Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
DE POLITIEKE ANALYSES VAN KOLONEL B.D. LEO J.J. DORRESTIJN
Categories: Zonder rubriek

Prikbord nr 912 (mei I)

Door de eeuwen heen hebben Nederlanders zich ontberingen en opofferingen getroost om het land in betere staat aan de volgende generatie over te dragen. Om democratie, vrijheid en een nationaal saamhorigheidsgevoel te bewerkstelligen ondanks religieuze of etnische verschillen. Die taak geldt ook voor onze generatie. Wij zijn nu de rentmeesters. Dat betekent dat we willen behouden wat Nederland tot eer strekt en tegelijkertijd de kansen benutten om zich verder te ontwikkelen als een veilige, leefbare en welvarende samenleving te midden van de andere volken.

Het was in het bijzonder aan Pim Fortuyn te danken dat de interesse van gewone mensen voor de toekomst van ons land en voor de politiek sterk is toegenomen. Voor korte tijd leek het erop dat dankzij deze talentvolle man de mening van de burgers opnieuw weerklank vond bij de bestuurders en dat de ‘werkvloer’ weer invloed kon uitoefenen op de gang van zaken in het land, zonder tot stakingen over te gaan. De onopgeloste kwesties betreffende het leven van alledag kwamen eindelijk op de politieke agenda te staan.

De onvrede over de situatie in ons land blijft namelijk groot. Het is echter goed om te beseffen dat het huidige Nederland als een momentopname moet worden gezien in de ontwikkeling van westerse soevereine staten. Onze nationale geschiedenis kent veel roerige tijden en kenmerkt zich door voortdurende veranderingen. Ook de huidige toestand zal eindig zijn. Daarom is de vraag die we ons het best kunnen stellen: In welke richting willen wij dat ons Nederland zich ontwikkelt en hoe kan dit met politieke middelen worden bereikt?

Regelmatig plaatsen wij (met toestemming) politieke analyses van de kolonel op onze website: 

Amerikaans activisme

Het anti-Israël sentiment onder studenten in de VS lijkt nauwelijks te worden geremd door kennis van zaken in de media, de universiteitsbesturen en de overheid. In bepaalde steden wordt politie-optreden zelfs afgekeurd, omdat dit ‘escalerend’ zou zijn. Dat is helemaal waar en ook de bedoeling; politie is er niet om in ‘discussie’ te gaan met activisten, maar om ze te dwingen zich aan de wet te houden.

Escalatie

Het nieuwe excuus-woord om niet in te grijpen bij ernstige misstanden, politiek falen en rellen, heet escalatie. Dit moet worden ‘voorkomen’, omdat anders … de Staat het voor het zeggen heeft, de activist wordt beperkt in zijn/haar terreur, de fraudeur wordt gestigmatiseerd of de woke-dwazen de (linkse) media op hun hand krijgen? Zelfs bij een regelrechte oorlog mag Poetin niet boos worden gemaakt, want die zgn. sancties raken hem niet, worden Hamas-aanhangers niet gearrresteerd en worden saboteurs van het asielsysteem niet aangepakt. Want als ‘escalatie’ voorkomen onzin blijkt, dan hebben we nog ‘discriminatie’, ‘privacy’, ‘rechtsstaat’ (welke ?) en ‘schending van internationale verdragen’. Kortom, excuses genoeg om dit gave landje te laten verkwanselen, geen oplossingen uit te voeren voor groeiende problemen en de rechtsstaat juist niet te beschermen. Het kabinet en de Kamer hebben zich in de afgelopen jaren laten gijzelen door ondemocratische krachten, uitvluchten en onuitvoerbare wetgeving. Hun visie en daadkracht waren ver beneden peil en niet opgewassen tegen de ondermijning van der Staat.

Helder

Minister Helder meent dat de wet genoeg mogelijkheden biedt om zorgfraude aan te pakken. Toch blijft dan de vraag waarom dit niet gebeurt, want ze is zelf verantwoordelijk voor die 4 miljard per jaar! En als het OM geen tijd heeft, had ze alsnog iets moeten bedenken, maar daar is dit kabinet niet sterk in. En minister De Jonge heeft zich laten verrassen door het afschieten van de bouwplannen voor ruim 450.000 woningen vanwege de milieuregels (of door ambtenaren die hebben ‘geholpen’ die regels op te stellen). Want ook het activisme wordt hier door de ambtelijke top nog beter beschermd dan de burgers, zoals blijkt uit het seponeren van misdragingen door anti-joodse activisten en door XR.

Milieuvergunning

Stikstofminister Van der Wal heeft naar verluidt aan geloofwaardigheid verloren door de geheim gehouden ‘tijdelijke’ milieuvergunning aan Schiphol in strijd met de regels. Wel buigen voor activisten die de opening van het vliegveld bij Lelystad tegenhouden, maar intussen de burgers rond Schiphol opzadelen met de herrie en uitstoot van ruim 700 vliegbewegingen per dag. Of misschien nog meer, want als er gemiddeld een vliegtuig per 2 minuten vertrekt, dan landen er ook 700 per etmaal.

Politieke ambtenaren

In verschillende ministeries werken ambtenaren die op grond van hun politieke relaties zijn aangesteld op specifieke functies. Indien daarbij sprake is van verkapt activisme, dan kan dit tot rampzalige besluiten leiden zoals naar verluidt blijkt uit een geheim gehouden document over de sluiting van Duitse kerncentrales. Het lijkt erop dat een hoge ambtenaar en een staatssecretaris bepaalde conclusies hebben vervalst en daarbij met opzet(?) de afhankelijkheid van Russisch gas hebben genegeerd.

Ook het kostenaspect en de kwetsbaarheid van gasleveringen door Gazprom (waaraan de voormalige bondskanselier Schröder verbonden was) werden gebagatelliseerd, terwijl tevens de veranderde situatie door de oorlog in Oekraïne kennelijk niet werd onderkend. Zelfs de erkenning in Brussel dat kerncentrales schone energie leveren, werd weggemoffeld en door activisten bestreden. En na het opblazen van de Nordstream-2 gasleiding kwam er geen heroverweging. Intussen begint daar het besef door te dringen dat de ondermijning van de staat niet alleen plaatsvindt door politici die door een buitenlandse mogendheid worden betaald, maar ook door interne krachten die een politieke herschikking van de macht en van de (internationale) samenleving nastreven. De blunders, wetten en manipulatie die daarmee samenhangen, komen niet alleen in Nederland voor.

Rechtsstaat

Volgens de baas van het OM – de heer Otte – is Nederland een rechtsstaat waar gedetineerden niets te klagen hebben over hun behandeling. Wat mr. Weski in haar boek heeft geschreven zou onzin zijn en wat Otte beweert kennelijk niet? Weet hij dan niet hoe gevangenen worden behandeld en wat er tegen hen wordt gezegd? Wat de privileges zijn van bepaalde gedetineerden, terwijl anderen smerige cellen moeten schoonmaken? Welke leugens in rapportages worden verwerkt en hoeveel zelfdodingen er plaatsvonden, soms onder merkwaardige omstandigheden? Hoe slecht het voedsel was en mogelijk nog is? Hoe ouderen – vooral met een prothese – worden behandeld bij de ‘poortjes’ en soms onrechtmatig worden overgeplaatst naar een strenge afdeling? Of naar de beruchtste gevangenis van België, waarna betrokken Nederlander in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen moest worden opgenomen?Hoe gedetineerden worden misbruikt als werkslaaf in een wasserij zonder dat duidelijk is wie hiervoor worden betaald?

Hoe (ex-)gedetineerden monddood worden gemaakt als ze hun vrijheid van meningsuiting/ publicatie gebruiken en vervolgens zelfs de rekening van de Landsadvocaat moeten betalen? Dat de AOW volledig wordt ingehouden, zodat familie en vrienden moeten opdraaien voor noodzakelijke kosten en (ten onrechte) opgelegde boetes worden omgezet in langere straf, omdat er niet kan worden betaald? Hoe PBC-rapportages tot stand komen en door rechters worden misbruikt? Hoe tientallen psychologen en maatschappelijk werkers een boterham verdienen met gedetineerden, maar niets (mogen) doen om hun lot te verbeteren? En hoe getuigen in de rechtszaal worden behandeld, terwijl meinedige verdachten en advocaten vrijuit gaan? En zo zijn er duizenden dossiers die mr. Otte kennelijk niet heeft gelezen, ondanks de vele brieven aan de minister, de politiek, de media en op klokkenluiderswebsites. Ik ben geen aanhanger van mr. Weski of haar cliënten, en begrijp niet dat ze het OM zo heeft onderschat, maar haar conclusies over onze rechtsstaat acht ik deels zeer aannemelijk.

Reclassering

Als de reclassering faalt – met name bij jonge criminelen – wie is hier dan verantwoordelijk voor? En welke bedragen incasseert de reclassering voor diensten die ze niet kan leveren bij gebrek aan medewerkers? Waarom weet de Kamer dit allemaal niet en zwijgt de verantwoordelijke minister die zich al vele malen heeft moeten verantwoorden, maar kennelijk even incompetent is als andere topfiguren binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Studenten

Vermeende studenten zouden ook hier delen van een campus hebben bezet om een universiteit te ‘dwingen’ zich te distantiëren van Israël. Niet alleen zouden echte studenten beter kunnen weten en zelf een onafhankelijk oordeel moeten vormen of van de rechter afwachten, maar merkwaardiger is de omschrijving ‘studenten’ terwijl methodes van pro-Palestijnse actievoerders worden gebruikt, vergelijkbaar met de VS. Wie heeft dan hun (NL) identiteitsbewijzen of studentenpas gecontroleerd zonder betrokkene(n) meteen op te pakken? De bewering dat het om een geweldloos protest gaat, werd gelogenstraft door de videobeelden. Bovendien was het een illegale actie onder aanvoering van opruiende beroepsdemonstranten met steun van docenten! En waarom nemen sommige media deze ‘reclame’ en beweringen gewoon over? Is het dan toch waar dat met name de omroepen zijn geïnfiltreerd door linkse elementen? Want de berichtgeving over Gaza gaat allang niet meer over Hamas en de gijzelaars of UNRWA en de pro-Palestijnse VN of Iran en Hezbollah, maar vooral over de dode kinderen die een gevolg zijn van de gevechten tegen terroristen en van de weigering om de gijzelaars vrij te laten. Intussen hebben Hamas en de Amerikaanse president de boodschap van Israël nog steeds niet begrepen: dit nooit meer en zeker niet vanuit Gaza. Die onnozele ‘nuttige idioten’ op de campus kunnen zich beter druk maken over Poetin en diens dreigementen, want in Oekraïne zijn al veel meer doden te betreuren dan in Gaza waar Hamas geen enkele interesse toont in het lot van de vluchtelingen. Waarom zou Israël dit dan wel (moeten) doen; de strijd is immers nog niet voorbij en ook de VS heeft nog niets kunnen bereiken voor de gijzelaars. Ruilen tegen gevangen terroristen is een garantie voor een volgend drama, waar ook ter wereld.

Toelage

Prinses Amalia maakt alsnog aanspraak op haar jaarlijkse toelage van 1,5 miljoen euro! Rekening houdend met de belastingvrijheid en het part-time karakter van haar ‘werk’, gaat het om ruim 10x de vergoeding van de premier. Zonder enige verantwoordelijkheid! Wie is er nu knettergek in dit land?

Trieste dodenherdenking

Bleven de mensen weg vanwege de regen of door de overdreven en chaotische veiligheidsmaatregelen die suggereerden dat er heel gevaarlijke lieden op pad waren om de Dodenherdenking te verstoren? Mogelijk was de Staat beducht voor het gezegde: ’Wie wind zaait…’, maar de kosten van dit gebrek aan daadkracht tegen activisten en meelopers zijn immens. Zelfs Timmermans mag activisten aanmoedigen om ‘alles’ te ondernemen tegen Wilders. Intussen kon burgemeester Halsema het niet laten om subtiel naar de actualiteit te verwijzen, die echter niets te maken heeft met de slachtoffers van dictators, martelingen, verraad, executies, vernietigingskampen en moordende troepen, maar met de nog steeds voortdurende terreur in het Midden-Oosten, tenzij ze ook op de slachtoffers van Hamas-beesten, de bestaande jodenhaat en van de Russische oorlog in Oekraïne doelde.

LEO J.J. DORRESTIJN

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.