Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2019

 

10 april 2019

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER SANERING ASBESTDAKEN

Vragen over asbestdaken in Almelo

 

 

Aan: fractie PVA t.n.v. heer De Olde. Behandeld door P.F. Reinerink

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 9 maart 2019 heeft u ons vragen gesteld over de sanering van asbestdaken binnen de gemeente Almelo. Met deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

Vraag 1.

Bent u op de hoogte dat huizenbezitters met asbest in hun dak in financiële problemen dreigen te komen omdat de staatssecretaris geen geld meer beschikbaar wil stellen voor asbestsanering?

Antwoord:

Het Rijk is bezig met de opzet van een Nationaal Fonds Asbestdaken waarin gelden beschikbaar worden gesteld door het Rijk, Provincies, Gemeenten en banken. Dit fonds zal fungeren als een vangnet voor minder draagkrachtigen (met gunstige leningsvoorwaarden), zodat de financiële situatie van mensen geen belemmering hoeft te zijn voor het saneren van een asbestdak.

 

Vraag 2.

Hoe vordert de sanering tot op heden? Is er al veelvuldig gebruik gemaakt van de (nog) beschikbaar gestelde hulpmiddelen en de subsidieregeling van het Rijk en/of gemeente/provincie?

Antwoord:

Uitgaande van de provinciale inventarisatie (maart 2018) is er nu voor ongeveer 23% van het totaal aanwezige asbestdakoppervlak in Almelo een melding voor verwijdering ingediend. Van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen en het gratis storten voor particulieren met een dak kleiner dan 35m² wordt goed gebruik gemaakt.

 

Vraag 3.

Kunt u zeggen hoeveel asbestdaken er op dit moment nog in Almelo aanwezig zijn die voor verwijdering in aanmerking komen?

Antwoord:

Uit de inventarisatie blijken de volgende aantallen met asbestdaken in de gemeenten aanwezig : – industrieterreinen, 48 panden; – landelijk gebied, 460 panden; – stedelijk gebied, 3.068 panden. De totale oppervlakte van alle daken bedraagt 229.400 m².

 

Vraag 4.

Als deze informatie niet beschikbaar is, zou u dan op korte termijn een onderzoek naar deze gegevens willen instellen? En zo niet waarom niet?

Antwoord:

Zie beantwoording bij bovenstaande vraag.

 

Vraag 5.

Ons beeld is, dat het probleem zo groot is, dat er sneller gesaneerd moet worden dan in het huidige tempo om de doelstelling van 2024 te halen. Is dat beeld correct? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet.

Antwoord:

Eind 2024 moet er in Nederland zo’n 80 miljoen m² asbestdaken gesaneerd zijn waarvan er zo’n 10 miljoen m² zich in de provincie Overijssel bevindt. Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerd personeel is dat voor de sanering kan worden ingezet. Men probeert dit via twee sporen op te lossen, namelijk door: – landelijk de certificaten voor saneerders (met name buitensaneerders) te versimpelen; – regionaal actief doelgroepen te benaderen voor scholing tot asbestsaneerder.

 

Vraag 6.

Is het college van plan om binnen Almelo het verwijderen van asbestdaken bij de eigenaren (nog meer) onder de aandacht te brengen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Bij ons besluit d.d. 21 november 2017 was een plan van aanpak bijgevoegd waarin is aangegeven hoe we communiceren richting eigenaren van asbestdaken. Deze aanpak geldt nog steeds. Verder is op 2 april jl. de Asbestdakenkaart Overijssel openbaar geworden. Hierop kan iedereen zien waar er zich in de provincie Overijssel asbestdaken bevinden. Ook bevat de betreffende website allerlei praktische informatie om eigenaren te faciliteren omtrent asbestsanering.

 

Vraag 7.

Heeft de gemeente Almelo ook een informatieplicht ten opzichte van huiseigenaren hoe men asbest kan herkennen?

Antwoord:

De gemeente heeft hierin geen actieve informatieplicht. Dit is een verantwoording van dakeigenaren zelf.

 

Vraag 8.

Bent u het met ons eens dat woningbezitters met een kleine beurs steeds meer in de financiële problemen komen in verband met het verduurzamen van hun woning terwijl de subsidieregeling asbestdaken ook nog weg valt?

Antwoord:

Zoals gemeld in het antwoord op uw eerste vraag, is er een Nationaal Fonds Asbestdaken in voorbereiding, juist bedoeld voor minder draagkrachtigen. De provincie Overijssel wil daar bij aansluiten. Ook gemeenten kunnen hierbij aansluiten door een bijdrage in het fonds te storten. Wij overwegen momenteel om deel te nemen aan deze fondsvorming. Door verdubbeling c.q. verdriedubbeling van de gemeentelijke bijdrage door de provincie, Rijksoverheid en banken kent het fonds een substantieel multipliereffect (naar verwachting 16x). Dat helpt inwoners met een kleine beurs om voor 2024 te investeren in de sanering van asbestdaken. Over een eventuele Almelose bijdrage aan het genoemde fonds zal te zijner tijd separate besluitvorming plaatsvinden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

 

5 april 2019

CRIMINALITEIT ONDER JONGEREN TEGENGAAN

Almelo 3 april 2019

 

Geacht college,

Het is geen geheim dat er veel jongeren zijn waar geen kruid tegen is gewassen. Kenmerken van deze zogenaamde harde kern zijn: stelen, dealen, liegen en intimideren. Mag je hen zonder meer uitsluiten van noodzakelijke hulp?  Nee. Je moet namelijk eerst aantonen dat alle andere maatregelen niet hebben geholpen.

Het jongerenprobleem heeft namelijk te maken met verslaving, met schulden, met opvoedingsproblemen van kinds af aan, met opgroeien in probleemgezinnen, met huisvesting, ja zelfs met ontwikkelingsstoornissen. Veel ontspoorde jongeren komen mede door ontwikkelingsstoornissen keer op keer in de gevangenis.

Omdat ze crimineel en ziek zijn. Ons punt is: heb meer oog voor de reële problemen van deze jongeren en heb vooral meer oog voor de maatschappelijke consequenties. De problemen zijn zo divers, dat alleen maatwerk soelaas zal bieden.

Omdat we nu zelf diverse probleemjongeren gesproken hebben en we nogal geschrokken zijn van het feit dat deze jongeren geen werk hebben, en ook geen hulp of begeleiding meer ontvangen zien wij ons genoodzaakt tot het stellen van onderstaande vragen:

 

Vraag 1.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af of het college in beeld heeft hoeveel jongeren er in Almelo zijn met deze meervoudige problematiek en of deze jongeren een geschikte begeleiding krijgen?

 

Vraag 2.

Bent u het met ons eens dat het van belang is dat er voor deze jongeren een plek is en dat ze een geschikte behandeling krijgen?

 

Vraag 3.

Is het u bekend dat er jongeren zijn met een strafblad die iedere keer weer opnieuw boetes krijgen voor nagenoeg dezelfde overtreding zonder dat men zich afvraagt  of er niet een betere manier is van optreden?

 

Vraag 4.

Bent u op de hoogte van het feit dat er in Almelo een grote groep kwetsbare jongeren is die vaak ten prooi vallen aan de echte criminelen?

 

Vraag 5.

Bent u op de hoogte dat er in Almelo een grote groep jongeren is die kampen met gedragsstoornissen en psychische problemen hebben en die dreigen buiten de boot te vallen?

 

Vraag 6.

Weet het college dat op grond van bovenstaande gegevens er voor jonge criminelen die herhaaldelijk in de fout gaan (met onmetelijk veel schade voor de samenleving) er voor deze groep geen sluitende aanpak is?

 

Vraag 7.

We horen vaak dat reguliere aanpak voor deze extreme doelgroep niet het gewenste effect heeft, wat gebeurt er op dat moment als reguliere hulpverlening stopt?

 

Vraag 8.

Heeft de gemeente Almelo overzicht hoeveel (aantal) jongeren geen werk hebben i.v.m. voornoemde problematiek, en geen enkele vorm van begeleiding krijgen?

 

Vraag 9.

Is er in Almelo een potje/fonds waaruit professionele hulp vergoed kan worden, inzake de extreem moeilijke doelgroep die geen hulp ontvangen alsnog te benaderen en hulp kan worden geboden om ze weer toekomstperspectief te bieden?

 

Vraag 10.

Heeft de gemeente Almelo op dit moment behoefte aan een instantie die mogelijk wel in de gelegenheid is deze problematiek aan te pakken, bij jongeren waar geen contact meer mee is en geen hulp en begeleiding meer hebben?

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen te beantwoorden?

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

3 april 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER SCHULDHULPVERLENING

 

Almelo, 1 April 2019

 

Geacht college,

De gemeente Almelo kent veel inwoners met een laag inkomen. Een aantal mensen kampt met risicovolle schulden doordat zij veelal de controle kwijt zijn geraakt over het financiële overzicht. Er bestaat ook een groep mensen wiens persoonlijke beperkingen het niet toelaten dat zij hun financiën zelf kunnen beheren.

Deze groepen mensen kunnen dan zgn. beschermingsbewind aanvragen waarbij een bewindvoerder ( aangewezen door de Kantonrechter) de financiën voor hen gaat beheren en  tevens het aanspreekpunt kan zijn bij eventuele schulden.

 

Wij hebben de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Heeft de gemeente Almelo inzage in het aantal mensen dat in Almelo onder beschermingsbewind staan ?

 

Vraag 2.

Hoeveel commerciële instellingen telt de gemeente Almelo die als bewindvoerder optreden voor deze kwetsbare groep mensen ?

 

Vraag 3.

Worden de kosten die in rekening worden gebracht door deze commerciële instellingen vergoedt ( indien nodig) door de bijzondere bijstand en hoeveel bedragen deze ?

 

Vraag 4.

Is er een stijgende lijn waarneembaar in de kosten die bewindvoerders in rekening brengen ?

 

Vraag 5.

Stijgt het aantal inwoners dat een beroep doet op beschermingsbewind ?

 

Vraag 6.

Heeft de gemeente Almelo een zorgplicht ten aanzien van haar kwetsbare burgers ?

 

Vraag 7.

Welke hulp biedt de gemeente Almelo momenteel aan deze kwetsbare groep burgers ?

 

Vraag 8.

Is het mogelijk dat de gemeente zelf een project gelijkend op beschermingsbewind op kan starten, in navolging van andere gemeentes zoals Tilburg, Deventer, Groningen ?

 

Vraag 9.

Beschikt de gemeente Almelo over de expertise om deze mensen te helpen zoals voorgesteld in vraag 8?

 

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde

 

 

 

1 april 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG

Almelo 31 maart 2019

 

Geacht college,

Signalen dat kinderen moeten wachten op jeugdhulp, waren voor het ministerie van VWS aanleiding om het Nederlands Jeugdinstituut te vragen in een beperkt aantal gemeenten onderzoek te doen naar wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp. De nadruk bestaat vanuit de Jeugdwet op passende en volledige hulp.

Door de jeugdzorg te verdelen naar verschillende hulpverleners ontstaan er wel meer mogelijkheden om te sturen op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod.

 

Wij hebben de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Hoeveel aanbieders zijn er in Almelo voor jeugdhulp?

Vraag 2.

Op welke wijze worden minderjarigen doorverwezen naar hulpverlenende instanties binnen de Jeugdzorg ?

Vraag 3.

Hoe lang zijn de wachttijden?

Vraag 4.

Hoeveel minderjarigen hebben vanaf 2015 aanspraak gemaakt op Jeugdzorg?

Vraag 5.

Hoeveel van hen krijgen hiervoor thuis hulp en hoeveel verblijven er in een instelling?

Vraag 6.

Welke afspraken zijn er binnen de gemeente Almelo gemaakt om de problematiek omtrent de Jeugdzorg op te lossen?

Vraag 7.

Wat is het effect van de lange wachttijd op de problematiek van een minderjarige?

 

Met vriendelijke groet, namens de PVA fractie

Harry de Olde  (fractievoorzitter)

 

 

20 maart 2019

WIJZIGING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Stadhuis Almelo

 

Raadsvergadering 19 maart 2019.

Het college stelt voor  om als onderdeel van de herprioriteringen binnen het minimabeleid de individuele inkomenstoeslag te verlagen en de referteperiode te verlengen. Daarmee wordt een drempel, om werk te aanvaarden door uitkeringsgerechtigden, verminderd.

Daarnaast wordt voorgesteld de individuele studietoeslag juist te verhogen om daarmee het studeren van jongeren met arbeidsbeperkingen beter te ondersteunen. Zij kunnen daardoor in de toekomst beter in hun eigen onderhoud voorzien.

 

Voorzitter,

De Gemeente Almelo hanteert al een aantal jaren een zgn. individuele inkomenstoeslag voor mensen die langdurig in een WWB situatie verkeren. Eerder heette dit Witgoedtoeslag, daarna Langdurigheidstoeslag en tegenwoordig Individuele Inkomenstoeslag. De naam is al een aantal keren veranderd maar de hoogte van de toeslag niet. Middels een krantenartikel heeft de verantwoordelijke wethouder burgers geïnformeerd dat deze toeslag drastisch wordt verlaagd.

Wij vragen ons af of het college wel weet dat een deel van de mensen die in een WWB situatie verkeren hier niet bewust voor kiest. Dan moet u denken aan 50 plussers zonder arbeidsperspectief, chronisch zieken of allenstaande ouders. Zou u ons willen vertellen  hoe men de voorgestelde hoogte van de toeslag bepaald? Is er enig onderzoek aan vooraf gegaan hoe deze toeslag wordt besteedt door mensen die het ontvangen?

Het college stelt voor dat indien de toeslag niet voldoende is om mensen uit de financiële problemen te helpen er dan aanspraak kan worden gemaakt op de Bijzondere Bijstand. Die bestaat immers toch al en elke aanvraag wordt getoetst op meerdere criteria voor toelating. Worden deze criteria dan veranderd en zijn er dan niet meer manuren mee gemoeid om deze aanvragen te behandelen?

De gestelde besparing dient ten gunste te komen van een verhoging van een individuele studietoeslag voor ondermeer mensen in een WAJONG situatie. Sinds de invoering van de Participatiewet is de Gemeente Almelo zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een passende baan voor deze groep, dus vanwaar deze extra individuele toeslag die men vanuit de Wajong situatie zelf voor een studie moet aanvragen ? Er bestaan ook tal van studiemogelijkheden die door het UWV worden aangeboden (omscholing voor krapteberoepen) en Het Twents Fonds voor Vakmanschap (omscholing ook voor krapteberoepen tot niveau 4).

Denkt het college nu echt dat de huidige hoogte en de aanvraagduur van de individuele inkomenstoeslag een aanzuigende werking heeft op het aanvragen van een WWB uitkering ?

Denkt het college echt dat door versobering van deze toeslag dat mensen gemotiveerd raken om een betaalde aanstelling te zoeken ?

Mensen in een WWB situatie kunnen naast de individuele inkomenstoeslag ook aanspraak maken op een aantal zaken die in natura worden betaald door bijvoorbeeld Almelo Doet Mee ( denk hierbij aan contributie voor sportclubs, culturele uitjes en zelfs het bezoek aan Heracles).

Waarom heeft men deze 2 zaken nooit gescheiden ? Waarom bestaat er een “en/en”situatie en geen “of/of” situatie ?

Mocht er een eventuele “armoedeval”ontstaan door toedoen van deze versobering, heeft het college dan nog andere alternatieven dan enkel Bijzondere Bijstand ?

Dank u

 

 

17 maart 2019

INDIVIDUELE INKOMSTENTOESLAG

 

Geachte heer de Olde,

Op 21 januari 2019 stelde u negen vragen over de Participatiewet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is men van mening dat een WWB uitkering een luxe is en dat mensen met zo’n uitkering te lui en ongemotiveerd zijn om een betaalde betrekking te zoeken?

Antwoord:

Nee, wij zien een uitkering op grond van de Participatiewet als een voorziening waar alleen inwoners die het echt nodig hebben, in principe tijdelijk, gebruik van kunnen maken.

 

Reactie op de door B&W beantwoorde schriftelijke vragen op 12 maart 2019 

 

Beste Harry,

Wethouder Arjen Maathuis (VVD) slaat weer compleet de plank mis door de zwaksten in de samenleving te benadelen door de zgn. individuele inkomstentoeslag te versoberen. Nog steeds denkt hij dat er heel veel mensen vrijwillig gebruik maken van het vangnet dat WWB heet. Door deze toeslag te versoberen denkt hij echt dat mensen gemotiveerd raken om een betaalde baan te gaan zoeken.

Waarschijnlijk heeft hij niet door dat een groot deel van de mensen met een WWB uitkering weinig kansen hebben op de huidige arbeidsmarkt denk hierbij aan chronisch zieken, 50+ leeftijd, alleenstaande ouders of laag opgeleiden. Door deze eenmalige uitkering te verlagen kunnen mensen financiele problemen krijgen, het is natuurlijk niet de bedoeling om de zwaksten in onze samenleving te straffen.

Compleet onlogisch om deze groep een beroep te laten doen op gemeentelijke hulp zoals Speciale Bijstand wanneer het probleem zelf door de Gemeente is veroorzaakt. Wat betreft de individuele studietoeslag, er bestaan opleidingstrajecten binnen het UWV om de specifieke doelgroep te begeleiden en sinds kort bestaat er ook een fonds genaamd Twents Fonds voor Vakmanschap die opleidingen vergoedt.

De visie van wethouder Maathuis omtrent herintreding op de arbeidsmarkt vanuit de WWB situatie is een compleet achterhaalde gedachtegang, op geen enkel onderzoek gestaafd en erger nog stigmatiserend voor een bevolkingsgroep die hier eigenlijk niet voor kiest. Wel moet er de keuze bestaan dat men kan kiezen tussen de Individuele Inkomsten Toeslag of hulp in natura zoals Stichting Almelo doet mee.

Vraag is echter of wethouder Maathuis bekend is met de huidige situatie van de arbeidsmarkt en waarop deze functioneert. Werkgevers profiteren van het ruime aanbod op de arbeidsmarkt waarbij de arbeidskosten minimaal dienen te zijn en waarbij elke vorm van verantwoordelijkheid wordt weggewuifd door constructies toe te voegen in de contracten.

MVG

Ray Joustra

 

 

11 maart 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W OVER SANERING ASBESTDAKEN IN ALMELO

9 maart 2019

 

Geacht college,

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het asbestdakenverbod. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Daken in heel slechte, verweerde toestand moeten al eerder verwijderd worden. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving. De Eerste Kamer zal naar verwachting in 2019 het asbestdakenverbod bespreken. Hierna zal het asbestdakenverbod worden afgekondigd in het Staatsblad.

Enkele honderden asbestdaken moeten de komende jaren in Almelo worden gesaneerd. De gemeente heeft in 2018 informatieavonden gehouden en beschermende hulpmiddelen beschikbaar gesteld voor het verwijderen van de aanwezige asbest.

 

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte dat huizenbezitters met asbest in hun dak in financiële problemen dreigen te komen omdat de staatssecretaris geen geld meer beschikbaar wil stellen voor asbestsanering?

2. Hoe vordert de sanering tot op heden? Is er al veelvuldig gebruik gemaakt van de (nog) beschikbaar gestelde hulpmiddelen en de subsidieregeling van het Rijk en/of gemeente/provincie?

3. Kunt u zeggen hoeveel asbestdaken er op dit moment nog in Almelo aanwezig zijn die voor verwijdering in aanmerking komen?

4. Als deze informatie niet beschikbaar is, zou u dan op korte termijn een onderzoek naar deze gegevens willen instellen? En zo niet waarom niet?

5. Ons beeld is, dat het probleem zo groot is, dat er sneller gesaneerd moet worden dan in het huidige tempo om de doelstelling van 2024 te halen. Is dat beeld correct? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college van plan om binnen Almelo het verwijderen van asbestdaken bij de eigenaren (nog meer) onder de aandacht te brengen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

7. Heeft de gemeente Almelo ook een informatieplicht ten opzichte van huiseigenaren hoe men asbest kan herkennen?

8. Bent u het met ons eens dat woningbezitters met een kleine beurs steeds meer in de financiële problemen komen in verband met het verduurzamen van hun woning terwijl de subsidieregeling asbestdaken ook nog weg valt?

 

Zou u deze vragen willen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

15 februari 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W OVER DE PARTICIPATIEWET

Behandeld door S. Beltman

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over de Participatiewet.

 

Geachte heer de Olde,

Op 21 januari 2019 stelde u negen vragen over de Participatiewet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Is men van mening dat een WWB uitkering een luxe is en dat mensen met zo’n uitkering te lui en ongemotiveerd zijn om een betaalde betrekking te zoeken?

Antwoord:

Nee, wij zien een uitkering op grond van de Participatiewet als een voorziening waar alleen inwoners die het echt nodig hebben, in principe tijdelijk, gebruik van kunnen maken.

 

Vraag 2.

Zijn de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet wel kundig opgeleid en gespecialiseerd in dit complexe vakgebied?

Antwoord:

Iedere medewerker die een onderdeel van de Participatiewet uitvoert, of het nu gaat om het berekenen van de hoogte van een uitkering, het onderzoeken van fraude of het bemiddelen naar werk, heeft daarvoor een opleiding gevolgd. De kennis wordt op peil gehouden door cursussen, vak-bijeenkomsten en interne themabijeenkomsten.

 

Vraag 3.

Worden er door de medewerkers voldoende contacten onderhouden met bedrijven en wordt er daadwerkelijk acquisitie gepleegd of werkt men simpelweg UWV bestanden af?

Antwoord:

Wij houden intensief contact met bedrijven. Op het Werkplein is daarvoor een zogenaamd Werkgeversservicepunt ingericht. Daarin wordt samengewerkt door de accountmanagers van het UWV en de verschillende gemeenten. Contact met bedrijven is er niet alleen voor en bij het plaatsen van kandidaten maar ook nadien in zogenaamde nazorgtrajecten.

 

Vraag 4.

Is het gebruikelijk dat kandidaten jarenlang in de “wacht” worden gezet zonder enig initiatief vanuit het orgaan dat deze mensen moet begeleiden?

Antwoord:

Dat is niet gebruikelijk. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt krijgt iedere uitkeringsgerechtigde, zo veel als mogelijk is, de bij hem passende begeleiding. Wel is het mogelijk dat een aantal uitkeringsgerechtigden, in de afgelopen periode van laagconjunctuur, niet actief vanuit het Werkplein is benaderd voor begeleiding naar werk, maar alleen vanuit eigen initiatief ondersteuning verkreeg. In veel gevallen verrichten deze mensen vrijwilligerswerk via Avedan of sociale activeringsactiviteiten via Soweco. Voor de zomer zal de raad worden gevraagd het nieuwe uitvoeringsprogramma Participatiewet 2019-2022 vast te stellen. In dit programma zal de inzet van alle Participatie-instrumenten worden gericht op het maximaal aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekent ook een heroverweging van de inzet van huidige instrumenten.

 

Vraag 5.

Wordt er wel degelijk gekeken naar opleidingsniveau en werkervaring van de kandidaten en dat men hierbij zoekt naar een passende functie?

Antwoord:

Dat is zeker het geval. Dit omdat de kandidaat en ook de samenleving het meest gebaat zijn bij een zo duurzaam mogelijke uitstroom uit de uitkering.

 

Vrag 6.

Is het gebruikelijk dat er slechts 7 part time medewerkers werkzaam zijn op het complexe gebied van het adequaat plaatsen van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt en dat de arbeidskosten hiervoor zo hoog zijn?

Antwoord:

Ongeveer 4,45 fte op het Werkplein wordt momenteel speciaal ingezet voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. De kosten voor de inzet van deze medewerkers wijken niet af van die voor de overige medewerkers bij het Werkplein. Het is echter niet zo dat alleen deze medewerkers zich hier mee bezig houden. Ook via inkoop, van capaciteit en specialisatie, bij externe organisaties worden inwoners met een arbeidshandicap geplaatst en begeleid bij werk.

 

Vraag 7.

Bestaat er een degelijk plan van aanpak om mensen te begeleiden naar een passende werkplek of gaat men verder met weinig effectieve trajecten zoals “arbeidsactivatie” of “competentie-onderzoeken”?

Antwoord:

Er is sprake van een gestructureerde aanpak, waarin afhankelijk van de mogelijkheden en situatie van de uitkeringsgerechtigde de best passende onderzoeken of activiteiten worden ingezet.

 

Vraag 8.

Worden mensen vanuit een WWB situatie “gedwongen” om te gaan werken voor bedrijven die momenteel kampen met een personeelstekort maar waar men geen enkele opleiding voor heeft genoten?

Antwoord:

Van dwang is geen sprake. Echter wanneer een uitkeringsgerechtigde geen belemmeringen heeft en er vacatures, die hij aan kan, voorhanden zijn, dan zal hij al de mogelijkheden om aan het werk te gaan moeten benutten. De uitkering is dan immers niet voor hem bedoeld. Doet hij dat niet, dan zal hij op zijn uitkering worden gekort. Dat kan in sommige gevallen worden ervaren als dwang. Hierbij moet echter ook worden bedacht dat het gemakkelijker is vanuit werk de meest passende baan te krijgen dan vanuit een uitkeringssituatie.

 

Vraag 9.

Is men bereid om vanuit de gemeente Almelo mensen om te scholen voor zogenaamde krapteberoepen?

Antwoord:

Onze inzet is dat wij met het aanbieden van omscholing en cursussen willen investeren in inwoners, voor wie dat de snelste weg naar een duurzame betaalde baan is, wanneer zich nieuwe kansen op de arbeidsmarkt voordoen.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

 

 

13 februari 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER VEILIGHEID

Almelo 11 februari 2019

 

Geacht college,

Er zijn meer illegale vuurwapens in omloop in Nederland en het is makkelijker om eraan te komen, stellen deskundigen van zowel het Arnhemse onderzoeksbureau Beke als het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Uit cijfers blijkt dat in het oosten van Nederland en in enkele delen van Noord-Brabant gemiddeld de meeste wapens in omloop zijn. Wapens zijn ook goedkoper geworden. De politie neemt in Nederland wekelijks zo’n tweehonderd vuurwapens in beslag.

In verband met het toenemende aantal schietincidenten hebben wij de volgende vragen:

 

Vraag 1:

Is het bekend bij de politie wie in Almelo een vuurwapen gebruikt en/of een vergunning bezit?

 

Vraag 2:

Is hier frequent controle op?

 

Vraag 3:

Welke rol speelt de burgemeester van Almelo (eventueel via de Veillgheidsregio) hierbij, of welke rol kan of wil hij spelen ?

 

Vraag 4:

Is er beleid bij de politie ten aanzien van meldingen van bedreiging en stalking door mensen met een wapenvergunning?

 

Vraag 5:

Kan het college om te beginnen ons vertellen hoe de procedure voor het aanvragen van een wapenvergunning verloopt? Waar moet een persoon aan voldoen en wat zijn de specifieke eisen om in aanmerking te komen voor een wapenvergunning?

 

Vraag 6:

Hoe ziet een screeningsprocedure voor schietvereniging eruit bij het aannemen van leden voor de schietvereniging? Waar letten zij op bij het aannemen van personen die schietlessen willen nemen en eventueel voor een wapenvergunning gaan?

 

Vraag 7:

Kan het college ons vertellen of er ook sprake is van wederkerende psychologische evaluatie van diegenen die in het bezit zijn van een wapenvergunning?

 

Vraag 8:

Hoeveel personen in Almelo bezitten een wapenvergunning en een vuurwapen?

 

Vraag 9:

Hoeveel personen met een wapenvergunning hebben een strafbaar feit gepleegd de afgelopen vijf jaren? Is bij deze personen de wapenvergunning definitief ingetrokken?

 

Vraag 10:

Wat is het maximum aantal vuurwapens dat iemand met een wapenvergunning mag bezitten? En wat voor type wapens mag een persoon met wapenvergunning bezitten?

 

Vraag 11:

Zijn er gevallen bekend van wapenvergunning bezitters met een strafblad of een psychiatrisch verleden?

 

Vraag 12:

Kan het college ons vertellen hoeveel gevallen er bekend zijn van illegaal wapenbezit in Almelo? Graag de cijfers die bekend zijn over de afgelopen vijf jaar.

 

Vraag 13:

De Nationale politie maakt zich ernstige zorgen over het aantal vuurwapens dat in omloop is. Deelt u deze zorgen ook?

 

Vraag 14:

Hoeveel vuurwapens zijn er in 2017 in beslag genomen?

 

Vraag 15:

Op welke wijze kunt u bij recidiverende criminelen via huisbezoek controleren op de aanwezigheid van wapens of munitie?

 

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

 

 

 

12 februari 2019

ZEER ACTUELE VRAGEN OVER BOUW/RENOVATIE OUDE STADHUIS

Oude stadhuis gemeente Almelo

 

De mondelinge vragen die de Partij Vrij Almelo tijdens het vragenhalfuurtje op dinsdagavond 12 februari 2019 wilde stellen is door de vice-voorzitter van de Raad afgewezen omdat deze vragen niet actueel zouden zijn. Wij zijn het daar niet mee eens en hebben een ambtenaar bereid gevonden deze vragen alsnog te beantwoorden.

Oud- wethouder Johan Andela was begin 2016 heel trots op het nieuwe stadhuis, waarvan hij de bouw grotendeels voorbereidde en begeleidde. Maar Andela vertelde er bij dat het oude gebouw wat hem betreft geen dag leeg mocht staan nadat de gemeente verhuisde naar het nieuwe onderkomen op 30 maart 2015. Tot op de dag van vandaag staat het gebouw er verlaten bij. Hadden we toen maar direct de knoop doorgehakt want dan had er nu een prachtig TMZ gebouw gestaan voor mensen die hulpbehoevend zijn en graag in de binnenstad willen wonen.

 

Vragen mondeling beantwoord op 14 februari 2019

Vraag 1.

We leven nu in 2019, waarom is er nog steeds niet begonnen met de nieuwbouw?

Antwoord:

Omdat de voorbereidingen tot herontwikkeling nu in een vergevorderd stadium zijn zal medio maart voor geïnteresseerden en raadsleden een informatieavond worden gehouden.

 

Vraag 2.

Is het oude stadhuis nog steeds in eigendom van de gemeente?

Antwoord:

Ja, het bestemmingsplan loopt tot medio september waarna de verkoop een feit is en met de bouw kan worden begonnen.

 

Vraag 3.

Heeft de asbest problematiek iets te maken met de late ontwikkeling van het oude stadhuis?

Antwoord:

Nee, uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend.

 

Vraag 4.

Is het asbestonderzoek uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau?

Antwoord:

Dat is de vraag. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Soms worden ze pas zichtbaar tijdens destructief onderzoek of tijdens de renovatie.

 

Vraag 5.

Zo niet, wie draait er dan op voor de meerkosten van de omvangrijke asbestverontreiniging, die geraamd is op zeven ton?

Antwoord:

De koper heeft een verklaring ondertekent dat hij/zij de meerkosten voor zijn rekening neemt.

 

Reactie PVA:

De aanwezigheid van asbest levert bij verkoop van een gebouw niet altijd een gebrek op in de zin van de wet. In oudere gebouwen zijn vaak veel asbesthoudende materialen gebruikt. Daarop dient een koper bedacht te zijn. Hoe gevaarlijk dit in een concreet geval is, hangt af van de gebruikte asbesthoudende materialen en de manier waarop deze materialen verwerkt zijn. Met name zogenaamde niet hecht-gebonden asbest (asbest waarvan de vezels gemakkelijk kunnen loslaten) kan gevaar opleveren voor de gezondheid.

Om aanspraak te maken op ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, moet de koper een beroep doen op ‘non-conformiteit’. Hierbij is onder meer van belang:

 • wat partijen in de koopovereenkomst zijn overeengekomen;
 • welke informatie de verkoper heeft verstrekt;
 • of de koper voldaan heeft aan zijn zogenaamde onderzoeksplicht

(Koper bekend met asbest in het gebouw; verkoper toch aansprakelijk voor schade).

 

Vraag 6.

Wat zijn tot nu toe de gemeentelijke kosten in verband met de lange leegstand?

Antwoord:

De kosten zijn voor rekening van de koper.

 

Vraag 7.

Is op dit moment al bekend wanneer nu eindelijk wordt begonnen met de bouw?

Antwoord:

Als alles volgens plan verloopt zal medio oktober met de bouw worden begonnen.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

ASBESTPROBLEEM EN VERVUILDE ONDERGROND OVERSCHADUWT OUDE STADHUIS

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) had er 1,2 miljoen euro voor over om het huidige stadhuis, als het vrijgekomen is, te slopen en er een nieuw woon-zorgcomplex te bouwen. Het bod van de twee andere geïnteresseerden, Stad en Ommeland en Coöperatie hergebruik Gebouwen, waren met 525.000 respectievelijk 500.000 euro beduidend lager. Drie maatschappijen hadden plannen ingediend voor de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie met zowel sloop als ook hergebruik. Deze drie partijen zijn Stad en Ommeland.

Coöperatie Hergebruik Gebouwen en de Ontwikkelingscombinatie Almelo /Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ). De plannen werden op 28 mei 2014 via een politiek beraad toegelicht. Dat politieke beraad heeft geleid tot een bredere verkenning van de vraagstukken ten aanzien van de ingediende plannen waar de kwaliteit van het betreffende gebouw zeker een hoofdrol speelde. Met de kwaliteit van een pand wordt gedoeld op de technische staat en de uitstraling van het pand. De technische staat kan een knelpunt vormen voor hergebruik door de verouderde indeling en/of aankleding of een slechte staat van onderhoud. Niet alle soorten panden zijn geschikt voor omvorming. Redenen hiervoor zitten niet alleen in regelgeving maar met name in praktische zaken.

Grote gebouwen (vaak van na de jaren zeventig) zijn moeilijker om te vormen tot woningen omdat het wenselijk is dat de kamers een raam hebben. Ook het plaatsen van natte cellen en keukenvoorzieningen is niet altijd mogelijk of zeer kostbaar. Er moet in een gebouw ook ruimte zijn voor bekabeling van de woningen of om bijvoorbeeld een separaat verwarmingssysteem per woning aan te leggen. Tot slot is in veel verouderde panden asbest verwerkt, hetgeen ook een groot (financieel) knelpunt kan vormen bij hergebruik of herbestemming. Sowieso gaat de asbestsaneritng de gemeente (heel veel) extra geld kosten. Verder is mogelijk sprake van een vervuilde ondergrond bij het oude stadhuis. Eerder stond op deze plek namelijk de fabriek van Palthe.

De prachtige bijdrage van TMZ overtuigde de Partij Vrij Almelo (PVA) om het oude stadhuis te slopen en op die plaats een wooncomplex te bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zodat mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Almelo te bieden heeft. Eenvoudig naar het centrum van de stad kunnen gaan. Bijvoorbeeld de bibliotheek, markt en mooie terrasjes binnen handbereik. Zo komen de rolstoel gebruikers uit hun isolement. Het mocht echter niet baten want met meerderheid stemde de raad voor behoud van het oude stadhuis. De gewoonte van vroeger om te veel erfgoed te slopen, lijkt nu plaats te gaan maken om te veel te laten staan. Het is alsof alles maar moet worden behouden, ook als het de moeite niet waard is.

Door te lang treuzelen werd uiteindelijk een mooi TMZ- plan om zeep geholpen en tekende wethouder Irene ten Seldam (de huidige vice-voorzitter) het contract waarin is vastgelegd dat er 116 appartementen komen in het oude stadhuis van Almelo. Daarmee is de herontwikkeling definitief. Die wordt gedaan door Leverink + Assen uit Hengelo, samen met BPD Ontwikkeling in Amersfoort. De stemverhouding was 29 voor en 5 tegen.

Alleen de VVD en Partij Vrij Almelo (PVA) stemden tegen.

21 januari 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W OVER DE UITVOERING VAN DE PARTICIPATIEWET

 

Geacht College,

De VVD fractie kondigde onlangs aan dat men een strak beleid zou hanteren op het gebied van het Sociaal Domein. Hierin werd onder andere gesteld dat het ambtelijke apparaat zou worden herzien  en dat men het aantal inwoners met een WWB-uitkering drastisch wou verminderen.

Op 23 oktober 2018 heeft de Partij Vrij Almelo al een aantal vragen gesteld aan het College met betrekking tot de Participatiewet maar gezien de huidige ontwikkelingen rijzen er nog meer vragen met betrekking tot dit onderwerp.

 

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Is men van mening dat een WWB uitkering een luxe is en dat mensen met zo’n uitkering te lui en ongemotiveerd zijn om een betaalde betrekking te zoeken ?
 2. Zijn de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet wel kundig opgeleid en gespecialiseerd in dit complexe vakgebied ?
 3. Worden er door de medewerkers voldoende contacten onderhouden met bedrijven en wordt er daadwerkelijk acquisitie gepleegd of werkt men simpelweg UWV bestanden af ?
 4. Is het gebruikelijk dat kandidaten jarenlang in de “wacht” worden gezet zonder enig initiatief vanuit het orgaan dat deze mensen moet begeleiden ?
 5. Wordt er wel degelijk gekeken naar opleidingsniveau en werkervaring van de kandidaten en dat men hierbij zoekt naar een passende functie ?
 6. Is het gebruikelijk dat er slechts 7 part time medewerkers werkzaam zijn op het complexe gebied van het adequaat plaatsen van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt en dat de arbeidskosten hiervoor zo hoog zijn ?
 7. Bestaat er een degelijk plan van aanpak om mensen te begeleiden naar een passende werkplek of gaat men verder met weinig effectieve trajecten zoals “arbeidsactivatie” of “competentie-onderzoeken” ?
 8. Worden mensen vanuit een WWB situatie “ gedwongen” om te gaan werken voor bedrijven die momenteel kampen met een personeelstekort maar waar men geen enkele opleiding voor heeft genoten ?
 9. Is men bereid om vanuit de gemeente Almelo mensen om te scholen voor zogenaamde krapteberoepen ?

 

Zou u deze vragen kunnen beantwoorden?

 

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

16 januari 2019

INTERPELLATIEDEBAT (RAADSVERGADERING 15-01-2019)

Stadhuis Almelo

 

Met meerderheid van stemmen werd gisteravond besloten dat het interpellatiedebat door zou gaan die de linkse broeders hadden aangevraagd (Leefbaar Almelo, GroenLinks, PvdA en SP) vanwege de bezuiniging op het sociale domein. Uiteindelijk leverde het debat (dat doorging tot in de late uurtjes) weinig op. PvdA-er de Vries deed het woord en verkondigde dat zij het absoluut niet eens zijn met de extra bezuinigingsmaatregelen die het college wil doorvoeren in de zorg en participatie. Waar hij dan wel op zou willen bezuinigen maakte hij niet duidelijk waarop een medebroeder (leefbaar) begon over bezuinigen op veiligheid en onderhoud van wegen.

Dat er bezuinigd zou worden dat was bekend en ook was bekend dat dat bereikt moest gaan worden met een andere manier van werken, de transformatie. In de eerste twee jaar werd er door het Rijk nog fasegewijs bezuinigd en de gemeenten hadden het nog heel druk met het organiseren en implementeren van de nieuwe taken. Niet met een nieuwe werkwijze. In 2017 ging een aantal gemeenten van start met datgene wat ze hadden opgeschreven in hun beleidsplannen sociaal domein: Bij de beoordeling van een ondersteuningsvraag dient eerst te worden gekeken naar de eigen kracht van de aanvrager, dan naar het sociale netwerk, vervolgens of welzijnsvoorzieningen een oplossing kunnen bieden en pas in laatste instantie zouden de dure en specialistische individuele voorzieningen worden verstrekt. In de praktijk werden echter nog veel individuele voorzieningen verstrekt en wisten zowel beleidsmakers als consulenten niet goed hoe ze zouden moeten omgaan met welzijnsvoorzieningen als alternatief voor individuele voorzieningen.

Nu is dan toch de grote klap gekomen. De bezuinigingen worden nu volgens afspraak helemaal doorgevoerd en het Rijk houdt de hand op de knip, al zijn er hier en daar nog wat compensatie- en innovatiefondsen beschikbaar. Daarnaast moet de hulp en ondersteuning aan onze kwetsbare burgers op peil blijven. Meer voor minder is het devies. Een linkse broeder (SP) hekelde de miljarden euro’s die bij het Rijk op de plank blijft liggen en waar niets mee wordt gedaan. Uit de coalitieakkoord is gebleken dat de gemeente echt wil gaan werken aan de transformatie-opdracht. De begroting 2019 maakt dat nog eens extra duidelijk. Sailant detail is daarbij dat één partij (SP) van onze linkse broeders voor de begroting stemde.

Een oplossing van de tekorten in het sociale domein zou kunnen zijn dat van criminelen afgepakt geld weer terug in de maatschappij gestort zou moeten worden. Ieder jaar confisqueert de overheid grote sommen geld dat door criminelen is verdiend. Op jaarbasis gaat het in Nederland om zo’n 16 miljard euro. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude in de zorg. De overheid kan dergelijke sommen via verschillende kanalen terugvorderen. Met dit geld zou je bij wijze van spreken de problemen in de zorg kunnen oplossen.

Ondanks dat er twijfels zijn ontstaan bij onze partij over de haalbaarheid van de begroting vanwege de sterk stijgende kosten voor jeugdzorg en WMO en daarnaast de onzekerheid over de te ontvangen gelden uit de diverse fondsen, geven wij het het college de voordeel van de twijfel.

 

Partij Vrij Almelo

 

 

12 januari 2019

BEANTWOORDING AANVULLENDE VRAGEN AAN COLLEGE B&W BETREFT DAHLIASTRAAT 9 ALMELO

Behandeld door A.J. Reekers 8 januari 2019

 

Geachte heer De Olde,

In onze brief met kenmerk UIT- 84520 hebben wij u geantwoord op de door u gestelde vragen over de verkoop van het pand Dahliastraat 9 (Dahliaschool) te Almelo. Naar aanleiding van deze brief zijn er door uw fractie (Hans van der Burg) aanvullende vragen ingediend. Kortheidshalve geven wij hierna de aanvullende vragen weer en de daarop door ons college gegeven antwoorden.

 

Vraag 1.

Waarom is de Dahliastraat 9 te Almelo niet openbaar verkocht, aangezien er meer belangstelling voor was en er een woonbestemming op komt?

Antwoord:

Zoals in onze eerdere beantwoording al is aangegeven waren er in 2016 al gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en was het destijds gangbaar om bij inititatieven de panden en gronden onderhands te verkopen. Het alsnog in de openbare verkoop brengen in 2018 terwijl de gesprekken over de ontwikkeling gedurende deze tijd hebben plaatsgevonden achten wij onzorgvuldig.

 

Vraag 2.

In uw tekst staat “wij gaan uit van een openbare verkoop van panden.” Dit pand is niet in de openbare verkoop geweest. Waarom niet?

Antwoord:

Met de start van het nieuwe college gaan wij uit van openbare verkoop. Een aantal panden waarover al langdurige onderhandelingen plaats vinden zullen wij nog afhandelen middels onderhandse verkoop omdat partijen er op mogen vertrouwen dat wij zorgvuldig handelen. Na een periode van meer dan een jaar overleg en afspraken met een partij over deze school achten wij het niet correct om – conform het in 2018 ingezette beleid – deze nu in de openbare verkoop aan te bieden.

 

Vraag 3.

Waarom geeft de gemeente Almelo hier geen antwoord op. Als dit pand een openbare inschrijving geweest zou zijn, dan zou iedereen op dit pand kunnen reageren? Maar dit is niet gebeurd.

Antwoord:

Zie onze eerdere gegeven antwoorden en aanvullende reacties.

 

Vraag 4.

Voor de duidelijkheid: Hoes Makelaars heeft het pand dus gekocht voor 200.000 euro?

Antwoord:

De heer B. Haarman van Hoes Makelaars zal het pand aankopen voor een bedrag van € 210.000,–

 

Vraag 5.

Op welke manier is hij aan het pand gekomen, hoe is hij tot de koop gekomen. Is er afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Antwoord:

Al in 2016 heeft de makelaar zijn interesse getoond voor de aankoop en ontwikkeling van het pand. De verkoopprijs is bepaald op basis van de toekomstige bestemming i.c. wonen in plaats van de nu geldende bestemming. In de koopovereenkomst wordt een bepaling opgenomen dat de levering plaats zal vinden onder de voorwaarde dat er kan worden afgeweken van de bestemming maatschappelijke doeleinden ten faveure van wonen.

 

Vraag 6.

Hoe kan het zijn dat de een wel voor zo’n lucratieve deal in aanmerking komt, en andere geïnteresseerde kopers niet?

Antwoord:

Zie eerder gegeven antwoorden.

 

Vraag 7.

Het is niet te vergelijken met het voormalige stadhuis, en al helemaal niet dat er zo’n groot gat tussen de WOZ waarde en de prijs van het pand zit. Normaal gesproken komt het bijna nooit voor dat er in een schoolgebouw een woonbestemming op komt. Dan worden de prijzen heel anders.

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven is bij de taxatie door de makelaar uitgegaan van een waardebepaling op basis van de toekomstige functie waarbij er sprake zal zijn van een noodzakelijke forse investering in het gebouw om deze om te zetten naar woningen.

 

Vraag 8.

Wat worden de huurprijzen van de appartementen? In de raadsbrief staat duidelijk dat het pand 200.000 euro is, en dat het pand bijna verkocht is. Of klopt het niet wat in de raadsbrief staat? Voor de duidelijkheid, achter het pand kan nog zeker geparkeerd worden, en die parkeerplaatsen horen bij de Dahliastraat 9

Antwoord:

De huurprijzen van de levensloopbestendige woningen liggen dicht bij maar beneden de huurtoeslaggrens van € 710,– per maand. Het gedeelte achter het schoolgebouw zal worden betrokken bij de woningen en als tuin worden ingericht t.b.v. de toekomstige bewoners. Aan de voorzijde van het pand zal – mede op verzoek van de buurtbewoners – het aantal parkeerplaatsen op kosten van de initiatiefnemers worden uitgebreid. Hiermee wordt voldaan aan de gewenste parkeercapaciteit.

 

Vraag 9.

Waarom zijn er niet meerdere taxaties uitgevoerd?

Antwoord: Omdat er sprake was van een niet complexe situatie en ter voorkoming van meerkosten is er gekozen voor het uitvoeren van 1 taxatie.

 

Vraag 10

Wie was deze makelaar?

Antwoord: Deze is uitgevoerd door het Team Sanders Makelaars.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter