Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dodenweg N36 sneller aanpakken
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo samen met Hart van Nederland op dodenweg N36 (foto Partij Vrij Almelo)

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Almelo, 7 december 2023

Geacht college,

De verkeersveiligheid op de N36 schiet al jaren tekort. Helaas worden we telkens weer geconfronteerd met afschuwelijke ongevallen. Ook nu zijn er bij een ernstig ongeluk op de N36 bij Vriezenveen zaterdagmorgen zes mensen gewond geraakt. De N36 tussen Wierden en Ommen is een van de beruchtste wegen van Overijssel qua verkeersonveiligheid.Er rijdt veel vrachtverkeer met een maximumsnelheidvan tachtig kilometer per uur, terwijl de toegestane snelheid op grote delen van de weg honderd kilometer per uur is. Dit leidt tot frustratie en ondoordachte verkeersmanoeuvres onder automobilisten en motorrijders, niet zelden met fatale afloop.
Vanwege de vele ongelukken die op de N36 gebeuren, staat de weg bekend als de dodenweg. De N36 gaat grondig op de schop, maar dat gebeurt niet voor 2028. Dat duurt veel te lang. Hoeveel doden en zwaargewonden moeten er nog vallen? Wij vinden dat de werkzaamheden om de N36 structureel verkeersveiliger te maken geen uitstel meer duldt en zo snel mogelijk moeten starten.

De Partij Vrij Almelo blijft al jaren aandacht vragen voor dit probleem. Een probleen dat er niet hoeft te zijn.

Bij elk dodelijk ongeluk is er weer commotie en publiciteit in de media, dit wordt echter snel naar de achtergrond verdrongen doordat het treurig genoeg een zich vaak herhalend fenomeen is geworden.

Dit kan en mag maatschappelijk en politiek gezien geen geaccepteerd ritueel en routine worden. Daarom is actie nu nodig, en de Partij Vrij Almelo formuleert dan ook in dat kader de volgende (schriftelijke) vragen:

Vraag 1a.

Kunt u een overzicht geven van het aantal ongevallen die hebben plaatsgevonden op de N36 tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2023 op de rijksweg N36 (op het traject Almelo/Wierden Arrierveld/Ommen)?

Vraag 1b.

Kan bovengenoemd overzicht gespecificeerd worden naar aantallen ongevallen met (zwaar)gewonden én die met dodelijke afloop?

Vraag 2.

Hoeveel mensen zijn door een verkeersongeval om het leven gekomen op vergelijkbare wegen, te weten N rijks-, en provinciale wegen, over deze periode?

Vraag 3.
Hoeveel procent onveiliger is de N36 gemiddeld genomen in vergelijking met een gemiddelde N rijks/provinciale weg?

Vraag 4a.

Deelt u de mening dat er een grote urgentie is om deze weg veiliger te maken?

Vraag 4b.

Indien het college bovenstaande vraag bevestigend beantwoord, welke concrete stappen zijn danwel worden ondernomen om dit vraagstuk onder de aandacht van relevante overleg partijen te brengen, en kan dit concreet gedocumenteerd danwel geadstrueerd worden?

Vraag 5.

Hoeveel jaar komt de onveiligheid op de N36 al voor op de agenda van de bestuurlijke overleggen en worden er afspraken gemaakt over monitoring, verbetering en plannen, en welke voortgang is geboekt?

Vraag 6a.

Kunt u aangeven voor elk van de in februari 2014 al aangekondigde maatregelen, wanneer deze eindelijk worden uitgevoerd en opgeleverd?

Vraag 6b.

Indien en voorzover er inhoudelijke of procesmatige obstakels of belemmeringen de uitvoering van in februari 2014 aangekondigde maatregelen traineren of frustreren, kan het college uitvoerig informatie verschaffen welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze het college denkt deze te doorbreken?

Vraag 7.

Deelt u in algemene zin de mening van de Partij Vrij Almelo dat versnelde aanpak hier echt aan de orde is en alles in het werk gesteld dient te worden om met prioriteit een einde aan deze zeer onwenselijke situatie op de N36 te maken?

Vraag 8a.

Is het College op de hoogte van de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedateerd 28-06-2022 kenmerk IENW/BSK-2022/143262 aan de Tweede Kamer, waarin bij Tranche 2 een grootschalige aanpak met fysieke rijrichtingscheiding van de N36 wordt voorzien met uitvoering daarvan vanaf de jaren 2025 en 2026.

Vraag 8b.

Indien bevestigend, heeft het College hierop schriftelijk danwel op enige andere wijze inhoudelijk gereageerd, waaruit kan worden opgemaakt dat het College de urgentie van dit vraagstuk en de prioritering daarvan bij de uitvoering (nogmaals) onder de aandacht heeft gebracht?

Wij zien de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PVA graag binnen 6 weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Uit: TCTubantia

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.