Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie wonen op wielen
Categories: Zonder rubriek

Motie wonen op wielen

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 11 en 13 juli 2023.

Initiatiefnemer(s): Partij Vrij Almelo

Constaterende dat;

 • het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat woonwagenbewoners een
  minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid verdient;
 • Almelose woonwagenbewoners (hierna doelgroep) al decennialang tekort wordt gedaan;
 • er jarenlang een actief uitsterfbeleid is gevoerd met als gevolg 75 naar 23 woonwagenplaatsen;
 • er een handreiking antidiscriminatiebeleid en een beleidskader voor woonwagen en
  standplaatsenbeleid opgesteld is met instemming van de Europese commissie en het Europese Hof van de rechten van de mens;
 • dit beleid nog steeds geen passende doorwerking vindt in de gemeente;
 • dit beleid voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden met de doelgroep;
 • dit niet gebeurt;
 • er sprake is van slecht contact tussen de gemeente met de doelgroep;
 • gedane toezeggingen niet worden uitgevoerd of nagekomen;
 • de wachttijden vele jaren omvatten en enkelen al 35 jaren op een standplaats wachten;
 • de doelgroep sinds 2019 summiere gesprekken tevergeefs voert;
 • de wachttijden van een woonwagenplek >10 x langer is dan die van sociale huurwoning;
 • beleid en plannen voor wonen op water wel met voortvarendheid geëffectueerd zijn maar die
  van wonen op wielen totaal niet;
 • het voorstelbaar is dat de doelgroep vindt dat redelijkerwijs niet gesteld kan worden dat geen
  sprake is van discriminatie;


Overweegt dat;

 • er een oplossing en helderheid dient te komen met betrekking tot voornoemd vraagstuk;


Verzoekt;

 • het college minimaal 20 standplaatsen voor wonen op wielen in nauw overleg met de doelgroep aanwijst en voor minimaal 12 van die 20 standplaatsen uiterlijk 31 december 2023 een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage legt danwel uiterlijk 31 januari 2024 een voorontwerp- omgevingsplan op grond van de nieuwe Omgevingswet ter inzage legt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.