagrijnig maken.

Sommige mensen zetten hun containers op de stoep, aan de andere kant van de schutting of heg of achter de schuur. Dat scheelt veel ruimte in de tuin, u zit er niet meer tegenaan te kijken. Er is echter een grote maar… het mag namelijk niet. Uw afvalcontainers moet altijd op uw eigen terrein staan, behalve op de dagen dat hij geleegd wordt. Staat uw afvalcontainer ook op andere dagen op de openbare weg – en ja, de stoep is ook een openbare weg.

Jammer dat klachten van burgers die hier melding van maken vaak verre van adequaat afgehandeld worden.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.