Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2020

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO – 5G ZENDMASTEN

5G zendmast Foto: Hans van der Burg

Schriftelijke vragen aan B&W

Onderwerp: toch verhoogd gezondheidsrisico’s door 5G zendmasten

Almelo 28 december 2020

Geacht college

Op 18 december 2020 heeft de rechter voor het eerst in Nederland bepaald dat bewoners op 650 ! meter afstand van een 5G zendmast wel als belanghebbende aangemerkt hadden moeten worden. De verhoogde gezondheidsrisico als gevolg van het elektromagnetische veld (EMV) rond de bouw van een 5G zendmast kan aanwezig zijn, ook als deze zou lager zijn dan 1 V/m. Vast staat dat ElektroMagnetisch Velden lichamelijke klachten kunnen veroorzaken.

In die uitspraak lezen wij het volgende: ’’Naar het oordeel van de rechtbank is het, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, sprake van verhoogde gezondheidsrisico’s. De rechtbank merkt eisers daarom aan als belanghebbende. Het beroep is gegrond.

Voor die conclusie acht de rechtbank mede van belang dat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de gezondheidseffecten van EMV’s maken dat niet langer kan worden uitgegaan van de conclusies uit het deskundigenbericht van de StAB dat centraal stond in de uitspraak van de Raad van State van 14 januari 2009. Ook is van belang dat een instantie als de Gezondheidsraad, van wie de adviezen een belangrijke rol spelen in de oordeelsvorming in zaken als deze, in haar laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat, hoe onwaarschijnlijk mogelijk ook, er verbanden bestaan tussen EMV’s en bepaalde ziektes. De Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen blootstelling aan EMV’s en bepaalde biologische processen.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af of Almelose inwoners gezondheidsrisico’s lopen door de aanwezigheid van 5G zendmasten in Almelo en nabij de buiten-gemeentegrens van Almelo.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Vraag 1
De Partij Vrij Almelo vraagt zich af welke beleid het college hanteert in Almelo inzake 5G zendmasten ter voorkoming van gezondheidsrisico’s door ElektroMagnetisch Velden.

Vraag 2
Zijn er al meerdere 5G zendmasten geplaatst in Almelo en zo ja waar?

Vraag 3
Zijn er al toestemmingsbesluiten voor 5G zendmasten in Almelo en buiten Almelo op 650 meter afstand of minder van de buitenkant van de gemeentegrens genomen dan wel aangevraagd?
Zo ja, welke data was dat en op welke wijze zijn omwonenden op de meeste passende wijze daarover geïnformeerd?

Vraag 4
Zijn er 5G zendmasten geplaatst op minder 650 meter afstand van inwoners van Almelo? Zo ja waar?

Vraag 5
Welke minimale afstandseisen tussen een G5 zendmast en inwoners van Almelo hanteert het college en kunt u de raad hierover meer uitleg geven hoe het gezondheidsrisico in relatie met de Almelose 5G zendmasten in elkaar steekt. En welke garantie het college geeft dat gezondheidsrisico’s zich niet zullen voordoen bij inwoners van de gemeente Almelo bij 5G zendmasten.

Vraag 6
De blootstellingslimieten variëren dan tussen de 39 V/m en 61 V/m.
Zijn er inwoners van Almelo die blootgesteld worden aan waarden die liggen tussen de 0,5 en de 39 V/m? Zo ja, welke adressen en of straten betreft het?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO OVER HOND SAMMY

Een muilkorfplicht invoeren voor hoog-risicohonden 

Schriftelijke vragen aan college van Burgemeester en Wethouders
Almelo, 20 december 202

Hond Sammy uit Almelo doodgebeten door staffords

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo is erg geschrokken van het bericht op RTV Oost en TCTubantia.
Weer een bijtincident door een hoog-risicohond. Ditmaal een onschuldige kleine hond en eigenaar die slachtoffer worden van laksheid in regelgeving.

Hoog-risico honden zijn hofleverancier van ernstige bijtincidenten.
Vooral Staffordachtigen zijn belangrijke veroorzakers van bijtincidenten.

Dit gaat om maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag wat zich al jaren voortsleept.

Daar moet een eind aan komen. De Partij Vrij Almelo wil dat er effectief paal en perk wordt gesteld aan dit soort bijtincidenten. Dit moet naar nul worden teruggebracht. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

Vraag 1
Uit landelijke informatie maken wij op dat gemeenten actief registreren. Hoeveel klachten/meldingen er zijn over de uitvoering van haar hondenbeleid.
Kunt u aangeven hoeveel geregistreerde meldingen over bijtincidenten en meldingen er zijn over klachten van agressieve honden en niet-aangelijnde honden in de afgelopen vijf jaren?

Vraag 2
Kunt u aangeven wat de aard van deze meldingen is geweest?

Vraag 3
In een aantal gemeenten is het zogenaamde ‘bijtprotocol’ vastgesteld.
Heeft de gemeente Almelo een dergelijk protocol vastgesteld. Zo nee waarom niet.

Vraag 4
Is het college bereid om een degelijk bijtprotocol op te stellen?
Zo nee waarom niet?

Vraag 5.
Een muilkorfplicht invoeren voor hoog-risicohonden is een effectief middel tegen bijtincidenten. Een muilkorfplicht voor alle honden is eveneens effectief maar niet aanvaardbaar en niet noodzakelijk. Niet-risicovolle honden hebben geen muilkorf nodig.
⦁ Primair. De Partij Vrij Almelo wil dat er een muilkorfplicht en een aanlijnplicht komt voor hoog-risico honden in de gemeente Almelo.
⦁ Subsidiair. De Partij vrij Almelo wil dat er een muilkorfplicht en een aanlijnplicht komt voor hoog-risico honden die zich bevinden op meer dan 100 meter van de woning van de eigenaar of van de houder.
⦁ Meer subsidiair. De Partij Vrij Almelo wil dat er een vergunningplicht komt voor hoog-risico honden en de hondenbezitter ervan verplicht op cursus moet gaan.
Is het college bereid een onderzoek in te stellen op welke wijze het beste een muilkorfplicht, cursusplicht en vergunningplicht voor hoog-risicohonden kan worden ingevoerd.

Vraag 6.
Helder is dat slechts een beperkt aantal mensen een hoog-risicohond zouden mogen kopen. Niet iedereen moet zomaar dat soort honden in hun bezit kunnen krijgen. Het zijn honden waarvan je moet weten hoe je ze moet opvoeden. Is het college bereid gedegen te onderzoeken of een vergunningstelsel voor het houden van hoog-risicohonden een oplossing kan zijn voor dit ernstig maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag?
Zo nee, waarom niet.

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE RHIJNBEEKLOCATIE

18 december 2020

Het Duitse bedrijf Hornbach wil zich vestigen op de locatie Rhijnbeek 

Behandeld door M.M. Weerink
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie

Raadsfractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 19 november jl. heeft u namens uw fractie vragen gesteld over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Waarom rekende u zich al vanaf 2013 rijk met een nieuw ontwikkeling Hornbach en dat vervolgens de plannen tot stilstand kwamen?

Antwoord:

De ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie is een complex dossier dat de nodige tijd en mankracht kost en heeft gekost. In Almelo is dit niet anders dan op andere locaties waar een dergelijke ontwikkeling wordt voorgestaan. Wij onderschrijven niet de stelling dat de plannen tot stilstand komen. We zitten in het juridisch traject dat een bestemmingsplanprocedure met zich mee kan brengen.

Vraag 2.

Vindt u het niet bedroevend dat de gemeente Almelo zichzelf nu ook verwijten kan maken als het gaat om de gebrekkige voorbereiding en de gebrekkige onderbouwing van de plannen?

Antwoord:

Zoals hiervoor aangegeven zitten we momenteel in het juridisch traject van de bestemmingsplanprocedure. Om op basis hiervan te spreken van een gebrekkige voorbereiding en onderbouwing vinden wij een te voorbarige conclusie. De Raad van State zal hierover haar oordeel moeten vellen. Wij zijn van mening dat wij met alle mogelijke zorgvuldigheid de ontwikkeling hebben voorbereid en onderbouwd.

Vraag 3.

Waarom hebt u het onderzoek dat de Provincie heeft laten verrichten door
onderzoeksbureau Seinpost en de daaruit blijkende negatieve gevolgen niet serieus genomen?

Antwoord:

Wij hebben het rapport van Seinpost toentertijd grondig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit een groot aantal tekortkomingen vertoonde. De door ons in het rapport geconstateerde gebreken zagen zowel op de in het rapport gehanteerde uitgangspunten als de getrokken conclusies. Zo gaf het rapport van Seinpost bijvoorbeeld aan dat het marktgebied van Hornbach Almelo zich beperkt tot de gemeenten Tubbergen, Wierden, Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Borne en Almelo.

Het onderzoek van Seinpost had zich dan ook tot de effecten in die gemeenten moeten beperken, maar in plaats daarvan heeft Seinpost een analyse op het niveau van heel Twente uitgevoerd. Wij zijn vervolgens tot de slotsom gekomen dat het door Seinpost opgestelde rapport geen basis kon vormen voor de gemeentelijke besluitvorming omtrent de komst van Hornbach naar Almelo. Dit hebben wij ook zo aan de provincie meegedeeld.

Op basis van deze uitkomsten is prof. dr. Verhoef gevraagd om de onderzoeksrapporten van Seinpost en Bro naast elkaar te leggen en op basis hiervan met een advies te komen. Het advies van prof. dr. Verhoef is verwerkt in onze nieuwe economische effectanalyse. Zoals de provincie in haar zienswijze aangeeft – welke onderdeel uitmaakte van het raadbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Rhijnbeek- is het bestemmingsplan, met de nieuwe onderbouwing, in overeenstemming met de resultaten van het onderzoek van prof. dr. Verhoef.

Wij erkennen dat er effecten zijn door de vestiging van een grootschalige bouw- en tuinmarkt op de Rhijnbeeklocatie. Echter, deze effecten zijn niet van een dusdanige aard dat ze leiden tot onevenredige structurele leegstand. De ontwikkeling draagt daarentegen bij aan een verbetering van de consumentenverzorging in het verzorgingsgebied.

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat de vestiging van Hornbach de leefbaarheid en ondernemingskracht van de eigen centra aantasten? Maar dit ook gevolgen heeft voor de winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen?

Antwoord:


Zoals hiervoor beschreven hebben wij de effecten goed onderzocht. Conclusie van dit onderzoek is dat de ontwikkeling niet leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de centra.

Vraag 5.

Heeft u gedegen overleg gevoerd met stakeholders van winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen? Zo ja kunt u dat gedetailleerd uitleggen hoe dat is verlopen. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:


Wij hebben, zoals wettelijk bepaald, een gedegen overleg gevoerd met de gemeenten die de belangen van hun detailhandelsstructuur en het in stand houden van een goede consumentenverzorging voor hun inwoners vertegenwoordigen. Het merendeel heeft schriftelijk gereageerd op ons voornemen, alleen Borne reageert afwijzend. Hierbij wordt opgemerkt dat er uitsluitend geoordeeld mag worden over leegstandseffecten, omdat economische effecten geen onderdeel mogen zijn van een dergelijke afweging.

Vraag 6.

Hoeveel zijn de gemeentelijke kosten die er nu toe zijn gemaakt voor het dossier Hornbach? Zowel intern als extern? Hoeveel arbeidstijd is er (vanaf 2013) tot nu toe door (externe) ambtenaren en beleidsmedewerkers aan het dossier Hornbach besteed en wat heeft dat gekost?

Antwoord:

Onderstaand is een overzicht van de gemaakte plankosten en de ambtelijke uren sinds 2013. Zoals bij elk project worden de plankosten bekostigd uit de opbrengsten van de grondverkoop.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester

Schriftelijke vragen aan college B&W over gekraai haan

17 december 2020

Tureluurs van gekraai haan

Woonoverlast bestaat uit: geluidsoverlast, drugs, intimidatie, bedreigingen, discriminatie, vernielingen, stank en geschreeuw van jongeren. Niet zelden leidt woonoverlast tot stress, lichamelijk letsel, zware mishandeling en doodslag. Te vaak reageren overheid (politie en gemeenten) en woningcorporaties niet op tijd of helemaal niet. Woonoverlast wordt afgedaan als een ‘sociaal probleem tussen buren onderling’ waar (mochten gemeenteambtenaren geen raad weten) de burgerlijke rechter zich dan maar over moet buigen.

Geluidsoverlast

Sinds lange tijd heeft mijn buurman een haan. En dat beest begint echt bij het eerste ochtendgloren te kraaien om niet weer te stoppen totdat mijn wekker is afgegaan. Eerst was het om vijf uur dat het feest begon, nu loopt het tegen zessen, zeven dagen in de week, maar nu het wintertijd is schuift het beest braaf een uur mee natuurlijk. Ik heb echt geprobeerd er aan te wennen, en ik snap het ook niet, want twietende vogels of koerende duiven op de schoorsteen…ik hoor het en slaap door……..maar die haan…….het lukt me niet………ik ben wakker en blijf wakker………….

Daar komt ook nog eens bij (sinds mijn buren pluimvee hebben) dat wij muizen in onze achtertuin hebben die wij moeten bestrijden op onze kosten wat ik persoonlijk niet normaal vindt. In het APV van de gemeente Almelo staat niets over geluid maar luid het artikel 4:6a (HINDER DOOR DIEREN). De hinder die wij ondervinden is dat de haan terwijl hij zit opgesloten in een hok elke ochtend rond de klok van 6 begint te kraaien.

Overlast

Hanen zorgen zeker in woonwijken snel voor overlast. Het houden van een haan kan het begin zijn van een burenruzie. Daarbij is het in veel gemeenten verboden om dieren te houden waardoor omwonenden daar hinder van ondervinden.”

Regelmatig krijgen wij overlastmeldingen. Heel vaak geven wij dit (met succes) door aan de vrijwilligersorganisatie “Buurtbemiddeling”. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen.

Vandaar dat wij over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Almelo 17 december 2020

Onderwerp: geluidsoverlast kraaiende Haan

Geacht college,

In de wijk Schelfhorst wordt door iemand meerdere kippen gehouden. De haan in het gezelschap geeft veel overlast aan de nabij wonende mensen.
Naar aanleiding van geluidsoverlast veroorzaakt door de haan willen we graag weten welke handhavingsmogelijkheden er binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn. De eigenaar van de haan heeft niet voornemens ook maar iets aan de overlast te doen.

Onze vragen:

 1. Welke regels van de APV zijn in deze van toepassing?
 2. Kent u het geluid dat hanen maken?
 3. Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?
 4. Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke
  niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?
 5. Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?
 6. Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?
 7. Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Danwel een minimale afstand van bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?
 8. Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen in de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W. PESTGEDRAG ONDER OUDEREN

Almelo 3 september 2020

Geacht college,

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40 procent van ouderen in woonzorgcentra. Er kwam een zogenaamd Pestprotocol, een initiatief van het ouderenfonds. Maar doordat er nog zo weinig over pesten onder ouderen bekend is, biedt dit protocol niet veel handvaten. 

De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat er nog steeds een groot aantal ouderen worden gepest door medebewoners. Wij willen daarom een heldere en doeltreffende aanpak tegen pesten onder ouderen.

Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en het verspreiden van roddels, het midden in de nacht lawaai maken, bedreigingen, niet terug groeten en psychische mishandeling. Dit leidt tot veel verdriet envereenzaming. Ouderen worden buitengesloten, of sluiten zichzelf door het pesten uit. Zij komen hun kamer niet meer uit of verlaten dagelijks hun woning uit angst voor bedreigingen.

Het behoeft geen uitleg dat dit zeer onwenselijk is.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-interactieve-handreiking.pdf

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezond-en-vitaal-ouder-worden/wettelijk-en-beleidskader-ouderen

Behandeld door P.A. van Heteren
Onderwerp Beantwoording vragen mbt Pesten fractie PVA

Geachte heer De Olde,


In de brief van 3 september 2020 heeft u namens de raadsfractie van Partij Vrij Almelo schriftelijk vragen gesteld over Pestgedrag onder ouderen. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Wij bieden onze excuses aan voor de late beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Bent u bekend met de problematiek Pesten?

Antwoord:

Pesten is helaas een gedragsprobleem dat breed in de samenleving voor komt. Binnen de sociale verbanden waar gepest wordt, zullen mensen elkaar moeten (leren) aanspreken. Daar ligt geen taak voor de (gemeentelijke) overheid. Maar wel bijvoorbeeld voor scholen en wellicht in uw voorbeeld voor de zorgaanbieders in woon- zorgcentra. Volgens ons college zijn het vooral de inwoners zelf die elkaar als volwassenen op pestgedrag moeten aanspreken.

Vraag 2.

Bent u met de Partij Vrij Almelo van mening dat pesten niet alleen op scholen, maar ook in woon(zorg)centra moet worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Als college staan wij voor een inclusieve samenleving waarin mensen elkaar respecteren en ruimte bieden. Mensen zullen elkaar hierop moeten aanspreken. Als dat niet kan, bijvoorbeeld vanwege psychische kwetsbaarheid, zal een zorginstelling daar een oplossing voor moeten bieden. Binnen een instelling zullen hier protocollen voor moeten zijn en bewoners moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Vraag 3.

Deze pesterijen kunnen ervoor zorgen dat ouderen depressief raken of vereenzamen. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?

Antwoord:

Depressiviteit en vereenzaming zijn ongewenst. Als pesten daar de oorzaak voor is, is dat een kwalijke zaak.

Vraag 4.

Hoeveel gevallen van pesterijen in woon(zorg)centra zijn er in de gemeente Almelo bij u bekend?

Antwoord:


Het college kent geen cijfers van pesten onder ouderen in woon(zorg)centra.

Vraag 5.

Indien er geen gevallen van pesterijen bij u bekend zijn, bent u bereid om te zorgen voor een betere registratie van pesten in de gemeente Almelo?

Antwoord:


Het college is van mening dat dit geen taak is voor de gemeente. Voor wat betreft pesten in woonzorgcentra ligt de verantwoordelijkheid voor de registratie bij de instellingen zelf. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een uitgave samengesteld waarin onder andere een pestprotocol is opgenomen.

Vraag 6.

Als de inzet van buurtbemiddeling, de woningcorporatie, politie en maatschappelijk werk niet werkt, welke stappen kunnen dan worden gezet op zoek naar een oplossing.

Antwoord:


Zie antwoord op vraag 1 en 2.

Vraag 7.

Incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn, halen steeds vaker het nieuws. Hoe gaat de gemeente Almelo met deze mensen om als zij medeverantwoordelijk zijn voor de pesterijen?

Antwoord:

Als sprake is van een onveilige situatie rond personen met verward gedrag, is het zaak dat zij zo snel mogelijk passende zorg krijgen, zodat zij weer in een veilige situatie terecht komen. Als het nodig is, volgt een gezamenlijke inzet van partijen, zoals politie, OM, GGZ en zorgaanbieders.

Vraag 8.

In Nederland kennen wij het ‘recht op woongenot”. Woongenot is letterlijk het recht op genieten van een plek die je je thuis mag noemen. Hoe kan de gemeente Almelo, dan wel de Burgemeester, dit woongenot waarborgen.

Antwoord:

Dat ligt primair bij de inwoners en (woningbouw- en huurders-)organisaties in de samenleving. De burgemeester komt alleen in beeld wanneer de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER HORNBACH

21 november 2020

Het Duitse bedrijf Hornbach wil 4 ha. grond kopen van de gemeente Almelo op de locatie Rhijnbeek 

Almelo, 19 november 2020

Geacht college,

Het ontwikkel- en verkoopvoorstel Rhijnbeek, ten gunste van Hornbach, is in januari 2013 met spoed door de raad gejaagd. Vervolgens was er grote haast met het bestemmingsplan. En in april 2015, moesten we nog steeds afwachten of Hornbach überhaupt mag beginnen op Rhijnbeek en wanneer dat dan zal zijn.

Hieruit blijkt dus dat het niet de eerste keer is dat het college zichzelf al rijk rekende met een nieuwe ontwikkeling en dat vervolgens de plannen tot stilstand kwamen.

Heel erg jammer dat het keer op keer zo gaat. En heel bedroevend dat de gemeente ook nu weer zichzelf verwijten kan maken als het gaat om gebrekkige voorbereiding en gebrekkige onderbouwing van de plannen. Zonde van de extra ambtelijke en juridische kosten die ook nu weer moeten worden gemaakt om de boel te repareren.

We hebben enkele vragen:

1. Waarom rekende u zich al vanaf 2013 rijk met een nieuw ontwikkeling Hornbach en dat vervolgens de plannen tot stilstand kwamen? 

2. Vindt u het niet bedroevend dat de gemeente Almelo zichzelf nu ook verwijten kan maken als het gaat om de gebrekkige voorbereiding en de gebrekkige onderbouwing van de plannen?

3. Waarom hebt u het onderzoek die de Provincie heeft laten verrichten door onderzoeksbureau Seinpost en de daaruit blijkende negatieve gevolgen niet serieus genomen?

4. Bent u het met ons eens dat de vestiging van Hornbach de leefbaarheid en ondernemingskracht van de eigen centra aantasten? Maar dit ook gevolgen heeft voor de winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen?

5. Heeft u gedegen overleg gevoerd met stakeholders van winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen? Zo ja kunt u dat gedetailleerd uitleggen hoe dat is verlopen. Zo nee, waarom niet?

6. Hoeveel zijn de gemeentelijke kosten die er nu toe zijn gemaakt voor het dossier Hornbach? Zowel intern als extern?

7. Hoeveel arbeidstijd is er (vanaf 2013) tot nu toe door (externe) ambtenaren en beleidsmedewerkers aan het dossier Hornbach besteed en wat heeft dat gekost? 

Graag zien wij de beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo
Harry de Olde.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING 2021

11 november 2020

Stadhuis Almelo

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting. Ook willen wij u danken voor de ruime beantwoording van onze technische schriftelijke vragen.

Voorzitter:
Onze zeer uitgebreide analyse van de Programmabegroting staat op onze website vrijalmelo.nl
Ondanks alle positieve ontwikkelingen die u benoemd in deze begroting hebben wij nog enkele opmerkingen:
Met deze begroting spreekt het college dan ook nadrukkelijk zijn wens uit om samen met de gemeenteraad invulling te geven aan een toekomstbestendig Almelo. Het college ziet hiertoe verschillende mogelijkheden in de begroting waar het met de gemeenteraad graag over in gesprek wil gaan.

Wel zou het college meer aandacht moeten hebben voor het betrekken van burgers bij het bestuur, onder meer door een deel van de beslissingsbevoegdheid bij de concrete uitvoering van onderwerpen binnen de gestelde kaders aan burgers over te laten.
Denk hierbij over meer betrokkenheid van de burgers voor de energietransitie. Bij ruimtelijke plannen is de gemeente veel te laat bij communicatie met de inwoners. Zo maakt de gemeente vaak eerst concrete plannen met de projectontwikkelaar. En pas als er een grijpbaar plan ligt worden burgers geïnformeerd.

Onze burgemeester heeft het over een mooie toekomst voor Almelo. Wanneer dat nodig is laten we tot in Den Haag van ons horen om de financiële houdbaarheid van het sociale domein te agenderen.
Dat vragen wij ons af, vanwege de voortdurende lobby richting Den Haag voor nog méér Algemene uitkering van de Rijksoverheid. Almelo die reeds voor 80% of 2305 euro van alle inkomsten per Almeloër, al decennia aan het subsidie fonds van de Rijksoverheid ligt, terwijl vele andere gemeenten het met veel minder geld uit Den Haag moeten doen, zoals Utrecht met 60% en Bunschoten, zelfs met 40%.

Het is een feit dat er in 2022 een herijking aankomt waarin bepaald is dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo met circa 73.000 inwoners, zeker gekort gaat worden ten behoeve van grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Vooralsnog ging het in 2019 nog redelijk goed in Almelo met een groei van 1.200 banen en was daarmee toen zelfs nog de derde snelste groeier van de regio Twente. Desalniettemin zijn het zware tijden voor ons allemaal. Meer dan ooit moet de gemeente haar best doen om de begroting gezond te houden. We zijn meer dan aangewezen op onszelf.

Vooral treft het mensen die ouder zijn of hulpbehoevend extra hard. Het is dan ook hartverwarmend om te zien hoe we in deze periode voor elkaar klaar staan. In de participatiesamenleving is het belangrijk dat mensen werken aan het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk.
Sociale contacten zijn voor hen van levensbelang. Wijkcentra kunnen daarbij voor afleiding zorgen. Maar zonder steun van de gemeente redden de voorzieningen het niet. Er valt vooral zorg weg in wijken waar mensen het al moeilijk hebben.

Efficiënter werken is dan ook maar een van de manieren om te bezuinigen. Laat commerciële instellingen zoals het Theaterhotel hun eigen broek ophouden en laat wijkcentra die de eenzaamheid bestrijden open. Minder eenzaamheid betekent beter leven en minder directe en indirecte zorgkosten voor de maatschappij. De Partij Vrij Almelo vindt het ronduit van de gekke dat het Theaterhotel jaarlijks 550.000 euro incasseert terwijl het Dienstencentrum de Riet, wijkcentrum St. Egbertus de bibliotheek en het Stadsmuseum bedreigd worden met sluiting. Waarom geen gelden terugvorderen omdat optredens in het Theaterhotel geen doorgang kunnen vinden?

Een motie ligt hierbij voor.

Voorzitter, in de begroting 2021 is geen enkele zin besteed aan Dierenwelzijn terwijl dit in de begroting 2020 wel het geval was. De Partij Vrij Almelo is van mening dat Dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje mag zijn in een begroting. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen de kosten maar ook doelstellingen en baten bij. De stad profiteert immers van een goed dierenwelzijnsbeleid.

Hier hebben wij ook een Motie voor klaarliggen.

Volgens het college trekt Almelo in 2022 (nu 80.000) 7.000 meer bezoekers. Maar als de situatie blijft zoals hij nu is, betekent dit dat we de doelstelling voor 2022 (87.000 bezoekers) met circa 30% moeten gaan bijstellen naar 61.000. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de corona crisis en de mate waarin dit leidt tot een duurzame wijziging van het consumentengedrag. Misschien is het een verbetering als er meer mensen vanuit de overvolle Randstad, in Almelo komen wonen of hier hun vakantie op een nabijgelegen camping kunnen vieren om het veelzijdige aanbod van de aangrenzende mooie stad Almelo te ontdekken?

Ook dienen we hier een Motie voor in.

Voorzitter, onze overheid is werkelijk dag en nacht bezig om strijd te voeren tegen het coronavirus. Hierbij houdt zij rekening met de ouderen die de meest kwetsbare groep vormen rondom het coronavirus. De bezorgdiensten van veel supermarkten zijn overbelast. En dat is een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder met name veel ouderen. Zij moeten nu weken op boodschappen wachten.
ANBO roept supermarkten daarom op om mensen met een zwakke gezondheid voorrang te geven bij hun bezorgservice. En vragen mensen die gezond zijn daar voorlopig geen gebruik meer van te maken.

Rest ons om ook nog een dankwoord uit te spreken aan iedereen die werkzaam is in de zorg over te toewijding waarmee gewerkt wordt om de patiënten die opgenomen zijn in ziekenhuizen te verplegen.

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN BESTRATING VOORTUINEN

7 november 2020

Behandeld door M. Roordink

Aaan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,


In uw brief van 8 oktober 2020 stelt u een aantal vragen over de bestrating in voortuinen.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte dat steeds meer bewoners in Almelo hun voortuin laten betegelen? Zo ja, hoeveel procent van de tuinen binnen de bebouwde kom is voor meer dan 50% van de oppervlakte van verharding voorzien?

Andwoord:

Ja, wij zien ook de trend dat (voor)tuinen steeds meer versteend raken. Dat is ook één van de redenen dat Almelo is aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Tevens zijn wij actief bezig met het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde stelsel. Volgens informatie vanuit de Stichting Steenbreek is in Almelo circa 55% van het totale oppervlak van de tuinen
versteend. Bij circa 70% van de tuinen is het verhardingspercentage meer dan 60%.

Vraag 2.

Deelt het college de mening van de Partij Vrij Almelo dat actief tegengaan van verstening van voortuinen en stimulering van vergroening wenselijk is?

Antwoord:

Ja. Wij realiseren ons hierbij ook dat het gaat om particulier terrein en dat we dus afhankelijk zijn van de eigenaar om ontstening tegen te gaan. Onze ervaring is dat de meeste eigenaren pas bereid zijn om iets aan hun tuin te doen als ze deze opnieuw gaan inrichten dan wel dat ze problemen hebben met wateroverlast bij hevige regenbuien. Bij de behandeling van de perspectiefnota is er een motie “Regenton als instrument voor afkoppelen hemelwater” aangenomen die ook beoogt om tuinen te ontstenen. Deze motie wordt verder uitgewerkt in de klimaatadaptatiestrategie waar momenteel aan gewerkt wordt. Ook in de Omgevingsvisie staat dat we meer groen en water en minder stenen willen. In het nog uit te werken omgevingsplan water en riolering wordt nagedacht of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld bij nieuwbouw aan te geven welk percentage van de tuin minimaal groen moet zijn.

Vraag 3.

Wat doet het college op dit moment om verstening van voortuinen tegen te gaan en vergroening te stimuleren?

Antwoord:

Bij het antwoord van vraag 2 staat een aantal zaken waar we mee bezig zijn. Daarnaast loopt er vanuit Twents Waternet (het netwerk van de 14 Twentse gemeenten en het Waterschap
op het gebied van water) een campagne om te werken aan bewustwording bij inwoners. Almelo doet daar actief aan mee. Verder jagen we in het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling“ vergroening van tuinen aan, en kijken we bij elk uit te voeren rioolproject in de openbare ruimte of we verhard particulier terrein kunnen afkoppelen. In het voorjaar was er een klimaatbeurs georganiseerd samen met Intratuin maar die is door Corona niet doorgegaan. Wel is de regentonactie (20 euro korting) in het voorjaar doorgegaan. Daar hebben 25 inwoners gebruik van gemaakt. Voorts merken wij op dat de gemeente Almelo ook nog een groene daken- subsidie heeft.

Vraag 4.

De gemeente Almelo stimuleert de aanleg van groene daken. Gezien de
vergroeningsopgave van de gemeente Almelo kan het college een nieuwe actie in het leven roepen om versteende particuliere tuinen te ” ontstenen” en dus te vergroenen? Is het college daartoe bereid? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Ja, wij onderzoeken dit. Zie ook het antwoord bij vraag 2.

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat de prestatieafspraken tussen gemeenten en de
woningcorporaties uitermate geschikt zijn om vergroening van de tuinen toebehorend aan corporatiewoningen te verwezenlijken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hebt u hier al eens eerder afspraken met de woningcorporaties over gemaakt? Indien ja, aan welke afspraken denkt u om het versteningspercentage in de tuinen van corporatiewoningen fors naar beneden bij te stellen?

Antwoord:

Ja, in de Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023 hebben we daarom ook de volgende tekst opgenomen: De gemeente, corporaties en waterschap gaan met elkaar in gesprek over “Klimaat actieve stad”, in relatie tot de woningvoorraad van de corporaties en de openbare ruimte, om de mogelijkheden te inventariseren, kansen te benutten en initiatieven op elkaar af te stemmen. Met als doel bij te dragen aan een aantrekkelijke buurt/woonomgeving. In 2019 brengen de betrokken partijen de opgave in beeld via een kaart. Verminderen van verstening is één van de maatregelen. De gemeente zet hierop in door in de openbare ruimte kritisch te kijken naar de benodigde verharding en daar waar mogelijk te
verminderen en door voorlichting aan particulieren. De gemeente neemt ook deel aan de landelijke operatie ‘steenbreek’. De corporaties zetten in op vermindering van verstening van tuinen richting haar huurders. In de prestatieafspraken voor 2021 krijgt dit thema ook aandacht. Verder merken wij op dat de gemeenteraad op 12 november 2019 middels raadsbrief Raad-is geïnformeerd over de resultaten en opgaven van de klimaatverandering in Almelo.

Vraag 6.

Ziet u nog andere mogelijkheden om de woningcorporaties en particulieren ertoe te bewegen hun tuinen te vergroenen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dat dan aanpakken?

Antwoord:

Het enthousiasmeren van onze inwoners om hun eigendom te ontstenen behelst vooral werken aan bewustwording. Almelo is al meerdere jaren met dit thema bezig en we zien dat sinds er meer landelijke aandacht is voor de klimaatverandering, steeds meer inwoners bereid zijn om ook op eigen terrein iets te doen. Daar maken we graag gebruik van en in de klimaatadaptatiestrategie krijgt bewustwording en ‘verleiding‘ om klimaatadaptieve maatregelen te treffen nadrukkelijk aandacht. Een mooi voorbeeld is de actie van Beter Wonen van begin oktober dit jaar om de wijk in te gaan en huurders te vragen om een tegel in te ruilen voor een plant.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
De secretaris, de burgemeester,

F. van Ardenne, A. Gerritsen

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN VAN PARTIJ VRIJ ALMELO DOOR HET COLLEGE VAN B&W

29 oktober 2020

Stadhuis Almelo

Pagina 54.

Komt Almelo in 2022 beter uit met de rijksmiddelen, zoals WMO en Jeugdzorg?

Antwoord:

In 2022 volgt een herijking van het gemeentefonds, dat kan leiden tot meer middelen voor Wmo en jeugd. Eerste inzichten daarin worden verwacht in november. Landelijke besluitvorming volgt in de decembercirculaire 2020.
Los daarvan heeft het college gevraagd om aanvullende maatregelen (zie Maatregelenplan 3) om uit te kunnen komen met de rijksmiddelen en daarnaast de taakstellingen in te kunnen vullen.

Alex Langius /Eugene van Mierlo

Pagina 67.

Bij het benoemen van het omgevingsplan worden ons inziens teveel afkortingen genoemd zoals DSO, GEO en KCC zonder dat er enige uitleg gegeven wordt aan de betekenis, hetgeen de leesbaarheid verslechterd, met name voor ouderen. Wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Geen specifieke reden. We betrekken de opmerking op het verder verbeteren van de planning- en controldocumenten. Bij deze alvast de toelichting op de door u genoemde afkortingen: DSO= Digitaal Stelsel Omgevingswet, GEO = afkorting voor GEOgrafische, KCC = Klantcontactcentrum.

Alex Langius

Pagina 68.

Voor het programma omgevingswet was aanvankelijk 696.000 gereserveerd, doch in de praktijk bleek dit uiteindelijk in 2019 circa 330.000 te kosten, dus bleek er 366.000 teveel gereserveerd te zijn. Wat was de reden van deze overschrijding met name omdat er in 2019 geen enkele reden was voor een corona risico?

Antwoord:


Er is inderdaad geen enkele relatie met corona. De programmamiddelen zijn voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. De werkelijke uitputting kan gedurende deze jaren plaatsvinden. Veel programma-activiteiten kennen een aanloopperiode, waardoor er in de eerste periode minder geld wordt uitgegeven, en in de periode daarna meer wordt uitgegeven. Het totaal dient binnen de begroting te blijven.

Eugene van Mierlo

Pagina 69.

Personeelszaken verwacht in 2021 aanzienlijk tekort te schieten met de werving van 3,6% extra personeel. Wat deze 3,6% de belastingbetaler uiteindelijk gaat kosten, is echter niet vermeld. Dit is niet informatief. Wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Het betreft hier een voorgeschreven wijze waarop deze indicator in de begroting opgenomen dient te worden. Totaal geoormerkt budget inhuur begroting 2021 (categorie 4351): € 2.047.600 (inclusief inhuur Soweco) Totale salarislast begroting 2021 (categorie 4110): € 54.607.740 (inclusief B&W, raad, griffie) Totale loonsom + totaal budget inhuur: € 56.655.340 Kosten als percentage van totale loonsom + totale inhuur = € 2.047.600 / € 56.655.340 *100% = 3,614134% = afgerond 3,6%

Alex Langius/Arjen Gerritsen


Pagina

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds. Voor 2020 is hiervoor bestemd 171,3 miljoen voor de gemeente Almelo, voor 2021 wordt rekening gehouden met 173, 7 miljoen. Dit terwijl er nog steeds een landelijke discussie gaande is over het feit in hoeverre Almelo wel of niet gekort gaat worden vanwege de discussie over de herijking en hoogte van de bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo. Bent u het met ons eens dat de genoemde 173,7 miljoen euro een voorbarige stellingname is?

Antwoord:

Politieke vraag. De gemeenten moeten de uitkeringen uit het gemeentefonds minimaal baseren op de meicirculaire 2020. Almelo heeft ervoor gekozen om de septembercirculaire 2020 te verwerken.

Alex Langius


Pagina 73.

De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaart voor de bijtelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de te verwachten loonontwikkeling en de CAO van gemeenteambtenaren. Er wordt echter met geen woord gerept over de inhuurkosten van externen. Alleen een percentage van 3,6% wordt op pagina 72 genoemd zonder vermelding van concrete bedragen, Wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Het betreft hier een toelichting op de bijstelling van de baten en lasten. Deze wordt volledig veroorzaakt door ontwikkelingen in de salarissen en sociale lasten, niet door een stijging van de kosten van externe inhuur.

Alex Langius

Pagina 75.

Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Heeft deze beëindiging van het huurcontract te maken met het feit dat er vanwege corona in het tweede kwartaal van 2020 72% minder migranten asiel heeft gevraagd?

Antwoord:

Voorvertoning in nieuwe tab(opent in een nieuwe tab)


Nee, dit is de einddatum van het bestaande huurcontract.

Alex Langius


Pagina 77.

Onder punt 3,3 bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt het verschil bij de baten veroorzaakt door een actualisatie van de aan “IGM” en Heracles door verstrekte geldleningen. Wie of wat IGM is wordt echter niet vermeld. Wat is hiervan de reden? Ook een splitsing van bedragen ter zake ontbreekt?

Antwoord:

Er is geen inhoudelijke reden. IGM = NV Industriegebouw Maatschappij. Het betreft hier een administratieve wijziging in de interne renteverrekening tussen de taakvelden. De rente die wij van IGM in 2021 ontvangen bedraagt afgerond 142.000 euro. Van Heracles ontvangen wij afgerond 248.000 euro aan rentevergoeding.

Alex Langius

Pagins 82.

Zowel qua absoluut schoolverzuim, relatief verzuim en voorlopige schoolverlaters VO en MBO zijn over 2018 en 2019 helemaal geen percentages of aantallen verstrekt. Derhalve stellen wij u de volgende vragen: Waarom zijn er bij absoluut schoolverzuim zowel in 2018 als 2019 percentages alsmede aantallen niet vermeld in deze indicator? Waarom zijn er bij relatief verzuim over 2019 geen percentages vermeld? Waarom zijn er bij voortijdige schoolverlaters VO en MBO geen percentages aantallen vermeld? In welke aantallen zijn er door handhavers bekeuringen opgelegd vanwege het niet nakomen van de leerplichtwet? Het betreft hier gegevens die wij dienen over te nemen uit landelijke databases.

Antwoord:

Deze gegevens zijn vanaf 2018 niet (meer) verstrekt. Als handhavers van de leerplichtwet delen wij geen bekeuringen uit, sinds onze routing enkele jaren geleden is aangepast bij handhaving van relatief verzuim. De processen verbaal die wij opmaken worden behandeld tijdens zogenaamde leerplichtzittingen. Deze vinden 1 keer per maand plaats met als doel een route voor de leerling te zoeken die passend is om de leerling binnen het onderwijs te behouden. Dan de aantallen, deze zijn niet per kalenderjaar maar per schooljaar. Schooljaar 2018-2019 26 processen verbaal opgemaakt, waarvan 4 voor luxe verzuim en 22 voor relatief verzuim Schooljaar 2019-2020 5 processen verbaal opgemaakt voor relatief verzuim De reden waarom er zo’n groot verschil tussen beide schooljaren zit heeft te maken met de sluiting van de scholen tijdens de corona periode maart tot en met mei. In deze periode konden we juridisch gezien niet handhaven, en eind schooljaar is vaak de periode dat de meeste processen verbaal worden opgemaakt.

Alex Langius.


Pagina 84.

Het percentage niet wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder wordt over jaren 2017, 2018 en 2019 niet vermeld. Wat is hiervan de reden?

Antwoord:

Het betreft hier gegevens die wij dienen over te nemen uit landelijke databases. Deze gegevens zijn vanaf 2017 niet (meer) verstrekt.


Alex Langius.


Pagina 85.

Waarom zijn bij sportbeleid en activering, Musea en Cultureel Erfgoed de baten over 2019 onvermeld gebleven?

Antwoord:


Er zijn op deze taakvelden geen baten.

Alex Langius.

Pagina 86.

Waarom zijn er bij indicator jongeren met een delict voor de rechter, kinderen in uitkeringsgezin en werkloze jongeren over 2019 geen aantallen of percentages vermeld?

Antwoord:

Het betreft hier gegevens die wij dienen over te nemen uit landelijke databases. Deze gegevens zijn niet verstrekt.


Alex Langius.


Pagina 87

Waarom zijn er bij taakvelden restafval en hernieuwde elektriciteit over 2019 geen aantallen of percentages genoemd?

Antwoord:


Het betreft hier gegevens die wij dienen over te nemen uit landelijke databases.
Deze gegevens zijn niet verstrekt.


Alex Langius.


Pagina 88.

In deze indicator wordt over 2021 een uitkering van Rijksoverheid verwacht van ruim 173,5 miljoen terwijl deze nog helemaal niet definitief is vastgesteld door de Rijksoverheid, Dit mede vanwege de landelijke herijking discussie over deze uitkeringen aan 355 lokale overheden? Bent u met ons eens dat dit een niet correcte voorstelling van zaken is? Zo ja, bent u bereid deze informatie te verbeteren ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verkeerde indrukken bij lokale overheden?

Antwoord:

De uitkering uit het Gemeentefonds van ruim 173,5 miljoen is gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Gemeenten zijn verplicht om de uitkeringen uit het gemeentefonds minimaal te baseren op de meicirculaire 2020. Almelo heeft voor de begroting 2021 ervoor gekozen om de septembercirculaire 2020 te gebruiken (akkoord provincie)

Alex Langius

Pagina 89.

In de komende periode zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) isamenspraak gaan met de leden. Teneinde, mede op basis van de herijking, de koers uit te zetten voor een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk. Hierover stellen wij u de volgende vragen: Is het u bekend dat vanwege de heersende corona epidemie er enorme financiële tekorten zijn ontstaan bij de meeste lokale overheden? Zo ja, wat is dan de reden dat u desalniettemin een nog kleinere afhankelijkheid van de landelijke Rijksoverheid wil voorstellen in de wetenschap dat het merendeel van de 355 lokale overheden sinds maart 2020 in nog zwaarder coronaweer terecht is gekomen?

Ja. Politieke vraag.

Alex Langius

Begroting 2021 – Aanvullende toelichting Sociaal Flankerend beleid

De regeling Sociaal Flankerend Beleid (SFB) is één van de pijlers onder het mobiliteitsbeleid van het personeel. Het is enerzijds een sociaal beleid, omdat het voor oudere werknemers aantrekkelijk maakt om vervroegd uit te treden met behoud van het salaris gedurende de periode van vervroegde uittreding tot aan ontslagdatum. Deze periode is veelal een aantal maanden en gemaximeerd op 1 jaar. Anderzijds is het een sociaal beleid omdat we hiermee in staat zijn jongere medewerkers aan te trekken en hen een kans op de arbeidsmarkt te geven om zich te ontwikkelen en om ervaring op te doen.

De kosten voor de tijdelijke doorbetaling van het salaris voor medewerkers die gebruik maken van de regeling SFB zijn voor rekening van de werkgever, de gemeente Almelo dus. De hoogte van deze kosten bedraagt in 2021 ruim € 1 mln, in 2022 € 260.000 en in 2023 € 80.000. In de begroting 2021- 2024 hebben we deze doorbetaling als transitievergoeding aangemerkt. Over dit bedrag draagt de werkgever de RVU heffing af, de zgn RVU boete. Momenteel ligt het voorstel om de Pensioenwet te wijzigen bij de Tweede Kamer. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat er onder voorwaarden er waarschijnlijk een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (de RVU) komt. Op basis van het wetsvoorstel zal overigens nog steeds gedeeltelijk sprake
zijn van RVU-heffing (als het voorstel in de huidige vorm wordt aangenomen). Dit omdat sprake is van een drempelvrijstelling. Aangezien hier sprake is van een wetsvoorstel en nog geen besluiten zijn
genomen, mag duidelijk zijn dat we als gemeente Almelo vooralsnog verplicht zijn de huidige RVU heffing af te dragen. Deze heffing (boete) hebben we dan ook in het financieel meerjarenperspectief verwerkt.

Voor wat betreft de transitievergoeding willen we benadrukken dat dit alleen de doorbetaling van het salaris betreft gedurende de periode van vervroegde uittreding tot aan ontslagdatum (veelal een aantal maanden en gemaximeerd op 1 jaar). Als de indruk bestaat dat er bovenmatige transitievergoedingen zijn betaald (‘gouden handdrukken’) dan is dat niet juist. In alle gevallen ‘kost’ het de werknemer ook zelf een stukje inkomen. Dat hangt af van de leeftijd. Hoe jonger je wilt deelnemen, hoe meer je er zelf aan meebetaalt. De medewerkers nemen immers zelf ontslag en ontvangen van de gemeente Almelo geen salaris meer vanaf de ontslagdatum tot aan de pensioendatum. Dat maakt dat de regeling eigenlijk pas interessant wordt voor mensen van plm. 61 jaar en ouder. Het is dus een bewuste keuze geweest van de deelnemers: eerder met pensioen in ruil voor een klein inkomensverlies maar wel met een gefaciliteerde pensioenvoorziening.

Er zijn 40 medewerkers die gebruik maken van de regeling SFB. Deze medewerkers laten taken achter. Voor 50% vangen we deze taken binnen de huidige formatie op. Voor de overige 50% is er vervanging nodig om de formatieve knelpunten die door de regeling SFB ontstaan, op te kunnen lossen. De noodzakelijke kosten van deze vervanging/verjonging bedraagt ruim € 1,1 mln.

Samenvattend 2021 2022 2023 2024. Bruto vrijval salarisbudget deelnemers -2,24 -2,30 -2,19 -2,14. Doorbetaling salaris deelnemers 1,06 0,26 0,08 0,00 Sociaal flankerend beleid – (netto) vrijval salarisbudget deelnemers-1,18 -2,04 -2,11 -2,14. Sociaal flankerend beleid – salarislasten vervanging 1,14 1,26 1,16 1,16. Sociaal flankerend beleid – kosten RVU 0,55 0,13 0,04 0,00 Totaal 0,51 -0,65 -0,91 -0,98 -/- = baten/positief, + = lasten/negatief bedragen in mln. euro’s. Conform toezegging in het politiek beraad en technisch vragenuur m.b.t de begroting hebben wij in bovenstaand overzicht de netto vrijval salarisbudget nader gespecificeerd in de bruto vrijval en de doorbetaling van het salaris van deelnemers aan de regeling SFB. Verder blijkt uit bovenstaande uiteenzetting, dat de regeling SFB structureel een voordeel oplevert dat oploopt naar 0,98 mln. vanaf 2024.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER DE PROGRAMMABEGROTING 2021

23 oktober 2020

Stadhuis Almelo

54. Komt Almelo in 2022 beter uit met de Rijksmiddelen, zoals WMO en Jeugdzorg?

67. Bij het benoemen van het omgevingsplan worden ons inziens teveel afkortingen genoemd zoals DSO, GO en KCC zonder dat er enige uitleg gegeven wordt aan de betekenis, hetgeen de leesbaarheid verslechterd, met name voor ouderen. Wat is hiervan de reden?

68.  Voor het programma ‘omgevingswet’ was aanvankelijk 696.000 gereserveerd, doch in de praktijk bleek dit uiteindelijk in 2019 circa 330.000 te kosten, dus bleek er 366.000 teveel gereserveerd te zijn. Wat was de reden van deze overschrijding, met name omdat er in 2019 geen enkele reden was voor een coronarisico ?  

69.  Personeelszaken verwacht in 2021 aanzienlijk tekort te schieten met de werving van 3,6% extra personeel. Wat deze 3,6% de belastingbetaler uiteindelijk gaat kosten, is echter niet vermeld. Dit is niet informatief en wat is hiervan de reden?  

ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
Voor 2020 is hiervoor bestemd 171,3 miljoen voor de gemeente Almelo, voor 2021 wordt rekening gehouden met 173,7 miljoen. Dit terwijl er nog steeds een landelijke discussie gaande is over het feit in hoeverre Almelo wel of niet gekort gaat worden vanwege de discussie over de herijking en hoogte van de bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo.
Bent U het met ons eens dat de genoemde 173,7 miljoen euro een voorbarige stellingname is ?  

73.  De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte loonontwikkeling en de CAO voor gemeenteambtenaren. Er wordt echter met geen woord gerept over de inhuurkosten van externen. Alleen een percentage van 3,6% wordt op pagina 72 genoemd zonder vermelding van concrete bedragen. Wat is hiervan de reden?  

75.  Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Heeft deze beëindiging van het huurcontract te maken met het feit dat er vanwege corona in het 2e kwartaal van 2020 72% minder migranten asiel heeft gevraagd ?

 
77.  Onder punt 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt het verschil bij de baten veroorzaakt door een actualisatie van de aan “IGM” en Heracles door verstrekte geldleningen. Wie of wat IGM is, wordt echter niet vermeld. Wat is hiervan de reden ? Ook een splitsing van bedragen ter zake ontbreekt ?

 1. Zowel qua absoluut schoolverzuim, relatief verzuim en voortijdige schoolverlaters VO en MBO zijn over 2018 en 2019 helemaal geen percentages of aantallen verstrekt. Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er bij absoluut schoolverzuim zowel over 2018 als 2019 geen percentages alsmede aantallen vermeld in deze indicator ?
  Waarom zijn er bij relatief verzuim over 2019 geen percentages vermeld?
  Waarom zijn er bij voortijdige schoolverlaters VO en MBO geen percentages aantallen vermeld ?
  In welke aantallen zijn er door handhavers bekeuringen opgelegd vanwege het niet nakomen van de leerplichtwet
 1. PERCENTAGE NIET-SPORTERS:
  Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder wordt over jaren 2017, 2018 en 2019 niet vermeld.
  Wat is hiervan de reden?
 2. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE:
  Waarom zijn bij Sportbeleid en activering, Musea en Cultureel erfgoed de baten over 2019 onvermeld gebleven ?
 3. INDICATOR JONGEREN:
  Waarom zijn er bij jongeren met een delict voor de rechter, kinderen in uitkeringsgezin en werkloze jongeren over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 4. INDICATOR RESTAFVAL EN HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT:
  Waarom zijn er bij beide taakvelden over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 5. ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
  In deze indicator wordt over 2021 een uitkering van Rijksoverheid verwacht van ruim 173,5 miljoen terwijl deze nog helemaal niet definitief is vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit mede vanwege de landelijke herijking discussie over deze uitkeringen aan 355 lokale overheden?
  Bent U het met ons eens dat dit een niet-correcte voorstelling van zaken is ? Zo ja, bent U bereid om deze informatie te verbeteren ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verkeerde indrukken bij lokale overheden?
 6. HERVORMING LOKAAL BELASTINGGEBIED:
  In de komende periode zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak gaan met de leden. Teneinde, mede op basis van de herijking, de koers uit te zetten voor een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk.
  Hierover stellen wij U de volgende vragen:
  Is het U bekend dat vanwege de heersende coronapandemie er enorme financiële tekorten zijn ontstaan bij de meeste lokale overheden?
  Zo ja, wat is dan de reden dat U desalniettemin een nòg kleinere afhankelijkheid van de landelijke Rijksoverheid wil voorstellen in de wetenschap dat het merendeel van de 355 lokale overheden sinds maart 2020 in nog ‘zwaarder coronaweer’ terecht is gekomen ?

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN PVA AAN COLLEGE B&W INZAKE VOLKSTUINCOMPLEX

23 oktober 2020

Behandeld door zûm Grotenhof

Onderwerp:

schriftelijke vragen van PVA aan college inzake volkstuincomplex Sluitersveld

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 13 september jl. heeft u namens de fractie Partij Vrij Almelo vragen gesteld over de communicatie met omwonenden over een mogelijke verplaatsing van de volkstuinvereniging Sluitersveld.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Klopt het dat de Gemeente Almelo al haar publieke bekendmakingen publiceert op www.Overheid.nl en op haar eigen site www.Almelo.nl gemeentenieuws?

Antwoord:

Het klopt dat aanvragen om een omgevingsvergunning en besluiten op deze aanvraag om omgevingsvergunning digitaal worden gepubliceerd op overheid.nl, op www.officielebekendmakingen.nl en via gemeentenieuws in ‘Over uw buurt’.

Vraag 2.

Kunnen betrokken partijen na deze publicatie eventueel een bezwaar hierop indienen?

Antwoord:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen tegen een besluit. Het indienen van een bezwaar staat niet voor iedereen open, je moet wel belanghebbende zijn. Alle criteria hiervoor staan in de genoemde wet.

Vraag 3.

Is het de normale gang van zaken dat gemeente ambtenaren omwonenden telefonisch benaderen c.q. schriftelijk informeren alvorens een publicatie heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

Dat kan aan de orde zijn. Om participatie te bevorderen zijn de inwoners in de omgeving van deze locatie geïnformeerd, (brief, bezoek, telefonisch). Met deze manier van informeren wil de gemeente, voordat een formele procedure gaat lopen, alvast met inwoners in gesprek komen om
vragen te beantwoorden en kennis te nemen van mogelijke bezwaren.

Vraag 4.

Is het de normale gang van zaken dat ambtenaren voorbeeld bezwaarschriften naar omwonenden stuurt met het verzoek bezwaar te maken tegen de tuindersvereniging?

Antwoord:

Nee, dat is niet de gebruikelijke gang van zaken en voor zover wij hebben kunnen nagaan is dat ook niet gebeurd.

Vraag 5.

Hebben deze eerder genoemde ambtenaren een adviserende functie inzake
omgevingsvergunningen ten nadele van de aanvrager? Indien ja, waarom is dat? Zo niet, hoe moet men dit dan opvatten?

Antwoord:

Nee, de ambtenaren die betrokken zijn geweest bij de participatie en de informerende contacten met omwonenden zijn niet betrokken bij het proces van vergunningverlening.

Vraag 6.

Mag men concluderen dat ambtenaren mogen adviseren tot het aanzetten en indienen van bezwaarschriften?

Antwoord:

Nee, zie antwoord vraag 4.

We gaan ervan uit hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne A. Gerritsen

ALMELO, PROGRAMMABEGROTING 2021

19 oktober 2020

Partij Vrij Almelo

Paginagewijs (188 pagina’s) zullen wij trachten een en ander te analyseren:

Voorwoord:

Burgemeester A.J. Gerritsen heeft het over een mooie toekomst, maar dat vragen wij ons af, vanwege de voortdurende lobby richting Den Haag voor nòg méér Algemene uitkering van de Rijksoverheid, terwijl Almelo reeds voor 80% of 2305 euro van alle inkomsten per Almeloër, al decennia aan het subsidie infuus van de Rijksoverheid ligt, terwijl vele andere gemeenten het met veel minder geld uit Den Haag moeten doen, zoals Utrecht met 60% en Bunschoten, zelfs met 40%. We hebben het dan nog niet over het feit dat er een herijking aankomt waarin bepaald is dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo met circa 73.000 inwoners, zeker gekort gaan worden ten behoeve van grotere steden met meer dan 100.000 inwoners.

Vooralsnog ging het in 2019 nog redelijk goed in Almelo met een groei van 1.200 banen en was daarmee toen zelfs nog de derde snelste groeier van de regio Twente.

UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS PER INWONER:
Almelo 2305 Nederland 1813 BRON: CBS 2020

Zoals U hierboven leest worden de Almeloërs, financieel al flink gematst door ‘Den Haag’.

Ook de afname van het bijstandsbestand in 2019 gaf menige Almeloër aanvankelijk enige hoop op een betere toekomst, alsmede een beter veiligheidsgevoel, dus minder misdrijven, maar dit is nu ook weer voorlopig verleden tijd anno 2020.

Men fantaseert nog wel over een tweede zonnepark aan de Aadijk, wat zou gaan behoren tot de 10 grootste parken van Nederland, maar een dergelijke oppervlakte gaat echter ten koste van onze agrariërs en een betaalbare voedselvoorziening, met name in Almelo.

Want dat Almelo het qua begroting niet breed heeft, blijkt wel uit het feit dat Almelo al vele jaren, structureel onder repressief toezicht staat van de provincie Overijssel.

Ook is er begin 2020 in Almelo veel misbruik of oneigenlijk gebruik geweest van zorggelden door zorgaanbieders. Er is inmiddels al voor ruim 3 miljoen euro teruggevorderd bij deze zorgaanbieders wegens fraude.

 1. Ook heeft corona sinds maart 2020 veel impact op de gemeente Almelo. Zo zijn er veel parkeeropbrengsten en inkomsten uit toeristenbelasting weggevallen.
 2. Uiteindelijk betekent dit voor een gemiddeld gezin met een eigen woning dat de woonlasten in 2021 ten opzichte van 2020 stijgen met 33 euro (3,9%). Voor een huurder stijgen de woonlasten van 2020 met 16 euro (3,7%). Ook wil dit College het aanbod aan sociale huurwoningen verminderen teneinde beter aan te sluiten op de behoeftes van de Almeloër. Dit is echter in strijd met het feit dat Almelo qua gemiddelde koopkracht al decennia onderaan staat in de ranking van de provincie Overijssel. Kortom, de Almeloër met de smalle beurs kan het in de toekomst wel vergeten !

Een ander punt van aandacht is de toenemende winkelleegstand. Deze leegstand kan Almelo tegengaan door transformatie in betaalbare woonhuizen. Nu is het zo dat op sommige plekken buiten de grote winkelstraten de leegstand wel 50% is, zo verklaarde ook Jan Martin van Rees zelve, nota bene Wethouder van Almelo. “Almelo is te klein voor het tafellaken, en te groot voor het servet” zo verzuchtte hij namens Lokaal Almelo Samen.

Qua duurzaamheid ambieert het College wijkuitvoeringsplannen voor de overgang van 3, dus meerdere wijken in Almelo, om deze aardgasvrij te maken. Enerzijds ontstaat er dan enorm veel kapitaalvernietiging door het buiten werking stellen van vele kilometers goed functionerend aardgasnetwerk, anderzijds zou men eenvoudig kunnen aankoppelen met het aardgasnetwerk aan het Duitse aardgasnetwerk, net over de grens met Duitsland, zodat de Almeloërs weer voor vele jaren voorzien kunnen worden van schone, wellicht betaalbare energie door onze oosterburen.

 1. AANTAL BIJSTANDSGERECHTIGDEN:
  Het gunstigste scenario gaat uit van een groei van het bijstandsbestand met ongeveer 8% ten opzichte van 2020 en het slechtste scenario van een groei van zelfs 20%.
 2. TOEZICHTHOUDERS EN JURIDISCH MEDEWERKERS WMO EN JEUGD:
  Tot met maart 2020 zijn er 35 onderzoeken afgerond gericht op misbruik of oneigenlijk gebruik van zorggelden door zorgaanbieders. Er is inmiddels voor 3 miljoen euro teruggevorderd. Gezien de succesvolle inzet van de toezichthouders wil het college de formatie van de toezichthouders structureel in de begroting opnemen.
 3. BEGROTINGSSALDO:
  Tussen 2021 en 2024 nemen de uitgaven voor Bestuur (Gemeenteraad & College) en ambtelijke ondersteuning toe van 40,5 miljoen naar 50,7 euro, wat neerkomt op een stijging van 25% in 5 jaar wat duidelijk veel meer is dan de jaarlijkse inflatie.
 4. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN ALMELO ?
  Niet veel, vrezen wij omdat het al meer dan 10 jaar fout gaat met Almelo, een artikel 12 status heeft gehad en al die tijd onder repressief toezicht stond van de Provincie Overijssel.
 5. EFFECTEN CORONACRISIS:
 6. Het aantal bezoekers kan afnemen als gevolg van gewijzigd koopgedrag. De kans is dan groot dat het aantal bezoekers van de binnenstad duurzaam afneemt. Enerzijds omdat er als gevolg van de economische crisis minder bestedingsruimte is, anderzijds omdat wij verwachten dat de coronacrisis zal leiden tot een duurzame verandering van het koop/consumentengedrag.
 7. Impact doelstelling:

Als de situatie blijft, zoals hij nu is, betekent dit dat we de doelstelling voor 2022 met circa 30% moeten gaan bijstellen. Absoluut betekent dit dat we voorstellen om de doelstelling van 87.000 bezoekers in 2022 bij moeten stellen naar 61.000. Dit is echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis en de mate waarin dit leidt tot een duurzame wijziging van het consumentengedrag. Misschien is het een verbetering als er meer mensen vanuit de overvolle en steeds meer onleefbare Randstad, in Almelo komen wonen?

 1. Aantal vestigingen onder druk, lees toename leegstand. Er bestaat een kans dat de leegstand in de binnenstad zal toenemen als winkels en bedrijven hun deuren gaan sluiten. Dit geldt voornamelijk voor de non-food sector en treft zowel grootwinkelbedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Met name mode- en schoenenwinkels zullen hard geraakt worden. De verwachting dat in 2021 landelijk zeker 15% van de non-foodwinkels zal verdwijnen.

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:
Faillissement van bedrijven en instellingen per 1.000 vestigingen:
Almelo 4,6% Nederland 2,3% BRON : CBS 2019
Hoogte ambtelijke regeldruk:
Almelo 46,0% Nederland 36,8% Ondernemerspeiling WSG
ZZPers met laag inkomen % inkomen tot 15.000 euro
Almelo 7,7% Nederland 8,5% BRON: CBS

 1. PROGRAMMA ECONOMIE EN PARTICIPATIE:
  In Almelo zijn meer banen beschikbaar dan er beroepsbevolking is en toch heeft Almelo 60% méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. Er is dan ook sprake van een disbalans die jaren geleden is ontstaan en die grote impact heeft op de sociaal economische ontwikkeling van Almelo en op onze begroting. Het College heeft dan ook de ambitie om die balans te herstellen.

HUISHOUDENS MET BETAALRISICO IN CORPORATIEWONINGEN:
Almelo 20,8% Nederland 16,9% BRON: WSJG

Onderzoek heeft aangetoond dat Almelo een relatief grote voorraad sociale huurwoningen kent. En dat de huurders een relatief groter beroep doen op onze sociale voorzieningen (bijstand en zorg).

Investeren in Almelo loont ! investeren in het vestigingsklimaat, investeren in Almeloërs en investeren in de samenwerking met partners heeft zich uitbetaald in een groei van de werkgelegenheid van 1.200 banen naar 43.000 banen eind 2019, een groei van 2,9% en Almelo was daardoor de 3e snelle groeier in Twente, maar dat was vóór Corona maart 2020. Oude resultaten zijn dus geen garantie voor de toekomst !
Landelijke berekeningen laten inmiddels zien dat in 2020 er uiteindelijk sprake zal zijn van een economische krimp van -5% !
Almelo moet zich dan ook gaan beperken met de instroom van buiten Nederland, dus grenzen dicht. De migratie gaf in het 2e kwartaal van 2020 al een afname van 72%, dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zei ooit een bekende voetbalanalist !

 1. STRATEGISCHE EN OPERATIONALE DOELSTELLINGEN:
  Minder mensen in de bijstand: maar met de ingeslagen weg in 2018 lijkt de ambitie van 2.200 uitkeringen in 2022 nu niet meer reëel. Al hoewel we daar op termijn wel naar terug moeten. Almelo moet dan ook zijn ambitie voor deze bestuursperiode tot 2022 helaas vooralsnog aanpassen naar 2.575 uitkeringsdossiers eind 2021
 2. WAT MOET ER GEBEUREN IN ALMELO:
 • Zo wie zo willen we een vermindering van een mismatch op de arbeidsmarkt. Daarom: meer flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt en een bredere inzet van werknemers blijkt ook nu, erg belangrijk. Daarom doet Almelo mee in zoveel mogelijk projecten, die beogen om de huidige arbeidsmarkt èn scholingsstructuur meer in te richten op competentie ontwikkelingen bij onze jeugd èn werknemers. Tot juni 2020 waren er bijvoorbeeld 2.667 aanvragen gedaan bij het Twents Fonds voor Vakmanschap waarvan 414 door Almelose bewoners. Van deze aanvragen zijn er 127 toegewezen, dat is bijna 33% !
 • De inzet van schuldenspecialisten leidt tot een netto maatschappelijk resultaat, door onder meer het voorkomen van (toenemende) schuldenlast (63%), huisuitzettingen (12%) afsluiting van gas, water en licht. Het netto rendement welke deze schuldenspecialisten hebben gerealiseerd (periode 01-03-2020 t/m 31-07-2020) is 16.000 euro.
 1. WERKGELEGENHEID:
  Techniek en jongeren is al jaren, ook in Almelo, een uitdaging. Onze
  bedrijven springen dan ook om nieuwe aanwas.

HANDHAVINGSBELEID:
Bij het aanvragen van uitkeringen moet worden toegezien op de juiste
verblijfplaats, alsmede inkomsten uit andere bronnen en de vermogenssituatie, ook in het buitenland.

Zo wordt er gedurende een periode van 3 jaar op projectmatige basis het vermogen en/of inkomsten van klanten in het buitenland gecontroleerd door alle bijstandsgerechtigden te benaderen met de vraag om Almelo hierover te informeren over eigen vermogen en bij vermoedens hiervan, deze actief te toetsen.
Bij twijfel worden vervolgonderzoeken ingesteld in samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).

 1. BEDRIJVENTERREINEN:
  Het aanbod van bedrijfskavels in Almelo tot 2 hectare raakt op. In 2020 is de voorraad 17 hectare, inmiddels nagenoeg volledig met mondelinge verkoopovereenkomsten vastgelegd. Deze overeenkomsten worden in 2020 omgezet in ‘reserveringsovereenkomsten’ en ‘verkoopovereen-komsten’.

VERBETEREN VESTIGINGSKLIMAAT:
De Stichting Almelo Promotie (SAP) voert voor de gemeente Almelo tal van promotieactiviteiten uit, is verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidiegelden en ondersteuning hiervan. Veel evenementen konden in 2020 vanwege corona niet doorgaan en de onzekerheid over 2021 is groot.

 1. AMBITIE DUURZAAMHEID:
  Almelo is bij uitstek een bomen- en waterstad. Niet veel steden in Nederland kunnen bogen op water dat tot in het stadshart reikt. Evenmin hebben veel steden de hoeveelheid water die Almelo rijk is. Almelo wordt ondertussen nog groener en krijgt méér water zodat we als stad voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatveranderingen.
  Zo wil men in 2022 een extra toename van 6.000 m2 groen en onverhard terrein in de openbare ruimte van de gemeente Almelo.
  Toename van in totaal 5.000 m2 open water in 2022.
  Dat er in 2022 1.000 personenauto’s die rijden op elektriciteit of waterstof.
  Ook wil Almelo subsidie aanvragen bij het Rijksoverheid voor een ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. De Partij Vrij Almelo is echter van mening dat dit soort experimenten niet alleen onnodig zijn, maar ook op termijn zorgen voor een enorme kapitaalvernietiging van het prima functionerende lokale ondergrondse leidingnetwerk voor aardgas. Bovendien kunnen we een korte, slechts enkele kilometers lange aardgasverbinding, realiseren met onze buren in Duitsland. Ook is er een discussie gaande in de 2e Kamer over een forse uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales, wat met name een zeer schone oplossing is.
  Ook willen steeds meer inwoners een persoonlijke laadpaal voor de auto aanvragen. Om dit in goede banen te leiden wordt er in 2021 een visie laad-infrastructuur opgesteld.
  In 4 jaar wordt alle openbare verlichting versneld omgezet naar LED-verlichting. In totaal zullen er dan ook 11.000 armaturen vervangen worden.
  Het gemeentelijk wagenpark wordt zoveel mogelijk vervangen met elektrisch, waar dat kan.
  70% van de woningen in Almelo is particulier eigendom. Een actie om met korting een regenton aan te schaffen wordt in deze strategie meegenomen.

Door de huidige omstandigheden, als gevolg van het coronavirus, kan het verduurzamen van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen en de aanschaf van elektrische auto’s bij (met name) bedrijven een iets lagere prioriteit krijgen.

DUURZAME LEEFOMGEVING, BOMEN PER INWONER:
Almelo 1,9 Nederland 4,8 BRON: Cobra Groeninzicht
VERSTEENDE OPPERVLAKTE IN TUINEN:
Almelo 55% Nederland 49% BRON: Cobra Groenzicht

GELUIDSBELASTING AAN GEVEL HOGER DAN 60 DECIBEL:
Almelo 22,5% Nederland 13,4% BRON: RIVM 2016

ENERGIETRANSITIE HERNIEUWBARE ENERGIE:
Almelo 4,3% Nederland 7,6% klimaatmonitor/RWS 2018
WONINGEN MET ZONNEPANELEN:
Almelo 9,6% Nederland 12,% CBS-Zonnestroom 2010

 1. PROGRAMMA VEILIGHEID:
  STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
  In 2022 krijgen kwetsbare mensen meer passende zorg en veroorzaken ze minder overlast in buurten.
  In 2022 hebben inwoners meer vertrouwen in hoe de gemeente hand-haaft en toezicht houdt in wijken en buurten.
  In 2022 zijn Almeloërs zich meer bewust van de veiligheid in hun stad en dragen ze hier zelf meer aan bij:
  In 2022 voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veiliger in de stad en hun buurt en ervaren minder overlast:

Kortom, als blijkt dat hieraan in 2022 niet of in onvoldoende mate wordt voldaan zal de Partij Vrij Almelo hierover mondelinge- en schriftelijke vragen gaan stellen en eventueel moties van wantrouwen richting de Burgemeester als Hoofd van de Almelose Politie gaan lanceren !

RECHTSORDE LOOPT GEVAAR DOOR TEKORT AAN AGENTEN:
Er is een dramatisch tekort aan politieagenten. Er komen alleen maar meer taken en veel dienders gaan met pensioen. De oud-commissarissen Rob Hessing en Hendrik Karreman maken zich beiden grote zorgen: teveel criminaliteit blijft nu al onder de radar. Door een tekort aan personeel bij de ‘gewone’ recherche worden zaken niet opgepakt. We zien daarnaast een toenemende vraag naar het beveiligen van politici, bestuurders, getuigen, advocaten en en gewone burgers door (doods)bedreigingen. Het continu beveiligen van één persoon legt beslag op 36 politiemedewerkers. Dus als 100 personen rond de klok beveiligd moeten worden, zijn daar 3.600 politiemensen voor nodig. Een paar honderd politiebureaus zijn de afgelopen jaren onder Rutte gesloten. Het tekort aan personeel neemt verder toe doordat 17.000 agenten binnenkort met pensioen gaan. In de komende 5 è 10 jaar wordt dit tekort dramatisch groot. In 2010 woonden er 16.575.000 mensen in ons land. Er waren toen 63.236 politiemensen; 0,4% van de bevolking. De bevolkingsgrootte in 2030 wordt bij ongewijzigd Rutte-migratiebeleid geschat op 18.400.000 (Bron CBS). Alleen al vanwege deze demografisch ontwikkeling tot 2030 zijn er dus 7.300 agenten extra nodig! De conclusie is dat we, alles bij elkaar genomen, de komende 10 jaar minimaal 13.000 agenten tekortkomen. De capaciteit van werving, selectie en opleidingen zal snel moeten worden uitgebreid om dit te voorkomen. Het ‘maken’ van een agent duurt al gauw 4 à 5 jaar. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 15-10-2020.

 1. CAMERATOEZICHT !
  Allereerst zal er veel meer cameratoezicht moeten komen, eventueel ondersteund door drones die op 500 meter hoogte geruisloos en onzichtbaar als extra ogen gaan fungeren voor dienders in het politiebureau die de drones comfortabel vanuit de stoel kunnen aansturen.

TOTAAL MISDRIJVEN PER 10.000 INWONERS: BRON:WSJG
Almelo 42,32 Nederland 36,16
DIEFSTAL EN INBRAAK PER 10.000 INWONERS: BRON: WSJG
Almelo 2,20 Nederland 1,53

% JONGEREN 12-23 JAREN, MET JEUGDRECLASSERING PER 10.000 INW.
Almelo 0,6% Nederland 0,3% BRON: WSJG

OVERVAL PER 10.000 INWONERS BRON: WSJG
Almelo 0,27% Nederland 0,03%

POLITIEREGISTRATIE OVERLAST DAKLOOS PERSOON PER 10.000 INW.
Almelo 2,10 Nederland 1,53 BRON: WSJG

ZEDENMISDRIJVEN PER 10.000 INWONERS
Almelo 6,73 Nederland 4,22 BRON: WSJG

POLITIEREGISTRATIE OVERLAST VERWARD PERSOON PER 10.000 INW.
Almelo 8,28 Nederland 5,93 BRON: WSJG

VERBODEN WAPENBEZIT EN HANDEL PER 10.000 INWONERS
Almelo 5,90 Nederland 3,61 BRON: WSJG

WAT MAG DIT PROGRAMMA VEILIGHEID KOSTEN?
In 2019 was er nog sprake van een bescheiden investering van 88.000 euro, welke voor 2020 ingepland is voor een hogere investering van 312.000 euro, welke investering voor 2021 èn 2022 mogelijk weer verlaagd wordt naar 200.000 euro waarbij wij ons afvragen waarom dit bij voorbaat weer verlaagd wordt, mede omdat er nog altijd veel onduidelijk is over de coronagevolgen en dientengevolge lagere koopkracht en wellicht veel meer, hieruit voortvloeiende, criminaliteit ! De middelen veiligheid zijn immers structureel beschikbaar en voor 4 jaar toegekend, dus tot en met 2022 !

 1. GAAN MEER ALMELOËRS, ZONDER HULP VAN DE OVERHEID, ZO NODIG MÈT STEUN VAN NAASTEN, ZICH NOG WÈL REDDEN?
 • Met de uitvoering van een preventieagenda?
 • Met een leefstijlinterventie en een jaarlijkse gezondheidheids ‘APK’ via de huisarts of gezondheidscentrum voor alle Almeloërs. Dit teneinde zich beter te leren beschermen tegen allerlei levensgevaarlijke pandemieën,
 • project wonen en zorg senioren, zodat ook senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in het eigen huis. Desnoods met enige gesubsidieerde voorzieningen vanwege mindere validiteit.
  -coalitie tegen eenzaamheid zou opgestart kunnen worden via samenwerking met postbodes die dagelijks geconfronteerd worden met schrijnende leefomstandigheden in hun bezorgwijk. Dan moeten er in de wijken wèl méér postbodes rondlopen. Met slechts één postbode in een hele wijk redt je het ons inziens niet.
  Ook de ANBO begrijpt dat er meer maatregelen genomen moeten worden en vreest voor grote eenzaamheid onder ouderen in een 2e coronagolf. Uit een onderzoek dat ANBO dat 13 oktober jl. onder 5.400 senioren deed, blijkt dat veel ouderen bang zijn om in deze 2e coronagolf besmet te raken met het coronavirus. Zo gaat bijna twee derde van de senioren (68%) niet meer op bezoek bij anderen en ontvangt 74% geen of nauwelijks bezoek. Ze ondernemen dan ook geen activiteiten meer. En daardoor ligt eenzaamheid en sociaal isolement voor veel ouderen op de loer.

ONTWIKKELEN 0- TOT 23-JARIGE ALMELOËRS HUN TALENTEN BETER OP SCHOLEN ?
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, zonder diploma, moet worden teruggebracht. Zo zijn dat er, zonder overheidsingrijpen, zo wie zo 20.000 in 2024.

 1. KOMT ALMELO IN 2022 BETER UIT MET DE RIJKSMIDDELEN, ZOALS WMO EN JEUGDZORG?
  Dat is maar zeer de vraag vanwege de ‘herijking’ door de Rijksoverheid aan lokale overheden, met minder dan 100.000 inwoners zoals Almelo. Armoedemagneten zoals de steden met vaak meer dan 100.000 inwoners hebben vanwege hun bevolkingssamenstelling immers relatief veel meer rijksgeld nodig dan kleinere steden, zoals Almelo. Eind 2020 is er meer bekend over de financiële herijking voor Almelo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onder leiding van de Haagse Burgemeester Jan van Zanen, heeft zich inmiddels al solidair verklaard met de gemeentes onder de 100.000 inwoners. Per 1 maart 2021 wordt er een eerste standpunt verwacht en eind juni een definitief standpunt. Mogelijk dat de ECB in Brussel tussenbeide gaat komen in deze controverse ?
 2. VERSCHERPEN VAN TOEZICHT EN HANDHAVING:
  Er wordt ondertussen ernstig nagedacht over preventieve maatregelen en aanpassing van beleidsuitgangspunten teneinde ongewenste situaties zoals fraude met zorgmiddelen tegen te gaan. En aldus te besparen op de zorgkosten en onrechtmatige verstrekkingen terug te vorderen, voor zover dat mogelijk is.
 3. ZORG EN VEILIGHEID:
  Dit betekent natuurlijk wel dat er een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Zorg zal moeten komen. Over 2019 was hierover nog een prognose van circa 900.000 euro, doch over 2020 gaat deze wellicht toenemen naar 1,55 miljoen !
 4. NIEUWE KWETSBARE GROEPEN:
  Door de voortdurende gezondheidsstress, diverse corona-maatregelen (minder sociaal contact, digitaal werk en onderwijs) en de economische crisis krijgen kwetsbare groepen in Almelo het nòg zwaarder.

DRUK OP PREVENTIE:
Veel gangbare voorzieningen in onze stad hebben reeds veel moeite om ‘coronaproof’ te functioneren, dus of alles gaat lukken, is zeer de vraag !

 1. PROGRAMMA NIEUWSTRAATKWARTIER:
  Zo zijn er een aantal strategische en operationele doelstellingen zoals:
  De basis is op orde (schoon, heel en veilig)
  Een duurzaam sociale en leefbare wijk
  Een ruimtelijk toekomstbestendige wijk
  Een klimaat adaptieve en CO2 vrije wijk via kernenergie
  Meer vertrouwen in de toekomst, gemeente en Rijksoverheid.
  Is er al een nieuwe bestemming gerealiseerd voor de Acaciaschool ?

Voorts wordt er gesproken over de voorbereiding voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte in de Witvoeten- en Gravenstraat. Het gaat om sloop van de huidige woning en waarom was sloop, dus kapitaalvernietiging, echt noodzakelijk ?

 1. Bij het benoemen van het Omgevingsplan worden ons inziens teveel afkortingen genoemd zoals DSO, GEO en KCC zonder dat er enige uitleg gegeven wordt aan de betekenis, hetgeen de leesbaarheid verslechterd, met name voor ouderen. Wat is hiervan de reden ?
 2. WAT MAG HET KOSTEN?
  Voor het programma ‘omgevingswet’ was aanvankelijk 696.000 gereserveerd, doch in de praktijk bleek dit uiteindelijk in 2019 circa 330.000 te kosten, dus bleek er 366.000 teveel gereserveerd te zijn. Wat was de reden van deze overschrijding, met name omdat er in 2019 geen enkele reden was voor een coronarisico ?
 3. EXTERNE INHUUR:
  Personeelszaken verwacht in 2021 aanzienlijk tekort te schieten met de werving van 3,6% extra personeel. Wat deze 3,6% de belastingbetaler uiteindelijk gaat kosten, is echter niet vermeld. Dit is niet informatief en wat is hiervan de reden?

ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
Voor 2020 is hiervoor bestemd 171,3 miljoen voor de gemeente Almelo, voor 2021 wordt rekening gehouden met 173,7 miljoen. Dit terwijl er nog steeds een landelijke discussie gaande is over het feit in hoeverre Almelo wel of niet gekort gaat worden vanwege de discussie over de herijking en hoogte van de bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo.
Bent U het met ons eens dat de genoemde 173,7 miljoen euro een voorbarige stellingname is ?

 1. OVERHEAD AMBTELIJKE ORGANISATIE:
  De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte loonontwikkeling en de CAO voor gemeenteambtenaren. Er wordt echter met geen woord gerept over de inhuurkosten van externen. Alleen een percentage van 3,6% wordt op pagina 72 genoemd zonder vermelding van concrete bedragen. Wat is hiervan de reden?
 2. FINANCIEEL VOORUITKIJKEN:
  Onder het onderdeel Algemene uitkeringen en overige uitkeringen van het gemeentefonds wordt op deze pagina onverminderd gesproken over een bedrag van 173,5 miljoen euro over 2021. Almelo stond in 2020 hiermee op de 37 e plaats van de landelijke ranking met een schuld van 168 miljoen, dus wederom een toename van 5,5 miljoen terwijl de landelijke discussie over de desbetreffende bedragen (herijking) aan de 355 lokale overheden nog moet starten. (voorlichter Jos Cuppens van waarstaatjegemeente.nl 06 20263415.
  Bent U het met ons eens dat dit een onjuiste voorstelling van zakelijke informatie is om vooruit te lopen op een nog te voeren discussie en in wezen een ambtelijke verschrijving is ?
 3. BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN:
  Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Heeft deze beëindiging van het huurcontract te maken met het feit dat er vanwege corona in het 2e kwartaal van 2020 72% minder migranten asiel heeft gevraagd ?
 4. VERWIJZINGEN HALT PER 10.000 MINDERJARIGE INWONERS IN DE LEEFTIJD 12-17 jaar.
  Over 2016, 2017 en 2018 worden winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woningen en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners in percentages aangegeven. De cijfers over 2019 ontbreken echter !
  Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er over 2019 geen percentages of aantallen opgenomen in deze indicator ?
  Waarom zijn er slechts percentages vermeld en wordt er over aantallen niet gesproken ?
  Alle daders zijn minderjarig en vallen dus tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de ouders. In hoeverre zijn de verantwoordelijke ouders aansprakelijk gesteld voor het gedrag van hun kinderen en in hoeverre is er werk gemaakt van korting op de door hen ontvangen kinderbijslag teneinde slachtoffers in Almelo schadeloos te stellen?
 5. Onder punt 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt het verschil bij de baten veroorzaakt door een actualisatie van de aan “IGM” en Heracles door verstrekte geldleningen. Wie of wat IGM is, wordt echter niet vermeld. Wat is hiervan de reden ? Ook een splitsing van bedragen ter zake ontbreekt ?

HET ONDERWIJS IN ALMELO:
LEERLINGEN MET MIGRATIEACHTERGROND:
Almelo 21,6% Nederland 18,6% BRON: CBS 2019/ 2020

 1. ABSOLUUT SCHOOLVERZUIM:
  Zowel qua absoluut schoolverzuim, relatief verzuim en voortijdige schoolverlaters VO en MBO zijn over 2018 en 2019 helemaal geen percentages of aantallen verstrekt. Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er bij absoluut schoolverzuim zowel over 2018 als 2019 percentages alsmede aantallen niet vermeld in deze indicator ?
  Waarom zijn er bij relatief verzuim over 2019 percentages verzwegen?
  Waarom zijn er bij voortijdige schoolverlaters VO en MBO geen percentages aantallen vermeld ?
  In welke aantallen zijn er door handhavers bekeuringen opgelegd vanwege het niet nakomen van de leerplichtwet ?

Dit is een zeer kwalijke ontkenning van feiten en bestuurlijk een zeer onbehoorlijke ontwikkeling!

 1. PERCENTAGE NIET-SPORTERS:
  Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder wordt over jaren 2017, 2018 en 2019 niet vermeld.
  Wat is hiervan de reden?
 2. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE:
  Waarom zijn bij Sportbeleid en activering, Musea en Cultureel erfgoed de baten over 2019 onvermeld gebleven ?
 3. INDICATOR JONGEREN:
  Waarom zijn er bij jongeren met een delict voor de rechter, kinderen in uitkeringsgezin en werkloze jongeren over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ? Wat is dit !
 4. INDICATOR RESTAFVAL EN HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT:
  Waarom zijn er bij beide taakvelden over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 5. ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
  In deze indicator wordt over 2021 een uitkering van Rijksoverheid verwacht van ruim 173,5 miljoen terwijl deze nog helemaal niet definitief is vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit mede vanwege de landelijke herijkingsdiscussie over deze uitkeringen aan 355 lokale overheden?
  Bent U het met ons eens dat dit een niet-correcte voorstelling van zaken is ?
  Zo ja, bent U bereid om deze informatie te verbeteren ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verkeerde indrukken bij lokale overheden?
 6. HERVORMING LOKAAL BELASTINGGEBIED:
  In de komende periode zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak gaan met de leden. Teneinde, mede op basis van de herijking, de koers uit te zetten voor een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk.
  Hierover stellen wij U de volgende vragen:
  Is het U bekend dat vanwege de heersende coronapandemie er enorme financiële tekorten zijn ontstaan bij de meeste lokale overheden?
  Zo ja, wat is dan de reden dat U desalniettemin een nòg kleinere afhankelijkheid van de landelijke Rijksoverheid wil voorstellen in de wetenschap dat het merendeel van de 355 lokale overheden sinds maart 2020 in nog ‘zwaarder coronaweer’ terecht is gekomen ?
 7. ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN:
  De waarderingskamer heeft bepaald dat alle woningen in Nederland op 1 januari 2022 gewaardeerd dienen te worden op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit omdat veel andere instanties ook de gebruiksoppervlakte gebruiken, zoals makelaars, taxateurs en woningbouwverenigingen. Hoewel alle professionele organisaties hiervoor dezelfde meetinstructies gebruiken waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid wordt vergroot, houdt men echter geen enkele rekening met de individuele kwaliteit van woningen. Met name in gemeenten waar weinig koopkracht heerst, zoals in Almelo, is er veelal sprake van ernstig achterstallig onderhoud, wat uiteraard van grote invloed is op de werkelijke waarde van woningen. En zeker rekening houdende met catastrofale invloeden zoals bij een coronapandemie het geval is, zal deze marktwaarde eerder afnemen dan toenemen. Wellicht zullen er dan ook extra veel bezwaarschriften ingediend gaan worden vanwege dit soort externe waardebepalingen !

WOONLASTEN DIFFERENTIATIE NAAR OMVANG HUISHOUDENS:
Het is een goede zaak dat de gemeenteraad aan het college heeft verzocht de mogelijkheden om via de riool- en afvalstoffenheffing differentiatie aan te brengen in de woonlasten van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens te onderzoeken, dit uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaald’, zodat eenpersoonshuishoudens minder gaan betalen dan grote kinderrijke gezinnen.

 1. ONTWIKKELING LOKALE LASTEN:
  Uit deze tabel is gebleken dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) in 2021 ten opzichte van 2020 stijgen met 33 euro of 3,9%. Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2020 met 16 euro of 3,7%. Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenaren deel betaald. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met een zeer waarschijnlijk forse koopkrachtdaling van de Almeloër.
 2. OPBRENGST ALLE LOKALE HEFFINGEN:
  Dit klemt des te meer omdat alle 12 lokale belastingen tezamen, in Almelo tussen 2019 en 2021 een stijging aangeven van 46.288 miljoen naar 48.581 miljoen, dus zelfs bijna 5% !
 3. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING:
  Het uitgangspunt is een weerstandsratio van minimaal 1,0, zodat de onderkende financiële risico’s worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstand is nu echter 0,26. Dus Almelo staat nog altijd onder repressief toezicht. Dit klemt des te meer omdat Almelo, ondanks de jaarlijkse inkomsten uit de Algemene Heffingskorting van de Rijksoverheid van circa 80% als groot-ontvanger, al decennia dus structureel aan het subsidie infuus ligt. Almelo kan zich dan ook geen enkele financiële uitspatting of blunder meer veroorloven !

SOLVABILITEITSRISICO:
Almelo 5,3% Nederland 34,2% BRON: VNG 2018

 1. INKOMSTENDERVING:
  We zien dat er steeds meer inwoners gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke heffingen, er komen minder bezoekers naar de binnenstad, reclame inkomsten nemen af, er wordt minder geïnvesteerd door zowel particulieren als bedrijven, wat mogelijk effect heeft op legesinkomsten en het blijft onzeker of er sprake is van een volledige compensatie de Rijksoverheid.

HOGERE UITGAVEN:
Er is ook een kans dat er in 2021 controles moeten worden uitgevoerd om te kijken of er niet onrechtmatig gebruik is gemaakt van overheidsmiddelen. Ook zien we dat er extra inzamel- en verwerkingskosten voor afval zijn, doordat bewoners meer tijd en rond het huis besteden en door het opruimen meer huishoudelijk afval hebben aangeboden.

PREVENTIE, VERANDERENDE EN UITGESTELDE ZORGVRAAG:
De verwachting is dat ouderen liever nog niet in de Wet Langdurige Zorg willen vallen. Dit vanwege het bezoekersverbod in verzorgingstehuizen. Dit heeft als mogelijk gevolg dat er meer beroep wordt gedaan op de WMO-thuiszorg. Ook staan verenigingen en wijkaccommodaties financieel onder druk door bijvoorbeeld het wegvallen van kantineopbrengsten. Ook is er al een ontwikkeling zichtbar dat mensen bij medische of psychische problemen niet tijdig hulp vragen of krijgen bij bijvoorbeeld hun huisarts.

GEZONDHEID, KINDEREN IN UITKERINGSGEZINNEN:
Almelo 9% Nederland 7,0% BRON: CBS 2019

OVERGEWICHT:
Almelo 55% Nederland 48,9% Meerdere bronnen 2016

BEPERKTERE MOGELIJKHEDEN TOT PARTICIPATIE:
Doordat het niet meer mogelijk is grote fysieke bijeenkomsten te organiseren, wordt participatie of inspraak bemoeilijkt. Het niet kunnen organiseren van inspraak draagt op negatieve wijze bij aan het vertrouwen in de lokale en landelijke overheid.

 1. PERSONELE UITVAL AMBTENAREN:
  Door het COVID-19 virus bestaat de kans dat door een besmetting binnen de organisatie een groot deel van een team van ambtenaren in quarantaine moet. Dit kan effect hebben op de continuïteit van de dienstverlening en financiële gevolgen heeft wanneer er personeel, zoals peperdure externen, moeten worden ingehuurd. Om dit risico te beperken zijn er tal van maatregelen genomen, waarvan thuiswerken een van de belangrijkste is.

THUISWERKER MIST COLLEGA’S:
Thuiswerken is een kwestie van wennen, zo vindt 2/3 van de 3244 stelling-deelnemers van de Telegraaf d.d. 16-10-2020 Door de coronamaatregelen zijn kantoren weer helemaal dicht en zijn veel Nederlandse werknemers weer thuis aan de keukentafel of werkkamer aan de slag. Niet alleen wordt hier veel reiskosten en reistijd bespaard voor de ambtenaar, maar ook zou men als lokale overheid veel vierkante meters kunnen transformeren tot betaalbare woonruimte in Almelo.

DIENSTVERLENING EN DIGITALISERING:
DIGID-TRANSACTIES PER 1.000 INWONERS
Almelo 108 Nederland 232 BRON: Logius 2e kw.2020

DRUK OP MAATSCHAPPELIJKE VEERKRACHT, SOCIALE COHESIE EN VERTROUWEN:
Een specifiek aandachtspunt is de positie van flexwerkers en zzp’ers. Zij zijn bij uitstek kwetsbaar voor verlies van inkomen als het economisch tegenzit, doordat hun werk vaak op korte termijn kan wegvallen.
De eenzaamheid (voornamelijk onder 75-plussers) is toegenomen en dit kan als gevolg hebben dat een tijdige signalering van problemen afneemt. In dergelijke gevallen kan het zijn dat nieuwe problemen zich opstapelen op oude problemen. Het risico is dat het gebruik van minimaregelingen zal stijgen. Door de gevolgen van de coronacrisis lopen we ook het risico dat bestaande tweedelingen en polariseringen in de maatschappij, zoals arm-rijk, jong-oud, religie en onderwijs zich verder gaan verdiepen.

 1. FINANCIËLE RISICO’S:
  Naast een uiterst zwak weerstandsvermogen bij Almelo van slechts 0,26 terwijl 1,0 feitelijk minimaal vereist is, zijn er ook nog 15 andere verplichtingen en risico’s, voor in totaal 38,7 miljoen euro, waaraan vroeger of later aan voldaan moet gaan worden.
 2. GRONDEXPLOITATIE:
  De boekwaarde van de voorraden grond is van groot belang voor Almelo, omdat deze waardes op termijn moet worden terugverdiend bij de verkoop. Op zich is dit vooruitzicht positief, getuige ook de publieke verklaring van de Nederlandse Vereniging van Makelaars dat de huizenmarkt nog altijd positief lijkt, ook in Almelo. Dit ondanks het feit dat de grondexploitatie gestaag afneemt van 15% (2019) naar 11% in 2024.
 3. BELEID ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN:
  Kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en gebouwen vragen aanzienlijke investeringen, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze objecten zijn van groot maatschappelijk belang en hebben gezamenlijk een omvang van bijna een miljard euro. Adequaat beheer en onderhoud is dan ook van zeer groot belang om aan de gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en om zo lang mogelijk een goede bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit gezien het feit dat er bij verwaarlozing een enorme kapitaalvernietiging ontstaat in Almelo.
 4. Het areaal kunstwerken in Almelo omvat op dit moment 194 civieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels en 55 waterbouwkundige constructies zoals kademuren.
 5. OPENBARE VERLICHTING:
  De belangrijkste onderdelen van de openbare verlichting zijn de lichtmast, het armatuur en de lamp zelf. De gemeente Almelo kent in totaal 15.754 masten, 16.753 armaturen en 17.278 lampen.

KWALITEIT:
De kwaliteit van de lichtmasten is vooralsnog redelijk. De staat van de armaturen is echter relatief slecht, doordat een groot deel de technische levensduur van 20 jaar inmiddels heeft overschreden. Door de grootschalige overgang naar LED verlichting zal de kwaliteit van het areaal dan ook een flinke impuls krijgen.

DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting voor 2021 vergen een investering van de ombouw naar LED-verlichting circa 1 miljoen euro kosten en het jaarlijks onderhoud kost 197 miljoen euro.

MOBILITEIT, ELEKTRISCHE PERSONENAUTO’S PER 1000 INWONERS:
Almelo 5,1 Nederland 11,8 BRON: RDW 2019

VERKEERSREGELINSTALLATIES:
De gemeente Almelo heeft op dit moment 47 VRI’s. Daarnaast bezit de gemeente Almelo een dynamisch busstation, 8 Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) en twee parkeerverwijssystemen (binnenstad en stadion Heracles)

 1. KWALITEIT:
  Een groot deel van de VRI’s is inmiddels sterk verouderd. De kwaliteit van deze VRI’s is matig tot slecht. In de komende jaren worden veel van de verouderde VRI’s vervangen en zal de kwaliteit hiermee een impuls krijgen.

DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting voor 2021 vergen ter zake een vervangingsinvestering van 569.000 euro en een jaarlijks onderhoud van 439.000 euro.

 1. SPEELVOORZIENINGEN:
  Het huidige areaal omvat 2090 speel- en sporttoestellen en ruim 27.000 m2 aan speelondergronden. Reeds in 2014 is besloten tot een taakstelling op speelvoorzieningen. Als gevolg van deze taakstelling zou het aantal speelvoorzieningen in de loop der tijd met 75% afnemen. Bij de perspectiefnota 2020 is echter besloten dat deze ontwikkeling niet wenselijk is en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor zowel onderhoud als vervanging.

KWALITEIT:
Doordat er lange tijd geen vervanging van speeltoestellen heeft plaatsgevonden neemt de kwaliteit af, met alle letselrisico’s van dien. Nu er vanaf 2021 extra middelen beschikbaar zijn voor zowel vervanging, alsmede voldoende onderhoud, zal de kwaliteit een impuls krijgen. Of de gemeente Almelo door burgers aansprakelijk is gesteld voor letselschade wordt niet vermeld.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting 2021 vergen een jaarlijkse investering van 375.000 euro en een jaarlijks onderhoud van jaarlijks 216.000 respectievelijk 227.000 euro

TAAKVELD HAVENS:
Almelo beschikt over 4 insteekhavens en 2 langshavens (buitenhaven en XL) welke voor diverse economische doeleinden gebruikt worden. De totale lengte van de kade- en oeverconstructies in deze havens bedraagt bijna 4 kilometer.

 1. FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting vergen een jaarlijkse investering van 106.000 euro
 2. RENTE ONTWIKKELINGEN VISIE:
  Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te maken van toekomstige rente-ontwikkelingen. De coronacrisis heeft een enorme economische impact. De pandemie heeft een wereldwijde recessie veroorzaakt en dit leidt tot grote onzekerheid op de financiële markten. De winst van bedrijven staat onder druk en dit drukt ook het vermogen om schulden af te lossen. Banken houden, als gevolg daarvan, rekening met kredietverliezen en lokale overheden steken zich dan ook steeds dieper in de schulden om de economie te stimuleren. De centrale banken zijn vervolgens enorme steunprogramma’s aan het ontwikkelen, hetgeen inmiddels heeft bijdragen aan een stabilisatie en vervolgens daling van de rente. Financieel analisten verwachten tevens dat de rentes, vooral als gevolg van het ruime monetaire beleid, voorlopig nog laag zullen blijven. De rente waartegen de gemeente op dit moment een 10 jaar fixe lening van 25 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten kan afsluiten, bedraagt slechts 0,03% (offerte d.d. 24-9-2020) en heel wat lager dan bij burgers gebruikelijk is.
 3. KASGELDLIMIET:
  De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2021 is dat 8,5% van 298,7 miljoen euro, dus 25,4 miljoen.
 4. SAMENVATTING:
  Door diverse formatiemutaties is de formatie medio 2020 naar 675 ambtenaren toegenomen. De externe inhuur, omdat er kennelijk nog steeds te weinig ambtelijke ‘know how’ in huis is, bedraagt 11%. Het aantal externen is niet benoemd, evenals voor hoeveel zij
  drukken op de begroting.

STAND VAN ZAKEN ORGANISATIEONTWIKKELING:
In 2017 bevond Almelo zich in een situatie waar de kloof, tussen wat politiek gewenst was en ambtelijk gedaan werd, was groot omdat er een onevenwichtig personeelsbestand is, systemen leidend waren geworden en er aldus weinig geïnvesteerd werd in eigen medewerkers. Dit had ook tot gevolg dat het vertrouwen van de inwoners zeer laag was. Ook staat Almelo al jaren onder toezicht van de provincie Overijssel omdat de basis van de bedrijfsvoering structureel bleef ontbreken.

 1. VERBONDEN PARTIJEN:
  Van de 15 met Almelo ‘verbonden’ partijen zijn er inmiddels 5 met een verhoogd risico zoals Industriegebouw Maatschappij, Soweco, Omgevingsdienst Twente, Regionaal Bedrijventerrein Twente en de Regio Twente. De belangrijkste overeenkomst van deze verbonden partijen dat het financieel belang vaak groot, dus de toekomst onzeker is.
 2. GRONDBELEID:
  Het grondbeleid gaat in belangrijke mate over de aankoop en uitkopen van boeren, de wijze waarop dit lucratief lijkt en hoe de bouwgrond uiteindelijk verkocht wordt. Aangezien dit een strikt private activiteit is, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is, dient er vanuit Almelo ter zake een zogeheten ‘faciliterend’ beleid gevoerd te worden waarbij de gemeente zelf de minste risico’s loopt. Deze risico’s liggen dan bij marktpartijen. Daar staat wel tegenover dat Almelo minder inspraak en ‘sturings-mogelijkheden’ heeft. Over de financiële gevolgen van het gevoerde beleid dient jaarlijks gerapporteerd te worden in de jaarrekening. Het is de bedoeling dat er jaarlijks uiteindelijk 1,7 hectare of 17.000 m2 verkocht wordt aan particulieren.
 3. En hoe meer bouwgrond er verkocht wordt, hoe meer Almelo recht krijgt op een nog hogere, inwonertal gerelateerde Algemene Uitkering van de Rijksoverheid.
 4. Voor de woningmarkt geldt dat aan de vraagkant op termijn een stabilisatie wordt verwacht omdat de waardestijging alleen maar door een lage nieuwbouwproductie ontstaat, vanwege allerlei vertragende milieuvoorschriften en er tegelijkertijd een vlucht ontstaat uit de randstad omdat het daar veel te druk en te vol is dus onleefbaar wordt voor met name jonge gezinnen. Met name Amsterdam en Utrecht spannen hiermee landelijk de kroon met een 1e en 2e plaats voor vluchtende gezinnen met jonge kinderen naar gebieden zoals Twente, w.o. Almelo.

LOKALE ECONOMIE:
Naar verwachting werd overigens wèl de non foodsector hard geraakt omdat burgers dit soort, niet direct noodzakelijke, investeringen tot nader order uitstellen vanwege de coronacrisis.

Voorlopig hebben we echter te maken met een afvlakkende lokale economie en krijgen we legere orderportefeuilles, waardoor bouwbedrijven meer met elkaar zullen moeten gaan concurreren, wat uiteindelijk leidt tot lagere kosten voor de consument. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel !

 1. WAT GAAN WE IN 2021 DOEN IN ALMELO ?
  In Nederland wordt reeds in verschillende gemeenten van dezelfde grootte als Almelo, vaak gewerkt vanuit 5 wijkraden, teneinde zo dicht mogelijk bij de burger te staan voor de gewenste ‘wijksturing’. Voor 2021 bedraagt deze wijksturing 200.000 euro in 2021, die op mag lopen tot 400.000 euro in 2023, wat neerkomt op 80.000 euro per wijkraad. Dit is een fors (feest) budget waar bijvoorbeeld in Utrecht de 10 wijkraden het moeten stellen met 6.000 euro per jaar per wijkraad, dus 60.000 euro voor 10 wijkraden. Wat er voor gepresteerd wordt in deze wijkraden, wordt vooralsnog echter niet aangegeven !
 2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2021 t/m 2024:
  Onder het kopje 4.2 Onderwijshuisvesting wordt aangegeven dat er in 2.021 een bedrag begroot is van 4.017 miljoen euro. In 2024 wordt er echter een bedrag aangegeven van 4,729 miljoen euro. Een toename dus in 4 jaar van circa 18% wat niet wordt toegelicht !
 3. Onder het kopje 0.7 zijnde Algemene Uitkeringen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, wordt er ondanks een voortdurende discussie over een ‘herijking’ waarbij gemeenten met minder dan 100.000 inwoners moeten gaan inleveren voor grotere gemeenten, door Almelo er toch vanuit gegaan dat deze tussen 2021 en 2024 onverminderd stijgt van 173,7 miljoen naar 182,2 miljoen. Enige uitleg waarom Almelo die dreigende ‘herijking’ vanuit de Rijksoverheid, negeert, wordt echter niet aangegeven !

BEZORGDIENST SUPERMARKT OVERBELAST: KWETSBARE OUDEREN IN DE PROBLEMEN:
De bezorgdiensten van veel supermarkten zijn overbelast. En dat is een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder met name veel ouderen. Zij moeten nu weken op hun boodschappen wachten. ANBO roept supermarkten daarom op om mensen met een zwakke gezondheid voorrang te geven bij hun bezorgservice. En we vragen mensen die gezond zijn, daar voorlopig geen gebruik meer van te maken.

GEMIDDELDE VRAAGPRIJS WONINGEN:
Almelo 290.000 Nederland 444.000 BRON: WSJG

GEMIDDELDE WOZ-WAARDE WONING:
Almelo 183.000 Nederland 270.000 BRON: WSJG

NIEUWBOUW PER 1.000 WONINGEN:
Almelo 2,8 Nederland 9,2 BRON: WSJG

Partij Vrij Almelo

GEORGE ORWELL (uitspraak uit 1984)
“elke tekening wordt vernietigd of vervalst, elk boek herschreven, elk schilderij overgeschilderd, elk monument, elke straat en elk gebouw van naam veranderd. En dit proces gaat dag na dag, minuut na minuut door. De historische ontwikkeling is opgehouden. Er bestaat alleen nog maar een onafzienbaar heden, waarin de partij altijd gelijk krijgt.”

Geplaatst/vertaald door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

SCHRIFTELIJK VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO INZAKE VLUCHTELINGENKINDEREN

15 oktober 2020

Meer dan 2500 kinderen verdwenen in de afgelopen tien jaar uit Nederlandse asielzoekerscentra, ‘met onbekende bestemming’. 134 van hen leefden in het azc in Almelo. Een deel van de kinderen valt in handen van mensenhandelaren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Recentelijk bemerken wij een beweging in de maatschappij die pedofilie als seksuele voorkeur, in plaats van een geestesstoornis, wil erkennen. Vervolgens worden op 27 augustus jongstleden door de kamerleden Kuiken
(PvdA) en Van Nispen (SP) vragen aan Minister Grapperhaus (D66) gesteld aangaande een radiouitzending van Argos over ritueel kindermisbruik.

Door deze ontwikkelingen maken wij ons nog meer zorgen over de veiligheid van onze kinderen, alle kinderen in de Gemeente Almelo.

Aan de raadsfractie van de Partij Vrij Almelo:

Op 1 september 2020 heeft u ons vragen gesteld met betrekking tot verdwenen en mishandelde kinderen uit het AZC.

Uw vragen beantwoorden wij hierna als volgt.

Vraag 1.

Was het College op de hoogte van de 134 verdwijningen ten tijde dat ze geschieden?

Antwoord:

Voor zover we kunnen nagaan zijn in de afgelopen 10 jaar bij ons geen gevallen bekend.

Vraag 2.

Wat heeft de Gemeente Almelo gedaan om actief deze verdwenen kinderen op te sporen?

Antwoord:

De verantwoordelijkheid voor de opvang en begeleiding van (alleenstaande) minderjarige kinderen ligt bij het COA en de voogdijinstelling NIDOS (kinderen tot 15 jaar). De gemeente heeft hierin geen (wettelijke) taak.

Vraag 3.

Welke veiligheidsmaatregelen neemt de Gemeente Almelo voor deze zeer kwetsbare kinderen?

Antwoord:

De gemeente Almelo voert geen specifiek veiligheidsbeleid met betrekking tot het voorkomen van vertrek met onbekende bestemming van in het AZC verblijvende jongeren. Het COA en NIDOS voeren hierin hun eigen beleid. Er is hier een probleem aan de orde dat landelijk al vele jaren bestaat, en waarbij sprake is van een open opvang waardoor vertrek van jongeren, om uiteenlopende redenen, niet altijd te voorkomen is.

Vraag 4.

Hoe kunnen de kinderen in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg nog beter beschermd worden?

Antwoord:

Zoals reeds is aangegeven bij het antwoord op vraag 3 ligt de verantwoordelijkheid voor maatregelen ter voorkoming van vertrek van jongeren met onbekende bestemming bij het COA en NIDOS.

Vraag 5.

Is de Gemeente Almelo bereid actief naar betere oplossingen te zoeken in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Kinderrechtenorganisatie Defence for Children?

Antwoord:

Wij zijn niet in de positie en daarmee niet voornemens om op deze specifieke problematiek actief beleid te gaan voeren gericht op oplossingen, waarmee het vertrek met onbekende bestemming van deze kinderen uit het AZC wordt voorkomen. Initiatieven hiertoe en facilitering hiervan liggen bij het COA en het Rijk.

Vraag 6.

Zijn er in de Gemeente Almelo incidenten geweest met kenmerken van rituele mishandelingen, waarvan de College reeds akte heeft genomen?

Antwoord:

Dergelijke incidenten zijn bij ons niet bekend.

Vraag 7.

Is er in de Gemeente Almelo, dan wel de regio Twente, een team opsporingsambtenaren zoals de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) actief? Zo ja, is het College geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken die dit team behandelt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

District Oost van de politie kent een team zedenzaken. Dit team kan een beroep doen op de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In die zin vormt de LEBZ een hulpmiddel voor opsporingsambtenaren om bijzondere zedenzaken beter te kunnen duiden
en beoordelen. Wij worden door team Zedenzaken niet standaard geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER WAS EN STRIJKSERVICE

15 oktober 2020

Aan fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 12 september 2020 ontvingen wij uw vragen over de centrale was- en strijkvoorziening.

Hieronder vindt u onze antwoorden.

Vraag 1.

Hoeveel budget heeft de Gemeente Almelo gereserveerd voor de huishoudelijke ondersteuning?

Antwoord:

Er is voor 2020 een budget begroot van 7,2 miljoen euro voor de huishoudelijke ondersteuning. In 2019 was hiervoor een budget begroot van 6,5 miljoen euro. Uiteindelijk vielen de kosten hoger uit en bedroegen in totaal 6,6 miljoen euro.

Vraag 2.

Welk deel van dit budget wordt gespendeerd aan de was en strijk taak? (Hoeveel manuren per maand voor de gehele gemeente à hoeveel euro per uur?)

Antwoord:

In de gemeente Almelo hebben ongeveer 950 inwoners een indicatie, waarvoor zij ondersteuning krijgen bij hun wasverzorging door een huishoudelijke hulp aan huis. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 65 euro per inwoner per 4 weken. De totale kosten hiervoor bedragen 800.000 euro. Het aantal manuren dat hiermee gepaard gaat, is bij ons niet bekend noch de salariskosten per uur. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders.

Vraag 3.

Hoeveel gaat de centrale was en strijkvoorziening straks in zijn totaliteit kosten op basis van de in 2019 totaal geleverde manuren aan deze huishoudelijke deeltaak?

Antwoord:

Voor de opdrachtwaarde van de aanbesteding wordt vooralsnog uitgegaan van het huidige kostenniveau. Afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding kan hier nog enige wijziging in optreden voor de daadwerkelijke uitgaven. De verwachting is dat door het centraliseren van de was- en strijkservice uiteindelijk een besparing te realiseren is van 200.000 euro.

Vraag 4.

Wat zijn de financiële opbrengsten voor de Gemeente Almelo om deze deeltaak uit het WMO-pakket te verwijderen en over te brengen naar een private instelling (middels aanbesteding)?

Antwoord:

Met de ombuiging van een individuele maatwerkvoorziening naar een collectieve voorziening beogen wij een structurele besparing te behalen van 200.000 euro. Hierbij wordt uitgegaan van een maximale gemeentelijke compensatie van 11 euro per wasbeurt en een afname van het aantal gebruikers met circa 25 procent, zoals dat in andere gemeenten gebeurde waar een centrale was- en strijkvoorziening werd ingevoerd.

Vraag 5.

Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

Antwoord:

Een rechthebbende draagt momenteel 19 euro per maand bij (eigen bijdrage, Wmo- abonnementstarief). Deze bijdrage is ongeacht het aantal indicaties van een inwoner. Het kan dus om meerdere indicaties gaan zoals begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, een scootmobiel, etc. Daarnaast zijn er voor een inwoner de reguliere kosten die verbonden zijn aan een was (gemiddeld 1 euro per was inclusief kosten voor elektriciteit, water,
waspoeder, etc. – bron Nibud).

Vraag 6.

Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

Antwoord:

Het is nog onbekend wat de definitieve kosten worden. De kosten per wasbeurt en de hoogte van de gemeentelijke compensatie worden gebaseerd op de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Inwoners met een Wmo-indicatie worden door de gemeente Almelo gedeeltelijk gecompenseerd om de kosten voor deze groep inwoners zo laag mogelijk te houden.

Vraag 7.

Wat als een rechthebbende financieel niet bij machte is om de eigen bijdrage voor de centrale was en strijkvoorziening op eigen kracht te voldoen? Heeft de gemeente hier een vangnet voor? Zo ja, hoe ziet dat vangnet er dan uit? Zo nee, overweegt de Gemeente dan een vangnet in te richten?

Antwoord:

Als gemeente dragen we zorg voor deze kwetsbare groep inwoners. Consulenten uit het werkveld proberen zo goed mogelijk in beeld te brengen om welke en hoeveel inwoners/huishoudens het gaat. In de definitieve uitwerking van de was- en strijkservice werken we hiervoor scenario’s uit inclusief de mogelijke kosten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER WIJKCENTRUM ST. EGBERTUS

14 oktober 2020

Wijkcentrum St. Egbertus

Geachte heer De Olde,

Uw fractie heeft vragen gesteld over wijkcentrum St. Egbertus. Met deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Hieronder staan uw vragen en onze antwoorden hierop.

Vraag 1.

Is het college op de hoogte van de financiële positie van wijkcentrum St. Egbertus?


Antwoord:

Wij zijn al sinds 2018 op de hoogte van de financiële positie van St. Egbertus. Dat was naar aanleiding van de mededeling van de huidige eigenaar, de woningbouwcorporatie St. Joseph, richting het bestuur van St. Egbertus dat men huur in rekening ging brengen voor het gebruik van het pand.
Wij hebben toen de toenmalige stadsdeelcoördinator ingezet om het bestuur van St. Egbertus te ondersteunen bij het opzetten van een plan van aanpak voor de toekomstige exploitatie van het gebouw. Ook de betreffende wijkondersteuner van Avedan is destijds hierbij betrokken. De stichting heeft dit plan van aanpak ingediend bij de woningbouwcorporatie en nadien is er geen signaal meer richting ons als gemeente
gekomen.
Op 18 februari jl. heeft de huidige wijkondersteuner van Avedan een
kennismakingsgesprek gehad met één van de beheerders van St. Egbertus. Daarbij is het niet verkrijgen van een gemeentelijke subsidie zijdelings besproken. Tevens was er op 18 maart jl. een gesprek tussen beide beheerders van St. Egbertus en de wijkwethouder gepland. Dit gesprek is echter vanwege de Covid19-pandemie niet door gegaan.

Vraag 2.

Is het college op de hoogte van de sociaal maatschappelijke rol van het wijkcentrum en haar impact op dit vlak?

Antwoord:

Bij het college is momenteel onvoldoende bekend wat de sociaal maatschappelijke rol van St. Egbertus is. Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, heeft de gemeente St. Egbertus in 2018 ondersteund bij het opzetten van een plan van aanpak voor de exploitatie van het gebouw. Daarmee hebben wij destijds onze bereidheid tot meedenken laten zien.

Voor zover op dit moment bij ons bekend, verhuurt St. Egbertus zaalruimte voor (onder andere) kaart-, biljart-, dans- en een treinhobbyvereniging, als ook een politieke partij. Echter de sociaal maatschappelijke rol moet blijken uit de meerwaarde die
St. Egbertus voor de wijk heeft en vooral ook hoe er invulling wordt gegeven aan maatschappelijke doelstellingen. Hierover is thans niets bekend.

Vraag 3.

Ziet het college het belang voor behoud van dit wijkcentrum en haar functie in?

Antwoord:

Aangezien de gemeente geen eigenaar van het pand is, is het niet aan ons om te bepalen of dit wijkcentrum als gebouw voor de toekomst behouden wordt. Dat is een zaak voor de eigenaar.

Vraag 4.

Ziet het college ruimte in haar begroting, dan wel in de door het Rijk aangereikte gelden, om dit wijkcentrum te helpen overleven en blijven functioneren?
Het college ziet hiertoe geen ruimte in de begroting. Wel heeft uw raad op 30 juni jl. een motie aangenomen waarbij het college – in het kader van de corona-situatie – is verzocht een tijdelijke subsidieregeling op te stellen voor een (eenmalige) subsidies voor nietgesubsidieerde maatschappelijke instellingen. Om voor een dergelijke bijdrage in aanmerking te komen, moeten deze instellingen dan zelf hun maatschappelijk belang aantonen en het negatieve financiële effect van de coronacrisis onderbouwen.

Het staat St. Egbertus vrij om hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Daarna wordt beoordeeld of men hiervoor in aanmerking komt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W. VEEL OUDEREN KRIJGEN GEEN PASSENDE HULP

11 oktober 2020

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo constateert dat in Almelo veel welzijnsorganisaties geld van de gemeente ontvangen. Maar bij Partij Vrij Almelo is niet bekend of zij voldoende gebruik maken van instrumenten die hun nut hebben bewezen.

Ouderen hebben hulpvragen. Hulp bij wonen, eenzaamheid, financieel en sociaal. Maar wat speelt er zich in Almelo onder ouderen af waar we geen weet van hebben? Dit komt omdat de gemeente waarschijnlijk niet genoeg zicht heeft op deze ouderen en hun specifieke ondersteuningsbehoeften. Dat beeld moet helderder.

Een onderzoek geeft aan, dat zorg en ondersteuning voor deze groep kwetsbare ouderen vaak niet goed verloopt in het netwerk van hulpverleners.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

1. Hoeveel welzijnsorganisaties zijn er in Almelo en wat is de aard en omvang van die organisaties sinds 2015 tot en met heden?

2. Wordt er in Almelo gebruik gemaakt van verkennend huisbezoek om de behoeften van zelfstandig wonende ouderen te peilen en in kaart te brengen? Zo ja, kunt u statistische gegevens ervan verstrekken?

3. Past de hulpvraag op het hulpaanbod van die welzijnsorganisaties?

4. Aan hoeveel en welke personen is er sinds 2015 welke soort hulp verstrekt door deze door de gemeente financieel gesteunde welzijnsorganisaties. En wat is de aard en omvang van deze geleverde hulp?

5. Hoeveel hulpvragen zijn er bij de gemeente aangemeld maar waar de gemeente op enigerlei wijze niet 100% raad mee weet?

6. Wat is de aard en omvang van het geldbedrag dat de gemeente aan deze welzijnsorganisaties sinds 2015 heeft betaald?

7. Hoeveel uren hulp hebben deze welzijnszijnsorganisaties geleverd sinds 2015?

8. Zijn er wel eens klachten over verleende hulp aan 60+ ouderen bij de gemeente ingediend? Zo ja, wat is de aard en omvang van de ingediende en bij de gemeente bekende klachten sinds 2015?

9. Kunt u wat meer uitleg en inzicht geven over deze klachten?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Partj Vrij Almelo.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W. BESTRATING VOORTUINEN

Schriftelijke vragen aan college B&W

Almelo, 8 oktober 2020

Betreft: bestrating voortuinen

Geacht college,

In steeds meer voortuinen liggen stenen. In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de (voor)tuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken. Een groene tuin is ook beter voor de leefbaarheid. In de zomer houdt steen de warmte vast. Hittestress in de stad ontstaat. Voor dier en mens is dat uitermate onwenselijk. Bomen en planten werken juist verkoelend.

Het is een van de redenen dat het in steden zomers veel warmer is dan in landelijke gebieden. Ook in Almelo merken we daarvan steeds meer de gevolgen. We bereiden ons voor om met elkaar Almelo nog groener en gezonder maken en zorgen ervoor dat de temperatuur niet te hoog oploopt en het water van hevige regenbuien op natuurlijke wijze in de grond kan wegzakken.

Gemeenten in het hele land houden groen acties met name als ‘operatie steenbreek’ om ervoor te zorgen dat tuinen een groener karakter krijgen.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte dat steeds meer bewoners in Almelo hun voortuin laten betegelen? Zo ja, hoeveel procent van de tuinen binnen de bebouwde kom is voor meer dan 50% van de oppervlakte van verharding voorzien?
 2. Deelt het college de mening van de Partij Vrij Almelo dat actief tegengaan van verstening van voortuinen en stimulering van vergroening wenselijk is?
 3. Wat doet het college op dit moment om verstening van voortuinen tegen te gaan en vergroening te stimuleren?
 4. De gemeente Almelo stimuleert de aanleg van groene daken. Gezien de vergroeningsopgave van de gemeente Almelo kan het college een nieuwe groen actie in het leven roepen om versteende particuliere tuinen helpen te “ontstenen” en dus te vergroenen? Is het college daartoe bereid? Zo nee waarom niet?
 5. Bent u het met ons eens dat prestatieafspraken tussen gemeenten en de woningcorporaties uitermate geschikt zijn om vergroening van de tuinen toebehorend aan corporatiewoningen te verwezenlijken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hebt u hier al eens eerder afspraken met de woningcorporaties over gemaakt? Indien ja, aan welke afspraken denkt u om het versteningspercentage in de tuinen van corporatiewoningen fors naar beneden bij te stellen?
 6. Ziet u nog andere mogelijkheden om de woningcorporaties en particulieren ertoe te bewegen hun tuinen te vergroenen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dat dan aanpakken?

Wij zouden bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

VRAGEN AAN HET COLLEGE B&W VAN ALMELO OVER DIERENWELZIJN

16 september 2020

Geachte heer De Olde,

Op 10 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Geacht college,

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp. In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus nemen.

In onze vragen die hieronder staan willen we graag een nadere toelichting op de door u genomen maatregelen en hoe wij invulling willen geven aan het onderwerp Dierenwelzijn Almelo.

Vraag 1

Bent u van mening dat het hoofddoel van de dierenwelzijnsnota het afgelopen jaar behaald is; vindt u bijvoorbeeld dat er adequaat is opgetreden bij dieronvriendelijk handelen? Zo nee, waarom niet en wat voor consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord.

De gemeente Almelo voldoet aan alle wettelijke taken op het gebied van dierennoodhulp en dierenwelzijn; dit is geborgd in de (medio juli 2019 geactualiseerde) overeenkomst met de Dierenbescherming. Alle taken van die het dierenopvangcentrum het Noordbroek, de Dierenambulance Almelo en de coördinator Preventie van het Noordbroek uitvoeren, zijn gericht op het verminderen van dierenleed en verbeteren van dierenwelzijn.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoe en hoe vaak de gemeente het afgelopen jaar heeft ingegrepen bij dieronvriendelijke activiteiten en bij uitzonderlijke situaties, zoals de leegloop bij de dierenambulance? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Er zijn ons het afgelopen jaar geen situaties bekend met betrekking tot dieronvriendelijke activiteiten en/of situaties. Het vertrek van een aantal medewerkers bij de Dierenambulance heeft daar evenmin mee te maken. De dienstverlening en de zorg voor de dieren is niet in gevaar geweest. Over de (context van de) situatie bij de Dierenambulance hebben wij uw raad tijdens het mondelinge vragenhalfuur d.d. 3 december 2019 reeds uitvoerig geïnformeerd.

Vraag 3.

Heeft het college het afgelopen jaar met de Dierenambulance, de Dierenbescherming en de Dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

Antwoord.

Wij staan in nauw contact met de Dierenbescherming, de organisatie waarmee wij afgelopen jaar een nieuwe overeenkomst gesloten hebben. Deze samenwerking wordt als goed ervaren. Vanuit hun verantwoordelijkheid staat de Dierenbescherming in contact met Het Noordbroek in Almelo. In de overeenkomst is opgenomen dat wij jaarlijks de samenwerking evalueren.

Vraag 4.

Bent u op de hoogte dat jonge kittens die dringend medische zorg nodig hebben geëuthanaseerd worden door het Noordbroek? En dat dit met regelmaat wordt uitgevoerd door een aan het asiel verbonden dierenarts?

Antwoord.

Wij merken op dat “dierenopvangcentrum het Noordbroek” geen dieren euthanaseert. Uitsluitend ernstig zieke dieren die niet op behandelingen reageren, dieren die gevaarlijk zijn voor de samenleving (na overleg met een gedragsdeskundige) of dieren die afwijkingen hebben die strijdig zijn met een voldoende levenskwaliteit worden bij hoge uitzondering, door een dierenarts én na gedegen overleg met medewerkers van het Noordbroek, geëuthanaseerd. Dit gebeurt zeer terughoudend, en veelal om verder onnodig lijden te vermijden. Daarnaast worden alle dieren en dus ook kittens met zorg behandeld, en waar nodig opgenomen in de kliniek.

Vraag 5.

Er komen bij ons signalen binnen dat opvang/pleeggezinnen die werkzaam zijn voor het Noordbroek massaal stoppen door wanpraktijken. Bent u hiervan op de hoogte? zo nee, hoe kan dit voorkomen worden?

Antwoord.

Om de grote toestroom van kittens in goede banen te kunnen leiden zijn er elk jaar rond de 20 pleeggezinnen (op vrijwillige basis) verbonden aan het asiel. Er is geen sprake van massaal stoppen of dat de zorg voor dieren in gevaar komt.

Vraag 6.

Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Bent u het hiermee eens? Zo, nee waarom niet?

Antwoord.

Nee. In de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Almelo met de landelijke Dierenbescherming heeft afgesloten staan duidelijke afspraken over de opvang en vervoer van (gewonde) zwerf-, en wilde dieren. Er zijn ook afspraken met andere partijen als bijvoorbeeld dierenartsen en wildopvangen gemaakt. In het contract is opgenomen dat jaarlijks in maart de samenwerking geëvalueerd wordt. Er is daarom geen aanleiding voor een commissie dierenwelzijn.

Vraag 7.

De dierenambulance heeft een nuttige functie omdat vanuit de politie meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Voert de dierenambulance naar uw mening deze taken naar behoren uit?

Antwoord.

Ja.

Vraag 8.

Helaas krijgt de Partij Vrij Almelo (tot groot verdriet) meldingen binnen dat zowel levende als dode dieren langs de weg niet worden opgehaald. Vaak wordt de melder afgescheept met “we hebben op dit moment geen ambulance of we zijn te druk”. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk situatie is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Binnen de contractafspraken worden dode dieren opgehaald. De eerste zorg gaat vanzelfsprekend uit naar levende dieren in nood. Het kan daarom gebeuren dat dit ook wordt aangegeven aan de beller/melder, en een andere melding op dat moment dus voorrang krijgt.

Vraag 9.

Is er een registratie van dieren die gedood zijn op de Almelose wegen c.q. binnen de bebouwde kom? Zo ja, kunt u inzicht geven in cijfers en diersoorten van de afgelopen 3 jaar? Zo nee, bent u bereid om deze te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Alle ritten, dus ook de ritten voor dode dieren, worden door de Dierenbescherming geregistreerd met een uniek nummer, diersoort, naam en adresgegevens van vinder en het afleveradres. In de afgelopen 3 jaar zijn er door de dierenbescherming zo rond de 430 dode dieren opgehaald. Hieruit blijkt dat het grootste deel hiervan vogels betreft van divers pluimage (55-65%), daarna katten (15-20%), knaagdieren (15-20%) en overige zoogdieren (ruim 5%).

Vraag 10.

Het verminken en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. Chippen, castreren en steriliseren kan veel ellende voorkomen. Om overlast door zwerfkatten binnen de bebouwde kom te verhelpen zet de Dierenbescherming de Trap, Neuter, Return (TNR) in. Is het juist dat Dierenopvang ‘t Noordbroek dit verzorgt voor de regio Almelo en omstreken?

Antwoord.

Dit staat niet als verplichting in de overeenkomst met de dierenbescherming opgenomen. Desondanks doet de Dierenbescherming wel veel wat in lijn ligt met de vraag. Zo worden alle katten die worden herplaatst geënt, gechipt en gecastreerd of gesteriliseerd en zet de Dierenbescherming bij bekende zwerfpopulaties TNR in. Voorheen werden deze taken bij de Dierenbescherming meer regionaal uitgevoerd en aangestuurd, maar dat wordt nu overgebracht naar de verantwoordelijke dierenopvangcentra. Nu wordt dit alleen op aanvraag uitgevoerd. Landelijk heeft de Dierenbescherming dit jaar een succesvolle petitie gestart om het chippen van katten tot een landelijke verplichting te krijgen en daarmee het aantal zwerfkatten terug te dringen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W. VOLKSTUINENCOMPLEX SLUITERSVELD

Vragen omtrent het handelen van gemeenteambtenaren inzake volkstuinencomplex Sluitersveld.

Almelo 13 september 2020

Geacht college,

Volkstuinencomplex Sluitersveld dient haar huidige locatie te verlaten vanwege geplande nieuwbouw van woningen. De Gemeente Almelo heeft de leden van deze vereniging een alternatief aangeboden op de locatie Drostendijk/Robbenhaarsweg. In een later stadium heeft de Gemeente Almelo toch anders besloten en gaf aan dat de leden van deze vereniging zich maar moesten verspreiden onder de andere volkstuincomplexen die Almelo rijk is.

De fractie Partij Vrij Almelo heeft een aantal documenten in haar bezit gekregen waarover nogal onduidelijkheid bestaat. Het handelt hierbij om de correspondentie tussen gemeenteambtenaren en eventueel betrokken partijen.

De vragen:

1. Klopt het dat de Gemeente Almelo al haar publieke bekendmakingen publiceert op www.Overheid.nl en op haar eigen site www.Almelo.nl> gemeentenieuws?

2. Kunnen betrokken partijen na deze publicatie eventueel een bezwaar hierop indienen?

3. Is het de normale gang van zaken dat gemeente ambtenaren omwonenden telefonisch benaderen cq schriftelijk informeren alvorens een publicatie heeft plaatsgevonden?

4. Is het de normale gang van zaken dat ambtenaren voorbeeld bezwaarschriften naar omwonenden stuurt met het verzoek bezwaar te maken tegen de tuindersvereniging?

5. Hebben deze eerder genoemde ambtenaren een adviserende functie inzake omgevingsvergunningen ten nadele van de aanvrager? Indien ja, waarom is dat? Zo niet, hoe moet men dit dan opvatten?

6. Mag men concluderen dat ambtenaren mogen adviseren tot het aanzetten en indienen van bezwaarschriften?

Graag zouden wij bovenstaande vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almel0.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO CENTRALE WAS EN STRIJKVOORZIENING

Almelo 12 september 2020

Geacht College,

Op 11 september 2020 is er in de Tubantia een artikel verschenen, waarin wethouder Van Mierlo uitlegt dat de gemeente Almelo een centrale was en strijkvoorziening gaat inrichten voor de inwoners van de gemeente. Deze voorziening komt in de plaats van de was en strijk taak van de huishoudelijke ondersteuning die vanuit de WMO vergoed wordt. Op het eerste oog hebben wij hier best begrip voor en zien wij de pluspunten wel. Toch zijn er ook vraagtekens die wij graag beantwoord willen zien: Hoeveel budget heeft de Gemeente Almelo gereserveerd voor de
huishoudelijke ondersteuning?

De vragen:

1. Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

2. Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

3. Hoeveel budget heeft de gemeente Almelo gereserveerd voor de huishoudelijke ondersteuning? Welk deel van did budget wordt gespendeerd aan de was en strijk taak? (hoeveel manuren per maand voor de gehele gemeente á hoeveel euro per uur?

4. Hoeveel gaat de centrale was en strijkvoorziening straks in zijn totaliteit kosten op basis van de in 2019 totaal geleverde manuren aan deze huishoudelijke deeltaak?

5. Wat zijn de financiële opbrengsten voor de gemeente Almelo om deze deeltaak uit het WMO-pakket te verwijderen en over te brengen naar een private instelling (middels aanbesteding)?

6. Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

7. Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

8. Wat als een rechthebbende financiëel niet bij machte is om de eigen bijdrage voor de centrale was en strijkvoorziening op eigen kracht te voldoen? Heeft de gemeente hier een vangnet voor? Zo ja, hoe ziet dat vangnet er dan uit? Zo nee, overweegt de Gemeente dan een vangnet in te richten?

Graag zien wij uw antwoord binnen de gebruikelijke termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W. VOLKSTUINENCOMPLEX SLUITERSVELD

Vragen omtrent het handelen van gemeenteambtenaren inzake volkstuinencomplex Sluitersveld.

Almelo 13 september 2020

Geacht college,

Volkstuinencomplex Sluitersveld dient haar huidige locatie te verlaten vanwege geplande nieuwbouw van woningen. De Gemeente Almelo heeft de leden van deze vereniging een alternatief aangeboden op de locatie Drostendijk/Robbenhaarsweg. In een later stadium heeft de Gemeente Almelo toch anders besloten en gaf aan dat de leden van deze vereniging zich maar moesten verspreiden onder de andere volkstuincomplexen die Almelo rijk is.

De fractie Partij Vrij Almelo heeft een aantal documenten in haar bezit gekregen waarover nogal onduidelijkheid bestaat. Het handelt hierbij om de correspondentie tussen gemeenteambtenaren en eventueel betrokken partijen.

De vragen:

1. Klopt het dat de Gemeente Almelo al haar publieke bekendmakingen publiceert op www.Overheid.nl en op haar eigen site www.Almelo.nl> gemeentenieuws?

2. Kunnen betrokken partijen na deze publicatie eventueel een bezwaar hierop indienen?

3. Is het de normale gang van zaken dat gemeente ambtenaren omwonenden telefonisch benaderen cq schriftelijk informeren alvorens een publicatie heeft plaatsgevonden?

4. Is het de normale gang van zaken dat ambtenaren voorbeeld bezwaarschriften naar omwonenden stuurt met het verzoek bezwaar te maken tegen de tuindersvereniging?

5. Hebben deze eerder genoemde ambtenaren een adviserende functie inzake omgevingsvergunningen ten nadele van de aanvrager? Indien ja, waarom is dat? Zo niet, hoe moet men dit dan opvatten?

6. Mag men concluderen dat ambtenaren mogen adviseren tot het aanzetten en indienen van bezwaarschriften?

Graag zouden wij bovenstaande vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W. PESTGEDRAG ONDER OUDEREN

Almelo 3 september 2020

Geacht college,

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40 procent van ouderen in woonzorgcentra. Er kwam een zogenaamd Pestprotocol, een initiatief van het ouderenfonds. Maar doordat er nog zo weinig over pesten onder ouderen bekend is, biedt dit protocol niet veel handvaten. 

De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat er nog steeds een groot aantal ouderen worden gepest door medebewoners. Wij willen daarom een heldere en doeltreffende aanpak tegen pesten onder ouderen.

Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en het verspreiden van roddels, het midden in de nacht lawaai maken, bedreigingen, niet terug groeten en psychische mishandeling. Dit leidt tot veel verdriet en vereenzaming. Ouderen worden buitengesloten, of sluiten zichzelf door het pesten uit. Zij komen hun kamer niet meer uit of verlaten dagelijks hun woning uit angst voor bedreigingen

Het behoeft geen uitleg dat dit zeer onwenselijk is.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met bovengenoemde problematiek?
 2. Bent u met de Partij Vrij Almelo van mening dat pesten niet alleen op scholen, maar ook in woon(zorg)centra moet worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?
 3. Deze pesterijen kunnen ervoor zorgen dat ouderen depressief raken of vereenzamen. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?
 4. Hoeveel gevallen van pesterijen in woon(zorg)centra zijn er in de gemeente Almelo bij u bekend?
 5. Indien er geen gevallen van pesterijen bij u bekend zijn, bent u bereid om te zorgen voor een betere registratie van pesten in de gemeente Almelo?
 6. Als de inzet van buurtbemiddeling, de woningcorporatie, politie en maatschappelijk werk niet werkt, welke stappen kunnen dan worden gezet op zoek naar een oplossing?
 7. Incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn, halen steeds vaker het nieuws. Hoe gaat de gemeente Almelo met deze mensen om als zij medeverantwoordelijk zijn voor de pesterijen?
 8. In Nederland kennen wij het ‘recht op woongenot’. Woongenot is lterlijk het recht op genieten van een plek die je je thuis mag noemen. Hoe kan de Gemeente Almelo, dan wel de burgemeester, dit woongenot waarborgen?

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER VERMISTE EN MISHANDELDE KINDEREN

3 september 2020

Geacht college,

Op 14 januari van dit jaar verscheen er in de Tubantia een artikel over de verdwijning van ruim honderd kinderen uit het AZC te Almelo. Het gaat hierbij om 134 kinderen in totaal, over de afgelopen tien jaar. Kinderen, zeker als ze ook nog eens vluchteling zijn, dienen ten allen tijde door ons beschermd te worden. De Partij Vrij Almelo neemt het dan ook hoog op, dat deze kinderen uit het AZC verdwenen zijn. Er verscheen al eens een artikel in de Telegraaf dat vermeldde dat er tientallen kinderen uit jeugddetentiecentra kwijtgeraakt waren.

Recentelijk bemerken wij een beweging in de maatschappij die pedofilie als seksuele voorkeur, in plaats van een geestesstoornis, wil erkennen. Vervolgens worden op 27 augustus jongstleden door de kamerleden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) vragen aan Minister Grapperhaus (D66) gesteld aangaande een radiouitzending van Argos over ritueel kindermisbruik. Door deze ontwikkelingen maken wij ons nog meer zorgen over de veiligheid van onze kinderen, alle kinderen in de gemeente Almelo.

Wij hebben dan ook enkele vragen voor uw college:

Vragen:

 1. Was het college op de hoogte van de 134 verdwijningen ten tijde dat ze geschieden?
 2. Wat heeft de gemeente Almelo gedaan om actief deze verdwenen kinderen op te sporen?
 3. Welke veiligheidsmaatregelen neemt de gemeente Almelo voor deze zeer kwetsbare kinderen?
 4. Hoe kunnen de kinderen in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg nog beter beschermd worden?
 5. Is de gemeente Almelo bereid actief naar betere oplossingen te zoeken in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Kinderrechtenorganisatie Defence for Children?
 6. Zijn er in de gemeente Almelo incidenten geweest met kenmerken van rituele mishandelingen, waarvan het college reeds akte heeft genomen?
 7. Is er in de gemeente Almelo, dan wel de regio Twente, een team opsporingsambtenaren zoals de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) actief? Zo ja, is het college geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken die dit team behandeld? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend, fractie Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W DIERENWELZIJN

Almelo 10 augustus 2020

Geacht college,

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp. In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus nemen. In onze vragen die hieronder staan willen we graag een nadere toelichting op de door u genomen maatregelen en hoe wij invulling willen geven aan het onderwerp Dierenwelzijn in Almelo. 

1.  Bent u van mening dat het hoofddoel van de dierenwelzijnsnota het afgelopen jaar behaald is; vindt u bijvoorbeeld dat er adequaat is opgetreden bij dieronvriendelijk handelen? Zo nee, waarom niet en wat voor consequenties verbindt u hieraan?   

2.  Kunt u aangeven hoe en hoe vaak de gemeente het afgelopen jaar heeft ingegrepen bij dieronvriendelijke activiteiten en bij uitzonderlijke situaties, zoals de leegloop bij de dierenambulance? Zo nee, waarom niet?  

3.  Heeft het college het afgelopen jaar met de Dierenambulance, de Dierenbescherming en de Dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

4.  Bent u op de hoogte dat jonge kittens die dringend medische zorg nodig hebben geëuthanaseerd worden door het Noordbroek? En dat dit met regelmaat wordt uitgevoerd door een aan het asiel verbonden dierenarts? 

5.  Er komen bij ons signalen binnen dat opvang/pleeggezinnen die werkzaam zijn voor het Noordbroek massaal stoppen door wanpraktijken. Bent u hiervan op de hoogte? zo nee, hoe kan dit voorkomen worden?

6.  Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

7.  De dierenambulance heeft een nuttige functie omdat vanuit de politie meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Voert de dierenambulance naar uw mening deze taken naar behoren uit?

8.  Helaas krijgt de Partij Vrij Almelo (tot groot verdriet) meldingen binnen dat zowel levende als dode dieren langs de weg niet worden opgehaald. Vaak wordt de melder afgescheept met “we hebben op dit moment geen ambulance of we zijn te druk”. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk situatie is ? Zo nee, waarom niet?

9.  Is er een registratie van dieren die gedood zijn op de Almelose wegen cq binnen de bebouwde kom? Zo ja, kunt u inzicht geven in cijfers en diersoorten van de afgelopen 3 jaar? Zo nee, bent u bereid om deze te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet? 

10.  Het verminken en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. Chippen, castreren en steriliseren kan veel ellende voorkomen. Om overlast door zwerfkatten binnen de bebouwde kom te verhelpen zet de Dierenbescherming de Trap, Neuter, Return (TNR) in. Is het juist dat Dierenopvang ‘t Noordbroek dit verzorgt voor de regio Almelo en omstreken?

Wij zouden bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

Dit uitgehongerde niet gecastreerde katertje (zie foto) is gisteravond gevonden in de buurt van het Lageveld (Wierden). De Dierenambulance gaf aan hem niet te willen ophalen. Weet iemand of dit katertje een eigenaar heeft?

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PARTIJ VRIJ ALMELO PERSPECTIEFNOTA 2020 30 JUNI 202

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de door het College geformuleerde perspectiefnota en bijbehorende verantwoording. Wat wij zien is een College dat haar uiterste best doet de eindjes aan elkaar te knopen, maar daarbij niet de burgers van haar Gemeente uit het oog te verliezen.
Daarvoor onze complimenten!

Wel maken wij ons enigszins zorgen over de gevolgen van de geplande bezuinigingen, ombuiging van investeringen en plannen voor ondersteuning van ondernemers en initiatieven in onze lokale maatschappij. Op het eerste oog lijkt de aandacht vooral bij het zakenleven te liggen en lijken de ondernemers het meest te profiteren van de plannen van het gemeentebestuur die zich in de perspectiefnota uitvouwen. Echter waren wij ook aangenaam verrast dat er wel degelijk een oog voor de kleine burger, voor de minima en voor de kinderen in onze gemeente is.

Waar wij ons echter zorgen over maken is of de ingeplande maatregelen, tegen de negatieve effecten van de bezuinigingen en de corona-crisis, toereikend zullen zijn voor met name deze kwetsbare groep burgers in Almelo.

Hoewel er oog is voor bestrijding van economische en maatschappelijke tegenslagen op de langere termijn en de gevolgen daarvan voor kinderen in kwetsbare situaties, zien wij met name op de korte termijn verregaande maatregelen. Deze maatregelen kunnen wij in grote mate steunen, maar enkel met de kanttekening dat er op korte termijn meer gekeken wordt naar de gevolgen voor de lange termijn en hoe deze te ondervangen zijn.
Wellicht dat een aangepaste investering op de korte en middellange termijn in het segment Jeugd een betere koers om te varen is met een positiever resultaat op de lange termijn en in het volwassen leven van deze kinderen.

Het College wil inzetten op het bevorderen van gelijke onderwijskansen. Hierin kent zij ogenschijnlijk enkel de expertise van de betrokken professionals in dit werkveld. Is het niet wenselijk dat ook de ouders van de achterstandskinderen hierin gekend worden en zij betrokken worden in het vormgeven van een plan om deze achterstandskinderen beter mee te laten komen?

De focus ligt op een blauw en groene stad, waarbij doelen op prachtige wijze behaald worden.
Terecht is het College trots op de behaalde resultaten in de wijk Nieuwstraatkwartier. De Partij Vrij Almelo vraagt zich af op welke wijze en in hoeverre de hier toegepaste maatregelen de komende jaren naar de rest van de Gemeente vertaald zullen worden. Hierover worden wel globale ideeën genoemd, maar ze zijn naar onze zin niet concreet genoeg. Graag zouden wij hierover tijdens de meicirculaire een meer concrete invulling zien.

Er wordt een toename van bijstandsaanvragen verwacht, wat gezien de huidige situatie en de impact van de Corona-maatregelen een logische verwachting en gevolg is. Het College geeft aan in te zetten op een snelle doorstroom naar arbeid voor de nieuwe aanvragers. Tevens wordt er op de bijstand enorm bezuinigd. Kan, met het huidige plan voor bezuinigingen, wel aan deze verwachting en de daarmee gepaard gaande kosten voldaan worden? Moeten de plannen voor bezuinigingen en afgebogen bestedingen niet bijgesteld worden om een grotere buffer voor de nieuwe aanvragers en de bijbehorende trajecten terug naar de arbeidsmarkt te creëren?

De eigen bijdrage is tijdelijk stopgezet door het Rijk voor de maanden April en Mei. Dit betekend inkomstenderving voor de Gemeente Almelo. De VNG is in overleg met het Ministerie van VWS voor compensatie hiervan. Maar is het niet zo dat de tijdelijk niet, of minder, geleverde zorg door de aanbieders verrekend moet worden met terugwerkende kracht over de uit te keren gelden?

Tot slot maken wij ons ernstig zorgen over de bezuinigingen onder de culturele voorzieningen in de Gemeente Almelo. Door deze bezuinigingen dreigen bijvoorbeeld het Stadsmuseum en Stichting Vizier hun werkzaamheden niet meer voort te kunnen zetten. Met name het Stadsmuseum Almelo is naar onze mening een voorziening die niet mag verdwijnen vanwege de historische waarde die hieraan gehecht is over de oorsprong van onze gemeente en stad. Ook maken wij ons zorgen over andere culturele subsidies die verstrekt worden, welke echter niet duidelijk herleidbaar zijn naar verantwoordde uitgaven.

U ziet, geacht College, dat wij toch wel enkele bedenkingen hebben bij deze perspectiefnota die wij middels deze weg graag bij u onder de aandacht brengen.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

ANALYSE PERSPECTIEFNOTA 2020 GEMEENTE ALMELO

23 juni 2020

INLEIDING:

9. In 2020 zal Almelo extra aandacht geven aan ‘wijksturing’ en medio 2022 zal de raad deze aandacht evalueren en de resultaten ter discussie gaan stellen. Dit onder voorbehoud van de gevolgen de coronacrisis en of ambities wel of niet kunnen worden nagekomen. Alles zal immers wereldwijd afhangen van een tijdig beschikbaar komen van een vaccin en hoe groot de economische schade gaat worden voor Almelo en de Almeloërs.
Vooralsnog laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een positief beeld zien, doch is er maar één zekerheid en dat is onzekerheid !


WIJKSTURING:

11. Allereerst wil het College de focus gaan leggen op wijksturing via de bewoners die zoveel mogelijk zèlf gaan bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit hun eigen belevingswereld. Met deze decentralisatie wil het College de betrokkenheid van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vergroten via bewonersinitiatieven, hun belang meer voorop gaan stellen en daar ook naar gaan handelen.
In hoeverre gaat het college gelden ter beschikking stellen aan bewoners die zich zoveel inzetten voor hun eigen wijk ?


ZORG:


Door de coronacrisis zien we dat de autonome zorgvraag in Almelo nog steeds toeneemt, doch dat de inkomsten vanuit het Rijk ontoereikend zijn en dat de Rijksoverheid met allerlei besluiten onze zorgkosten juist negatief beïnvloeden.
Is dit College het hiermee eens ?


LOKALE ECONOMIE:


Aan Almelo zèlf zal het niet liggen want tot aan maart 2020 lag het programma Economie & Participatie immers volledig op koers richting de gestelde lokale doelen. Investeren in onze stad loonde immers, zo bleek uit het vestigingsklimaat, de stemming onder de Almeloërs zelf, de samenwerking met partners die resulteerde in een voortgezette groei van de werkgelegenheid en een daling in de werkloosheid. Iedereen blij zou je zeggen. Vanaf maart ervaren we echter de effecten van de coronacrisis en de maatregelen vanuit Den Haag. Onzeker is helaas hoe lang dit alles gaat duren en welke impact deze uiteindelijk zal krijgen voor Almelo en haar inwoners. Mogelijk zal het aantal faillissementen toenemen, de economie die ombuigt naar een krimp en een stijging van het aantal bijstands- gerechtigden. Ondanks het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 dienen we er dan ook extra en nadrukkelijk voor te waken dat we nieuwe instroom in de bijstand van buiten Almelo zoveel mogelijk wordt beperkt. Tegelijkertijd dienen we onze aantrekkelijke bedrijfsterreinen en aantrekkelijk lokale economie te blijven promoten via o.a. de regionale Kamer van Koophandel.


BINNENSTAD:

9. Vooralsnog is het nog rustig in de binnenstad van Almelo. De horeca is weer open, maar de coronaregels zijn streng. Er zijn regels wat je sinds 1 juni wel en niet mag in de kroeg, het restaurant en op het terras. Evenementen met grote aantallen Almeloërs zijn helaas afgelast. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. Meer leegstand dreigt in de binnenstad van Almelo nu winkels en horecazaken ternauwernood zaken doen. ,,Kledingwinkels staan het meest onder druk.’’ Hoe de binnenstad eruit zal zien na de crisis. ,,Niemand die het weet. De gevolgen zijn moeilijk in te schatten.


VEILIGHEID:

12. Qua criminaliteitsbestrijding en veiligheidsgevoel op buurt- en wijkniveau ligt Almelo vooralsnog op koers en lijkt ogenschijnlijk nog niet negatief beïnvloed door de coronacrisis. Dit beeld bleek ook al uit de veiligheidsmonitor 2019 van het CBS en dat zal het gemeentebestuur vooralsnog gerust stellen.
Bent U als college van mening dat de huidige situatie ernstig afwijkt van de veiligheidsmonitor 2019 ?


TROTS OP ONZE BLAUWGROENE STAD?


Er is tot nu toe meer functioneel groen en meer open water voor de Almeloërs gerealiseerd. Almelo wil begin 2021 bij de Rijksoverheid subsidie vragen voor een ‘proeftuin’ voor het realiseren van een aardgasvrije wijk. Een idee waar de meningen elders in de landelijke politiek echter zeer verdeeld over zijn. Ook diende Almelo terughoudend te zijn met de aanleg van een zonnepark aan de Aadijk van maar liefst 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Met name projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken op te plaatsen. Hiervoor worden ook boeren benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen. Dit is dan ook het onderwerp van discussie. Het voedsel wordt immers steeds duurder in de supermarkten en wij dienen dan ook terughoudend te zijn in het plaatsen van zonneparken.


FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF:

15. De mogelijke structurele effecten van de coronacrisis blijven, zolang er geen duidelijk genezend vaccin beschikbaar is, ons inziens ‘natte vinger werk’ ,dus moeilijk te verwerken in een meerjarenperspectief hoe graag onze fractie dat ook zou willen. Dit blijkt ook wel uit de uitgestelde plannen over de herijking van het gemeentefonds dat tot minstens 2020 is uitgesteld omdat de bevoordeling van de zogeheten 4G armoedemagneten bestaande uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf 250.000 inwoners) zeer slecht gevallen is bij de overige 351 gemeenten met minder dan 250.000 inwoners w.o. Almelo die zich behoorlijk benadeeld voelen in hun jaarlijkse bijdrage uit Den Haag. Een aantal van deze gemeenten hebben zich inmiddels dan ook gemobiliseerd in een groep P10 gemeenten.
Overweegt Almelo zich ook aan te sluiten bij de oppositie van de P10 gemeenten?


Almelo ontvangt van het Rijk in de periode 2019 t/m 2021 ongeveer 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen euro per jaar extra middelen jeugdhulp. Wij zijn echter van mening dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is voor de ouders. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En wel op die manier dat die zorg, begeleiding en opvoeding in lijn is met de rechten van het kind. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen moet de overheid het kind helpen en op een passende manier opvangen. Het is in eerste instantie aan ouders om een kind groot te brengen. De overheid past hierin een ondersteunende, faciliterende en dienende rol. Dit klemt des te meer omdat het begrotingsonderdeel ook nadrukkelijk en zelfs meerdere malen voorkomt op pagina 20 van Uw voorstel Perspectiefnota 2020. Bent U het met ons eens dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is van de ouders?


WIJKSTURING:

16. Wijksturing gaat over inwoners die zèlf, kennelijk geheel zonder overheids- bijdrage zouden moeten bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit de eigen belevingswereld.
Klinkt allemaal heel idealistisch vanuit de overheid richting burger, maar in hoeverre worden deze burgers in voldoende mate voorzien van financiële middelen om deze o.i. duidelijke overheidstaken uit te voeren of kunnen we deze decentralisatie van overheidstaken beschouwen als ‘een sigaar uit eigen doos’?


DOORONTWIKKELING:

17. Met de prioritaire sturing op leefomgeving en veiligheid krijgen de, en dan citeren we, al of niet betaalde, wijkregisseurs ook een nadrukkelijke rol bij het mede bepalen van de investering voor ‘groen, blauw en grijs’ (einde citaat). Het is voorts een goede zaak dat er in Almelo prioritaire sturing blijft van de wijkregisseurs die een nadrukkelijke rol blijven bepalen ten aanzien van voldoende GROEN ter bestrijding van CO2 uitstoot en BLAUW voor de watervoorzieningen in Almelo die steeds meer onder druk komt te staan van de klimaatverandering.


SPELREGELS INZET BUDGETTEN:

18. Bij de programmabegroting 2020 nam de gemeenteraad een amendement aan waarmee 150.000 euro werd gereserveerd voor verdere doorontwikkeling van wijkgericht werken. In de meerjarenraming loopt deze op naar 300.000 in 2023. Enige uitleg over deze oplopende bedragen ontbreekt echter.
Gaarne hierover Uw toelichting?


Programma ZORG:

19. Het College concludeert dat we op koers liggen met onze taakstelling voor zorg, maar tegelijkertijd is er volgens U sprake van groeiende tekorten op onze begroting.
Wij vragen ons hierbij af in hoeverre U hiervoor al een oplossing heeft bedacht of gaat U, om de begroting sluitend te krijgen, extra gelden lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, welke Bank zèlf inmiddels ook kampt met een relatief zeer gering eigen vermogen vergeleken met bijvoorbeeld de ING die vorig jaar volgens Elsevier Weekblad nog een eigen vermogen had van 53 miljard ?
Bent U als college overigens op de hoogte van de relatief zeer geringe solvabiliteit van de Bank Nederlandse Gemeenten en waarom kiest U niet de ING die over 53 miljard euro beschikt ?


PREVENTIEAGENDA:

20. U heeft het als College over het samenwerken aan een inclusieve stad waar nieuwe initiatieven getoetst zouden worden op de gevolgen voor de gezondheid en waar gewerkt dient te worden aan levensbestendig wonen voor met name onze ouderen. Met name diezelfde ouderen die ná WO-II Almelo, vaak zonder de huidige middelen en mogelijkheden, de weder-opbouw van Almelo hebben gerealiseerd van het huidige Almelo.
In hoeverre heeft U als College al nagedacht over lokale subsidies aan ouderen voor het realiseren van een fatsoenlijk levensbestendig wonen?

21. Dit laatste klemt des te meer omdat tussen 2020 en 2030 het aantal 75-plussers in Almelo met ongeveer 2400 toe neemt van 9.400 naar 11.800 personen. Hiervan woont 95,4% nog wèl zelfstandig, doch vaak alleen en met toenemende mobiliteits- en gezondheidsproblemen en tevens qua leeftijd verreweg de meest kwetsbare coronagroep is.
Heeft U als nagedacht over meer en een betere zorg voor onze ouderen ?


BLIJVERSLENING:


U heeft het over een zogeheten ‘blijverslening’ vanwege de vergrijzing in Almelo die een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de zorgkosten. Uitgaande van dit feit zijn wij van mening dat het niet juist is om te spreken over een blijverslening, omdat deze niet alleen extra stress veroorzaakt voor onze hoogbejaarden, maar beter gesproken kan worden over een meer vriendelijk klinkende blijverssubsidie aan hoogbejaarden. Dit klemt des te meer omdat levensbestendig wonen in de praktijk immers veel goedkoper is dan verzorgd wonen in een verpleeghuis en zichzelf hiermee terugverdiend.
Bent U het als College hiermee eens ?


Onder dit zelfde taakveld heeft U het over en dan citeer ik ‘we gaan nog vóór de zomer 2020, ingaande 21 juni 2020) aan de slag met een meer digitale doorontwikkeling van preventieagenda samen met onze interne partners’ (einde citaat) De behandeling van deze perspectiefnota gaat volgens pagina 1 echter pas in op 30 juni a.s.
Wat is de reden van deze overschrijding?


BUITENHUISPROJECT:

23. Sinds 2019 doet Almelo mee aan een 2-jarige landelijke pilot waarbij jaarlijks 10 kinderen van ouders met psychische en/of verslavings- problemen worden opgevangen in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of huiswerkbegeleiding. Hierdoor ontstaat rust in het gezin, wordt een kostbare uithuisplaatsing van het kind voorkomen en kunnen ouders een hulpverleningstraject ingaan. Deze preventieve inzet is ons inziens goedkoper dan maatwerktrajecten. Een plek in de kinderopvang kost nu jaarlijks 10.000 euro en een uithuisplaatsing kost een veelvoud daar van en varieert van 40.000 tot 100.000 euro, afhankelijk van de voorziening.
Dit lijkt ons een nuttige pilot, doch wij vragen ons af in hoeverre dit op grotere schaal in Almelo toegepast kan gaan starten zodat deze kinderen kansrijker worden in de samenleving ?


VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS:
U voorziet een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters en daardoor meer jongeren, die mede door de coronacrisis, een beroep zullen gaan doen op gemeentelijke voorzieningen.
Is het U bekend dat voortijdig school verlaten in strijd is met de leerplichtwet en ouders hiervoor beboet kunnen worden. In hoeveel gevallen zijn ouders hiervoor beboet ?


MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)

33. Voor de ontwikkeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang geldt de kanttekening dat maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld een coronarecessie) kunnen leiden tot meer dak- en thuislozen die Almelo moet opvangen.
In hoeverre is hiervan in Almelo sprake en om welke aantallen gaat dit ?


BETEKENIS VOOR DE TOEKOMST:

36. Het College voorziet een toename in het aantal thuiswonende kinderen, kwetsbare en dementerenden met bijkomende zorgvragen en veiligheids-risico’s. Daarnaast ziet U ook een te hoog aantal zorgvragen onder jeugdigen, waarbij deze zorgvragen ook steeds complexer van aard zijn. Dit klemt ook omdat Almelo structureel hoog scoort op de factoren die de kans op toenemende zorgvraag bepalen. Tevens voorziet U dat de corona-crisis dit mogelijk versterkt.
Op welke termijn kunt U getalsmatig aangeven in hoeverre deze aantallen afwijken van eerdere jaren en in hoeverre Almelo hierin afwijkt van regiogemeenten ?


SAMENVATTING:

37. Als college verwacht U dat het aantal faillissementen in Almelo gaat toenemen, de economische groei ombuigt naar een krimp en het aantal bijstandsgerechtigden stijgt.
Op welke termijn heeft U als College hierover actuele getallen, grafieken en data paraat voor alle gemeenteraadsleden?


TERUGBLIK:

38. In een terugblik wordt juichend terug geblikt op de periode toen er nog geen mondiale coronacrisis bestond in Almelo, Nederland en de rest van de wereld. Het lijkt ons dan ook niet gepast en irrelevant om te veel terug te grijpen naar cijfers uit het pré coronatijdperk van vóór maart 2020. Anno juni 2020 zitten we nu al maandenlang in een wereldwijd rampscenario en het lijkt ons veel nuttiger om na te denken over andere wensen en kansen voor de Almeloërs in een gezonde wereld.
Bent U het met ons eens dat een te lang stilstaan bij deze terugblik geen meerwaarde biedt voor Uw aangeboden perspectiefnota ?


NETTO BESPARING:

40. In de financiële taakstelling bijstand geeft U aan dat tussen 2019 en 2022 deze kosten kunnen verzesvoudigen van 250.000 naar zelfs 1.550.000 euro, terwijl in dezelfde taakvelden onder WSW en minimabeleid deze taakvelden stabiliseren op 400.000 en 1.088.000.
Kunt U een en ander verklaren waarom het ene taakveld meer dan verzesvoudigd is en de andere taakvelden stabiliseren?


BEPERKEN VAN DE INSTROOM IN DE BIJSTAND VAN ‘BUITEN’

45. Het College ziet een instroom van een aanzienlijke groep van ‘buiten’ Almelo door verhuizing en ook doordat statushouders binnenkomen die direct een beroep doen op een bijstandsuitkering. Door de nieuwe instroom komt de beoogde daling van ons bijstandsbestand onder druk te staan. Om structureel een daling is dit bijstandsbestand te realiseren is het nodig deze instroom van buiten onze gemeente te beperken.
Derhalve stellen wij U de volgende vraag:
Bent U bereid een nieuwe instroom van statushouders te heroverwegen of terug te verwijzen naar hun vroegere, wellicht wèl veilige, woonadres teneinde de snel toenemende rampspoed voor de eigen Almeloërs te verminderen?
Bent U bereid een extra raadsvergadering over deze situatie uit te schrijven voor de raadsfracties ?


TERUGBLIK:

46. Reeds nu. anno juni 2020 verwacht U in 2022 een toename te realiseren van 7.000 bezoekers ten opzichte van 2018. Het lijkt ons gezien de huidige rampspoed die Almelo èn Nederland sinds maart 2020 ten volle teistert met alle bekende, zeer ingrijpende gevolgen van dien, dit niet relevant is.
Bent U het als College hiermee eens ?


STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

47. Hetzelfde geldt voor het door U gewenste verdwijnen in 2022 van de leegstand aan o.a. het Marktplein, de Passage, Grotestraat, De Galerij en gebieden buiten het kernwinkelgebied.

WAAR STAAN WE NU:

50. Het is inderdaad verstandig over de situatie NU na te denken. Om het coronavirus in te dammen worden consumenten namelijk geacht zo veel mogelijk thuis te blijven, evenementen zijn voorlopig verboden en horecagelegenheden en culturele instellingen mogen sindsdien slechts ten dele open. Allerlei branches worden geconfronteerd met omzetdalingen tot zelfs 80% en het Retail Platform Overijssel verwacht dat 25% van de retailondernemers zelfs binnenkort failliet gaat. Dit alles is zeker niet om te juichen of te dromen, maar met beide bestuurlijke benen op de grond te blijven staan !
Bent U het als College hiermee eens?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

51. Uit de CBS Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat de veiligheidsbeleving in Almelo een gunstig beeld en een opwaartse trend vertoont. Dit is echter schijn omdat het algemeen bekend is dat het overgrote deel van de aangiftes mèt bekende dader onbehandeld, vanwege onderbezetting, op de plank blijft liggen !
Bent U het als College eens dat het een kwalijk signaal is naar de slachtoffers dat hun aangifte op de plank blijft liggen ?

53. Het percentage inwoners dat in 2019 deelnam aan veiligheids- initiatieven is 43% (Bron: Burgerpanel 2019 Kennispunt) Er is nog geen extra inspanning gepleegd om het aantal buurtpreventie initiatieven uit te breiden.
Wat is hiervan volgens U de reden ?


Er zijn in Almelo twee extra fte BOA ‘op straat’ en een extra jurist veiligheid en handhaving ingezet voor ‘Quick Response’ bij meldingen en lik op stuk bestuursdwang bij overtredingen.
In hoeverre zijn de BOA’s inmiddels voldoende uitgerust met wapenstok en pepperspray ?


VEILIGHEIDSBELEVING:

55. De meer onzichtbare criminaliteit, de zogenaamde Hidden Impact Crimes, neemt juist toe; denk hierbij aan cybercrime, witwassen van crimineel verkregen vermogen, online drugsnetwerken, enz. (Bron: VNG veiligheidscijfers 2019 en CBS Veiligheidsmonitor 2019). In slechte tijden melden zich vaak louche partijen aan. Zo vreest de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan ook dat malafide kredietverstrekkers extra actief worden vanwege de coronacrisis. Juist nu is de consument in Almelo kwetsbaar, want consumenten met financiële problemen zijn eerder wanhopig en staan dan meer open voor dubieuze handelingen zo verklaart de AFM bij monde van bestuursvoorzitter Laura van Geest. Ook de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) krijgt de laatste tijd via de tiplijn een grote hoeveelheid signalen binnen dat fraude in opkomst is. Verreweg de meeste tips gaan over oplichtingszaken met beschermingsmiddelen, waarbij grof geld wordt gevraagd voor niet bestaande mondkapjes, maar ook wordt misbruik gemaakt van de steunmaatregel voor zzp’ers. Bron: www.afm.nlen en FisCalert juni 2020.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen aan deze toename?


Door ambulantisering van de zorg neemt de druk op leefbaarheid en veiligheid in de buurt toe. Meest bekend is de problematiek van personen met geestelijk geïndiceerd verward gedrag. Het aantal meldingen van kwetsbare personen met verward gedrag in combinatie met (woon) overlast vertoont een forse toename.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen tegen deze toename?


PROGRAMMA DUURZAAMHEID:

57. Samenvatting: Er zou structureel meer aandacht zijn voor functioneel groen. Ik denk hierbij aan zonnepanelen op bushaltes waardoor tevens meer veiligheid ontstaat in de avonduren bij wachtenden. Voorts heeft het wellicht nut alle hoogbouw in Almelo te inventariseren en hierop zoveel mogelijk zonnepanelen te monteren zodat de energierekening voor de hieronder woonachtige huurders wellicht omlaag kan.
In hoeverre is het College bereid hierover na te denken?


De warmtevisie in Almelo is in concept gereed en Almelo wil begin 2021 bij het Rijk middelen voor een ‘proeftuin’ aanvragen voor het realiseren van een aardgasvrije wijk.
Is het college bekend dat de inwoners van de 8.000 woningen in de Utrechtse wijk Overvecht dit aardgasvrij maken van de wijken met succes hebben aangevochten bij de rechter en dat dit wellicht ook gevolgen kan hebben voor andere wijken elders in Nederland, zoals Almelo?

58. De beleving van de inwoners over Almelo als blauwgroene stad zou toegenomen zijn van 34% naar 61%.
Er is echter geen bron vermeld over deze cijfers. Kunt U deze alsnog toevoegen?

59. Almelo wenste een realisatie van 40 hectare zonnepark, dat is 400.000 m2, terwijl het energieprobleem eenvoudig is op te lossen via het koppelen van het Almelose gasnet aan het zeer nabijgelegen Duitse gasnet waardoor er tevens geen kapitaalvernietiging ontstaat door het verloren gaan van het kilometers lange ondergrondse gasnetwerk.
We hebben het dan nog niet gehad over het feit dat hiermee ook 400.000 m2 landbouwgrond verloren gaat aan onze eigen, vooralsnog betaalbare, voedselvoorziening. Gaarne hierover Uw standpunten en uitleg ?


Het is de bedoeling dat er in 2020 in Almelo 1.000 auto’s op elektriciteit of waterstof gaan rijden.
Niet alleen zijn elektrische auto’s qua aanschaf veel duurder dan een benzineauto, maar waarom overweegt het College niet de veel schonere en goedkopere LPG-auto aan te bevelen ?


CAMERA-HANDHAVINGSSYSTEEM:

61. Het College overweegt een camera-handhavingssysteem in de binnenstad aan te leggen. De praktijk leert echter dat overtreders tamelijk snel achter een cameralocatie komen en deze gaan vernielen of ontwijken. Wellicht is het te overwegen om vanuit het politiebureau te werken met drones die geruisloos en op grote hoogte functioneren als de extra ‘ogen’ voor de vaak onderbezette politie.
Gaarne Uw mening hierover ?


BEWONERSINITIATIEVEN EN SOCIALE SAMENHANG:

68. Op 1 augustus 2019 is een voormalig schoolgebouw, tegen marktprijs, verkocht aan een bewonersinitiatief.
Hierbij vragen wij ons af er nog sprake was van de gebruikelijke NHG-garantie van de gemeente Almelo waardoor de bewoners een extra aantrekkelijke renteconditie konden afspreken bij de bank ?
Gaarne hierop Uw reactie ?


Men is voornemens vóór 2030 het Nieuwstraatkwartier aardgasvrij te maken.
Realiseert het College zich hierbij dat hierdoor enorme kapitaalvernietiging ontstaat vanwege het buiten werking stellen van het kilometers lange ondergrondse aardgasnetwerk, terwijl er in het zeer nabijgelegen Duitsland onbeperkt en zeer betaalbaar aardgas verkregen kan worden?


AANSCHERPEN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN IN HET NIEUWSTRAAT-KWARTIER:

70. In de Witvoetenstraat en Gravenstraat overweegt de woningbouw- corporatie ‘Beter Wonen’ woningen te slopen en nieuwe te bouwen. Wellicht zijn deze ‘sloopwoningen’ ooit voor een zeer lage prijs aangekocht, thans nog in redelijke staat en wellicht onder redelijke voorwaarden te verhuren aan Almeloërs met een urgentieverklaring ?
Wat is hierover het standpunt van het College?


GELIJKE ONDERWIJSKANSEN:

74. Het percentage kinderen met een onderwijsachterstand in Almelo ligt met 23% ernstig boven het landelijk gemiddelde van 15%. Door de coronacrisis kan verschil in de uitgangspositie worden versterkt. Daarom is het van belang dat kinderen gelijke onderwijskansen gaan krijgen.
Want denkt het College hieraan te doen ?


PROGRAMMA ECONOMIE EN PARTICIPATIE:

75. Het Centraal Planbureau (CPB) schetste in maart 2020 vier economische scenario’s. In het eerste scenario, zou de Twentse werkloosheid op maximaal 4,5% komen. In het tweede en derde scenario wordt de Twentse economie sterker getroffen dan de Nederlandse economie, met name omdat in Twente de industrie en bouw oververtegen-woordigd zijn. In deze beide scenario’s, waarbij contact beperkende maat-regelen zoals de 1,5 meter samenleving, loopt de werkloosheid ernstig op, respectievelijk naar maximaal 5,5%. Een vierde scenario waarbij de maatregelen uiteindelijk 12 maanden duren, laat zelfs een werkloosheids-percentage zien van tussen de 9,4% en 9,6%. De situatie van het tweede scenario is op dit moment van toepassing voor Twente/Almelo.
Nu even een gewetensvraag aan het College vanuit Uw kennis en kunde over de lokale politiek: Welk scenario schat U persoonlijk in voor Almelo ?

TIJDELIJKE TOENAME BIJSTANDSAANVRAGEN:

76. In Almelo nam het aantal WW-uitkeringen in de maand maart immers al toe met 6% ten opzichte van Twente met 5,2%. Dit ondanks de door de landelijke gefaciliteerde NOW-regeling.
Heeft U als College een verklaring voor deze verschillen tussen Almelo en Twente ?


STERKE INSTROOM EN VERTRAAGDE UITSTROOM BIJSTANDS-GERECHTIGDEN EN BIJZONDERE BIJSTAND ZELFSTANDIGEN:

77. De verwachting is dat de ‘intelligente’ lockdown zal resulteren in een toenemende en een vertragende uitstroom.
Bent U als College van mening dat ‘makkelijk’ verkregen inkomsten uit allerlei overheidssubsidies juist gemakzucht bij kleine ondernemers in de hand werkt en hierdoor de vereiste uitstroom vertraging gaat ondervinden, dus dat ‘het middel erger is dan de kwaal’?


ECONOMISCH PROFIEL ALMELO: DIVERSITEIT BIEDT BUFFERS:

78. Bedrijven die actief zijn in de medische en hightech sector zijn nu onderscheidend: bijvoorbeeld Urenco (levert materiaal aan de medische sector), Panalytical (röntgenapparatuur) VDL en Benchmark.
Is het U bekend als College dat er bij VDL recent een relatiebreuk heeft plaatsgevonden met het Duitse BMW waardoor er bij VDL zeer grote productieproblemen zijn ontstaan en feitelijk niet meer in deze positief onderscheidende groep bedrijven thuis hoort ?


Voor vele zelfstandigen zijn de inkomsten weg gevallen. Dit laatste blijkt ook uit de bijna 1.300 aanvragen uit Almelo voor de TOZO door voor-namelijk kleine zelfstandigen. Hiervan betreft het zelfs 360 bedrijven met ‘broodnood’, oftewel ondernemers die geen enkele buffer hebben om een inkomstenval op te vangen.
Bent U het als College met ons eens dat er intensiever moet worden samengewerkt met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en bedrijfsverenigingen bedrijfsvereniging ter voorkoming van plotselinge
‘broodnood’ bij kleine zelfstandigen ?

VRAAGUITVAL OP KORTE TERMIJN VERSNELLING VAN DE LEEGSTAND:

80. De onlineomzet was, vanwege de anderhalve meter samenleving van Rutte, reeds in maart 2020 bijna 29% hoger dan een jaar eerder. De groei was nog nooit zo groot. Dit brengt ook op de langere termijn winkels en horecabedrijven aan het wankelen door een gebrek aan inkomen. Hierdoor zullen nog meer ‘gaten’ vallen in de binnenstad een herhaling van een situatie in 2010 toen Almelo ook al landelijk zeer kwalijk bekend werd door de grote hoeveelheid leegstand en bijbehorende onveiligheid-gevoelens bij de winkelende Almeloërs.
In hoeverre vreest U als College een herhaling van de situatie uit 2010 ?


TRANSFORMATIE OMHOOG EN ACTIEF SANEREN:


Het tempo van transformatie van winkels, zou volgens het College omhoog moeten. Het is echter de vraag in hoeverre winkels, mede vanwege de hoge boekwaardes van winkels, rendabel getransformeerd zouden kunnen naar betaalbare woonruimtes, want dan zal er flink afgeschreven moeten worden op de boekwaardes.
In hoeverre heeft het College hier al ideeën over, ter voorkoming van leegstand en hieruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelen in de binnenstad ?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

82. Uit de gegevens en maandcijfers van de Almelose politie blijkt dat het lokale criminaliteitsbeeld in Almelo niet is verslechterd, net zoals de landelijke trend. Wel zien we meer overlast in de openbare ruimte van hangjongeren en meldingen over personen met verward gedrag. Wel is er een toename van cybercriminaliteit en oplichting via sociale media.


DE OMGEVINGSVISIE:

85. Het SCP waarschuwt voor een vergroting van de tweedeling in de maatschappij, waardoor er meer onderlinge irritatie is en polarisatie in onze steeds meer multiculturele samenleving nadrukkelijker wordt.
Wat denkt het College hiertegen te kunnen doen ?


VERTROUWEN:

86. In tijden van, helaas voortdurende onzekerheid over onze toekomst, dragen ertoe bij dat mensen steeds meer hun vertrouwen in de lokale overheid gaan verliezen, met name in de sociaal en economisch zwakkere wijken, waar mensen steeds harder geconfronteerd worden met dalende inkomens door werkloosheid.

IS ER VOLGENS HET COLLEGE OOK SPRAKE VAN EEN DALEND VERTROUWEN IN DE LOKALE OVERHEID ?

TOENEMENDE WEERSTAND TEGEN CORONAWET:


De Tijdelijke Wet Covid-19 moet er niet komen, vindt een grote meerderheid (85%) van de 10.492 deelnemers aan de Stelling van de Dag. Het kabinet wil echter dat deze zogeheten ‘coronawet’ al op 1 juli aanstaande in werking treedt. Bron: Telegraaf d.d. 12 juni 2020
Wat is de mening van het College over het feit dat maar liefst 85% tegen de coronawet is ?

GEMEENTEN FINANCIEEL KLEM DOOR PANDEMIE:


Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bij lenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en de uitgaven flink gestegen. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 11-6-2020.
In hoeverre behoort Almelo ook tot die tientallen gemeenten die inmiddels klem zitten ?


NIET EINDELOOS DOORWERKEN:


Volgens demograaf Jan Latten heeft de coronacrisis gevolgen voor de levensverwachting waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen. Terecht, vindt een overgrote meerderheid van de 11.565 deelnemers aan de Stelling van de dag. Bron: Telegraaf 11 juni 2020.
Bent U het als college ook eens met de gevolgen van de coronacrisis waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen ?


UITGESTELDE ZORGVRAAG:

90. In de afgelopen periode vanaf maart 2020 is de reguliere zorgvraag, mede door onzekerheid over onze toekomst, sterk afgenomen, waardoor de problematiek verergert en zelfs kan escaleren, waardoor er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn.
Bent U het als college eens met de risico’s van een sterk afgenomen zorgvraag waar er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn?


MAATSCHAPPELIJKE ONRUST:


Hierdoor is er ook al sprake van minder veiligheid in de Almelose wijken en wordt er meer overlast gesignaleerd van met name de thuiszittende, voorheen schoolgaande jeugd.
In hoeverre is er extra inzet van de Almelose politie of BOA’s mogelijk ?


BEDRIJFSVOERING:

91. Vanwege de coronacrisis zijn gemeenteambtenaren massaal gaan thuiswerken of mogelijk zelfs een vervroegde vakantie in eigen land gaan vieren. De werklocatie in eigen huis is natuurlijk veel goedkoper dan in het vele miljoenen kostende gemeentehuis. De lege ruimtes in het zeer prestigieuze gemeentehuis zouden dan ook een geheel andere bestemming kunnen krijgen. Bovendien doen thuiswerkende ambtenaren in dat geval minder een beroep gaan doen op gesubsidieerde kinderopvang en is hun werkruimte wellicht ook nog fiscaal aftrekbaar.
In hoeverre is het College bereid te overwegen om aanzienlijke delen van het zeer prestigieuze gemeentehuis een andere bestemming te geven door verhuur ?
__________________________________________________________________________________

VERSTREKTE LENINGEN EN GARANTSTELLINGEN
De gemeente Almelo heeft aan diverse partijen voor 30 miljoen aan geldleningen en 494 miljoen euro aan garantstellingen verstrekt.
In hoeverre is de gemeente Almelo in het verleden aansprakelijk gesteld vanwege deze 494 miljoen aan garantstellingen en hoeveel heeft de gemeente uiteindelijk als oninbaar moeten afboeken?


DERVING VAN DIVERSE INKOMSTEN:

92. Voor een aantal leges en belastingen is een afname te zien zoals toeristenbelasting en parkeergelden hetgeen een logisch gevolg is van de coronacrisis.
Kan het college al een indicatie geven over hoeveel die afname mogelijk gaat worden voor heel 2020 ?

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER GEBRUIK MIDDEL XENTARI

17 juni 2020

Bomen worden door een gifspuit bespoten met XenTari,

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo. Behandeld door A. Dohmen.

Onderwerp antwoord op schriftelijke vragen over Xentari

Geachte heer De Olde,

Met uw e-mail van 29 april 2020 en bijbehorende brief heeft u een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het middel Xentari bij de bestrijding van de eikenprocessierups in Almelo.

Hieronder beantwoorden wij uw achtereenvolgende vragen.

Vraag 1.

Waarom gebruikt de gemeente nog steeds Xentari. Zijn niet andere technieken beschikbaar die ook een redelijke mooi resultaat geven in de strijd tegen de eikenprocessierups?

Antwoord:

De gemeente Almelo gebruikt Xentari omdat dit op dit moment de enige effectieve methode is om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Wij hebben gekozen voor een aanpak volgens drie sporen: preventieve bestrijding, curatieve bestrijding en het vergroten van de biodiversiteit. In het kader van de preventieve bestrijding worden dit voorjaar ongeveer 6.900 eiken (van de meer dan 15.000 gemeentelijke eiken) bespoten met Xentari. Dit zijn de eiken op locaties met een hoge gebruiksdruk, zoals nabij woningen en bedrijven en langs veelgebruikte fiets- en wandelpaden, en waar dus de eikenprocessierups veel overlast kan geven. Een kaart met de locaties van deze bomen is te vinden op www.almelo.nl/eikenprocessierups.

Vraag 2.

Hoeveel klachten zijn er elk jaar ingediend over overlast door eikenprocessierups sinds 2000?

Antwoord:

In het meldsysteem zijn onderstaande aantal geregistreerd onder de categorie ‘eikenprocessierups’: 2016 173 meldingen 2017 445 meldingen 2018 1.184 meldingen 2019 785 meldingen. De aantallen van voor 2016 zijn, vanwege een overgang naar een ander meldsysteem, niet terug te halen.

Vraag 3.

Insecten worden vergiftigd en gaan dood door Xentari. Vogels eten die insecten op. De vele betonnen vogelkastjes die recent in eikenbomen zijn gehangen, hoeveel zijn die door vogels gebruikt en hoeveel ervan niet?

Antwoord:

Vorig voorjaar zijn nestkasten opgehangen, is samenwerking met IVN, om de stand van de mezen te bevorderen. De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Van de nestkasten die worden gemonitord, was in 2019 tussen 50 à 60% bezet.

Vraag 4.

Is het college bekend met de nadelen voor de vogelstand en de gehele keten van dieren en planten. Zo nee, waarom blijft het college dan toch Xentari gebruiken?

Antwoord:

Het middel Xentari is toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 5.

Wil de gemeente onderzoek doen naar alternatieven in overleg met gemeenten die bestrijding zonder Xentari ter hand nemen. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Enkele jaren geleden hebben we een pilot uitgevoerd met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met Nemathoden. Dit zijn microscopisch kleine aaltjes die in de boom worden gespoten en de eikenprocessierups doden. Deze methode is echter minder effectief dan Xentari. Bijkomend nadeel is dat Nemathoden in de avond- en nachturen in de bomen gespoten moeten worden, met bijbehorende overlast voor bewoners. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen in de bestrijding, zowel via het landelijk kenniscentrum eikenprocessierups als via het regionale overleg met andere gemeenten en de provincie hierover. Wanneer er alternatieve effectieve bestrijdingsmethoden beschikbaar komen zullen we deze in overweging nemen.

Vraag 6.

Al het biologisch insectenleven hangt samen met vogels en gronddieren dat via Xentari ernstig in onbalans kan brengen. Is het college zich daarvan bewust? Zo ja, hoe ziet die onbalans er dan uit en wat zijn de nadelen daarvan op langere termijn?

Antwoord:

Wij zijn het niet met u eens dat door het gebruik van Xentari een ernstige onbalans ontstaat. Het middel Xentari is toegelaten door het college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 7.

Wordt er ook gesproeid in wijken waar beschermde vlindersoorten voorkomen? Zo nee, waar blijkt dat dan uit?

Antwoord:

Nee, in de omgeving van plekken waar een beschermde vlindersoort is geconstateerd, wordt geen Xentari gebruikt. Hiervoor maken wij nu gebruik van de gegevens uit de databank NDFF (Nationale databank flora en fauna). Via de provincie komen, als aanvulling hierop, binnenkort wellicht kaarten beschikbaar die door vlinderstichting zijn gemaakt.

Vraag 8.

De Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze processiebrandhaard-plekken in kaart wordt gebracht. Is B&W hiertoe bereid? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Wij houden aan de hand van meldingen en eigen waarnemingen bij waar zich nesten van eikenprocessierupsen bevinden. Deze plekken zijn dus in beeld.

Vraag 9.

Xentari wordt onder andere door Bayer gemaakt en geleverd. Bayer is een discutabel bedrijf die mens en dier schade toebrengt en veel rechtszaken voert tegen burgers. Is het college bereid te stoppen met het afnemen van producten van Bayer. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Het middel Xentari is een toegelaten middel, dat effectief is in de bestrijding van de eikenprocessierups.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze antwoordbrief hebben wij ter informatie voor de andere fracties op IBABS geplaatst.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER WINKELCENTRUM VAN GOGH

10 juni 2020

Geachte heer, 

Ik wil deze mail beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Ik had al veel eerder met u contact moeten opnemen. Door het uitblijven van contact heeft u zich (terecht) tot de politiek gewend. Dit heeft tot vragen in de gemeenteraad geleid.  Door de grote drukte ben ik uw brief uit het oog verloren. Daarnaast heb ik een verkeerde inschatting gemaakt. In de afgelopen periode is er wel overleg geweest met het wijkplatform Ossenkoppelerhoek. Ik heb mij niet gerealiseerd dat u hier niet bij zit. Via deze mail wil ik u alvast aangeven welke ontwikkelingen er zijn.

Deze mail zal ik, na mijn vakantie, omzetten in een officiële brief.

Deze brief en email gaan ook in afschrift naar de fractie Partij Vrij Almelo, zodat zij ook op de hoogte zijn. Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een aantal verkeersmaatregelen rondom het Vincent van Goghplein. In totaal is er € 80.000,- beschikbaar. Wij willen hier een aantal maatregelen van uitvoeren. Een aantal maatregelen zijn wij nu aan het uitwerken c.q. keuzes aan het maken. Mijn collega Gert Bak verzorgt dit. Hij is hierover in overleg met de wijkagent. 

De maatregelen die wij nu uitwerken zijn :-          Definitief maken van de tijdelijke afzetting van een parkeervak aan de Rembrandtlaan;-          Het nemen van een snelheidsremmende maatregel op de Windmolenbroeksweg tussen de Rembrandtlaan en de Ledeboerslaan;-          Het verbeteren van de voetgangersoversteek over de westelijke parallelweg richting de basisschool aan de S. Robertsonstraat;-          Het verbeteren van het uitzicht en het comfort bij het verlaten van de parkeergarage onder het winkelcentrum;-          Het maken van invalidenopritjes bij de bushalte op de Windmolenbroeksweg (ten zuiden van de Rembrandtlaan);-          Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg (het weggetje waar de haaksparkeervakken bij het winkelcentrum aan liggen). Bij sommige van deze maatregelen wil ik u even tekst en uitleg geven.a.       Het aanbrengen van een snelheidsremmende maatregel op Windmolenbroeksweg.

In eerste instantie wilde de gemeente hier een chicane in aanbrengen. In overleg met de wijkagent is echter geconcludeerd dat dit onvoldoende remming met zich mee brengt. Wanneer rekening gehouden wordt met het vrachtverkeer, dan betekent dit dat auto’s hier bijna zonder snelheidsreductie doorheen kunnen rijden. Daarmee wordt de gewenste snelheidsreductie niet bereikt. 

Op dit moment wordt bekeken of een aantal busvriendelijke remmers mogelijk zijn. Dit is goedkoper dan een chicane en het bijkomend voordeel is dat er dan meerdere remmers aangebracht kunnen worden. Deze busvriendelijke remmers zorgen voor afremming van het autoverkeer. Bussen/vrachtwagens/meeste hulpdiensten kunnen hier ongestoord langs. Het idee is om deze dan bij meerdere zebrapaden aan te leggen.b.      Verbeteren van het uitzicht en het comfort bij verlaten parkeergarage. Gedacht wordt aan een rijbaanversmalling ten oosten van de uitgang van de parkeergarage. Dit betekent dat een voertuig bij het verlaten van de garage iets verder door kan rijden. Vervolgens dus meer zicht heeft en ook volledig horizontaal staat.c.       Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg. In een eerder stadium hebben wij aangegeven dat wij hier niets willen doen.

Mede dankzij uw reactie bekijken we toch de mogelijkheden voor bv. éénrichtingsverkeer op deze weg. Het volledig afsluiten aan de noordkant van deze parallelweg is niet mogelijk. Op deze parallelweg zit ook bevoorradend (vracht) verkeer. Grote voertuigen kunnen op deze parallelweg niet keren. Bovenstaande onderdelen worden de komende weken nader worden uitgewerkt (samen met de wijkagent) en vervolgens worden begroot. Indien de maatregelen binnen de begroting blijven, dan willen wij deze maatregelen vervolgens dit najaar uitvoeren. Voordat we dit doen, zullen we onze plannen nog bespreken met het wijkplatform. 
Wij zullen u hier ook voor uitnodigen. 

Na mijn vakantie zal ik de toegezegde brief maken. Als er dan al nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik die natuurlijk in de brief meenemen. Nogmaals mijn excuses voor het uitblijven van antwoord op uw brieven/emails. Ik hoop dat ik met deze email toch enigszins tevreden kan stellen en dat het vertrouwen in ons niet definitief is geschaad.  

Met vriendelijke groet,Hans Veldscholten Verkeerskundige,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE ROUND-UP

6 juni 2020

Aan: fractie Partij Vrij Almelo t.n.v. dhr. De Olde

Behandeld door A. Dohmen

Geachte heer De Olde,

Met uw e-mail van 1 april 2020 en bijbehorende brief heeft u, mede naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma ‘Zembla’, een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het middel Round-up in Almelo.

Uw vragen beantwoorden wij hieronder:

Vraag 1.

Klopt het dat de gemeente Almelo Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan) heeft gekocht en gebruikt?

Antwoord:

Ja, de gemeente Almelo heeft producten met glyfosaat gekocht en gebruikt.

Vraag 2.

Hoe vaak en hoeveel liter en kilo’s heeft de gemeente Almelo dat gif ingekocht? Graag een overzicht van elk jaar vanaf het jaar 2000.

Antwoord:

De gemeente Almelo heeft kleine hoeveelheden van middelen met glyfosaat, met name round-up, ingekocht voor de bestrijding van bepaalde onkruiden in het groen (kweek, zevenblad) en voor het tegengaan van wortelopslag en stobben van met name populieren. Dit is aangekocht in kleinverpakkingen (consumentenverpakking) en niet specifiek bijgehouden. Hier zijn wij ook niet toe verplicht.

Vraag 3.

Hoeveel gemeentelijke werknemers hebben met dit gif gewerkt? En zo ja vanaf wanneer tot en met wanneer?

Antwoord:

Hooguit 20 gemeentelijke medewerkers hadden een bewijs van vakbekwaamheid (“spuitlicentie”) en waren dus gecertificeerd om glyfosaat te gebruiken.

Vraag 4.

Wat is de kans dat deze werknemers daar ziek van kunnen worden? Ingeval u onbekend antwoordt? Waarom weet u dat als werkgever niet?

Antwoord:

De werknemers hebben de middelen gebruikt op de voorgeschreven wijze. Tevens waren ze gecertificeerd aan de hand van een “spuitlicentie”, verkregen na een training over het gebruik van dergelijke middelen. Hiermee zijn de risico’s voor ziekte als gevolg van het gebruik van het middel minimaal.

Vraag 5.

Zijn ook kinderspeelplaatsen met dit gif behandeld geweest? Zo ja waar en hoeveel en hoe vaak?

Antwoord:

Nee, glyfosaat is niet gebruikt op speelplaatsen.

Vraag 6.

De PVA wil graag een kopie van elke factuur die de gemeente heeft ontvangen wegens levering van Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan).

Antwoord:

Aangezien de aankoop van glyfosaat door de gemeente Almelo in kleinverpakkingen heeft plaatsgevonden, zijn deze aankopen niet afzonderlijk geregistreerd.

Vraag 7.

Op welke plaatsen in de gemeente Almelo heeft de gemeente Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan) ingezet en gebruikt. Dus graag van elke plek het straatadres voorzien van het dichtstbijzijnde huisnummer.

Antwoord:

Door de gehele gemeente is Roundup/glyfosaat gebruikt. In het groen is het gebruikt voor de bestrijding van bepaalde onkruiden en het tegengaan van wortelopslag en stobben van populieren. Dit is in voorkomende situaties gebruikt, een lijst met specifieke locaties is niet bijgehouden. Op verhardingen in de gehele gemeente is door de aannemer Roundup/glyfosaat gebruikt voor de onkruidbestrijding volgens de “DOB-methode”: duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. In Almelo werd deze methode zodanig toegepast dat tot 2012 op maximaal 5% van de verharding glyfosaat werd gebruikt. Vanwege een taakstelling heeft de gemeenteraad besloten dit percentage per 2012 te verhogen naar 25%. Door middel van detectie, vereist volgens de DOBmethode, is het middel alleen gericht gespoten op de daadwerkelijke onkruidgroei.

Vraag 8.

Sinds wanneer is de gemeente gestopt met het gebruik van Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan)?

Antwoord:

Sinds het gebruik van glyfosaat vanaf 31 maart 2016 (met enkele uitzonderingen) wettelijk verboden is voor gebruik in de openbare ruimte, heeft de gemeente Almelo het middel niet meer gebruikt.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze brief wordt ter informatie voor de andere fracties op Ibabs geplaatst.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN WONINGNOOD EN JONGEREN

28 mei 2020

Raadsfractie PVA t.a.v. de heer H. de Olde (fractievoorzitter)

Geachte heer De Olde,

Bij brief van 22 april 2020 heeft uw fractie raadsvragen gesteld over woningnood en jongeren in relatie tot de beleidsregels kamerbewoning en het paraplubestemmingsplan Wonen.

Hierna treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1.

U stelt dat kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing te veel concurreert met het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Beantwoording:

De reden dat er beleidsregels zijn gemaakt voor kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing is dat wij zagen dat er behoefte aan was. Zoals in het politiek beraad aangegeven, zijn de beleidsregels steeds van twee kanten benaderd; goede woonomstandigheden voor de gebruiker aan de ene kant en de leefbaarheid van de omgeving aan de andere kant. De overweging van concurrentie met het woningbouwprogramma is hier niet aan de orde, mede omdat kamerbewoning en inwoning niet leiden tot een toename van het aantal woningen maar tot het vestigen van meerdere huishoudens in een woning.

Vraag 2.

Wordt het wonen niet te duur gemaakt door deze nieuwe beleidsregels?

Beantwoording:

De beleidsregels doen niets af aan het woningbouwprogramma. Bij de woningbouwprogrammering gaat het om hoeveel en welk type woningen gebouwd moeten/mogen worden. Bij kamerverhuur en inwoning gaat het om het toelaten van extra huishoudens in een al bestaande woning. Hiermee bestaat de mogelijkheid tot het vestigen van bijzondere woonvormen in een eengezinswoning. De beleidsregels reguleren deze woonvormen alleen maar.

Vraag 3.

Zijn jongeren en starters op de woningmarkt straks nog meer de dupe van de nieuwe beleidsregels?

Beantwoording:

Nee. Zoals onder vraag 2 aangegeven bieden de beleidsregels ruimte aan bijzondere woonvormen voor bijvoorbeeld jongeren en statushouders.

Vraag 4.

Jaagt u jongeren en starters op de woningmarkt niet de stad uit?

Beantwoording:

Dit is niet het geval, om de redenen zoals onder 1 en 2 aangegeven.

Vraag 5.

Wat zijn eigenlijk precies de nadelen van deze beleidsregels? Dat staat nergens beschreven, waardoor een raadslid dit niet goed kan beoordelen.

Beantwoording:

De nadelen van deze beleidsregels gelden voornamelijk voor de vastgoedeigenaren. Kamerverhuur kan niet meer ongebreideld plaatsvinden en er kunnen geen grote aantallen mensen meer in een woning worden geplaatst. Voor de gebruiker blijven de mogelijkheden bestaan, maar onder betere condities.

Vraa 6.

Waaruit blijkt met cijfers onderbouwd dat de leefbaarheid is aangetast door kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing over de afgelopen 10 jaren.

Beantwoording:

Exacte cijfers zijn niet bekend. Aantasting van de leefbaarheid is ook niet met cijfers aan te tonen. Wij baseren ons vooral op integrale controles (Gustos) en klachten.

Gustos is een projectgroep die bestaat uit diverse disciplines: sociale recherche, politie, brandweer Twente en Toezicht en Handhaving. Gustos probeert door gerichte controles overlast van panden en misstanden (illegale bewoning, overbewoning, brandgevaarlijke situaties) tegen te gaan. Deze controles vinden hun grondslag in zowel de technische voorschriften van het Bouwbesluit alsook de planologische gebruiksmogelijkheden (bestemmingsplan) van een pand, maar ook uitkeringsfraude, fraude in het kader van de Basis Registratie Personen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden tijdens deze controles meegenomen.

Klachten worden door zowel de interne/externe partners aangedragen, maar ook zien we dat buurtbewoners klachten weten te melden bij de gemeente. Klachten gaan voornamelijk over overlast, af en aan rijden van busjes (om mensen van en naar hun werk te brengen) en overlast door overmatig alcoholgebruik. Ook is een veel gehoorde klacht van buurtbewoners dat er een gevoel van onveiligheid heerst.

Zoals onder punt 1 aangegeven hebben de beleidsregels tot doel om kamerbewoning mogelijk te maken met daarbij een goede woonkwaliteit in panden met kamers en een goede leefkwaliteit voor de omgeving.

Vraag 7.

Wat is de aard en omvang van de door u bedoelde huisjesmelkers en uitbuiting?

Beantwoording:

Omdat wij niet het totale overzicht hebben over de reeds aanwezige kamerbewoning in Almelo zijn alle pandeigenaren ten tijde van het bestemmingsplan “Wonen” aangeschreven, waarbij zij konden aangeven of zij kamers verhuurden. De uitkomsten hiervan zijn met u gedeeld ten tijde van de vaststelling van het paraplubestemmingsplan “Wonen”. Feitelijke cijfers over aard en omvang zijn lastig te geven. Wel kan gesteld worden dat gedurende de 5 jaar dat de projectgroep Gustos controles uitoefent er telkens nieuwe adressen komen waar, gelet op de problematiek, gecontroleerd moet worden. Voor het overige verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 6.

Vraag 8.

Wat verstaat u onder huisjesmelkers? En wat is de aard en omvang van huisjesmelkers en klachten erover van de afgelopen 10 jaren?

Beantwoording:

Een huisjesmelker is een huisbaas of huiseigenaar die woonruimte voor (te) hoge huurprijzen verhuurt. Eén woning wordt dan aan zoveel mogelijk mensen verhuurd. Dit met het doel om maximale opbrengsten uit een woning te verkrijgen, wat ten koste gaat van het woongenot en de leefbaarheid in de directe omgeving. De woning wordt op deze manier volledig uitgemolken door de huisbaas, vandaar de benaming ‘huisjesmelker’. Voor het overige verwijzen wij u naar vraag 6.

Vraag 9.

Wat verstaat u onder uitbuiting? En hoeveel gevallen van uitbuiting en klachten erover kent de gemeente Almelo over de afgelopen 10 jaren?

Beantwoording:

Een definitie van uitbuiting is hier niet te geven. Wat wij met de beleidsregels trachten te voorkomen is de onder punt 8 genoemde “huisjesmelkerij” en kamerverhuur onder goede omstandigheden gespreid mogelijk te maken in een goede verhouding met de omgeving.

Vraag 10.

Hoeveel huizen van een huurprijs van 500,- staan te huur of te koop in Almelo?

Beantwoording:

We hebben deze cijfers niet.

Vraag 11.

Heeft B&W inzicht naar de aard en omvang van de vraag naar goedkope huurwoningen?

Beantwoording:

Zoals u weet zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Woonvisie. Een woningbehoefteonderzoek en jaarlijks inzicht in de stand van zaken over woonruimteverdeling is samen met een aantal andere onderzoeken onderlegger voor de nieuwe Woonvisie.

Vraag 12.

Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze kwalitatieve woningbehoefte onder jongeren en starters gedegen professioneel wordt onderzocht. Is B&W hiertoe bereid?

Zie de beantwoording van vraag 11.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING VRAGEN AAN B&W. ONDERWERP: VERKEERSDRUKTE EN BALDADIGHEID HOFKAMPSTRAAT

2 mei 2020

Hofkampstraat Almelo

Behandeld door J.G.B. Veldschotten. Verkeersdrukte en baldadigheid Hofkampstraat

Geachte heer De Olde, Uw fractie heeft per brief van 4 maart 2020 vragen gesteld over de verkeersdrukte en de baldadigheid in de Hofkampstraat. Alvorens in te gaan op uw vragen, willen wij u het volgende laten weten. Sinds geruime tijd zijn wij zowel met de bewoners van de Hofkampstraat als ook Bewonersvereniging de Hofkamp in goed overleg over en aan de slag met aanpakken van diverse leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken.

Hierbij moet onder andere worden gedacht aan verkeersoverlast, overlast gerelateerd aan de uitgaansfunctie van het Amaliaplein en nabije omgeving als ook het versterken van het groen in de straat.

Onze reactie op uw afzonderlijke vragen vindt u hieronder. Wij hebben uw vragen cursief weergegeven en daaronder ons antwoord gezet.

Vraag 1.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedee/te van de geve/s ín de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs de status monument heeft?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte.

Vraag 2.

Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud ingepland staat.

Antwoord:

Om een zo compleet mogelijk beeld te creëren, hebben wij zowel het onderhoud van de verharding als de staat van de riolering in beeld gebracht. Het laatste onderhoud aan de verharding van de rijbaan van de Hofkampstraat dateert van 1991. Het volgende onderhoud staat (theoretisch) gepland voor 2027. De laatste inspecties geven geen aanleiding om eerder onderhoud uit te voeren. In 2007 is een deel van de trottoirs opnieuw bestraat. Het eerstvolgende onderhoud aan de trottoirs staat nu gepland voor 2022. De leeftijd van het hoofdriool in de Hofkampstraat varieert van 1980 — 2015. De levenscyclus van de riolen bedraagt gemiddeld 65 jaar. Op basis van laatste inspecties zijn er geen bijzonderheden geconstateerd en worden de rioleren op basis van de normale inspectie en onderhoudscyclus gereinigd en geïnspecteerd. Een eerstvolgende inspectie staat gepland in 2024/2025.

Vraag 3.

Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Antwoord:

Er bestaat geen concrete toekomstvisie voor het groen in de Hofkampstraat. De wens van de bewoners (meer bomen in de straat) is bij ons bekend. In de Hofkampstraat en omgeving zijn er problemen op het gebied van grondwater en hemelwater. Binnen de afdeling Uitvoering Fysiek zullen hier plannen voor uitgewerkt moeten worden. Hierbij bekijken we ook welke mogelijkheden er zijn om werk met werk te maken en zodoende stappen te zetten richting het eergroenen van de Hofkampstraat en omgeving. Het bepalen wat wel en niet wenselijk en mogelijk is zal in nauwe samenspraak en samenwerking met bewoners plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de kansen die deze plannen bieden dan wel wat betreft andere mogelijkheden die er zijn om de Hofkampstraat en omgeving te eergroenen. Dit kan ertoe leiden dat er situaties ontstaan waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen aanplanten van bomen en parkeergelegenheid.

Vraag 4.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspee/park Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Antwoord:

Het feit dat er aan de Hofkampstraat meerdere niet-woonfuncties zijn gehuisvest geeft aan dat de Hofkampstraat meer is dan een gewone woonstraat. Desondanks is de Hofkampstraat, gedeelte Schipbeekstraat — Grotestraat Zuid, aangewezen als 30 km/u-zone. De hoeveelheid extra verkeer dat in deze straat rijdt, past binnen de uitgangspunten van een 30 km/u-zone (duurzaam veilig). De Hofkampstraat is echter fysiek niet volledig ingericht als 30 km/u-straat. Dit is een knelpunt dat opgelost dient te worden. Een adequate inrichting als 30 km/u-straat zorgt ervoor dat de straat meer kindvriendelijk wordt en dat desondanks de genoemde functies goed bereikbaar blijven. Ook hiervoor geldt dat, als er mogelijkheden zijn om de inrichting van de straat aan te pakken, de bewoners bij de planvorming zullen worden betrokken.

Vraag 5.

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o. a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte. De Hofkampstraat ligt tegen het centrum aan en in dergelijke straten zie je meer verkeersproblemen dan in woonstraten in een buitenwijk.

Vraag 6.

Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan aan de verkeersklachten uit de wijk, ondanks dat deze ambtelijk worden erkend?

Antwoord:

In de afgelopen jaren ontbraken de financiën om de Hofkampstraat opnieuw in te richten. Daarnaast dienden zich ook geen mogelijkheden aan om mee te liften met onderhoudsprojecten. De aanpak van de waterproblematiek in de Hofkampstraat e.o. én de invoering van een camerahandhavingssysteem voor de binnenstad bieden wellicht wel mogelijkheden om in de komende jaren maatregelen te treffen in de Hofkampstraat. Ook dit zal in nauwe samenspraak en samenwerking met buurtbewoners worden opgepakt.

Vraag 7.

Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Antwoord:

Zoals al aangegeven is het beleidsmatig gewenst dat de Hofkampstraat tussen de Schipbeekstraat en de Grotestraat Zuid als 30 km/u-zone effectief wordt ingericht. Bij de invoering van het camerahandhavingssysteem wordt bekeken of het westelijk deel van de Hofkampstraat, het gedeelte tussen Vechtstraat en Grotestraat Zuid, meegenomen kan worden in dit project. Indien dit mogelijk is, dan kan ongewenst verkeer in dit deel van de Hofkampstraat geweerd worden. Daarmee wordt dit gedeelte van de Hofkampstraat autoluw. Doordat dit gedeelte van de Hofkampstraat erg smal is en de woningen ook dicht op de straat staan, is dit deel van de straat ook minder geschikt voor het aanbrengen van fysieke remmende maatregelen. Wij zien een camerahandhavingssysteem dan ook als beste oplossing. Voor het gedeelte Schipbeekstraat —Vechtstraat is het gewenst om snelheidsremmende maatregelen aan te brengen, zodat 30 km/u ook afgedwongen wordt. Realisatie op korte termijn is echter nog niet geregeld.

Vraag 8.

Bent u ervan op de hoogte dat a//e bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto beta/en om te mogen parkeren in hun eigen straat?

Antwoord:

Bewoners in een blauwe zone, waar de Hofkampstraat onderdeel van uitmaakt, kunnen een ontheffing kopen, zodat zij geen gebruik hoeven te maken van de parkeerschijf. Deze ontheffing kost € 91,30 (prijspeil 2020) en is qua kosten gelijk aan een parkeervergunning, het product dat bewoners kopen die in het betaald parkeren gebied wonen.

Vraag 9.

Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in bes/ag worden genomen door centrumbezoekers? Het ís a/gemeen bekend daf er in de Hofkampstraat e. o, niet of nauwe/ijks gehandhaafd wordt. Dit ís dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaar/íjks flink betalen, rn beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

Antwoord:

Ja, wij zijn op de hoogte van de parkeerdruk. Dat is ook de reden waarom de Hofkampstraat onderdeel uitmaakt van het gebied waar sprake is van parkeerregulering, i.c. de blauwe zone. In de openbare ruimte maken 3 groepen gebruik van de openbare parkeerplaatsen: bewoners, bezoekers en werknemers. Door te reguleren proberen we deze balans zo goed mogelijk te vinden. Deze regulering bestaat voor de Hofkampstraat uit een verplichte parkeerschijf: de blauwe zone. Tijdens venstertijden mag men maximaal 1 uur geparkeerd staan met gebruik van de parkeerschijf. Voor bewoners is geregeld dat zij ontheffing hiervan kunnen kopen en dat hun bezoek, tegen geringe betaling, hier ook langer kan staan. Buiten de venstertijden staan deze plaatsen open voor iedereen, Deze openbare plaatsen zijn dan ook niet specifiek bestemd voor bewoners. Overigens geldt voor veel bewoners van de Hofkampstraat dat zij de mogelijkheid hebben om op eigen terrein te parkeren. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat men zoveel mogelijk hiervan gebruik maakt.

Vraag 10.

Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrumbezoekers geparkeerd zou worden op goed geregu/eerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Antwoord:

In ons parkeerbeleid is opgenomen dat wij parkeren in de garage stimuleren. Daarom is parkeren in de garage ook goedkoper dan parkeren op straat. Daarnaast hebben wij speciaal voor de bewoners in de horecazone de venstertijden uitgebreid, zodat bezoekers hier niet langer dan 1 uur mogen staan. Er vindt wef degelijk handhaving plaats. Controles op illegaal parkeren vinden wel degelijk met regelmaat plaats. De momenten waarop dit gebeurt zijn mede na overleg met de bewoners uit de Hofkampstraat tot stand gekomen.

Vraag 11.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdszones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Antwoord:

Bezoekers van Almelo kunnen goed parkeren in de garages, daarvoor zijn geen alternatieve locaties nodig. Een proef met (deels) gratis parkeren is niet haalbaar gebleken. Wij zien geen noodzaak om parkeren in de Hofkampstraat specifiek voor te behouden aan bewoners. Wel zijn wij blijvend in gesprek met betrokkenen, ook met handhaving, om de ervaren overlast zo veel mogelijk binnen de perken te houden. De Hofkampstraat heeft daarbij wel een stedelijke centrumfunctie en is niet goed vergelijkbaar met een woonwijk.

Hoogachtend, Burgemeester en wethoud s van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Woningnood en jongeren

Almelo 22 april 2020

Geacht college,

Het college stel voor Beleidsregels kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing en herbestemmen ruimten voor wonen. Het is samen met het Parapluplan Wonen bedoeld om de leefbaarheid te garanderen en huisjesmelkers en uitbuiting tegen te gaan. Echter, te lezen valt dat de beleidsregels ook vanuit concurrentieoverwegingen zijn opgesteld. Concurrentie, waar de gemeente zelf last van heeft.

Uw college stelt dat kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing te veel concurreert met het gemeentelijke woningbouw-programma. Creëert de gemeente hiermee opzettelijk woningtekort om haar eigen vastgoed beter te kunnen verkopen? Met name om duurdere huur- en koophuizen en of bouwkavels te kunnen blijven verkopen? En daarmee jongeren en starters op de woningmarkt benadeelt?

Zijn huizen niet gewoon te duur en dat dit de reden is dat starters op zoek gaan naar kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing? En u door deze beleidsregels u het voor hen weer onmogelijk maakt? Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht. Deze beleidsregels samen met het Parapluplan Wonen geven geen blijk ervan dat met dit mensenrecht rekening is gehouden.

In ingewikkelde beleidsregels, Parapluplannen Wonen en veel bla bla kunnen jongeren niet wonen. Partij Vrij Almelo verneemt van burgers dat zij behoefte hebben aan betaalbare woning voor jongeren. Wordt deze vraag middels het voorstel Beleidsregels in voorzien en veroorzaakt u niet het tegenovergestelde?

Naar aanleiding van het politiek beraad van dinsdagavond 21 april 2020 hebben wij nog wat aanvullende vragen:

 1. Wordt het wonen niet te duur gemaakt door deze nieuwe beleidsregels?
 2. Zijn jongeren en starters op de woningmarkt straks nog meer de dupe van de nieuwe beleidsregels?
 3. Jaagt u jongeren en starters op de woningmarkt niet de stad uit?
 4. Wat zijn eigenlijk precies de nadelen van deze beleidsregels? Dat staat nergens beschreven, waardoor een raadslid dit niet goed kan beoordelen.
 5. Waaruit blijkt met cijfers onderbouwd dat de leefbaarheid is aangetast door kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing over de afgelopen 10 jaren.
 6. Wat is de aard en omvang van de door u bedoelde huisjesmelkers en uitbuiting?
 7. Wat verstaat u onder huisjesmelkers? En wat is de aard en omvang van huisjesmelkers en klachten erover van de afgelopen 10 jaren?
 8. Wat verstaat u onder uitbuiting? En hoeveel gevallen van uitbuiting en klachten erover kent de gemeente Almelo over de afgelopen 10 jaren?
 9. Hoeveel huizen van een huurprijs van 500,- staan te huur of te koop in Almelo?
 10. Heeft B&W inzicht naar de aard en omvang van de vraag naar goedkope huurwoningen?
 11. Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze kwalitatieve woningbehoefte onder jongeren en starters gedegen professioneel wordt onderzocht. Is B&W hiertoe bereidt?

Graag zien wij deze vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

H.G. de Olde (fractievoorzitter)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER TOENAME VERKEERSDRUKTE EN BALDADIGHEID IN HOFKAMPSTRAAT

8 maart 2020

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Zorgen over grote toename verkeersdrukte en baldadigheid in Hofkampstraat

Geacht college,

De bewoners van de Hofkampstraat maken zich grote zorgen over de toename van verkeersdrukte en “buurtvreemde” parkeerders die geen bewoner of bezoeker zijn en die dus geen binding met de buurt hebben. Ook zijn ze de overlast die wordt veroorzaakt door uitgaanspubliek meer dan spuugzat.

Als men aan inwoners en bezoekers van Almelo vraagt wat men de mooiste straat van onze stad vindt, staat de Hofkampstraat steevast in de top drie. Hoe kan het dan dat de gemeente de miljarden pompt in het reconstrueren van het centrum, maar een van de mooiste straatjes van Almelo al decennia wordt verwaarloosd? Zouden wij als gemeente niet trots op dit erfgoed van Almelo moeten zijn? Zoals ook de bewoners van de Hofkampstraat trots zijn op hun woningen met hun authentieke gevels, waaraan zij dan ook zorgvuldig onderhoud plegen.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedeelte van de gevels in de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs de status monument heeft? De huidige staat van de vervallen bestrating en het trottoir staat in schril contrast met de keurig onderhouden, statige herenhuizen. Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud ingepland staat.

Als men kijkt naar de archieffoto’s kan gezien worden dat er de afgelopen vijftien jaar beetje bij beetje alle bomen en al het groen uit de Hofkampstraat zijn verdwenen. Op dit moment staat er nog een enkele boom in de straat, die volgens landschapsarchitect Martin Mulder op sterven na dood zijn door gebrek aan ruimte. Hoe kan het dat Almelo zichzelf wil profileren als de groenste stad van Twente, maar er in de Hofkamp structureel bomen verdwijnen? Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspeelpark Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o.a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten? Met name vanwege de veiligheid voor ouderen en kinderen. Tot op de dag komen er bij de gemeente klachten binnen vanwege het vele verkeer dat de Hofkampstraat en aangrenzende straten als sluiproute gebruikt of middenin de woonwijk parkeert voor het centrum. Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan met deze geluiden? Ondanks dat de Hofkampstraat een dertig-kilometer-zone is, geven verkeersdeskundigen Bert Snellenberg en Hans Veldscholten aan dat de huidige indeling van de straat uitnodigt tot hard rijden en onveilig rijgedrag.

Bent u het met ons eens dat dit zorgelijk is in een straat waar veel kinderen moeten zijn vanwege sport, spel of school? Door de huidige indeling en het vele verkeer is het er op dit moment niet veilig voor kinderen om er onbegeleid te lopen of te fietsen. Laat staan dat kinderen uit de wijk er op straat kunnen spelen. Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Bent u ervan op de hoogte dat alle bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto betalen om te mogen parkeren in hun eigen straat? Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in beslag worden genomen door centrumbezoekers? Het is algemeen bekend dat er in de Hofkampstraat e.o. niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Dit is dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaarlijks flink betalen, in beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

De nadelen, onveiligheid en de overlast die een grote groep inwoners structureel ervaart door het toestaan van parkeren voor het uitgaanscentrum, in en om woonwijken, wegen niet op tegen de voordelen die slechts een enkeling hiervan ervaart. Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrumbezoekers geparkeerd zou worden op goed gereguleerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdszones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Graag vragen wij u de vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG IN AZC

17 februari 2020

Behandeld Otten. Onderwerp Schriftelijke vragen inzake jeugdzorg in AZC

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 8 januari jl. stelt u vragen over jeugdzorg in AZC’s. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het extra budget is toereikend voor de zorg die aan kinderen in het AZC geleverd wordt. Tot op heden is er in 2019 minder gedeclareerd dan de gemeente aan budget heeft ontvangen.

Vraag 2.

Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

Antwoord:

De toegang tot de jeugdhulp is (en was ook voor 2019 al) georganiseerd via wettelijk verwijzers uit de jeugdwet (o.a. huisarts, jeugdarts, jeugdbeschermers). Casussen die aandacht vragen worden in multidisciplinaire overleggen (MDO’s) besproken. Als in zo’n overleg wordt vastgesteld dat de inzet van jeugdhulp nodig is verwijst een wettelijk verwijzer door. Vanaf 2019 sluiten twee wijkcoaches van de gemeente aan bij de MDO’s. Zij vervullen een adviesfunctie en kunnen geconsulteerd worden in geval van vragen.

Vraag 3.

Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het AZC Almelo?

Antwoord:

Er is geen sprake van een significante toename.

Vraag 4.

Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

Antwoord:

Voor een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van deze organisaties verwijzen wij u naar de website van deze organisaties.

Vraag 5.

Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

Antwoord:

Vrijwillige plaatsingen in een pleeggezin op indicatie van de gemeente hebben tot op heden niet plaatsgevonden. Mocht dit wel aan de orde zijn dan geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdzorg in het vrijwillig kader.

Vraag 6.

Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA locatie?

Antwoord:

Drie wijkcoaches zijn vast aanspreekpunt op de COA locatie.

Vraag 7.

Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

Antwoord:

De verwijzing naar alle vormen van jeugdhulp is geregeld zoals beschreven onder vraag 2.

Vraag 8.

Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

Antwoord:

De doelgroep waar het om gaat is klein (gemiddeld iets meer dan 100 kinderen in totaal). Ook vinden er veel verhuizingen plaats. Door wisselende samenstelling en problematiek van de asielzoekers op het COA en het kleine aantal kinderen is het niet doelmatig om preventieve activiteiten te zetten.

Vraag 9.

ebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Antwoord:

Niet alle asielzoekerskinderen hebben een BSN nummer. Dit heeft te maken met landelijke regelgeving en ligt dus buiten de directe invloedssfeer van de gemeente Almelo.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN ONROEREND GOED IN BEZIT VAN GEMEENTE ALMELO

31 januari 2020

W.A. de Gruyterstraat 1.

Aan: de fractie van Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 25 november 2019 heeft u ons vragen gesteld over de openbare verkoop van het pand W.A. de Gruyterstraat 1. In deze brief beantwoorden wij uw vragen


Vraag 1.

Waarom is er gekozen voor de optie anti-kraak terwijl beide verenigingen de activiteiten door hadden kunnen zetten in dit pand tot de datum van levering?

Antwoord:

Voor verkoop is het van belang dat een pand leeg en ontruimd opgeleverd kan worden. Er mag voor de koper geen belemmering aanwezig zijn in de vorm van (voortgezet) gebruik. Antikraak via een professionele organisatie geeft altijd de zekerheid dat een pand op een gewenst moment leeg en ontruimd zal zijn.


Vraag 2.

Waarom is dit object ver onder de taxatiewaarde verkocht? De makelaar Snelders Zijlstra had dit object getaxeerd op € 165.000 terwijl de hoogste inschrijver €101.000 bood.

Antwoord:

Alhoewel het uitgebrachte hoogste bod lager is dan de getaxeerde waarde blijkt dit toch de marktwaarde te zijn. Dit is wat de markt wil betalen voor dit pand.

Vraag 3.

Was dit object ook voor €64.000 onder de taxatiewaarde gegund aan de
Spaanse/Italiaanse verenigingen? Hebben beide verenigingen ook een bod uitgebracht?

Antwoord:

Het pand zou ook aan de Spaanse/Italiaanse verenigingen worden gegund als zij het hoogste bod zouden hebben uitgebracht voor dit pand. Zij hebben echter geen van beiden een bod uit gebracht.

Vraag 4.

Waarom wijkt de Gemeente Almelo van haar eigen regels af met betrekking tot de verkoop van dit object? Op deze pagina wordt immers duidelijk gesteld: onder voorbehoud van het College en voor de minimale (niet openbare) taxatiewaarde.

Antwoord:

Om toch tot een verkoop van het pand te komen en daarmee van het beheer en het onderhoud af te komen hebben wij besloten om toch aan de hoogste inschrijver te gunnen, dit mede gelet op de incourantheid van het pand.


Vraag 5.

Gaat de Gemeente Almelo het bestemmingsplan wijzigen ten gunste van de nieuwe eigenaar?

Antwoord:

Wanneer er een vraag binnen komt om het gebruik van het pand te wijzigen buiten de kaders van het geldende bestemmingsplan zullen wij die aanvraag beoordelen en toetsen aan de relevante ruimtelijke kaders.

Vraag 6.

Gaat de nieuwe eigenaar het pand exploiteren conform de bestemming Maatschappelijk?


Antwoord:

Bij het college is het niet bekend of de nieuwe eigenaar vastomlijnde plannen heeft met
het pand.

Vraag 7.

Mag de nieuwe eigenaar het pand laten slopen of geniet het pand een bepaalde status en zijn hierover afspraken onderling gemaakt?

Antwoord:

Het staat de eigenaar geheel vrij om na het verkrijgen van een vergunning om het pand te slopen, het pand heeft geen status. Over het slopen zijn geen afspraken gemaakt.

Vraag 8.

Mag de nieuwe eigenaar het pand onderverhuren conform het bestemmingsplan of bestaan hier onderlinge afspraken over?

Antwoord:

Het staat de nieuwe eigenaar vrij om het pand te verhuren. Hierover bestaan geen afspraken.

Vraag 9.

Welke nadelen en consequenties op maatschappelijk vlak komen mogelijkerwijs in beeld door het gemis van beide verenigingen althans wegens vertrek van beide verenigingen uit genoemd verkocht pand?

Antwoord:

De verenigingen hebben geen interesse getoond om het pand over te nemen. Het is aan de verenigingen om zorg te dragen voor hun voortbestaan op een andere locatie.

Vraag 10.

Hoe gaat de Gemeente Almelo het verlies van €64.000 opvangen?

Anmtwoord:

Het is niet juist om hier te spreken van een verlies van € 64.000,–. Er is bij de inschrijving minder geboden dan de getaxeerde waarde, maar het geboden bedrag was hoger dan de boekwaarde. Die was nl. € 0,00. Er is dus sprake van opbrengst die minder is dan verwacht in plaats van verlies.

Vraag 11.

Waarom heeft de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 verkocht?

Antwoord:

In het verleden is het besluit genomen om gemeentelijke panden tegen een
kostprijsdekkende huur te gaan verhuren (b en w besluit 12 december 2016: onderhandelingskader koop/huur aan zelforganisaties). Als dit voor een gebruiker/huurder niet mogelijk is deze te betalen, en er vanuit andere, bijvoorbeeld maatschappelijke, overwegingen geen aanleiding is de huurder hierin te ondersteunen, dient het gebouw te worden ontruimd. In dit geval hebben beide gebruikers aangegeven niet de kostprijsdekkende huur te betalen en hebben ze allebei besloten om het pand te verlaten.
Het vrijkomen van het pand betekende dat het bij openbare inschrijving te koop kon worden aangeboden.

Vraag 12.

Op welke gronden wordt een object gegund aan een inschrijver?

Antwoord:

In principe wordt een pand verkocht aan de hoogste inschrijver. Ons college heeft de bevoegdheid om daar van af te kunnen wijken, mits daar gegronde redenen voor zijn. Een reden zou een negatieve BIBOB-uitslag kunnen zijn.

Vraag 13.

Waarom worden de inwoners na ruim 8 maanden pas geïnformeerd over deze verkoop?

Antwoord:

Er dienden in- en externe procedures te worden gevolgd. Bijvoorbeeld het volgen van een BIBOB-onderzoek en toetsing bij het RIEC.

Vraag 14.

Wat zijn de voordelen en nadelen exact als de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 niet zou hebben verkocht?

Antwoord:

Wanneer het pand W.A. Gruyterstraat niet zou zijn verkocht zou de gemeente een pand in eigendom houden waarvoor geen of onvoldoende huur zou worden ontvangen om het beheer en onderhoud te bekostigen. Deze instandhoudingskosten zouden de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit zou een negatieve kostenpost voor de gemeente opleveren
en ook in strijd zijn met het gemeentelijk beleid inzake doelgroepenorganisaties (het eerder genoemde besluit van 12 december 2016 en de motie van 7 november 2013). Er zijn
binnen de huidige condities geen voordelen voor de gemeente om het pand in bezit te houden.

Vraag 15.

Is het perceel/object aan de C. Frankstraat 1c 7604 JE ook verkocht?

Antwoord:

Ja, dit pand is ook (openbaar) verkocht.

Vraag 16. Indien ja, dan zijn een groot deel van bovenstaande vragen ook voor dit object/perceel bedoeld.

Antwoord:

Zie de beantwoording van bovenstaande vragen.

Vraag 17.

Waarom staan te verkopen gemeentelijke objecten te koop op www.almeloverkoopt.nl? En waarom staat dat niet op www.almelo.nl ? Wat is de reden(en) dat dit soort verkoop via een onbekende website www.almeloverkoopt.nl is opgetuigd?

Antwoord:

Wij willen onze verkoop zo breed mogelijk bekend maken. Een aparte website biedt direct de informatie aan die een potentiële koper zoekt. Deze hoeft dan eerst niet te zoeken op de algemene website van de gemeente.

Vraag 18.

Sinds wanneer is website www.almeloverkoopt.nl voor het eerst geactiveerd en toegankelijk?

Antwoord:

De website www.almeloverkoopt.nl is sinds 1-2-2019 geactiveerd en toegankelijk.

Vraag 19.

Op welke andere wijze, dan www.almeloverkoopt.nl maakt de Gemeente Almelo bekend dat gemeentelijke eigendommen in de verkoop gaan?

Antwoord:

Op het moment dat een pand te koop wordt aangeboden op voornoemde website wordt ook geadverteerd in de regionale edities van TC Tubantia en in het Almelo’s Weekblad.

Vraag 20.

Heeft de Gemeente Almelo inspanningen verricht om alternatieve huisvesting voor beide verenigingen te vinden zodat zij haar inspanningen op maatschappelijk vlak kunnen voortzetten (zoals bedoeld in het kader van participatie)?

Antwoord:

Wij geven uitvoering aan de motie (7 november 2013) door vanuit het gelijkheidsbeginsel en de lijn van de Nota Vastgoed (vastgesteld door het college op 12 februari 2013) proactief mee te denken met de huisvesting van de organisaties die daar behoefte aan hebben en bij de verkoop van panden te komen tot reële bedragen en mogelijke oplossingen. Dat is ook hier gebeurd. Met beide verenigingen in meermaals gesproken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO OVER JEUGDZORG IN AZC

Almelo, 8 januari 2020

Geacht college,

Kinderen in het azc hebben soms jeugdzorg nodig. Dit werd tot 1 januari 2019 bekostigd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en is nu vanaf die datum een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Partij Vrij Almelo heeft tijdens het politieke beraad van dinsdag 7 januari mondelinge vragen hierover aan het college gesteld. Naar onze mening zijn deze vragen niet volledig beantwoord vandaar dat wij ze alsnog (wat uitgebreider) gaan stellen.

Als het om kinderen in een kwetsbare situatie gaat en daar waar echt jeugdzorg noodzakelijk is, moet dit goed geregeld zijn. Daarbij kan het gaan om kinderen met trauma’s en instabiele omstandigheden waar ze in opgroeien. De extra zorg voor kinderen in een azc betekent een enorme toename van de druk op de jeugdzorg en dat is in onze gemeente toch al een punt van zorg.

De Partij Vrij Almelo vraagt daarom wat de concrete financiële en beleidsmatige effecten zijn voor de gemeente Almelo. ‘Als het Rijk die taak bij de gemeente neerlegt, moet dit ook goed geregeld zijn.’ De tekorten zullen dan ook door het Rijk aangevuld moeten worden zodat onze gemeente lees: de burgers daar niet voor moeten opdraaien.

De vragen:

1. Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

2. Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

3. Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het azc Almelo?

4. Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

5. Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

6. Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA lokatie?

7. Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

8. Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

9. Hebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Zou u deze vragen voor ons kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan: