Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen PVA over fietsveiligheid in Almelo
Categories: Zonder rubriek

Fietssnelweg F35 was ambitieus, maar levert gevaarlijke kruisingen op, waar het regelmatig misgaat

(foto Partij Vrij Almelo)

Geacht college,

De bijna verdubbeling van het aantal fietsers dat in Overijssel om het leven kwam bij een verkeersongeluk is een duidelijk signaal dat het snel beter moet met de infrastructuur. Dat zegt directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond.

De fractie van de Partij Vrij Almelo maakt zich al langere tijd grote zorgen over de fietsveiligheid in de stad. Onze partij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de Verkeersvisie, waarin de fiets prioriteit krijgt. Ook willen wij weten welke stappen het college gaat zetten om ongevallen te voorkomen.

In Almelo vinden er gemiddeld 10,9 fietsongevallen per 10.000 inwoners plaats. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 8,5. Dat zou dus kunnen betekenen dat Almelo een van de meest fiets gevaarlijke gemeenten van Nederland is.

Aan: Dhr. Korte Partij Vrij Almelo
Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen Partij Vrij Almelo over fietsveiligheid in Almelo

Geachte heer Korte,

Door middel van deze brief geven wij antwoord op de vragen die door uw fractie zijn gesteld over de fietsveiligheid in Almelo.

Vraag 1.

Herkent het college de cijfers van Rijkswaterstaat? Komen deze cijfers overeen met de cijfers van de politie en die van het centraal bureau voor de statistiek?

Antwoord:

Nee, het college herkent zich niet in de cijfers van Rijkswaterstaat. In het Bestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen. De betrouwbaarheid van de data uit BRON laat helaas te wensen over. Ongevallen worden niet altijd juist geregistreerd (bijvoorbeeld te summier of een onjuiste locatie), waardoor wij onze bedenkingen hebben bij de juistheid van de cijfers. De cijfers van Rijkswaterstaat komen niet één op één overeen met die van politie en het CBS. Het CBS maakt gebruik van meerdere bronnen (waaronder BRON) maar heeft geen gegevens per ongevalslocatie.

Vraag 2.

Kan het college voor de periode 2020 – 2022 aangeven waar in Almelo ongevallen met fietsers hebben plaatsgevonden?

Antwoord:

Nee, op basis van de data uit BRON kan niet aangegeven worden waar ongevallen met fietsers hebben plaatsgevonden. Uw raad is eerder geïnformeerd over de nog op te stellen mobiliteitsvisie en daaruit voortvloeiende mobiliteitsplan. Bij het plan maken we gebruik van de dan beschikbare verkeersanalyses.

Vraag 3:

Hoe verhouden deze cijfers zich tot de cijfers van omringende gemeenten en een gemeente van vergelijkbare grootte?

Antwoord:

Elke gemeente, stad of dorp, kent een eigen vervoerswijzeverdeling. Dit maakt het vergelijken met andere omringende gemeenten en een gemeente van vergelijkbare grootte discutabel.

Vraag 4:

Welke maatregelen is het college voornemens om de verkeersveiligheid van fietsers in Almelo te verbeteren?

Antwoord:

Wij geven er prioriteit aan dat de veiligheid op vrij liggende fietspaden wordt verbeterd door zoveel mogelijk obstakels (paaltjes en eilandjes) van deze fietspaden te verwijderen. Dit is belangrijk, omdat er eenzijdige ongevallen plaats vinden vanwege deze obstakels. De snelfietsroute F35 stimuleert niet alleen het fietsgebruik, maar zorgt er ook voor dat er veiliger gefietst kan worden via kwalitatief hoogwaardige routes met een minimum aan belemmeringen. Bij onderhoudswerkzaamheden aan wegen wordt het belang van veilige fietsroutes ook integraal meegewogen wanneer zich daarvoor kansen aandienen.

Vraag 5:

Wat is de gemiddelde leeftijd van verkeersdeelnemers, bij hoeveel eerdere ongevallen speelden drank of drugs een rol?

Antwoord:

Deze data zijn niet bekend op lokaal niveau.

Vraag 6.

Klopt het dat niet wordt bijgehouden of een fiets die betrokken is bij een ongeval al dan niet een elektrische fiets is?

Antwoord:

Nee, dat klopt niet. In de data van BRON worden fietsers en e-bikers apart geregistreerd.

Vraag 7.

Deelt u de mening dat het belangrijk is om over deze gegevens te beschikken?

Antwoord:

Ja, het is belangrijk om over de juiste data te beschikken, maar verkeersveiligheid wordt niet alleen bepaald door data. Ook richtlijnen en het gedrag van mensen zijn van invloed op de verkeersveiligheid. Wij hebben daar in beperkte mate invloed op. Wij streven naar het verbeteren van de verkeersveiligheid, daar waar het kan.

Vraag 8.

Veel gebruikte fietsroutes in Almelo blijken uit onderzoek niet veilig te zijn. Zijn deze door het college in kaart gebracht en worden deze jaarlijkse geactualiseerd, en kunnen deze gegevens met de raad worden gedeeld?

Antwoord:

In het kader van het mobiliteitsplan analyseren we de veiligheid van verkeerssituaties en dan zal blijken of en zo ja, waar de verkeersinrichting beter kan. Te zijner tijd delen wij met u het mobiliteitsplan.

Vraag 9.

Indien bovenstaand bedoeld overzicht niet voorhanden is, dan wel niet gedeeld kan worden, wat zijn de moverende redenen hiervoor van het college?

Antwoord:

Zie antwoord onder vraag 8.

Vraag 10.

Wat is het concrete plan van aanpak van het college voor fiets onveilige routes, welke prioritering krijgt dit qua beleid en uitvoering, en hoe wordt de effectiviteit van genomen maatregelen gemonitord?

Antwoord:

Er is geen concreet plan van aanpak voor fietsonveilige routes. Wij benaderen het verkeerssysteem integraal, waarbij wij oog hebben voor de veiligheid van de fietser, maar ook voor die van de overige verkeersdeelnemers.

Vraag 11.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft 50 miljoen opzij gezet voor fietsveiligheid waarmee ook gemeenten financieel worden ondersteund bij hun plannen voor verkeersveiligheid. Wat is de verdeelsleutel, hoeveel wordt voor Almelo beschikbaar gesteld en komt Almelo hiervoor in aanmerking? Zo ja, welke hotspots qua fiets onveiligheid worden met dit budget aangepakt en op welke wijze?

Antwoord:

Het is nog niet bekend op welke wijze de 50 miljoen euro voor fietsveiligheid beschikbaar wordt gesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.