Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college van B&W Dierenmishandeling
Categories: Zonder rubriek

De Partij Vrij Almelo was op uitnodiging van wethouder Joost Eerdmans bij de instalatie van de eerste Dierenpolitie van Nederland. Capelle aan den IJssel 15 februari 2010

Almelo,23 januari 2024

Schriftelijke vragen aan college van B&W.

Geacht college, de Partij Vrij Almelo heeft een aantal schriftelijke vragen over dieren­mis­han­deling in de hon­den­fok­kerij.

Vraag 1.
Bent u bekend met het bericht in TCTubantia d.d. 19 januari 2024 ‘Politie doet onderzoek naar fokkerij House of Beauty Boomers in Almelo’?

Vraag 2. 
Deelt u het standpunt dat lokale politici inclusief het College, niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor onze burgers, maar dat dit ook geldt voor het welzijn van dieren in onze gemeente?

Vraag 3.
Hoe waarborgt en behartigt de gemeente in casu het College, die een eigen portefeuillehouder heeft met dierenwelzijn, direct en indirect de belangen en het welzijn van dieren in de gemeente Almelo?

Vraag 4a.
Kan de verantwoordelijke wethouder nadere inormatie verschaffen over de stand van het onderzoek, de wijze waarop deze hierbij betrokken is en/of wordt, wie danwel welke instantie de regie heeft en hoe de onderlinge rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn gestructureerd, en welke onderzoeken momenteel worden ingesteld?

Vraag 4b.
Aansluitend is, danwel wordt, er overwogen een strafrechtelijke vervolging in te stellen van de in vraag 1 genoemde fokker, en kan indien en voorzover dit ten uitvoer wordt gebracht, nadere informatie worden verstrekt over de stand van zaken in deze?

Vraag 5.
Is bij de betreffende portefeuillehouder bekend hoeveel honden politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangetroffen hebben bij voornoemde fokker bij de laatste controle? 

Vraag 6.
Zijn er ook honden in beslag genomen, zo ja op basis van welke constateringen, en is een verslag over de bevindingen beschikbaar en kan dit gedeeld worden met de raad? Zo nee, waarom niet aangaande beide vraagstellingen?
 
Vraag 7.
Klopt het dat de fokker eventueel in beslag genomen dieren op enig moment weer terug kan krijgen en aan welke voorwaarden moet daarbij voldaan zijn? 

Vraag 8a. 
Kunt u uitleggen waarom een bedrijf waarvan honden in beslag moeten worden genomen wegens verwaarlozing, toch in bedrijf mag blijven en hoe het welzijn van nog aanwezige honden wordt bewerkstelligd? 

Vraag 8b.
Welke mogelijkheden heeft het College om de vergunning van een dergelijke fokker in te trekken, welke criteria worden daarbij gehanteerd en hoe worden deze gemonitord, gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd, al dan niet in samenwerking met relevante organisaties en instanties?

Vraag 8c.
Is het College bereid indien na het onderzoek van de NVWA in deze concrete situatie blijkt dat er voldoende bevindingen zijn om vooralsnog tot sluiting over te gaan uit preventieve overwegingen ter waarborging van het welzijn van ter plekke nog aanwezige honden, deze fokkerij stil te leggen? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk? 

Vraag 8d.
Indien besloten wordt voornoemde fokker justitieel te vervolgen en indien dit vervolgens leidt tot een strafrechtelijke veroordeling, welke stappen onderneemt en welke consequenties verbindt het College daaraan​?

Vraag 9.
Gezien de ter plekke aangetroffen ernstige verwaarlozing, is het niet raadzaam en van cruciaal belang dat nog aanwezige honden ook per direct weggehaald worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10.
Op basis waarvan krijgt deze fokker langer de tijd om de boel op orde te krijgen, welke termijn is daarvoor gesteld en welke voorwaarden zijn daarbij opgelegd? Hoe is het dierenwelzijn in de tussentijd gegarandeerd?

Vraag 11.
Deelt u de mening dat fokkers als deze een (levenslang) houdverbod zouden moeten krijgen en de gemeente in samenwerking met relevante instanties daarop actief moet handhaven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12.
Mogen er volgens het bestemmingsplan bedrijfsmatig en/of commercieel honden gehouden en gefokt worden op dit terrein, en heeft de fokker een vergunning voor deze bedrijfsmatige activiteit? Indien bevestigend beantwoord welke en wanneer is deze vergunning verleend, is er een maximaal aantal van aanwezige honden op dit terrein in het kader van de bedrijfsvoering gedefinieerd en hoe vaak en wanneer en door welke instanties heeft controle hierop plaatsgevonden? 

Vraag 13.
Is het voornemen om lering uit deze misstand te trekken en dat er vanaf heden en in de toekomst meer gecontroleerd en gehandhaafd zal worden zodat schrijnende situaties zoals deze zich niet meer voor kunnen doen? Wat is er tijdens inspecties van de afgelopen 5 jaar in soortgelijke of vergelijkbare situaties aangetroffen, hoe is er gereageerd op eventuele misstanden en kunnen deze gegevens indien nodig geanonimiseerd ter beschikking worden gesteld?

Vraag 14.
Deelt u in algemene zin de mening dat deze fokker niet meer in de gelegenheid gesteld mag worden om in de gemeente Almelo bedrijfsmatig een hondenpension annex fokkerij te houden? Zo nee, hoe kan het dierenwelzijn dan volgens u gegarandeerd worden? Zo ja, welke stappen gaat u zetten opdat het hondenpension zo snel mogelijk gesloten wordt?

Vraag 15.
Mocht het tot een strafrechtelijke veroordeling van deze fokker komen, hoe gaat het College zich verhouden tot een eventuele nieuwe aanvraag van voornoemde fokker tot het bedrijfsmatig exploiteren van een hondenpension annex fokkerij op deze danwel een andere locatie binnen de grenzen van de gemeente Almelo?

Vraag 16. 
Van anonieme tipgevers is vernomen dat de dierenarts die de eerste enting geeft en de gezondheidsverklaring aftekent, niet de dierenarts is die de puppy’s ook daadwerkelijk chipt. Kan de portefeuillehouder dierenwelzijn entameren dat deze bewering nader onderzocht wordt en de betreffende instanties hierover informeren? Mocht in enig vervolg onderzoek blijken dat dit op waarheid blijkt te berusten, wil de wethouder de raad daarover informeren en vanuit zijn optiek aangeven of en welke consequenties hieraan verbonden dienen te worden?

Graag ziet de Partij Vrij Almelo de (schriftelijke) vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Harry de Olde (fractievoorzitter)

————————————————————————–

Externe Links:

Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786022/dieren-achtergelaten-bij-omstreden-hondenfokkerij-want-hond-is-handel

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.