Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen PVA over aanpak verkeersveiligheid op de N36
Categories: Zonder rubriek

Uw brief van 7 december 2023

Beantwoord 23 januari 2024

Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen PVA over aanpak verkeersveiligheid op de

Geachte heer Korte,

Door middel van deze brief geven wij antwoord op de vragen die door uw fractie zijn gesteld over de aanpak van de verkeersveiligheid op de N36.

Vraag

1a. Kunt u een overzicht geven van het aantal ongevallen die hebben plaatsgevonden op de N36 tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2023 op de rijksweg N36 (op het traject Almelo/Wierden Arriërveld/Ommen)?

Antwoord:

Een overzicht van de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2023 is er niet. In het onderzoeksrapport van Arcadis zijn de ongevalsgegevens van de periode 2014 tot 2021 gebruikt als input voor de besluitvorming van de Minister (Kamerbrief d.d. 23 juni 2023). Het onderzoeksrapport is te downloaden via (Verkeersveiligheidsmaatregelen N36 en N50 Kampen- Ramspol – Rijkswaterstaat Publicatie Platform).

Vraag

1b. Kan bovengenoemd overzicht gespecificeerd worden naar aantallen ongevallen met (zwaar)gewonden én die met dodelijke afloop?

Antwoord:

Het onderzoeksrapport geeft een gespecificeerd overzicht.

Vraag

2. Hoeveel mensen zijn door een verkeersongeval om het leven gekomen op vergelijkbare wegen, te weten N rijks-, en provinciale wegen, over deze periode?

Antwoord:

In het onderzoeksrapport is deze vergelijking niet gemaakt. Wel is er door Adviesbureau Sweco een top 10 gemaakt van gevaarlijkste N-wegen in Nederland. Dit rapport is te vinden via Top-10 onveilige N wegen | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Vraag

3. Hoeveel procent onveiliger is de N36 gemiddeld genomen in vergelijking met een gemiddelde N rijks/provinciale weg?

Antwoord:

Deze vergelijking is niet gemaakt binnen het project N36, dus wij beschikken niet over deze gegevens.

Vraag

4a. Deelt u de mening dat er een grote urgentie is om deze weg veiliger te maken?

Antwoord:

Ja, wij delen deze mening.

Vraag

4b. Indien het college bovenstaande vraag bevestigend beantwoordt, welke concrete stappen zijn danwel worden ondernomen om dit vraagstuk onder de aandacht van relevante overleg- partijen te brengen, en kan dit concreet gedocumenteerd danwel geadstrueerd worden?

Antwoord

Zowel bestuurders als ook ambtenaren hebben veel gelobbyd bij regio Twente, provincie Overijssel en het Rijk. Vanwege deze lobby is er in het regeringsakkoord 2021-2025 bijna 60% van € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N36. Inclusief de gelden voor onderhoud betekent dat dat er voor de N36 een taakstellend budget beschikbaar is van € 125 miljoen. Wethouder Maathuis (namens de Twentse gemeenten) en wethouder Te Rietstap van Hardenberg (namens West Overijssel) zijn als bestuurders betrokken bij de N36 en hebben periodiek overleg met de projectleiding van Rijkswaterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast hebben ambtenaren van de gemeente Almelo maandelijks overleg over het opstellen van het plan van aanpak, de vorming van het projectplan en het uitwerkingsplan van de herinrichting van de N36. Medio januari 2024 heeft ten aanzien van de handhaving tevens een bestuurlijk overleg plaatsgevonden, tussen de gemeenten Twenterand en Almelo, politie en Rijkswaterstaat om tot een actieplan te komen op het gebied van gedrag en handhaving tot en met de start van de nwerkzaamheden in 2028.

Vraag

5. Hoeveel jaar komt de onveiligheid op de N36 al voor op de agenda van de bestuurlijke overleggen en worden er afspraken gemaakt over monitoring, verbetering en plannen, en welke voortgang is geboekt?

Antwoord:

Al vele jaren wordt er gelobbyd voor een verkeersveiligere N36. Het Rijk heeft in het recente verleden wel kleine verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen, echter deze hebben niet geleid tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid. Met de huidige impuls wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aanleggen van een fysieke rijbaanscheiding.

Vraag

6a. Kunt u aangeven voor elk van de in februari 2014 al aangekondigde maatregelen, wanneer deze eindelijk worden uitgevoerd en opgeleverd?

Antwoord:

Het is ons niet bekend naar welke maatregelen u verwijst.

Vraag

6b. Indien en voorzover er inhoudelijke of procesmatige obstakels of belemmeringen de uitvoering van in februari 2014 aangekondigde maatregelen traineren of frustreren, kan het college uitvoerig informatie verschaffen welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze het college denkt deze te doorbreken?

Antwoord:

Op 23 juni 2023 heeft de minister de gekozen veiligheidsmaatregelen kenbaar gemaakt (Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Bij raadsbrief van 25 juli 2023 (Raad-2307819) bent u hierover geïnformeerd. De huidige veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op het aanleggen van een fysieke rijbaanscheiding over het gehele tracé en het aanleggen van een weg met een obstakelvrije berm. Daarnaast wordt er gekeken naar het afsluiten en aanpassen van gelijkvloerse kruispunten naar een ongelijkvloerse variant. Het taakstellend budget van € 125 miljoen is niet toereikend voor de gekozen veiligheidsvariant van de minister. De aanpassingen van de kruispunten zijn niet opgenomen in het budget. Lobby bij provincie en Rijk blijft daarom noodzakelijk. De kans van slagen is afhankelijk van de urgentie die de toekomstige regeringscoalitie toebedeelt aan verbetering van verkeersveiligheid op de N36. Naast onvoldoende budget zijn er meer risico’s die vertraging (kunnen) veroorzaken. U kunt hierbij denken aan verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld stikstof en milieueffecten) en aankoop van gronden, maar daar heeft het college geen invloed op.

Vraag

7. Deelt u in algemene zin de mening van de Partij Vrij Almelo dat versnelde aanpak hier echt aan de orde is en alles in het werk gesteld dient te worden om met prioriteit een einde aan deze zeer onwenselijke situatie op de N36 te maken?

Antwoord:

Ja, wij delen deze mening.

Vraag

8a. Is het College op de hoogte van de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedateerd 28-06-2022 kenmerk IENW/BSK-2022/143262 aan de Tweede Kamer, waarin bij Tranche 2 een grootschalige aanpak met fysieke rijrichtingscheiding van de N36 wordt voorzien met uitvoering daarvan vanaf de jaren 2025 en 2026.

Antwoord

Ja, maar deze brief is achterhaald door de kamerbrief van 23 juni 2023 (zie antwoord 6b).

Vraag

8b. Indien bevestigend, heeft het College hierop schriftelijk danwel op enige andere wijze inhoudelijk gereageerd, waaruit kan worden opgemaakt dat het College de urgentie van dit vraagstuk en de prioritering daarvan bij de uitvoering (nogmaals) onder de aandacht heeft gebracht?

Antwoord:

Uw raad heeft bij de begroting voor 2024 € 750.000,- beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de kruispunten onderaan de op-/afrit van N36 op Bedrijvenparksingel. Met deze financiële bijdrage proberen wij het Rijk uit te nodigen om dit knelpunt in de aanpak van de N36 mee te nemen. Verder wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk in de periodieke overleggen aandacht gevraagd voor de urgentie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.