Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Betreft: aanpak van woonoverlast Hofkampstraat
Categories: Zonder rubriek

Hofkampstraat

Brief aan raadsleden van de gemeente Almelo

Geachte heer/mevrouw,

Dankzij jullie wanbeleid hebben wij zojuist weer een heftige en bedreigende situatie mee moeten maken.

Omdat jullie nóóit controleren (en al helemaal niet in de weekenden en avonduren), weet elke gek dat je in de Hofkampstraat en aangrenzende straten op elke willekeurige plek je auto kunt dumpen om het centrum in te gaan. Daardoor hadden we weer eens een auto van zo’n dergelijk centrumbezoeker voor ons oprit staan. Dit gebeurt wekelijks meerdere keren.

Omdat we al weten dat we van jullie niets hoeven te verwachten, zijn we genoodzaakt de politie te bellen. Zij wisten aan de hand van het kenteken het telefoonnummer van de eigenaar te traceren en hebben deze persoon gevraagd de auto te verplaatsen. Even later had ik een tweetal van deze mensen voor mijn poort staan. Echt gezellige types die jullie aantrekken naar dat zogenaamde Amaliaplein van jullie. Ze rammelden hard aan onze poort en stonden in onze tuin.

Toen ze mij binnen zagen begonnen ze te schreeuwen. Ik negeerde dat, maar toen dat steeds luider werd en ze steeds harder aan onze poort begonnen te rammen, heb ik vanuit de deuropening gevraagd of ze wilden vertrekken. Het gevolg was een bult gescheld en doodsbedreigingen. Ik heb toen de deur uiteraard weer dichtgedaan en op slot gedraaid. Vervolgens kwamen er een boel vriendjes bij en auto’s die naast ons huis gingen staan. Nu weten wij niet wat er gaat gebeuren en of ze nog terugkomen.

Dus u wordt weer eens bedankt. Het lijkt me tijd om in ieder geval in de avonduren van de weekenden te gaan handhaven. Al te lang zien wij niemand van handhaving meer in onze wijk.

Met vriendelijke groet,

Bewoner Hofkampstraat.

Reactie Partij Vrij Almelo:

Als contacten tussen overheid en burger niet goed gaan, wordt zichtbaar hoe verschillend de overheid en de burger in hun specifieke rol functioneren.
De burger zit ergens mee, krijgt geen- of een onbevredigend antwoord op zijn of haar klachten. Maar zelfs als de burger contact weet te leggen dan is de kans aanwezig dat de burger zich niet serieus genomen voelt, of wordt “afgescheept”, of van het kastje naar de muur gestuurd. Niet omdat de overheid onwillig is, maar omdat de overheid niet met één burger te maken heeft maar met een veelvoud van burgers in een immer complexer wordender maatschappij en evenzo overheid. Deze kloof is in vele zaken herkenbaar. 

De Partij Vrij Almelo vindt dat een transparante en zich naar burgers receptief opstellende gemeente de dure plicht heeft dit als primaire leidraad te verinnerlijken, zodat haar inwoners zich gehoord en gezien voelen!

Schriftelijke vragen op 4 maart 2020 aan het college van B&W Almelo

Behandeld door J.G.B. Veldschotten. Verkeersdrukte en baldadigheid Hofkampstraat

Geachte heer De Olde, Uw fractie heeft per brief van 4 maart 2020 vragen gesteld over de verkeersdrukte en de baldadigheid in de Hofkampstraat. Alvorens in te gaan op uw vragen, willen wij u het volgende laten weten. Sinds geruime tijd zijn wij zowel met de bewoners van de Hofkampstraat als ook Bewonersvereniging de Hofkamp in goed overleg over en aan de slag met het aanpakken van diverse leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken.

Hierbij moet onder andere worden gedacht aan verkeersoverlast, overlast gerelateerd aan de uitgaansfunctie van het Amaliaplein en nabije omgeving alsook het versterken van het groen in de straat.

Onze reactie op uw afzonderlijke vragen vindt u hieronder. Wij hebben uw vragen cursief weergegeven en daaronder ons antwoord gezet.

Vraag 1.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedeelte van de gevels ín de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs een status monument heeft?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte.

Vraag 2.

Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud gepland staat.

Antwoord:

Om een zo compleet mogelijk beeld te creëren, hebben wij zowel het onderhoud van de verharding als de staat van de riolering in beeld gebracht. Het laatste onderhoud aan de verharding van de rijbaan van de Hofkampstraat dateert van 1991. Het volgende onderhoud staat (theoretisch) gepland voor 2027. De laatste inspecties geven geen aanleiding om eerder onderhoud uit te voeren. In 2007 is een deel van de trottoirs opnieuw bestraat. Het eerstvolgende onderhoud aan de trottoirs staat nu gepland voor 2022. De leeftijd van het hoofdriool in de Hofkampstraat varieert van 1980 — 2015. De levenscyclus van de riolen bedraagt gemiddeld 65 jaar. Op basis van laatste inspecties zijn er geen bijzonderheden geconstateerd en worden de rioleren op basis van de normale inspectie en onderhoudscyclus gereinigd en geïnspecteerd. Een eerstvolgende inspectie staat gepland in 2024/2025.

Vraag 3.

Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Antwoord:

Er bestaat geen concrete toekomstvisie voor het groen in de Hofkampstraat. De wens van de bewoners (meer bomen in de straat) is bij ons bekend. In de Hofkampstraat en omgeving zijn er problemen op het gebied van grondwater en hemelwater. Binnen de afdeling Uitvoering Fysiek zullen hier plannen voor uitgewerkt moeten worden. Hierbij bekijken we ook welke mogelijkheden er zijn om werk met werk te maken en zodoende stappen te zetten richting het eergroenen van de Hofkampstraat en omgeving. Het bepalen wat wel en niet wenselijk en mogelijk is zal in nauwe samenspraak en samenwerking met bewoners plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de kansen die deze plannen bieden dan wel wat betreft andere mogelijkheden die er zijn om de Hofkampstraat en omgeving te vergroenen. Dit kan ertoe leiden dat er situaties ontstaan waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen aanplanten van bomen en parkeergelegenheid.

Vraag 4.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspeel/park Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Antwoord:

Het feit dat er aan de Hofkampstraat meerdere niet-woonfuncties zijn gehuisvest geeft aan dat de Hofkampstraat meer is dan een gewone woonstraat. Desondanks is de Hofkampstraat, gedeelte Schipbeekstraat — Grotestraat Zuid, aangewezen als 30 km/u-zone. De hoeveelheid extra verkeer dat in deze straat rijdt, past binnen de uitgangspunten van een 30 km/u-zone (duurzaam veilig). De Hofkampstraat is echter fysiek niet volledig ingericht als 30 km/u-straat. Dit is een knelpunt dat opgelost dient te worden. Een adequate inrichting als 30 km/u-straat zorgt ervoor dat de straat meer kindvriendelijk wordt en dat desondanks de genoemde functies goed bereikbaar blijven. Ook hiervoor geldt dat, als er mogelijkheden zijn om de inrichting van de straat aan te pakken, de bewoners bij de planvorming zullen worden betrokken.

Vraag 5.

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o. a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte. De Hofkampstraat ligt tegen het centrum aan en in dergelijke straten zie je meer verkeersproblemen dan in woonstraten in een buitenwijk.

Vraag 6.

Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan aan de verkeersklachten uit de wijk, ondanks dat deze ambtelijk worden erkend?

Antwoord:

In de afgelopen jaren ontbraken de financiën om de Hofkampstraat opnieuw in te richten. Daarnaast dienden zich ook geen mogelijkheden aan om mee te liften met onderhoudsprojecten. De aanpak van de waterproblematiek in de Hofkampstraat e.o. én de invoering van een camerahandhavingssysteem voor de binnenstad bieden wellicht wel mogelijkheden om in de komende jaren maatregelen te treffen in de Hofkampstraat. Ook dit zal in nauwe samenspraak en samenwerking met buurtbewoners worden opgepakt.

Vraag 7.

Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Antwoord:

Zoals al aangegeven is het beleidsmatig gewenst dat de Hofkampstraat tussen de Schipbeekstraat en de Grotestraat Zuid als 30 km/u-zone effectief wordt ingericht. Bij de invoering van het camerahandhavingssysteem wordt bekeken of het westelijk deel van de Hofkampstraat, het gedeelte tussen Vechtstraat en Grotestraat Zuid, meegenomen kan worden in dit project. Indien dit mogelijk is, dan kan ongewenst verkeer in dit deel van de Hofkampstraat geweerd worden. Daarmee wordt dit gedeelte van de Hofkampstraat autoluw. Doordat dit gedeelte van de Hofkampstraat erg smal is en de woningen ook dicht op de straat staan, is dit deel van de straat ook minder geschikt voor het aanbrengen van fysieke remmende maatregelen. Wij zien een camerahandhavingssysteem dan ook als beste oplossing. Voor het gedeelte Schipbeekstraat —Vechtstraat is het gewenst om snelheidsremmende maatregelen aan te brengen, zodat 30 km/u ook afgedwongen wordt. Realisatie op korte termijn is echter nog niet geregeld.

Vraag 8.

Bent u ervan op de hoogte dat alle bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto betalen om te mogen parkeren in hun eigen straat?

Antwoord:

Bewoners in een blauwe zone, waar de Hofkampstraat onderdeel van uitmaakt, kunnen een ontheffing kopen, zodat zij geen gebruik hoeven te maken van de parkeerschijf. Deze ontheffing kost € 91,30 (prijspeil 2020) en is qua kosten gelijk aan een parkeervergunning, het product dat bewoners kopen die in het betaald parkeren gebied wonen.

Vraag 9.

Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in beslag worden genomen door centrumbezoekers? Het ís algemeen bekend daf er in de Hofkampstraat e. o, niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Dit ís dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaarlíjks flink betalen, in beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

Antwoord:

Ja, wij zijn op de hoogte van de parkeerdruk. Dat is ook de reden waarom de Hofkampstraat onderdeel uitmaakt van het gebied waar sprake is van parkeerregulering, i.c. de blauwe zone. In de openbare ruimte maken 3 groepen gebruik van de openbare parkeerplaatsen: bewoners, bezoekers en werknemers. Door te reguleren proberen we deze balans zo goed mogelijk te vinden. Deze regulering bestaat voor de Hofkampstraat uit een verplichte parkeerschijf: de blauwe zone. Tijdens venstertijden mag men maximaal 1 uur geparkeerd staan met gebruik van de parkeerschijf. Voor bewoners is geregeld dat zij ontheffing hiervan kunnen kopen en dat hun bezoek, tegen geringe betaling, hier ook langer kan staan. Buiten de venstertijden staan deze plaatsen open voor iedereen, Deze openbare plaatsen zijn dan ook niet specifiek bestemd voor bewoners. Overigens geldt voor veel bewoners van de Hofkampstraat dat zij de mogelijkheid hebben om op eigen terrein te parkeren. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat men zo veel mogelijk hiervan gebruikmaakt.

Vraag 10.

Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrum bezoekers geparkeerd zou worden op goed gereguleerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Antwoord:

In ons parkeerbeleid is opgenomen dat wij parkeren in de garage stimuleren. Daarom is parkeren in de garage ook goedkoper dan parkeren op straat. Daarnaast hebben wij speciaal voor de bewoners in de horecazone de venstertijden uitgebreid, zodat bezoekers hier niet langer dan 1 uur mogen staan. Er vindt wel degelijk handhaving plaats. Controles op illegaal parkeren vinden wel degelijk met regelmaat plaats. De momenten waarop dit gebeurt zijn mede na overleg met de bewoners uit de Hofkampstraat tot stand gekomen.

Vraag 11.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdzones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Antwoord:

Bezoekers van Almelo kunnen goed parkeren in de garages, daarvoor zijn geen alternatieve locaties nodig. Een proef met (deels) gratis parkeren is niet haalbaar gebleken. Wij zien geen noodzaak om parkeren in de Hofkampstraat specifiek voor te behouden aan bewoners. Wel zijn wij blijvend in gesprek met betrokkenen, ook met handhaving, om de ervaren overlast zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

De Hofkampstraat heeft daarbij wel een stedelijke centrumfunctie en is niet goed vergelijkbaar met een woonwijk.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.