Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2020

Woningnood en jongeren

Almelo 22 april 2020

Geacht college,

Het college stel voor Beleidsregels kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing en herbestemmen ruimten voor wonen. Het is samen met het Parapluplan Wonen bedoeld om de leefbaarheid te garanderen en huisjesmelkers en uitbuiting tegen te gaan. Echter, te lezen valt dat de beleidsregels ook vanuit concurrentieoverwegingen zijn opgesteld. Concurrentie, waar de gemeente zelf last van heeft.

Uw college stelt dat kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing te veel concurreert met het gemeentelijke woningbouw-programma. Creëert de gemeente hiermee opzettelijk woningtekort om haar eigen vastgoed beter te kunnen verkopen? Met name om duurdere huur- en koophuizen en of bouwkavels te kunnen blijven verkopen? En daarmee jongeren en starters op de woningmarkt benadeelt?

Zijn huizen niet gewoon te duur en dat dit de reden is dat starters op zoek gaan naar kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing? En u door deze beleidsregels u het voor hen weer onmogelijk maakt? Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht. Deze beleidsregels samen met het Parapluplan Wonen geven geen blijk ervan dat met dit mensenrecht rekening is gehouden.

In ingewikkelde beleidsregels, Parapluplannen Wonen en veel bla bla kunnen jongeren niet wonen. Partij Vrij Almelo verneemt van burgers dat zij behoefte hebben aan betaalbare woning voor jongeren. Wordt deze vraag middels het voorstel Beleidsregels in voorzien en veroorzaakt u niet het tegenovergestelde?

Naar aanleiding van het politiek beraad van dinsdagavond 21 april 2020 hebben wij nog wat aanvullende vragen:

 1. Wordt het wonen niet te duur gemaakt door deze nieuwe beleidsregels?
 2. Zijn jongeren en starters op de woningmarkt straks nog meer de dupe van de nieuwe beleidsregels?
 3. Jaagt u jongeren en starters op de woningmarkt niet de stad uit?
 4. Wat zijn eigenlijk precies de nadelen van deze beleidsregels? Dat staat nergens beschreven, waardoor een raadslid dit niet goed kan beoordelen.
 5. Waaruit blijkt met cijfers onderbouwd dat de leefbaarheid is aangetast door kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing over de afgelopen 10 jaren.
 6. Wat is de aard en omvang van de door u bedoelde huisjesmelkers en uitbuiting?
 7. Wat verstaat u onder huisjesmelkers? En wat is de aard en omvang van huisjesmelkers en klachten erover van de afgelopen 10 jaren?
 8. Wat verstaat u onder uitbuiting? En hoeveel gevallen van uitbuiting en klachten erover kent de gemeente Almelo over de afgelopen 10 jaren?
 9. Hoeveel huizen van een huurprijs van 500,- staan te huur of te koop in Almelo?
 10. Heeft B&W inzicht naar de aard en omvang van de vraag naar goedkope huurwoningen?
 11. Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze kwalitatieve woningbehoefte onder jongeren en starters gedegen professioneel wordt onderzocht. Is B&W hiertoe bereidt?

Graag zien wij deze vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

H.G. de Olde (fractievoorzitter)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER TOENAME VERKEERSDRUKTE EN BALDADIGHEID IN HOFKAMPSTRAAT

8 maart 2020

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Zorgen over grote toename verkeersdrukte en baldadigheid in Hofkampstraat

Geacht college,

De bewoners van de Hofkampstraat maken zich grote zorgen over de toename van verkeersdrukte en “buurtvreemde” parkeerders die geen bewoner of bezoeker zijn en die dus geen binding met de buurt hebben. Ook zijn ze de overlast die wordt veroorzaakt door uitgaanspubliek meer dan spuugzat.

Als men aan inwoners en bezoekers van Almelo vraagt wat men de mooiste straat van onze stad vindt, staat de Hofkampstraat steevast in de top drie. Hoe kan het dan dat de gemeente de miljarden pompt in het reconstrueren van het centrum, maar een van de mooiste straatjes van Almelo al decennia wordt verwaarloosd? Zouden wij als gemeente niet trots op dit erfgoed van Almelo moeten zijn? Zoals ook de bewoners van de Hofkampstraat trots zijn op hun woningen met hun authentieke gevels, waaraan zij dan ook zorgvuldig onderhoud plegen.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedeelte van de gevels in de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs de status monument heeft? De huidige staat van de vervallen bestrating en het trottoir staat in schril contrast met de keurig onderhouden, statige herenhuizen. Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud ingepland staat.

Als men kijkt naar de archieffoto’s kan gezien worden dat er de afgelopen vijftien jaar beetje bij beetje alle bomen en al het groen uit de Hofkampstraat zijn verdwenen. Op dit moment staat er nog een enkele boom in de straat, die volgens landschapsarchitect Martin Mulder op sterven na dood zijn door gebrek aan ruimte. Hoe kan het dat Almelo zichzelf wil profileren als de groenste stad van Twente, maar er in de Hofkamp structureel bomen verdwijnen? Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspeelpark Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o.a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten? Met name vanwege de veiligheid voor ouderen en kinderen. Tot op de dag komen er bij de gemeente klachten binnen vanwege het vele verkeer dat de Hofkampstraat en aangrenzende straten als sluiproute gebruikt of middenin de woonwijk parkeert voor het centrum. Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan met deze geluiden? Ondanks dat de Hofkampstraat een dertig-kilometer-zone is, geven verkeersdeskundigen Bert Snellenberg en Hans Veldscholten aan dat de huidige indeling van de straat uitnodigt tot hard rijden en onveilig rijgedrag.

Bent u het met ons eens dat dit zorgelijk is in een straat waar veel kinderen moeten zijn vanwege sport, spel of school? Door de huidige indeling en het vele verkeer is het er op dit moment niet veilig voor kinderen om er onbegeleid te lopen of te fietsen. Laat staan dat kinderen uit de wijk er op straat kunnen spelen. Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Bent u ervan op de hoogte dat alle bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto betalen om te mogen parkeren in hun eigen straat? Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in beslag worden genomen door centrumbezoekers? Het is algemeen bekend dat er in de Hofkampstraat e.o. niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Dit is dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaarlijks flink betalen, in beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

De nadelen, onveiligheid en de overlast die een grote groep inwoners structureel ervaart door het toestaan van parkeren voor het uitgaanscentrum, in en om woonwijken, wegen niet op tegen de voordelen die slechts een enkeling hiervan ervaart. Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrumbezoekers geparkeerd zou worden op goed gereguleerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdszones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Graag vragen wij u de vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG IN AZC

17 februari 2020

Behandeld Otten. Onderwerp Schriftelijke vragen inzake jeugdzorg in AZC

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 8 januari jl. stelt u vragen over jeugdzorg in AZC’s. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het extra budget is toereikend voor de zorg die aan kinderen in het AZC geleverd wordt. Tot op heden is er in 2019 minder gedeclareerd dan de gemeente aan budget heeft ontvangen.

Vraag 2.

Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

Antwoord:

De toegang tot de jeugdhulp is (en was ook voor 2019 al) georganiseerd via wettelijk verwijzers uit de jeugdwet (o.a. huisarts, jeugdarts, jeugdbeschermers). Casussen die aandacht vragen worden in multidisciplinaire overleggen (MDO’s) besproken. Als in zo’n overleg wordt vastgesteld dat de inzet van jeugdhulp nodig is verwijst een wettelijk verwijzer door. Vanaf 2019 sluiten twee wijkcoaches van de gemeente aan bij de MDO’s. Zij vervullen een adviesfunctie en kunnen geconsulteerd worden in geval van vragen.

Vraag 3.

Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het AZC Almelo?

Antwoord:

Er is geen sprake van een significante toename.

Vraag 4.

Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

Antwoord:

Voor een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van deze organisaties verwijzen wij u naar de website van deze organisaties.

Vraag 5.

Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

Antwoord:

Vrijwillige plaatsingen in een pleeggezin op indicatie van de gemeente hebben tot op heden niet plaatsgevonden. Mocht dit wel aan de orde zijn dan geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdzorg in het vrijwillig kader.

Vraag 6.

Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA locatie?

Antwoord:

Drie wijkcoaches zijn vast aanspreekpunt op de COA locatie.

Vraag 7.

Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

Antwoord:

De verwijzing naar alle vormen van jeugdhulp is geregeld zoals beschreven onder vraag 2.

Vraag 8.

Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

Antwoord:

De doelgroep waar het om gaat is klein (gemiddeld iets meer dan 100 kinderen in totaal). Ook vinden er veel verhuizingen plaats. Door wisselende samenstelling en problematiek van de asielzoekers op het COA en het kleine aantal kinderen is het niet doelmatig om preventieve activiteiten te zetten.

Vraag 9.

ebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Antwoord:

Niet alle asielzoekerskinderen hebben een BSN nummer. Dit heeft te maken met landelijke regelgeving en ligt dus buiten de directe invloedssfeer van de gemeente Almelo.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN ONROEREND GOED IN BEZIT VAN GEMEENTE ALMELO

31 januari 2020

W.A. de Gruyterstraat 1.

Aan: de fractie van Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 25 november 2019 heeft u ons vragen gesteld over de openbare verkoop van het pand W.A. de Gruyterstraat 1. In deze brief beantwoorden wij uw vragen


Vraag 1.

Waarom is er gekozen voor de optie anti-kraak terwijl beide verenigingen de activiteiten door hadden kunnen zetten in dit pand tot de datum van levering?

Antwoord:

Voor verkoop is het van belang dat een pand leeg en ontruimd opgeleverd kan worden. Er mag voor de koper geen belemmering aanwezig zijn in de vorm van (voortgezet) gebruik. Antikraak via een professionele organisatie geeft altijd de zekerheid dat een pand op een gewenst moment leeg en ontruimd zal zijn.


Vraag 2.

Waarom is dit object ver onder de taxatiewaarde verkocht? De makelaar Snelders Zijlstra had dit object getaxeerd op € 165.000 terwijl de hoogste inschrijver €101.000 bood.

Antwoord:

Alhoewel het uitgebrachte hoogste bod lager is dan de getaxeerde waarde blijkt dit toch de marktwaarde te zijn. Dit is wat de markt wil betalen voor dit pand.

Vraag 3.

Was dit object ook voor €64.000 onder de taxatiewaarde gegund aan de
Spaanse/Italiaanse verenigingen? Hebben beide verenigingen ook een bod uitgebracht?

Antwoord:

Het pand zou ook aan de Spaanse/Italiaanse verenigingen worden gegund als zij het hoogste bod zouden hebben uitgebracht voor dit pand. Zij hebben echter geen van beiden een bod uit gebracht.

Vraag 4.

Waarom wijkt de Gemeente Almelo van haar eigen regels af met betrekking tot de verkoop van dit object? Op deze pagina wordt immers duidelijk gesteld: onder voorbehoud van het College en voor de minimale (niet openbare) taxatiewaarde.

Antwoord:

Om toch tot een verkoop van het pand te komen en daarmee van het beheer en het onderhoud af te komen hebben wij besloten om toch aan de hoogste inschrijver te gunnen, dit mede gelet op de incourantheid van het pand.


Vraag 5.

Gaat de Gemeente Almelo het bestemmingsplan wijzigen ten gunste van de nieuwe eigenaar?

Antwoord:

Wanneer er een vraag binnen komt om het gebruik van het pand te wijzigen buiten de kaders van het geldende bestemmingsplan zullen wij die aanvraag beoordelen en toetsen aan de relevante ruimtelijke kaders.

Vraag 6.

Gaat de nieuwe eigenaar het pand exploiteren conform de bestemming Maatschappelijk?


Antwoord:

Bij het college is het niet bekend of de nieuwe eigenaar vastomlijnde plannen heeft met
het pand.

Vraag 7.

Mag de nieuwe eigenaar het pand laten slopen of geniet het pand een bepaalde status en zijn hierover afspraken onderling gemaakt?

Antwoord:

Het staat de eigenaar geheel vrij om na het verkrijgen van een vergunning om het pand te slopen, het pand heeft geen status. Over het slopen zijn geen afspraken gemaakt.

Vraag 8.

Mag de nieuwe eigenaar het pand onderverhuren conform het bestemmingsplan of bestaan hier onderlinge afspraken over?

Antwoord:

Het staat de nieuwe eigenaar vrij om het pand te verhuren. Hierover bestaan geen afspraken.

Vraag 9.

Welke nadelen en consequenties op maatschappelijk vlak komen mogelijkerwijs in beeld door het gemis van beide verenigingen althans wegens vertrek van beide verenigingen uit genoemd verkocht pand?

Antwoord:

De verenigingen hebben geen interesse getoond om het pand over te nemen. Het is aan de verenigingen om zorg te dragen voor hun voortbestaan op een andere locatie.

Vraag 10.

Hoe gaat de Gemeente Almelo het verlies van €64.000 opvangen?

Anmtwoord:

Het is niet juist om hier te spreken van een verlies van € 64.000,–. Er is bij de inschrijving minder geboden dan de getaxeerde waarde, maar het geboden bedrag was hoger dan de boekwaarde. Die was nl. € 0,00. Er is dus sprake van opbrengst die minder is dan verwacht in plaats van verlies.

Vraag 11.

Waarom heeft de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 verkocht?

Antwoord:

In het verleden is het besluit genomen om gemeentelijke panden tegen een
kostprijsdekkende huur te gaan verhuren (b en w besluit 12 december 2016: onderhandelingskader koop/huur aan zelforganisaties). Als dit voor een gebruiker/huurder niet mogelijk is deze te betalen, en er vanuit andere, bijvoorbeeld maatschappelijke, overwegingen geen aanleiding is de huurder hierin te ondersteunen, dient het gebouw te worden ontruimd. In dit geval hebben beide gebruikers aangegeven niet de kostprijsdekkende huur te betalen en hebben ze allebei besloten om het pand te verlaten.
Het vrijkomen van het pand betekende dat het bij openbare inschrijving te koop kon worden aangeboden.

Vraag 12.

Op welke gronden wordt een object gegund aan een inschrijver?

Antwoord:

In principe wordt een pand verkocht aan de hoogste inschrijver. Ons college heeft de bevoegdheid om daar van af te kunnen wijken, mits daar gegronde redenen voor zijn. Een reden zou een negatieve BIBOB-uitslag kunnen zijn.

Vraag 13.

Waarom worden de inwoners na ruim 8 maanden pas geïnformeerd over deze verkoop?

Antwoord:

Er dienden in- en externe procedures te worden gevolgd. Bijvoorbeeld het volgen van een BIBOB-onderzoek en toetsing bij het RIEC.

Vraag 14.

Wat zijn de voordelen en nadelen exact als de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 niet zou hebben verkocht?

Antwoord:

Wanneer het pand W.A. Gruyterstraat niet zou zijn verkocht zou de gemeente een pand in eigendom houden waarvoor geen of onvoldoende huur zou worden ontvangen om het beheer en onderhoud te bekostigen. Deze instandhoudingskosten zouden de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit zou een negatieve kostenpost voor de gemeente opleveren
en ook in strijd zijn met het gemeentelijk beleid inzake doelgroepenorganisaties (het eerder genoemde besluit van 12 december 2016 en de motie van 7 november 2013). Er zijn
binnen de huidige condities geen voordelen voor de gemeente om het pand in bezit te houden.

Vraag 15.

Is het perceel/object aan de C. Frankstraat 1c 7604 JE ook verkocht?

Antwoord:

Ja, dit pand is ook (openbaar) verkocht.

Vraag 16. Indien ja, dan zijn een groot deel van bovenstaande vragen ook voor dit object/perceel bedoeld.

Antwoord:

Zie de beantwoording van bovenstaande vragen.

Vraag 17.

Waarom staan te verkopen gemeentelijke objecten te koop op www.almeloverkoopt.nl? En waarom staat dat niet op www.almelo.nl ? Wat is de reden(en) dat dit soort verkoop via een onbekende website www.almeloverkoopt.nl is opgetuigd?

Antwoord:

Wij willen onze verkoop zo breed mogelijk bekend maken. Een aparte website biedt direct de informatie aan die een potentiële koper zoekt. Deze hoeft dan eerst niet te zoeken op de algemene website van de gemeente.

Vraag 18.

Sinds wanneer is website www.almeloverkoopt.nl voor het eerst geactiveerd en toegankelijk?

Antwoord:

De website www.almeloverkoopt.nl is sinds 1-2-2019 geactiveerd en toegankelijk.

Vraag 19.

Op welke andere wijze, dan www.almeloverkoopt.nl maakt de Gemeente Almelo bekend dat gemeentelijke eigendommen in de verkoop gaan?

Antwoord:

Op het moment dat een pand te koop wordt aangeboden op voornoemde website wordt ook geadverteerd in de regionale edities van TC Tubantia en in het Almelo’s Weekblad.

Vraag 20.

Heeft de Gemeente Almelo inspanningen verricht om alternatieve huisvesting voor beide verenigingen te vinden zodat zij haar inspanningen op maatschappelijk vlak kunnen voortzetten (zoals bedoeld in het kader van participatie)?

Antwoord:

Wij geven uitvoering aan de motie (7 november 2013) door vanuit het gelijkheidsbeginsel en de lijn van de Nota Vastgoed (vastgesteld door het college op 12 februari 2013) proactief mee te denken met de huisvesting van de organisaties die daar behoefte aan hebben en bij de verkoop van panden te komen tot reële bedragen en mogelijke oplossingen. Dat is ook hier gebeurd. Met beide verenigingen in meermaals gesproken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO OVER JEUGDZORG IN AZC

Almelo, 8 januari 2020

Geacht college,

Kinderen in het azc hebben soms jeugdzorg nodig. Dit werd tot 1 januari 2019 bekostigd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en is nu vanaf die datum een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Partij Vrij Almelo heeft tijdens het politieke beraad van dinsdag 7 januari mondelinge vragen hierover aan het college gesteld. Naar onze mening zijn deze vragen niet volledig beantwoord vandaar dat wij ze alsnog (wat uitgebreider) gaan stellen.

Als het om kinderen in een kwetsbare situatie gaat en daar waar echt jeugdzorg noodzakelijk is, moet dit goed geregeld zijn. Daarbij kan het gaan om kinderen met trauma’s en instabiele omstandigheden waar ze in opgroeien. De extra zorg voor kinderen in een azc betekent een enorme toename van de druk op de jeugdzorg en dat is in onze gemeente toch al een punt van zorg.

De Partij Vrij Almelo vraagt daarom wat de concrete financiële en beleidsmatige effecten zijn voor de gemeente Almelo. ‘Als het Rijk die taak bij de gemeente neerlegt, moet dit ook goed geregeld zijn.’ De tekorten zullen dan ook door het Rijk aangevuld moeten worden zodat onze gemeente lees: de burgers daar niet voor moeten opdraaien.

De vragen:

1. Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

2. Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

3. Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het azc Almelo?

4. Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

5. Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

6. Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA lokatie?

7. Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

8. Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

9. Hebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Zou u deze vragen voor ons kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter