Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2021

VRAGEN AAN B&W OVER STROOIBELEID GEMEENTE ALMELO’

Meldingen dat fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden

Almelo 11 februari 2021

Geacht college,

Almelo is bedekt geraakt onder een dik pak sneeuw. Door de mannen en vrouwen van de gemeente is er sindsdien hard gewerkt om de overlast te beperken. Wij hebben veel waardering voor deze inzet.

De Partij Vrij Almelo heeft echter ook, samen met de inwoners van Almelo, moeten constateren dat doorgaande autowegen inmiddels weer redelijk begaanbaar zijn, terwijl de fietsers en wandelaars op veel plaatsen nog steeds door hopen sneeuw moeten ploeteren.

We krijgen meldingen dat veel fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte dat bij gladheid het oppassen is geblazen op het fietspad. En dat mensen om vallen te voorkomen met de fiets aan de hand moeten lopen?
  2. Waarom rijden ook kleine trackers voorzien van borstels, schuivers en zoutstrooi installatie niet of vrijwel niet op fietspaden en stoepen?
  3. Niet alleen grote maar ook kleine trackers rijden op wegen voor auto’s zodat het weggeschoven sneeuw op de fietspaden deels op de stoep terecht komt. Waarom is dat?
  4. Door de vorst wordt het op de stoep en fietspaden aanwezige sneeuw keihard zodat het voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke onderneming is om in tijden voor de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn.
    Wat is de reden dat autowegen wel sneeuwvrij worden gemaakt en fietspaden en voetgangerspaden niet?
  5. Welke wijzigingen gaat het college in het beleid en het draaiboek gladheidbestrijding nemen om deze problemen in de toekomst te voorkomen?
  6. De beleving van veel mensen is dat er bezuinigd wordt op het strooien van zout. klopt dat?
  7. Hoeveel kilometer heeft het collegebestuur de afgelopen week met de fiets afgelegd sinds de sneeuwval? En vond u het fietsen gemakkelijk op de Almelose fietspaden?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

VRAGEN AAN COLLEGE B&W KINDERMISHANDELING TIJDENS DE EERSTE LOCKDOWN

Onderwerp: Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown

Almelo, 3 februari 2021

Geacht college,

Tijdens de eerste lockdown, is het aantal slachtoffers van kindermishandeling fors gestegen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden. – rapport Kindermishandeling –


Het gaat om 40.000 kinderen. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen. Nu we opnieuw in een lockdown zitten, zijn de zorgen om kwetsbare kinderen groot. 

Dat de scholen dicht zijn, heeft verregaande consequenties voor kinderen met een lastige thuissituatie. Normaal gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl mishandeling het afgelopen jaar al fors toenam.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit landelijk onderzoek? 

2. Kunt u aangeven of in Almelo een toename is geweest van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown?

3. Kunt u aangeven of en in hoeverre de in dit onderzoek omschreven factoren van toepassing zijn binnen de gemeente Almelo? 

4. Is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien? Zo niet, dan zien wij daar graag uw motivatie voor. 

5. Heeft u, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier? Zo ja, wat is de oorzaak dat deze groep tijdens de corona maatregelen over het hoofd werd gezien?   

6. Bent u bereid om zich gedurende de huidige, en eventuele toekomstige, lockdown periode extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners? Zo ja, kunt u aangeven waar die extra inzet uit bestaat? 

7. Wat kunnen we, ook buiten de crissistijd, voor deze kinderen doen? Zolang er geen sluitende oplossingen voor zijn, moeten we het er als samenleving in elk geval over hebben.

We zien de beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. BUREN WORDEN TURELUURS VAN GEKRAAI HAAN

Hanengekraai

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo
Behandeld door D.A. Cohen

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake geluidsoverlast kraaiende haan

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 17 december 2020 heeft u namens de Partij Vrij Almelo vragen gesteld over geluidsoverlast door een kraaiende haan in de wijk Schelfhorst.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Welke regels van de APV zijn in deze van toepassíng?

Antwoord:

De volgende artikelen uit de Algemeen plaatselijke verordening kunnen van toepassing zijn op een situatie van geluidshinder door dieren: artikel 2:60, artikel 4:6 en artikel 4:6a

Vraag 2.

Kent u het geluid dat Hanen maken?

Antwoord:

Ja.

Vraag 3.

Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Er zijn geen specifieke normen vastgesteld voor hanengekraai. Uitgangspunt zijn de algemene normen in het kader van hinder. Daarvoor hanteren wij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze normen zijn opgesteld voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. In ons gebiedsgericht geluidsbeleid zijn daarnaast per
gebiedstype ambitiewaarden opgenomen.

Vraag 4.

Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?

Antwoord:

Hiervoor sluiten wij aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat wil zeggen een Lmax van 60 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 5.

Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?

Antwoord:

Ten aanzien van het Lmax verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4.
Ten aanzien van het equivalente geluidniveau (het LAeq: het over de tijd gewogen gemiddelde geluidniveau) hanteren wij gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en ons gebiedsgericht geluidsbeleid een waarde van 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 6.

Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?

Antwoord:

Wij achten het voorstelbaar dat geluidshinder in de nachtelijke periode als hinderlijk wordt ervaren en impact heeft op het woongenot van bewoners.

Vraag 7.

Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Dan wel een minimale afstand van ,bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

In de APV zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op hinder door landbouwhuisdieren. Hierin zijn geen afstandseisen opgenomen maar wordt uitgegaan van de mate van hinder. Het opnemen van afstandseisen heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige systematiek en kan tot verwarring leiden over het kader dat van toepassing is. Daarnaast blijkt uit literatuurstudies en metingen dat het verschil in luidheid van dieren van dezelfde diersoort onderling erg groot kan zijn. Het is overigens in situaties van hinder of overlast tussen buurtbewoners altijd van groot belang dat mensen hierover in eerste instantie met elkaar in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Vraag 8.

Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen ín de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Nee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester.

BEANTWOORDING VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO OVER 5G ZENDMASTEN

5G zendmast Foto: Hans van der Burg

Aan de fractie Partij Vrij Almelo, ter attentie van de heer De Olde

Behandeld door H. Stegehuis 19 januari 2021

Onderwerp: antwoord op vragen inzake 5G

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 28 december jongstleden stelt u een aantal vragen over 5G in Almelo. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

De Partij Vríj Almelo vraagt zich af welk beleid het college hanteert in Almelo inzake 5G zendmasten ter voorkoming van gezondheidsrisico’s door Elektro Magnetische Velden.

Antwoord:

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van 5G zijn beperkt. Wij volgen het Nationaal Antennebeleid en conformeren ons aan het Antenneconvenant dat de VNG met de mobiele netwerkoperators heeft gesloten. Hierin zijn regels opgenomen met betrekking tot de plaatsing
van antennes en handhaving van de gezondheidsaspecten van 5G.

Tevens stelt de gemeente Almelo momenteel een ruimtelijk-technisch Beoordelingskader voor de plaatsing van 5G-antennes op, als lokale
aanvulling op het Antenneconvenant. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afstand tussen antennes en gevoelige bestemmingen zoals woningen.

Zie: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten

Vraag 2.


Zijn er al meerdere 5G zendmasten geplaatst in Almelo en zo ja waar?”

Antwoord:

Neen, er zijn recent geen nieuwe zendmasten geplaatst, wel worden bestaande zendmasten gebruikt voor het installeren van 5G-antennes. Informatie over deze zendmasten in Almelo kunt u vinden op:

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Vraag 3.


Zijn er al toestemmingsbesluiten voor 5G zendmasten in Almelo en buiten Almelo op 650 meter afstand of minder van de buitenkant van de gemeentegrens genomen dan wel aangevraagd? Zo ja, welke data was dat en op welke wijze zijn omwonenden op de meeste passende wijze daarover geïnformeerd?”

Antwoord:

Er is recent een aanvraag ingediend voor een nieuwe zendmast op een industrieterrein aan noordkant van Almelo. Indien deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning wettelijk moeten worden verleend. Zodra het Almelose Beoordelingskader is vastgesteld —uiterlijk in maart 2021 -moeten aanvragen daar ook aan worden getoetst, alsmede aan het nationale antennebeleid en het Antenneconvenant.

Vraag 4.


Zijn er 5G zendmasten geplaatst op minder 650 meter afstand van inwoners van Almelo. Zo ja waar?”

Antwoord:

Er staan op dit moment een 19-tal zendmasten met 5G in Almelo, dit zijn bestaande 4G masten die nu ook gebruikt worden voor 5G. Enkele zendmasten staan op of bij bedrijventerreinen, het merendeel staat in of nabij woonwijken op minder dan 650 meter afstand van woningen.
Ons antwoord bij vraag 5 sluit hier op aan.

Vraag 5.


Welke minimale afstandseisen tussen een G5 zendmast en inwoners van Almelo hanteert het colege en kunt u de raad híerover meer uitleg geven hoe het gezondheidsrisíco in relatie met de Almelose 5G zendmasten in elkaar steekt. En welke garantie het college geeft dat gezondheidsrisico’s zich hier zullen voordoen bij inwoners van de gemeente Almelo bij 5G zendmasten.


Antwoord:

Het Agentschap Telecom doet voortdurend metingen met betrekking tot veldsterktes en is belast met de handhaving van de blootstellingslimieten. Gelet op de spreiding van de bestaande (hoge) zendmasten over Almelo (nodig voor 4G-dekking) valt heel Almelo onder het bereik hiervan. Dit geldt
straks ook voor 5G. Voor 5G zijn —behalve de grote zendmasten -echter ook nog meerdere kleine antennes nodig, de zogenaamde “Small Cells”.

Hierbij is het van belang dat er afstand wordt gehouden tussen antennes en gevoelige bestemmingen/woningen. Dat gaan we regelen in ons Beoordelingskader 5G. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid in de bijgevoegde factsheet “Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen”

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes

Vraag 6.


De blootstellingslimieten variëren dan tussen de 39 V/m en 67 V/m.
Zijn er inwoners van Almelo die b/ootgesteld worden aan waarden die liggen tussen de 0,5 en de 39 V/m? Zo ja, welke adressen en of straten betreft het?

Antwoord:

Uit de hierboven vermelde factsheet blijkt dat de hoogst gemeten veldsterktes in de periode 2006 – 2019 in kaart zijn gebracht door het Agentschap Telecom. Uit de analyse blijkt dat de elektromagnetische veldsterkte stabiel laag is. In de periode 2006 – 2019 is de veldsterkte gemiddeld slechts gering toegenomen. De internationaal vastgestelde limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m.

Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterktes dan deze limiet. Er is daarbij rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Deze maximale blootstellingslimiet van 61 V/m is een factor 50 lager dan de maximale grenswaarde, dat wil zeggen de internationaal vastgestelde waarde waarboven gezondheidsrisico’s kunnen optreden.

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie in Nederland liggen allemaal onder die blootstellingslimiet en zijn dan vaak nog 10 keer lager. Voor de totale blootstelling aan elektromagnetische velden geldt dat ook in Almelo de blootstellingslimieten niet mogen worden overschreden.

Zo gauw ons lokale Beoordelingskader 5G gereed is komen wij met een informerende brief naar de raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders yin Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne. J.Gerritsen

MONDELINGE VRAGEN RAADSVERGADERING DINSDAG 19 JANUARI 2021

Raad Almelo

De raad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen voor oudere woningeigenaren te bevorderen. De raad is geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Daarbij gaf het college aan dat zij met een beschikbaar budget meerdere stimuleringsmogelijkheden voor verschillende doeleinden in één proces willen oppakken. Naast deze aangekondigde doeleinden stelt het college voor het verbeteren en verduurzamen van particuliere woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier eveneens te stimuleren met een regeling.

Bij de uitwerking van de regelingen bleek dat bij het opstellen van één integrale regeling voor deze doeleinden niet realiseerbaar is. Het college stelt daarom voor een drietal stimuleringsregelingen vast te stellen, waarmee wij bovenstaande ontwikkelingen met betrekking met particuliere woningen en woningeigenaren in Almelo willen stimuleren:

(1) een verordening voor ‘toekomstbestendig wonen’ om langer zelfstandig en zelfredzaam wonen en verduurzamen te stimuleren;

(2) een verordening ‘starterslening’ om starters een kans te bieden op de woningmarkt en jongeren te binden aan de gemeente;

(3) een verordening ‘woningverbetering en -verduurzaming’ voor verbetering van woningen van woningeigenaren in de wijk Nieuwstraatkwartier.

Reactie Partij Vrij Almelo:

Voorzitter,

Het college legt aan de raad drie verordeningen voor ter goedkeuring.
Het gaat over het verstrekken van geldleningen aan;
⦁ Jongeren;
⦁ Ouderen;
⦁ bewoners van het Nieuwstraatkwartier.

De drie geldleenverordeningen hebben eenvoudig weergegeven, betrekking om het wonen gemakkelijker en comfortabeler te maken:


⦁ Starters helpen aan een extra geldlening om een woning te kunnen kopen op de woningmarkt in Almelo.
⦁ En ouderen een lening geven om hun bestaande huis te verbouwen tot een toekomstbestendige woning.
⦁ Geldlening aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier voor woningverbetering.

De Partij Vrij Almelo heeft daar wel vragen over.


1. Jaagt de starterslening de huizenprijzen niet verder op en dan zijn we weer terug bij af? Er komt met de starterslening immers meer geld beschikbaar, en verkopers ruiken dat op grote afstand !


2. Als ouderen hun huis verbouwen met een zelfstandige kamerverhuur om een jongere in huis te nemen, mag dat weer niet volgens het Parapluplan. Deze ’’toekomstbestendige-woningverbetering-lening’’ conflicteert met de regels van het Parapluplan. Hoe kijkt het college daar tegen aan?


3. Partij Vrij Almelo vind het oneerlijk als geldleningen voor woningverbetering uitsluitend wordt toegekend aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier. Heeft het niet de voorkeur dat die geldlening voor alle inwoners van Almelo beschikbaar wordt gesteld? De Partij Vrij Almelo vindt van wel.

4. Voor zover Partij Vrij Almelo kon nagaan, ontbreken in de drie verordeningen een zogenaamde hardheidsclausule? Is het niet verstandig om dat op te nemen?

Tot zover onze bijdrage.

BETALEN WIJ DE GOUDEN PORSCHE AAN ZONNEPARKBOEREN?

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Almelo 16 januari 2021

Geachte College,

U kent onze standpunten betreft de bouw van zonnevelden of windmolens in de omgeving van Almelo.

De energietransitie komt op gang en neemt ongewenste vormen aan. De Partij Vrij Almelo ziet gouden Porsches betaalt via subsidie aan zonneparken. Van serieuze bewonersparticipatie lijkt geen sprake. Hoe gaat het college hiermee om. En hoe zit het met het zonnepark in Aadorp in elkaar. Wij vinden dat Almelose inwoners door het college actief betrokken moeten worden en mee moeten delen in de winst die deze zonneparken en windmolenparken met zich meebrengen.

De Partij Vrij Almelo heeft daarover de volgende vragen:

Vraag 1
Wat zijn precies de eisen van bewonersparticipatie? En kunt u precies uitleggen hoe bewonersparticipatie in de praktijk vorm behoort te krijgen?

Vraag 2.
Op welke wijze worden inwoners van Almelo betrokken bij de tot totstandkoming van de energietransitie met inachtneming van de bedoelde en beoogde eisen van bewonersparticipatie?

Vraag 3
Hoe en op welke wijze kunnen omwonenden van huidige en toekomstige zonneparken meedelen in de jaarlijkse financiële winsten die deze zonneparken en windmolens opleveren en wat is het gemeentelijk beleid in deze bij de afgifte van vergunningen aan dit soort projecten?
Op welke punten wordt bij schending van de eisen van bewonersparticipatie door uw college geen vergunning verleend? Met andere woorden, aan welke eisen moet aan burgerparticipatie zijn voldaan alvorens het college een vergunning voor een zonnepark of windmolenpark verleent?

Vraag 4
In Aadorp is al een heel groot zonnepark gerealiseerd. Is het college tevreden over de wijze waarop bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden op de wijze die de regering bedoeld heeft? En zo nee waarom niet? Zo ja, hoe zit dat dan in elkaar en wilt u dan de informatie zo aanleveren dat Partij Vrij Almelo op basis daarvan de conclusie kan trekken dat bewonersparticipatie al dan niet correct heeft plaatsgevonden? En welke omwonenden worden er financieel beter van, van het zonnepark bij Aadorp en kunt u het financieel voordeel dan precies uitleggen hoe dat voordeel dan in elkaar steekt?

Vraag 5
Kan het college vergunningen afgeven voor zonneparken en energietransitie zonder dat omwonenden financieel er beter van worden? En over welke omwonenden hebben we het dan? Welke omwonenden krijgen wel geld en wie niet?

Vraag 6
Als een zonnepark wordt gerealiseerd, hoe worden omwonenden dan precies betrokken en geïnformeerd? En kan die burgerparticipatie beter? en zo ja op welke wijze dan?

Graag zouden wij genoemde vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij Vrij Almelo

Marcel Middelkamp bij het Hof van Justitie (Europese Unie)

15 januari 2021

De secretaris van Partij Vrij Almelo heeft in zijn dagelijkse baan als milieujurist wel wat veroorzaakt.

De Partij Vrij Almelo is wel blij met zijn kennis en inzicht en waar we in Almelo ook direct mee te maken hebben.

De uitspraak van het EU-Hof is ook voor de gemeente Almelo direct bindend. Maar hoe groot is dan de impact van de rechtszaak die hij gewonnen heeft? Bijna alle advocaten praten er over.

Ik vroeg Marcel Middelkamp enkele belangrijke publicaties van zijn overwinning op een rijtje te zetten.

Harry de Olde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. . .  Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd.

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/podcast-nederlands-bestuursprocesrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus

The long-awaited judgment following the conclusion of A-G Bobek

https://www.nautadutilh.com/en/information-centre/news/the-long-awaited-judgment-following-the-conclusion-of-a-g-bobek

. . . buitengewoon belangrijk arrest gewezen dat consequenties heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht en voor de Raad van State uitgezette jurisprudentielijnen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in.15795812.lynkx

. . .  Het arrest heeft mogelijke grote gevolgen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb in milieukwestiesties.

Artikel 6:13 Awb deels in strijd met het Verdrag van Aarhus – gevolgen voor de praktijk in het milieurecht

. . . . Deze uitspraak zou de al jaren als een gegeven beschouwde Nederlandse rechtspraktijk flink op kunnen
schudden.

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus

. . Indien het Hof de conclusie van de A-G volgt, heeft dat grote gevolgen . . .

https://www.nysingh.nl/blog/geen-zienswijze-toch-ontvankelijk-beroep/

EU-Hof: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus over toegang en
inspraak bij milieuzaken

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus-over-toegang-en-inspraak-bij-milieuzaken?redirect=%2Fecer%2Fnieuws%3Fp_p_id%3Dnl_worth_article_search_portlet_ArticleSearchPortlet_INSTANCE

. . . De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

https://ecer.minbuza.nl/-/a-g-deelname-aan-eerdere-miieu-inspraak-als-voorwaarde-voor-later-beroep-op-de-rechter-strookt-niet-met-verdrag-van-aarhus

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarh

https://www.njb.nl/nieuws/personenfuik-in-nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus/

Een potentiële bom onder het bestuursrecht?

De toekomst van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en artikel 6:13 Awb. Verdrag van Aarhus

https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/

15.01.2021
Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhushttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het  Verdrag van Aarhus  van toepassing is.

Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2021:7 Recht.nl

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarhus/ (NautaDutilh.com)

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Europees recht (Hekkelman.nl)

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus (Blogomgevingsrecht.nl)

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx (Rechtspraak.nl)

https://www.nysingh.nl/blog/milieuorganisaties-geen-zienswijze-toch-ontvankelijk/ (Nysingh.nl)

De weg ligt open voor beroepen van milieuorganisaties (GCA.nl)

https://www.akd.eu/nl/insights/belangrijk-arrest-van-het-hof-bij-milieuzaken-is-de-toegang-tot-de-rechter-ruimer-dan-het-nederlands-recht-voorschrijft (AKD.eu)

https://kvdl.com/artikelen/te-laat-met-zienswijze-geen-probleem-bij-milieubesluiten (KvdL.com)

https://www.vbk.nl/sites/default/files/documents/Marketing/Legal%20Updates/20210202%20Europees%20Hof%20van%20Justitie_nationaal%20bestuursprocesrecht%20in%20strijd%20met%20het%20Verdrag%20van%20Aarhus.pdf (VBK.nl)

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1503450/Almelose-hbo-jurist-corrigeert-Raad-van-State-Burgers-is-jarenlang-onrecht-
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter