Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen fractie Partij Vrij Almelo over woonoverlast
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 20 april 2023

Geacht college,

Als contacten tussen overheid en burger niet goed gaan, wordt zichtbaar hoe verschillend de overheid en de burger in hun specifieke rol functioneren. De burger zit ergens mee, krijgt geen- of een onbevredigend antwoord op zijn of haar klachten. Maar zelfs als de burger contact weet te leggen dan is de kans aanwezig dat de burger zich niet serieus genomen voelt, of wordt “afgescheept”, of van het kastje naar de muur gestuurd. Niet omdat de overheid onwillig is, maar omdat de overheid niet met één burger te maken heeft maar met een veelvoud van burgers in een immer complexer wordender maatschappij en evenzo overheid. Deze kloof is in vele zaken herkenbaar. In het hiernavolgende wordt deze kloof aan de hand van concrete voorbeelden en signalen in beeld gebracht.

De Partij Vrij Almelo vindt dat een transparante en zich naar burgers receptief opstellende gemeente de dure plicht heeft dit als primaire leidraad te verinnerlijken, zodat haar inwoners zich gehoord en gezien voelen!

Gemeentelijke uitgangs- en ijkpunten dienen in elk geval te zijn:

  • open en duidelijk
  • respectvol
  • betrokken en oplossingsgericht
  • eerlijk en betrouwbaar

In dit kader vraagt de Partij Vrij Almelo-fractie aandacht voor het volgende:

Wij ontvangen in toenemende mate signalen over afvalcontainers/bakken die permanent op de stoep, aan de andere kant van de particuliere heg of schutting staan, overvol zijn; en afval (als gevolg daarvan) dat naast deze containers wordt geplaatst. Dit leidt tot aanhoudende overlastsituaties die aanleiding zijn voor irritatie, onbegrip en ook zorgen bij burgers waarom de gemeente hier niet beter communiceert dan wel corrigerend, controlerend en/of handhavend optreedt.


De onderstaande vragen behandeld door Team Veiligheid op 30 mei 2023

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u bij brief van 30 april 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld met als onderwerp ‘woonoverlast’. Inhoudelijk gaan de vragen over afvalcontainers die permanent op de openbare weg staan en afval dat naast deze containers wordt geplaatst.

Met deze brief beantwoordt het college deze vragen.

Vraag 1.

Deelt het college de opvatting van de Partíj Vrij Almelo dat dergelijke situaties de leefbaarheid in een wíjk verslechteren, het milieu onnodig belasten en dus onwenselijk zijn?

Antwoord:

Ja, afvalcontainers horen niet langer op de openbare weg te staan dan ten behoeve van het inzamelen van huishoudelijk afval nodig is. Ook het bijplaatsen van afval naast deze containers is zeer onwenselijk omdat dit een negatief effect heeft op de leefbaarheid in woonwijken.

Vraag 2.

Deelt het colllgee de opvatting van de Partij Vrij Almelo dat afval naast de containers gedeponeerd een gevaar voorde volksgezondheid kan opleveren, doordat dit ongedierte aantrekt op zoek naar eetbare resten?

Antwoord:

Afval dat naast containers wordt geplaatst leidt niet direct tot een concreet gevaar voor de volksgezondheid. Desalniettemin is het bijplaatsen van afval zeer onwenselijk omdat dit verloedering in de hand werkt en ongedierte aantrekt.

Vraag 3.

Wordt er structureel gecontroleerd op afvalbakken die permanent in het openbaar domein staan, op het dumpen van afval of gebeurt dit alleen na een melding? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Hier wordt structureel op gecontroleerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het in veel
gevallen gaat om afvalcontainers die geplaatst staan op grond van de woningcorporaties. In die
gevallen wordt de woningcorporatie door de gemeente aangesproken op deze onwenselijke en
illegale situatie.

Vraag 4.

Hoeveel meldingen zijn er sinds januari 2020 bij de gemeente binnengekomen over deze aanhoudende overlastsituaties?

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2020 tot en met 2 mei 2023 gaat het om de volgende aantallen:

Meldingen over de (illegale) plaatsing van afvalcontainers: 442

Meldingen over dumping afval: 1463

Vraag 5.

Kan de Partij Vriij Almelo een kopie- en geanonimiseerd overzicht ontvangen van de geregistreerde overlastmeldingen en de wijze van afdoening?

Antwoord

Het is niet mogelijk om op geautomatiseerde wijze een geanonimiseerd overzicht te genereren van alle meldingen en de wijze van afdoening per melding. De meldingen zouden stuk voor stuk moeten worden uitgedraaid en geanonimiseerd. Gelet op de omvang van het verzoek wordt hieraan geen medewerking gegeven.

Vraag 6.

Zijn er regels van toepassing op deze houders van afvalbakken om op het openbaar domein te mogen staan? Zo ja, welke, indien ontkennend, hoe wordt deze lacune opgelost?

Antwoord:

Ja, de Afvalstoffenverordening gemeente Almelo 2013 en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit gemeente Almelo 2013 zijn van toepassing. Artikel 11 van voornoemde verordening stelt regels over de dagen en tijden waarop huishoudelijk afval mag worden aangeboden.

Vraag 7.

Gaat de gemeente in een andergepast systeem voorzien om deze vorm van sluikstorten een halt toe te roepen? Zo ja, hoe?

Antwoord:

Naast de inzet die gepleegd wordt door zowel onze boa’s als door Twente Milieu om illegale dump van afval te voorkomen en eventueel gedumpt afval in de openbare ruimte zo snel mogelijk op te ruimen, maken we in Almelo tevens gebruik van cameratoezicht bij de milieupleinen. Op deze manier richten we ons niet alleen op het voorkomen van illegale dump van afvalstoffen, maar worden overtreders ook beboet. We zijn niet voornemens om op dit vlak op korte termijn een ander systeem toe te gaan passen.

Vraag 8.

Weke acties gaat het college ondernemen om inwoners in de wijk meer te informeren over het afvalprobleem?

Antwoord:

Er volgt dit jaar nog een actualisatie van ons afvalbeleidsplan. Het meer informeren en communiceren met de inwoners over afval, het scheiden van afval en de mogelijkheden die er voor alle inwoners zijn om het afval op een goede manier aan te kunnen bieden, maakt een belangrijk onderdeel uit van het nieuwe afvalbeleidsplan. Dat zal resulteren in concrete (communicatie)acties.

Vraag 9.

Waarom worden klachten van bewoners die hier melding van maken niet adequaat afgehandeld blijkens de signalen die wij ontvangen?

Antwoord:

Wij herkennen ons niet in deze signalen. De gemeente Almelo heeft twee boa’s domein 2 in dienst die zich dagelijks bezighouden met afval (boa’s domein 2 zijn belast met de opsporing van strafbare feiten op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur). Er is echter altijd meer werk dan dat er capaciteit beschikbaar is. Hierdoor is het noodzakelijk om keuzes te maken. Wanneer inwoners hun gegevens vermelden en tevens aangeven dat zij een terugkoppeling wensen, krijgen zij altijd bericht van de gemeente over de wijze van afhandeling.

Vraag 10.

Waarom worden zowel telefonische als fysieke vragen aan de verantwoordelijke wijkregisseur niet in behandeling genomen, dan wel niet of in voldoende mate beantwoord?

Antwoord:

De wijkregisseur houdt zich niet bezig met afval(inzameling). Wanneer de wijkregisseur hier vragen of meldingen over krijgt zal hij of zij doorverwijzen naar het klantcontactcentrum en/of naar de website van de gemeente Almelo.

Hoogachtend,
Burgemeester en w houders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.