Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2018

6 december 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA INZAKE AANVULLENDE VRAGEN DAHLIASTRAAT 9 TE ALMELO

Dahliastraat 9 Almelo

Geacht college,

Er zijn voor ons wat onduidelijkheden in de door u aan ons beantwoorde vragen. Zou u deze vragen (voor de volledigheid) wat nader kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Onderwerp: gemeentepand Dahliastraat 9 te Almelo

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 25 oktober jl. stelt u enkele vragen rondom de verkoop van het pand aan de Dahliastraat 9 te Almelo. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Waarom werd het bovengenoemde pand onderhands verkocht en niet in de openbare verkoop?

Antwoord: In het recente verleden was de handelswijze van de gemeente er op gericht om met belangstellenden voor panden en locaties in gesprek te gaan en waar mogelijk mee te werken aan de gevraagde ontwikkeling en de panden onderhands te verkopen. Vanaf begin van dit jaar is het uitgangspunt van de gemeente om panden in de openbaarheid te verkopen en hiertoe zal op korte termijn ook de website “Almelo verkoopt.nl ” online gaan. Hiermee wordt aan meerdere partijen de gelegenheid geboden om de panden aan te kopen c.q. initiatieven te ontwikkelen voor deze panden. Echter, ten aanzien van een aantal panden vinden er al langdurige gesprekken plaats met belangstellenden. Het nu in openbaarheid verkopen van deze panden waarover deze onderhandelingen al geruime tijd plaatsvinden achten wij zeer onzorgvuldig. Ten aanzien van het betreffende pand vinden deze gesprekken al plaats vanaf 2016. De initiatiefnemer heeft zich destijds bij de gemeente gemeld met het verzoek om deze locatie te kunnen aankopen. Vanaf die tijd zijn er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van deze locatie.

Reactie PVA: Waarom is de Dahliastraat 9 te Almelo niet openbaar verkocht, aangezien er meer belangstelling voor was en er een woonbestemming op komt?

Vraag 2. Waarom pakt de gemeente Almelo het op deze manier aan en niet heeft geprobeerd om een zo hoog mogelijke’ verkoopprijs te behalen?

Antwoord: Vanaf begin van dit jaar gaan wij – behoudens de panden waarvan sprake is van de hiervoor vermelde situatie – uit van een openbare verkoop van panden. Als vanzelfsprekend gaan wij ook in deze situatie uit van een zo hoog mogelijke marktconforme opbrengst.

Reactie PVA: In uw tekst staat “wij gaan uit van een openbare verkoop van panden.” Dit pand is niet in de openbare verkoop geweest. Waarom niet?

Vraag 3. De gemeente hanteert normaal gesproken een openbare inschrijvings- en aanmeldingsprocedure. Bij elk object is aangegeven welke marktbenadering van toepassing is. Waarom heeft de gemeente zo gehandeld bij het pand aan de Dahliastraat 9?

Antwoord: Zie ons eerder gegeven antwoorden.

Reactie PVA: Waarom geeft de gemeente Almelo hier geen antwoord op. Als dit pand een openbare inschrijving geweest zou zijn, dan zou iedereen op dit pand kunnen reageren? Maar dit is niet gebeurd.

Vraag 4. Het pand Dahliastraat 9 is verkocht aan een projectontwikkelaar. Kunt u ons zeggen wie het pand heeft gekocht?

Antwoord: De formele overdracht en overeenkomst moet nog worden afgerond. De initiatiefnemer is Hoes Makelaars.

Reactie PVA: Voor de duidelijkheid: Hoes Makelaars heeft het pand dus gekocht voor 200.000 euro?

Vraag 5. Waarom heeft deze projectontwikkelaar dit pand aangekocht en op welke manier heeft hij dit gekocht. En is al van tevoren afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Antwoord: Hij zal het pand afnemen op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de verbouw tot 8 woningen. Voordat wij in principe hebben ingestemd heeft de initiatiefnemer de plannen met de buurt besproken. De buurt heeft aangegeven deze ontwikkeling te steunen middels een handtekening. Zij zouden graag zien dat er spoedig wordt gestart met de verbouw.

Reactie PVA: Op welke manier is hij aan het pand gekomen, hoe is hij tot de koop gekomen. Is er afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Vraag 6. Hoe kan het zijn dat de een wel voor zo’n lucratieve deal in aanmerking komt, en andere geïnteresseerde kopers niet?

Antwoord: Zie eerder gegeven antwoorden.

Vraag 7. Wat is WOZ-waarde van dit pand?

Antwoord: De WOZ waarde van het pand bedraagt 320.000,–. Het verschil tussen de WOZ waarde en de huidige marktwaarde c.q. verkoopwaarde zit in de gehanteerde huurprijs per m2. Binnen de WOZ is men uitgegaan van een hogere huurprijs per m2 ervan uitgaande dat de staat van het object normaal is gerelateerd aan het bouwjaar. In het door de makelaar opgestelde taxatierapport is men uitgegaan van een lagere huurprijs per m2 omdat de staat van het gebouw veel slechter is dan je zou verwachten. Tevens is bij de WOZ waarde uitgegaan van een optimale bestemming, zijnde in verhuurde staat. Bij de taxatie door de makelaar gaat men uit van de waardebepaling op basis van de toekomstige functie waarbij er sprake zal zijn van een noodzakelijke forse investering in het gebouw om deze om te zetten naar woningen. Vergelijkbaar hiermee is de verkoop van het voormalig stadhuis waarin ook de marktwaarde op basis van toekomstige functie en met inachtneming van de noodzakelijke investeringen is bepaald. Het bovenstaande verklaart het verschil in waarde tussen de taxaties.

Reactie PVA: Het is niet te vergelijken met het voormalige stadhuis, en al helemaal niet dat er zo’n groot gat tussen de WOZ waarde en de prijs van het pand zit. Normaal gesproken komt het bijna nooit voor dat er in een schoolgebouw een woonbestemming op komt. Dan worden de prijzen heel anders.

Vraag 8. Aangezien er 8 appartementen in komen, en (wij nemen aan) de huur met parkeerplaats rond de 900 euro is: 900 x 8 = 7200. 7200 x 12 = 86.400 euro. Dan is 200.000 euro voor zo’n pand toch niet veel geld?

Antwoord: Wij hebben het pand laten taxeren door een onafhankelijke makelaar en het overeengekomen bedrag ligt boven deze door de makelaar aangegeven marktwaarde. De huurprijs van de woningen ligt beneden de huurtoeslaggrens. Verder is er conform de wens van de buurtbewoners sprake van openbare parkeerplekken en worden deze niet overgedragen.

Reactie PVA: Wat worden de huurprijzen van de appartementen? In de raadsbrief staat duidelijk dat het pand 200.000 euro is, en dat het pand bijna verkocht is. Of klopt het niet wat in de raadsbrief staat? Voor de duidelijkheid, achter het pand kan nog zeker geparkeerd worden, en die parkeerplaatsen horen bij de Dahliastraat 9.

Vraag 9. Zijn er, meerdere onafhankelijke taxaties uitgevoerd op het pand aan Dahliastraat 9?

Antwoord: Zie hiervoor.

Reactie PVA: Waarom zijn er niet meerdere taxaties uitgevoerd?

Vraag 10 Heeft de gemeente deze taxatie uitgevoerd? Antwoord: Deze taxatie is in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke makelaar uitgevoerd.

Reactie PVA: Wie was deze makelaar?

5 december 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER ARMOEDEBELEID WERKENDE ARMEN

Behandeld door S. Beltma

Geachte heer de Olde,

Op 7 november 2018 heeft u ons in een brief vragen gesteld over het armoedebeleid voor werkende armen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Is er nog steeds specifieke aandacht in de gemeente Almelo voor de doelgroep werkende armen?

Antwoord:

Jazeker, onze zogenaamde minimaregelingen staan in de meeste gevallen, open voor iedere inwoner met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau. Dit zodat ook iemand die iets meer verdient dan een bijstandsuitkering er beroep op kan doen. Verder verwijzen wij zzp-ers en overige ondernemers uit Almelo die met problemen kampen voor ondersteuning naar het ROZ (Regionale Organisatie zelfstandigen), waar wij capaciteit hebben ingekocht. Ook verwijzen wij door naar Qredits: een laagdrempelige kredietverstrekker en coach voor ondernemers, met een vestiging in Almelo. Werknemers die te weinig uren kunnen werken om volledig in hun eigen inkomen te voorzien worden door ons ondersteund op grond van de Participatiewet.

Vraag 2.

Uit hoeveel personen/huishoudens bestaat deze groep in onze gemeente op dit moment? In 2017 ging het globaal om plusminus 300 huishoudens.

Antwoord:

Wij kunnen niet aangeven of het door u genoemde aantal op dit moment hoger of lager uitvalt. Dit omdat wij geen rechtstreeks inzicht hebben in het maandelijkse inkomen en de bronnen van inkomsten van iedere inwoner van Almelo. Pas na afloop van het jaar 2018 en de verwerking van de fiscale gegevens van dat jaar, kan er mogelijk op basis van CBS cijfers iets worden gezegd over het jaar 2018.

Vraag 3.

Wat is de visie van het college om (toenemende) armoede te bestrijden onder werkende armen?

Antwoord:

Enerzijds het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het bevorderen van de rol van Almelo als logistieke hotspot, het ondersteunen van de high tech sector in Almelo en het uitvoeren van een onderzoek naar het uitbreiden van XL businesspark. Anderzijds door het bewerkstelligen dat werknemers zo goed mogelijk zijn toegerust op de vraag naar arbeid.

Dit onder meer door het aanbieden van omscholing en cursussen (o.a. via het Twents fonds voor vakmanschap) en door het versterken van Almelo als MBO-stad. Doel daarvan is dat inwoners van Almelo voldoende uren per week kunnen werken om daarmee hun eigen inkomen te kunnen verdienen. Verder willen wij inzetten op het ondersteunen van inwoners met schulden, zodat deze schulden geen belemmering vormen bij het aanvaarden en behouden van werk.

Vraag 4.

Bereiken algemene maatregelen tegen armoede, zoals het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen, ook deze groep werkenden?

Antwoord:

De regelingen voor minima staan open voor alle Almelo’ers met een laag inkomen. Dus ook voor inwoners die werken, maar daarmee maar weinig verdienen. Hoe groot het bereik is onder deze ‘werkende armen’ is, is niet te zeggen omdat de omvang van de groep onbekend is. Naar verwachting is het bereik verhoudingsgewijs lager dan onder inwoners die bij de gemeente bekend zijn, vanwege het ontvangen van een uitkering.

Vraag 5.

Op welke manieren probeert de gemeente werkende armen te bereiken?

Antwoord:

Dat gebeurt via de gebruikelijke communicatiekanalen. Zo kent de website van de gemeente Almelo een onderdeel ‘Uitkering, werk en bijstand’, waaronder wordt doorgeleid naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Verder kunnen ‘werkende armen’ bij voorbeeld beroep doen op Almelo Sociaal wanneer ze hulp nodig hebben bij een aanvraag.

Vraag 6.

Hoe is de relatie/samenwerking tussen Stadoogst en de gemeente Almelo op dit moment?

Antwoord:

Overeenkomstig een motie uit 2017 is er met StadOogst (een Groningse organisatie die ondernemers ondersteunt) gesproken en is StadOogst uitgedaagd om zich aan te sluiten bij het bestaande netwerk voor ondernemers in Almelo. Tot nog toe heeft dit niet geleid tot een brede uitrol van hun activiteiten in Almelo. Op 20 december 2018 organiseren wij een bijeenkomst voor zzp-ers om hun vragen te peilen op het gebied van ondersteuning. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bijeenkomst willen wij onder meer bezien in hoeverre er sprake is van een behoefte aan een initiatief zoals StadOogst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

30 november 2018

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W. ONDERWERP GEMEENTEPAND DAHLIASTRAAT 9 ALMELO

Vragen Hans van der Burg (PVA wet- en regelgeving) na aanleiding van besluit B&W voor onderhandse verkoop gemeentepand Dahliastraat 9 Almelo. Behandeld door A.J. Reekers.

Aan raadsfractie van Partij Vrij Almelo.

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 25 oktober jl. stelt uw fractie enkele vragen rondom de verkoop van het pand aan de Dahliastraat 9 te Almelo. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Waarom werd het bovengenoemde pand onderhands verkocht en niet in openbare verkoop?

Antwoord:

In het recente verleden was de handelswijze van de gemeente er op gericht om met belangstellenden voor panden en locaties in gesprek te gaan en waar mogelijk mee te werken aan de gevraagde ontwikkeling en de panden onderhands te verkopen. Vanaf begin van dit jaar is het uitgangspunt van de gemeente om panden in de openbaarheid te verkopen en hiertoe zal op korte termijn ook de website “Almelo verkoopt.nl “ online gaan. Hiermee wordt aan meerdere partijen de gelegenheid geboden om de panden aan te kopen c.q. initiatieven te ontwikkelen voor deze panden. Echter, ten aanzien van een aantal panden vinden er al langdurige gesprekken plaats met belangstellenden. Het nu in openbaarheid verkopen van deze panden waarover deze onderhandelingen al geruime tijd plaatsvinden achten wij zeer onzorgvuldig. Ten aanzien van het betreffende pand vinden deze gesprekken al plaats vanaf 2016. De initiatiefnemer heeft zich destijds bij de gemeente gemeld met het verzoek om deze locatie te kunnen aankopen. Vanaf die tijd zijn er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van deze locatie.

Vraag 2.

Waarom pakt de gemeente Almelo het op deze manier aan en niet heeft geprobeerd om een zo hoog mogelijke’ verkoopprijs te behalen?

Antwoord:

Vanaf begin van dit jaar gaan wij – behoudens de panden waarvan sprake is van de hiervoor vermelde situatie – uit van een openbare verkoop van panden. Als vanzelfsprekend gaan wij ook in deze situatie uit van een zo hoog mogelijke marktconforme opbrengst.

Vraag 3.

De gemeente hanteert normaal gesproken een openbare inschrijvings- en aanmeldingsprocedure. Bij elk object is aangegeven welke marktbenadering van toepassing is. Waarom heeft de gemeente zo gehandeld bij het pand aan de Dahliastraat 9?

Antwoord:

Zie ons eerder gegeven antwoorden.

Vraag 4.

Het pand Dahliastraat 9 is verkocht aan een projectontwikkelaar. Kunt u ons zeggen wie het pand heeft gekocht?

Antwoord:

De formele overdracht en overeenkomst moet nog worden afgerond. De initiatiefnemer is Hoes Makelaars.

Vraag 5.

Waarom heeft deze projectontwikkelaar dit pand aangekocht en op welke manier heeft hij dit gekocht. En is al van tevoren afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Antwoord:

Hij zal het pand afnemen op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de verbouw tot 8 woningen. Voordat wij in principe hebben ingestemd heeft de initiatiefnemer de plannen met de buurt besproken. De buurt heeft aangegeven deze ontwikkeling te steunen middels een handtekening. Zij zouden graag zien dat er spoedig wordt gestart met de verbouw.

Vraag 6.

Hoe kan het zijn dat de een wel voor zo’n lucratieve deal in aanmerking komt, en andere geïnteresseerde kopers niet?

Antwoord:

Zie eerder gegeven antwoorden.

Vraag 7.

Wat is WOZ-waarde van dit pand?

Antwoord:

De WOZ waarde van het pand bedraagt € 320.000,–. Het verschil tussen de WOZ waarde en de huidige marktwaarde c.q. verkoopwaarde zit in de gehanteerde huurprijs per m2 . Binnen de WOZ is men uitgegaan van een hogere huurprijs per m2 ervan uitgaande dat de staat van het object normaal is gerelateerd aan het bouwjaar. In het door de makelaar opgestelde taxatierapport is men uitgegaan van een lagere huurprijs per m2 omdat de staat van het gebouw veel slechter is dan je zou verwachten. Tevens is bij de WOZ waarde uitgegaan van een optimale bestemming, zijnde in verhuurde staat. Bij de taxatie door de makelaar gaat men uit van de waardebepaling op basis van de toekomstige functie waarbij er sprake zal zijn van een noodzakelijke forse investering in het gebouw om deze om te zetten naar woningen. Vergelijkbaar hiermee is de verkoop van het voormalig stadhuis waarin ook de marktwaarde op basis van toekomstige functie en met inachtneming van de noodzakelijke investeringen is bepaald. Het bovenstaande verklaart het verschil in waarde tussen de taxaties

Vraag 8.

Aangezien er 8 appartementen in komen, en (wij nemen aan) de huur met parkeerplaats rond de 900 euro is: 900 x 8 = 7200. 7200 x 12 = 86.400 euro. Dan is 200.000 euro voor zo’n pand toch niet veel geld?

Antwoord:

Wij hebben het pand laten taxeren door een onafhankelijke makelaar en het overeengekomen bedrag ligt boven deze door de makelaar aangegeven marktwaarde. De huurprijs van de woningen ligt beneden de huurtoeslaggrens. Verder is er conform de wens van de buurtbewoners sprake van openbare parkeerplekken en worden deze niet overgedragen.

Vraag 9.

Zijn er, meerdere onafhankelijke taxaties uitgevoerd op het pand aan Dahliastraat 9?

Antwoord:

Zie hiervoor.

Vraag 10

Heeft de gemeente deze taxatie uitgevoerd?

Antwoord:

Deze taxatie is in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke makelaar uitgevoerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

28 november 2018

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W OVER DE PARTICIPATIEWET

Aan de PVA raadsfractie, ter attentie van de heer H. de Olde. Behandeld door S. Beltman

Geachte heer de Olde,

Op 23 oktober 2018 heeft uw fractie ons in een brief vragen gesteld over de re-integratie van arbeidsgehandicapten op grond van de Participatiewet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Hoeveel kandidaten telt de gemeente Almelo die deel uit maken van de doelgroep waarvoor de Participatiewet bedoeld is ?

Antwoord:

Als we het hebben over mensen met arbeidsbeperkingen, onder andere de doelgroep die voorheen onder de WSW of de Wajong zou vallen, dan gaat het momenteel om 301 personen. Hiervan staan er 281 in het zogenaamde doelgroepenregister en hebben er 20 een advies beschut werk.

Vraag 2.

Hoeveel gespecialiseerde medewerkers heeft de gemeente Almelo in dienst om deze wet uit te voeren ?

Antwoord:

Speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking zijn momenteel de volgende medewerkers in dienst: 2 jobcoaches (1,56 fte), 1 jobcoach in opleiding (1 fte), 3 coaches met aandachtsgebied mensen met een arbeidsbeperking (1,56 fte) en 1 projectleider/arbeidsdeskundige welke voor 12 uur per week voor deze doelgroep werkzaam is.

Vraag 3.

Op welke wijze worden deze kandidaten geholpen in het traject en wat is de gemiddelde tijdsduur ?

Antwoord:

Het tijdspad is zeer wisselend. Bij de doelgroep kwetsbare jongeren (voorheen Wajong) proberen wij in samenwerking met de school de stageplaats te verzilveren en om te zetten in een garantiebaan (baan met loonkostensubsidie en no-riskpolis). Soms werken we via zorg (dagbesteding) toe naar arbeidsvermogen en betaald werk met ondersteuning (beschut werk en uiteindelijk een garantiebaan). Soms plaatsen we binnen een dag, soms duurt het een paar jaar voordat we de juiste werkplek hebben gevonden. We zetten begeleidings-, leerwerk- en ontwikkelingstrajecten in bij verschillende partners, maar voor alsnog hoofdzakelijk bij SW-bedrijf SOWECO.

Vraag 4.

Hoeveel kandidaten vanuit WWB, WSW en WAJONG zijn er sinds de invoering van deze wet ondergebracht in een betaalde functie ?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2015 zijn er 226 garantiebanen gerealiseerd. Er zijn veel mutaties, het kost tijd om een baan te behouden en om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op dit moment zijn er 113 lopende garantiebanen. Daarnaast zijn er nog 34 personen met een WSW Begeleid Werken baan.

Vraag 5.

Hoeveel bedragen de kosten van het door de gemeente Almelo aangestelde begeleidend personeel en staan deze in verhouding tot het geleverde resultaat ?

Antwoord:

Voor het hele jaar 2018 bedragen de verwachte personeelskosten van de functies genoemd bij vraag 2 ongeveer € 175.000. Daarmee zijn in 2018 tot nu toe 63 garantiebanen gerealiseerd, 73 re-integratietrajecten opgestart en is in 39 gevallen jobcoaching verleend.

Vraag 6.

Heeft de gemeente Almelo zelf geen interne vacatures die vervuld kunnen worden door deze doelgroep ?

Antwoord:

In sommige gevallen wel. Ook binnen de ambtelijke organisatie van gemeente Almelo bekijken we of we vacatures kunnen vervullen met medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak. De Wet banenafspraak geldt immers ook voor ons als overheidswerkgever. Tot nu toe hebben we twee medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst genomen. Beide medewerkers zijn vorig jaar in dienst getreden. Daarnaast werken er zowel bij de catering als de schoonmaak mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn echter ‘diensten’ die wij inhuren en die tellen als zodanig niet mee voor de banenafspraak bij onze eigen organisatie. Als het om ‘detachering van medewerkers’ gaat dan tellen ze wel mee voor de banenafspraak. Recentelijk zijn er afspraken gemaakt tussen het team Groenuitvoering en het SW-bedrijf SOWECO voor groepsdetachering van medewerkers naar gemeente Almelo. Zodra deze afspraken geëffectueerd worden, tellen de gedetacheerde medewerkers mee als resultaat voor de banenafspraak. Het dilemma bij de inzet van mensen met een arbeidsbeperking is in veel gevallen dat zij concurreren met mensen zonder handicap die vanwege andere oorzaken, zoals weinig opleiding, ook een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt.

Bij de uitvoering van de op 1 november 2018 aangenomen motie ’Bevorderen diversiteit’ zullen wij echter ook nadrukkelijk aandacht hebben voor het aantal mensen met een arbeidsbeperking binnen de ambtelijke organisatie.

Vraag 7.

Heeft gemeente Almelo zelf ook bijgedragen aan de creatie van garantiebanen zoals in deze wet wordt beschreven ?

Antwoord:

Wij hebben een start gemaakt met het creëren van garantiebanen op basis van het zogeheten ‘jobcarving’. Onder begeleiding van het adviesbureau Extend (een zelfstandig onderdeel van het SW-bedrijf SOWECO) is onderzoek gedaan naar functiecreatie bij het team Zorg, teamonderdeel Beschermd Wonen. Het onderzoek heeft aangetoond dat verschillende eenvoudige administratieve taken uit bestaande functies, opnieuw samengevoegd kunnen worden tot een baan. Zo creëer je bewust een baan voor iemand met een arbeidsbeperking. Het resultaat van dit onderzoek heeft echter op dit moment nog niet geleid tot het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking

Vraag 8.

Wat is de gemiddelde tijdsduur van een traject om mensen vanuit de doelgroep onder te brengen bij een betalende arbeidsbetrekking?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 3.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

20 november 2018

LANDGOED VOGELSANGK (VRAGENHALFUURTJE)

Vragen PVA over het te bouwen landhuis in een natuurgebied (Westelijke Groene Long)

Vanwege kritiek uit de omgeving wordt er vanavond (20 november 2018) voor omwonenden en andere geïnteresseerden een informatiebijeenkomst gehouden in het stadhuis van 19.00 tot 20.30 uur. Deze informatiebijeenkomst valt (toevallig) samen met de raadsvergadering die op dat moment ook plaatsvindt.

Reden om voor de Partij Vrij Almelo aanvullende (mondelinge) vragen te stellen tijdens het vragenhalfuuurtje.

Voorzitter,

In de brief van 19 december 2017 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college tot principemedewerking voor realisatie van het landgoed Vogelsangk en de daarvoor benodigde bestemmingsplanherziening in het gebied van de Westelijke Groene Long. De groene long is een mooi stukje natuurgebied waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1.

Waarom komt er in dit gebied een landvilla en waarom is er niet gekeken naar een plek buiten de Groene Long?

Vraag 2.

Bent u op de hoogte dat een aantal bewoners het gevoel hebben dat hun inbreng over het nieuw te plannen nieuwbouwhuis van Ten Cate minimaal is?

Vraag 3.

In de raadsbrief van 19 december 2017 staat duidelijk dat de inhoud van het te realiseren gebouw niet groter mag zijn dan 1000 kubieke meter. Waarom staat in de raadsbrief van 6 november 2018 dat er een landhuis gebouwd mag worden van 1400 kubieke meter?

Vraag 4.

In de Groene Long gelden strenge regels zodat bij overtreding direct wordt gehandhaafd als bewoners iets veranderen aan hun huis. Waarom mag Ten Cate op zo’n mooi stuk groen nu wel een landhuis bouwen?

Vraag 5.

In de landvilla komt een kantoorruimte. Is dit voor privégebruik?

Vraag 6.

Bent u van mening dat de raad op de hoogte is dat het gebied nog steeds agrarisch en natuurgebied is en dat er een woning komt van 1400 kubieke meter terwijl er in het bestemmingsplan duidelijk staat dat het hoofdgebouw maximaal 750 kubieke meter mag zijn.

6 november 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO ARMOEDEBELEID WERKENDE ARMEN

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

6 november 2018

Geacht college,

Uit een onlangs gehouden onderzoek in twintig Nederlandse gemeenten blijkt dat de meeste gemeenten het moeilijk vinden om minima in beeld te krijgen die niet tot de bijstandspopulatie behoren. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport “Als werk weinig oplevert”. Werkende armen zijn meestal zzp’ers, flexwerkers en alleenstaanden. Deze groep is groeiende.

Wat is armoede? Mensen die volgens het SCP in armoede leven, zitten onder het  “niet-veel-maar-toereikend’-criterium”. Boven die grens heb je voldoende geld voor de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, plus nog een klein bedrag voor ontspanning en sociale activiteiten.

In 2014 bedroeg die grens voor een alleenstaande 1063 euro, voor een paar zonder kinderen 1460 euro, voor een eenoudergezin met twee kinderen 1610 euro en voor een stel met twee kinderen 2000 euro. In 2014 was één op de acht zzp’ers arm, en van alle arme werkenden vormden zij met 36 procent verreweg de grootste groep.

In 2015 is met groot succes in Groningen het project ‘Stadoogst’ opgezet om deze werkende armen te ondersteunen. Via een door de Raad aangenomen Motie in 2017 was het de bedoeling om het succes van Stadoogst in Groningen ook in Almelo mogelijk te maken.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1.

Is er nog steeds specifieke aandacht in de gemeente Almelo voor de doelgroep werkende armen?

Vraag 2.

Uit hoeveel personen/huishoudens bestaat deze groep in onze gemeente op dit moment? In 2017 ging het globaal om plusminus 300 huishoudens.

Vraag 3.

Wat is de visie van het college om (toenemende) armoede te bestrijden onder werkende armen?

Vraag 4.

Bereiken algemene maatregelen tegen armoede, zoals het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen, ook deze  groep werkenden?

Vraag 5.

Op welke manieren probeert de gemeente werkende armen te bereiken?

Vraag 6.

Hoe is de relatie/samenwerking tussen Stadoogst en de gemeente Almelo op dit moment?

Graag zouden wij de gestelde vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Hans van der Burg

30 oktober 2018

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) RAADSVERGADERING PROGRAMMABEGROTING 2019

Voor ons ligt de programmabegroting 2019. De gemeente Almelo gaat proberen de deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen want het coalitieakkoord 2018-2022 kent de titel ambitie, daadkracht en vertrouwen. We gaan dit doen met vereende krachten, dus samen met alle Almeloërs, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers. En niet te vergeten alle hier zittende raadsfracties want de raad zet inhoudelijk de financiële lijnen uit voor het komende jaar. Een uitgewerkt plan voor 2019 op basis van een financieel sluitende begroting. Dit betekend dat we op koers liggen al laat de begroting een negatief saldo zien van 942.000 euro veroorzaakt door structurele knelpunten. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 

Al met al betekend dit dat er financiële onzekerheden zijn. Zo zullen de tekorten op de budgetten op het sociaal domein de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van de gemeente. Niettemin blijft het college onverkort uitvoering geven aan het financiële herstelplan. Men hoopt dat uiterlijk eind 2020 het preventief zal worden opgeheven. De begroting voorziet hierin zodat wij deze in grote lijnen kunnen onderschrijven. 

We bladeren de meerjarenprogrammabegroting nog even met u door en noemen  wat opmerkelijke punten:

Insteekhavens:

De Europese Unie heeft een subsidie van in totaal 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verruiming Twentekanalen. Hiervan is 1,2 miljoen bestemd voor Almelose havens. De insteekhavens aan het Dollegoor worden gereed gemaakt voor klasse Va-binnenvaart in het kader van geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks. files en CO2- uitstoot. 

De belangrijkste factor is de blik op de toekomst. En in dat opzicht moeten we geen insteekhaven dempen om vierkante meters te realiseren voor bedrijven. 

Zichtbaar verleden: 

De nieuwe binnenstad schiet uit de grond. Er komt volgens de borden iets moois boven water. Voor een deel beneemt massieve nieuwbouw het zicht op historische panden, zoals de vroegere Ledeboerbank en het gewezen paleis van justitie. Deze gebouwen, die getuigen van het Almelo van ooit verdwijnen nu achter de massieve nieuwbouw op de markt. 

“Er komt iets moois boven water maar wordt er ook niet iets verstopt?”  

Dierenwelzijn in begroting: 

De gemeente Almelo heeft haar wettelijke taak in het kader van de opvang en het vervoer van zwerfdieren uitbesteed aan het Noordbroek. Het Noordbroek ontvangt hiervoor jaarlijks een gemeentelijke bijdrage evenals voor de dierenambulance. De bedragen zijn de laatste jaren niet meer geïndexeerd en blijven achter bij landelijke kengetallen voor deze taken. Voor 2019 is 15.000 euro extra beschikbaar en het college werkt aan een actualisatie van de overeenkomst met het Noordbroek. Wij zijn het college en met name de wethouder Dierenwelzijn dankbaar dat er in komende begrotingen aandacht wordt besteed aan koers, doelen en prestaties op het gebied van Dierenwelzijn. De stad profiteert immers van een goed dierenwelzijnsbeleid. 

Binnenstad leegstand: 

Leegstaande panden op toplocaties in de stad moet je niet laten leegstaan. In afwachting van een nieuwe bestemming moeten die gebouwen een tijdelijke functie krijgen. Een tijdelijke bestemming als galerie of expositieruimte is ideaal. Kunst voegt echt iets toe in een winkelstraat. De eigenaar is gewaarborgd dat er met zorg gebruik wordt gemaakt van het pand en anderen het pand niet kunnen toe-eigenen. Daarover worden in gesprek duidelijk afspraken gemaakt. Voor omliggende winkeliers en winkelend publiek is het veel beter om een ingerichte etalage te zien en een geopende winkel dan leegstand. Wij dienen in verband met de aanvraag van de stichting “Kiek’n Kost Nix”  (Motiemarkt)  hier een Motie voor in. 

Openbare toiletten: 

Het centrum moet straks een beleving zijn. Niet alleen op het Marktplein en het aansluitende Waagplein, ook op de Koornmarkt en het Amaliaplein. Via een door de Raad aangenomen  PVA-Motie zal er een uitdrukkelijke wens vervuld worden voor bezoekers omdat er zal worden voorzien in openbare toiletten. Van diverse kanten werd op zo’n voorziening ter opluchting en verlichting van de binnenstadbezoeker aangedrongen. Zelfs de wethouder gaf aan (uit eigen ervaring puttend) hoe belangrijk een sanitaire voorziening in het centrum is. Jammer genoeg lezen wij hier niets over terug in de begroting. 

Veiligheid:

Drugs(criminaliteit) brengt enorm veel problemen met zich mee. Dat is geen nieuws. Het leidt tot overlast en verloedering, het is slecht voor de gezondheid en het trekt andere vormen van criminaliteit aan. Wat men zich vaak minder goed realiseert is dat drugscriminaliteit zich wortelt in onze samenleving. Deze signalen zijn er al heel lang. We hopen dat inwoners en ondernemers signalen van criminaliteit en ondermijning steeds meer gaan herkennen en deze melden. Hennepplantages bijvoorbeeld kunnen anoniem worden gemeld. Maar dit kan en moet nog veel beter. Panden die geruime tijd leegstaan moeten bijzondere aandacht krijgen vinden wij. Vaak zijn deze panden een bron van criminaliteit. 

De helft van de vmbo’ers voelt zich niet veilig op school, dit ondanks pestprotocollen en veiligheidsplannen die dat moeten verhinderen. Dat blijkt uit een peiling van onder bijna 75.000 scholieren. Veel scholen zijn sinds 2007 verplicht bezig met het opstellen van een Veiligheidsplan. Vaak is het de directeur of de veiligheidscoördinator die het plan schrijft en het onder de teamleden verspreidt. Maar als er vervolgens niets mee gedaan wordt binnen het team? Als leerlingen en ouders niets te horen of te zien krijgen van het Veiligheidsplan? Wordt de school daar veiliger van? 

Partij Vrij Almelo (PVA)

Almelo 25 oktober 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO. BETREFT: GEMEENTEPAND DAHLIASTRAAT 9 ALMELO

Geacht college,

De fractie van de Partij Vrij Almelo zet vraagtekens bij de verkoop van een gemeente pand in de Dahliastraat 9 (Dahliaschool). De gemeente heeft voornemens om, vanwege de bezuinigingen, afscheid te nemen van een flink aantal gebouwen. Maar volgens de PVA probeert de gemeente panden onderhands te verkopen zodat ze voor andere gegadigden onbereikbaar zijn. Het lijkt er dus sterk op dat de gemeente Almelo het op een akkoordje heeft gegooid met de projectontwikkelaar.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1.
Waarom werd het bovengenoemde pand onderhands verkocht en niet in openbare verkoop?

Vraag 2.
Waarom pakt de gemeente Almelo het op deze manier aan en niet heeft geprobeerd om een zo hoog mogelijke’ verkoopprijs te behalen?

Vraag 3.
De gemeente hanteert normaal gesproken een openbare inschrijvings- en aanmeldingsprocedure. Bij elk object is aangegeven welke marktbenadering van toepassing is. Waarom heeft de gemeente zo gehandeld bij het pand aan de Dahliastraat 9?

Vraag 4.
Het pand Dahliastraat 9 is verkocht aan een projectontwikkelaar. Kunt u ons zeggen wie het pand heeft gekocht?

Vraag 5.
Waarom heeft deze projectontwikkelaar dit pand aangekocht en op welke manier heeft hij dit gekocht. En is al van tevoren afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Vraag 6.
Hoe kan het zijn dat de een wel voor zo’n lucratieve deal in aanmerking komt, en andere geïnteresseerde kopers niet?

Vraag 7.
Wat is WOZ-waarde van dit pand?

Vraag 8.

Aangezien er 8 appartementen in komen, en (wij nemen aan) de huur met parkeerplaats rond de 900 euro is: 900 x 8 = 7200. 7200 x 12 = 86.400 euro.

Dan is 200.000 euro voor zo’n pand toch niet veel geld?

Vraag 9.

Zijn er, meerdere onafhankelijke taxaties uitgevoerd op het pand aan Dahliastraat 9?

Vraag 10

Heeft de gemeente deze taxatie uitgevoerd?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Hans van der Burg

Almelo 23 oktober 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO. ONDERWERP : PARTICIPATIEWET

Geacht college,

Sedert 1 januari 2015 is de zgn. Participatiewet van kracht. Deze wet voorziet er in dat mensen vanuit de Bijstand ( WWB), mensen met een zowel een mentale als fysieke arbeidsbeperking (WSW) en jongeren met een arbeidshandicap (WAJONG) snel aan een passende arbeidsbetrekking worden geholpen. De gemeente Almelo heeft tot taak dit uit te voeren en heeft hiervoor wetshalve een aantal instrumenten ter beschikking gekregen waarvan de belangrijkste loonkostensubsidie en beschut werken zijn.

In verband hiermee willen wij graag de volgende vragen aan u stellen:

Vraag 1.

Hoeveel kandidaten telt de gemeente Almelo die deel uit maken van de doelgroep waarvoor de Participatiewet bedoeld is ?

Vraag 2.

Hoeveel gespecialiseerde medewerkers heeft de gemeente Almelo in dienst om deze wet uit te voeren ?

Vraag 3.

Op welke wijze worden deze kandidaten geholpen in het traject en wat is de gemiddelde tijdsduur ?

Vraag 4.

Hoeveel kandidaten vanuit WWB, WSW en WAJONG zijn er sinds de invoering van deze wet ondergebracht in een betaalde functie ?

Vraag 5.

Hoeveel bedragen de kosten van het door de gemeente Almelo aangestelde begeleidend personeel en staan deze in verhouding tot het geleverde resultaat ?

Vraag 6.

Heeft de gemeente Almelo zelf geen interne vacatures die vervuld kunnen worden door deze doelgroep ?

Vraag 7.

Heeft gemeente Almelo zelf ook bijgedragen aan de creatie van garantiebanen zoals in deze wet wordt beschreven ?

Vraag 8.

Wat is de gemiddelde tijdsduur van een traject om mensen vanuit de doelgroep onder te brengen bij een betalende arbeidsbetrekking?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

Hans van der Burg

17 oktober 2018

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER STATUSHOUDERS AAN HET WERK

Behandeld door B C. Schraa-Mentink

Aan Raadsfractie Partij Vrij Almelo (PVA)

In uw brief stelt u een aantal vragen rondom statushouders aan het werk. Hieronder herhalen wij uw vraag en hebben ons antwoord daar weer onder gezet.

Vraag 1.

Wat zijn volgens u de oorzaken van het grote aandeel uitkeringsontvangers onder nieuwkomers?

Antwoord:

Nieuwkomers moeten in Nederland hun bestaan van de grond af opbouwen. Zeker in het begin kan dat niet zonder steun van de overheid. Hoe lang die steun nodig is, is afhankelijk van veel factoren. Zoals of een baan te combineren is met de inburgeringscursus – zowel op praktisch vlak als qua belastbaarheid-, of er eerst (extra) scholing nodig is, of en in welke mate er sprake is van fysiek letsel of een trauma door de vlucht etc. Daarnaast speelt de taalbarrière een rol, zowel voor een werkgever als een werknemer.

Vraag 2.

Bent u met ons van mening dat deze nieuwkomers (statushouders) verplicht een bijdrage (in ruil voor een uitkering) aan onze maatschappij moeten leveren? (voort wat hoort wat)?

Antwoord:

Statushouders willen vaak zelf al graag een bijdrage terug leveren aan onze maatschappij. Dit levert in de praktijk echter nog regelmatig belemmeringen op. Het verbinden van vraag en aanbod op dit vlak en het wegnemen van deze praktische belemmeringen heeft onze primaire focus. Een aantal maatschappelijke organisaties in Almelo is hier samen met ons mee bezig, met mooie resultaten. Het kunnen leveren van een bijdrage aan de maatschappij vinden wij belangrijk en dat uit zich ook in het u bekende coalitieakkoord.

Vraag 3.

Hoeveel procent van de statushouders in de gemeente Almelo heeft werk, uitgesplitst naar voltijd en deeltijd?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van hoe het begrip “statushouder” wordt bepaald. Een statushouder kan een zogeheten oudkomer zijn of een zogeheten nieuwkomer. Dit onderscheid ligt bij het jaar 2013, vanwege gewijzigde wetgeving in dat jaar. Ook bepalend is het antwoord op de vraag wanneer iemand niet meer beschouwd wordt als statushouder. Over het algemeen wordt iemand, die een verblijfstitel voor onbepaalde tijd heeft en volledig in zijn eigen bestaan voorziet, niet meer gezien als een statushouder. Maar ook hierin zijn weer verschillende gradaties te onderscheiden. De groep statushouders is hierdoor lastig af te bakenen. Landelijk wordt hiervoor momenteel een tool ontwikkeld. Dit volgen wij op de voet. In Almelo hebben we te maken met een groep van ca. 700 statushouders (nieuwkomers) boven de 18. We hebben beschikbare cijfers over de vraag of ze een actief (bijstands)uitkeringsdossier voor levensonderhoud hebben. Ca. 44% daarvan heeft zo een actief dossier. Hoe de rest in het levensonderhoud voorziet is momenteel niet cijfermatig bekend. Dat wordt binnen dezelfde tool ontwikkeld. Voor het project Statushouders (zie ook vraag 8 en 9) houden we voor een deelselectie van deze groep wel apart bij of deze naar werk bemiddeld worden, scholing volgen en of ze maatschappelijk actief zijn. Deze “proefgroep” bestaat uit ca. 230 personen.

Vraag 4.

Hoeveel procent van de statushouders zijn hoogopgeleid en hoeveel procent van de statushouders heeft amper een opleiding?

Antwoord:

Deze cijfers zijn niet beschikbaar.

Vraag 5.

Zijn er op dit moment meer statushouders in onze gemeente opgevangen dan door het Rijk is opgelegd?

Antwoord:

Nee. De gemeente houdt zich aan de huisvestingstaakstelling die halfjaarlijks door het Rijk wordt opgelegd.

Vraag 6.

In hoeveel gevallen is er onder statushouders sprake van (psychosociale) problematiek?

Antwoord:

Landelijke onderzoeken geven aan dat 13-25% van de vluchtelingen te maken krijgt met posttraumatische stressstoornissen en/of een depressie. We zijn ervan overtuigd dat deze problematiek ook in Almelo aanwezig is. Het kan bijvoorbeeld verklaren waarom iemand steeds een ander praktisch probleem heeft, voordat hij of zij een stap vooruit kan zetten. Maar dat zijn dan eerder symptomen van een dieperliggend probleem. Het is daarnaast ook bekend dat het in veel culturen een taboe is om hier open over te zijn en hulp te zoeken. Wij weten dat nieuwkomers weinig gebruik maken van maatschappelijk werk instanties. Tegelijkertijd geven deze instanties ook aan de mensen niet altijd te kunnen opvangen, bijvoorbeeld door een taalbarrière. Dit is daardoor weerbarstige problematiek. Het kost veel tijd en aandacht om door deze cirkel heen te breken. Het college spant zich hiervoor in, zie ook vraag 8 en 9.

Vraag 7.

Speelt de woonplaats een rol in het gemakkelijk verkrijgen van werk? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:

In zijn algemeenheid speelt de afstand tussen wonen en werken een rol, zowel voor de werkgever als de werknemer. De mobiliteit binnen de Twentse arbeidsmarkt is hoog. Wij kennen echter geen specifiek verband tussen de woonplaats en het verkrijgen van werk.

Vraag 8.

Wat doet de gemeente Almelo er op dit moment aan om dit percentage te verhogen?

Vraag 9.

Wat zijn de resultaten van deze inspanningen? Is dat voldoende?

Antwoord:

Deze twee vragen hebben betrekking op het nu lopende project Statushouders en daarom beantwoorden wij deze twee vragen samen. Begin 2018 is het project Statushouders (nieuwkomers in Almelo) gestart. Doelstelling is nieuwkomers sneller mee te laten doen in Almelo en liefst naar betaald werk. Er wordt op diverse manieren geëxperimenteerd met maatregelen om dit te bereiken. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

a. Er zijn 3 werkcoaches die zich specifiek bezig houden met statushouders. Dit doen zij samen met Vluchtelingenwerk Almelo. Samen met de cliënt bepalen zij de route naar de voor de cliënt hoogst haalbare trede op de maatschappelijke ladder.

b. Deze werkcoaches hebben een lagere caseload, zodat er meer tijd beschikbaar is. Tijd en aandacht zijn de sleutelwoorden in de aanpak.

c. Fietslessen en verkeerslessen voor statushouders. Het is belangrijk dat mensen niet alleen technisch kunnen fietsen, maar ook ergens naar toe kunnen fietsen. Er zijn fietstrainers opgeleid en er is speciaal lesmateriaal ontwikkeld om de verkeersregels te kunnen uitleggen. Door gericht te oefenen op straat leren de deelnemers tegelijk Almelo kennen en leren zij ook vaker de fiets te pakken in plaats van de bus. Samen fietsen met een maatje bevordert daarnaast ook nog eens de taalontwikkeling.

d. Warme overdracht vanuit de COA. Zodra een statushouder gekoppeld is aan Almelo vindt er al contact plaats en kan al gerichte inzet van maatregelen worden voorbereid.

e. Samenwerking met en tussen taalaanbieders. Er zijn momenteel 4 taalaanbieders met het vereiste keurmerk in Almelo. Deze overleggen periodiek met elkaar, onder regie van de gemeente. De inzet vanuit de gemeente is dat deze aanbieders samen een dekkend palet van taallessen aanbieden, dat aansluit bij de vraag van de inburgeraar en werkgever.

f. Binnen het project wordt gewerkt met een integraal budget. Dit versnelt de besluitvorming. Immers, maatregelen dienen vaak meerdere doelen en dus ook meerdere budgetten. Door (een deel van) de budgetten vooraf te integreren hoeft de discussie alleen nog maar te gaan over de inhoud van de maatregel.

g. Samenwerking met werkgevers. In Almelo kennen we diverse werkgevers die interesse hebben om met statushouders te werken, of te willen gaan werken. In regionaal verband worden er Masterclasses georganiseerd voor deze werkgevers. Op 19 oktober 2018 vindt er een Twentse actiedag plaats voor een Meet en Greet tussen potentiële werkgevers en werknemers. Het project loopt nog te kort om te zeggen of deze maatregelen voldoende zijn. De resultaten tot nu toe zijn positief. Zie ook ons antwoord op uw volgende vraag.

Vraag 10.

Is het College van Burgemeester en Wethouders ermee eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het percentage werkende statushouders sneller te verhogen?

Antwoord:

Het project loopt nog. Het zijn niet zozeer aanvullende maatregelen, als wel dat we maatregelen anders inzetten. Of er ook aanvullende maatregelen nodig zijn moet het project nog uitwijzen. De aanvullende rijksmiddelen, een deel van het integrale budget, zijn voor 2019 niet beschikbaar. Dit legt een druk op de bestaande budgetten en maatregelen. Daarnaast heeft de minister forse beleidswijzigingen aangekondigd. Wij wijzen u nog daarnaast nog op een recent verschenen rapportage van het Kennisplatform Integratie en Samenleving, die dieper ingaat op de verschillende aspecten die u ook aanhaalt in uw vragen: https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

13 oktober 2018

Beantwoording schriftelijke vragen aan B&W over crimineel geld

Behandeld door Team Veiligheid

Aan de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA),

Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen over het afpakken van crimineel verkregen geld.

Vraag 1.

Bent u bekend met het artikel ‘Geef criminele opbrengst terug aan de buurt’ ?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2.

Is het College het met de Partij Vrij Almelo eens dat criminaliteit niet mag lonen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Ja. Financieel gewin is de drijfveer achter veel vormen van ondermijnende criminaliteit. Het afpakken en ontnemen van dit gewin is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak van ondermijning (misdaad mag niet lonen).

Vraag 3.

Wat vindt het College van het idee om, samen met het Openbaar Ministerie (OM), geld en goederen die van criminelen worden afgepakt in ieder geval gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit? Graag een toelichting.

Antwoord:

Wij vinden dit, gelijk de beantwoording van de vraag door het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, een goed idee. Met name als er een verband kan worden gelegd met de veiligheid en leefbaarheid in een wijk en de inspanningen van de gemeente bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Vraag 4.

Is het College bereid om een pilot op te starten in samenwerking met de politie Almelo (Noordoost-Twente) en het OM om werk te maken van het idee zoals genoemd in punt 3? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Op dit moment kunnen wij dit initiatief nog niet nemen. Het college volgt de ontwikkelingen op dit terrein op de voet, zoals onder meer de open brief van regioburgemeesters en de recente brief van de G4 burgemeesters aan de Minister van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp.

Zoals bekend vloeien tot nu toe de baten van het zogeheten afpakken van crimineel vermogen naar het Rijk. Vandaar dat de Minister van Justitie en Veiligheid het initiatief heeft bij de uitwerking en het starten van pilots annex business cases. De Minister heeft bovengenoemde brieven met een positieve grondhouding ontvangen en onderzoekt thans de mogelijkheden om het afpakken van crimineel verkregen vermogen te intensiveren en is daarbij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het afpakken van crimineel verkregen vermogen een impuls te geven.

Wij staan in ieder geval open voor het idee van een “revolverend” fonds waarbij de opbrengsten van ondermijnende criminaliteit worden geherinvesteerd in de wijken waar het criminele vermogen is vergaard en waar de leefbaarheid en veiligheid is aangetast als gevolg van deze criminele activiteiten.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

6 oktober 2018

Beantwoording schriftelijke vragen inzake bodemverontreiniging Grotestraat 97b

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heren De Olde, van der Burg,

In uw brief van 12 september 2018 stelt u vragen inzake de bodemverontreiniging op de locatie Grotestraat 97b te Almelo. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voorgeschiedenis Op de locatie Grotestraat 97b en omgeving is sprake van een bodemverontreiniging. Tot 2013 was textielreiniging Citycleaning Aveskamp BV (Citycleaning), als huurder, op de locatie Grotestraat 97b gevestigd. Citycleaning is in 2013 failliet gegaan. Vanwege de bodemverontreiniging had Citycleaning een overeenkomst gesloten met stichting Bosatex.

Stichting Bosatex zou de zorgen, plichten en de aanpak van de bodemverontreiniging over nemen van Citycleaning. De eigenaar VastNed heeft de overeenkomst van CityCleaning met Bosatex overgenomen na het faillissement van CityCleaning. Vanwege de betrokkenheid van Bosatex bij deze locatie heeft de gemeente zich destijds terughoudend opgesteld. Bosatex heeft lange tijd weinig bereidheid getoond om haar verantwoordelijkheid in deze op te pakken. Vandaar dat de gemeente in 2016 actiever in gesprek / onderhandeling is gegaan met Bosatex om tot een aanpak te komen.

Bosatex heeft de sanering bij de gemeente afgekocht en daardoor zijn zij en de eigenaar van het pand aan de Grotestraat 97b privaatrechtelijk en publiekrechtelijk gevrijwaard van verdere aansprakelijkheden vanwege de verontreiniging. De gemeente draagt zorg voor de verdere aanpak van de verontreiniging. Deels door middel van sanering, deels door de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Vraag 1.

De gemeente Almelo is van plan de bodemsanering zelf te gaan uitvoeren. Welk erkend BRL SIKB 7000 bedrijf gaat de bodemverontreiniging voor haar rekening nemen?

Antwoord op vraag 1:

Voor de bodemsanering van de verontreiniging aan de Grotestraat 97b volgen wij de aanbestedingsregels van de gemeente Almelo. Conform dit beleid zal er vanwege de omvang van de opdracht “meervoudig onderhands” aanbesteed worden. Bij de selectie van uit te nodigen bedrijven wordt vooraf gecontroleerd of zij BRL SIKB 7000 gecertificeerd zijn. Deze aanbesteding moet nog opgestart worden, daarom weten wij nog niet welk bedrijf de bodemsanering voor haar rekening gaat nemen. De aanbesteding start dit najaar.

Vraag 2.

Heeft de gemeente de risico’s, aansprakelijkheid en kosten die de bodemverontreiniging met zich meebrengt goed beoordeeld? In welke mate kan de gemeente Almelo financiële tegenvallers bij sanering Grotestraat 97b opvangen?

Antwoord op vraag 2:

Ja, de gemeente heeft de risico’s, aansprakelijkheid en kosten die de bodemverontreiniging met zich meebrengt goed beoordeeld. De basis hiervoor ligt in de uitgevoerde bodemonderzoeken en de conclusies die daaruit getrokken en vastgesteld zijn in de beschikking ‘ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan’ voor de locatie Grotestraat 97b, d.d. 5 juni 2018. De bodemsanering betreft een functiegerichte sanering. De bronzone wordt ontgraven, de dieper gelegen pluimzone in het grondwater blijft in de bodem achter en wordt beheerst via de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. De gemeente kan eventuele tegenvallers opvangen via het reguliere bodemprogramma en de voorziening ‘gebiedsgericht grondwaterbeleid’.

Vraag 3.

Er is een voorziening in de begroting opgenomen voor uitvoering Gebiedsgericht Grondwaterbeleid. Kunt u ons vertellen hoeveel geld er in dit potje zit en kunnen we hier een overzicht van krijgen?

Antwoord op vraag 3:

De voorziening Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is ingesteld met als doel de ontwikkeling, realisatie en financiering van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. De gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen is een programma met een looptijd van 40 jaar. Het doel is om gedurende die tijd de grondwaterverontreinigingen te beheren en eventuele risico’s te beheersen. Op dit moment zit er €1.153.763,- in de voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid (61040). Voor het uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen is een krediet beschikbaar gesteld van €150.000,-. In 2017 is hier al €49.840,- uit betaald. Dat betekent dat er nog een claim ligt op de voorziening van €100.159,-. Per saldo is er nog €1.053.604,- aan financiële ruimte voor uitvoering van de gebiedsgerichte grondwaterbeleid.

Vraag 4.

Na de actieve maatregelen van bodemverontreiniging kan de gemeente Almelo in een periode van 5 jaar nog monitoring doen, waarin grondwater op kwaliteit wordt beoordeeld. Is de gemeente van plan om aan deze kwaliteitseisen te gaan voldoen?

Antwoord op vraag 4:

De sanering aan de Grotestraat 97b betreft een functiegerichte sanering van de bronzone. De pluim van de verontreiniging wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. Het monitoren van een (gesaneerde) verontreinigde locatie is bedoeld om veranderingen in de concentraties van de pluim van de verontreiniging te volgen. Wij monitoren de verontreinigingspluimen middels de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Vraag 5.

Er zijn meerdere verontreinigende stoffen aangetroffen waaronder (vinylchloride; VC). Vinylchloride is zeer vluchtig en al bij een lage blootstelling schadelijk voor de gezondheid. De bodemverontreiniging is vanuit een chemische wasserij, via een lek in het riool, in het grondwater terechtgekomen. Heeft de gemeente Almelo hier rekening mee gehouden en zijn de omwonende bewoners en het bedrijf die het riool gaat vervangen hiervan op de hoogte?

Antwoord op vraag 5:

Ja, wij kennen de ontstaansgeschiedenis van de verontreiniging en houden daar rekening mee. De omwonenden zijn op de hoogte van de verontreinigingssituatie en de voorgenomen bodemsanering. Zij zijn geïnformeerd door middel van een brief en een informatieavond. Daarnaast hebben zij als belanghebbenden een inspraakmogelijkheid gehad voor de beschikking ‘ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan’ voor de locatie Grotestraat 97b. Het bedrijf dat het riool gaat vervangen en de sanering gaat uitvoeren wordt op de hoogte gebracht van alle kennis die nodig is voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden.

Vraag 6.

Bent u het met ons eens dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, en vervuilde terreinen op zo kort mogelijke termijn moeten worden afgegraven? Zijn er in Almelo nog meer locaties waar het risico bestaat dat chemische stoffen in het milieu terecht komen?

Antwoord op vraag 6:

Wij zijn het niet met u eens dat onmiddellijk actie ondernomen moet worden om verontreinigde terreinen op zo kort mogelijke termijn af te graven. Wij beoordelen een locatie altijd op basis van gezondheidsrisico’s, risico’s voor het milieu en risico’s op verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. Voor een locatie met ‘spoedeisende’ risico’s is voor de aanpak van de verontreiniging een wettelijke termijn bepaald. De probleemhouder moet binnen vier jaar met de sanering starten. Voor verontreinigde locaties die ‘niet spoedeisend’ zijn geldt geen wettelijke termijn voor de start van de sanering. De probleemhouder kan de sanering starten op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld als er een pand gesloopt wordt zodat de verontreiniging goed bereikbaar is. Echter, de probleemhouder beslist zelf wanneer hij de sanering uitvoert. Daarbij moet opgemerkt worden dat voor de wet beheersen ook een vorm van saneren is.

Op diverse locaties in Almelo wordt met chemische stoffen gewerkt. De bedrijven die met chemische stoffen werken zijn verplicht om bodembeschermende maatregelen te treffen om te voorkomen dat de stoffen, bijvoorbeeld bij een calamiteit, in het milieu terecht komen. Vanaf 1 januari 1987 is het bij wet verboden om stoffen op of in de bodem te brengen. Sinds die datum geldt het zorgplichtbeginsel, een ieder die de bodem verontreinigt moet maatregelen nemen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

6 oktober 2018

Beantwoording schriftelijke vragen over wettelijke taak opvang zwerfdieren

Behandeld door G.B.M. Peterman

Geachte heren De Olde, van den Burg,

Op 2 september jl. heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp de ‘wettelijke taak opvang zwerfdieren’. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is het College bekend met de bepaling in het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke plicht voor de opvang en verzorging van gevonden dieren?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2.

Kan het college aangeven of de kosten voor de eerste opvang van zwerfdieren van 14 dagen worden vergoed en zo ja voor welk percentage?

Antwoord:

De kosten van de eerste opvang – de wettelijke verplichting – worden door de gemeente vergoed en zijn verdisconteerd in de jaarlijkse bijdrage die de gemeente verstrekt aan het Noordbroek.

Vraag 3.

Kan het college aangeven of de kosten vanwege het eigenaarschap van rechtswege van zwerfdieren na de eerste 14 dagen worden vergoed en zo ja voor welk percentage?

Antwoord:

De gemeenten moeten een dier dat binnenkomt als zwerfdier tenminste veertien dagen bewaren, zodat de eigenaar de gelegenheid krijgt het dier op te eisen. Na de periode van 14 dagen zoekt het Noordbroek voor de zwerfdieren een goed tehuis. Voorop staat dat het Noordbroek de oorspronkelijke eigenaar tracht te vinden.

Vraag 4.

Wie betaalt de medische kosten voor zwerfdieren die naar een spoedkliniek moeten worden gebracht? Wie betaalt de medische kosten van zwerfdieren die niet in een spoedkliniek worden behandeld?

Antwoord:

In principe worden zwerfdieren door de dierenambulance naar het Noordbroek gebracht en het Noordbroek betaalt de te maken medische kosten. Zwerfdieren zijn dieren met een kennelijke eigenaar. De eigenaar is derhalve verantwoordelijk voor medische kosten. Als zwerfdieren weer met hun eigenaren herenigd worden, worden de opvangkosten en gemaakte medische kosten in rekening gebracht.

Vraag 5.

Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt? (Overlevingskansen, pijngrens, financiële grens).

Antwoord:

Het Noordbroek beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In voorkomende gevallen wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het Noordbroek voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn onvermijdelijk is.

Vraag 6.

Kan het college aangeven of men wil overgaan tot volledige vergoeding van de wettelijke plicht ten aanzien van opvangen van zwerfdieren?

Antwoord:

De gemeente voldoet met de huidige bijdrage aan de voorwaarden van de wettelijke taak en de afspraken die hierover met het Noordbroek zijn gemaakt.

Vraag 7.

Indien de wettelijke plicht niet voor de volle 100 % wordt vergoed, kan het college dan aangeven wat hiervoor de motivering is?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6.

Vraag 8.

Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente. Zijn er afspraken gemaakt als de (wettelijk) gemaakte kosten de financiële bijdrage overschrijden?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6.

Vraag 9.

Hoe hoog is de bijdrage? Hoe wordt die bijdrage berekend? Graag ontvangen wij een financieel overzicht.

Antwoord:

Het Noordbroek ontvangt in de kosten van de wettelijke taak jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 46.600 euro. Hieraan ligt een dienstverleningsovereenkomst ten grondslag.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

6 oktober 2018

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER MELDING EN HANDHAVING BIJ DIERENMISHANDELING EN -VERWAARLOZING

Behandeld door G.B.M. Peterman.

Geachte heren De Olde, van der Burg,

Op 2 september jl. heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp ‘melding en handhaving bij dierenmishandeling. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is er een systeem waarbij dierenwelzijnsorganisaties via 144 worden betrokken bij meldingen over dierenmishandeling en verwaarlozing?

Antwoord:

De volgende organisaties werken samen om de meldingen die bij 144 binnenkomen zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen.

Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed/Dierenpolitie.

In alle regio-eenheden van de politie werken taakaccenthouders. Deze agenten die vaak de dierenpolitie worden genoemd, behandelen meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA behandelt met name meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving ten aanzien van het welzijn, de huisvesting en het vervoer van onder meer runderen, geiten, schapen, varkens en kippen.

Dierenbescherming.

Meldingen over vermeende verwaarlozing van dieren, waarbij geen sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, worden in behandeling genomen door de Dierenbescherming. Het betreft dan meldingen over dieren waarvoor niet ‘optimaal’ wordt gezorgd, of dieren die in de knel dreigen te raken (bijvoorbeeld door persoonlijke problemen van de eigenaar). De Dierenbescherming is gespecialiseerd in het realiseren van mentaliteitsverandering en het preventief zorgen voor goede leefomstandigheden van particulier gehouden dieren. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De LID is onderdeel van de Dierenbescherming en treedt op verzoek van de dierenpolitie op. Ook assisteert de LID op verzoek van de dierenpolitie bij onderzoeken.

Dierenambulances.

Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid, maar veelal particuliere organisaties. De aansturing en inzet zijn daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. De inzet is afhankelijk van externe afspraken, beschikbare mensen en middelen van de betreffende dierenambulance.

Vraag 2.

Hoe staat het ervoor met het opleiden en het inzetten van (Almelose) opsporingsambtenaren die zijn gespecialiseerd in dierenwelzijn?

Antwoord:

Almelo heeft geen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) specifiek voor dierenwelzijn. De gemeentelijke boa’s hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid in de openbare ruimte en het aanpakken van kleine ergernissen. Echter zij hebben wél een signalerende rol richting bijvoorbeeld de dierenpolitie als er misstanden zijn.

Vraag 3.

Is het college met de Partij Vrij Almelo eens dat het melden en handhaven van dierenwelzijn te wensen overlaat en dat er een daadkrachtig systeem dient te komen waarin snelle opsporing en handhaving centraal staan?

Antwoord:

Er zijn ons geen signalen bekend van – structurele – misstanden en wij hebben het toezicht en de handhaving zodanig georganiseerd dat wij bij eventuele misstanden adequaat kunnen opreden.

Vraag 4.

Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Almelo?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 3.

Vraag 5.

Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Almelose diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

Antwoord:

De gemeente maakt altijd rapport op in relatie tot de wettelijke taken.

Vraag 6.

Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.

Antwoord:

Op 4 verschillende adressen is de gemeente de laatste anderhalf jaar nadrukkelijk betrokken geweest bij dierenleed/dierenmishandeling. Daarbij ging het om verwaarlozing van 10 katten en 2 honden.

Vraag 7.

Welke dieren worden in Almelo mishandeld?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6

Vraag 8.

Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrij levende dieren zijn in de periode 2016/2017 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar).

Antwoord:

Gemiddeld worden 100 ritten per maand gemaakt (gevonden dieren retour brengen naar eigenaar, kadavers ophalen, zwerfdieren naar asiel brengen, gewonde dieren vervoeren naar het asiel). Dit voor zowel de gehouden dieren (huisdieren), als het gewonde klein wild. Cijfers over mishandeling worden geregistreerd door de dierenpolitie en de landelijke inspectiedienst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

26 september 2018

BIJDRAGE PVA ‘BESTUURSRAPPORTAGE 2018’

Stadhuis Almelo

Bij de bestuursrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2018 en het verwachte financiële daarvan. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van het kader, de programmabegroting dat is gesteld.

Voorzitter:

Voor ons ligt ter behandeling de bestuursrapportage 2018. Wij beschouwen dit als een eerste concept jaarrekening. Wij zien de bestuursrapportage vooral als een boekhoudkundig stuk.

De gemeente Almelo gaat proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen. We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de Almeloërs, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers.

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen al laat de rapportage een negatief saldo zien van 942.000 euro veroorzaakt door structurele knelpunten. Deze structurele knelpunten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019.

Het nieuwe college blijf onverkort uitvoering geven aan het financiële herstelplan, Men hoopt dat uiterlijk eind 2020 het preventief toezicht wordt opgeheven. Dus de vooruitzichten zijn goed te noemen.

Toch zijn er ook nog financiële onzekerheden. Zo zullen de kortingen op de budgetten op het sociaal domein de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van de gemeente. Daarnaast is ondanks de aantrekkende economie, het aanbod van bouwgronden hoger dan de vraag. Dit kan in de nabije toekomst voor de gemeente een financieel effect hebben.

De provincie heeft het als toezichthouder flink af laten weten. Die zaten er bij en keken er naar, maar deden niets. In ieder geval veel te weinig ! Hopelijk komen we zo snel mogelijk weer van dat verscherpt toezicht af, welke lessen vallen er uit te leren en hoe gaan we in het vervolg anders om met de beschikbare gelden.

Om toch enige opvallende punten te noemen:

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dat werkgevers financieel aangemoedigd moeten worden om moeilijk bemiddelbare Almeloërs aan het werk te helpen. Een groot deel lukt het maar niet om aan de slag te komen en is aangewezen op een bijstandsuitkering.

Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenisvolle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is sprake van meerdere Multi probleemgezinnen. Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de bevolking jaarlijks circa 267.000 euro. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten maken van de “kaalplukregeling” voor criminelen. Geld en goederen die van criminelen worden afgepakt zouden we in ieder geval gedeeltelijk terug moeten laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder criminaliteit. Het afgepakte criminele geld kunnen we gebruiken voor allerlei zaken, zoals het openhouden van wijkcentra, het inrichten van speeltuinen en beter onderhoud van de openbare ruimte.

Tot zover onze bijdrage.

20 september 2018  

Schriftelijke vragen aan college B&W van Almelo  Onderwerp: Statushouders aan het werk

AZC Almelo

Geacht college, 

In een eerder bericht vermeldt u dat ex-vluchtelingen niet moeten verpieteren achter de geraniums. Daarom trok de gemeente Almelo een miljoen uit voor intensieve begeleiding naar werk. Het gaat om zogeheten statushouders, vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Almelo neemt ongeveer 100 van deze mensen per jaar op. Een groot deel lukt het echter niet om aan de slag te komen en is aangewezen op een bijstandsuitkering.

 Landelijke cijfers geven aan dat slechts 11 procent van de statushouders binnen twee jaar betaald werk vindt, en vaak is dat nog maar een parttime baantje. Ook na tien jaar liggen werkloosheidspercentages nog heel hoog, rond de 50 procent.

 Wij vragen ons af of deze cijfers ook voor Almelo gelden.

 

 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat zijn volgens u de oorzaken van het grote aandeel uitkeringsontvangers onder nieuwkomers? 

2. Bent u met ons van mening dat deze nieuwkomers (statushouders) verplicht een bijdrage (in ruil voor een uitkering) aan onze maatschappij moeten leveren? (voort wat hoort wat)? 

3. Hoeveel procent van de statushouders in de gemeente Almelo heeft werk, uitgesplitst naar voltijd en deeltijd? . 

4. Hoeveel procent van de statushouders zijn hoogopgeleid en hoeveel procent van de statushouders heeft amper een opleiding?

5. Zijn er op dit moment meer statushouders in onze gemeente opgevangen dan door het Rijk is opgelegd?

6. In hoeveel gevallen is er onder statushouders sprake van (psychosociale) problematiek?

7. Speelt de woonplaats een rol in het gemakkelijk verkrijgen van werk? Zo ja, op welke wijze

8. Wat doet de gemeente Almelo er op dit moment aan om dit percentage te verhogen? 

 

9. Wat zijn de resultaten van deze inspanningen? Is dat voldoende? 

  

10. Is het College van Burgemeester en Wethouders ermee eens dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het percentage werkende statushouders sneller te verhogen? 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Hans van der Burg (raadsvolger)

Almelo 13 september 2018

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo, betreft crimineel geld.

Geacht college,

Bij invallen verricht bij het vermoeden van drugshandel stuit men steeds vaker op grote hoeveelheden contant geld. In Almelo hield een bende van Turkse Almeloërs zich bezig met een lange waslijst aan strafbare feiten. Zoals het runnen van een netwerk van wietplantages en het witwassen van drugsgeld. Vooral het uitbuiten van wijkgenoten die in armoede leven worden overgeleverd aan deze criminelen.

Onlangs zijn er in de gemeente Den Haag vragen gesteld met betrekking tot ondermijnend en crimineel gedrag. Partij Vrij Almelo wil deze vragen in het verlengde daarvan ook stellen aan het college in Almelo. Crimineel gedrag mag niet lonen en wijken mogen er niet onder lijden. Partij Vrij Almelo wil daarom dat crimineel geld dat wordt afgepakt terugvloeit naar de wijken.

Rotterdam is hier op succesvolle wijze mee bezig, blijkt uit recente cijfers. Dat moeten we ook in Almelo gaan doen. Samen met politie en Openbaar Ministerie (OM) kunnen we hiervoor gaan zorgen. We moeten in Almelo laten zien dat we alles op alles zetten om crimineel en ondermijnend gedrag tegen te gaan. Daarmee zien mensen met eigen ogen dat het ook beter kan. We kunnen een gedeelte van het afgepakte criminele geld gebruiken voor allerlei zaken, zoals het openhouden van buurthuizen, het inrichten van speeltuinen en beter onderhoud van de openbare ruimte.

Schriftelijke vragen over crimineel geld:

1. Bent u bekend met het artikel “Geef criminele opbrengst terug aan de buurt?

2. Is het college het met de Partij Vrij Almelo eens dat criminaliteit niet mag lonen? Zo neen, waarom niet?

3. Wat vindt het college van het idee om, samen met het Openbaar Ministerie (OM), geld en goederen die van criminelen worden afgepakt in ieder geval gedeeltelijk terug laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit? Graag een toelichting!

4. Is het college bereid om een pilot op te starten in samenwerking met de politie Almelo (Noordoost Twente) en het openbaar Ministerie (OM) om werk te maken van het idee zoals genoemd in punt 3? Zo neen, waarom niet?

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Hans van der Burg (raadsvolger)

12 september 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W. BETREFT: BODEMVERONTREINIGING GROTESTRAAT 97B


Geacht college,

Op de locatie Grotestraat 97b en omgeving is sprake van een bodemverontreiniging. Tot 2013 was textielreiniging Citycleaning Aveskamp BV (Citycleaning), als huurder, op de locatie Grotestraat 97b gevestigd. Vanwege deze (textiel gerelateerde) bodemverontreiniging had Citycleaning een overeenkomst gesloten met stichting Bosatex. Stichting Bosatex zou de zorgen, plichten en de aanpak van de bodemverontreiniging overnemen van Citycleaning.

in verband hiermee hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1.

De gemeente Almelo is van plan de bodemsanering zelf te gaan uitvoeren. Welk erkent BRL SIKB 7000 bedrijf gaat de bodemverontreiniging voor haar rekening nemen?

Vraag 2.

Heeft de gemeente de risico’s, aansprakelijkheid en kosten die de bodemverontreiniging met zich meebrengt goed beoordeeld? In welke mate kan de gemeente Almelo financiële tegenvallers bij sanering Grotestraat 97b opvangen?

Vraag 3.

Er is een voorziening in de begroting opgenomen voor uitvoering Gebiedsgericht Grondwaterbeleid. Kunt u ons vertellen hoeveel geld er in dit potje zit en kunnen we hier een overzicht van krijgen?

Vraag 4.

Na de actieve maatregelen van bodemverontreiniging kan de gemeente Almelo in een periode van 5 jaar nog monitoring doen, waarin grondwater op kwaliteit wordt beoordeeld. Is de gemeente van plan om aan deze kwaliteitseisen te gaan voldoen?

Vraag 5.

Er zijn meerdere verontreinigende stoffen aangetroffen waaronder (vinylchloride; VC) gevormd. Vinylchloride is zeer vluchtig en al bij een lage blootstelling schadelijk voor de gezondheid. De bodemverontreiniging is vanuit een chemische wasserij, via een lek in het riool, in het grondwater terechtgekomen. Heeft de gemeente Almelo hier rekening mee gehouden en zijn de omwonende bewoners en het bedrijf die het riool gaat vervangen hiervan op de hoogte?

Vraag 6.

Bent u het met ons eens dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, en vervuilde terreinen op zo kort mogelijke termijn moeten worden afgegraven? Zijn er in Almelo nog meer locaties waar het risico bestaat dat chemische stoffen in het milieu terecht komen?

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde

Hans van der Burg (wet-en regelgeving)

3 september 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN NAAR DE UITVOERING VAN DE OPVANG VAN ZWERFDIEREN IN DE GEMEENTE ALMELO

Onderwerp: Wettelijke taak opvang zwerfdieren

Geacht college,

Niet alleen voor de opvang maar ook voor de verzorging van gevonden dieren. Een dier dat binnenkomt als zwerfdier moet tenminste 14 dagen opgevangen worden. Meldt er geen eigenaar, dan wordt de gemeente van rechtswege eigenaar.

Voor Almelo wordt de opvang verzorgd door Dierenasiel ’t Noordbroek in Almelo, behorend tot de landelijke Dierenbescherming. Er wordt o.a. samengewerkt met de Dierenambulance. Almelo heeft een wethouder met dierenwelzijn in de portefeuille en daar zijn we bijzonder trots op.

Partij Vrij Almelo wil van het college weten in hoeverre de uitvoering is ten aanzien van de wettelijke taak en in het bijzonder over de financiële vergoeding. Is die 100 % of een gedeelte daarvan? Daarover worden de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

Toelichting bij de vragen:

Gemeenten hebben een wettelijke plicht voor de opvang van zwerfdieren. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van gevonden dieren die een eigenaar hebben (gehad). Deze gemeentelijke plicht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en bestaat uit 2 delen:

1e De gemeenten moeten een dier dat binnenkomt als zwerfdier tenminste veertien dagen bewaren, zodat de eigenaar de gelegenheid krijgt het dier op te eisen.

2e Wanneer een eigenaar zich niet meldt, wordt de gemeente van rechtswege eigenaar.

In Almelo verzorgt het Dierenasiel de taak van het opvangen en verzorgen van zwerfdieren voor de gemeente. De uitvoer van deze gemeentelijke en wettelijke taak door de Dierenbescherming brengt uiteraard kosten met zich mee. 

Vraag 1

Is het College bekend met de bepaling in het Burgerlijk Wetboek over de wettelijke plicht voor de opvang en verzorging van gevonden dieren?

Vraag 2

Kan het college aangeven of de kosten voor de eerste opvang van zwerfdieren van 14 dagen worden vergoedt en zo ja voor welk percentage?

Vraag 3

Kan het college aangeven of de kosten vanwege het eigenaarschap van rechtswege van zwerfdieren na de eerste 14 dagen worden vergoedt en zo ja voor welk percentage?

Vraag 4

Wie betaald de medische kosten voor zwerfdieren die naar een spoedkliniek moeten worden gebracht? Wie betaald de medische kosten van zwerfdieren die niet in een spoedkliniek worden behandeld?

Vraag 5

Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt? (Overlevingskansen, pijngrens, financiële grens).

Vraag 6

Kan het college aangeven of men wil overgaan tot volledige vergoeding van de wettelijke plicht ten aanzien van opvangen van zwerfdieren? 

Vraag 7

Indien de wettelijke plicht niet voor de volle 100 % wordt vergoed, kan het college dan aangeven wat hiervoor de motivering is?

Vraag 8

Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente. Zijn er afspraken gemaakt als de (wettelijk) gemaakte kosten de financiële bijdrage overschrijden?

Vraag 9

Hoe hoog is de bijdrage? Hoe wordt die bijdrage berekend? Graag ontvangen wij een financieel overzicht.

Graag zouden wij de vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Harry de Olde

Hans van der Burg

2 september 2018 

Schriftelijke vragen inzake melding en handhaving bij dierenmishandeling en -verwaarlozing 

Geacht college,

Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er slecht met dieren wordt omgegaan. Veel mensen hebben ook zelf een huisdier of houden gewoon van dieren. Mensen willen dat politiek vertaald zien en terecht! Ook dieren hebben rechten. Sinds het oprichten van onze partij is dierenwelzijn een speerpunt geweest en dat zal altijd zo blijven. Helaas blijft dit thema actueel. 

De Partij Vrij Almelo vindt dat de bestrijding van dierenmishandeling en- verwaarlozing te weinig prioriteit krijgt. De pakkans is bijzonder klein en de straffen zijn veel te laag. De dierenbeulen kunnen jaren hun gang gaan met het mishandelen en het verwaarlozen van dieren voordat er wordt ingegrepen.

De Partij Vrij Almelo wil dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het opsporen, vervolgen en het bestraffen van dierenmishandeling, temeer omdat er een nauwe relatie bestaat tussen huiselijk geweld en de mishandeling van dieren.

Inleiding vragen:

Het zien of vermoeden van dierenmishandeling en –verwaarlozing kan gemeld worden via meldnummer 144.

Naar aanleiding van een aantal klachten die de fractie van de Partij Vrij Almelo kreeg, hebben wij een melding gemaakt via het meldnummer 144. Na het indienen van de melding volgde een bevestiging dat de klachten worden onderzocht en dat terugkoppeling zal plaatsvinden.

De terugkoppeling vond helaas niet plaats.

Gezien het vorenstaande stelt de Partij Vrij Almelo de volgende schriftelijke vragen:

Vraag 1.

Is er een systeem waarbij dierenwelzijnsorganisaties via 144 worden betrokken bij meldingen over dierenmishandeling en verwaarlozing?

Vraag 2.

Hoe staat het ervoor met het opleiden en het inzetten van (Almelose) opsporingsambtenaren die zijn gespecialiseerd in dierenwelzijn?

Vraag 3.

Is het college met de Partij Vrij Almelo eens dat het melden en handhaven van dierenwelzijn te wensen overlaat en dat er een daadkrachtig systeem dient te komen waarin snelle opsporing en handhaving centraal staan?

Vraag 4.

Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Almelo?

Vraag 5.

Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Almelose diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

Vraag 6.

Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.)

Vraag 7.

Welke dieren worden in Almelo mishandeld?

Vraag 8.

Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrij levende dieren zijn in de periode 2016/2017 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar.)

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

Harry de Olde

Hans van der Burg

wetten.nl – Regeling – Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling

19-06-2018

Beantwoording schriftelijke vragen Albardastraat Aadorp 

Geachte heer de Olde,

Namens de raadsfractie van Partij Vrij Almelo hebt u op 29 mei 2018 vragen gesteld over de eventuele vestiging van Poolse werknemers in een pand aan de Albardastraat 24 in Aadorp. U stelt hierover de volgende vragen:

1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?

Reactie: Wij hebben in de afgelopen dagen van verschillende verontruste buurtbewoners bezwaarschriften ontvangen tegen de door ons verleende omgevingsvergunning om kozijnen aan te brengen in het pand. Onze toezichthouder is ter plekke geweest om te controleren of werd voldaan aan de verleende vergunning. De kozijnen zijn geplaatst in overeenstemming met de verleende vergunning. Op dit moment vinden er geen andere werkzaamheden plaats in het pand. Er is geen sprake van een overtreding.

2. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.

Reactie: Op 20 maart 2018 is er een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van zowel de noord- als de zuidgevel van het pand.

3. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.

Reactie: De vergunninghouder heeft meerdere malen bij de gemeente geïnformeerd naar de bestemming van het pand. Voor aankoop van het pand heeft hij gevraagd of het pand mocht worden gebruikt voor anti-kraakbewoning. Hierop heeft hij een bevestigend antwoord gekregen. Voor verlening van de vergunning is door hem aangegeven dat nog niet volledig duidelijk was wat het gebruik van het pand zou worden. Het gebruiken van het pand voor de huisvesting van arbeidsmigranten kan niet gelijk gesteld worden met anti-kraak bewoning. Huisvesting van arbeidsmigranten moet worden aangemerkt als wonen en op grond van het bestemmingplan is dit niet toegestaan. Wanneer de eigenaar het pand hiervoor wenst te gebruiken zal daar eerst een vergunning voor moeten worden aangevraagd. Bij de beoordeling van deze aanvraag zullen alle belangen worden afgewogen voordat er een positief of negatief besluit wordt genomen.

4. Heeft u als gemeente Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?

Reactie: Zoals onder punt 2 is aangegeven is er alleen een vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels. Volgens de tekeningen zouden er intern geen wijzigingen zijn in het pand. Gezien het feit dat het wijzigen van de kozijnen past binnen het bestemmingsplan is er voor dat onderdeel geen sprake van planschade.

5. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?

Reactie: De verleende vergunning is gezien het feit dat er alleen sprake was van het wijzigen van kozijnen op de wettelijk voorgeschreven manier bekend gemaakt, digitaal en in het Almelo’s Weekblad. Voor ons was er geen reden om aan te nemen dat dit tot grote onrust zou leiden. Daarnaast is het nog steeds allereerst de verantwoordelijkheid van degene die iets wil ondernemen in de omgeving om omwonenden daarover te informeren. De ontstane onrust is voor zowel voor vergunninghouder als de portefeuillehouder aanleiding geweest om een gesprek te voeren over de situatie. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. In het gesprek is nogmaals aan vergunninghouder aangegeven wat het toegestane gebruik is van het pand op grond van het bestemmingsplan. Bij een afwijkend gebruik zal een vergunning moeten worden aangevraagd. Een samenvatting van dit gesprek is telefonisch gegeven aan onder andere Plaatselijk Belang Aadorp.

6. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

Reactie: Zoals eerder al aangegeven is ons niet bekend dat het pand gebruikt gaat worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten en is dit gebruik ook in strijd met het bestemmingsplan. Op het moment dat wij dit constateren dan zal hier handhavend tegen worden opgetreden.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

12-06-2018

Beantwoording schriftelijke vragen PVA over rattenoverlast

Geachte heer De Olde, In uw brief van 3 mei stelt u een aantal vragen over rattenoverlast.

Deze vragen beantwoorden wij als volgt:

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijding dienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken. Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Antwoord:

Het probleem in de straat Marquette is niet bekend bij Twente Milieu die in opdracht van de gemeente de rattenbestrijding uitvoert. Op basis van uw brief heeft de milieucontroleur wel navraag gedaan in de straat. Indien uw contactpersoon niet is benaderd, vragen wij uw contactpersoon contact op te nemen met Twente Milieu (tel 0900 85201110).)

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Antwoord:

De aanwezigheid van ratten is een gegeven en zij vormen door hun aanwezigheid, in verband met het verspreiden van ziektes, een probleem. Vanaf 1 januari 2017 is de wetgeving veranderd en mogen wij alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog gebruik maken van vergif omdat de ratten resistent werden door het gebruik van vergif. Daarnaast kwam het vergif in de voedselketen. Dit zorgt ervoor dat we de wijze waarop we ratten bestrijden hebben moeten aanpassen. Door Twente Milieu wordt in de plaagdierenbeheersing gewerkt volgens de landelijke norm IPM (Integrated Pest Management). Deze wijze van bestrijding zorgt ervoor dat we vaker op een adres komen dan voorheen. Het aantal meldingen is daarom niet maatgevend. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de volksgezondheid van groot belang is dat we de ratten zo effectief en efficiënt mogelijk bestrijden.

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Antwoord:

Tot 1 januari 2017 maakten we voor de bestrijding veelvuldig gebruik van vergif. Omdat dat alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties gebruikt mag worden, maken we nu gebruik van vallen en zullen er in de toekomst waarschijnlijk vallen in de riolen worden geïnstalleerd. Daarmee worden nu proeven uitgevoerd. Het is nog onduidelijk wat hiervan precies het effect is en wat de financiële consequenties zijn.

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Antwoord:

Indien er een vermoeden is dat het riool stuk is, maken we in Almelo gebruik van het roken van het riool door een professioneel bedrijf. Bij een opdracht voor een dergelijke inspectie wordt altijd gekeken naar de kosten, de wijze waarop het riool is opgebouwd en of het naar alle waarschijnlijkheid een probleem is op het hoofdriool, of bij de bewoner, het bedrijf c.q. de woningbouwvereniging. De kosten worden dan ook navenant verdeeld. Wij zijn derhalve met in achtneming van de kostenverdeling in principe bereid om een rioolinspectie uit te voeren.

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Antwoord:

Het bestrijden van ratten is een gezamenlijke opgave van bewoners, woningbouwverenigingen, bedrijven en gemeenten. Als gemeente hebben wij Twente Milieu opdracht gegeven om de ratten op gemeentelijk grondgebied actief te bestrijden en zetten wij op onze kosten vallen op het grondgebied van bewoners. Bewoners, bedrijven en woningbouwverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering op hun eigen grondgebied. Indien bewoners, bedrijven of de woningbouwverenigingen bij aanwezigheid van muizen en ratten de aanwijzingen van de gemeente voor het vervangen of repareren van het riool op eigen grondgebied niet of onvoldoende opvolgen, zijn wij gemachtigd om in het algemeen belang bestuursdwang toe te passen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO BETREFT: BOUWWERKZAAMHEDEN ALBARDASTRAAT 24 AADORP

Geacht college,

Kennelijk gaat er weer iets mis binnen onze gemeenschap Aadorp. Wederom worden wij benaderd door een aantal bewoners die de schrik van hun leven hebben gekregen. Wat is er aan de hand.

Het voormalige winkelpand aan de Albardastraat 24 aan het kanaal in Aadorp waarvan de bestemming al jarenlang winkel en detailhandel is, of was? blijkt nu verbouwd te worden om er 16 units te realiseren waarin (mogelijk) Polen gehuisvest worden. In de gevels van het pand aan de noordzijde evenals aan de zuidzijde worden allemaal gaten gezaagd waarin ramen geplaatst worden. Enkele bewoners zijn verhaal gaan halen maar zij werden er niets wijzer van omdat de Polen die ermee bezig zijn niet duidelijk aan kunnen geven wat er gaande is, en wat er in gevestigd word.

Uiteindelijk bleek toch iemand er iets meer over te kunnen vertellen. Het pand wat nu het aanzicht van een Bordeel krijgt met al die ramen, blijkt inderdaad verbouwd te worden om er arbeidsmigranten te huisvesten.

16 kamers betekend 16 inwoners en 16 auto’s waar de buurt niet over geïnformeerd is. De Bom lijkt te barsten indien dit werkelijk klopt. Zeker de eerste buren eromheen gezien de verkoopwaarde van de woningen die zal dalen. (planschade)

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?
 1. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.
 1. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.
 1. Heeft u als gemeente  Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?
 1. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?
 1. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

 

Wij zouden graag per omgaande geïnformeerd worden over wat er nu gaande is met het pand aan de Albardastraat 24 te Aadorp. De direct omwonenden en belanghebbenden hebben recht dit zo snel mogelijk te weten, indien deze ingrijpende actie impact en planschade teweeg zal brengen.

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Schriftelijke vragen rattenoverlast in Almelose huizen

Inwoners van meerdere straten in de Almelose wijken doen meldingen van rattenoverlast. De beesten zouden naar boven kruipen door gaten in verouderde rioleringsbuizen. 

Dat er meer ratten rondsnuffelen in de Almelose wijken dan gebruikelijk, staat vast. We merken dat de overlast van ratten een groeiend probleem is. Misschien heeft het met het klimaat te maken – we hebben niet zo’n strenge winter gehad. Of wordt de overlast veroorzaakt door rondslingerend afval in tuinen en op straat? De gemeente zou dan meer moeten controleren op zwerfafval. Het blijft koffiedik kijken, maar we noteren meer rattenoverlast dan gebruikelijk. Bij een bewoner was de overlast wel heel extreem: ratten liepen door het huis. We zijn bij de bewoner op bezoek geweest naar wat het kon zijn. Toen bleek dat de riolering in de tuin van de woning kapot was. De riolering is intussen gerepareerd, maar de ratten verdwijnen niet.

Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren. Ziekten die ze over kunnen brengen zijn onder meer salmonella, de ziekte van Weil, E-coli en TBC. Ratten dragen ook vlooien, mijten en teken bij zich en kunnen acute allergische reacties veroorzaken. Landelijk neemt het aantal meldingen van rattenoverlast toe, (zie beantwoording Kamervragen over het bericht “overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast ratten”). Rattenoverlast leidt tot Kamervragen 

Mensen zullen zich meestal direct bij de gemeente melden als ze een rat zien en niet bij een politieke partij nemen wij aan. Dan is het toch wel typerend dat we geluiden binnenkrijgen van rattenoverlast. Dan leeft er iets.

Onlangs kreeg de Partij Vrij Almelo een melding binnen van overlast van ratten in de wijk Schelfhorst.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen aan het (demissionair) college.

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijdingdienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken.

Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Zou u deze vragen op korte termijn kunnen beantwoorden?

Namens de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

MONDELINGE VRAGEN PVA TEN BEHOEVE VAN HET “VRAGENHALFUURTJE” OP DINSDAG 13-02-

Betreft:  omgevingsvergunning Peppellaan 37 Aadorp

 

Geacht college,

De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 Aadorp bestaat dit jaar 25 jaar waarvan ze in de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege de bestuurlijke perikelen en de onvrede bij het Aahoes die er nu nog is! Een Club die zichzelf kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

Volgens de PVA ziet de actuele situatie er als volgt uit:

Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend door enkele personen, om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug.

Er zijn bezwaarschriften ingediend door Broodje bij de Brug en er zijn uitkomsten van een akoestische rapport. De afzuiginstallatie is tot twee maal toe aangepast op verzoek van de gemeente met de nodige kosten die dit met zich meebracht. Dit is gecontroleerd door twee ambtenaren en goed bevonden na de tweede aanpassing.

Er zijn diverse controles uitgevoerd op reukklachten door een milieuambtenaar tijdens het in bedrijf en er zijn geen klachten gesignaleerd. We vragen ons af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden.

We vragen ons af wat er verandert voor de individuen die handhavingsverzoeken hebben ingediend (met mogelijk een ander belang) indien Broodje bij de Brug geen omgevingsvergunning krijgt. Immers de Dart en Biljart vereniging mogen ook gebruik maken van dezelfde keuken binnen de afgegeven drank en horecavergunning. En zijn netto meer uren open als Broodje bij de Brug.

We vragen ons af wat de reden is van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen die overigens dan ook bij de eigenaren terecht zal komen om er extra druk op te zetten, met een kadastrale inschrijving inzake de WKPB ( wet kenbaarheid publieke beperkingen ) en pleiten ervoor om eerst de uitkomsten van de bezwaarschriften commissie af te wachten. Dit omdat dit delict volgens ons van dien aard is dat er geen noodzaak voor een dwangsom is.

Volgens ons is de consequentie van het niet afgeven van de omgevingsvergunning aan Broodje bij de Brug helder. Er ligt namelijk een petitie klaar waarin alle leden aangeven nooit meer terug willen keren naar het Dorpshuis.

Onze vragen zijn:

1. In welke mate is het college op de hoogte van deze situatie ook wat betreft de handhavingsverzoeken?

2. Waarom legt het college nu een drangsom op?

3. Wat wil het college met deze handelwijze in en met Aadorp bereiken?

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

31 januari 2018

VOORSTEL AAN DE RAAD ONDERWERP HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

Voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage is vanaf 2017 structureel minder geld beschikbaar. In 2017 is de Huishoudelijke Hulp Toelage nog ongewijzigd voortgezet. Om de voortzetting van de Huishoudelijke Hulp Toelage na 2017 te kunnen beoordelen, is de regeling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is het voorstel uitsluitend voor de doelgroep mantelzorgers de Huishoudelijke Hulp Toelage in stand te houden.

De COSBO Adviesraad heeft grote problemen met het voorstel inzake de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage).

Het College van B&W stelt namelijk voor om de HHT-regeling voort te zetten voor de doelgroep mantelzorgers en met betrekking tot de andere doelgroepen wordt voorgesteld de regeling per 1 april 2018 te beëindigen.

Uiteraard zijn wij een voorstander om de regeling voor te zetten voor mantelzorgers, maar wij wijzen pertinent het voornemen af om de regeling voor andere doelgroepen te beëindigen. Met name voor de senioren met een beperkt budget  en personen met een beperking is deze regeling van groot belang.

Juist in een periode waar  de senioren langer in hun huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde.  Langer thuis te blijven wonen,  maar dan wel met voldoende  voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

We doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo niet akkoord te gaan met de beëindiging  van de regeling voor senioren en personen met een beperking .

 

Niet akkoord en tegen het voorstel van het college stemden: Minima Partij, Leefbaar Almelo, GroenLinks en Partij Vrij Almelo (PVA)

Reactie PVA,

Steeds meer mensen kunnen het niet meer vatten wat er met de zorg gebeurd. Wat eens zo geweldig was, is nu een ramp. Vooral ouderen begrijpen helemaal niet meer wat er aan de hand is. Ze zijn bang en raken in de put.

Ze hebben er genoeg van. De angst om niet meer verzorgd te worden, de angst om uit huis of verzorgingstehuis te moeten, de angst om alleen te zitten zonder geregelde verpleging, de angst voor de financiën en ga zo maar door.

De mensen storten hun hart uit, elke week opnieuw. Elke week nieuwe vragen, verdriet, angst en zorgen hoe het verder moet met hun zorg en hulp. Je probeert ze gerust te stellen en zaken uit te leggen, maar de laatste tijd weet ik het zelf af en toe ook niet meer waar het heen moet.

Het college stelt namelijk voor de regeling voor de doelgroep Mantelzorgers voort te zetten en die van andere doelgroepen per 1 april te beëindigen.

Het afschaffen van de HHT regeling heeft grote gevolgen voor cliënten die niet zonder huishoudelijke hulp kunnen en gebruik maken van deze regeling als aanvulling op hun indicatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de indicatie ontoereikend is om het huishouden op orde te houden.

Juist in een periode waar senioren langer in huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde. Maar dan wel met voldoende voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

Partij Vrij Almelo (PVA)

25-01-2018

MOTIE PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) – SIGNALERINGSSYSTEEM EENZAAMHEID OUDEREN

De Stichting COSBO in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseerde de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op maandag 25 september 2017 in Wijkcentrum Schelfhorst

Geachte raadsleden,

In deze brief reageren wij op de PVA-motie ‘Seniorenraad – signaleringssysteem eenzame ouderen’. Met deze motie verzoekt u ons door middel van een kwantitatief onderzoek verborgen eenzaamheid op te sporen onder alleenstaande ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens ziet u graag een signaleringssysteem dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Het signaleringssysteem is eerder in de raad aan de orde gekomen Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 zijn door de raad ook vragen gesteld over een signaleringssysteem voor ouderen.

In een brief van 19 april 2016 zijn deze vragen uitgebreid beantwoord door het college. Geconcludeerd werd dat dit initiatief niet nodig is vanwege de huisbezoeken die al werden uitgevoerd door Scoop en het screenen van alle patiënten van huisartsen van 70 jaar en ouder door middel van een vragenlijst. Als er sprake is van kwetsbaarheid gaat een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner op huisbezoek en wordt er gekeken naar eventuele vervolgstappen. De huisartsenpraktijken houden contact met de sociale wijkteams en andere organisaties. Delen van zorg

Wij willen benadrukken dat wij met u de aandacht voor eenzaamheid delen. Wij zien eenzaamheid als een maatschappelijk probleem dat breed voorkomt onder de bevolking, in alle leeftijden en in alle huishoudens. De cijfers van de meest recente Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Twente onderstrepen dit. Daaruit blijkt dat 44% van de volwassen Almeloërs zich matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Bij ouderen is dit iets vaker dan bij de jongere leeftijdsgroepen: resp. 46% en 43%. Van de ouderen zegt 2% zich zeer ernstig eenzaam te voelen tegenover 4% van de jongere groepen. Aanpak van eenzaamheid Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem met een grote gelaagdheid. Er is niet één doelgroep, niet één signaleringsmethodiek en niet één aanpak aan te wijzen.

Gelukkig bestaat er in onze gemeente al een brede waaier aan activiteiten, die inspelen op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Te denken valt hierbij aan particuliere initiatieven zoals De Zonnebloem en Stichting Bak en Praat. Naar aanleiding van een conferentie over eenzaamheid in Almelo georganiseerd door de stichting COSBO Almelo en Almelo Sociaal (27 september jl.) gaan wij binnenkort in gesprek om initiatieven uit de Almelose samenleving verder te verkennen. Ook onze subsidiepartners zijn actief op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Bijvoorbeeld met de maatjesprojecten van Humanitas Twente, de welzijnsactiviteiten van Scoop en De Klup, de transformatieopgave om een laagdrempelige dagopvang te ontwikkelen in de wijken.

Activiteiten, die het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen, maar de beleving van eenzaamheid is uiteraard voor ieder mens weer anders. Een effectieve werkwijze om de meest geïsoleerde inwoners op te sporen via intermediairs (bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen) en uit hun isolement te bewegen is in Almelo ontwikkeld en zelfs wetenschappelijk beproefd: de Geluksroute. Deze inwoners, die chronisch ziek zijn en in een sociaal isolement zitten, gaan samen met een getrainde consulent aan de slag om passies te ontdekken. Daarna volgt de stap waarin ze bezig gaan met een activiteit die aansluit bij die passie. De consulent kijkt of daar extra steun bij nodig is, in de vorm van een maatje en/of een klein activiteitenbudget. De projectleiding van de Geluksroute wordt uitgevoerd door De Klup, die daarbij steeds meer professionals betrekt.

In relatie tot de oproep in de motie willen we tot slot expliciet stilstaan bij de signaleringsfunctie, die de Almelose huisartsen al jarenlang vervullen op het gebied van eenzaamheid onder ouderen. Menzis gaat in zijn contractafspraken met huisartsen deze functie de komende jaren verder intensiveren via de inkoopmodule Integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Concreet betekent dit dat de huisartsen via een praktijkondersteuner Ouderen gefaciliteerd worden om de kwetsbare ouderen in hun praktijk op te sporen, de problemen te inventariseren en daarbij de juiste begeleiding te organiseren. Bij deze aanpak worden ook de gemeentelijke toegangsmedewerkers en andere professionals zoals de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs betrokken.

Wij zijn van mening dat de module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen te beschouwen is als een adequaat signaleringssysteem voor eenzame ouderen. Wij zijn van plan om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten om de opgespoorde ouderen het beste aanbod te kunnen aanbieden. Conclusie Het door u verzochte kwantitatieve onderzoek en het behorende signaleringssysteem zijn onderdelen van brede aanpak die al gaande is in Almelo.

In een extra onderzoek of signaleringssysteem zien wij geen noodzaak, maar wel een lastenverzwaring. Wij willen u daarom voorleggen om de huidige aanpak als dekkend te beschouwen.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester, F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

28-05-2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO BETREFT: BOUWWERKZAAMHEDEN ALBARDASTRAAT 24 AADORP

Geacht college,

Kennelijk gaat er weer iets mis binnen onze gemeenschap Aadorp. Wederom worden wij benaderd door een aantal bewoners die de schrik van hun leven hebben gekregen. Wat is er aan de hand.

Het voormalige winkelpand aan de Albardastraat 24 aan het kanaal in Aadorp waarvan de bestemming al jarenlang winkel en detailhandel is, of was? blijkt nu verbouwd te worden om er 16 units te realiseren waarin (mogelijk) Polen gehuisvest worden. In de gevels van het pand aan de noordzijde evenals aan de zuidzijde worden allemaal gaten gezaagd waarin ramen geplaatst worden. Enkele bewoners zijn verhaal gaan halen maar zij werden er niets wijzer van omdat de Polen die ermee bezig zijn niet duidelijk aan kunnen geven wat er gaande is, en wat er in gevestigd word.

Uiteindelijk bleek toch iemand er iets meer over te kunnen vertellen. Het pand wat nu het aanzicht van een Bordeel krijgt met al die ramen, blijkt inderdaad verbouwd te worden om er arbeidsmigranten te huisvesten.

16 kamers betekend 16 inwoners en 16 auto’s waar de buurt niet over geïnformeerd is. De Bom lijkt te barsten indien dit werkelijk klopt. Zeker de eerste buren eromheen gezien de verkoopwaarde van de woningen die zal dalen. (planschade)

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Is de gemeente Almelo op de hoogte van wat er nu gaande is?
 1. Is er een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van ramen in zowel de noord als zuidgevel? Beide gevels liggen in het gezichtsveld vanaf de openbare weg waar dus een vergunning voor afgegeven moet zijn.
 1. Bent u als gemeente Almelo er ook van op de hoogte dat er in het gebouw 16 units gerealiseerd worden voor huisvesting Poolse inwoners? Aangezien er meerdere personen in het verleden het pand hadden willen kopen maar bij navraag (bestemmingsplan winkel / detailhandel) wijzigingen ervan niet aan de orde was.
 1. Heeft u als gemeente  Almelo indien er een vergunning afgegeven is deze ingrijpende handeling met een behoorlijk effect op de buurt en de gemeenschap wel kenbaar gemaakt aan de directe omwonenden zeker gezien er dan ook planschade zal ontstaan?
 1. Heeft u als gemeente Almelo dit ook kenbaar gemaakt aan Plaatselijk Belang Aadorp (PBA), zeker gezien de onrust die nu al gaande is. (informatieve bijeenkomst belanghebbenden) gezien het om huisvesting gaat?
 1. 16 units, 16 auto’s enig idee hoeveel lawaai dit gaat geven bij omwonenden? Aangezien de directe overbuurman er nog geen twee auto’s mag neerzetten en indien hij dit wel doet er meteen handhaving in actie komt en krijgt de directe overbuurman onmiddellijk een boete. (meerdere waarschuwingen gekregen).

 

Wij zouden graag per omgaande geïnformeerd worden over wat er nu gaande is met het pand aan de Albardastraat 24 te Aadorp. De direct omwonenden en belanghebbenden hebben recht dit zo snel mogelijk te weten, indien deze ingrijpende actie impact en planschade teweeg zal brengen.

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

03-05-2018

Schriftelijke vragen rattenoverlast in Almelose huizen

Inwoners van meerdere straten in de Almelose wijken doen meldingen van rattenoverlast. De beesten zouden naar boven kruipen door gaten in verouderde rioleringsbuizen. 

Dat er meer ratten rondsnuffelen in de Almelose wijken dan gebruikelijk, staat vast. We merken dat de overlast van ratten een groeiend probleem is. Misschien heeft het met het klimaat te maken – we hebben niet zo’n strenge winter gehad. Of wordt de overlast veroorzaakt door rondslingerend afval in tuinen en op straat? De gemeente zou dan meer moeten controleren op zwerfafval. Het blijft koffiedik kijken, maar we noteren meer rattenoverlast dan gebruikelijk. Bij een bewoner was de overlast wel heel extreem: ratten liepen door het huis. We zijn bij de bewoner op bezoek geweest naar wat het kon zijn. Toen bleek dat de riolering in de tuin van de woning kapot was. De riolering is intussen gerepareerd, maar de ratten verdwijnen niet.

Ratten vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren. Ziekten die ze over kunnen brengen zijn onder meer salmonella, de ziekte van Weil, E-coli en TBC. Ratten dragen ook vlooien, mijten en teken bij zich en kunnen acute allergische reacties veroorzaken. Landelijk neemt het aantal meldingen van rattenoverlast toe, (zie beantwoording Kamervragen over het bericht “overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast ratten”). Rattenoverlast leidt tot Kamervragen 

Mensen zullen zich meestal direct bij de gemeente melden als ze een rat zien en niet bij een politieke partij nemen wij aan. Dan is het toch wel typerend dat we geluiden binnenkrijgen van rattenoverlast. Dan leeft er iets.

Onlangs kreeg de Partij Vrij Almelo een melding binnen van overlast van ratten in de wijk Schelfhorst.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen aan het (demissionair) college.

Vraag 1.

Bewoners hebben dit jaar reeds de ongediertebestrijdingdienst erbij gehaald voor de rattenoverlast, ondanks dat er 40 ratten werden gevangen blijkt dit niet afdoende te werken.

Is het college bekend met de problemen met ratten in (dit deel van) de wijk?

Vraag 2.

Zijn er elders in de gemeente eveneens problemen met ratten in woonwijken?

Vraag 3.

Wat is het beleid van de gemeente in het kader van overlast door ratten aldaar (tot nu toe geweest)? En met welk effect?

Vraag 4.

Het vermoeden bestaat dat het onderhoud en de ligging van het riool een van de oorzaken zijn van de problemen met ratten in en nabij de genoemde locatie. Is het college van burgemeester en wethouders bereid het riool door een professioneel bedrijf te laten inspecteren?

Vraag 5.

In het kader van de volksgezondheid is het in ieders belang dat waar er een probleem is met ratten, dit wordt opgelost. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te bestrijden?

Zou u deze vragen op korte termijn kunnen beantwoorden?

Namens de fractie van de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

MONDELINGE VRAGEN PVA TEN BEHOEVE VAN HET “VRAGENHALFUURTJE” OP DINSDAG 13-02-2018

Betreft:  omgevingsvergunning Peppellaan 37 Aadorp

 

Geacht college,

De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 Aadorp bestaat dit jaar 25 jaar waarvan ze in de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege de bestuurlijke perikelen en de onvrede bij het Aahoes die er nu nog is! Een Club die zichzelf kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

Volgens de PVA ziet de actuele situatie er als volgt uit:

Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend door enkele personen, om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug.

Er zijn bezwaarschriften ingediend door Broodje bij de Brug en er zijn uitkomsten van een akoestische rapport. De afzuiginstallatie is tot twee maal toe aangepast op verzoek van de gemeente met de nodige kosten die dit met zich meebracht. Dit is gecontroleerd door twee ambtenaren en goed bevonden na de tweede aanpassing.

Er zijn diverse controles uitgevoerd op reukklachten door een milieuambtenaar tijdens het in bedrijf en er zijn geen klachten gesignaleerd. We vragen ons af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden.

We vragen ons af wat er verandert voor de individuen die handhavingsverzoeken hebben ingediend (met mogelijk een ander belang) indien Broodje bij de Brug geen omgevingsvergunning krijgt. Immers de Dart en Biljart vereniging mogen ook gebruik maken van dezelfde keuken binnen de afgegeven drank en horecavergunning. En zijn netto meer uren open als Broodje bij de Brug.

We vragen ons af wat de reden is van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen die overigens dan ook bij de eigenaren terecht zal komen om er extra druk op te zetten, met een kadastrale inschrijving inzake de WKPB ( wet kenbaarheid publieke beperkingen ) en pleiten ervoor om eerst de uitkomsten van de bezwaarschriften commissie af te wachten. Dit omdat dit delict volgens ons van dien aard is dat er geen noodzaak voor een dwangsom is.

Volgens ons is de consequentie van het niet afgeven van de omgevingsvergunning aan Broodje bij de Brug helder. Er ligt namelijk een petitie klaar waarin alle leden aangeven nooit meer terug willen keren naar het Dorpshuis.

Onze vragen zijn:

1. In welke mate is het college op de hoogte van deze situatie ook wat betreft de handhavingsverzoeken?

2. Waarom legt het college nu een drangsom op?

3. Wat wil het college met deze handelwijze in en met Aadorp bereiken?

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

31 januari 2018

VOORSTEL AAN DE RAAD ONDERWERP HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE

Voor de uitvoering van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage is vanaf 2017 structureel minder geld beschikbaar. In 2017 is de Huishoudelijke Hulp Toelage nog ongewijzigd voortgezet. Om de voortzetting van de Huishoudelijke Hulp Toelage na 2017 te kunnen beoordelen, is de regeling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is het voorstel uitsluitend voor de doelgroep mantelzorgers de Huishoudelijke Hulp Toelage in stand te houden.

De COSBO Adviesraad heeft grote problemen met het voorstel inzake de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage).

Het College van B&W stelt namelijk voor om de HHT-regeling voort te zetten voor de doelgroep mantelzorgers en met betrekking tot de andere doelgroepen wordt voorgesteld de regeling per 1 april 2018 te beëindigen.

Uiteraard zijn wij een voorstander om de regeling voor te zetten voor mantelzorgers, maar wij wijzen pertinent het voornemen af om de regeling voor andere doelgroepen te beëindigen. Met name voor de senioren met een beperkt budget  en personen met een beperking is deze regeling van groot belang.

Juist in een periode waar  de senioren langer in hun huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde.  Langer thuis te blijven wonen,  maar dan wel met voldoende  voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

We doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo niet akkoord te gaan met de beëindiging  van de regeling voor senioren en personen met een beperking .

 

Niet akkoord en tegen het voorstel van het college stemden: Minima Partij, Leefbaar Almelo, GroenLinks en Partij Vrij Almelo (PVA)

Reactie PVA,

Steeds meer mensen kunnen het niet meer vatten wat er met de zorg gebeurd. Wat eens zo geweldig was, is nu een ramp. Vooral ouderen begrijpen helemaal niet meer wat er aan de hand is. Ze zijn bang en raken in de put.

Ze hebben er genoeg van. De angst om niet meer verzorgd te worden, de angst om uit huis of verzorgingstehuis te moeten, de angst om alleen te zitten zonder geregelde verpleging, de angst voor de financiën en ga zo maar door.

De mensen storten hun hart uit, elke week opnieuw. Elke week nieuwe vragen, verdriet, angst en zorgen hoe het verder moet met hun zorg en hulp. Je probeert ze gerust te stellen en zaken uit te leggen, maar de laatste tijd weet ik het zelf af en toe ook niet meer waar het heen moet.

Het college stelt namelijk voor de regeling voor de doelgroep Mantelzorgers voort te zetten en die van andere doelgroepen per 1 april te beëindigen.

Het afschaffen van de HHT regeling heeft grote gevolgen voor cliënten die niet zonder huishoudelijke hulp kunnen en gebruik maken van deze regeling als aanvulling op hun indicatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de indicatie ontoereikend is om het huishouden op orde te houden.

Juist in een periode waar senioren langer in huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare waarde. Maar dan wel met voldoende voorzieningen op het gebied van mobiliteit, zorg en huishoudelijke hulp.

Partij Vrij Almelo (PVA)

25-01-2018

MOTIE PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) – SIGNALERINGSSYSTEEM EENZAAMHEID OUDER

De Stichting COSBO in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseerde de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo op maandag 25 september 2017 in Wijkcentrum de Schelf.

Geachte raadsleden,

In deze brief reageren wij op de PVA-motie ‘Seniorenraad – signaleringssysteem eenzame ouderen’. Met deze motie verzoekt u ons door middel van een kwantitatief onderzoek verborgen eenzaamheid op te sporen onder alleenstaande ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens ziet u graag een signaleringssysteem dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. Het signaleringssysteem is eerder in de raad aan de orde gekomen Bij de behandeling van de programmabegroting 2016 zijn door de raad ook vragen gesteld over een signaleringssysteem voor ouderen.

In een brief van 19 april 2016 zijn deze vragen uitgebreid beantwoord door het college. Geconcludeerd werd dat dit initiatief niet nodig is vanwege de huisbezoeken die al werden uitgevoerd door Scoop en het screenen van alle patiënten van huisartsen van 70 jaar en ouder door middel van een vragenlijst. Als er sprake is van kwetsbaarheid gaat een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner op huisbezoek en wordt er gekeken naar eventuele vervolgstappen. De huisartsenpraktijken houden contact met de sociale wijkteams en andere organisaties. Delen van zorg

Wij willen benadrukken dat wij met u de aandacht voor eenzaamheid delen. Wij zien eenzaamheid als een maatschappelijk probleem dat breed voorkomt onder de bevolking, in alle leeftijden en in alle huishoudens. De cijfers van de meest recente Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Twente onderstrepen dit. Daaruit blijkt dat 44% van de volwassen Almeloërs zich matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt. Bij ouderen is dit iets vaker dan bij de jongere leeftijdsgroepen: resp. 46% en 43%. Van de ouderen zegt 2% zich zeer ernstig eenzaam te voelen tegenover 4% van de jongere groepen. Aanpak van eenzaamheid Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem met een grote gelaagdheid. Er is niet één doelgroep, niet één signaleringsmethodiek en niet één aanpak aan te wijzen.

Gelukkig bestaat er in onze gemeente al een brede waaier aan activiteiten, die inspelen op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Te denken valt hierbij aan particuliere initiatieven zoals De Zonnebloem en Stichting Bak en Praat. Naar aanleiding van een conferentie over eenzaamheid in Almelo georganiseerd door de stichting COSBO Almelo en Almelo Sociaal (27 september jl.) gaan wij binnenkort in gesprek om initiatieven uit de Almelose samenleving verder te verkennen. Ook onze subsidiepartners zijn actief op het voorkomen, signaleren en aanpakken van sociaal isolement. Bijvoorbeeld met de maatjesprojecten van Humanitas Twente, de welzijnsactiviteiten van Scoop en De Klup, de transformatieopgave om een laagdrempelige dagopvang te ontwikkelen in de wijken.

Activiteiten, die het gevoel van eenzaamheid kunnen verminderen, maar de beleving van eenzaamheid is uiteraard voor ieder mens weer anders. Een effectieve werkwijze om de meest geïsoleerde inwoners op te sporen via intermediairs (bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen) en uit hun isolement te bewegen is in Almelo ontwikkeld en zelfs wetenschappelijk beproefd: de Geluksroute. Deze inwoners, die chronisch ziek zijn en in een sociaal isolement zitten, gaan samen met een getrainde consulent aan de slag om passies te ontdekken. Daarna volgt de stap waarin ze bezig gaan met een activiteit die aansluit bij die passie. De consulent kijkt of daar extra steun bij nodig is, in de vorm van een maatje en/of een klein activiteitenbudget. De projectleiding van de Geluksroute wordt uitgevoerd door De Klup, die daarbij steeds meer professionals betrekt.

In relatie tot de oproep in de motie willen we tot slot expliciet stilstaan bij de signaleringsfunctie, die de Almelose huisartsen al jarenlang vervullen op het gebied van eenzaamheid onder ouderen. Menzis gaat in zijn contractafspraken met huisartsen deze functie de komende jaren verder intensiveren via de inkoopmodule Integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Concreet betekent dit dat de huisartsen via een praktijkondersteuner Ouderen gefaciliteerd worden om de kwetsbare ouderen in hun praktijk op te sporen, de problemen te inventariseren en daarbij de juiste begeleiding te organiseren. Bij deze aanpak worden ook de gemeentelijke toegangsmedewerkers en andere professionals zoals de maatschappelijk werkers en de ouderenadviseurs betrokken.

Wij zijn van mening dat de module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen te beschouwen is als een adequaat signaleringssysteem voor eenzame ouderen. Wij zijn van plan om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten om de opgespoorde ouderen het beste aanbod te kunnen aanbieden. Conclusie Het door u verzochte kwantitatieve onderzoek en het behorende signaleringssysteem zijn onderdelen van brede aanpak die al gaande is in Almelo.

In een extra onderzoek of signaleringssysteem zien wij geen noodzaak, maar wel een lastenverzwaring. Wij willen u daarom voorleggen om de huidige aanpak als dekkend te beschouwen.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester, F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

01-02-2018

Beantwoording schriftelijke vragen PVA over statushouders

AZC Almelo

Geachte heer De Olde,

U heeft ons vragen gesteld over statushouders in Almelo. Bijgaand treft u de beantwoording aan.

1. Hoeveel statushouders heeft Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest, hoeveel van hen zijn er inmiddels uit Almelo vertrokken en hoeveel zijn er vanuit andere gemeenten naar Almelo verhuisd?

Antwoord: Informatie over de huisvesting van statushouders in een gemeente wordt door de rijksoverheid bijgehouden, waarbij u per gemeente per maand kunt volgen wat de wettelijke taakstelling is en in welke mate deze is gerealiseerd. Ook voor de gegevens van de gemeente Almelo verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid:

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2018

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2018

Vragen 2 tot en met 11:

2. Hoeveel na-reizigers zijn er in het kader van gezinshereniging de afgelopen vijf jaar achter in Almelo gehuisveste statushouders aangekomen?

3. Kunt u ons een overzicht geven van de statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest, uitgesplitst bij voorkeur naar wijkniveau? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel procent van de statushouders die de afgelopen vijf jaar in Almelo zijn gehuisvest en die nog steeds in de gemeente wonen, woont momenteel in een sociale huurwoning?

5. Hoeveel geld heeft de gemeente Almelo de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan bijstandsuitkeringen, huis en inrichtingskosten, toeslagen en leningen ten behoeve van de statushouders?

6. Hoeveel statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente wonen, ontvangen op dit moment een uitkering?

7. Hoeveel procent bedraagt dit van de totale groep statushouders die de gemeente de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente woont?

8. Hoeveel van hen verrichten momenteel een tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering?

9. Hoeveel procent van de groep statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest en nog steeds in de gemeente wonen beheerst de Nederlandse taal voldoende om probleemloos mee te komen in de samenleving?

10. Hoeveel van de in Almelo gehuisveste statushouders zijn de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij criminele daden? En hoeveel waren er hiervan illegaal in Almelo?

11. Hoeveel van de in Almelo gevestigde statushouders hebben de afgelopen vijf jaar bij de gemeente aangegeven vakantie te vieren in het land van herkomst? Hoeveel statushouders hebben dat niet aangegeven en zijn toch gegaan?

Antwoord vragen 2 tot en met 11:

Met betrekking tot meer specifieke zaken als gezinshereniging, plek en soort huisvesting, bijstand, taalniveau, vakantieaanvragen en criminele activiteiten registreren en monitoren wij geen specifieke gegevens. Statushouders behoren na vestiging in Almelo tot reguliere inwoners van onze stad. Over de door u gevraagde gegevens beschikken wij niet. Verder merken wij op dat wij bij de toepassing van regelingen in het kader van bijstand geen onderscheid maken naar specifieke groepen. Voor statushouders in de bijstand gelden dezelfde rechten en plichten, die voor alle bijstandsgerechtigden gelden. Dit is ook van toepassing op eventuele op te leggen sancties.

Met betrekking tot vraag 10 merken wij op dat statushouders per definitie legaal in Almelo verblijven. .

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan: