Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2024-2027
Categories: Zonder rubriek

Voorzitter,

De Perspectiefnota bepaalt wat in de programmabegroting moet komen te staan. Graag willen we als Partij Vrij Almelo commentaar geven op enkele belangrijke punten.

Door geld uit gemeentefonds van het Rijk, is Almelo financieel overeind gebleven en kon zich zelfs ontwikkelen. Door de alsmaar groeiende immigratie, is er helaas óók in Almelo een tekort aan betaalbare woningen ontstaan, voor de eigen inwoners!

Deze perspectiefnota voorspelt financiële uitdagingen en onzekerheden. Zoals de effecten van hogere rente, loon- en prijsontwikkelingen en falende woningmarkt. Met name structureel minder geld uit gemeentefonds van het Rijk, is te voorzien dat dit in 2027 z’n tol zal eisen. Een tekort van circa 12 miljoen op de begroting zal ontstaan. Jaarlijks?

De financiële opgave om te bezuinigen in het gemeentefonds wordt, als we niets doen, nog zwaarder. Daarom kiest het college voor een eerste stap richting een terugdringen van het tekort. In hoeverre en in welke mate de Rijksoverheid ook na 2026 financiële steun biedt en waar we op gaan bezuinigen, is voor de Partij Vrij Almelo onvoldoende duidelijk. In hoeverre heeft het college al een indicatie gekregen hoe groot die korting op het gemeentefonds van Almelo gaat worden in 2026 en jaren erna?

Jaarlijks neemt het analfabetisme in Almelo toe en de kostenbegroting ook. Is dit ook migratie gerelateerd en zo ja, in welke omvang? Ongeveer veertig procent van de huwelijksmigranten zijn nog steeds analfabeet. Welke inspanningen verricht de gemeente Almelo in dit kader om analfabetisme te verhelpen en kunnen de begrote kosten inzichtelijk gemaakt worden?

Ondertussen dient de kwaliteit van de openbare ruimte in Almelo op korte termijn te verbeteren, de binnenstad is vervuild en slecht onderhouden zoals in de Perspectiefnota staat. Ik citeer; ’Als ik door Almelo loop vanaf de fontein tot de Oranjestraat en de fietsenstalling bij het station, zie ik dat het beter kan. Gelukkig hebben we inwoners die uit eigen overtuiging, structureel afval her en der in de stad oprapen. Maar we hebben nog meer geluk, zoals in de persoon van de heer Pezie, die de stad elke keer mooie tulpen schenkt’, aldus een inwoner van Almelo. Dus zou een goed voorbeeld niet navolging verdienen, ook of juist van de gemeente, om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren?

De Partij Vrij Almelo pleit ervoor de kwaliteit van de openbare ruimte in alle aspecten te monitoren en te evalueren door een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder burgers in te stellen, zoals dit vroeger ook reeds plaatsvond. Moet je op de ambtelijke cijfers sturen of op de beleving van de inwoners?

Dan de wooncrisis. Nog steeds kunnen jonge starters moeilijk aan een betaalbare woning komen tot 325.000 euro. Met een jaarinkomen van ongeveer 50.000 euro kun je voldoende lenen voor een koopwoning van maximaal 230.000 euro. Daar kun je geen redelijk huis voor kopen in Almelo. Altijd dat gat van 100.000,-. Negen van de tien jongeren krijgen een afwijzing bij een hypotheekaanvraag. Dit zou niet moeten mogen. Dat zou de politiek zich moeten aanrekenen.

Soortgelijk probleem doet zich ook heel lang voor bij de woonwagenbewoners. Deze groep mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Dat gaat al jaren zo. Brieven van deze inwoners, blijven onbeantwoord. Wanneer krijgen deze bewoners uitsluitsel?

Dierenwelzijn. Berichten over stalbranden met enorme dierenleed nemen toe. Vaak de kleinere stallen vliegen in de fik. De stalbranden en de toename ervan baart de Partij Vrij Almelo grote zorgen.

De verkiezingsopkomst is in Almelo onaanvaardbaar laag. En dat dient met voortvarendheid aangepakt te worden. Invoeren van de stemplicht is niet haalbaar, maar statiegeld invoeren op de stempas is het onderzoeken waard.

Tot slot voorzitter, Wijkcentrum Egbertus. Dit wijkcentrum wordt te kort gedaan ten onrechte. De minister van binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot heeft besloten dat haar ministerie 400 miljoen euro beschikbaar gesteld heeft voor wijkcentra en buurthuizen. De gemeente Almelo heeft besloten om het geld wat gevraagd wordt in een speciaal fonds te parkeren voor Acres en De Trefhoek, Het Dok, Brookshoes en het Aahoes. Wijkcentrum krijgt dat geld niet om reden dat het te commercieel is. Waarom is dat? In wijkcentrum Egbertus krijgen 125 kinderen wekelijks ontbijt, 16 activiteiten plaatsvinden in gebruik door ca 500 inwoners uit de wijk.

U ziet, geacht college, dat wij toch wel enkele bedenkingen hebben bij deze perspectiefnota die wij middels deze weg graag bij u onder de aandacht brengen.

Dank voor uw aandacht.

Marcel Middelkamp (Partij Vrij Almelo)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.