Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Noodklok over online gokken
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Almelo, 24 juni 2024

Geacht College,


Sinds online gokken in Nederland onder voorwaarden legaal werd, zijn er ruim een half miljoen nieuwe gokkers bij gekomen. Ook veel jongeren maken daar onderdeel van uit. Fred Steutel, directeur van een
gokverslavingskliniek, ziet het aantal jongeren met een gokverslaving toenemen. Hij maakt zich daar grote zorgen over. “Het einde is nog niet in zicht”, vertelt hij in Stand van Nederland: NPO 2, 3 maart 2024. Ondanks overheidsinspanningen blijven de exacte cijfers over de gokverslaving moeilijk te achterhalen. Verslavingszorginstellingen zoals Tactus in Almelo signaleren een alarmerende toename, vooral onder jonge mannen, sinds de wet in 2021 is aangepast voor online gokken.

De Partij Vrij Almelo maakt zich daar zorgen over, en heeft de volgende vragen:

1. Heeft het college in beeld hoe groot de groep gokverslaafden en potentiële probleemspelers in Almelo is? Zo ja, graag de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Zo nee, wat zijn de overwegingen om deze groep niet in kaart te brengen zodat er gerichte interventies gedaan kunnen worden?

2. Welke interventies worden op dit moment in Almelo gepleegd om gokverslaving aan te pakken of tegen te gaan, en waaruit bestaan deze specifiek?

3. Binnen het armoedebeleid (samen tegen armoede) streeft het college ernaar dat het aantal personen met schulden dat in armoede leeft, wordt verminderd. Het is algemeen bekend dat gokverslaving hierbij een grote rol speelt en ervoor zorgt dat mensen in toenemende mate schulden hebben, als gevolg daarvan ziek kunnen worden en in armoede komen te leven.
Is het college van mening dat hier voldoende aandacht voor is in Almelo? Zo ja, graag gemotiveerd en onderbouwd antwoord. Zo nee, is het college bereid om samen met verschillende belanghebbende
partijen en ervaringsdeskundigen een programma te ontwikkelen en uit te voeren, en zijn er reeds initiatieven dienaangaande?

4. Vaak komt de gemeente in aanraking met een gokverslaving als men in de schuldhulpverlening terecht komt. Op basis van ervaringen van verschillende gemeenten is gebleken dat veel schuldhulptrajecten mislukken vanwege een gokverslaving. Ook is gebleken dat de samenwerking en coördinatie tussen schuldhulpverlening en de verslavingszorg nauwelijks plaatsvond. Hoe verloopt de samenwerking tussen schuldhulpverlening en de verslavingszorg binnen de gemeente Almelo, en wie voert hier de primaire
regie op en op welke wijze wordt dit vormgegeven?

5. Is het College het met de Partij Vrij Almelo eens dat gokken, vooral online gokken, zich heeft ontwikkeld tot een snel toenemende verslaving?

Zo ja, erkent u dat een gokverslaving vaak kan leiden tot precaire financiële problemen maar ook tot werk, gezins- en relatieproblemen?

6. Op welke wijze houdt het College een vinger aan de pols ten aanzien van de toenemende gokverslavingsproblematiek juist onder jongeren als gevolg van de inwerkingtreding van de “Wet Kansspelen op afstand”?

7. Kan de gemeenteraad regelmatig op de hoogte worden gesteld van actuele trends, ontwikkelingen en relevante cijfers aangaande deze problematiek, bij voorkeur in een halfjaarlijkse monitor- en voortgangsrapportage?

Graag zien we de gestelde vragen beantwoord.
Met vriendelijke groet, namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2336904/instanties-gokverslaving-luiden-noodklok-over-online-gokken-jongere-met-schuld-50-mille-geen-uitzondering

Gokverslaafd word je spelenderwijs

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.