Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Stel de RES open voor kernenergie
Categories: Zonder rubriek
Kernenergie. De bouw van een nieuwe kerncentrale is een goed idee.

De regionale Energiestrategie (RES) geeft invulling aan de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord die gemaakt zijn aan de sectortafels Elektriciteit en gebouwde omgeving. Concreet vertaalt de RES de landelijke afspraken in een regionale afspraak om elektriciteit duurzaam op te wekken met zonne- en windenergie. Daarnaast bevat de RES een regionale structuur warmte waarnee de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen beschreven wordt. Er wordt gewerkt aan de RES 2.0. De bijdrage van Almelo aan de RES 2.0 niet ten opzichte van de RES 1.0 Wensen en bedenkingen van de raad met betrekking tot de concept RES 2.0 worden meegenomen in het Breed Bestuurlijk Overleg (RES Twente). De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept RES Twente 2.0.

Reactie Partij Vrij Almelo Raadsvergadering 30 mei 2023

Voorzitter;

De regionale energiestrategie wordt momenteel 2.0 opgesteld. 1.0 bestaat al. In het landelijke coalitieakkoord wordt gesproken over twee nieuwe kerncentrales. Het is daarom raadzaam om ook op regionaal niveau te onderzoeken of kernenergie mogelijkheden biedt voor de duurzaamheidsopgaven.

De Partij Vrij Almelo begrijpt dat de rijksoverheid besluit of kernenergie ingezet gaat worden. Maar een lobby vanuit de RES kan wel een signaal afgeven. ‘Voor een goed en betrouwbaar energienetwerk heb je een stabiele ruggengraat nodig. Kernenergie kan dit gat opvullen. En mogelijk leidt dit op termijn tot een lagere opgave van zon- en windenergie in onze regio.

Aangezien het toepassen van kernenergie een toekomstige realiteit is, vinden wij het reëel om dit in de herijking van de huidige RES plannen mee te nemen.

We dienen een motie in.

Voor de PVA-motie: Partij Vrij Almelo, PVV, FvD.

Het concept Regionale Energie Strategie Twente

Tegen het voorstel: Partij Vrij Almelo, PVV, FvD, Democraten.nu

————————————————-

Discussie over kernenergie is nodig

Kernenergie: redder in nood?

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.