Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vuilstort rond de Bleskolk?
Categories: Zonder rubriek

Toekomstig Parkbuurt

Onderzoek toont aan dat er vlak bij de toekomstige Parkbuurt ondergrondse stortplekken zijn. Volgens wethouder Van Mierlo kan dat geen kwaad. Ze zijn afgedekt door een dikke grondlaag en niet schadelijk.

Dat klopt: De gemeente Almelo is al een aantal jaren bezig om de grond plusminus een meter op te hogen. Grond die dan mogelijk vervuild kan zijn. Onder de term bouwrijp maken van bouwgrond worden onder andere de volgende activiteiten verstaan: Ophogen van grond, kwalitatief verbeteren van grond. Je hoort weinig meer over bodemvervuiling, en evenmin over bodemsanering. Komt dat doordat sanering een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van het bouwrijp maken van grond of zijn de normen versoepeld? 

Volgens de wethouder van Mierlo is er voor mens en dier geen gevaar voor de volksgezondheid. Op de plek van de Parkbuurt kan en mag gewoon gebouwd worden, benadrukt de wethouder. Dat er geen vis in de Bleskolk zou zitten, logenstraft de wethouder. Een aantal maanden geleden heeft de visvereniging zich gemeld voor deze locatie. “Dat bevestigt dat er vis aanwezig is.”

Dat klopt: De visvereniging heeft zich al diverse keren gemeld. De Bleskolk Vijver is een ideale plek om een hengeltje uit te gooien want het blijkt barstensvol vis te zitten.

Mondelinge vragen PVA ten behoeve van het “Vragenhalfuurtje” op 19 december 2017.

In 2016 heeft de Almelose Hengelsportvereniging Vislust bij de verantwoordelijke wethouder een wens neergelegd voor een nieuwe visvijver. Een visvijver van ongeveer 3 hectare groot, gelegen in het buitengebied zodat er geen overlast wordt veroorzaakt aan omwonenden of nabij wonende. Omdat ook (zoals meer verenigingen) het ledenbestand van Vislust vergrijst stelt de visvereniging zich ten doel het voor deze steeds grotere groep ouderen mogelijk te maken op een veilige en beschermde plek om te kunnen vissen. Een vijver die rondom bereikbaar is met de auto, een vijver die rondom een vrijwel vlakke oever heeft zodat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

Naar aanleiding hiervan willen we graag de volgende vragen stellen: 

Deelt u de mening van de hengelsportvereniging dat een viswater goed en veilig bereikbaar  moet zijn voor een steeds grotere groep ouderen?

In 2016 heeft de visvereniging als vertegenwoordiger van een hele grote groep Almeloërs aan het college gevraagd een incourante kavel te zoeken in het buitengebied. 
Waarom is het niet gelukt het onderzoek tijdig en volledig af te ronden?

Er werd de suggestie gedaan om de Bleskolk Vijver (nu te klein en te diep) te ontsluiten, groter  te maken en met de vrijkomende grond de bestaande vijver te verondiepen. 
Wat is de reden waarom een reactie zo lang op zich laat wachten?

Hoe staat de gemeente Almelo tegenover de hengelsport in zijn algemeenheid en onderschrijft de gemeente het belang hiervan?

Hoe ziet het toekomstige beleid op het gebied van de sportvisserij in Almelo eruit?

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.