Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college van B&W. Betreft: aanpak van woonoverlast
Categories: Zonder rubriek


Almelo, 20 april 2023

Geacht college,

Als contacten tussen overheid en burger niet goed gaan, wordt zichtbaar hoe verschillend de overheid en de burger in hun specifieke rol functioneren. De burger zit ergens mee, krijgt geen- of een onbevredigend antwoord op zijn of haar klachten. Maar zelfs als de burger contact weet te leggen dan is de kans aanwezig dat de burger zich niet serieus genomen voelt, of wordt “afgescheept”, of van het kastje naar de muur gestuurd. Niet omdat de overheid onwillig is, maar omdat de overheid niet met één burger te maken heeft maar met een veelvoud van burgers in een immer complexer wordender maatschappij en evenzo overheid. Deze kloof is in vele zaken herkenbaar. In het hiernavolgende wordt deze kloof aan de hand van concrete voorbeelden en signalen in beeld gebracht.

De Partij Vrij Almelo vindt dat een transparante en zich naar burgers receptief opstellende gemeente de dure plicht heeft dit als primaire leidraad te verinnerlijken, zodat haar inwoners zich gehoord en gezien voelen!

Gemeentelijke uitgangs- en ijkpunten dienen in elk geval te zijn:

  • open en duidelijk
  • respectvol
  • betrokken en oplossingsgericht
  • eerlijk en betrouwbaar

In dit kader vraagt de Partij Vrij Almelo-fractie aandacht voor het volgende:

Wij ontvangen in toenemende mate signalen over afvalcontainers/bakken die permanent op de stoep, aan de andere kant van de particuliere heg of schutting staan, overvol zijn; en afval (als gevolg daarvan) dat naast deze containers wordt geplaatst. Dit leidt tot aanhoudende overlastsituaties die aanleiding zijn voor irritatie, onbegrip en ook zorgen bij burgers waarom de gemeente hier niet beter communiceert danwel corrigerend, controlerend en/of handhavend optreedt.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1a. Deelt het college de opvatting van de Partij Vrij Almelo dat dergelijke situaties de leefbaarheid in een wijk verslechteren, het milieu onnodig belasten en dus onwenselijk zijn?
Vraag 1b. Deelt het college de opvatting van de Partij Vrij Almelo dat afval naast de containers gedeponeerd een gevaar voor de Volksgezondheid kan opleveren, doordat dit ongedierte aantrekt op zoek naar eetbare resten?

Vraag 2. Wordt er structureel gecontroleerd op afvalbakken die permanent in het openbaar domein staan, op het dumpen van afval of gebeurt dit alleen na een melding? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3a. Hoeveel meldingen zijn er sinds januari 2020 bij de gemeente binnengekomen over deze aanhoudende overlastsituaties?
Vraag 3b. Kan de Partij Vrij Almelo een kopie- en geanonimiseerd overzicht ontvangen van de geregistreerde overlastmeldingen en de wijze van afdoening?

Vraag 4. Zijn er regels van toepassing op deze houders van afvalbakken om op het openbaar domein te mogen staan? Zo ja, welke, indien ontkennend, hoe wordt deze lacune opgelost?

Vraag 5. Gaat de gemeente in een ander gepast systeem voorzien om deze vorm van sluikstorten een halt toe te roepen? Zo ja, hoe?

Vraag 6. Welke acties gaat het college ondernemen om inwoners in de wijk meer te informeren over het afvalprobleem?

Vraag 7. Waarom worden klachten van bewoners die hier melding van maken niet adequaat afgehandeld blijkens de signalen die wij ontvangen?

Vraag 8. Waarom worden zowel telefonische als fysieke vragen aan de verantwoordelijke wijkregisseur niet in behandeling genomen, dan wel niet of in voldoende mate beantwoord?

Alvast dank voor beantwoording,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

https://www.vrijalmelo.nl/2023/04/onderwerp-klacht-bewoner-

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.