Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2020

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO CENTRALE WAS EN STRIJKVOORZIENING

Almelo 12 september 2020

Geacht College,

Op 11 september 2020 is er in de Tubantia een artikel verschenen, waarin wethouder Van Mierlo uitlegt dat de gemeente Almelo een centrale was en strijkvoorziening gaat inrichten voor de inwoners van de gemeente. Deze voorziening komt in de plaats van de was en strijk taak van de huishoudelijke ondersteuning die vanuit de WMO vergoed wordt. Op het eerste oog hebben wij hier best begrip voor en zien wij de pluspunten wel. Toch zijn er ook vraagtekens die wij graag beantwoord willen zien: Hoeveel budget heeft de Gemeente Almelo gereserveerd voor de
huishoudelijke ondersteuning?

De vragen:

1. Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

2. Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

3. Hoeveel budget heeft de gemeente Almelo gereserveerd voor de huishoudelijke ondersteuning? Welk deel van did budget wordt gespendeerd aan de was en strijk taak? (hoeveel manuren per maand voor de gehele gemeente á hoeveel euro per uur?

4. Hoeveel gaat de centrale was en strijkvoorziening straks in zijn totaliteit kosten op basis van de in 2019 totaal geleverde manuren aan deze huishoudelijke deeltaak?

5. Wat zijn de financiële opbrengsten voor de gemeente Almelo om deze deeltaak uit het WMO-pakket te verwijderen en over te brengen naar een private instelling (middels aanbesteding)?

6. Hoeveel dragen rechthebbenden nu bij aan deze deeltaak via de huishoudelijke ondersteuning?

7. Hoeveel extra kosten gaan zij straks met de private instelling middels de centrale voorziening tegemoet zien?

8. Wat als een rechthebbende financiëel niet bij machte is om de eigen bijdrage voor de centrale was en strijkvoorziening op eigen kracht te voldoen? Heeft de gemeente hier een vangnet voor? Zo ja, hoe ziet dat vangnet er dan uit? Zo nee, overweegt de Gemeente dan een vangnet in te richten?

Graag zien wij uw antwoord binnen de gebruikelijke termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W. VOLKSTUINENCOMPLEX SLUITERSVELD

Vragen omtrent het handelen van gemeenteambtenaren inzake volkstuinencomplex Sluitersveld.

Almelo 13 september 2020

Geacht college,

Volkstuinencomplex Sluitersveld dient haar huidige locatie te verlaten vanwege geplande nieuwbouw van woningen. De Gemeente Almelo heeft de leden van deze vereniging een alternatief aangeboden op de locatie Drostendijk/Robbenhaarsweg. In een later stadium heeft de Gemeente Almelo toch anders besloten en gaf aan dat de leden van deze vereniging zich maar moesten verspreiden onder de andere volkstuincomplexen die Almelo rijk is.

De fractie Partij Vrij Almelo heeft een aantal documenten in haar bezit gekregen waarover nogal onduidelijkheid bestaat. Het handelt hierbij om de correspondentie tussen gemeenteambtenaren en eventueel betrokken partijen.

De vragen:

1. Klopt het dat de Gemeente Almelo al haar publieke bekendmakingen publiceert op www.Overheid.nl en op haar eigen site www.Almelo.nl> gemeentenieuws?

2. Kunnen betrokken partijen na deze publicatie eventueel een bezwaar hierop indienen?

3. Is het de normale gang van zaken dat gemeente ambtenaren omwonenden telefonisch benaderen cq schriftelijk informeren alvorens een publicatie heeft plaatsgevonden?

4. Is het de normale gang van zaken dat ambtenaren voorbeeld bezwaarschriften naar omwonenden stuurt met het verzoek bezwaar te maken tegen de tuindersvereniging?

5. Hebben deze eerder genoemde ambtenaren een adviserende functie inzake omgevingsvergunningen ten nadele van de aanvrager? Indien ja, waarom is dat? Zo niet, hoe moet men dit dan opvatten?

6. Mag men concluderen dat ambtenaren mogen adviseren tot het aanzetten en indienen van bezwaarschriften?

Graag zouden wij bovenstaande vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet, Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W. PESTGEDRAG ONDER OUDEREN

Almelo 3 september 2020

Geacht college,

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40 procent van ouderen in woonzorgcentra. Er kwam een zogenaamd Pestprotocol, een initiatief van het ouderenfonds. Maar doordat er nog zo weinig over pesten onder ouderen bekend is, biedt dit protocol niet veel handvaten. 

De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat er nog steeds een groot aantal ouderen worden gepest door medebewoners. Wij willen daarom een heldere en doeltreffende aanpak tegen pesten onder ouderen.

Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en het verspreiden van roddels, het midden in de nacht lawaai maken, bedreigingen, niet terug groeten en psychische mishandeling. Dit leidt tot veel verdriet en vereenzaming. Ouderen worden buitengesloten, of sluiten zichzelf door het pesten uit. Zij komen hun kamer niet meer uit of verlaten dagelijks hun woning uit angst voor bedreigingen.

Het behoeft geen uitleg dat dit zeer onwenselijk is.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met bovengenoemde problematiek?
 2. Bent u met de Partij Vrij Almelo van mening dat pesten niet alleen op scholen, maar ook in woon(zorg)centra moet worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?
 3. Deze pesterijen kunnen ervoor zorgen dat ouderen depressief raken of vereenzamen. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?
 4. Hoeveel gevallen van pesterijen in woon(zorg)centra zijn er in de gemeente Almelo bij u bekend?
 5. Indien er geen gevallen van pesterijen bij u bekend zijn, bent u bereid om te zorgen voor een betere registratie van pesten in de gemeente Almelo?
 6. Als de inzet van buurtbemiddeling, de woningcorporatie, politie en maatschappelijk werk niet werkt, welke stappen kunnen dan worden gezet op zoek naar een oplossing?
 7. Incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn, halen steeds vaker het nieuws. Hoe gaat de gemeente Almelo met deze mensen om als zij medeverantwoordelijk zijn voor de pesterijen?
 8. In Nederland kennen wij het ‘recht op woongenot’. Woongenot is letterlijk het recht op genieten van een plek die je je thuis mag noemen. Hoe kan de Gemeente Almelo, dan wel de burgemeester, dit woongenot waarborgen?

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER VERMISTE EN MISHANDELDE KINDEREN

3 september 2020

Geacht college,

Op 14 januari van dit jaar verscheen er in de Tubantia een artikel over de verdwijning van ruim honderd kinderen uit het AZC te Almelo. Het gaat hierbij om 134 kinderen in totaal, over de afgelopen tien jaar. Kinderen, zeker als ze ook nog eens vluchteling zijn, dienen ten allen tijde door ons beschermd te worden. De Partij Vrij Almelo neemt het dan ook hoog op, dat deze kinderen uit het AZC verdwenen zijn. Er verscheen al eens een artikel in de Telegraaf dat vermeldde dat er tientallen kinderen uit jeugddetentiecentra kwijtgeraakt waren.

Recentelijk bemerken wij een beweging in de maatschappij die pedofilie als seksuele voorkeur, in plaats van een geestesstoornis, wil erkennen. Vervolgens worden op 27 augustus jongstleden door de kamerleden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) vragen aan Minister Grapperhaus (D66) gesteld aangaande een radiouitzending van Argos over ritueel kindermisbruik. Door deze ontwikkelingen maken wij ons nog meer zorgen over de veiligheid van onze kinderen, alle kinderen in de gemeente Almelo.

Wij hebben dan ook enkele vragen voor uw college:

Vragen:

 1. Was het college op de hoogte van de 134 verdwijningen ten tijde dat ze geschieden?
 2. Wat heeft de gemeente Almelo gedaan om actief deze verdwenen kinderen op te sporen?
 3. Welke veiligheidsmaatregelen neemt de gemeente Almelo voor deze zeer kwetsbare kinderen?
 4. Hoe kunnen de kinderen in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg nog beter beschermd worden?
 5. Is de gemeente Almelo bereid actief naar betere oplossingen te zoeken in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Kinderrechtenorganisatie Defence for Children?
 6. Zijn er in de gemeente Almelo incidenten geweest met kenmerken van rituele mishandelingen, waarvan het college reeds akte heeft genomen?
 7. Is er in de gemeente Almelo, dan wel de regio Twente, een team opsporingsambtenaren zoals de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) actief? Zo ja, is het college geïnformeerd over aantallen en soorten bijzondere zaken die dit team behandeld? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend, fractie Partij Vrij Almelo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W DIERENWELZIJN

Almelo 10 augustus 2020

Geacht college,

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp. In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus nemen. In onze vragen die hieronder staan willen we graag een nadere toelichting op de door u genomen maatregelen en hoe wij invulling willen geven aan het onderwerp Dierenwelzijn in Almelo. 

1.  Bent u van mening dat het hoofddoel van de dierenwelzijnsnota het afgelopen jaar behaald is; vindt u bijvoorbeeld dat er adequaat is opgetreden bij dieronvriendelijk handelen? Zo nee, waarom niet en wat voor consequenties verbindt u hieraan?   

2.  Kunt u aangeven hoe en hoe vaak de gemeente het afgelopen jaar heeft ingegrepen bij dieronvriendelijke activiteiten en bij uitzonderlijke situaties, zoals de leegloop bij de dierenambulance? Zo nee, waarom niet?  

3.  Heeft het college het afgelopen jaar met de Dierenambulance, de Dierenbescherming en de Dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

4.  Bent u op de hoogte dat jonge kittens die dringend medische zorg nodig hebben geëuthanaseerd worden door het Noordbroek? En dat dit met regelmaat wordt uitgevoerd door een aan het asiel verbonden dierenarts? 

5.  Er komen bij ons signalen binnen dat opvang/pleeggezinnen die werkzaam zijn voor het Noordbroek massaal stoppen door wanpraktijken. Bent u hiervan op de hoogte? zo nee, hoe kan dit voorkomen worden?

6.  Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

7.  De dierenambulance heeft een nuttige functie omdat vanuit de politie meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Voert de dierenambulance naar uw mening deze taken naar behoren uit?

8.  Helaas krijgt de Partij Vrij Almelo (tot groot verdriet) meldingen binnen dat zowel levende als dode dieren langs de weg niet worden opgehaald. Vaak wordt de melder afgescheept met “we hebben op dit moment geen ambulance of we zijn te druk”. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk situatie is ? Zo nee, waarom niet?

9.  Is er een registratie van dieren die gedood zijn op de Almelose wegen cq binnen de bebouwde kom? Zo ja, kunt u inzicht geven in cijfers en diersoorten van de afgelopen 3 jaar? Zo nee, bent u bereid om deze te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet? 

10.  Het verminken en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. Chippen, castreren en steriliseren kan veel ellende voorkomen. Om overlast door zwerfkatten binnen de bebouwde kom te verhelpen zet de Dierenbescherming de Trap, Neuter, Return (TNR) in. Is het juist dat Dierenopvang ‘t Noordbroek dit verzorgt voor de regio Almelo en omstreken?

Wij zouden bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

Dit uitgehongerde niet gecastreerde katertje (zie foto) is gisteravond gevonden in de buurt van het Lageveld (Wierden). De Dierenambulance gaf aan hem niet te willen ophalen. Weet iemand of dit katertje een eigenaar heeft?

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PARTIJ VRIJ ALMELO PERSPECTIEFNOTA 2020 30 JUNI 202

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de door het College geformuleerde perspectiefnota en bijbehorende verantwoording. Wat wij zien is een College dat haar uiterste best doet de eindjes aan elkaar te knopen, maar daarbij niet de burgers van haar Gemeente uit het oog te verliezen.
Daarvoor onze complimenten!

Wel maken wij ons enigszins zorgen over de gevolgen van de geplande bezuinigingen, ombuiging van investeringen en plannen voor ondersteuning van ondernemers en initiatieven in onze lokale maatschappij. Op het eerste oog lijkt de aandacht vooral bij het zakenleven te liggen en lijken de ondernemers het meest te profiteren van de plannen van het gemeentebestuur die zich in de perspectiefnota uitvouwen. Echter waren wij ook aangenaam verrast dat er wel degelijk een oog voor de kleine burger, voor de minima en voor de kinderen in onze gemeente is.

Waar wij ons echter zorgen over maken is of de ingeplande maatregelen, tegen de negatieve effecten van de bezuinigingen en de corona-crisis, toereikend zullen zijn voor met name deze kwetsbare groep burgers in Almelo.

Hoewel er oog is voor bestrijding van economische en maatschappelijke tegenslagen op de langere termijn en de gevolgen daarvan voor kinderen in kwetsbare situaties, zien wij met name op de korte termijn verregaande maatregelen. Deze maatregelen kunnen wij in grote mate steunen, maar enkel met de kanttekening dat er op korte termijn meer gekeken wordt naar de gevolgen voor de lange termijn en hoe deze te ondervangen zijn.
Wellicht dat een aangepaste investering op de korte en middellange termijn in het segment Jeugd een betere koers om te varen is met een positiever resultaat op de lange termijn en in het volwassen leven van deze kinderen.

Het College wil inzetten op het bevorderen van gelijke onderwijskansen. Hierin kent zij ogenschijnlijk enkel de expertise van de betrokken professionals in dit werkveld. Is het niet wenselijk dat ook de ouders van de achterstandskinderen hierin gekend worden en zij betrokken worden in het vormgeven van een plan om deze achterstandskinderen beter mee te laten komen?

De focus ligt op een blauw en groene stad, waarbij doelen op prachtige wijze behaald worden.
Terecht is het College trots op de behaalde resultaten in de wijk Nieuwstraatkwartier. De Partij Vrij Almelo vraagt zich af op welke wijze en in hoeverre de hier toegepaste maatregelen de komende jaren naar de rest van de Gemeente vertaald zullen worden. Hierover worden wel globale ideeën genoemd, maar ze zijn naar onze zin niet concreet genoeg. Graag zouden wij hierover tijdens de meicirculaire een meer concrete invulling zien.

Er wordt een toename van bijstandsaanvragen verwacht, wat gezien de huidige situatie en de impact van de Corona-maatregelen een logische verwachting en gevolg is. Het College geeft aan in te zetten op een snelle doorstroom naar arbeid voor de nieuwe aanvragers. Tevens wordt er op de bijstand enorm bezuinigd. Kan, met het huidige plan voor bezuinigingen, wel aan deze verwachting en de daarmee gepaard gaande kosten voldaan worden? Moeten de plannen voor bezuinigingen en afgebogen bestedingen niet bijgesteld worden om een grotere buffer voor de nieuwe aanvragers en de bijbehorende trajecten terug naar de arbeidsmarkt te creëren?

De eigen bijdrage is tijdelijk stopgezet door het Rijk voor de maanden April en Mei. Dit betekend inkomstenderving voor de Gemeente Almelo. De VNG is in overleg met het Ministerie van VWS voor compensatie hiervan. Maar is het niet zo dat de tijdelijk niet, of minder, geleverde zorg door de aanbieders verrekend moet worden met terugwerkende kracht over de uit te keren gelden?

Tot slot maken wij ons ernstig zorgen over de bezuinigingen onder de culturele voorzieningen in de Gemeente Almelo. Door deze bezuinigingen dreigen bijvoorbeeld het Stadsmuseum en Stichting Vizier hun werkzaamheden niet meer voort te kunnen zetten. Met name het Stadsmuseum Almelo is naar onze mening een voorziening die niet mag verdwijnen vanwege de historische waarde die hieraan gehecht is over de oorsprong van onze gemeente en stad. Ook maken wij ons zorgen over andere culturele subsidies die verstrekt worden, welke echter niet duidelijk herleidbaar zijn naar verantwoordde uitgaven.

U ziet, geacht College, dat wij toch wel enkele bedenkingen hebben bij deze perspectiefnota die wij middels deze weg graag bij u onder de aandacht brengen.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

ANALYSE PERSPECTIEFNOTA 2020 GEMEENTE ALMELO

23 juni 2020

INLEIDING:

9. In 2020 zal Almelo extra aandacht geven aan ‘wijksturing’ en medio 2022 zal de raad deze aandacht evalueren en de resultaten ter discussie gaan stellen. Dit onder voorbehoud van de gevolgen de coronacrisis en of ambities wel of niet kunnen worden nagekomen. Alles zal immers wereldwijd afhangen van een tijdig beschikbaar komen van een vaccin en hoe groot de economische schade gaat worden voor Almelo en de Almeloërs.
Vooralsnog laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een positief beeld zien, doch is er maar één zekerheid en dat is onzekerheid !


WIJKSTURING:

11. Allereerst wil het College de focus gaan leggen op wijksturing via de bewoners die zoveel mogelijk zèlf gaan bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit hun eigen belevingswereld. Met deze decentralisatie wil het College de betrokkenheid van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk vergroten via bewonersinitiatieven, hun belang meer voorop gaan stellen en daar ook naar gaan handelen.
In hoeverre gaat het college gelden ter beschikking stellen aan bewoners die zich zoveel inzetten voor hun eigen wijk ?


ZORG:


Door de coronacrisis zien we dat de autonome zorgvraag in Almelo nog steeds toeneemt, doch dat de inkomsten vanuit het Rijk ontoereikend zijn en dat de Rijksoverheid met allerlei besluiten onze zorgkosten juist negatief beïnvloeden.
Is dit College het hiermee eens ?


LOKALE ECONOMIE:


Aan Almelo zèlf zal het niet liggen want tot aan maart 2020 lag het programma Economie & Participatie immers volledig op koers richting de gestelde lokale doelen. Investeren in onze stad loonde immers, zo bleek uit het vestigingsklimaat, de stemming onder de Almeloërs zelf, de samenwerking met partners die resulteerde in een voortgezette groei van de werkgelegenheid en een daling in de werkloosheid. Iedereen blij zou je zeggen. Vanaf maart ervaren we echter de effecten van de coronacrisis en de maatregelen vanuit Den Haag. Onzeker is helaas hoe lang dit alles gaat duren en welke impact deze uiteindelijk zal krijgen voor Almelo en haar inwoners. Mogelijk zal het aantal faillissementen toenemen, de economie die ombuigt naar een krimp en een stijging van het aantal bijstands- gerechtigden. Ondanks het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 dienen we er dan ook extra en nadrukkelijk voor te waken dat we nieuwe instroom in de bijstand van buiten Almelo zoveel mogelijk wordt beperkt. Tegelijkertijd dienen we onze aantrekkelijke bedrijfsterreinen en aantrekkelijk lokale economie te blijven promoten via o.a. de regionale Kamer van Koophandel.


BINNENSTAD:

9. Vooralsnog is het nog rustig in de binnenstad van Almelo. De horeca is weer open, maar de coronaregels zijn streng. Er zijn regels wat je sinds 1 juni wel en niet mag in de kroeg, het restaurant en op het terras. Evenementen met grote aantallen Almeloërs zijn helaas afgelast. Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. Meer leegstand dreigt in de binnenstad van Almelo nu winkels en horecazaken ternauwernood zaken doen. ,,Kledingwinkels staan het meest onder druk.’’ Hoe de binnenstad eruit zal zien na de crisis. ,,Niemand die het weet. De gevolgen zijn moeilijk in te schatten.


VEILIGHEID:

12. Qua criminaliteitsbestrijding en veiligheidsgevoel op buurt- en wijkniveau ligt Almelo vooralsnog op koers en lijkt ogenschijnlijk nog niet negatief beïnvloed door de coronacrisis. Dit beeld bleek ook al uit de veiligheidsmonitor 2019 van het CBS en dat zal het gemeentebestuur vooralsnog gerust stellen.
Bent U als college van mening dat de huidige situatie ernstig afwijkt van de veiligheidsmonitor 2019 ?


TROTS OP ONZE BLAUWGROENE STAD?


Er is tot nu toe meer functioneel groen en meer open water voor de Almeloërs gerealiseerd. Almelo wil begin 2021 bij de Rijksoverheid subsidie vragen voor een ‘proeftuin’ voor het realiseren van een aardgasvrije wijk. Een idee waar de meningen elders in de landelijke politiek echter zeer verdeeld over zijn. Ook diende Almelo terughoudend te zijn met de aanleg van een zonnepark aan de Aadijk van maar liefst 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Met name projectontwikkelaars zoeken grond om zonneparken op te plaatsen. Hiervoor worden ook boeren benaderd. In het klimaatverdrag van Parijs staat echter dat duurzame energie de voedselproductie niet in het geding mag brengen. Dit is dan ook het onderwerp van discussie. Het voedsel wordt immers steeds duurder in de supermarkten en wij dienen dan ook terughoudend te zijn in het plaatsen van zonneparken.


FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF:

15. De mogelijke structurele effecten van de coronacrisis blijven, zolang er geen duidelijk genezend vaccin beschikbaar is, ons inziens ‘natte vinger werk’ ,dus moeilijk te verwerken in een meerjarenperspectief hoe graag onze fractie dat ook zou willen. Dit blijkt ook wel uit de uitgestelde plannen over de herijking van het gemeentefonds dat tot minstens 2020 is uitgesteld omdat de bevoordeling van de zogeheten 4G armoedemagneten bestaande uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf 250.000 inwoners) zeer slecht gevallen is bij de overige 351 gemeenten met minder dan 250.000 inwoners w.o. Almelo die zich behoorlijk benadeeld voelen in hun jaarlijkse bijdrage uit Den Haag. Een aantal van deze gemeenten hebben zich inmiddels dan ook gemobiliseerd in een groep P10 gemeenten.
Overweegt Almelo zich ook aan te sluiten bij de oppositie van de P10 gemeenten?


Almelo ontvangt van het Rijk in de periode 2019 t/m 2021 ongeveer 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen euro per jaar extra middelen jeugdhulp. Wij zijn echter van mening dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is voor de ouders. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En wel op die manier dat die zorg, begeleiding en opvoeding in lijn is met de rechten van het kind. De overheid moet de rechten en verantwoordelijkheden van ouders respecteren. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen moet de overheid het kind helpen en op een passende manier opvangen. Het is in eerste instantie aan ouders om een kind groot te brengen. De overheid past hierin een ondersteunende, faciliterende en dienende rol. Dit klemt des te meer omdat het begrotingsonderdeel ook nadrukkelijk en zelfs meerdere malen voorkomt op pagina 20 van Uw voorstel Perspectiefnota 2020. Bent U het met ons eens dat jeugdzorg in de 1e plaats een taak is van de ouders?


WIJKSTURING:

16. Wijksturing gaat over inwoners die zèlf, kennelijk geheel zonder overheids- bijdrage zouden moeten bijdragen aan hun eigen wijk, vanuit de eigen belevingswereld.
Klinkt allemaal heel idealistisch vanuit de overheid richting burger, maar in hoeverre worden deze burgers in voldoende mate voorzien van financiële middelen om deze o.i. duidelijke overheidstaken uit te voeren of kunnen we deze decentralisatie van overheidstaken beschouwen als ‘een sigaar uit eigen doos’?


DOORONTWIKKELING:

17. Met de prioritaire sturing op leefomgeving en veiligheid krijgen de, en dan citeren we, al of niet betaalde, wijkregisseurs ook een nadrukkelijke rol bij het mede bepalen van de investering voor ‘groen, blauw en grijs’ (einde citaat). Het is voorts een goede zaak dat er in Almelo prioritaire sturing blijft van de wijkregisseurs die een nadrukkelijke rol blijven bepalen ten aanzien van voldoende GROEN ter bestrijding van CO2 uitstoot en BLAUW voor de watervoorzieningen in Almelo die steeds meer onder druk komt te staan van de klimaatverandering.


SPELREGELS INZET BUDGETTEN:

18. Bij de programmabegroting 2020 nam de gemeenteraad een amendement aan waarmee 150.000 euro werd gereserveerd voor verdere doorontwikkeling van wijkgericht werken. In de meerjarenraming loopt deze op naar 300.000 in 2023. Enige uitleg over deze oplopende bedragen ontbreekt echter.
Gaarne hierover Uw toelichting?


Programma ZORG:

19. Het College concludeert dat we op koers liggen met onze taakstelling voor zorg, maar tegelijkertijd is er volgens U sprake van groeiende tekorten op onze begroting.
Wij vragen ons hierbij af in hoeverre U hiervoor al een oplossing heeft bedacht of gaat U, om de begroting sluitend te krijgen, extra gelden lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, welke Bank zèlf inmiddels ook kampt met een relatief zeer gering eigen vermogen vergeleken met bijvoorbeeld de ING die vorig jaar volgens Elsevier Weekblad nog een eigen vermogen had van 53 miljard ?
Bent U als college overigens op de hoogte van de relatief zeer geringe solvabiliteit van de Bank Nederlandse Gemeenten en waarom kiest U niet de ING die over 53 miljard euro beschikt ?


PREVENTIEAGENDA:

20. U heeft het als College over het samenwerken aan een inclusieve stad waar nieuwe initiatieven getoetst zouden worden op de gevolgen voor de gezondheid en waar gewerkt dient te worden aan levensbestendig wonen voor met name onze ouderen. Met name diezelfde ouderen die ná WO-II Almelo, vaak zonder de huidige middelen en mogelijkheden, de weder-opbouw van Almelo hebben gerealiseerd van het huidige Almelo.
In hoeverre heeft U als College al nagedacht over lokale subsidies aan ouderen voor het realiseren van een fatsoenlijk levensbestendig wonen?

21. Dit laatste klemt des te meer omdat tussen 2020 en 2030 het aantal 75-plussers in Almelo met ongeveer 2400 toe neemt van 9.400 naar 11.800 personen. Hiervan woont 95,4% nog wèl zelfstandig, doch vaak alleen en met toenemende mobiliteits- en gezondheidsproblemen en tevens qua leeftijd verreweg de meest kwetsbare coronagroep is.
Heeft U als nagedacht over meer en een betere zorg voor onze ouderen ?


BLIJVERSLENING:


U heeft het over een zogeheten ‘blijverslening’ vanwege de vergrijzing in Almelo die een bijdrage kan leveren aan het verlagen van de zorgkosten. Uitgaande van dit feit zijn wij van mening dat het niet juist is om te spreken over een blijverslening, omdat deze niet alleen extra stress veroorzaakt voor onze hoogbejaarden, maar beter gesproken kan worden over een meer vriendelijk klinkende blijverssubsidie aan hoogbejaarden. Dit klemt des te meer omdat levensbestendig wonen in de praktijk immers veel goedkoper is dan verzorgd wonen in een verpleeghuis en zichzelf hiermee terugverdiend.
Bent U het als College hiermee eens ?


Onder dit zelfde taakveld heeft U het over en dan citeer ik ‘we gaan nog vóór de zomer 2020, ingaande 21 juni 2020) aan de slag met een meer digitale doorontwikkeling van preventieagenda samen met onze interne partners’ (einde citaat) De behandeling van deze perspectiefnota gaat volgens pagina 1 echter pas in op 30 juni a.s.
Wat is de reden van deze overschrijding?


BUITENHUISPROJECT:

23. Sinds 2019 doet Almelo mee aan een 2-jarige landelijke pilot waarbij jaarlijks 10 kinderen van ouders met psychische en/of verslavings- problemen worden opgevangen in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang of huiswerkbegeleiding. Hierdoor ontstaat rust in het gezin, wordt een kostbare uithuisplaatsing van het kind voorkomen en kunnen ouders een hulpverleningstraject ingaan. Deze preventieve inzet is ons inziens goedkoper dan maatwerktrajecten. Een plek in de kinderopvang kost nu jaarlijks 10.000 euro en een uithuisplaatsing kost een veelvoud daar van en varieert van 40.000 tot 100.000 euro, afhankelijk van de voorziening.
Dit lijkt ons een nuttige pilot, doch wij vragen ons af in hoeverre dit op grotere schaal in Almelo toegepast kan gaan starten zodat deze kinderen kansrijker worden in de samenleving ?


VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS:
U voorziet een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters en daardoor meer jongeren, die mede door de coronacrisis, een beroep zullen gaan doen op gemeentelijke voorzieningen.
Is het U bekend dat voortijdig school verlaten in strijd is met de leerplichtwet en ouders hiervoor beboet kunnen worden. In hoeveel gevallen zijn ouders hiervoor beboet ?


MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)

33. Voor de ontwikkeling van het aantal mensen dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang geldt de kanttekening dat maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld een coronarecessie) kunnen leiden tot meer dak- en thuislozen die Almelo moet opvangen.
In hoeverre is hiervan in Almelo sprake en om welke aantallen gaat dit ?


BETEKENIS VOOR DE TOEKOMST:

36. Het College voorziet een toename in het aantal thuiswonende kinderen, kwetsbare en dementerenden met bijkomende zorgvragen en veiligheids-risico’s. Daarnaast ziet U ook een te hoog aantal zorgvragen onder jeugdigen, waarbij deze zorgvragen ook steeds complexer van aard zijn. Dit klemt ook omdat Almelo structureel hoog scoort op de factoren die de kans op toenemende zorgvraag bepalen. Tevens voorziet U dat de corona-crisis dit mogelijk versterkt.
Op welke termijn kunt U getalsmatig aangeven in hoeverre deze aantallen afwijken van eerdere jaren en in hoeverre Almelo hierin afwijkt van regiogemeenten ?


SAMENVATTING:

37. Als college verwacht U dat het aantal faillissementen in Almelo gaat toenemen, de economische groei ombuigt naar een krimp en het aantal bijstandsgerechtigden stijgt.
Op welke termijn heeft U als College hierover actuele getallen, grafieken en data paraat voor alle gemeenteraadsleden?


TERUGBLIK:

38. In een terugblik wordt juichend terug geblikt op de periode toen er nog geen mondiale coronacrisis bestond in Almelo, Nederland en de rest van de wereld. Het lijkt ons dan ook niet gepast en irrelevant om te veel terug te grijpen naar cijfers uit het pré coronatijdperk van vóór maart 2020. Anno juni 2020 zitten we nu al maandenlang in een wereldwijd rampscenario en het lijkt ons veel nuttiger om na te denken over andere wensen en kansen voor de Almeloërs in een gezonde wereld.
Bent U het met ons eens dat een te lang stilstaan bij deze terugblik geen meerwaarde biedt voor Uw aangeboden perspectiefnota ?


NETTO BESPARING:

40. In de financiële taakstelling bijstand geeft U aan dat tussen 2019 en 2022 deze kosten kunnen verzesvoudigen van 250.000 naar zelfs 1.550.000 euro, terwijl in dezelfde taakvelden onder WSW en minimabeleid deze taakvelden stabiliseren op 400.000 en 1.088.000.
Kunt U een en ander verklaren waarom het ene taakveld meer dan verzesvoudigd is en de andere taakvelden stabiliseren?


BEPERKEN VAN DE INSTROOM IN DE BIJSTAND VAN ‘BUITEN’

45. Het College ziet een instroom van een aanzienlijke groep van ‘buiten’ Almelo door verhuizing en ook doordat statushouders binnenkomen die direct een beroep doen op een bijstandsuitkering. Door de nieuwe instroom komt de beoogde daling van ons bijstandsbestand onder druk te staan. Om structureel een daling is dit bijstandsbestand te realiseren is het nodig deze instroom van buiten onze gemeente te beperken.
Derhalve stellen wij U de volgende vraag:
Bent U bereid een nieuwe instroom van statushouders te heroverwegen of terug te verwijzen naar hun vroegere, wellicht wèl veilige, woonadres teneinde de snel toenemende rampspoed voor de eigen Almeloërs te verminderen?
Bent U bereid een extra raadsvergadering over deze situatie uit te schrijven voor de raadsfracties ?


TERUGBLIK:

46. Reeds nu. anno juni 2020 verwacht U in 2022 een toename te realiseren van 7.000 bezoekers ten opzichte van 2018. Het lijkt ons gezien de huidige rampspoed die Almelo èn Nederland sinds maart 2020 ten volle teistert met alle bekende, zeer ingrijpende gevolgen van dien, dit niet relevant is.
Bent U het als College hiermee eens ?


STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

47. Hetzelfde geldt voor het door U gewenste verdwijnen in 2022 van de leegstand aan o.a. het Marktplein, de Passage, Grotestraat, De Galerij en gebieden buiten het kernwinkelgebied.

WAAR STAAN WE NU:

50. Het is inderdaad verstandig over de situatie NU na te denken. Om het coronavirus in te dammen worden consumenten namelijk geacht zo veel mogelijk thuis te blijven, evenementen zijn voorlopig verboden en horecagelegenheden en culturele instellingen mogen sindsdien slechts ten dele open. Allerlei branches worden geconfronteerd met omzetdalingen tot zelfs 80% en het Retail Platform Overijssel verwacht dat 25% van de retailondernemers zelfs binnenkort failliet gaat. Dit alles is zeker niet om te juichen of te dromen, maar met beide bestuurlijke benen op de grond te blijven staan !
Bent U het als College hiermee eens?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

51. Uit de CBS Veiligheidsmonitor 2019 blijkt dat de veiligheidsbeleving in Almelo een gunstig beeld en een opwaartse trend vertoont. Dit is echter schijn omdat het algemeen bekend is dat het overgrote deel van de aangiftes mèt bekende dader onbehandeld, vanwege onderbezetting, op de plank blijft liggen !
Bent U het als College eens dat het een kwalijk signaal is naar de slachtoffers dat hun aangifte op de plank blijft liggen ?

53. Het percentage inwoners dat in 2019 deelnam aan veiligheids- initiatieven is 43% (Bron: Burgerpanel 2019 Kennispunt) Er is nog geen extra inspanning gepleegd om het aantal buurtpreventie initiatieven uit te breiden.
Wat is hiervan volgens U de reden ?


Er zijn in Almelo twee extra fte BOA ‘op straat’ en een extra jurist veiligheid en handhaving ingezet voor ‘Quick Response’ bij meldingen en lik op stuk bestuursdwang bij overtredingen.
In hoeverre zijn de BOA’s inmiddels voldoende uitgerust met wapenstok en pepperspray ?


VEILIGHEIDSBELEVING:

55. De meer onzichtbare criminaliteit, de zogenaamde Hidden Impact Crimes, neemt juist toe; denk hierbij aan cybercrime, witwassen van crimineel verkregen vermogen, online drugsnetwerken, enz. (Bron: VNG veiligheidscijfers 2019 en CBS Veiligheidsmonitor 2019). In slechte tijden melden zich vaak louche partijen aan. Zo vreest de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan ook dat malafide kredietverstrekkers extra actief worden vanwege de coronacrisis. Juist nu is de consument in Almelo kwetsbaar, want consumenten met financiële problemen zijn eerder wanhopig en staan dan meer open voor dubieuze handelingen zo verklaart de AFM bij monde van bestuursvoorzitter Laura van Geest. Ook de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) krijgt de laatste tijd via de tiplijn een grote hoeveelheid signalen binnen dat fraude in opkomst is. Verreweg de meeste tips gaan over oplichtingszaken met beschermingsmiddelen, waarbij grof geld wordt gevraagd voor niet bestaande mondkapjes, maar ook wordt misbruik gemaakt van de steunmaatregel voor zzp’ers. Bron: www.afm.nlen en FisCalert juni 2020.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen aan deze toename?


Door ambulantisering van de zorg neemt de druk op leefbaarheid en veiligheid in de buurt toe. Meest bekend is de problematiek van personen met geestelijk geïndiceerd verward gedrag. Het aantal meldingen van kwetsbare personen met verward gedrag in combinatie met (woon) overlast vertoont een forse toename.
Wat is momenteel het standpunt van het College en wat denkt zij te kunnen doen tegen deze toename?


PROGRAMMA DUURZAAMHEID:

57. Samenvatting: Er zou structureel meer aandacht zijn voor functioneel groen. Ik denk hierbij aan zonnepanelen op bushaltes waardoor tevens meer veiligheid ontstaat in de avonduren bij wachtenden. Voorts heeft het wellicht nut alle hoogbouw in Almelo te inventariseren en hierop zoveel mogelijk zonnepanelen te monteren zodat de energierekening voor de hieronder woonachtige huurders wellicht omlaag kan.
In hoeverre is het College bereid hierover na te denken?


De warmtevisie in Almelo is in concept gereed en Almelo wil begin 2021 bij het Rijk middelen voor een ‘proeftuin’ aanvragen voor het realiseren van een aardgasvrije wijk.
Is het college bekend dat de inwoners van de 8.000 woningen in de Utrechtse wijk Overvecht dit aardgasvrij maken van de wijken met succes hebben aangevochten bij de rechter en dat dit wellicht ook gevolgen kan hebben voor andere wijken elders in Nederland, zoals Almelo?

58. De beleving van de inwoners over Almelo als blauwgroene stad zou toegenomen zijn van 34% naar 61%.
Er is echter geen bron vermeld over deze cijfers. Kunt U deze alsnog toevoegen?

59. Almelo wenste een realisatie van 40 hectare zonnepark, dat is 400.000 m2, terwijl het energieprobleem eenvoudig is op te lossen via het koppelen van het Almelose gasnet aan het zeer nabijgelegen Duitse gasnet waardoor er tevens geen kapitaalvernietiging ontstaat door het verloren gaan van het kilometers lange ondergrondse gasnetwerk.
We hebben het dan nog niet gehad over het feit dat hiermee ook 400.000 m2 landbouwgrond verloren gaat aan onze eigen, vooralsnog betaalbare, voedselvoorziening. Gaarne hierover Uw standpunten en uitleg ?


Het is de bedoeling dat er in 2020 in Almelo 1.000 auto’s op elektriciteit of waterstof gaan rijden.
Niet alleen zijn elektrische auto’s qua aanschaf veel duurder dan een benzineauto, maar waarom overweegt het College niet de veel schonere en goedkopere LPG-auto aan te bevelen ?


CAMERA-HANDHAVINGSSYSTEEM:

61. Het College overweegt een camera-handhavingssysteem in de binnenstad aan te leggen. De praktijk leert echter dat overtreders tamelijk snel achter een cameralocatie komen en deze gaan vernielen of ontwijken. Wellicht is het te overwegen om vanuit het politiebureau te werken met drones die geruisloos en op grote hoogte functioneren als de extra ‘ogen’ voor de vaak onderbezette politie.
Gaarne Uw mening hierover ?


BEWONERSINITIATIEVEN EN SOCIALE SAMENHANG:

68. Op 1 augustus 2019 is een voormalig schoolgebouw, tegen marktprijs, verkocht aan een bewonersinitiatief.
Hierbij vragen wij ons af er nog sprake was van de gebruikelijke NHG-garantie van de gemeente Almelo waardoor de bewoners een extra aantrekkelijke renteconditie konden afspreken bij de bank ?
Gaarne hierop Uw reactie ?


Men is voornemens vóór 2030 het Nieuwstraatkwartier aardgasvrij te maken.
Realiseert het College zich hierbij dat hierdoor enorme kapitaalvernietiging ontstaat vanwege het buiten werking stellen van het kilometers lange ondergrondse aardgasnetwerk, terwijl er in het zeer nabijgelegen Duitsland onbeperkt en zeer betaalbaar aardgas verkregen kan worden?


AANSCHERPEN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN IN HET NIEUWSTRAAT-KWARTIER:

70. In de Witvoetenstraat en Gravenstraat overweegt de woningbouw- corporatie ‘Beter Wonen’ woningen te slopen en nieuwe te bouwen. Wellicht zijn deze ‘sloopwoningen’ ooit voor een zeer lage prijs aangekocht, thans nog in redelijke staat en wellicht onder redelijke voorwaarden te verhuren aan Almeloërs met een urgentieverklaring ?
Wat is hierover het standpunt van het College?


GELIJKE ONDERWIJSKANSEN:

74. Het percentage kinderen met een onderwijsachterstand in Almelo ligt met 23% ernstig boven het landelijk gemiddelde van 15%. Door de coronacrisis kan verschil in de uitgangspositie worden versterkt. Daarom is het van belang dat kinderen gelijke onderwijskansen gaan krijgen.
Want denkt het College hieraan te doen ?


PROGRAMMA ECONOMIE EN PARTICIPATIE:

75. Het Centraal Planbureau (CPB) schetste in maart 2020 vier economische scenario’s. In het eerste scenario, zou de Twentse werkloosheid op maximaal 4,5% komen. In het tweede en derde scenario wordt de Twentse economie sterker getroffen dan de Nederlandse economie, met name omdat in Twente de industrie en bouw oververtegen-woordigd zijn. In deze beide scenario’s, waarbij contact beperkende maat-regelen zoals de 1,5 meter samenleving, loopt de werkloosheid ernstig op, respectievelijk naar maximaal 5,5%. Een vierde scenario waarbij de maatregelen uiteindelijk 12 maanden duren, laat zelfs een werkloosheids-percentage zien van tussen de 9,4% en 9,6%. De situatie van het tweede scenario is op dit moment van toepassing voor Twente/Almelo.
Nu even een gewetensvraag aan het College vanuit Uw kennis en kunde over de lokale politiek: Welk scenario schat U persoonlijk in voor Almelo ?

TIJDELIJKE TOENAME BIJSTANDSAANVRAGEN:

76. In Almelo nam het aantal WW-uitkeringen in de maand maart immers al toe met 6% ten opzichte van Twente met 5,2%. Dit ondanks de door de landelijke gefaciliteerde NOW-regeling.
Heeft U als College een verklaring voor deze verschillen tussen Almelo en Twente ?


STERKE INSTROOM EN VERTRAAGDE UITSTROOM BIJSTANDS-GERECHTIGDEN EN BIJZONDERE BIJSTAND ZELFSTANDIGEN:

77. De verwachting is dat de ‘intelligente’ lockdown zal resulteren in een toenemende en een vertragende uitstroom.
Bent U als College van mening dat ‘makkelijk’ verkregen inkomsten uit allerlei overheidssubsidies juist gemakzucht bij kleine ondernemers in de hand werkt en hierdoor de vereiste uitstroom vertraging gaat ondervinden, dus dat ‘het middel erger is dan de kwaal’?


ECONOMISCH PROFIEL ALMELO: DIVERSITEIT BIEDT BUFFERS:

78. Bedrijven die actief zijn in de medische en hightech sector zijn nu onderscheidend: bijvoorbeeld Urenco (levert materiaal aan de medische sector), Panalytical (röntgenapparatuur) VDL en Benchmark.
Is het U bekend als College dat er bij VDL recent een relatiebreuk heeft plaatsgevonden met het Duitse BMW waardoor er bij VDL zeer grote productieproblemen zijn ontstaan en feitelijk niet meer in deze positief onderscheidende groep bedrijven thuis hoort ?


Voor vele zelfstandigen zijn de inkomsten weg gevallen. Dit laatste blijkt ook uit de bijna 1.300 aanvragen uit Almelo voor de TOZO door voor-namelijk kleine zelfstandigen. Hiervan betreft het zelfs 360 bedrijven met ‘broodnood’, oftewel ondernemers die geen enkele buffer hebben om een inkomstenval op te vangen.
Bent U het als College met ons eens dat er intensiever moet worden samengewerkt met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en bedrijfsverenigingen bedrijfsvereniging ter voorkoming van plotselinge
‘broodnood’ bij kleine zelfstandigen ?

VRAAGUITVAL OP KORTE TERMIJN VERSNELLING VAN DE LEEGSTAND:

80. De onlineomzet was, vanwege de anderhalve meter samenleving van Rutte, reeds in maart 2020 bijna 29% hoger dan een jaar eerder. De groei was nog nooit zo groot. Dit brengt ook op de langere termijn winkels en horecabedrijven aan het wankelen door een gebrek aan inkomen. Hierdoor zullen nog meer ‘gaten’ vallen in de binnenstad een herhaling van een situatie in 2010 toen Almelo ook al landelijk zeer kwalijk bekend werd door de grote hoeveelheid leegstand en bijbehorende onveiligheid-gevoelens bij de winkelende Almeloërs.
In hoeverre vreest U als College een herhaling van de situatie uit 2010 ?


TRANSFORMATIE OMHOOG EN ACTIEF SANEREN:


Het tempo van transformatie van winkels, zou volgens het College omhoog moeten. Het is echter de vraag in hoeverre winkels, mede vanwege de hoge boekwaardes van winkels, rendabel getransformeerd zouden kunnen naar betaalbare woonruimtes, want dan zal er flink afgeschreven moeten worden op de boekwaardes.
In hoeverre heeft het College hier al ideeën over, ter voorkoming van leegstand en hieruit voortvloeiende onveiligheidsgevoelen in de binnenstad ?


PROGRAMMA VEILIGHEID:

82. Uit de gegevens en maandcijfers van de Almelose politie blijkt dat het lokale criminaliteitsbeeld in Almelo niet is verslechterd, net zoals de landelijke trend. Wel zien we meer overlast in de openbare ruimte van hangjongeren en meldingen over personen met verward gedrag. Wel is er een toename van cybercriminaliteit en oplichting via sociale media.


DE OMGEVINGSVISIE:

85. Het SCP waarschuwt voor een vergroting van de tweedeling in de maatschappij, waardoor er meer onderlinge irritatie is en polarisatie in onze steeds meer multiculturele samenleving nadrukkelijker wordt.
Wat denkt het College hiertegen te kunnen doen ?


VERTROUWEN:

86. In tijden van, helaas voortdurende onzekerheid over onze toekomst, dragen ertoe bij dat mensen steeds meer hun vertrouwen in de lokale overheid gaan verliezen, met name in de sociaal en economisch zwakkere wijken, waar mensen steeds harder geconfronteerd worden met dalende inkomens door werkloosheid.

IS ER VOLGENS HET COLLEGE OOK SPRAKE VAN EEN DALEND VERTROUWEN IN DE LOKALE OVERHEID ?

TOENEMENDE WEERSTAND TEGEN CORONAWET:


De Tijdelijke Wet Covid-19 moet er niet komen, vindt een grote meerderheid (85%) van de 10.492 deelnemers aan de Stelling van de Dag. Het kabinet wil echter dat deze zogeheten ‘coronawet’ al op 1 juli aanstaande in werking treedt. Bron: Telegraaf d.d. 12 juni 2020
Wat is de mening van het College over het feit dat maar liefst 85% tegen de coronawet is ?

GEMEENTEN FINANCIEEL KLEM DOOR PANDEMIE:


Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bij lenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en de uitgaven flink gestegen. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 11-6-2020.
In hoeverre behoort Almelo ook tot die tientallen gemeenten die inmiddels klem zitten ?


NIET EINDELOOS DOORWERKEN:


Volgens demograaf Jan Latten heeft de coronacrisis gevolgen voor de levensverwachting waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen. Terecht, vindt een overgrote meerderheid van de 11.565 deelnemers aan de Stelling van de dag. Bron: Telegraaf 11 juni 2020.
Bent U het als college ook eens met de gevolgen van de coronacrisis waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen ?


UITGESTELDE ZORGVRAAG:

90. In de afgelopen periode vanaf maart 2020 is de reguliere zorgvraag, mede door onzekerheid over onze toekomst, sterk afgenomen, waardoor de problematiek verergert en zelfs kan escaleren, waardoor er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn.
Bent U het als college eens met de risico’s van een sterk afgenomen zorgvraag waar er op termijn juist dure intensieve zorg nodig zal zijn?


MAATSCHAPPELIJKE ONRUST:


Hierdoor is er ook al sprake van minder veiligheid in de Almelose wijken en wordt er meer overlast gesignaleerd van met name de thuiszittende, voorheen schoolgaande jeugd.
In hoeverre is er extra inzet van de Almelose politie of BOA’s mogelijk ?


BEDRIJFSVOERING:

91. Vanwege de coronacrisis zijn gemeenteambtenaren massaal gaan thuiswerken of mogelijk zelfs een vervroegde vakantie in eigen land gaan vieren. De werklocatie in eigen huis is natuurlijk veel goedkoper dan in het vele miljoenen kostende gemeentehuis. De lege ruimtes in het zeer prestigieuze gemeentehuis zouden dan ook een geheel andere bestemming kunnen krijgen. Bovendien doen thuiswerkende ambtenaren in dat geval minder een beroep gaan doen op gesubsidieerde kinderopvang en is hun werkruimte wellicht ook nog fiscaal aftrekbaar.
In hoeverre is het College bereid te overwegen om aanzienlijke delen van het zeer prestigieuze gemeentehuis een andere bestemming te geven door verhuur ?
__________________________________________________________________________________

VERSTREKTE LENINGEN EN GARANTSTELLINGEN
De gemeente Almelo heeft aan diverse partijen voor 30 miljoen aan geldleningen en 494 miljoen euro aan garantstellingen verstrekt.
In hoeverre is de gemeente Almelo in het verleden aansprakelijk gesteld vanwege deze 494 miljoen aan garantstellingen en hoeveel heeft de gemeente uiteindelijk als oninbaar moeten afboeken?


DERVING VAN DIVERSE INKOMSTEN:

92. Voor een aantal leges en belastingen is een afname te zien zoals toeristenbelasting en parkeergelden hetgeen een logisch gevolg is van de coronacrisis.
Kan het college al een indicatie geven over hoeveel die afname mogelijk gaat worden voor heel 2020 ?

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W OVER GEBRUIK MIDDEL XENTARI

17 juni 2020

Bomen worden door een gifspuit bespoten met XenTari,

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo. Behandeld door A. Dohmen.

Onderwerp antwoord op schriftelijke vragen over Xentari

Geachte heer De Olde,

Met uw e-mail van 29 april 2020 en bijbehorende brief heeft u een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het middel Xentari bij de bestrijding van de eikenprocessierups in Almelo.

Hieronder beantwoorden wij uw achtereenvolgende vragen.

Vraag 1.

Waarom gebruikt de gemeente nog steeds Xentari. Zijn niet andere technieken beschikbaar die ook een redelijke mooi resultaat geven in de strijd tegen de eikenprocessierups?

Antwoord:

De gemeente Almelo gebruikt Xentari omdat dit op dit moment de enige effectieve methode is om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Wij hebben gekozen voor een aanpak volgens drie sporen: preventieve bestrijding, curatieve bestrijding en het vergroten van de biodiversiteit. In het kader van de preventieve bestrijding worden dit voorjaar ongeveer 6.900 eiken (van de meer dan 15.000 gemeentelijke eiken) bespoten met Xentari. Dit zijn de eiken op locaties met een hoge gebruiksdruk, zoals nabij woningen en bedrijven en langs veelgebruikte fiets- en wandelpaden, en waar dus de eikenprocessierups veel overlast kan geven. Een kaart met de locaties van deze bomen is te vinden op www.almelo.nl/eikenprocessierups.

Vraag 2.

Hoeveel klachten zijn er elk jaar ingediend over overlast door eikenprocessierups sinds 2000?

Antwoord:

In het meldsysteem zijn onderstaande aantal geregistreerd onder de categorie ‘eikenprocessierups’: 2016 173 meldingen 2017 445 meldingen 2018 1.184 meldingen 2019 785 meldingen. De aantallen van voor 2016 zijn, vanwege een overgang naar een ander meldsysteem, niet terug te halen.

Vraag 3.

Insecten worden vergiftigd en gaan dood door Xentari. Vogels eten die insecten op. De vele betonnen vogelkastjes die recent in eikenbomen zijn gehangen, hoeveel zijn die door vogels gebruikt en hoeveel ervan niet?

Antwoord:

Vorig voorjaar zijn nestkasten opgehangen, is samenwerking met IVN, om de stand van de mezen te bevorderen. De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Van de nestkasten die worden gemonitord, was in 2019 tussen 50 à 60% bezet.

Vraag 4.

Is het college bekend met de nadelen voor de vogelstand en de gehele keten van dieren en planten. Zo nee, waarom blijft het college dan toch Xentari gebruiken?

Antwoord:

Het middel Xentari is toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 5.

Wil de gemeente onderzoek doen naar alternatieven in overleg met gemeenten die bestrijding zonder Xentari ter hand nemen. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Enkele jaren geleden hebben we een pilot uitgevoerd met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met Nemathoden. Dit zijn microscopisch kleine aaltjes die in de boom worden gespoten en de eikenprocessierups doden. Deze methode is echter minder effectief dan Xentari. Bijkomend nadeel is dat Nemathoden in de avond- en nachturen in de bomen gespoten moeten worden, met bijbehorende overlast voor bewoners. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen in de bestrijding, zowel via het landelijk kenniscentrum eikenprocessierups als via het regionale overleg met andere gemeenten en de provincie hierover. Wanneer er alternatieve effectieve bestrijdingsmethoden beschikbaar komen zullen we deze in overweging nemen.

Vraag 6.

Al het biologisch insectenleven hangt samen met vogels en gronddieren dat via Xentari ernstig in onbalans kan brengen. Is het college zich daarvan bewust? Zo ja, hoe ziet die onbalans er dan uit en wat zijn de nadelen daarvan op langere termijn?

Antwoord:

Wij zijn het niet met u eens dat door het gebruik van Xentari een ernstige onbalans ontstaat. Het middel Xentari is toegelaten door het college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en mag volgens het Ctgb worden toegepast op de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2015 heeft het middel een volledige herregistratie ondergaan en is opnieuw toegelaten door het Ctgb.

Vraag 7.

Wordt er ook gesproeid in wijken waar beschermde vlindersoorten voorkomen? Zo nee, waar blijkt dat dan uit?

Antwoord:

Nee, in de omgeving van plekken waar een beschermde vlindersoort is geconstateerd, wordt geen Xentari gebruikt. Hiervoor maken wij nu gebruik van de gegevens uit de databank NDFF (Nationale databank flora en fauna). Via de provincie komen, als aanvulling hierop, binnenkort wellicht kaarten beschikbaar die door vlinderstichting zijn gemaakt.

Vraag 8.

De Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze processiebrandhaard-plekken in kaart wordt gebracht. Is B&W hiertoe bereid? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Wij houden aan de hand van meldingen en eigen waarnemingen bij waar zich nesten van eikenprocessierupsen bevinden. Deze plekken zijn dus in beeld.

Vraag 9.

Xentari wordt onder andere door Bayer gemaakt en geleverd. Bayer is een discutabel bedrijf die mens en dier schade toebrengt en veel rechtszaken voert tegen burgers. Is het college bereid te stoppen met het afnemen van producten van Bayer. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, daartoe zijn wij niet bereid. Het middel Xentari is een toegelaten middel, dat effectief is in de bestrijding van de eikenprocessierups.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze antwoordbrief hebben wij ter informatie voor de andere fracties op IBABS geplaatst.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO OVER WINKELCENTRUM VAN GOGH

10 juni 2020

Geachte heer, 

Ik wil deze mail beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Ik had al veel eerder met u contact moeten opnemen. Door het uitblijven van contact heeft u zich (terecht) tot de politiek gewend. Dit heeft tot vragen in de gemeenteraad geleid.  Door de grote drukte ben ik uw brief uit het oog verloren. Daarnaast heb ik een verkeerde inschatting gemaakt. In de afgelopen periode is er wel overleg geweest met het wijkplatform Ossenkoppelerhoek. Ik heb mij niet gerealiseerd dat u hier niet bij zit. Via deze mail wil ik u alvast aangeven welke ontwikkelingen er zijn.

Deze mail zal ik, na mijn vakantie, omzetten in een officiële brief.

Deze brief en email gaan ook in afschrift naar de fractie Partij Vrij Almelo, zodat zij ook op de hoogte zijn. Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een aantal verkeersmaatregelen rondom het Vincent van Goghplein. In totaal is er € 80.000,- beschikbaar. Wij willen hier een aantal maatregelen van uitvoeren. Een aantal maatregelen zijn wij nu aan het uitwerken c.q. keuzes aan het maken. Mijn collega Gert Bak verzorgt dit. Hij is hierover in overleg met de wijkagent. 

De maatregelen die wij nu uitwerken zijn :-          Definitief maken van de tijdelijke afzetting van een parkeervak aan de Rembrandtlaan;-          Het nemen van een snelheidsremmende maatregel op de Windmolenbroeksweg tussen de Rembrandtlaan en de Ledeboerslaan;-          Het verbeteren van de voetgangersoversteek over de westelijke parallelweg richting de basisschool aan de S. Robertsonstraat;-          Het verbeteren van het uitzicht en het comfort bij het verlaten van de parkeergarage onder het winkelcentrum;-          Het maken van invalidenopritjes bij de bushalte op de Windmolenbroeksweg (ten zuiden van de Rembrandtlaan);-          Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg (het weggetje waar de haaksparkeervakken bij het winkelcentrum aan liggen). Bij sommige van deze maatregelen wil ik u even tekst en uitleg geven.a.       Het aanbrengen van een snelheidsremmende maatregel op Windmolenbroeksweg.

In eerste instantie wilde de gemeente hier een chicane in aanbrengen. In overleg met de wijkagent is echter geconcludeerd dat dit onvoldoende remming met zich mee brengt. Wanneer rekening gehouden wordt met het vrachtverkeer, dan betekent dit dat auto’s hier bijna zonder snelheidsreductie doorheen kunnen rijden. Daarmee wordt de gewenste snelheidsreductie niet bereikt. 

Op dit moment wordt bekeken of een aantal busvriendelijke remmers mogelijk zijn. Dit is goedkoper dan een chicane en het bijkomend voordeel is dat er dan meerdere remmers aangebracht kunnen worden. Deze busvriendelijke remmers zorgen voor afremming van het autoverkeer. Bussen/vrachtwagens/meeste hulpdiensten kunnen hier ongestoord langs. Het idee is om deze dan bij meerdere zebrapaden aan te leggen.b.      Verbeteren van het uitzicht en het comfort bij verlaten parkeergarage. Gedacht wordt aan een rijbaanversmalling ten oosten van de uitgang van de parkeergarage. Dit betekent dat een voertuig bij het verlaten van de garage iets verder door kan rijden. Vervolgens dus meer zicht heeft en ook volledig horizontaal staat.c.       Het aanpassen van de verkeersafwikkeling op de oostelijke parallelweg van de Windmolenbroeksweg. In een eerder stadium hebben wij aangegeven dat wij hier niets willen doen.

Mede dankzij uw reactie bekijken we toch de mogelijkheden voor bv. éénrichtingsverkeer op deze weg. Het volledig afsluiten aan de noordkant van deze parallelweg is niet mogelijk. Op deze parallelweg zit ook bevoorradend (vracht) verkeer. Grote voertuigen kunnen op deze parallelweg niet keren. Bovenstaande onderdelen worden de komende weken nader worden uitgewerkt (samen met de wijkagent) en vervolgens worden begroot. Indien de maatregelen binnen de begroting blijven, dan willen wij deze maatregelen vervolgens dit najaar uitvoeren. Voordat we dit doen, zullen we onze plannen nog bespreken met het wijkplatform. 
Wij zullen u hier ook voor uitnodigen. 

Na mijn vakantie zal ik de toegezegde brief maken. Als er dan al nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik die natuurlijk in de brief meenemen. Nogmaals mijn excuses voor het uitblijven van antwoord op uw brieven/emails. Ik hoop dat ik met deze email toch enigszins tevreden kan stellen en dat het vertrouwen in ons niet definitief is geschaad.  

Met vriendelijke groet,Hans Veldscholten Verkeerskundige,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE ROUND-UP

6 juni 2020

Aan: fractie Partij Vrij Almelo t.n.v. dhr. De Olde

Behandeld door A. Dohmen

Geachte heer De Olde,

Met uw e-mail van 1 april 2020 en bijbehorende brief heeft u, mede naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma ‘Zembla’, een aantal schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van het middel Round-up in Almelo.

Uw vragen beantwoorden wij hieronder:

Vraag 1.

Klopt het dat de gemeente Almelo Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan) heeft gekocht en gebruikt?

Antwoord:

Ja, de gemeente Almelo heeft producten met glyfosaat gekocht en gebruikt.

Vraag 2.

Hoe vaak en hoeveel liter en kilo’s heeft de gemeente Almelo dat gif ingekocht? Graag een overzicht van elk jaar vanaf het jaar 2000.

Antwoord:

De gemeente Almelo heeft kleine hoeveelheden van middelen met glyfosaat, met name round-up, ingekocht voor de bestrijding van bepaalde onkruiden in het groen (kweek, zevenblad) en voor het tegengaan van wortelopslag en stobben van met name populieren. Dit is aangekocht in kleinverpakkingen (consumentenverpakking) en niet specifiek bijgehouden. Hier zijn wij ook niet toe verplicht.

Vraag 3.

Hoeveel gemeentelijke werknemers hebben met dit gif gewerkt? En zo ja vanaf wanneer tot en met wanneer?

Antwoord:

Hooguit 20 gemeentelijke medewerkers hadden een bewijs van vakbekwaamheid (“spuitlicentie”) en waren dus gecertificeerd om glyfosaat te gebruiken.

Vraag 4.

Wat is de kans dat deze werknemers daar ziek van kunnen worden? Ingeval u onbekend antwoordt? Waarom weet u dat als werkgever niet?

Antwoord:

De werknemers hebben de middelen gebruikt op de voorgeschreven wijze. Tevens waren ze gecertificeerd aan de hand van een “spuitlicentie”, verkregen na een training over het gebruik van dergelijke middelen. Hiermee zijn de risico’s voor ziekte als gevolg van het gebruik van het middel minimaal.

Vraag 5.

Zijn ook kinderspeelplaatsen met dit gif behandeld geweest? Zo ja waar en hoeveel en hoe vaak?

Antwoord:

Nee, glyfosaat is niet gebruikt op speelplaatsen.

Vraag 6.

De PVA wil graag een kopie van elke factuur die de gemeente heeft ontvangen wegens levering van Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan).

Antwoord:

Aangezien de aankoop van glyfosaat door de gemeente Almelo in kleinverpakkingen heeft plaatsgevonden, zijn deze aankopen niet afzonderlijk geregistreerd.

Vraag 7.

Op welke plaatsen in de gemeente Almelo heeft de gemeente Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan) ingezet en gebruikt. Dus graag van elke plek het straatadres voorzien van het dichtstbijzijnde huisnummer.

Antwoord:

Door de gehele gemeente is Roundup/glyfosaat gebruikt. In het groen is het gebruikt voor de bestrijding van bepaalde onkruiden en het tegengaan van wortelopslag en stobben van populieren. Dit is in voorkomende situaties gebruikt, een lijst met specifieke locaties is niet bijgehouden. Op verhardingen in de gehele gemeente is door de aannemer Roundup/glyfosaat gebruikt voor de onkruidbestrijding volgens de “DOB-methode”: duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. In Almelo werd deze methode zodanig toegepast dat tot 2012 op maximaal 5% van de verharding glyfosaat werd gebruikt. Vanwege een taakstelling heeft de gemeenteraad besloten dit percentage per 2012 te verhogen naar 25%. Door middel van detectie, vereist volgens de DOBmethode, is het middel alleen gericht gespoten op de daadwerkelijke onkruidgroei.

Vraag 8.

Sinds wanneer is de gemeente gestopt met het gebruik van Roundup/glyfosaat (en daarop gebaseerde producten ervan)?

Antwoord:

Sinds het gebruik van glyfosaat vanaf 31 maart 2016 (met enkele uitzonderingen) wettelijk verboden is voor gebruik in de openbare ruimte, heeft de gemeente Almelo het middel niet meer gebruikt.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze brief wordt ter informatie voor de andere fracties op Ibabs geplaatst.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN WONINGNOOD EN JONGEREN

28 mei 2020

Raadsfractie PVA t.a.v. de heer H. de Olde (fractievoorzitter)

Geachte heer De Olde,

Bij brief van 22 april 2020 heeft uw fractie raadsvragen gesteld over woningnood en jongeren in relatie tot de beleidsregels kamerbewoning en het paraplubestemmingsplan Wonen.

Hierna treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1.

U stelt dat kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing te veel concurreert met het gemeentelijke woningbouwprogramma.

Beantwoording:

De reden dat er beleidsregels zijn gemaakt voor kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing is dat wij zagen dat er behoefte aan was. Zoals in het politiek beraad aangegeven, zijn de beleidsregels steeds van twee kanten benaderd; goede woonomstandigheden voor de gebruiker aan de ene kant en de leefbaarheid van de omgeving aan de andere kant. De overweging van concurrentie met het woningbouwprogramma is hier niet aan de orde, mede omdat kamerbewoning en inwoning niet leiden tot een toename van het aantal woningen maar tot het vestigen van meerdere huishoudens in een woning.

Vraag 2.

Wordt het wonen niet te duur gemaakt door deze nieuwe beleidsregels?

Beantwoording:

De beleidsregels doen niets af aan het woningbouwprogramma. Bij de woningbouwprogrammering gaat het om hoeveel en welk type woningen gebouwd moeten/mogen worden. Bij kamerverhuur en inwoning gaat het om het toelaten van extra huishoudens in een al bestaande woning. Hiermee bestaat de mogelijkheid tot het vestigen van bijzondere woonvormen in een eengezinswoning. De beleidsregels reguleren deze woonvormen alleen maar.

Vraag 3.

Zijn jongeren en starters op de woningmarkt straks nog meer de dupe van de nieuwe beleidsregels?

Beantwoording:

Nee. Zoals onder vraag 2 aangegeven bieden de beleidsregels ruimte aan bijzondere woonvormen voor bijvoorbeeld jongeren en statushouders.

Vraag 4.

Jaagt u jongeren en starters op de woningmarkt niet de stad uit?

Beantwoording:

Dit is niet het geval, om de redenen zoals onder 1 en 2 aangegeven.

Vraag 5.

Wat zijn eigenlijk precies de nadelen van deze beleidsregels? Dat staat nergens beschreven, waardoor een raadslid dit niet goed kan beoordelen.

Beantwoording:

De nadelen van deze beleidsregels gelden voornamelijk voor de vastgoedeigenaren. Kamerverhuur kan niet meer ongebreideld plaatsvinden en er kunnen geen grote aantallen mensen meer in een woning worden geplaatst. Voor de gebruiker blijven de mogelijkheden bestaan, maar onder betere condities.

Vraa 6.

Waaruit blijkt met cijfers onderbouwd dat de leefbaarheid is aangetast door kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing over de afgelopen 10 jaren.

Beantwoording:

Exacte cijfers zijn niet bekend. Aantasting van de leefbaarheid is ook niet met cijfers aan te tonen. Wij baseren ons vooral op integrale controles (Gustos) en klachten.

Gustos is een projectgroep die bestaat uit diverse disciplines: sociale recherche, politie, brandweer Twente en Toezicht en Handhaving. Gustos probeert door gerichte controles overlast van panden en misstanden (illegale bewoning, overbewoning, brandgevaarlijke situaties) tegen te gaan. Deze controles vinden hun grondslag in zowel de technische voorschriften van het Bouwbesluit alsook de planologische gebruiksmogelijkheden (bestemmingsplan) van een pand, maar ook uitkeringsfraude, fraude in het kader van de Basis Registratie Personen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden tijdens deze controles meegenomen.

Klachten worden door zowel de interne/externe partners aangedragen, maar ook zien we dat buurtbewoners klachten weten te melden bij de gemeente. Klachten gaan voornamelijk over overlast, af en aan rijden van busjes (om mensen van en naar hun werk te brengen) en overlast door overmatig alcoholgebruik. Ook is een veel gehoorde klacht van buurtbewoners dat er een gevoel van onveiligheid heerst.

Zoals onder punt 1 aangegeven hebben de beleidsregels tot doel om kamerbewoning mogelijk te maken met daarbij een goede woonkwaliteit in panden met kamers en een goede leefkwaliteit voor de omgeving.

Vraag 7.

Wat is de aard en omvang van de door u bedoelde huisjesmelkers en uitbuiting?

Beantwoording:

Omdat wij niet het totale overzicht hebben over de reeds aanwezige kamerbewoning in Almelo zijn alle pandeigenaren ten tijde van het bestemmingsplan “Wonen” aangeschreven, waarbij zij konden aangeven of zij kamers verhuurden. De uitkomsten hiervan zijn met u gedeeld ten tijde van de vaststelling van het paraplubestemmingsplan “Wonen”. Feitelijke cijfers over aard en omvang zijn lastig te geven. Wel kan gesteld worden dat gedurende de 5 jaar dat de projectgroep Gustos controles uitoefent er telkens nieuwe adressen komen waar, gelet op de problematiek, gecontroleerd moet worden. Voor het overige verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 6.

Vraag 8.

Wat verstaat u onder huisjesmelkers? En wat is de aard en omvang van huisjesmelkers en klachten erover van de afgelopen 10 jaren?

Beantwoording:

Een huisjesmelker is een huisbaas of huiseigenaar die woonruimte voor (te) hoge huurprijzen verhuurt. Eén woning wordt dan aan zoveel mogelijk mensen verhuurd. Dit met het doel om maximale opbrengsten uit een woning te verkrijgen, wat ten koste gaat van het woongenot en de leefbaarheid in de directe omgeving. De woning wordt op deze manier volledig uitgemolken door de huisbaas, vandaar de benaming ‘huisjesmelker’. Voor het overige verwijzen wij u naar vraag 6.

Vraag 9.

Wat verstaat u onder uitbuiting? En hoeveel gevallen van uitbuiting en klachten erover kent de gemeente Almelo over de afgelopen 10 jaren?

Beantwoording:

Een definitie van uitbuiting is hier niet te geven. Wat wij met de beleidsregels trachten te voorkomen is de onder punt 8 genoemde “huisjesmelkerij” en kamerverhuur onder goede omstandigheden gespreid mogelijk te maken in een goede verhouding met de omgeving.

Vraag 10.

Hoeveel huizen van een huurprijs van 500,- staan te huur of te koop in Almelo?

Beantwoording:

We hebben deze cijfers niet.

Vraag 11.

Heeft B&W inzicht naar de aard en omvang van de vraag naar goedkope huurwoningen?

Beantwoording:

Zoals u weet zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Woonvisie. Een woningbehoefteonderzoek en jaarlijks inzicht in de stand van zaken over woonruimteverdeling is samen met een aantal andere onderzoeken onderlegger voor de nieuwe Woonvisie.

Vraag 12.

Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze kwalitatieve woningbehoefte onder jongeren en starters gedegen professioneel wordt onderzocht. Is B&W hiertoe bereid?

Zie de beantwoording van vraag 11.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING VRAGEN AAN B&W. ONDERWERP: VERKEERSDRUKTE EN BALDADIGHEID HOFKAMPSTRAAT

2 mei 2020

Hofkampstraat Almelo

Behandeld door J.G.B. Veldschotten. Verkeersdrukte en baldadigheid Hofkampstraat

Geachte heer De Olde, Uw fractie heeft per brief van 4 maart 2020 vragen gesteld over de verkeersdrukte en de baldadigheid in de Hofkampstraat. Alvorens in te gaan op uw vragen, willen wij u het volgende laten weten. Sinds geruime tijd zijn wij zowel met de bewoners van de Hofkampstraat als ook Bewonersvereniging de Hofkamp in goed overleg over en aan de slag met aanpakken van diverse leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken.

Hierbij moet onder andere worden gedacht aan verkeersoverlast, overlast gerelateerd aan de uitgaansfunctie van het Amaliaplein en nabije omgeving als ook het versterken van het groen in de straat.

Onze reactie op uw afzonderlijke vragen vindt u hieronder. Wij hebben uw vragen cursief weergegeven en daaronder ons antwoord gezet.

Vraag 1.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedee/te van de geve/s ín de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs de status monument heeft?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte.

Vraag 2.

Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud ingepland staat.

Antwoord:

Om een zo compleet mogelijk beeld te creëren, hebben wij zowel het onderhoud van de verharding als de staat van de riolering in beeld gebracht. Het laatste onderhoud aan de verharding van de rijbaan van de Hofkampstraat dateert van 1991. Het volgende onderhoud staat (theoretisch) gepland voor 2027. De laatste inspecties geven geen aanleiding om eerder onderhoud uit te voeren. In 2007 is een deel van de trottoirs opnieuw bestraat. Het eerstvolgende onderhoud aan de trottoirs staat nu gepland voor 2022. De leeftijd van het hoofdriool in de Hofkampstraat varieert van 1980 — 2015. De levenscyclus van de riolen bedraagt gemiddeld 65 jaar. Op basis van laatste inspecties zijn er geen bijzonderheden geconstateerd en worden de rioleren op basis van de normale inspectie en onderhoudscyclus gereinigd en geïnspecteerd. Een eerstvolgende inspectie staat gepland in 2024/2025.

Vraag 3.

Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Antwoord:

Er bestaat geen concrete toekomstvisie voor het groen in de Hofkampstraat. De wens van de bewoners (meer bomen in de straat) is bij ons bekend. In de Hofkampstraat en omgeving zijn er problemen op het gebied van grondwater en hemelwater. Binnen de afdeling Uitvoering Fysiek zullen hier plannen voor uitgewerkt moeten worden. Hierbij bekijken we ook welke mogelijkheden er zijn om werk met werk te maken en zodoende stappen te zetten richting het eergroenen van de Hofkampstraat en omgeving. Het bepalen wat wel en niet wenselijk en mogelijk is zal in nauwe samenspraak en samenwerking met bewoners plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de kansen die deze plannen bieden dan wel wat betreft andere mogelijkheden die er zijn om de Hofkampstraat en omgeving te eergroenen. Dit kan ertoe leiden dat er situaties ontstaan waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen aanplanten van bomen en parkeergelegenheid.

Vraag 4.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspee/park Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Antwoord:

Het feit dat er aan de Hofkampstraat meerdere niet-woonfuncties zijn gehuisvest geeft aan dat de Hofkampstraat meer is dan een gewone woonstraat. Desondanks is de Hofkampstraat, gedeelte Schipbeekstraat — Grotestraat Zuid, aangewezen als 30 km/u-zone. De hoeveelheid extra verkeer dat in deze straat rijdt, past binnen de uitgangspunten van een 30 km/u-zone (duurzaam veilig). De Hofkampstraat is echter fysiek niet volledig ingericht als 30 km/u-straat. Dit is een knelpunt dat opgelost dient te worden. Een adequate inrichting als 30 km/u-straat zorgt ervoor dat de straat meer kindvriendelijk wordt en dat desondanks de genoemde functies goed bereikbaar blijven. Ook hiervoor geldt dat, als er mogelijkheden zijn om de inrichting van de straat aan te pakken, de bewoners bij de planvorming zullen worden betrokken.

Vraag 5.

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o. a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten?

Antwoord:

Ja, daar is het college van op de hoogte. De Hofkampstraat ligt tegen het centrum aan en in dergelijke straten zie je meer verkeersproblemen dan in woonstraten in een buitenwijk.

Vraag 6.

Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan aan de verkeersklachten uit de wijk, ondanks dat deze ambtelijk worden erkend?

Antwoord:

In de afgelopen jaren ontbraken de financiën om de Hofkampstraat opnieuw in te richten. Daarnaast dienden zich ook geen mogelijkheden aan om mee te liften met onderhoudsprojecten. De aanpak van de waterproblematiek in de Hofkampstraat e.o. én de invoering van een camerahandhavingssysteem voor de binnenstad bieden wellicht wel mogelijkheden om in de komende jaren maatregelen te treffen in de Hofkampstraat. Ook dit zal in nauwe samenspraak en samenwerking met buurtbewoners worden opgepakt.

Vraag 7.

Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Antwoord:

Zoals al aangegeven is het beleidsmatig gewenst dat de Hofkampstraat tussen de Schipbeekstraat en de Grotestraat Zuid als 30 km/u-zone effectief wordt ingericht. Bij de invoering van het camerahandhavingssysteem wordt bekeken of het westelijk deel van de Hofkampstraat, het gedeelte tussen Vechtstraat en Grotestraat Zuid, meegenomen kan worden in dit project. Indien dit mogelijk is, dan kan ongewenst verkeer in dit deel van de Hofkampstraat geweerd worden. Daarmee wordt dit gedeelte van de Hofkampstraat autoluw. Doordat dit gedeelte van de Hofkampstraat erg smal is en de woningen ook dicht op de straat staan, is dit deel van de straat ook minder geschikt voor het aanbrengen van fysieke remmende maatregelen. Wij zien een camerahandhavingssysteem dan ook als beste oplossing. Voor het gedeelte Schipbeekstraat —Vechtstraat is het gewenst om snelheidsremmende maatregelen aan te brengen, zodat 30 km/u ook afgedwongen wordt. Realisatie op korte termijn is echter nog niet geregeld.

Vraag 8.

Bent u ervan op de hoogte dat a//e bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto beta/en om te mogen parkeren in hun eigen straat?

Antwoord:

Bewoners in een blauwe zone, waar de Hofkampstraat onderdeel van uitmaakt, kunnen een ontheffing kopen, zodat zij geen gebruik hoeven te maken van de parkeerschijf. Deze ontheffing kost € 91,30 (prijspeil 2020) en is qua kosten gelijk aan een parkeervergunning, het product dat bewoners kopen die in het betaald parkeren gebied wonen.

Vraag 9.

Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in bes/ag worden genomen door centrumbezoekers? Het ís a/gemeen bekend daf er in de Hofkampstraat e. o, niet of nauwe/ijks gehandhaafd wordt. Dit ís dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaar/íjks flink betalen, rn beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

Antwoord:

Ja, wij zijn op de hoogte van de parkeerdruk. Dat is ook de reden waarom de Hofkampstraat onderdeel uitmaakt van het gebied waar sprake is van parkeerregulering, i.c. de blauwe zone. In de openbare ruimte maken 3 groepen gebruik van de openbare parkeerplaatsen: bewoners, bezoekers en werknemers. Door te reguleren proberen we deze balans zo goed mogelijk te vinden. Deze regulering bestaat voor de Hofkampstraat uit een verplichte parkeerschijf: de blauwe zone. Tijdens venstertijden mag men maximaal 1 uur geparkeerd staan met gebruik van de parkeerschijf. Voor bewoners is geregeld dat zij ontheffing hiervan kunnen kopen en dat hun bezoek, tegen geringe betaling, hier ook langer kan staan. Buiten de venstertijden staan deze plaatsen open voor iedereen, Deze openbare plaatsen zijn dan ook niet specifiek bestemd voor bewoners. Overigens geldt voor veel bewoners van de Hofkampstraat dat zij de mogelijkheid hebben om op eigen terrein te parkeren. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat men zoveel mogelijk hiervan gebruik maakt.

Vraag 10.

Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrumbezoekers geparkeerd zou worden op goed geregu/eerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Antwoord:

In ons parkeerbeleid is opgenomen dat wij parkeren in de garage stimuleren. Daarom is parkeren in de garage ook goedkoper dan parkeren op straat. Daarnaast hebben wij speciaal voor de bewoners in de horecazone de venstertijden uitgebreid, zodat bezoekers hier niet langer dan 1 uur mogen staan. Er vindt wef degelijk handhaving plaats. Controles op illegaal parkeren vinden wel degelijk met regelmaat plaats. De momenten waarop dit gebeurt zijn mede na overleg met de bewoners uit de Hofkampstraat tot stand gekomen.

Vraag 11.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdszones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Antwoord:

Bezoekers van Almelo kunnen goed parkeren in de garages, daarvoor zijn geen alternatieve locaties nodig. Een proef met (deels) gratis parkeren is niet haalbaar gebleken. Wij zien geen noodzaak om parkeren in de Hofkampstraat specifiek voor te behouden aan bewoners. Wel zijn wij blijvend in gesprek met betrokkenen, ook met handhaving, om de ervaren overlast zo veel mogelijk binnen de perken te houden. De Hofkampstraat heeft daarbij wel een stedelijke centrumfunctie en is niet goed vergelijkbaar met een woonwijk.

Hoogachtend, Burgemeester en wethoud s van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Woningnood en jongeren

Almelo 22 april 2020

Geacht college,

Het college stel voor Beleidsregels kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing en herbestemmen ruimten voor wonen. Het is samen met het Parapluplan Wonen bedoeld om de leefbaarheid te garanderen en huisjesmelkers en uitbuiting tegen te gaan. Echter, te lezen valt dat de beleidsregels ook vanuit concurrentieoverwegingen zijn opgesteld. Concurrentie, waar de gemeente zelf last van heeft.

Uw college stelt dat kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing te veel concurreert met het gemeentelijke woningbouw-programma. Creëert de gemeente hiermee opzettelijk woningtekort om haar eigen vastgoed beter te kunnen verkopen? Met name om duurdere huur- en koophuizen en of bouwkavels te kunnen blijven verkopen? En daarmee jongeren en starters op de woningmarkt benadeelt?

Zijn huizen niet gewoon te duur en dat dit de reden is dat starters op zoek gaan naar kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing? En u door deze beleidsregels u het voor hen weer onmogelijk maakt? Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht. Deze beleidsregels samen met het Parapluplan Wonen geven geen blijk ervan dat met dit mensenrecht rekening is gehouden.

In ingewikkelde beleidsregels, Parapluplannen Wonen en veel bla bla kunnen jongeren niet wonen. Partij Vrij Almelo verneemt van burgers dat zij behoefte hebben aan betaalbare woning voor jongeren. Wordt deze vraag middels het voorstel Beleidsregels in voorzien en veroorzaakt u niet het tegenovergestelde?

Naar aanleiding van het politiek beraad van dinsdagavond 21 april 2020 hebben wij nog wat aanvullende vragen:

 1. Wordt het wonen niet te duur gemaakt door deze nieuwe beleidsregels?
 2. Zijn jongeren en starters op de woningmarkt straks nog meer de dupe van de nieuwe beleidsregels?
 3. Jaagt u jongeren en starters op de woningmarkt niet de stad uit?
 4. Wat zijn eigenlijk precies de nadelen van deze beleidsregels? Dat staat nergens beschreven, waardoor een raadslid dit niet goed kan beoordelen.
 5. Waaruit blijkt met cijfers onderbouwd dat de leefbaarheid is aangetast door kamerbewoning, inwoning en woningsplitsing over de afgelopen 10 jaren.
 6. Wat is de aard en omvang van de door u bedoelde huisjesmelkers en uitbuiting?
 7. Wat verstaat u onder huisjesmelkers? En wat is de aard en omvang van huisjesmelkers en klachten erover van de afgelopen 10 jaren?
 8. Wat verstaat u onder uitbuiting? En hoeveel gevallen van uitbuiting en klachten erover kent de gemeente Almelo over de afgelopen 10 jaren?
 9. Hoeveel huizen van een huurprijs van 500,- staan te huur of te koop in Almelo?
 10. Heeft B&W inzicht naar de aard en omvang van de vraag naar goedkope huurwoningen?
 11. Partij Vrij Almelo wil graag dat de precieze kwalitatieve woningbehoefte onder jongeren en starters gedegen professioneel wordt onderzocht. Is B&W hiertoe bereidt?

Graag zien wij deze vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo,

H.G. de Olde (fractievoorzitter)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER TOENAME VERKEERSDRUKTE EN BALDADIGHEID IN HOFKAMPSTRAAT

8 maart 2020

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Zorgen over grote toename verkeersdrukte en baldadigheid in Hofkampstraat

Geacht college,

De bewoners van de Hofkampstraat maken zich grote zorgen over de toename van verkeersdrukte en “buurtvreemde” parkeerders die geen bewoner of bezoeker zijn en die dus geen binding met de buurt hebben. Ook zijn ze de overlast die wordt veroorzaakt door uitgaanspubliek meer dan spuugzat.

Als men aan inwoners en bezoekers van Almelo vraagt wat men de mooiste straat van onze stad vindt, staat de Hofkampstraat steevast in de top drie. Hoe kan het dan dat de gemeente de miljarden pompt in het reconstrueren van het centrum, maar een van de mooiste straatjes van Almelo al decennia wordt verwaarloosd? Zouden wij als gemeente niet trots op dit erfgoed van Almelo moeten zijn? Zoals ook de bewoners van de Hofkampstraat trots zijn op hun woningen met hun authentieke gevels, waaraan zij dan ook zorgvuldig onderhoud plegen.

Bent u ervan op de hoogte dat een groot gedeelte van de gevels in de Hofkampstraat beschermd stadsgezicht is of zelfs de status monument heeft? De huidige staat van de vervallen bestrating en het trottoir staat in schril contrast met de keurig onderhouden, statige herenhuizen. Graag horen wij van u wanneer er voor het laatst groot onderhoud aan de Hofkampstraat is gepleegd. Ook zouden wij graag van u horen of en wanneer er groot onderhoud ingepland staat.

Als men kijkt naar de archieffoto’s kan gezien worden dat er de afgelopen vijftien jaar beetje bij beetje alle bomen en al het groen uit de Hofkampstraat zijn verdwenen. Op dit moment staat er nog een enkele boom in de straat, die volgens landschapsarchitect Martin Mulder op sterven na dood zijn door gebrek aan ruimte. Hoe kan het dat Almelo zichzelf wil profileren als de groenste stad van Twente, maar er in de Hofkamp structureel bomen verdwijnen? Graag horen wij wat de toekomstvisie is wat betreft het groen in de Hofkampstraat.

Om de hoek van de Hofkampstraat is onlangs het kinderspeelpark Het Doepark aangelegd, aan het einde van de Hofkampstraat zit een basisschool en middenin de Hofkampstraat ligt een muziek-, dans- en kunstenschool (Kaliber). Bent u het met ons eens dat dit het beeld schept dat de Hofkampstraat een kindvriendelijke straat zou moeten zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat er al sinds de jaren negentig onvrede is vanwege de beslissing om verkeer, o.a. vanuit de Grotestraat, in de straat toe te laten? Met name vanwege de veiligheid voor ouderen en kinderen. Tot op de dag komen er bij de gemeente klachten binnen vanwege het vele verkeer dat de Hofkampstraat en aangrenzende straten als sluiproute gebruikt of middenin de woonwijk parkeert voor het centrum. Waarom heeft de gemeente al die tijd niets gedaan met deze geluiden? Ondanks dat de Hofkampstraat een dertig-kilometer-zone is, geven verkeersdeskundigen Bert Snellenberg en Hans Veldscholten aan dat de huidige indeling van de straat uitnodigt tot hard rijden en onveilig rijgedrag.

Bent u het met ons eens dat dit zorgelijk is in een straat waar veel kinderen moeten zijn vanwege sport, spel of school? Door de huidige indeling en het vele verkeer is het er op dit moment niet veilig voor kinderen om er onbegeleid te lopen of te fietsen. Laat staan dat kinderen uit de wijk er op straat kunnen spelen. Hoe kijkt u aan tegen de wens van de bewoners om de gehele straat weer autoluw te maken, zoals het nog niet zo lang geleden ook was?

Bent u ervan op de hoogte dat alle bewoners van de Hofkampstraat jaarlijks bijna tachtig euro per auto betalen om te mogen parkeren in hun eigen straat? Bent u er ook van op de hoogte dat de bewoners, ondanks hun parkeervergunning, dikwijls hun eigen auto niet in de straat kwijt kunnen omdat de parkeerplekken in beslag worden genomen door centrumbezoekers? Het is algemeen bekend dat er in de Hofkampstraat e.o. niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. Dit is dan ook de reden dat vele centrumbezoekers hun auto onbetaald parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten. Vindt u het terecht dat de parkeerplekken die voor bewoners bestemd zijn, en waarvoor deze bewoners jaarlijks flink betalen, in beslag worden genomen door illegale parkeerders die een gratis plek om te parkeren in het centrum zoeken?

De nadelen, onveiligheid en de overlast die een grote groep inwoners structureel ervaart door het toestaan van parkeren voor het uitgaanscentrum, in en om woonwijken, wegen niet op tegen de voordelen die slechts een enkeling hiervan ervaart. Bent u het met ons eens dat het voor iedereen beter zou zijn als er door centrumbezoekers geparkeerd zou worden op goed gereguleerde parkeerplaatsen die niet in en om woonwijken liggen? Door het ontbreken van handhaving loopt de gemeente toch al parkeerinkomsten mis.

Hoe kijkt u er tegenaan om alternatieve, reeds bestaande, parkeerplaatsen en/of parkeergarages buiten de woonwijken te onderzoeken, waar, eventueel binnen bepaalde tijdszones, gratis geparkeerd zou kunnen worden voor het uitgaanscentrum? (De Partij Vrij Almelo heeft hier diverse keren zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld). Hierdoor zou parkeren in de Hofkampstraat en de aangrenzende straten niet langer nodig zijn en zou er daar een algeheel parkeerverbod kunnen ingevoerd worden, dat geldt voor iedereen behalve de bewoners.

Graag vragen wij u de vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER JEUGDZORG IN AZC

17 februari 2020

Behandeld Otten. Onderwerp Schriftelijke vragen inzake jeugdzorg in AZC

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 8 januari jl. stelt u vragen over jeugdzorg in AZC’s. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het extra budget is toereikend voor de zorg die aan kinderen in het AZC geleverd wordt. Tot op heden is er in 2019 minder gedeclareerd dan de gemeente aan budget heeft ontvangen.

Vraag 2.

Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

Antwoord:

De toegang tot de jeugdhulp is (en was ook voor 2019 al) georganiseerd via wettelijk verwijzers uit de jeugdwet (o.a. huisarts, jeugdarts, jeugdbeschermers). Casussen die aandacht vragen worden in multidisciplinaire overleggen (MDO’s) besproken. Als in zo’n overleg wordt vastgesteld dat de inzet van jeugdhulp nodig is verwijst een wettelijk verwijzer door. Vanaf 2019 sluiten twee wijkcoaches van de gemeente aan bij de MDO’s. Zij vervullen een adviesfunctie en kunnen geconsulteerd worden in geval van vragen.

Vraag 3.

Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het AZC Almelo?

Antwoord:

Er is geen sprake van een significante toename.

Vraag 4.

Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

Antwoord:

Voor een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van deze organisaties verwijzen wij u naar de website van deze organisaties.

Vraag 5.

Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

Antwoord:

Vrijwillige plaatsingen in een pleeggezin op indicatie van de gemeente hebben tot op heden niet plaatsgevonden. Mocht dit wel aan de orde zijn dan geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdzorg in het vrijwillig kader.

Vraag 6.

Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA locatie?

Antwoord:

Drie wijkcoaches zijn vast aanspreekpunt op de COA locatie.

Vraag 7.

Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

Antwoord:

De verwijzing naar alle vormen van jeugdhulp is geregeld zoals beschreven onder vraag 2.

Vraag 8.

Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

Antwoord:

De doelgroep waar het om gaat is klein (gemiddeld iets meer dan 100 kinderen in totaal). Ook vinden er veel verhuizingen plaats. Door wisselende samenstelling en problematiek van de asielzoekers op het COA en het kleine aantal kinderen is het niet doelmatig om preventieve activiteiten te zetten.

Vraag 9.

ebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Antwoord:

Niet alle asielzoekerskinderen hebben een BSN nummer. Dit heeft te maken met landelijke regelgeving en ligt dus buiten de directe invloedssfeer van de gemeente Almelo.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN ONROEREND GOED IN BEZIT VAN GEMEENTE ALMELO

31 januari 2020

W.A. de Gruyterstraat 1.

Aan: de fractie van Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 25 november 2019 heeft u ons vragen gesteld over de openbare verkoop van het pand W.A. de Gruyterstraat 1. In deze brief beantwoorden wij uw vragen


Vraag 1.

Waarom is er gekozen voor de optie anti-kraak terwijl beide verenigingen de activiteiten door hadden kunnen zetten in dit pand tot de datum van levering?

Antwoord:

Voor verkoop is het van belang dat een pand leeg en ontruimd opgeleverd kan worden. Er mag voor de koper geen belemmering aanwezig zijn in de vorm van (voortgezet) gebruik. Antikraak via een professionele organisatie geeft altijd de zekerheid dat een pand op een gewenst moment leeg en ontruimd zal zijn.


Vraag 2.

Waarom is dit object ver onder de taxatiewaarde verkocht? De makelaar Snelders Zijlstra had dit object getaxeerd op € 165.000 terwijl de hoogste inschrijver €101.000 bood.

Antwoord:

Alhoewel het uitgebrachte hoogste bod lager is dan de getaxeerde waarde blijkt dit toch de marktwaarde te zijn. Dit is wat de markt wil betalen voor dit pand.

Vraag 3.

Was dit object ook voor €64.000 onder de taxatiewaarde gegund aan de
Spaanse/Italiaanse verenigingen? Hebben beide verenigingen ook een bod uitgebracht?

Antwoord:

Het pand zou ook aan de Spaanse/Italiaanse verenigingen worden gegund als zij het hoogste bod zouden hebben uitgebracht voor dit pand. Zij hebben echter geen van beiden een bod uit gebracht.

Vraag 4.

Waarom wijkt de Gemeente Almelo van haar eigen regels af met betrekking tot de verkoop van dit object? Op deze pagina wordt immers duidelijk gesteld: onder voorbehoud van het College en voor de minimale (niet openbare) taxatiewaarde.

Antwoord:

Om toch tot een verkoop van het pand te komen en daarmee van het beheer en het onderhoud af te komen hebben wij besloten om toch aan de hoogste inschrijver te gunnen, dit mede gelet op de incourantheid van het pand.


Vraag 5.

Gaat de Gemeente Almelo het bestemmingsplan wijzigen ten gunste van de nieuwe eigenaar?

Antwoord:

Wanneer er een vraag binnen komt om het gebruik van het pand te wijzigen buiten de kaders van het geldende bestemmingsplan zullen wij die aanvraag beoordelen en toetsen aan de relevante ruimtelijke kaders.

Vraag 6.

Gaat de nieuwe eigenaar het pand exploiteren conform de bestemming Maatschappelijk?


Antwoord:

Bij het college is het niet bekend of de nieuwe eigenaar vastomlijnde plannen heeft met
het pand.

Vraag 7.

Mag de nieuwe eigenaar het pand laten slopen of geniet het pand een bepaalde status en zijn hierover afspraken onderling gemaakt?

Antwoord:

Het staat de eigenaar geheel vrij om na het verkrijgen van een vergunning om het pand te slopen, het pand heeft geen status. Over het slopen zijn geen afspraken gemaakt.

Vraag 8.

Mag de nieuwe eigenaar het pand onderverhuren conform het bestemmingsplan of bestaan hier onderlinge afspraken over?

Antwoord:

Het staat de nieuwe eigenaar vrij om het pand te verhuren. Hierover bestaan geen afspraken.

Vraag 9.

Welke nadelen en consequenties op maatschappelijk vlak komen mogelijkerwijs in beeld door het gemis van beide verenigingen althans wegens vertrek van beide verenigingen uit genoemd verkocht pand?

Antwoord:

De verenigingen hebben geen interesse getoond om het pand over te nemen. Het is aan de verenigingen om zorg te dragen voor hun voortbestaan op een andere locatie.

Vraag 10.

Hoe gaat de Gemeente Almelo het verlies van €64.000 opvangen?

Anmtwoord:

Het is niet juist om hier te spreken van een verlies van € 64.000,–. Er is bij de inschrijving minder geboden dan de getaxeerde waarde, maar het geboden bedrag was hoger dan de boekwaarde. Die was nl. € 0,00. Er is dus sprake van opbrengst die minder is dan verwacht in plaats van verlies.

Vraag 11.

Waarom heeft de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 verkocht?

Antwoord:

In het verleden is het besluit genomen om gemeentelijke panden tegen een
kostprijsdekkende huur te gaan verhuren (b en w besluit 12 december 2016: onderhandelingskader koop/huur aan zelforganisaties). Als dit voor een gebruiker/huurder niet mogelijk is deze te betalen, en er vanuit andere, bijvoorbeeld maatschappelijke, overwegingen geen aanleiding is de huurder hierin te ondersteunen, dient het gebouw te worden ontruimd. In dit geval hebben beide gebruikers aangegeven niet de kostprijsdekkende huur te betalen en hebben ze allebei besloten om het pand te verlaten.
Het vrijkomen van het pand betekende dat het bij openbare inschrijving te koop kon worden aangeboden.

Vraag 12.

Op welke gronden wordt een object gegund aan een inschrijver?

Antwoord:

In principe wordt een pand verkocht aan de hoogste inschrijver. Ons college heeft de bevoegdheid om daar van af te kunnen wijken, mits daar gegronde redenen voor zijn. Een reden zou een negatieve BIBOB-uitslag kunnen zijn.

Vraag 13.

Waarom worden de inwoners na ruim 8 maanden pas geïnformeerd over deze verkoop?

Antwoord:

Er dienden in- en externe procedures te worden gevolgd. Bijvoorbeeld het volgen van een BIBOB-onderzoek en toetsing bij het RIEC.

Vraag 14.

Wat zijn de voordelen en nadelen exact als de Gemeente Almelo het pand aan de W.A. Gruyterstraat 1 niet zou hebben verkocht?

Antwoord:

Wanneer het pand W.A. Gruyterstraat niet zou zijn verkocht zou de gemeente een pand in eigendom houden waarvoor geen of onvoldoende huur zou worden ontvangen om het beheer en onderhoud te bekostigen. Deze instandhoudingskosten zouden de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit zou een negatieve kostenpost voor de gemeente opleveren
en ook in strijd zijn met het gemeentelijk beleid inzake doelgroepenorganisaties (het eerder genoemde besluit van 12 december 2016 en de motie van 7 november 2013). Er zijn
binnen de huidige condities geen voordelen voor de gemeente om het pand in bezit te houden.

Vraag 15.

Is het perceel/object aan de C. Frankstraat 1c 7604 JE ook verkocht?

Antwoord:

Ja, dit pand is ook (openbaar) verkocht.

Vraag 16. Indien ja, dan zijn een groot deel van bovenstaande vragen ook voor dit object/perceel bedoeld.

Antwoord:

Zie de beantwoording van bovenstaande vragen.

Vraag 17.

Waarom staan te verkopen gemeentelijke objecten te koop op www.almeloverkoopt.nl? En waarom staat dat niet op www.almelo.nl ? Wat is de reden(en) dat dit soort verkoop via een onbekende website www.almeloverkoopt.nl is opgetuigd?

Antwoord:

Wij willen onze verkoop zo breed mogelijk bekend maken. Een aparte website biedt direct de informatie aan die een potentiële koper zoekt. Deze hoeft dan eerst niet te zoeken op de algemene website van de gemeente.

Vraag 18.

Sinds wanneer is website www.almeloverkoopt.nl voor het eerst geactiveerd en toegankelijk?

Antwoord:

De website www.almeloverkoopt.nl is sinds 1-2-2019 geactiveerd en toegankelijk.

Vraag 19.

Op welke andere wijze, dan www.almeloverkoopt.nl maakt de Gemeente Almelo bekend dat gemeentelijke eigendommen in de verkoop gaan?

Antwoord:

Op het moment dat een pand te koop wordt aangeboden op voornoemde website wordt ook geadverteerd in de regionale edities van TC Tubantia en in het Almelo’s Weekblad.

Vraag 20.

Heeft de Gemeente Almelo inspanningen verricht om alternatieve huisvesting voor beide verenigingen te vinden zodat zij haar inspanningen op maatschappelijk vlak kunnen voortzetten (zoals bedoeld in het kader van participatie)?

Antwoord:

Wij geven uitvoering aan de motie (7 november 2013) door vanuit het gelijkheidsbeginsel en de lijn van de Nota Vastgoed (vastgesteld door het college op 12 februari 2013) proactief mee te denken met de huisvesting van de organisaties die daar behoefte aan hebben en bij de verkoop van panden te komen tot reële bedragen en mogelijke oplossingen. Dat is ook hier gebeurd. Met beide verenigingen in meermaals gesproken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO OVER JEUGDZORG IN AZC

Almelo, 8 januari 2020

Geacht college,

Kinderen in het azc hebben soms jeugdzorg nodig. Dit werd tot 1 januari 2019 bekostigd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en is nu vanaf die datum een verantwoordelijkheid van de gemeente.

De Partij Vrij Almelo heeft tijdens het politieke beraad van dinsdag 7 januari mondelinge vragen hierover aan het college gesteld. Naar onze mening zijn deze vragen niet volledig beantwoord vandaar dat wij ze alsnog (wat uitgebreider) gaan stellen.

Als het om kinderen in een kwetsbare situatie gaat en daar waar echt jeugdzorg noodzakelijk is, moet dit goed geregeld zijn. Daarbij kan het gaan om kinderen met trauma’s en instabiele omstandigheden waar ze in opgroeien. De extra zorg voor kinderen in een azc betekent een enorme toename van de druk op de jeugdzorg en dat is in onze gemeente toch al een punt van zorg.

De Partij Vrij Almelo vraagt daarom wat de concrete financiële en beleidsmatige effecten zijn voor de gemeente Almelo. ‘Als het Rijk die taak bij de gemeente neerlegt, moet dit ook goed geregeld zijn.’ De tekorten zullen dan ook door het Rijk aangevuld moeten worden zodat onze gemeente lees: de burgers daar niet voor moeten opdraaien.

De vragen:

1. Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

2. Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

3. Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het azc Almelo?

4. Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

5. Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

6. Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA lokatie?

7. Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

8. Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

9. Hebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Zou u deze vragen voor ons kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter