Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger

OUDERENBELEID
Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidszorg, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De Partij Vrij Almelo zal zich altijd voor deze steeds grotere groep mensen blijvend inspannen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht).

Maar de Partij Vrij Almelo vraagt ook permanent aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen. Het streven is, dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Omdat de meeste ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen is het belangrijk dat er ook voor deze zorg voldoende geld beschikbaar komt.

Daarom vindt de Partij Vrij Almelo dat er een aparte wethouder voor ouderenbeleid moet komen, die zich bezig gaat houden met het welzijn en het WMO-dossier, maar zich in het bijzonder gaat richten op onze vergeten ouderen.
De Partij Vrij Almelo zal geen enkele bezuiniging op de zorg accepteren. Er is een zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de wijkverpleging en verpleeghuizen. Daarom zijn er in de ouderenzorg meer hoogopgeleide zorgmedewerkers nodig. Omdat te bereiken, zal er wel flink in geïnvesteerd moeten worden. Als je veel hoogopgeleide medewerkers hebt kun je het verpleeghuis aan hen over laten. Dat kan nu niet, want er zijn in de zorg veel te weinig mensen die veel te hard moeten werken. Je zult dus eerst een investering moeten doen die je een aantal jaren moet volhouden zodat er meer goed opgeleide mensen bijkomen en het huidige personeel naar een hoger niveau wordt getild. Daarna kun je geld besparen door er rigoureus managementlagen uit te snijden.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn de volgende zaken in het ouderenbeleid van belang:
● dat voorzieningen in de eigen buurt worden behouden en verbeterd
● er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn voor ouderen
● een goede sociale veiligheid van de eigen leefomgeving en buurt
● dat mensen die vrijwilligerswerk doen worden gestimuleerd en ondersteund
● dat de gemeente bij het organiseren van activiteiten voldoende rekening houdt met de grote groep ouderen
● dat er geen verdere bezuinigingen in verpleeghuizen komen, betreffende het gemeentelijk WMO-beleid
● aparte wethouder voor ouderenbeleid.

Het zit de Partij Vrij Almelo heel hoog dat steeds meer buurthuizen met sluiting worden bedreigd. Wij zijn van mening dat elke wijk over een laagdrempelig wijkcentrum dient te beschikken. De buurthuizen van de toekomst zijn het meest van toegevoegde waarde voor senioren. Senioren kunnen er terecht voor beweegactiviteiten, gezelligheid, ontmoeting of vragen. Door de vele activiteiten voor senioren dragen de buurthuizen zeker bij aan het verminderen van eenzaamheid, een item die de Partij Vrij Almelo als prioriteit heeft gesteld. Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan: