Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2021

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE ‘STADSMARINIER ALS BREEKIJZER VOOR VEILIGHEID’

Veiligheid heeft naast criminaliteit ook betekenissen in termen van leefbaarheid, sociale veiligheid en duurzaamheid. De aanpak van veiligheid is wezenlijk voor de kwaliteit van de lokale samenleving.

In 2002 maakten de stadsmariniers in Rotterdam hun opmars. Sindsdien hebben veel andere gemeenten ook stadsmariniers aangesteld. In welke stad hij of zij ook werkt, een stadsmarinier is iemand met een ‘open oog en oor’; hij maakt contact met iedereen in de wijk en is veel op straat te vinden. Ook houdt hij de vinger aan de pols. Als het nodig is, zorgt hij voor een versnelde aanpak van het probleem. Verder is het een daadkrachtig persoon dat altijd de samenwerking opzoekt. Soms moet hij die samenwerking afdwingen. Dat kan, want hij heeft toegang tot de hoogste niveaus: de burgemeester, de korpschef, de hoofdofficier. Hij gaat door tot er resultaat is bereikt.

15 december 2021

Behandeld door T. Liedenbaum

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake ‘stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid’

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 20 november 2021 schriftelijke vragen gesteld over onder andere het onderwerp ‘stadsmariniers’ (INK/105256). Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag 1.

Is het college op de hoogte van de hierboven vermelde problemen? Zo ja, wat zijn de acties die het college heeft ondernomen? Zo nee, wat gaat het college doen om dit probleem het hoofd te bieden?

Antwoord:

In de inleiding op uw vragen stelt u dat er sprake is van de volgende problemen:

 • dat er te weinig politiemensen zijn om het werk goed te doen; dat agenten weggehaald worden uit de wijk en bureaus dicht moeten;
 • dat de fractie Partij Vrij Almelo steeds vaker signalen ontvangt van een aantal bewoners in de stad aangaande overlast / vandalisme veroorzaakt door onbekenden;
 • dat de gemeente Almelo benadrukt dat de criminaliteit in de stad daalt, terwijl de cijfers van de politie een ander beeld laten zien.

Het college is het niet met uw stelling eens dat er te weinig politiemensen zijn om het werk goed te kunnen doen. In delen van Nederland is er inderdaad sprake van forse onderbezetting ten opzichte van het aantal formatieplaatsen, maar dat geldt niet voor de politie in Almelo.

Daarnaast is het niet zo dat agenten uit de wijk worden weggehaald. Integendeel, wijkgericht werken is de norm voor de politie. Hiertoe zijn er binnen het politiebasisteam Twente Noord (Almelo/Twenterand) 3 wijkteams, te weten: Almelo-West, Almelo-Oost en Twenterand. Ook is sluiting van het politiebureau in Almelo of het politiesteunpunt in Twenterand (Vroomshoop) in het geheel niet aan de orde.

Ten aanzien van overlast en vandalisme kan het college het volgende aangegeven. De overlastcijfers zijn de afgelopen jaren helaas sterk toegenomen. Dit is een beeld dat in heel Nederland zichtbaar is. De toename van de overlastcijfers kon de afgelopen jaren vooral worden toegeschreven aan personen met verward gedrag, maar sinds 2020 is daar ook een forse toename van jeugdoverlast bijgekomen. De toename van jeugdoverlast hangt voor een belangrijk deel samen met de corona-maatregelen, waardoor jongeren minder omhanden hebben, met verveling en meer baldadig gedrag tot gevolg. Dit jaar uit dit zich ook in een relatief grote toename van de vandalismeregistraties. Het tegengaan van overlast komt, als onderdeel van de prioriteiten ‘leefbaarheid’, ‘jeugd en veiligheid’ en ‘zorg en veiligheid’, nadrukkelijk terug in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2022 – 2025 gemeente Almelo’ dat inmiddels ten behoeve van besluitvorming aan de gemeenteraad is aangeboden.

Als het gaat om criminaliteit dan blijkt uit de politiecijfers dat het totaal van de geregistreerde misdrijven (die betrekking hebben op Almelo) een daling laat zien over de afgelopen jaren. Wanneer deze cijfers worden uitgesplitst naar traditionele/fysieke misdrijven en digitale misdrijven, dan valt op dat de traditionele/fysieke misdrijven fors zijn gedaald, maar dat de digitale misdrijven daarentegen juist sterk in aantal zijn gestegen. Om die reden is ook ‘digitale
veiligheid’ als prioriteit opgenomen in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2022 – 2025 gemeente Almelo’.

Vraag 2.

Is het college op de hoogte dat er plaatsen in de binnenstad zijn die slecht verlicht zijn, zodat het voor kwaadwillende figuren gemakkelijker is om criminele activiteiten te ontplooien? Zo ja, worden deze plaatsen aangepakt?

Antwoord:

Ja, het college is op de hoogte dat er in de binnenstad plekken zijn die minder goed verlicht zijn. De verlichting op deze locaties zal in 2022 verbeterd worden als onderdeel van deverduurzaming van de verlichting in de binnenstad. Overigens moet opgemerkt worden dat meerdere donkere plekken in de binnenstad het afgelopen half jaar al zijn aangepakt.

Vraag 3.

Wordt het nu niet eens tijd als gemeente om actie te ondernemen door meer toezicht op strategische plekken en de inzet van handhaving? Zo ja, hoe en wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

De gemeente zet, in samenwerking met de politie, al volop in op toezicht. Het gaat daarbij niet alleen om generiek toezicht, maar ook om extra toezicht op specifieke ‘hotspots’. Dit toezicht wordt uitgevoerd door BOA’s en politiemedewerkers, maar ook met camera’s (zogenoemd publiek cameratoezicht). Het aantal camera’s in de binnenstad wordt in de eerste helft van 2022 bovendien uitgebreid (van 11 naar 21 camera’s).

Vraag 4.

De politie is er voor u en wil daarom graag bij u in de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optreden als dat nodig is, maar ook om gemakkelijk contact te leggen. Waarom is een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig?

Antwoord:


Het college is het niet eens met de stelling dat een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig is. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven werkt de politie wijkgericht en zijn er in Almelo de wijkteams ‘Almelo-West’ en ‘Almelo-Oost’. Binnen deze wijkteams werken onder andere de wijkagenten die ieder verantwoordelijk zijn voor een bepaalde buurt. In de roosters van wijkagenten wordt hier rekening mee gehouden,
zodat zij zichtbaar en aanspreekbaar zijn in hun wijk.

Vraag 5.

Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Een structurele versterking van de politiecapaciteit is noodzakelijk. Hoe staat het college tegenover het inzetten van stadsmariniers, naar Rotterdams voorbeeld ? Deze goed opgeleide handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van overlast op straat en die zaken waaraan de politie, vanwege gebrek aan mankracht, geen prioriteit kan geven. Graag een uitgebreid antwoord van het college.

Antwoord:

Stadsmariniers naar Rotterdams voorbeeld hebben geen opsporingsbevoegdheid ten aanzien van strafbare feiten en zijn ook niet belast met toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een stadsmarinier is dus zelf geen handhaver, maar is een veiligheidsregisseur die belast is met het oplossen van afgebakende, maar vaak hardnekkige veiligheidsproblematiek. De stadsmarinier is als functionaris dus geen oplossing voor gebrek aan mankracht bij de politie.

Als het gaat om de leefbaarheid in buurten en wijken kennen we in Almelo een hecht netwerk van functionarissen die samenwerken aan schone en veilige buurten en die sociale cohesie en maatschappelijke participatie in woonwijken bevorderen. Van wijkregisseurs, wijkondersteuners, jongerenwerkers en boa’s maar bijvoorbeeld ook buurtbewoners zelf die toezicht houden op een leefbare wijk. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van allerlei sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Om op die manier de veiligheid én leefbaarheid te vergroten.

Vraag 6.

Een korte check leert dat het aantal geregistreerde misdrijven in Almelo een stijgende lijn laat zien. Kloppen deze cijfers?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 7.

Bent u op de hoogte dat voor buitengewoon opsporingsambtenaren op jaarbasis 25 miljoen euro door het Rijk wordt gereserveerd om overlast en criminaliteit in de wijken aan te pakken?

Antwoord:

Het college is bekend met het feit dat de Rijksoverheid landelijk 25 miljoen euro wil investeren in de BOA’s. Dit bedrag is echter bedoeld voor opleiding, ontwikkeling en samenwerking met de politie, zodat BOA’s hun werk adequaat en veilig kunnen blijven uitvoeren. Het bedrag is dus niet bedoeld voor capaciteitsuitbreiding om overlast en criminaliteit met meer personeel aan te kunnen pakken. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/13/versterking- politie-in-wijken-op-internet-voor-opsporing-en-voor-boas

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

———————————————————–

REACTIE Partij Vrij Almelo

We hebben het afgelopen jaar kunnen zien waartoe minder zichtbaarheid van de wijkagent kan leiden. Juist het gemis van een laagdrempelig aanspreekpunt van de politie werkt snel groeiende overlast en criminaliteit in de hand.

De werkelijkheid is dat wijkagenten vaak maar een paar dagen per maand inzetbaar zijn in hun eigen wijk. In plaats van 80/20 lijkt nu 20/80 de norm te zijn. De andere taken slokken de meeste tijd op.

Dat heeft allemaal te maken met de huidige inrichting van de politieorganisatie, waar het gros van de basisteams kampt met een aanzienlijke onderbezetting. Om de ‘noodhulp’ draaiende te houden, moeten de ogen en oren van de wijk, de wijkagent, steeds vaker bijspringen om personele tekorten op te vangen.

Aan de formerende partijen voor een nieuw kabinet de opdracht om de tekorten bij de politie te lenigen en er als de wiedeweerga voor te zorgen dat de wijkagent is waar hij hoort te zijn: in de wijk!

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/Rapport_stadsmariniers.pdf

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO INZAKE KIND UITHUISPLAATSINGEN

Almelo, 22 oktober 2021

Geacht college,

In het dit jaar gehouden debat over de kindertoeslagenaffaire werd aangegeven dat in Almelo geen kinderen de dupe moeten worden van de onterecht gebleken invorderingsdrift van de Belastingdienst. Toch hoort de Partij Vrij Almelo dat volgens het CBS dat in Nederland 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst van 2015 tot heden.

Het aantal van 2005 tot 2015 is niet bekend. Getroffen ouders geven aan dat er in Nederland meer dan 6000 kinderen uit huis zouden zijn geplaatst vanwege voornoemde invorderingsdrift door de Belastingdienst.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af of het inderdaad nog steeds juist is dat er in Almelo geen enkel kind uit huis is geplaatst geheel of deels ten gevolge van de onterechte invoerdingmaatregelen van de kindertoeslag door de Belastingdienst.

Beantwoord door: D. Otten op 7 december 2021

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 22 oktober jl. stelt u vragen over uithuisplaatsingen. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Welke wettelijke taken heeft de gemeente Almelo bij het beschermende van de belangen van kinderen. Kunt u dat zeer nauwkeuring uitleggen welk exacte taken dat dan precies zijn?

Antwoord:

De wettelijke taak van de gemeente staat beschreven in de jeugdwet. Deze bestaan uit:
a) het voorkomen van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
b) het bieden van ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,
c) het bieden van en hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,
d) de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering

Het gemeentelijke beleid is uitgewerkt in de door uw raad vastgestelde verordening Jeugdhulp gemeente Almelo 2019 en is gericht op:
a) het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
b) het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
c) het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
d) het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng;
e) het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit;
f) integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek,
g) het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van artikel 4.1.2 en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Vraag 2.

Is de gemeente Almelo op enigerlei wijze ooit betrokken geweest bij uithuisplaatsing van kinderen?

Antwoord:

Een uithuisplaatsing houdt in dat een jeugdige – al dan niet tijdelijk – ergens anders verblijft dan in zijn eigen gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling. Een uithuisplaatsing kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. Voor een uithuisplaatsing is altijd een beschikking van de gemeente nodig. De gemeente is dus bij elke uithuisplaatsing betrokken.
Bij een vrijwillige uithuisplaatsing geeft de gemeente een beschikking af na instemming van de
ouders. Bij een gedwongen uithuisplaatsing wordt er een machtiging uithuisplaatsing
afgegeven door de kinderrechter waarna de gemeente een indicatiebesluit moet afgeven. Wij
hebben daarbij geen beoordelingsvrijheid.

Vraag 3.

Zo ja, om hoeveel uit huis geplaatste kinderen gaat het dan in de gemeente sinds 2005?

Antwoord:

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen voor uithuisplaatsingen. Cijfers zijn dan ook pas beschikbaar vanaf 2015. In de gemeente Almelo worden per jaar tussen de 300 en 400 kinderen uit huis geplaatst. Voor de exacte cijfers klik op de link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84134NED/table dl=5C3A0. Bij twee op de drie uithuisplaatsingen is sprake van een vrijwillige uithuisplaatsing (dus met instemming van de ouders).

Vraag 4.

En hoeveel van die in Almelo uit huis geplaatste kinderen is op de een of andere wijze beïnvloed of betrokken geweest vanwege de invorderingsdrift van de Belastingdienst bij het terugvorderen van de kindertoeslag?

Antwoord:

Hiervan zijn geen concrete cijfers. Alle gedupeerde ouders zijn door de gemeente gesproken, of wanneer zij herhaaldelijk niet bereikbaar waren, hebben zij een brief ontvangen dat ze contact met ons konden opnemen voor hulp en/of ondersteuning.
In geen enkel contact hebben wij van ouders gehoord dat kinderen uit huis zijn geplaatst ten gevolge van de toeslagenaffaire. Dit hoeft natuurlijk niet te zeggen dat dit niet gebeurd is, maar ouders/gedupeerden hebben hier niets over aangegeven, terwijl wij wel specifiek naar het welzijn van de kinderen informeren als onderdeel van één van de leefgebieden waarop we hulp en/of ondersteuning kunnen aanbieden.

Vraag 5.

Bij hoeveel huishoudens in Almelo heeft de Belastingdienst kindertoeslag teruggevorderd sinds 2005?

Antwoord:


Begin november 2021 hebben 126 mensen zich bij de belastingdienst als gedupeerde gemeld. Bron: Aantal-gedupeerden-per-gemeente-20211015.pdf (belastingdienst.nl). Deze lijst wordt periodiek bijgesteld.
Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN GELUIDSOVERLAST SCHELFHORSTPARK

Behandeld door
T. Liedenbaum

23 november 2021

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 11 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast in het Schelfhorstpark.

Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag 1.

Hoeveel en op welke data hebben Festivals met versterkte muziek plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden in het Schelfhorstpark?

Antwoord:

Het college beschikt over registraties die teruggaan tot en met 2017

2021

– 21 augustus (Heavenz festival)


2019:

-10, 11, 12 mei (Historisch festival)

-30 mei (Heavenz festival)

-6 juli (Hob Nob festival)

2018:

-10 mei (Heavenz festival)

-7 juli (Hob Nob festival)

2017:

-12, 13, 14 mei (Historisch festival)

-1 juli (Hob Nob festival)

De gemeente Almelo heeft momenteel nog geen nieuwe aanvragen ontvangen voor een vergunning t.b.v. een evenement met versterkte muziek in het Schelfhorstpark.

Vraag 2.

Hoeveel klachten zijn er tot nu toe ontvangen sinds 2072 bij de gemeente, politie, of andere instanties, van overlast? En wat was de aard van de klachten?

Antwoord:

Aantal meldingen /klachten binnengekomen bij: Gemeente Politie Omgevingsdienst Twente

Heavenz festival 2021 – 3

Historisch festival 2019 – 0

Heavenzfestival 2019 – 4

Hob Nob festival 2019 – 2

Heavenz festival 2018 – 1

Hob Nob festival 2018 – 1

Historisch festival 2017 – 0

Hob Nob festival 2017 – 0

De meldingen /klachten die bij de gemeente binnenkwamen hadden betrekking op geluidshinder en afval. De meldingen /klachten die bij de politie binnenkwamen hadden betrekking op geluidshinder en overlast van een persoon onder invloed van drankdrugs.

Vrag 3.

Ziet het colllege noodzaak om het aantal te houden evenementen in het Schelfhorstpark aan te passen, bijvoorbeeld door een maximaal aantal uren per jaar in te voeren?

Antwoord:

Nee.

Vraag 4.

Aan welke precieze geluidsnormen moeten de evenementen voldoen? En wijken die af van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer? Zo ja, kunt u uitleggen waarom die verschillen erzijn?

Antwoord:

Op grond van het ‘Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Almelo 2016’ mag het geluidsniveau van een evenement niet meer bedragen dan maximaal 85 dB(A) en 99 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De geluidsnormen voor evenementen wijken af van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Reden hiervoor is dat het
Activiteitenbesluit Milieubeheer betrekking heeft op inrichtingen en dus niet op evenementen. Voor inrichtingen gelden strengere geluidsnormen, omdat de bedrijvigheid van inrichtingen, in tegenstelling tot evenementen, een langdurig of zelfs continue karakter heeft.

Vraag 5.

Welke soorten vergunningen/ontheffingen/toestemmingen heeft een evenement met versterkte muziek in het Schelfhorstpark nodig?

Antwoord:

Om een (muziek)evenement in het Schelhorstpark te mogen organiseren is een evenementenvergunning benodigd op grond van artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Almelo. (Om tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank te mogen schenken is daarnaast een ontheffing benodigd op grond van artikel 35 Alcoholwet.)

Vraag 6.

Zodra evenementen met enige regelmaat plaatsvinden binnen een bepaalde begrenzing – en daar is hier sprake van ; een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu verplicht. Is een dergelijke omgevingsvergunning ooit afgegeven? Zo ja kunt u daar inzicht in geven hoeveel en op welke data aan wie dergelijke vergunningen zijn verleend?

Antwoord:

De evenementen die hebben plaatsgevonden in het Schelfhorstpark zijn zeer tijdelijk van aard en zijn daardoor niet aan te merken als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat een omgevingsvergunning milieu niet vereist is. Er zijn daarom geen omgevingsvergunningen milieu verleend voor evenementen in het Schelfhorstpark.

Vraag 7.

Bij de opbouw en de uitvoering van evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van grote op diesellaangedreven stroomaggregaten die fijnstof uitstoten. Gebeurt dat hier ook met betrekking tot het Schelfhorstpark?

Antwoord:

Ja, evenementen die plaatsvinden in het Schelfhorstpark kunnen geen gebruik maken van netstroom en zijn daarom voor hun stroomvoorziening aangewezen op aggregaten.

Vraag 8.

Zo ja, is er ooit voor een evenement op de Schelfhorstpark een vergunning voorde stikstofuitstoot cfgegeven op basis van de Wet Natuur Bescherming (WNBJ voor wat betreft degebiedsbescherming als bedoeld in de WNB. Zo ja, wanneer en aan wie en tot welke periode was die geldig? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De Provincie Overijssel is het bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van natuurvergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. Navraag bij de Provincie Overijssel leert dat ervoor evenementen in het Schelfhorstparkgeen natuurvergunningen zijn verleend in het kader van Wet natuurbescherming als het gaat om stikstofdepositie (gebiedsbescherming). Er zijn door de provincie tot op heden ook geen aanvragen voor dit type vergunning ontvangen van organisatoren van evenementen op het Schelfhorstpark.

Vraag 9.

Is de provincie Overijssel ooit door de gemeente Almelo over deze stikstof veroorzakende activiteiten op het Schelfhorstpark geïnformeerd? Zo ja we/ke activiteiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Gezien de (beperkte) aard en omvang van de evenementen op het Schelfhorstpark heeft de gemeente Almelo tot op heden geen aanleiding gezien om de Provincie Overijssel te informeren.

Vraag 10.

Worden er evenementen zoals het commerciële Heavenz festival gesuásidieerd via Almelo Promotie en waar ook stevige entreeprijzen van de bezoekers werden gevraagd?

Antwoord:

Evenementen die geheel of gedeeltelijk vrij toegankelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage via Almelo Promotie. Omdat het Heavenz-festival niet vrij toegankelijk is, is er geen financiële bijdrage vanuit Almelo Promotie aan het Heavenz-festival toegekend.

Vraag 11.

Bent u het met ons eens dat het Heavenz evenement niet voldoet aan het gemeentelijk uitvoeringsbeleid evenementen zoals die is vastgesteld in 20167

Antwoord:

Op dit moment is er sprake van een lopende bezwaarprocedure inzake de vergunning die verleend is voor het Heavenz-festival van 21 augustus 2021. Over lopende bezwaarprocedures doen wij geen uitspraken.

Vraag 12.

Hoe staat het College hier tegenover en hoe worden de belangen van de omwonenden hierin gewogen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 11.

Vraag 13.

Vanuit omwonenden ís behoefte aan een dialoog met het College over het gebied, evenementen die plaatsvinden, maatregelen tegen overlast, hoogte van geluidsnorm, methoden van geluidsmeting en het aantal evenementen. Wílt u gehoorgever aan deze oproep en zo ja, op welke termijn zou u hier gehoor aan willen geven? Zo ja, bent u bereid hiervoor maatregelen te nemen?

Antwoord:

Op het moment dat het evenementenbeleid geactualiseerd wordt zal daarbij ook de mogelijkheid tot inspraak worden geboden (voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad). Dit betekent dat omwonenden van het Schelfhorstpark op dat moment de mogelijkheid krijgen om wensen en bedenkingen aan te geven (evenals alle andere inwoners van Almelo, aangezien het evenementenbeleid betrekking heeft op de hele stad).


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Reactie op beantwoording schriftelijke vragen:

Bij vraag 4 antwoordt B&W dat de geluidnormen uit het ActiviteitenBesluit Milieubeheer niet van toepassing zijn omdat een evenement geen inrichting is.

Antwoordt van Partij Vrij Almelo: Dit is niet correct omdat een evenement een inrichting is zodra sprake is van een repeterende activiteit binnen een bepaalde begrenzing en telkens op hetzelfde grondgebied plaatsvindt. Op het Schelfhorst vinden er meerdere evenementen per jaar plaatst. En dat maakt dat een omgevingsvergunning nodig is.

Dat is vaste rechtspraak van de Raad van State, zie bijvoorbeeld het Schuttersfeestarrest.

Reden dat het antwoord op vraag 4 niet klopt.

Het opbouwen en afbreken en het aantal evenementen per jaar maakt dat dit niet zonder een omgevingsvergunning toegestaan is.

Voor elk (of meerdere tezamen) serieus lawaai-activiteit(en) op het Schelfhorstpark is een omgevingsvergunning verplicht. Bij die vergunningverlening worden de belangen van omwonenden (weinig lawaai) afgewogen met de belangen van een evenement (veel lawaai). De geluidsnormen van 85 en 99 dB zijn overigens veel te hoog om dit zonder omgevingsvergunning toe te staan. Het ActiviteitenBesluit staat maximaal 75 dB(A) Lmax toe.

In de omgevingsvergunning komen voorschriften over de maximale dB(A), de tijdsduur en het aantal evenementen per jaar.

Bij vraag 8 is het antwoordt erop niet volledig om reden dat voor activiteiten met stikstofuitstoot vrijwel altijd een vergunning van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is. Dit is de zogenoemde vergewisplicht die B&W heeft. GS moet geïnformeerd worden over een ophanden activiteiten waar nog niet eerder een stikstoftoestemming voor is verleend.

Marcel Middelkamp

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO- STADSMARINIER ALS BREEKIJZER VOOR VEILIGHEID

Schriftelijke vragen aan college B&W Almelo

Onderwerp: Stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid
Almelo, 20 november 2021

Geacht college,

Er dreigt rampspoed in politieland: er zijn te weinig mensen om het werk goed te doen. Een noodkreet die korpschefs en burgemeesters in het hele land al vaker hebben laten horen. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Tijd voor extra handjes.

De fractie van de Partij Vrij Almelo heeft steeds vaker signalen ontvangen van een aantal bewoners in de stad aangaande overlast/ vandalisme veroorzaakt door onbekenden. Terwijl de gemeente Almelo benadrukt dat de criminaliteit in de stad daalt, laten de cijfers van de politie een ander beeld te zien.

De Partij Vrij Almelo maakt zich zorgen over de ontstane situatie en heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de hierboven vermelde problemen? Zo ja, wat zijn de acties die het college heeft ondernomen? Zo nee, wat gaat het college doen om dit probleem het hoofd te bieden?

2. Is het college op de hoogte dat er plaatsen in de binnenstad zijn die slecht verlicht zijn, zodat het voor kwaadwillende figuren gemakkelijker is om criminele activiteiten te ontplooien? Zo ja, worden deze plaatsen aangepakt?

3. Wordt het nu niet eens tijd als gemeente om actie te ondernemen door meer toezicht op strategische plekken en de inzet van handhaving? Zo ja, hoe en wanneer? Zo neen, waarom niet?

4. De politie is er voor u en wil daarom graag bij u in de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optreden als dat nodig is, maar ook om gemakkelijk contact te leggen. Waarom is een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig?

5. Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Een structurele versterking van de politiecapaciteit is noodzakelijk. Hoe staat het college tegenover het inzetten van stadsmariniers, naar Rotterdams voorbeeld ? Deze goed opgeleide handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van overlast op straat en die zaken waaraan de politie, vanwege gebrek aan mankracht, geen prioriteit kan geven. Graag een uitgebreid antwoord van het college.

6. Een korte check leert dat het aantal geregistreerde misdrijven in Almelo een stijgende lijn laat zien. Kloppen deze cijfers?

7. Bent u op de hoogte dat voor buitengewoon opsporingsambtenaren op jaarbasis 25 miljoen euro door het Rijk wordt gereserveerd om overlast en criminaliteit in de wijken aan te pakken?

Graag ziet de Partij Vrij Almelo de vragen beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo
Harry de Olde

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/praktijkvoorbeelden/alle-praktijkvoorbeelden/stadsmarinier-

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO- MILIEU-OVERTREDINGEN

Onderwerp: milieu-overtredingen worden niet aangepakt

Almelo, 19 november 2021

Geacht college,

De vuurwerkramp in Enschede heeft falend milieuhandhaving bewezen. Als antwoord zijn regionale milieudiensten opgericht. Na 21 jaren ziet de Partij Vrij Almelo nog steeds geen serieuze verbetering. De praktijk laat zien dat er niet gehandhaafd wordt, terwijl dat wel noodzakelijk is. Passief gedogen komt nog steeds voor, ondanks dat de Tweede Kamer meermalen aangaf dat dit absoluut niet is toegestaan.

Wij hebben de volgende vragen:

• Welke locaties heeft u in beeld waar gehandhaafd zou moeten worden op grond van de Wabo of hetm bestemmingplan?

• Zo ja om welke locaties gaat het dan?

• Zitten daar locaties bij waartegen handhavend opgetreden had moeten worden wegens overtredingen van de milieuwetgeving en of het bestemmingplan, maar dit feitelijk niet gebeurt? Zo ja om welke locaties gaat het dan precies?

• Meerdere bedrijven aan de Grote Bavenkelsweg zijn deels illegaal in werking maar waartegen niet handhavend wordt opgetreden.

• Waarom wordt daar passief gedoogd?

• Als er niet wordt gehandhaafd waarom neemt het college dan geen actief gedoogbesluit.

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

Dierenwelzijn in de Almelose begroting.

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Maar op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Daarom zetten wij ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Almelo te voorkomen. Alle gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. De Partij Vrij Almelo neemt deze taken heel serieus en we hechten er waarde aan dat dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Tijdens een inventarisatie  is gebleken dat dierenwelzijn enorm versnipperd zit in zowel de ambtelijke organisatie als daarbuiten en op onderdelen niet is vastgelegd in beleidsnota’s, verordeningen en subsidieovereenkomsten. Het doel van een inventarisatie is om enerzijds de huidige versnipperde situatie van de activiteiten in het kader van dierenwelzijn overzichtelijk in beeld te brengen en anderzijds om aan de hand van dat overzicht ambities en aanbevelingen voor de toekomst te formuleren.

Deze ambities en aanbevelingen vormen de input voor de beleidsnota dierenwelzijn. 

Tijden de meerjarenprogrammabegroting op donderdag 11 november 2021 brachten wij onderstaande Motie in.

Motie Partij Vrij Almelo

Besteding gelden Dierenwelzijn

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 9 en 11 november

Constaterende dat;

-er op dit moment niet duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is voor de opvang van huisdieren en het vervoer van huisdieren;

-er geen duidelijkheid bestaat over de overige budgetten voor dierenwelzijn in Almelo waaronder budget investeringen in nestkasten, hondenspeelplaatsen en dergelijke;

-er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van de huidige financiële organisatorische stand van zaken wat betreft dierenwelzijn in de gemeente Almelo;

Overwegende dat;

-het kunnen maken van een goede analyse zal bijdragen aan; 1. duidelijkheid over het gevoerde dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Almelo; 2. het inventariseren van welke dierenwelzijn issues meer aandacht behoeven in de gemeente Almelo;

Verzoekt het college;


– een inventarisatie te maken van de bestaande budgetten voor dierenwelzijn;

– het budget voor het welzijn van huisdieren en voor wilde dieren apart
mee te nemen in de inventarisatie;

– jaarlijks –bij de verantwoording – de besteding van deze budgetten
expliciet te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Motie werd verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen.


Voor: D66, Leefbaar Almelo, Partij Vrij Almelo, PVDA, SP, GroenLinks.

Tegen: CDA, Christenunie, Democraten.nu, Forum voor Rechts, Fractie Gelici, LAS, Lijst Cete, VVD, PVV.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING 2022

10 november 2021

Voorzitter,

De gemeente Almelo is er in geslaagd om een negatieve algemene reserve van 20,7 miljoen eind 2015 in 7 jaar om te buigen in een verwacht positief saldo van 25 miljoen eind 2022, dus wellicht een concrete verbetering van 44,3 miljoen euro. Dit betekent dus ook dat Almelo al enige tijd niet meer onder verscherpt toezicht staat van de Provincie Overijssel en de artikel 12 status ook niet meer van toepassing was !

De recente corona versoepelingen bieden voor vele Almeloërs in 1 e instantie wel weer perspectief, doch nieuwe zorgen duiken inmiddels op met duurdere levensbehoeften, een hogere energie- en benzineprijs alsmede de woonlasten voor een gemiddeld gezin met een koopwoning gaan er in 2022 vooralsnog stelselmatig op achteruit. Dankzij aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid lijkt het financieel perspectief te verbeteren en kan er tot 2025, 7 miljoen gereserveerd worden in het stadsontwikkelingsfonds waaronder een aanvalsplan tegen laaggeletterdheid en de inzet van schulden specialisten. 

Door de afwezigheid van enige vorm van georganiseerde wijkaanpak hebben we de afgelopen jaren een groei van incidenten meegemaakt op het gebied van jeugdoverlast, vernieling en leefbaarheid. Het gevolg van al deze activiteiten is dat wijkagenten nauwelijks meer in hun wijken komen. Het vertrek van de politie uit de wijk draagt bij aan een voedingsbodem voor de ontwikkeling van ondermijnende criminaliteit en overlastsituaties. 

Maar wie is nu mijn wijkagent? Veel inwoners weten de laatste tijd niet goed bij wie ze met vragen terecht kunnen. Denk je aan een wijkagent, dan krijg je een bepaald beeld voor ogen en dat is eigenlijk “oom agent”, die regelmatig een rondje maakt door de wijk. Kortom, een zichtbaar vertrouwd gezicht. De realiteit is anders.

Voorzitter, In Almelo speelt de unieke, maar ook bizarre situatie dat er meer banen beschikbaar zijn, dan er beroepsbevolking is en tòch heeft Almelo 90 % méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse.  Landelijk gemeten is dat 73,7 tegen 47.0. https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/werk-en-inkomen/

Almelo is erg in trek bij het bedrijfsleven en staat ook bekend als een MKB vriendelijke gemeente. De vraag naar bedrijfsgrond overstijgt het beschikbare aanbod in de regio.  Wellicht is het een idee om het werken voor bijstands-gerechtigden aantrekkelijker en kansrijker te maken bij sollicitaties door ze via ervaren en gediplomeerde arbeidsconsulenten bij te scholen met allerlei vakopleidingen? Want er is in Almelo, een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers en gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen vanwege opvolgende pandemieën.

Uiteraard wordt het inkomen ná het behalen van hun, gesubsidieerde bijscholing voorgeschoolde Almeloërs veel aantrekkelijker. Het lijkt er intussen op dat de bijscholing alleen bedoeld is voor de kansrijke achter de broek aangezeten groep. De grootste groep langdurig werklozen krijgt nauwelijks aandacht en zit uitzichtloos op de bank en wordt zo blijvend afgeschreven voor de samenleving.

Nog steeds zijn veel ouderen eenzaam. Niet alleen ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Vroege opsporing is alleen zinvol als er jaarlijks huisbezoek plaatsvindt. Steek het gesprek breed in, informeer hoe het gaat. Neem de mensen serieus. Behandel ze niet als onmondig of onwillig. We merken dat dat nog steeds gebeurt.

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woning en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners worden correct vermeld over 2017, 2018 en 2019, doch over 2020 ontbreken deze helaas. Wat is hiervan de reden? Cijfers over het absoluut schoolverzuim over 2018, 2019 en 2020: Cijfers over Relatief verzuim ontbreken over 2020. Cijfers over voortijdig schoolverlaters VO en MBO ontbreken eveneens over 2020. Ook van het aantal jongeren tussen 12 en 21 jaar die met een delict voor de rechter komen ontbreken de cijfers.

We lezen dat de aanpak van laaggeletterdheid een veel voorkomend probleem is in Almelo. Het werpt op bijna alle leefgebieden belemmeringen op en daardoor de zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in onze samenleving ernstig bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen en veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten voor Almelo. Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor aanpak van laaggeletterdheid. Dat is zeker voor Almelo een grote opdracht.

Almelo is geen boomrijke gemeente. We hebben hier anderhalf boom per inwoner, het zijn 111.385 bomen in totaal. Dit is slecht nieuws, want méér bomen zorgen immers juist voor méér CO2 opname wat in Almelo dus niet het geval is. De gemeente Rozendaal steekt daarentegen super gezond af met 200.000 bomen en dat is met 128 bomen per inwoner een zeer gezonde toekomst. Dus wellicht is het een idee voor een gezond ouder worden om een flink aantal bomen te gaan planten in Almelo en ze niet tegen de vlakte te gooien zoals diverse keren gebeurt is op het XL Businesspark. Gezonde bomen die moeten wijken voor afschuwelijke blokkendozen onder het mom van werkgelegenheid.

In Almelo wonen en werken veel Poolse arbeidsmigranten. Ze komen geheel vrijwillig deze kant op en kiezen er bewust voor om ver van huis op deze manier hun gezinnen financieel te onderhouden. En ze nemen, net als de toenmalige textielarbeiders, een bescheiden slaapplek,  gedeelde huisvesting en goedkope invulling van de vrije uurtjes voor lief. Het college doet er alles en terecht vinden wij om al te profiterende huisjesmelkers, die in hun geldzucht de regels aan hun laars lappen, aan te pakken. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er daadwerkelijk in Almelo en waar wonen ze precies? De komende jaren zullen alleen maar meer arbeidsmigranten nodig zijn en dat maakt aanpak huisvesting voor deze mensen noodzakelijk.

Dierenwelzijn is mensenwelzijn, daarom zijn we blij dat in de begroting weer wat uitgebreider aandacht aan wordt gegeven. Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het makkelijk om contacten met anderen aan te gaan. De baten (doelstellingen) moeten verwoord worden in de begroting. Verbetering van dierenwelzijn in de stad, reductie van de zwerfkattenpopulatie, een groot maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad zoals de veiligheid in en rondom losloopgebieden voor honden. 

Wat gaan we in 2022 doen? Het college wil de online dienstverlening nog verder verbeteren, zodat er op termijn 10% meer volume online wordt afgenomen, dan in 2022. 1 op de 6 tot 7 Almeloërs is echter digibeet. Een laptop of smartphone, we kunnen niet zonder. Maar er zijn ook nog veel senioren die compleet niet weten hoe die apparaten werken. Zeker 400.000 tot 500.000 65-plussers in het land, heeft het CBS berekend.

Heeft het college hier al een oplossing voor gevonden ?

De dienstverlenende instanties gaan er vanzelfsprekend vanuit dat alle burgers digitale dienstverlening ook kunnen en willen. Onderzoek bewijst dat dit beleid haaks staat op de realiteit. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag.

Tot slot:
Men heeft het over door de gemeenteraad benoemde ‘majeure’ projecten. Wat bedoelt de gemeente met ‘majeure’ en is het niet veel beter voor een betere uitleg aan de gemiddelde Almeloër om meer Jip en Janneke taal te gaan hanteren ?

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE PVA INZAKE RAADSLEDEN EN VEILIGHEID

5 november 2021

Fractie Partij Vrij Almelo
t.a.v. heer De Olde
Behandeld door N. Jong

Geacht college,

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is veiligheid niet alleen een zaak van de burgemeester zoals veel raadsleden denken. Raadsleden stellen de kaders vast van het integraal veiligheidsplan. De regierol voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenteraad. Zelf kan een raadslid de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid
bepalen. Verder ziet de raad toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarom zijn raadsleden verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid in hun gemeente. Echter heeft een raadslid geen uitvoeringstaken van het beleid.

Een simpel instrument voor een raadslid is daarom het stellen van vragen aan het college. Dit kan zowel bij officiële gelegenheden of raadsvergaderingen. De burgemeester informeert de raad, maar kan ook gedwongen worden om te komen met informatie. Waarom raadsleden denken dat de Veiligheidsregio de regisseur is voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken aldus de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR).

https://www.binnenlandsbestuur.nl/openbare-orde-en-veiligheid/nieuws/raadsleden-houden-(te)-weinig-invloed-op.18756282.lynkx

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 11 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld inzake raadsleden en veiligheid.

Middels deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1,

Bij lokale maatregelen binnen de veiligheidsregio heeft de raad het recht om invloed uit te oefenen op een te nemen besluit. Waarom wordt hier niet altijd aan voldaan?

Antwoord:

Op basis van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) hebben wij een verplichte gemeenschappelijke regeling (GR) getroffen met de Veiligheidsregio. Op grond van artikel 14 van de Wvr stelt de Veiligheidsregio eens per 4 jaar een beleidsplan op. Wij leggen het concept beleidsplan altijd voor aan de gemeenteraad, om input te kunnen leveren. Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over deze GR, zowel wat betreft de jaarrekening als de
begroting.
Indien er een crisis of ramp heeft plaatsgevonden legt de voorzitter van de Veiligheidsregio op basis van artikel 40 van de Wvr verantwoording af over genomen maatregelen aan de gemeenteraden van getroffen gemeenten. Begin dit jaar heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio zich aan de Twentse gemeenteraden verantwoord over de wijze waarop hij in de aanpak van de coronacrisis van zijn bevoegdheden heeft gebruik gemaakt. Van de gelegenheid om daarover de voorzitter te bevragen is vanuit de raad van Almelo geen gebruik gemaakt.
Op deze manier heeft de gemeenteraad de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op en verantwoording te vragen over het uitgevoerde beleid van de Veiligheidsregio. Wij hebben dus geen signalen dat de positie van de raad tekort wordt gedaan.

Vraag 2,

Welke rollen heeft de gemeenteraad van Almelo bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe kan de raad deze rollen adequaat vervullen?

Antwoord:

Op grond van de Wvr is de burgemeester lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Hij is daarnaast ook lid van het dagelijks bestuur. De burgemeester is voor zijn optreden in alle gevallen politiek verantwoordelijk jegens de raad.

Vraag 3,

Welke rollen hebben raadsleden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe worden die rollen ingevuld? Is de gemeenteraad in staat om sturing te geven aan het beleid van de VRT?

Antwoord:

Zie de antwoorden op vraag 1 en 2

Vraag 4,

Hoe kunnen raadsleden van Almelo (individueel en/of collectief) effectiever sturing te geven aan de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen)?

Antwoord:

De vraagstelling impliceert dat de positie van raadsleden thans niet effectief is. Dat onderschrijven wij niet. Er zijn tal van momenten waarop en instrumenten waarmee raadsleden inbreng kunnen leveren op de manier waarop de veiligheidsregio functioneert. Wij verwijzen daarvoor naar het antwoord op vraag 1.

Vraag 5,

Hoe kunnen raadsleden invloed uitoefenen op de besluitvorming over dit onderwerp? Hoe kan dat effectief, ook in regionaal verband?

Antwoord:

Zie de antwoorden op vraag 1 en 4. Aanvullend wijzen wij op de periodiek door de veiligheidsregio georganiseerde regionale bijeenkomsten voor raadsleden om ze te informeren over een thema en ze in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. De uitvraag voor deze bijeenkomsten vindt plaats via de griffie.

Vraag 6,

De combinatie raadsleden en veiligheid kan men als een vastgelopen huwelijk zien. Bent u het daar mee eens?

Antwoord:

Nee. Integendeel: veiligheid maakt in allerlei verschijningen nadrukkelijk deel uit van de doelstellingen, de werkwijze én de resultaten van ons college. Raadsleden kunnen daar op uiteenlopende momenten en op verschillende manieren hun inbreng op leveren of daarover verantwoording vragen. En naar onze mening gebeurt dat ook.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO INZAKE LANDELIJKE WAPEN INZAMELINGSACTIE

1 november 2021

Geacht college,

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen. Het merendeel van de jongeren blijkt uit onderzoek een wapen bij zich te hebben voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er alleen in uiterste nood mee te willen dreigen. Maar de aanleiding is vaak klein.

Ruim 200 Nederlandse gemeenten hebben zich opgegeven om mee te doen met de landelijke wapen inzamelingsactie. Alleen vragen wij ons af waarom Almelo niet meedoet aan deze wapen inzamelingsactie die tijdens de week van de veiligheid van 11 tot en met 17 oktober georganiseerd wordt. Niemand zou zonder vergunning een steekwapen of ander wapen moeten bezitten en al helemaal niet bij zich moeten dragen. Daarovindt de Partij Vrij Almelo het onverstandig dat de gemeente Almelo toch besloten heeft geen veiligheid signaal af te geven.

https://www.gemeente.nu/veiligheid/landelijke-inzamelactie-levert-3300-wapens-op/

Beantwoording vragen:

Behandeld door N. Jong.

26 oktober 2021

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 28 september 2021 schriftelijke vragen gesteld
inzake de landelijke wapen inzamelingsactie (INK/75582).

Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag1,

Bent u het met ons eens dat deze campagne op de eerste plaats tot doel heeft om de
onveiligheidsgevoelens weg te nemen?

Antwoord:

Nee. Doel van deze actie is om het wapenbezit terug te dringen en inwoners bewust te maken
van de ernstige gevolgen die wapenbezit kan hebben.

Vraag 2,

Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met
wapens?

Antwoord:

Nee, de actie bood de mogelijkheid om wapens anoniem in te leveren. Door deze anonimiteit is
het niet mogelijk om zicht te krijgen op specifieke groepen met wapens.

Vraag 3,

Hoe registreert de politie momenteel het illegaal bezit van steekwapens en geweldsdelicten
met steekwapens en is deze registratie voldoende? Zo ja, kunt u de cijfers geven? Zo nee, wat is
er nodig om deze registratie te verbeteren en hoe en per wanneer gaat u dat doen?

Antwoord:


Illegaal wapenbezit wordt door de politie geregistreerd op een zogenoemde feitcode.
Registratie op deze feitcode geeft inzicht in het aantal keren dat er illegale wapens door de
politie zijn aangetroffen en in beslag genomen gedurende een bepaalde periode. Ook
geweldsdelicten worden geregistreerd op een aparte feitcode. Deze registraties geven
voldoende inzicht/informatie.
De meest opvallende politiecijfers/registraties worden in een jaarlijks terugkerende presentatie
met de gemeenteraad gedeeld. In overleg met de politie kunnen hierbij ook de
cijfers/registraties ten aanzien van steekwapens en geweldsdelicten met steekwapens worden
meegenomen.


Vraag 4,

Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit
hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

Antwoord:


Wanneer er door de politie een mes of ander steekwapen wordt aangetroffen dat valt onder de
verbodsbepaling van de Wet wapens en munitie of er wordt een voorwerp aangetroffen dat
gezien de feiten en omstandigheden niet anders bedoeld kan zijn dan om te gebruiken als
wapen, dan wordt het mes/steekwapen/voorwerp in beslag genomen. Ook wordt dan
procesverbaal opgemaakt dat wordt ingezonden bij het Openbaar Ministerie t.b.v.
strafrechtelijke afdoening. Als het gaat om een minderjarige dan worden ook de ouders van de
jongere geïnformeerd.

Vraag 5,

Ziet het college van B & W wellicht mogelijkheden om harder op te treden, ook tegen ouders
van jongeren, met een mes of ander steekwapen op zak?

Antwoord:


Het (strafrechtelijk) optreden tegen jongeren of de ouders van jongeren die betrapt worden op
illegale wapens is voorbehouden aan politie en justitie.
Het is mogelijk om in de APV een bepaling op te nemen op grond waarvan de burgemeester de
bevoegdheid krijgt om een gebied aan te wijzen waar een algeheel verbod geldt op de
aanwezigheid van messen en andere (steek)wapens (‘algeheel messenverbod’). De aanwijzing
van een dergelijk gebied zal echter wel gebaseerd moeten zijn op een bestuurlijke rapportage
van de politie waaruit blijkt dat een algeheel messenverbod noodzakelijk is in het licht van de
openbare orde. De feiten en omstandigheden zullen een dergelijk verbod dus wel moeten
rechtvaardigen.
De hiervoor benoemde bepaling is op dit moment niet opgenomen in de APV van Almelo en
vooralsnog zien het college en de burgemeester hier ook geen aanleiding toe.

Vraag 6,

Als dit niet het geval is, zou het college van B & W, dan wellicht onderzoek willen doen naar
andere mogelijkheden om het op zak hebben van messen of andere steekwapens terug te
dringen?

Antwoord:


Wapenbezit en gebruik zijn niet normaal. Op verschillende manieren zetten wij ons hiervoor in.
In gesprekken van onze mensen met inwoners. Docenten met leerlingen. Ouders met hun
kinderen. Daarnaast participeren we in het regionaal programma ‘Jeugd en Criminaliteit’ waar
aandacht is voor vroegsignalering en preventie. Een dergelijk onderzoek is volgens het college
dan ook niet nodig.

Vraag 7,

De veiligheidscijfers laten een ongunstige ontwikkeling zien ondanks dat Almelo een relatief
veilige gemeente wordt genoemd met betrekking tot wapenbezit. Waarom geeft dit geen
aanleiding om de actie te ondersteunen?

Antwoord:


In Almelo hebben we – samen met de politie – een afweging gemaakt. De geringe effectiviteit
van een dergelijke wapeninleveractie enerzijds en de benodigde capaciteit anderzijds, in
combinatie met de inspanningen die al geleverd worden op o.a. vroegsignalering en preventie,
maakt dat we in Almelo niet hebben gekozen voor het inzetten van deze wapeninleveractie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Almelo, 26 oktober 2021

Overheden bundelen hun krachten om van de energietransitie een succes te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe samenwerking met de maatschappij.

De RES is een document waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. Het Klimaatakkoord is ondertekend en daarmee is de discussie gestart hoe we aan de gestelde voorwaarden moeten gaan voldoen in onze eigen regio.

Onder het motto “samen de stap maken” geeft Twente in de Regionale Energie Strategie Twente invulling aan de gezamenlijke afspraken met betrekking tot duurzame energieopwekking. De gemeente Almelo is daar dus onderdeel van.

Op vrijdag 11 juni 2021 werd door de stichting “Behoud Twents Landschap” een brief naar de gemeente Almelo gestuurd met een aantal kritische kanttekeningen voor zover dat nog kon worden meegenomen in de besluitvorming en op dinsdagavond 22 juni 2021 werd het voorstel de Regionale Energiestrategie met 25 voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

De Partij Vrij Almelo heeft diverse keren gezegd dat de doelen die de RES nastreeft onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar te vinden en sowieso af te haken als het gaat om het verplicht van het gas af halen van alle woningen. Want waarom moeten we hier van het gas af terwijl in buurlanden wordt geïnvesteerd in het gasnet??

MOETEN we de doelen halen door het plaatsen van windturbines en zonnevelden dat in vele andere Twentse gemeenten navolging krijgt? Welke ruimte hebben we als raad dan nog? Welke alternatieven zijn er nog?

https://behoudtwentslandschap.petities.nl/

Geachte heer De Olde,


In uw brief d.d. 15 september jl. stelt u een aantal vragen over de Regionale Energiestrategie en de brief van ‘Stichting Behoud Twents Landschap’.

Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Hebt u kennis genomen van de brief die werd gepubliceerd bij de ingekomen stukken op 14 september 2021 die door de stichting “Behoud Twents Landschap” aan alle Twentse gemeenteraden, waaronder de gemeente Almelo is gestuurd?

Antwoord:

Ja, wij hebben daar kennis van genomen.

Vraag 2.

Duidelijk is (zoals de brief vermeld) dat de zoekgebieden voor wind en zon niet afgestemd zijn met de lokale samenleving. Bent u het daar mee eens?

Antwoord:

Nee. In Almelo werken we met een uitgebreid participatietraject als het gaat om duurzame energieprojecten. Het kader daarvoor is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Duurzame Energieladder.

Vraag 3.

Bent u op de hoogte dat er inmiddels al 5 Twentse gemeenten zijn, die zich hebben uitgesproken voorlopig tegen de plaatsing van windturbines te zijn?

Antwoord:

Ja.

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat wij denken dat het besluit van de 5 gemeenten genomen is vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Antwoord:

Nee. Iedere gemeente maakt hierin zijn eigen afwegingen.

Vraag 5.

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Hoe is de stand van zaken op dit moment betreft de regionale samenwerking RES?

Antwoord:

De RES Twente 1.0 is vastgesteld door bijna alle Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Daarmee is er steun voor de regionale koers voor een lange termijn samenwerking in Twente om elektriciteit duurzaam op te wekken (1,5 TWh) en de
warmtetransitie te realiseren. Zo dragen we bij aan de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord en het verminderen van de CO2-uitstoot. De komende twee jaar komt er een vervolg op de energietransitie in Twente om in ieder geval
invulling te geven aan de gezamenlijke ambities om 1,5 TWh duurzaam op te wekken voor 2030 en de Regionale Structuur Warmte vorm te geven. Hierin staan thema ́s centraal, zoals een optimalisatieslag om deze ambities te realiseren, uitbreiding van netcapaciteit, de regionale MER, warmtenetten, biogas/groengas, koppelkansen met andere maatschappelijke opgaven, gezondheid en veiligheid, energiebesparing, mobiliteit en innovatie. Het vervolg op de energietransitie in Twente (RES 2.0) is recent (29 september jl.) gestart tijdens een brede bijeenkomst voor raadsleden, Statenleden en AB-leden van het waterschap, waar alleruimte was om met elkaar in gesprek te gaan.

Vraag 6.

Vind u niet gelet op bovenstaande en op de brief van de stichting “Behoud Twents Landschap” dat wij pas op de plaats moeten maken met de RES?

Antwoord:


Nee. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 juni 2021 het koersdocument Regionale Energiestrategie Twente 1.0 vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad in dezelfde raadsvergadering een motie aangenomen waarin er een oproep gedaan wordt aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om juist een regisserende rol te pakken in de Regionale Energiestrategie. De motie is uitgevoerd, hierover heeft u onlangs een raadsbrief ontvangen. De basis voor onze gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Energiestrategie is de Duurzame Energieladder, vastgesteld door de gemeenteraad in april 2020. Daaraan ligt zowel technisch als landschappelijk onderzoek ten grondslag. Grootschalige duurzame energieopwekking past niet in karakteristiek Twents landschap, daarom liggen de clustergebieden voor duurzame energieopwekking in Almelo in jong ontginningsgebied nabij de Leemslagenplas en in het veen-ontginningsgebied aan de noordkant van Almelo.

Vraag 7.

Kunnen we die mallewagen nog doen stoppen of worden ons natuurlandschap en boerenland schaamteloos verkwanseld aan de hoogste bieder?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO OVER RAADSLEDEN EN VEILIGHEID

25 0ktobrt 2021

Raadsleden en veiligheid

Geacht college,

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is veiligheid niet alleen een zaak van de burgemeester zoals veel raadsleden denken. Raadsleden stellen de kaders vast van het integraal veiligheidsplan. De regierol voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeenteraad. Zelf kan een raadslid de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid
bepalen. Verder ziet de raad toe op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarom zijn raadsleden verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid in hun gemeente. Echter heeft een raadslid geen uitvoeringstaken van het beleid.

Een simpel instrument voor een raadslid is daarom het stellen van vragen aan het college. Dit kan zowel bij officiële gelegenheden of raadsvergaderingen. De burgemeester informeert de raad, maar kan ook gedwongen worden om te komen met informatie. Waarom raadsleden denken dat de Veiligheidsregio de regisseur is voor lokale veiligheid is niet bekend. Dit heeft wellicht te maken met de ‘misleidende’ naam van de Veiligheidsregio of met de vele stukken die vanuit de Veiligheidsregio bij de raadsleden in de gemeenteraad worden besproken aldus de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR).

Hierover hebben wij enkele vragen:

1, Bij lokale maatregelen binnen de veiligheidsregio heeft de raad het recht om invloed uit te oefenen op een te nemen besluit. Waarom wordt hier niet altijd aan voldaan?

2, Welke rollen heeft de gemeenteraad van Almelo bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe kan de raad deze rollen adequaat vervullen?

3, Welke rollen hebben raadsleden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Twente en hoe worden die rollen ingevuld? Is de gemeenteraad in staat om sturing te geven aan het beleid van de VRT?

4, Hoe kunnen raadsleden van Almelo (individueel en/of collectief) effectiever sturing te geven aan de Veiligheidsregio (en andere Gemeenschappelijke Regelingen)?

5, Hoe kunnen raadsleden invloed uitoefenen op de besluitvorming over dit onderwerp? Hoe kan dat effectief, ook in regionaal verband?

6, De combinatie raadsleden en veiligheid kan men als een vastgelopen huwelijk zien. Bent u het daar mee eens?

Graag willen we bovengenoemde vragen beantwoord zien,

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

https://www.raadsledenenveiligheid.nl/raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20191206-IFV-NGB-NVR-KP-De-veiligheidsregio-en-de-gemeenteraad.pdf

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO BETREFT GELUIDSOVERLAST

Almelo 11 oktober 2021

Schriftelijke vragen over geluidsoverlast schelfhorstpark

Geacht college,

In 2016 is het huidige evenementenbeleid door de raad vastgesteld. Het vergunningenbeleid biedt de kaders voor het toetsen van een vergunningaanvraag voor evenementen in de openbare ruimte. De tendens is dat omwonenden in de directe omgeving, maar ook inwoners op grotere afstand van een evenement in de locatie Schelfhorstpark meer en vaker klagen over overlast, met name over geluid (bastonen). Wij zien dat de reacties van omwonenden heftiger worden.

De Partij Vrij Almelo constateert een ondoorzichtig beleid, geen helder gestelde geluidseisen bij evenementen en gebrekkige communicatie met omwonenden vaak ten grondslag liggen aan onvrede. Dat er met regelmaat activiteiten in onze stad worden georganiseerd is prima want dit waarborgt een levendige stad waar het leuk is om te wonen.

Overlast bij evenementen is niet helemaal te voorkomen, maar dat een organisatie wel gebonden is aan regels en die moet naleven. Gebeurt dit niet, dan is er onvrede; met name tijdens het commerciële Heavenz festival was de overlast erg groot en de spreekwoordelijke druppel.

De vragen zijn:


1, Hoeveel en op welke data hebben festivals met versterkte muziek plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden in het schelfhorstpark?

2, Hoeveel klachten zijn er tot nu toe ontvangen sinds 2012 bij de gemeente, politie, of andere instanties, van overlast? En wat was de aard van de klachten?

3, Ziet het college noodzaak om het aantal te houden evenementen in het Schelfhorstpark aan te passen, bijvoorbeeld door een maximaal aantal uren per jaar in te voeren?

4, Aan welke precieze geluidsnormen moeten de evenementen? En wijken die af van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer? Zo ja, kunt u uitleggen waarom die verschillen er zijn?

5, Welke soorten vergunningen/ontheffingen/toestemmingen heeft een evenement met versterkte muziek in het Schelfhorstpark nodig?

6, Zodra evenementen met enige regelmaat plaatsvinden binnen een bepaalde begrenzing – en daar is hier sprake van -, is een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu verplicht. Is een dergelijke omgevingsvergunning ooit
afgegeven? Zo ja kunt u daar inzicht in geven hoeveel en op welke data aan wie dergelijke vergunningen zijn verleend?

7, Bij de opbouw en de uitvoering van evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van grote op diesel aangedreven stroomaggregaten die fijnstof uitstoten. Gebeurt dat hier ook met betrekking tot het Schelfhorstpark?

8, Zo ja, is er ooit voor een evenement op de Schelfhorstpark een vergunning voor de stikstofuitstoot afgegeven op basis van de Wet Natuur Bescherming (WNB) voor wat betreft de gebiedsbescherming als bedoeld in de WNB?. Zo ja,
wanneer en aan wie en tot welke periode was die geldig? Zo nee, waarom niet?

9, Is de provincie Overijssel ooit door de gemeente Almelo over deze stikstof veroorzakende activiteiten op het Schelfhorstpark geïnformeerd? Zo ja welke activiteiten? Zo nee, waarom niet?

10, Worden er evenementen zoals het commerciële Heavenz festival gesubsidieerd via Almelo Promotie en waar ook stevige entreeprijzen van de bezoekers werden gevraagd?

11, Bent u het met ons eens dat het Heavens evenement niet voldoet aan het gemeentelijk uitvoeringsbeleid evenementen zoals die is vastgesteld in 2016?

12, Hoe staat het College hier tegenover en hoe worden de belangen van de omwonenden hierin gewogen?

13, Vanuit omwonenden is behoefte aan een dialoog met het College over het gebied, evenementen die plaatsvinden, maatregelen tegen overlast, hoogte van geluidsnorm, methoden van geluidsmeting en het aantal evenementen. Wilt u
gehoor geven aan deze oproep en zo ja, op welke termijn zou u hier gehoor aan willen geven? Zo ja, bent u bereid hiervoor maatregelen te nemen?

Zou u deze vragen voor ons kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij Vrij Almelo
Harry de Olde

ALMELO, BEGROTING 2022

Stadhuis Almelo

Voorwoord:

Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 182 pagina’s met relatief kleine lees-letter waarin wij 122 arceringen hebben genoteerd vanwege open vragen en nogal wat ontbrekende getallen, met name over 2020 en zelfs eerder. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de gewaardeerde architecten van deze begroting. Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te voorzien van commentaar.

De pagina’s:

3. De gemeente Almelo is erin geslaagd om een negatieve (!) algemene reserve van 20,7 miljoen eind 2015 in 7 jaar om te buigen in een verwacht positief saldo van 25 miljoen eind 2022, dus wellicht een concrete verbetering van 45,3 miljoen euro. Dit betekent dus ook dat Almelo al enige tijd niet meer onder verscherpt toezicht staat van de Provincie Overijssel en de artikel 12 status niet meer van toepassing is !

5. Corona in de begroting 2022:
De recente corona versoepelingen bieden voor vele Almeloërs in 1e instantie wel weer perspectief, doch nieuwe zorgen duiken inmiddels op met duurdere levensbehoeften, een hogere energie- en benzineprijs alsmede de woonlasten voor een gemiddeld gezin met een koopwoning gaan er in 2022 vooralsnog stelselmatig op achteruit.

6. Financieel perspectief:
Ook het financieel meerjarenperspectief lijkt ten opzichte van de eerdere perspectiefnota over 2021 iets te verbeteren. Dankzij aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid lijkt het financieel perspectief te verbeteren en kan er tot 2025 7 miljoen gereserveerd worden in het stadsontwikkelingsfonds w.o. een aanvalsplan tegen laaggeletterdheid en de inzet van schulden specialisten.

Het beleidsinhoudelijk programma voor 2022 geeft de aanpak van laaggeletterdheid aan, alsmede twee pilots voor jeugdhulp. Persoonlijk zetten we grote vraagtekens bij dit laatste omdat jeugdhulp in de 1e en de laatste plaats een taak en verantwoordelijkheid is voor de ouders van minderjarige kinderen tot 18 jaar en niet voor de Almelose samenleving.

7. Ten aanzien van het programma veiligheid zou er minder reactief en op basis van incidenten geacteerd moeten worden, doch meer op ervaring, inzicht bij wijkagenten in de wijken en voorspellend vermogen en met name dat laatste ontbreekt er nog wel eens aan bij politici.

Met het voortzetten van het aardgasvrij maken voor 3, reeds door de raad geselecteerde gebieden, is de Partij Vrij Almelo niet blij omdat dit niet alleen kapitaal-derving betekent vanwege de kostbare ondergrondse gasleidingen, maar ook ten koste gaat van onze hardwerkende agrariërs.

9. Financieel Meerjarenperspectief:
Uit het laatst bekende herverdeeleffect uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid blijkt dat Almelo vanaf 2023 een structureel voordeel heeft van 312.000 euro. Dit komt goed uit want de aanvankelijk begrote parkeeropbrengsten vallen door het toegenomen thuiswerken immers met 200.000 tegen.

14. Kapitaallasten:
Ook de komende jaren verwacht het College van B & W dat herfinanciering van bestaande leningen, bij onverminderd rentebeleid in Brussel, mogelijk blijft tegen een nòg lagere rente dan nu het geval is.

15. Aanvullende middelen gemeentefonds:
Almelo ontvangt in 2022 circa 7,85 miljoen extra uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, hetgeen de solvabiliteit van de gemeente extra zal verbeteren.

17. Informatiebeveiliging bij de gemeente Almelo krijgt tegenwoordig extra veel aandacht door de hack van cybercriminelen bij het Hof van Twente, maar ook door de dagelijkse diefstal van (persoons) gegevens bij gemeente en bedrijven. Hiertegen is inmiddels 185.000 euro gereserveerd. Of het wat uit gaat halen moeten we afwachten.

18. Digitalisering van bouwdossiers:
Op dit moment ligt er nog 550 meter (!) papieren bouwdossiers mèt bouwtekening. Het is wenselijk dat deze archieven vanwege de tijdsdruk zo snel mogelijk gedigitaliseerd worden wat een zeer arbeidsintensief, dus kostbaar proces is op het gemeentehuis. In het huidige tempo zou het echter over 10 jaar (!) nog niet afgerond kunnen zijn. Het wordt dan ook hoog tijd dat hierover binnenkort een discussie tussen gemeenteraad en college ontstaat.

Versterken vastgoedbeheer:
Medewerkers van vastgoedbeheer verklaren dat er al jaren onvoldoende capaciteit is om het beheer van de gemeentelijke vastgoedobjecten op peil te houden, alsmede om ondersteuning te verlenen aan verschillende projecten, zoals het nieuwe zwembad, verbeteren brandveiligheid en de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. Vastgoedbeheer is echter geen overheidstaak, maar een private aangelegenheid is waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is.

20. Begrotingssaldo:
Hierbij valt ons op dat voor Bestuur en ondersteuning in 2022 39,6 miljoen gereserveerd is en dit in 2025 begroot is op 52,7 miljoen, dus 33% méér. Een verklaring ontbreekt over deze toename. Des te meer op-merkelijk omdat bij 8 andere begrotingsonderdelen op dezelfde pagina nauwelijks grote toenames zijn ?

23. Ambitie:
Zoals je bij de gemiddelde Almeloër moet doorvragen voordat hij, soms verbaasd, zijn trots over Almelo met je deelt. Het is dan ook niet voor niks dat omliggende plattelandsgemeenten als Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zich liever geopolitiek wil verbinden met Almelo als regionaal alternatief van Enschede. Of is dit een voorzetje van Almelo voor een gemeentelijke herindeling/samenvoeging met de vier bovengenoemde plattelandsgemeenten, zodat Almelo flink kan groeien ?

25. Meer aantrekkelijk binnenstadskwartier:
Zo wil men de ruimtelijke kwaliteit van Almelo versterken via gevel-subsidies om eigenaren om gevels van panden aantrekkelijker te maken. Uiteraard met goedvinden van de lokale schoonheidscommissie !

29. Werkgelegenheid:
In Almelo speelt de unieke, maar tegelijkertijd ook bizarre situatie dat er meer banen beschikbaar zijn, dan er beroepsbevolking is en tòch heeft Almelo 90% méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse ? Wellicht is het een idee dat er gespecialiseerde arbeidsconsulenten ingezet worden die gaan overleggen met de bewuste bijstandsgerechtigden ?

Almelo Nederland
Personen mèt bijstandsuitkering per 1000 inwoners van 18 jr. en oudere (Bron CBS 2021) 73,7 47,0
Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd
(Bron CBS 2021) 35,4 17,1
Alleenstaande met bijstandsuitkering 15,0 9,01
(Bron CBS 2020)

Woningaanbod:
Onderzoek heeft aangetoond dat Almelo relatief veel woningen in het goedkope segment heeft, zowel koop als huur. Menige buitenstaander zou jaloers zijn op een dergelijk ‘luxeprobleem’ want in de rest van Nederland wordt immers steen en been geklaagd over de extreem hoge woonlasten. Wellicht is het een idee voor het college dit via de landelijke media kenbaar te maken ?

Almelo Nederland
Woning naar eigendom 2020 54,6% 22,8%
Bron: BAC/ABF/2021

31. Ondersteunen van Almeloërs met bijstand en problematische schulden:
Door al vroeg jongeren te onderwijzen op het gebied van geld, draagt men wellicht bij aan het duurzaam voorkomen van financieel ongezond gedrag en het ontstaan van onbetaalbare schulden. Zo hebben meerdere banken, onder druk van toezichthouder KIFID, inmiddels hun absurde rentes voor rood staan, terecht aanzienlijk verlaagd, zodat de geldlener weer sneller zijn schuld kan afbetalen en een langdurig complexe geldnood, met alle risico’s van dien, voorkomen wordt.

Almelo Nederland
Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoning 18,3% 14,3%
Bron: Lokale Monitor Wonen 2019

32. Intensivering van handhavingsbeleid:
Bij het aanvragen van een uitkering dient er, met schriftelijke toestemming van de aanvrager, uiteraard en onverkort gecontroleerd te worden op vermogen in het oorspronkelijke thuisland.

33. Bedrijventerreinen:
Almelo is erg in trek bij het bedrijfsleven en staat ook bekend als een MKB-vriendelijke gemeente. De vraag naar bedrijfsgrond overstijgt echter het beschikbare aanbod en in de regio. Het aantal bijstandsgerechtigden in Almelo is echter relatief veel vergeleken met veel andere gemeenten. Wellicht is het een idee om het werken voor bijstandsgerechtigden aantrekkelijker en kansrijker te maken bij sollicitaties door ze via ervaren en gediplomeerde arbeidsconsulenten bij te scholen met allerlei vakopleidingen. Want er is, ook in Almelo, een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers en gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen vanwege opvolgende pandemieën. Uiteraard wordt het inkomen ná het behalen van hun, gesubsidieerde bijscholing substantieel aantrekkelijker dan een sobere bijstandsuitkering.

38. Minder fossiele energie en meer duurzame energie? :
De aanleg van 2 nieuwe zonneparken mag van gemeentewege niet gesubsidieerd worden omdat dit wellicht ten koste gaat van boeren, burgers èn voedselvoorziening voor de Almeloërs. Het leven in Almelo wordt immers al steeds duurder met elkaar opvolgende pandemieën zoals het geval is met corona, kosten levensonderhoud, energie en benzine.
Een uitzondering maakt de Partij Vrij Almelo voor zonnepanelen op daken van burgers en bedrijven. Met name is het interessant om daken van meer dan 100 m2 op kantoorgebouwen te voorzien van zonnepanelen, mede omdat deze niet horizonvervuilend of dier onvriendelijk zijn zoals nu wèl het geval is met windmolens. Dit in tegenstelling tot windmolens die geld kosten als er geen of weinig wind staat en ook nog eens gezondheidsklachten veroorzaken bij de Almeloër.

39. Vervanging van de huidige openbare verlichting met 11.000 LED-armaturen lijkt een goed idee, doch Almelo heeft helaas verzuimd om er een prijskaartje voor de Almeloër aan te hangen.
Het gebruik van eenmalige plastic waterflessen of bekers zou men kunnen verminderen door een aantrekkelijke statiegeld vergoeding te verstrekken bij inlevering.

41. Thuiswerkers:
Almeloërs werken veel thuis, maar het thuiswerken zal eerst fiscaal aantrekkelijker moeten worden anders loont het niet. Bovendien missen veel thuiswerkers het fysieke werkoverleg met zijn of haar collega’s.

43. Programma veiligheid:
Almelo is nog steeds een zeer onveilige stad qua overvallen per 10.000 inwoners vergeleken met de rest van Nederland met 0,5 in Almelo en 0,3 gemiddeld in Nederland. (Bron: Politie 2e kwartaal 2021). Een en ander vind onder meer zijn oorzaak in het feit dat er nog altijd veel meer bijstandsgerechtigden zijn dan banen in Almelo. Solliciteren en werken zou bevorderd kunnen worden met een gemeentelijke aanvulling aan de werkgever.

Almelo Nederland
Straatroof per 10.000 inwoners 0,41 0,14
Bron: Politie 4e kwartaal 2020
Totaal misdrijven per 10.000 inwoners 39,01 34,35
Bron: Politie 2e kwartaal 2021
Levensdelict per 10.000 inwoners 0,23 0,14
Bron: Politie 2e kwartaal 2021
Jongeren met jeugdreclassering, % van alle 0,5 0,3
Jongeren tussen 12 – 23 jaar
Bron: CBS Jeugd/2e Halfjaar 2020
Geluidshinder per 10.000 inwoners 16,00 11,97
Bron: Politie juni 2020 – juli 2021

44. Cybercriminaliteit:
Dit is niet alleen een lokaal probleem in Almelo, maar ook in Nederland en zelfs internationaal grensoverschrijdend! Het is dan ook van groot belang dat er een nauwe samenwerking ter bevordering van maatschappelijke weerbaarheid voor een ieder bij de Saxion Hogeschool.

Radicalisering en polarisatie:
Almeloërs voelen zich vaker achtergesteld dan nieuwkomers. Een en ander vindt zijn oorzaak in het feit dat Nederland al decennia koploper is qua overbevolking in Europa. En daar ontstaat uiteraard steeds meer onvrede over. Inmiddels zijn er al 12 van de 26 EU-lidstaten die van mening zijn dat het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 al vele jaren zeer ernstig achterhaald is en dat nieuwkomers in de eigen regio opgevangen dienen te worden. Deze gevoelens van onvrede worden bovendien alleen maar sterker door opvolgende kwesties met corona, toenemende kosten levensonderhoud, benzine en energie.

45. Programma Veiligheid:
Dit klemt des te meer omdat dit programma tussen 2020 èn 2021 meer dan gehalveerd is van 309.000 naar 133.000. Uitleg hierover ontbreekt.

46. Effecten coronacrisis:
Polarisatie zal helaas des te langer van kracht blijven als de maatregelen van overheidswege uitblijven. Des te groter wordt ook de kloof tussen voor en tegenstanders van de maatregelen. Dit kan, ook in Almelo, zorgen voor maatschappelijke onrust, zeker als de situatie vraagt om nieuwe maatregelen en restricties uit Den Haag, zoals een nieuwe lockdown. Er ontstaan dan ook extra risico’s voor openbare orde en veiligheid als de bereidheid ontbreekt om met elkaar in gesprek te gaan over de tegenstellingen en te kijken naar gezamenlijke oplossingen. Tevens kunnen de maatregelen, door wellicht onderbezette politiekorpsen, zorgen voor minder vertrouwen in de overheid als de problemen te lang duren.

49. Gecombineerde leefstijl interventie (GLI):
Vanuit de VNG ontvangt Almelo geluiden voor meer weerbaarheid tegen corona. In 2020 was dat nog 9.600 euro en in 2021 kwam een uitvoeringsbudget beschikbaar van 40.000 euro. In de loop van 2 jaar zullen dan ook 100 Almeloërs begeleid gaan worden om een structurele verbetering van gezondheid en leefstijl te realiseren via minder roken, drinken, drugsgebruik, gewicht en meer (wellicht gesubsidieerde) fitnessbegeleiding.

50. Project vroegtijdige schoolverlaters in Almelo:
De doelstelling is om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Almelo terug te brengen. Getallen ontbreken helaas, terwijl dat er voor heel Nederland 20.000 is. Heeft U een verklaring voor deze weglating ?

51. Aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid:
Deze middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid zijn voor 2022 begroot op 7,84 miljoen doch zijn voor 2025 verlaagd naar 3,83 miljoen. Een toelichting hiervoor ontbreekt echter !

52. Regionale samenwerking in Twente:
Het is m.i. wel een vereiste dat er regionaal gewerkt wordt aan een eenduidig beleid dat primair gericht is op het voorkomen van onjuiste bestedingen van zorggeld.

54. Aanpak laaggeletterdheid:
Aanpak van laaggeletterdheid is een veel voorkomend en weerbarstig probleem dat sinds het Open Grenzen Verdrag van Schengen in 1985 voor allochtonen in de praktijk op bijna alle leefgebieden belemmeringen opwerpt en daardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in onze samenleving ernstig bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen en veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten voor o.m. Almelo. Desalniettemin hoopt het college dat de kosten van deze zorg kunnen teruglopen van 1,6 miljoen in 2020 naar 484.000 in 2022 ?

69. Leningen portefeuille:
Ook de komende jaren voorziet het College dat herfinanciering van bestaande leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. Deze prognose lijkt mij voorbarig omdat rentes afhankelijk zijn van allerlei geopolitieke ontwikkelingen waar het huidige en volgende colleges in Almelo geen of althans zeer weinig invloed op hebben.

72. Lokale belastingen:
Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijze te verhogen. Dit lijkt ons gezien de zeer kostenverhogende ontwikkelingen vanwege kosten corona, energie- en benzine en hogere kosten levensonderhoud zeer onverstandig, met name voor zowel middenstand als Almeloërs.

74. Indicatoren orde en veiligheid:
Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woning en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners worden correct vermeld over 2017, 2018 en 2019, doch over 2020 ontbreken deze helaas. Wat is hiervan de reden?

80. Absoluut schoolverzuim in Almelo:
Cijfers over het absoluut schoolverzuim over 2018, 2019 en 2020:
Cijfers over Relatief verzuim ontbreken over 2020
Cijfers over voortijdig schoolverlaters VO en MBO ontbreken eveneens over 2020.
Is dit U bekend en op welke termijn kunt U deze informatie herstellen en alsnog een bijlage toevoegen aan dit begrotingsvoorstel ?

82. Indicatoren niet-sporters:
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder ontbreekt. Dit verzuim is echter structureel in 2017 tot en met 2020. Wat is hiervan de reden en op welke termijn beschikt U alsnog over alle gegevens ?
Overige indicatoren:

86. Jongeren tussen 12 en 21 met een delict voor de rechter. Cijfers over 2020 ontbreken. Wat is hiervan de reden?
Kinderen in uitkeringsgezin. Cijfers over 2020 ontbreken. Wat is hiervan de reden?
Werkloze jongeren: cijfers over 2020 ontbreken. Wat is de reden van deze weglatingen/omissies?
Jongeren met jeugdhulp. De cijfers tussen 2017, 2018, 2019 en 2020 lopen op van 9,8 respectievelijk 10,0, 12,8 en 13,4%. Wat is hiervan de oorzaak? Aangezien dit geen overheidstaak is, maar in de 1e en laatste plaats een taak is voor de ouders vragen wij ons af in hoeverre U in overleg bent met deze ouders over hùn verantwoordelijkheid en de gewenste takenoverdracht ?

90. Hernieuwbare elektriciteit:
De hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa bedroeg in Almelo tussen 2017, respectievelijk 2018 en 2019 slechts 1,1%, respectievelijk 2,3% en 6,4% dus verre van de vereiste 100% voor alle Almeloërs. Het zal U duidelijk zijn dat het op deze wijze niet opschiet met bovengenoemde energiebronnen. Heeft U inmiddels al nagedacht over snellere, meer rendabele energiebronnen zoals één of meer mini kerncentrales in de regio of op kortere termijn aardgas via de Nord Stream Gasleiding, kort over de grens in Duitsland, respectievelijk Rusland ? Deze laatste mogelijkheid heeft als niet-onbelangrijke meerwaarde dat de huidige kostbare ondergrondse aardgasleidingen niet verloren gaan en optimaal functioneel blijven.

93. Woonlasten in Almelo:
De gemeentelijke woonlasten voor een eenpersoonshuishouden verschillen niet of nauwelijks met een (onbeperkt) meerpersoonshuishouden terwijl m.i. Almelo had moeten uitgaan van het beginsel “de vervuiler betaalt”. Het controleren van aantallen inwoners adres is m.i. eenvoudig na te gaan via de gemeentelijke Basis Administratie (GBA) Landelijk zijn er al vele gemeenten inmiddels overgegaan op inwonertal gerelateerde berekeningen. Op welke termijn denkt het college over te gaan op een veel rechtvaardiger heffing ?

97. Lokale heffingen:
De rioolheffing van 5,16% in 2022 wijkt sterk af van de gemiddelde heffing in Almelo van 1,3%. Wij vragen ons hierbij af wat hiervan de uitleg is.

98. Hervorming lokaal belastinggebied:
De volgende kabinetsformatie is voornemens om op te koersen naar ander lokaal subsidiebeleid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil, in samenspraak met 352 gemeenten een kleinere financiële afhankelijkheid van de Rijksoverheid realiseren, hetgeen zeer waarschijnlijk betekent dat er op termijn veel minder geld gaat naar lokale overheden. Dit lijkt mij uiterst ingrijpend, ook voor Almelo, die al tientallen jaren voor 60 tot 80% afhankelijk is van financiële ondersteuning door Den Haag.

99. Precariobelasting:
Precario is een gemeentelijke belasting voor ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond, zowel bovengronds als ondergronds. De (ambtelijke) perceptiekosten bedragen circa 30% van de opbrengsten van jaarlijks 60 miljoen en worden vooral veroorzaakt doordat er veel controles nodig zijn om vast te stellen hoeveel gemeentegrond er daadwerkelijk en rechtmatig in gebruik wordt genomen door de ondernemer. Veel ondernemers zien hier vaak de noodzaak niet van in en er zijn gemeentes die deze heffing dan ook niet meer hanteren, mede uit bescherming van de ondernemer die toch al zo kwetsbaar is geworden vanwege voortdurende pandemierisico’s, lockdowns en andere restricties.

105. Weerstandsvermogen:
Conform de in november 2020 door de raad vastgestelde kadernota is het streven naar een weerstandsvermogen van 1,2. Bij minder dan 1,0 ontstaat er weer een verscherpt provinciaal toezicht en wordt een lokaal besturen van college en gemeenteraad aanzienlijk lastiger.

105. ‘Glazen huis’:
De hogere verwachting van de Almeloër is, al of niet anoniem, duidelijk hoorbaar via de ‘social media’ en zorgt er dan ook voor dat de gemeente Almelo en haar verkozenen zich voortdurend bevinden in een ‘glazen huis’. Dit betekent ook dat niet iedereen meer een mandaat ambieert in de politiek., zowel lokaal als landelijk.

106. Top 3 Financiële risico’s:
Deze zijn: ontoereikende zorgbudgetten, ondermijning of cyber crime, of medewerkers die worden geconfronteerd met agressief gedrag.

109. Een ‘terugtredende landelijke’ overheid:
Met verwijzing naar pagina 98 van deze begroting 2022 wijs ik U op de a.s. hervorming van het lokale belastinggebied voor alle 352 gemeenten w.o. Almelo. Deze hervorming komt er op neer dat ook Almelo veel meer moet gaan doen, ditmaal echter zònder dezelfde massale financiële steun van de jaarlijkse honderden miljoenen (Algemene uitkering en Gemeentefonds van de Rijksoverheid) die Almelo, nu krijgt. Dit zou kunnen betekenen dat dit grote invloed heeft op het solvabiliteitsrisico of weerstandsvermogen van de gemeente Almelo. Er worden op deze pagina echter wel heel optimistische percentages worden genoemd, uiteenlopend van 9 tot zelfs oplopend naar zelfs 19% weerstandsvermogen in 2025.

112. Civieltechnische kunstwerken en waterbouwkundige constructies:
In 2020 is het aantal kunstwerken en waterbouwkundige constructies in Almelo onderworpen aan een inventarisatie die voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen (NEN2767). Dit areaal is echter groter gebleken dan waar we tot nu toe van uitgingen. Gebleken is immers dat er aanzienlijk meer civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, oeverconstructies en kademuren) zijn in Almelo, hetgeen betekent dat er wellicht veel meer onderhoudsuitgaven komen. De consequenties ontbreken helaas vooralsnog !
Zorgplicht jegens Almeloërs:
Dit betekent tevens dat de gemeente Almelo meer risico’s met schadeclaims loopt met veel meer kunstwerken. In hoeverre heeft het college haar aansprakelijkheidsverzekering hierop aangepast vragen wij ons dan ook af ?

113. Kwaliteit van de straatverlichting:
De grootschalige overgang naar LED verlichting zou de kwaliteit van het areaal in Almelo een flinke impuls moeten geven. Er resteert echter nog wel een flinke opgave, omdat de technische levensduur van 20 jaar veelal is overschreden, hetgeen grote valrisico’s voor de Almeloërs met zich mee brengt. Hierbij vragen wij ons af in welke mate Almelo inmiddels aan-sprakelijk is gesteld voor ongelukken vanwege dit achterstallig onderhoud? Gaarne hierover Uw antwoord !
Langs het deel F35 van de Wierdensestraat zijn nieuwe masten geplaatst met slimme dynamische verlichting, voorzien van bewegingsdetentie, waarbij wij ons afvragen wat hiervan de meerwaarde is en of dit niet in strijd is met het recht op privacy voor de Almeloër ?

115. Taakveld Openbaar Groen en openluchtrecreatie:
In Almelo staan 40.999 bomen. Op een totaal van 72.849 inwoners is dit 0,7 boom per Almeloër. Dit is slecht nieuws want méér bomen zorgen immers juist voor méér CO2 opname wat in Almelo dus niet het geval is. In Utrecht is het nog slechter gesteld met het aantal van 177.885 bomen op 365.000 inwoners, dus 0,5 boom per inwoner. Bij een nog grotere gemeente zoals Amsterdam, ook met een Groen Links regiem, is het met 0,3 boom per inwoner nòg veel slechter gesteld. De gemeente Rozendaal daarentegen steekt daarentegen super gezond af met 200.000 bomen en dat is met 128 bomen per inwoner een zeer gezonde toekomst. Dus wellicht is het een idee voor een gezond ouder worden om een flink aantal bomen te gaan planten in Almelo !

129. Strategische huisvesting:
De corona maatregelen hebben de kijk op werken in Almelo op kantoor veranderd. Veel ambtenaren willen ook ná de maatregelen deels thuis en deels op kantoor blijven werken. Ofwel ‘hybride’ werken. De ervaringen leiden tot een herijking van het werkplekconcept in het gemeentehuis. Ook een werkplek in het nieuwe gemeentehuis wat nog niet zo lang geleden vele tientallen miljoenen euro’s koste en waar het personeel, uit angst voor een besmetting, niet meer zouden durven of willen werken. In hetzelfde prestigieuze gemeentehuis komen nu wellicht heel veel vierkante meters leeg te staan. In hoeverre heeft het wellicht zin om deze meters te transformeren tot serieuze appartementen voor Almeloërs? Is daar inmiddels al over nagedacht vragen we ons af ?

137. Wat gaan we in 2022 doen ?
Het college wil de online dienstverlening nog verder verbeteren, zodat er op termijn wellicht 10% meer volume online wordt afgenomen, dan in 2022. 1 op de 6 – 7 Almeloërs is echter digibeet. Heeft het college hier al een oplossing voor gevonden ?

142. Majeure projecten:
Men heeft het over door de gemeenteraad benoemde ‘majeure’ projecten. Wat bedoelt de gemeente met ‘majeure’ en is het niet veel beter voor een betere uitleg aan de gemiddelde Almeloër om meer Jip en Janneketaal te gaan hanteren ?

Tot zover met het doorspitten van deze begroting.

Partij Vrij Almelo

NAJAARSRAPPORTAGE ALMELO 2021

Stadhuis Almelo

3 oktober 2021

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren waarbij punt 39 wel heel duidelijk opviel.

https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/gemeenten/inleveractie-wapens-2021/

3. De gemeente Almelo streeft naar 100% dekking voor de afvalstoffenheffing waarbij we ons afvragen of dit wel inwonertal gerelateerd is. Zo niet, dan betalen alleenstaanden namelijk vrijwel even veel als kinderrijke gezinnen terwijl men uit zou moeten gaan van het beginsel ‘de vervuiler betaald’. Dus o.i. is het beter en recht-vaardiger te heffen naar rato van het aantal inwoners per adres. Nu wordt er in 273-305 euro 2021 betaald door alleenstaande respectievelijk gezinnen, dus een verschil van slechts 32 euro per jaar.

4. De Rijksoverheid compenseert via een zogeheten ‘coronavoorschot’ gemeenten w.o. Almelo vanwege derving belastingen zoals toeristenbelasting, parkeerbelasting, terras-, precario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en oninbaar verklaarde lokale heffingen vanwege corona.

6. De totale bijstelling van de najaarsrapportage komt uit op een voordelig saldo van 9,51 miljoen euro waarbij we ons afvragen in hoeverre Almelo moet afdragen aan ‘Den Haag’ vanwege het zogeheten ‘schatkistbankieren’ ?

11. De Belastingdienst concludeert dat Almelo niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van reiskosten-vergoeding over 2020. Almelo heeft bezwaar aangetekend tegen de uitleg van de fiscus. In hoeverre is hierover inmiddels al iets bekend ?

12. Almelo wil eigen vastgoed afstoten dat niet beleids-matig aan de gemeente is verbonden. Dit lijkt ons nuttig omdat het exploiteren van onroerend goed géén overheids-taak is, maar een strikt private aangelegenheid.
Door de verbetering van de grondexploitatie XL Business-park is de verliesvoorziening alsmede rentetoevoeging over 2020 naar beneden bijgesteld. Hoeveel deze verbetering is, wordt echter helaas niet vermeld. Wanneer is dit bekend ?

14. In 2020 heeft Cogas haar 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. verkocht. Vanuit dit fonds krijgen de Almelose aandeelhouders tot en met 2025 het huidige aanvullend dividend 1,1 miljoen uitgekeerd. In hoeverre heeft dit financiële gevolgen voor de koopkracht van de gasgebruikers in Almelo ?

Fonds sociaal domein: er wordt voorgesteld om 4 miljoen te storten in dit fonds ten behoeve van onder andere ‘jeugdhulp’. Naar onze mening is zorg en verantwoording voor minderjarige jeugd tot 18 jaar in de 1e en laatste plaats een taak voor de ouders, dus NIET via heffingen voor de Almelose belastingbetaler. In hoeverre is het college het hier mee eens en in hoeverre is men dan ook bereid daadwerkelijk te korten op deze zorgtaak ?

25. Buig-aanpassingen: Bij het opmaken van de begroting 2021 zaten we, en dan citeren we, aan het begin van de coronacrisis. Deze pandemie was echter al in maart 2020 zichtbaar, ook in Almelo. We nemen aan dat deze datum een verschrijving is van de auteur van deze begroting ?

WMO-aanpassingen: Er is geconstateerd dat er aan het begin van 2021 een forse afname van de activiteit wassen en strijken is ontstaan in Almelo binnen de huishoudelijke ondersteuning. Wat is hiervan de reden ? Dit klemt des te meer omdat er met name door de coronarestricties een forse toename van minder valide/geïsoleerde Almeloërs is ontstaan dat een extra beroep doet op ondersteuning op maatschappelijke deelname. In hoeverre zijn er bij de gemeente signalen hierover binnen gekomen?

27. Met name als gevolg van de stijgende verwerkings-kosten voor grofvuil en de hoge vervuilingsgraad van GFT en van PMD-afval staat de afvalbegroting al sinds enige tijd onder druk. Met verwijzing naar pagina 3 in deze rapportage is het wellicht een eenvoudig idee om in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van Almelo het aantal inwoners pèr adres vast te stellen waardoor een inwonertal gerelateerde afvalstoffenheffing kan worden opgelegd. De resultaten van deze vaststelling zien we met belangstelling tegemoet !

36. Bij de jaarverantwoording 2020 is op basis van de risicoanalyse geconcludeerd dat de grondexploitatie-begrotingen reëel zijn opgesteld en dat het neerwaarts risico thans circa 3,8 miljoen euro bedraagt. Het negatieve karakter dezes zou wellicht kunnen verminderen als er meer aandacht gegeven wordt in de landelijke media aan wonen in Almelo. Dan moet er echter wèl meer aanbod komen in het aantal woonhuizen en appartementen. Het tegengestelde gebeurt nu: tussen maart 2018 en februari 2019 is het woningaanbod immers gehalveerd van 268 naar 133. Dit is opmerkelijk: niet alleen vanwege de gunstige gemiddelde koopprijzen van 322.000 euro vergeleken met de rest van Nederland van 457.000 euro (Bron: waarstaatgegemeente.nl), maar ook nog eens het feit dat de gemeente Almelo voor iedere extra inwoner een extra ondersteuning ontvangt uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid van 2377 euro per nieuwe inwoner per jaar.

Des te meer gunstig voor Almelo omdat de landelijke bijdrage uit dit fonds aanzienlijk minder is met 1863 euro per jaar en Almelo dus aanzienlijk bevoordeelt wordt. (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Transformatie van meer bedrijfspanden panden in Almelo naar gesplitste woningen of appartementen zou daarbij goed van pas kunnen komen.

38. Wij waarderen het dat Almelo in het voorjaar van 2021 is gestart met het uitvoeringsplan ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI) met informatie aan volwassen inwoners met een minimuminkomen en overgewicht of zelfs obesitas. Met name een actie tegen suikerhoudend voedsel en van overheidswege gesubsidieerde fitness zorgt m.i. bovendien voor meer persoonlijke weerbaarheid tegen pandemieën zoals corona. Dus deze subsidie verdient hiermee zichzelf terug !
Wellicht is een en ander te wijten aan het feit dat in Almelo relatief maar liefst 35,2% van de 66+ers een bijstand gerelateerde uitkering heeft terwijl dat in Nederland slechts 17,0% is. Bron CBS 2000 + waarstaatjegemeente.nl
Ook het aantal alleenstaanden met bijstandsuitkeringen is in Almelo met 15% veel hoger dan in Nederland met 9,0% Bron CBS + waarstaatjegemeente.nl

De vraag naar bedrijvenkavels is in Almelo nog steedsgroot en overschrijdt zelfs het beschikbare aanbod. Dat is een prima ontwikkeling voor de lokale economie waar steeds meer Almeloërs profijt van gaan hebben. Het is bovendien verheugend dat Almelo inmiddels ook in de top 10 van de MKB vriendelijke steden in Nederland behoort.

Banen per 1000 inwoners van 15-64 Jaar (2020)

Almelo 905,7%

Nederland 795,9%

Exporterende vestigingen (CBS 2019)

Almelo 8,4%

Nederland 6,2%

39. Almelo is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem waar Almeloërs over criminaliteit en misdaad kunnen doorgeven. Het is overigens wèl de vraag in hoeverre de Almelose gemeenteraad zich realiseert dat de hulp aan digibeten, ook in Almelo, ernstig te kort schiet. Volgens onderzoek van het CBS van 26-2-2019 hebben we in Nederland met 2,5 miljoen digibete inwoners. Omgerekend in Almelo is dat wellicht 1 op de 6 tot 7 inwoners.

Ook zou Almelo in het kader van ‘beter voorkomen dan genezen’, ook meer gebruik kunnen en moeten gaan maken van laag- drempelige en eenvoudig fysiek aanspreekbare wijkagenten als extra ‘ogen en oren’ in de Almelose wijken. In hoeverre is hier reeds wordt voorzien vragen wij ons dan ook af ! Extra 24/7 geopende politiebureaus is wellicht ook een oplossing.

Uitkomsten van de site https://www.waarstaatjegemeente.nl

Almelo Nederland.

Het aantal overvallen per 10.000 inwoners was in het 2 e kwartaal 2021

Almelo 0,55%

Nederland 0,03%

Het wordt dan ook hoog tijd dat er preventief gefoulleerd gaat worden in Almelo op wapenbezit.


Zedenmisdrijven 2020 per 10.000 inwoners.

Almelo 5,88%

Nederland 4,13%

Brandstichting 2e kwartaal 2021 per 10.000 inwoners.

Almelo 0,27%

Nederland 0,17%

Levensdelicten 2e kwartaal 2021 per 10.000 inwoners.

Almelo 0,23%

Nederland 0,14%

Jongeren tussen 12 en 23 jaar met jeugd- Reclassering, 2e halfjaar 2020

Almelo 0,5%

Nederland 0,3%

Verboden wapenbezit en – handel per 10.000 inwoners

Almelo 4,92%

Nederland 3,79%

Politie 2020-2021 Vernieling per 10.000 inwoners

Almelo 16,00%

Nederland 11,90%

Winkeldiefstal per 10.000 inwoners

Almelo 29,27%

Nederland 19,7%

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO AAN COLLEGE B&W ALMELO BETREFT: LANDELIJKE WAPEN INZAMELINGSACTIE

Almelo, 28-09-2021

Geacht college,

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen. Het merendeel van de jongeren blijkt uit onderzoek een wapen bij zich te hebben voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er alleen in uiterste nood mee te willen dreigen. Maar de aanleiding is vaak klein.

Ruim 200 Nederlandse gemeenten hebben zich opgegeven om mee te doen met de landelijke wapen inzamelingsactie. Alleen vragen wij ons af waarom Almelo niet meedoet aan deze wapen inzamelingsactie die tijdens de week van de veiligheid van 11 tot en met 17 oktober georganiseerd wordt. Niemand zou zonder vergunning een steekwapen of ander wapen moeten bezitten en al helemaal niet bij zich moeten dragen. Daarovindt de Partij Vrij Almelo het onverstandig dat de gemeente Almelo toch besloten heeft geen veiligheid signaal af te geven.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1, Bent u het met ons eens dat deze campagne op de eerste plaats tot doel heeft om de onveiligheidsgevoelens weg te nemen?

2, Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met wapens?

3, Hoe registreert de politie momenteel het illegaal bezit van steekwapens en geweldsdelicten met steekwapens en is deze registratie voldoende? Zo ja, kunt u de cijfers geven? Zo nee, wat is er nodig om deze registratie te verbeteren en hoe en per wanneer gaat u dat doen?

4, Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

5, Ziet het college van B & W wellicht mogelijkheden om harder op te treden, ook tegen ouders van jongeren, met een mes of ander steekwapen op zak?

6, Als dit niet het geval is, zou het college van B & W, dan wellicht onderzoek willen doen naar andere mogelijkheden om het op zak hebben van messen of andere steekwapens terug te dringen?

7, De veiligheidscijfers laten een ongunstige ontwikkeling zien ondanks dat Almelo een relatief veilige gemeente wordt genoemd met betrekking tot wapenbezit. Waarom geeft dit geen aanleiding om de actie te ondersteunen?

Graag willen we deze vragen beantwoord zien.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

GEMEENTE ALMELO MOET ZELF WONINGEN BOUWEN!

4 augustus 2021

Starters hebben het zwaar op de woningmarkt. Te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar net te weinig om een hypotheek te krijgen. Mensen die als gevolg van deze spagaat een duur huis huren in de vrije sector, zouden liever een eigen huis kopen.

Kan de gemeente Almelo niet zelf een eigen ontwikkelbedrijf op poten zetten om betaalbare woningen te bouwen en beheren? De Partij Vrij Almelo wil hier onderzoek naar.

We verwijzen naar Zaanstad, waar een gemeentelijke bv huizen laat bouwen die worden toegewezen ‘aan mensen met een laag middeninkomen en bijvoorbeeld aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Dit zorgt dus voor meer betaalbare woningen voor starters, maar ook voor meer doorstroom vanuit de sociale huur.

De Partij Vrij Almelo wil burgemeester en wethouders oproepen om te bekijken of zoiets hier ook mogelijk is. Voordeel van het Zaanse model is dat de huizen ook op langere termijn beschikbaar zijn voor mensen met een bescheiden inkomen.

Tip voor het gemeentebestuur: doe waar je goed in bent: trek goedkope VNG-leningen aan, zorg voor opdrachtverstrekking maar werk vanaf de eerste dag heel nauw samen met de woningcorporaties.

De gemeente Almelo in de rol van financier en eerste eigenaar, woningcorporaties in de rol van adviseur en toekomstige eigenaar/ exploitant. Zo wordt er een begin gemaakt en komt er iets van de grond.

Nog langer wachten en machteloos toezien is niet in het belang van woningzoekenden. En het aantal woningzoekenden gaat nog explosief groeien, door toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens, door steeds ouder wordende burgers.

Veel ouderen zitten klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Als zij deze gaan verkopen zal dat een grote doorstroming betekenen. Maar wie is er verantwoordelijk voor het oplossen voor dit probleem? De komende jaren groeit het aantal eengezinshuishoudens in Almelo en daarmee ook de vraag naar kleinere en flexibele woningen.

Het gaat er dus om dat er leuke woningen voor ouderen komen zodat die hele woningmarkt vlot getrokken wordt. Dat mensen een woning krijgen die voor hun levensfase geschikt is.

Geacht college:

Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen
Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen

De ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment blijft achter.

Marktpartijen blijken niet in staat om meer betaalbare woningen voor de middeninkomens te realiseren. Maar de gemeente kan dat wel. Lage financieringslasten en vanwege de lage rente hoeven we niet een hoog rendement te halen.
Een grote groep zit met de vingers tussen de deur op de woningmarkt. Ze verdienen vaak te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om te kunnen kopen op deze markt. Veel vraag en weinig aanbod. Dat vraagt met grote spoed om een oplossing. 

Is B&W bereid om op korte termijn te onderzoeken om zelf een ruim aantal huurwoningen uiterst snel te realiseren en die aan huurders te verhuren. En later op termijn te kijken of die nieuwe huurwoningen aan St. Joseph of Beter Wonen kan worden doorverkocht?

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-zaanstad-laat-zien-hoe-je-betaalbare-koopwoningen-kunt-bouwen~bc57d742/

DE BURGER BESLIST MEE

Aan de slag met participatiebeleid

De gemeente Almelo wil graag een actieve stad zijn waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen en waar zorg is voor de kwetsbaren. Het gemeentebestuur wil actief de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid bevorderen.

Bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen worden inwoners daarom regelmatig gevraagd om mee te denken (beleidsparticipatie). Beleidsparticipatie kan in verschillende vormen, op verschillende manieren en momenten plaatsvinden. Het is voor iedereen die hieraan meedoet belangrijk om te weten hoe beleidsparticipatie werkt.

Om ervoor te zorgen dat de participatie zo goed mogelijk verloopt, zal de gemeente Almelo spelregels beleidsparticipatie moeten opstellen. De Spelregels Almelose Beleidsparticipatie maken voor alle betrokkenen duidelijk wat zij kunnen en mogen verwachten en wie zij aan kunnen spreken.  

Motie Partij Vrij Almelo

Titel Motie: De burger beslist mee
De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie en de burger invloed kan uitoefenen op de overheid.

. In het coalitiakkoord staat: Wij kijken de problemen recht in de ogen en gaan deze niet uit de weg. Onze stad is ons dierbaar en zijn inwoners gaan ons aan het hart.

. Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

Overwegende dat:

Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak is.

Is van mening dat:

De communicatie tussen de gemeente en de burger de laatste tijd tekort schiet.

. Het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur hierdoor is geschaad.

. De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.

. De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

Draagt het college op:

Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing-of verandering voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij dan ook invloed kan uitoefenen op besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Christenunie, D66, Forum voor Rechts, LeefbaarAlmelo, Lijst Céte.

Tegen:

CDA, Democraten.nu, GroenLinks, LAS, PvdA, PVV, SP, VVD.

NIET VAN HET AARDGAS AF

Op de eerste plaats is het niet Haalbaar en Betaalbaar’, En we kunnen bewoners bovendien niet dwingen van het gas af te gaan. 

Dringend advies vanuit Eindhoven van energie-hoogleraar David Smeulders. We doet er beter aan nu niet van het aardgas af te gaan. De kosten zijn gigantisch en het zorgt juist voor méér CO2-uitstoot. 

Motie Partij Vrij Almelo ‘NIET VAN HET AARDGAS AF’

De gemeenteraad van Almelo bijeen op 29 juni 2021

Constaterende dat:

– Ons buurland Duitsland (ook een EU-land) subsidie verstrekt aan burgers die aansluiten op aardgas;

– Nederland voorzien is van een complete infrastructuur (o.a. leidingnet) voor de distributie van gas;

– In 2022 de Groningse gaskraan dicht gaat;

– Gronings gas laagcalorisch is en buitenlands gas hoogcalorisch;

– De Nederlandse overheid er naar streeft om haar burgers van al het gas af
te krijgen;

– De in Nederland gevestigde industrie, inclusief bedrijven die zich in ons land willen vestigen, wél nog gebruik mogen blijven maken van / c.q. aansluiten op ‘buitenlands hoogcalorisch aardgas’ en dus alleen van het Groningse gas af moeten;

– De industrie grofweg driekwart van al het gas verbruikt en de burger slechts ongeveer één kwart;

-De Nederlandse overheid nu reeds ‘hoogcalorisch gas’ afkomstig uit het buitenland in speciale daartoe gebouwde ‘stikstofcentrales’ omvormt tot voor ons bruikbaar ‘laagcalorisch gas’;

-De meeste Cv-ketels in Nederland ook aangepast kunnen worden voor gebruik van ‘hoogcalorisch gas;

Overwegende dat:

– Onze inwoners, met de omschakeling naar o.a. warmtepompen (huidige stand van techniek), niet alleen direct geconfronteerd worden met exorbitant hoge kosten (o.a. aanschaf apparatuur en een fors extra elektriciteitsverbruik) maar ook indirect via o.a. de bijdrage aan SDE- subsidie;

– Deze omschakeling daarenboven ook niet efficiënt is; die stroom moet namelijk ergens in een centrale worden opgewekt wat onveranderd gepaard gaat met vervuiling en daarenboven ook nog met transportverliezen (negatieve balans);

– Het landelijke elektriciteitsnet vooralsnog niet in staat is om aan de toenemende vraag naar (“GROENE”) energie te voldoen (leveringszekerheid) en er daardoor miljarden moeten worden geïnvesteerd;

– Gas een relatief schone energiebron is in vergelijking met o.a. kolen, bruinkool en biomassa;

– Gascentrales wel aardgas blijven verstoken om elektriciteit op te wekken, dit terwijl de burger door de overheid onder druk gezet wordt om van aardgas af te stappen (typisch voorbeeld van ‘het paard achter de wagen spannen’);

– De grootschalige omschakeling van ons aardgasnet op waterstof, voor zowel huishoudens als industrie, vooralsnog een stap te ver is;

Draagt het college op:

Er namens het college bij de rijksoverheid op aan te dringen om het beleid inzake aardgas te herzien en aardgas als energiebron niet alleen voor de industrie, maar ook voor de burger te continueren, ook al betekent dat dat er een extra volume hoogcalorisch aardgas uit het buitenland moet worden geïmporteerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Democraten.nu, Forum voor Rechts, Lijst Cete, PVV.

Tegen:

CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, LAS, Leefbaar Almelo, PvdA, SP, VVD.

SLOOPPREMIE VOOR OUDE KACHELS EN EEN SUBSIDIE OP EEN KATALYSATOR

Wat doet de overheid tegen (rook)overlast?

Zowel bij de Nederlandse Haarden en Kachelbranche als bij de tegenstanders van houtstook luidt de oproep aan de overheid om met duidelijke regelgeving te komen. Minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu laat weten dat ze bezig is met maatregelen en dat de emissie-eisen voor nieuwe houtkachels in 2022 door Europese wetgeving worden aangescherpt. Maar ze zegt ook: “In Nederland bepaal je zelf of je de kachel of open haard wilt branden”.

De overlast door stokende buren staat steeds meer ter discussie. Nu veel meer mensen thuis werken en ventileren van de woning belangrijk is. Met name mensen met ademhalingsproblemen komen daardoor in de knel. Mondjesmaat komen gemeenten en lokale politici nu met maatregelen en voorstellen om de overlast aan te pakken.

Diverse gemeenten kennen al een slooppremie voor oude kachels en een subsidie op een katalysator, gekoppeld aan een stookcursus om de overlast en de schadelijke stoffen van houtstook verminderen.

We kunnen nu twee dingen doen. Of de situatie zoveel mogelijk verbeteren. Of de hakken in het zand zetten en alleen genoegen nemen met een stookver­bod. In het laatste geval houden we nog heel lang deze situatie met overlast, want zo’n verbod komt er de komende jaren niet.”

Motie Partij Vrij Almelo houtstook

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

Er in het Schone Lucht Akkoord (januari 2020), door Rijk, provincies en gemeenten afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren, waarbij onder meer tot doel is gesteld emissies ten gevolge van houtstook te laten afnemen.

 • Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) fijnstof afkomstig van houtstook net zo schadelijk is als fijnstof van andere bronnen en het daarom raadzaam is om ook de emissies van houtstook te beperken. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat houtstook in woningen in 2030 voor 17 procent bijdraagt aan de fijnstof blootstelling in Nederland en voor 40 procent aan de roet blootstelling.
 • De helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook (brief Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat, IENW/BSK-2019/6882, 2019).
 • Er voor nieuwere kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels geen nieuwe afspraken gemaakt worden (schone lucht akkoord, Rijksoverheid, januari 2020).

Overwegende dat:

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders houtstook gezellig vindt, lekker warm en leuk om te doen, houtstook ook zorgt voor geuroverlast, het een belangrijke bron is van luchtverontreiniging en het slecht is voor de gezondheid, vanwege de uitstoot van fijnstof en roet.

 • Overlast beperkt wordt door reductie van uitstoot van rook.
 • Er op landelijk niveau geen middelen beschikbaar gesteld worden voor het verlagen van uitstoot.
 • Er tegenwoordig betaalbare katalysatoren en filters zijn die uitstoot en geuroverlast aanzienlijk verminderen (er wordt melding gemaakt van tot 96 procent reductie van uitstoot van schadelijke stoffen).

Verzoekt het college:

Te zorgen voor reductie van uitstoot door het verstrekken van een slooppremie voor oude houtkachels op het moment dat deze worden vervangen door een nieuwe, schoner stokende kachel en een subsidie voor katalysatoren en/of filters, waarvan de werking bewezen is.

Deze laatste subsidie wordt alleen verstrekt bij bestaande kachels. Hiervoor in eerste instantie een pilot te starten, voor de duur van twee jaar en deze te financieren uit de algemene reserve;

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, D66, GroenLink

Tegen:

CDA, Christenunie, Democraten.nu, Forum voor Rechts, LAS, LeefbaarAlmelo, Lijst Cete, PvdA, PVV, SP, VVD.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2021

29 juni 2021

Voorzitter,
Vandaag stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast die dit jaar 49 bladzijden beslaat. Wij zullen een aantal belangrijke punen gaan benoemen:

Het vertrekpunt, de programma begroting 2021, liet een mooi perspectief zien met oplopende saldi tot 1,2 miljen euro in 2024. In deze perspectiefnota wordt het financieel meerjarenperspectief uit de programmbegroting geactualiseerd.

Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeenten zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

De samenleving (onze inwoners) moet centraal staan. Ook in ons beleid: de dingen die we doen zijn gericht op het versterken van de samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat onze inwoners in Almelo kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden: dat ze dan kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zo blijven sociale verbanden in stand. Maar is onze woningvoorraad nog wel toekomstbestendig, passend bij de behoefte van onze inwoners? Zijn er genoeg woningen voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen? 

De afgelopen periode heeft de Partij Vrij Almelo vaak aandacht gevraagd voor het onderwerp veiligheid. Naast onze provinciale rol als het gaat om toezicht en handhaving van milieunormen, hebben we met name aandacht gevraagd voor ondermijning: het verweven raken van de onder- met de bovenwereld. Drugscriminaliteit, het witwassen van geld, mensenhandel, allemaal zaken die helaas ook in Almelo spelen. We willen graag in 2022  dat het nieuwe college daar meer werk van gaat maken, samen met de gemeenten en met onze partners binnen de veiligheidsregio.

In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen? Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

En dan de klimaatverandering die een feitelijke ontkenning van oorzaken is. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele prehistorische diersoorten zoals dinosaurussen zijn verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort.

Maatregelen op het gebied van energie en klimaat houden de gemoederen bezig, maar inwoners zijn ook bezorgd voor de financiële consequenties. Wie gaan de kosten van de energietransitie dragen? De ontwikkelingen en innovaties op dit gebied nemen momenteel een grote vlucht. Maar is het verstandig gasloos te bouwen? Het rapport van de Algemene Rekenkamer aangeboden aan de 2de kamer heeft aangegeven dat “van het gas af gaan” vooralsnog niet de juiste oplossing is. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers in tact laten.

Waarom niet meer aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo? Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren waardoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang komt.

Inmiddels is bewezen dat windmolens voor mensen ernstige gezondheidsschade met zich meebrengt. De gezondheid van mensen, en waarschijnlijk ook van dieren en planten, wordt aangetast door het constante zoemgeluid van de wieken, als een vliegtuig dat nooit weggaat, en de slagschaduw waardoor vele inwoners in de omgeving van Almelo in een knipperlicht huis komen te wonen. Minder bekent zijn de desastreuze gezondheidsgevolgen van het laagfrequente onhoorbare geluid dat windturbines produceren. Windmolens stellen ons continue bloot aan trillingen die door het lichaam worden opgevangen en het lichaam ziek maken. De prijs die de inwoners van Almelo en omgeving betalen voor deze grootschalige opwek van windenergie is te hoog, ongewenst en bovendien onnodig.

Het belangrijkste punt wat wij hier willen maken is dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de kosten die de energietransitie met zich meebrengt. Warmte netten aanleggen klinkt veelbelovend, maar is erg kostbaar en heeft grote impact op de omgeving. Misschien heeft waterstof wel de toekomst? Of kernenergie? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Die kunnen iemand een stookverbod opleggen, maar hebben vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook.

Wij willen graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

Burgerparticipatie is vooralsnog een wassen neus. “Als je wilt participeren, ga dan ook met de burgers tót en mét de besluitvorming het hele proces door. En ga niet zeggen: bedankt voor de ideeën, we nemen het mee’. Daarna moet je maar zien wat er gebeurt, en dat is vaak het tegendeel.

Ze organiseren het zo dat de uitslag van de inspraak voorgekookt is.”

Partij Vrij Almelo

ONDERZOEKSRAPPORT JURIDISCHE PROCEDURES REKENKAMERCOMMISSIE ALMELO

Bij mediation lossen partijen hun conflicten op met bemiddeling van de mediator

De Rekenkamercommissie Almelo heeft in 2020/2021 onderzoek laten doen naar de formele kant van juridische procedures van de gemeente Almelo. Medeaanleiding voor dit onderzoek vormden zorgen vanuit de raad over de kosten en effectiviteit van de juridische procedures. Op basis van de bevindingen van onderzoeksbureau Pro Facto heeft de rekenkamercommissie Almelo een onderzoeksrapport, en conclusies en aanbevelingen opgesteld. De raad wordt vooprgesteld de aanbevelingen over te nemen. Het uitvoeren van de aanbevelingen leidt tot een betere juridische kwaliteitszorg en een mogelijke besparing op de kosten voor juridische procedures.

Raadsvergadering 22-06-2021

Voorzitter,

Conflicten tussen burgers, ondernemers en gemeenten ontaarden steeds vaker in een verbeten juridische strijd die soms jaren kan duren. Velen hebben niet de financiële middelen om lang te strijden tegen de overheid, die blijkbaar onbeperkt kan procederen met steun van het ambtenarenapparaat. Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je door een muur van procedures. Stalen zenuwen moet je hebben wanneer je in conflict bent met de gemeente. Ieder jaar worden duizenden juridische geschillen uitgevochten tussen burgers en de overheid. 

De gemeente Almelo heeft de afgelopen jaren alleen al aan één project 1.766.931,34 euro uitgegeven aan juridische kosten. In dat bedrag zitten zowel de kosten voor de uren van eigen ambtenaren als het geld dat gespendeerd is aan externe bureaus. 

Conflicten die jarenlang slepen, tienduizenden of tonnen euro’s kosten aan procedures en menskracht. En die de levens negatief beheersen. Zaken doen met de gemeente Almelo is dus blijkbaar ook niet de goede optie. Veel Almelose burgers krijgen dat vroeg of laat door. En dan te bedenken hoe je hier door mediation veel onnodig leed en kosten kunt besparen.

Wij vinden dat  raadsleden en wethouders vaker in de keuken moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er vaak ook meer begrip voor problemen waar een ondernemer of burger mee zit.

Je kunt op zijn minst vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit van de rechtsgang als methode plaatsen om conflicten op te lossen. Of het maatschappelijk verantwoord is om als overheid standaard te kiezen voor juridische strijd? Een strijd die op jaarbasis in ons land miljoenen kost. Geld dat opgebracht is door burgers en bedrijven.

Een strijd die de kloof tussen overheid en burgers vergroot. Het wederzijds inzichtelijk maken van belangen en het bij elkaar brengen van die belangen, daar zijn beide partijen bij gebaat. Het leidt tot betere en gedragen oplossingen, die veel minder geld kosten en de gemeenschapszin versterken in plaats van afbreken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO SOCIALE HUURWONINGEN

,

4 juni 2021

Geacht college,

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over particuliere investeerders en commerciële beleggers die sociale huurwoningen opkopen. Hierbij hebben beleggers enkel en alleen een zo hoog mogelijk rendement tot doel. Het verkleint de zeggenschap van huurders over de volkshuisvesting, het verkleint de voorraad sociale huurwoningen in verschillende straten, buurten en wijken en de liberalisering van huurwoningen beperkt de rechten van huurders.

Daarnaast zien we vaak een afname van het beheer en onderhoud aan huurwoningen die aan particuliere investeerders en commerciële beleggers zijn verkocht. Ook zien we dat het kopen van een woning voor starters door deze particuliere investeerders en commerciële beleggers bijna onmogelijk wordt gemaakt. De particuliere investeerders en commerciële beleggers drijven de prijzen op en kunnen gemakkelijke aan financiering komen, waardoor starters niet kunnen kopen en alsnog duur moeten huren.

Dit zorgt ervoor dat de doorstroming in de volkshuisvesting stokt en alleen particuliere investeerders en commerciële beleggers profiteren.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

Vraag 1.

Wat is de mening van het college van B&W over de toename van particuliere investeerders die (sociale) huurwoningen opkopen?

Vraag 2.

Welke oplossingen voor de problemen waar huurders en starters nu tegenaan lopen ziet het college van B&W? En wanneer u deze problemen niet ziet, waarom niet?

Vraag 3.

Bent u met ons van mening dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden doorverkocht aan de huidige huurders/bewoners? Zo ja, wanneer gaat zij dit invoeren? Zo niet waarom niet?

Vraag 4.

Deelt u de mening dat het op de vrije markt aanbieden van voormalige sociale huurwoningen ongewenst is, gezien het feit dat dit leidt tot extra verkopen aan beleggers? Zo niet, waarom niet?

Vraag 5.

Bent u bereid maatregelen te nemen, die voorkomt dat woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Vraag 6.

Is B&W bereid om op korte termijn te onderzoeken om zelf een ruim aantal huurwoningen uiterst snel te realiseren en die aan huurders te verhuren. En later op termijn te kijken of die nieuwe huurwoningen aan St. Joseph of Beter Wonen kan worden doorverkocht?

Graag zien wij deze vragen beantwoord terug.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

ANALYSE PARTIJ VRIJ ALMELO VAN DE PERSPECTIEFNOTA 2021

31 mei 2021

De Perspectiefnota beslaat dit jaar 49 bladzijden. Wij zullen een aantal punten in deze nota gaan analyseren:

CORONA vergroot kwetsbaarheden en ongelijkheid. Sinds de coronacrisis in 2020 is bijvoorbeeld 9% van de jongeren meer bang, voelt 13% van de jongeren zich meer depressief, heeft 26% van de jongeren meer stress en stijgt het aantal jongeren dat soms of vaak eenzaam is van 18% in 2019 naar 26% in 2020. Veel jeugd zit op randje van burn-out. Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan 80% zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) en sloeg dan ook groot alarm volgens een publicatie van het Algemeen Dagblad op 6-2-2021. Van de 75+ers voelt 55% zich eenzaam, waarvan 11% ernstig eenzaam. Het is overigens opmerkelijk dat volgens de bron CBS 29-1-2021 op de 73.107 inwoners van Almelo er 19.241 ofwel 23,5%, een migratie-achtergrond heeft. Met name onder migranten zouden er bovendien relatief veel meer met corona besmet zijn of besmet zijn geweest dan autochtonen in Almelo.


HERIJKING GEMEENTEFONDS: Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

BESTUURLIJKE KRONKEL: Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeentes zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

ZORG EN HULPVERLENING: Ook dreigt er nog altijd een tekort aan medewerkers in de zorg en hulpverlening. Wellicht is het een idee als Almelo in overleg treedt met het Ministerie van Defensie in hoeverre het mogelijk is dat beroepsmilitairen, met een geneeskundige achtergrond, beschikbaar zijn, om bijstand te gaan verlenen in de nog altijd overvolle IC’s in Almelo ?

TANDARTSTEKORT: Niet alleen Corona is een plaag voor de Almeloërs, maar ook zijn er toenemende zorgen over het tandartstekort, aldus een onderzoek van ABN Amro. Verontrustend vindt 82% van de 5032 stellingdeelnemers in de Telegraaf van 20-5-2021. Er moeten dan ook snel meer opleidingsplekken komen in de regio Twente. Het tandartsentekort zal immers verder oplopen, vooral omdat er meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er studenten tandheelkunde afstuderen. De politiek, ook in Almelo, kan hier iets aan doen door meer opleidingsplekken voor toekomstige tandartsen beschikbaar te stellen. Waarom houdt het kabinet vast aan landelijk slechts 210 opleidings-plekken ?

VRIJWILLIGERSWERK: In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen. Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

REGIONALE ECONOMIE: Het is overigens opmerkelijk dat in de regio Twente, w.o. Almelo ressorteert, er een groeiende vraag is naar bedrijvenkavels. Wellicht is dit een rechtstreeks gevolg dat steeds meer mensen de steeds duurdere en overvolle randstad ontvluchten!

WINKELAANBOD: Door corona ontstaat er, vanwege de vele opgelegde beperkingen, veel meer behoefte aan ‘digitaal’ dan aan ‘fysiek’ winkelen. Door het digitale thuiswerken ontstaat er dan ook ook meer vraag naar flexibele, kleinere kantoorunits nabij binnenstad en station.

WERKGELEGENHEID: In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

BEDRIJFSVESTIGING: Het aantal bedrijven in de binnenstad is in 2019 licht toegenomen met 3%. Op 1 januari van dit jaar telde onze gemeente 390 winkels. Dat is weer een daling van 0,8 procent ten opzichte van 1 januari 2020.

GEVOLGEN LOCKDOWNS: Door de opvolgende pandemieën in 2020 èn 2021 raken steeds meer Almeloërs in een sociaal isolement en is er dientengevolge ook minder interesse in het culturele aanbod in Almelo, waardoor ook deze sector, ondanks subsidies, verliesgevend is gebleken.

LEEGSTAND IN DE BINNENSTAD: Steeds meer ondernemers kiezen voor transformatie van winkels in woningen. En omdat er minder gewinkeld wordt, is er ook minder parkeerruimte beschikbaar. Gesubsidieerd openbaar vervoer en de fiets zou hierin kunnen voorzien.

VEILIGHEID: Door meer focus te leggen op de bestrijding van drugscriminaliteit is deze geneigd zich te verplaatsen naar het buitengebied, hetgeen weer een ‘waterbedeffect’ veroorzaakt bij buurgemeenten. Ook zien we veel meer opkomst in de ontwikkeling van synthetische drugs. Wellicht is het een idee, als in overleg met buurgemeenten, veel meer inzet komt van wijkagenten als extra ‘ogen en oren van’ en voor de wijkbewoners zodat bepaalde signalen sneller en effectiever opgepakt kunnen worden, en de burger zich weer veiliger gaat voelen in de eigen woonwijk.
Het grootste risico in de coronacrisis is dat financieel noodlijdende bedrijven minder weerbaar zijn tegen ondermijnende criminaliteit zoals geld wit wassen of als uitvalsbasis voor criminele activiteiten.

JEUGD EN VEILIGHEID: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar diezelfde jeugd is met name tijdens corona en haar vele lockdowns kwetsbaar en gevoelig voor criminele invloeden van buitenaf en meer jongeren bezig zijn met het ontdekken van zichzelf. Bovendien vallen jongeren, jonger dan 18 jaar minder onder het strafrecht en meer onder verantwoordelijkheid van de ouders. Dit klemt mede omdat dit in de 1e en de laatste plaats een taak van de ouders is en niet van de (landelijke) overheid die jaarlijks 1,8 miljard gemeenschapsgeld in jeugdzorg investeert. Desalniettemin dreigde op 23 mei jl. in het medium ‘Binnen- lands Bestuur’ VNG-voorzitter Jan van Zanen dat gemeenten dan maar dit soort taken terug zouden moeten geven aan de Rijksoverheid als het kabinet niet vlot met structureel geld over de brug zou moeten komen. Dit wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten, zo verklaarde VNG-voorzitter Jan van Zanen in het programma Buitenhof.

RADICALISERING EN POLARISATIE: In de afgelopen 10 jaar zijn, ondanks of dankzij, Rutte de tegenstellingen tussen groepen, zoals standpunten over de aanpak van corona, wel of niet vaccineren, Black Lives Matter, Zwarte Piet discussie, de boerenprotesten alleen maar toegenomen en is ondertussen het gevallen kabinet nog altijd demissionair zodat belangrijke besluiten over nationale of lokale kwesties extra lang blijven liggen en uiteindelijk kunnen leiden tot een bedreiging voor de veiligheid, integriteit en geloofwaardigheid van Nederland waaronder Almelo.

KLIMAATVERANDERING is een feitelijke ontkenning van oorzaken. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele pre historische diersoorten zoals dinosaurussen verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort. Het meest overbevolkt en onleefbaar in Nederland is de Randstad waaronder met name Amsterdam die landelijk op 1 staat van 352 gemeenten qua vluchtende jonge gezinnen en ter vergelijking: Utrecht staat overigens op 2. Vluchten kan nog wel, naar buiten de Randstad voor zolang de snel stijgende koopprijzen het daar nog toelaten. In 2020 hebben per saldo bijna 13.000 personen de Randstad verlaten. De Trek naar andere delen van Nederland is reeds sinds 2017 op gang gekomen. De neiging om te vertrekken naar de provincie is het sterkst bij zestigplussers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden vertrok 18% naar buiten de Randstad, waaronder Twente. Grenzen dicht kan ook niet meer, sinds het, zonder onze tussenkomst (!), afgesloten open grenzen Verdrag van Schengen in 1985. Bron: Telegraaf 24-2-2021.

DUURZAME ENERGIE: Dit heeft ook de aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo. Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren en in de 2e plaats komt hierdoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang.

RUSSISCH GAS STAP DICHTERBIJ, OOK VOOR ALMELO. Zo kopte het Algemeen Dagblad paginagroot op 21 mei jl. dat de ruzie over de omstreden gaspijplijn die aangelegd wordt tussen Rusland en Europa, enigszins is gesust. De Verenigde Staten, tot voor kort mordicus tegen de verbinding vanwege de connectie met Poetin, zien nú af van verdere sancties tegen de Duitse toezichthouder van het consortium dat Nord Stream 2 aanlegt. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers dus vele miljarden in tact laten en ook de Oost-Groningers verder met rust gelaten kunnen worden en wellicht eindelijk veel meer kans maken op een wèl ruimhartige vergoeding door de NAM vanwege boorschade aan hun woningen.

GASLOOS IS NU BRUG TE VER: Een overgrote meerderheid van 95% van 14.073 stellingdeelnemers van de Stelling van de dag van de Telegraaf vindt het een slecht plan om ‘van het gas af’ te gaan. Terwijl ons land veel subsidie investeert om huishoudens te stimuleren geen gas meer te gebruiken, wil ‘Europa’ daarentegen gas aanmerken als wèl ‘duurzame brandstof’.

KLIMAAT IN TWENTE GEBAAT BIJ BOUW KLEINE KERNCENTRALE: De regio Twente en Almelo kunnen een stevige slag maken in de strijd tegen klimaatverandering met een in serie vervaardigde mini-kerncentrale met een capaciteit tot 300 Mega Watt. Volgens Europarlementariër Tom Berendsen kan er sneller, dus goedkoper gebouwd worden dan de klassieke monsters die we nu kennen. In Frankrijk komt 90% van alle elektriciteit van kernenergie. Van alle zogenaamde groene energie in Nederland (6% totaal) is 1% zon, 2% wind, en 4% bestaat uit verbranden van bossen. Inmiddels is volgens Kieskompas de helft van alle jongeren vóór kernenergie, een kwart van de aanhang van GroenLinks is voor nieuwe centrales, een derde van het congres van D66 stemde voor (Zelfs de milieubeweging, normaal fel anti-kernenergie, lijkt genuanceerder te denken. Bron: A.D. 29-4-2021 en 29-1-2021.

WERKLOOSHEID: loopt landelijk op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling 2021-2022, om vervolgens, als we niet meer verrast worden met nieuwe pandemieën, af zal nemen tot 4,5%. Voor Twente verwacht Kennispunt Twente het werkloosheidspercentage voor 2021 tussen de 4,1 en 4,5% waarmee de Twentse werkloosheid waarschijnlijk voor het 3e jaar onder het Nederlandse gemiddelde blijft.

BEVAARBAAR MAKEN KANAAL ALMELO-NORDHORN: Het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn gaat vanaf 2022 jaarlijks oplopend met 8 miljoen tot ruim 329 miljoen in 2029. Daar komt vanaf 2025 nog eens 55,4 miljoen bij voor jaarlijks onderhoud. Kortom een totaal van ruim 384 miljoen in 2029. Waar dit relevante bedrag vandaan gaat komen wordt echter niet vermeld in deze perspectiefnota ?
KLIMAATADAPTATIE: Teneinde 32.714 huishoudens, bedrijven en corporaties te ‘ontstenen’ en daken af koppelen in 12 wijken en 68 buurten. Dat zal een mega klus worden want circa 70% van Almelo is immers particulier eigendom, dus in hoeverre je een en ander op grote schaal juridisch kan afdwingen, met slechts een tegemoetkoming van 75.000 euro per jaar over de periode 2022-2030 vragen we ons af ? Bovendien is hier ook heel veel ambtelijke inzet voor nodig en wie gaat dàt betalen?

OPROEP TOT GEBED KAN OOK VIA APP: Steeds meer gelovigen willen gaan oproepen via een lawaaierige geluidsinstallatie. Veel christelijke mensen zijn daar totaal niet tevreden mee en hebben bezwaar aangetekend. Steeds meer moskeebestuurders willen via deze luidruchtige gebedsoproepen hun gelovigen uitnodigen, maar je kunt je anno 2021 toch wel afvragen of dit op deze manier nog nodig zou zijn. Tegenwoordig heeft haast iedereen immers wel een mobiele telefoon waarop er ook via een app de gelovigen geruisloos opgeroepen zouden kunnen worden. Bron: Telegraaf 26-3-2021.

NEDERLAND LOOPT AAN ALLE KANTEN VAST DOOR OVERBEVOLKING: Terwijl middenpartijen de oplossing voor krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in arbeidsmigratie, pleiten economen ondertussen voor een radicaal andere route. Het zou ‘visionair’ zijn als het kabinet een kleinere bevolkingsomvang tot beleid maakt. Eenvoudig zegt econoom Frits Bosch. Kijk maar naar Japan, waar ook maar weinig kinderen geboren worden: “Zij vangen het op door automatisering en robots. Moeten wij ook kunnen” Zij hebben dus geen behoefte aan migranten. Bron Dagelijkse Standaard 19-4-2021.

‘AUTO BLIJFT EEN MELKKOE”: De kosten van autorijden moeten eerlijker worden verdeeld, vinden 69% van de 10.070 respondenten op de Stelling van de Dag van de Telegraaf van 14-5-2021. “Eerlijk aan rekeningrijden is dat veelrijders meer moeten betalen naarmate ze meer verbruiken. Niet eerlijk is dat elektrische rijders dat niet doen en ook nog eens subsidie krijgen. Zelfs mensen die geen auto hebben, betalen hier via de belasting aan mee. Een andere tegenstander van subsidies op elektrisch rijden: “Eigenaren van – veel zwaardere auto’s zouden eigenlijk meer belasting moeten betalen.“

KOSTEN MASSA-IMMIGRATIE: Uit onderzoek blijkt dat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving bakken met geld heeft gekost. Over de jaren 1995 tot en met 2019 komt het totale kostenpakket uit op 400 miljard euro. Dat is net zoveel als àlle Nederlandse aardgasbaten. Bedankt, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en natuurlijk Mark Rutte ! Critici van de Massa-immigratie zeggen het al járen: de grootschalige import van mensen kost Nederland bakken met geld.
Uit ONDERZOEK van Jan van de Beek, Hans Roodeburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer – uitgevoerd door het Renaissance Instituut blijkt namelijk dat de totale netto kosten (dus de kosten en baten met elkaar verrekend) over de jaren 1995 – 2019 maar liefst 400 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: dat is evenveel als ALLE Nederlandse aardgasbaten bij elkaar opgeteld. Bron: Dagelijkse Standaard 3-3-2021.

ONDERWIJS: De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat veel te wensen over. Al 20 jaar dalen de onderwijsprestaties, aldus de Onderwijsinspectie. Leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds slechter gaan rekenen en lezen. De laatste jaren komen er steeds meer leerlingen van de basisschool af die niet goed kunnen lezen.
Smartphones leiden tot slechtere concentratie in de klas, lagere cijfers en een verminderde taal- en leesvaardigheid zijn er bij middelbare scholieren. Bijna alle docenten vinden dat hun leerlingen veel tijd op sociale media doorbrengen.
En de langdurige lockdowns hebben het onderwijstempo nog veel verder vertraagd. Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zijn inmiddels laaggeletterd. Vergeleken met andere landen zijn de leerprestaties in ons land dan ookzeer matig. In de ranglijst van leerprestaties van leerlingen in welvarende landen staat Nederland inmiddels op de 26e plaats. De snelle daling van de kwaliteit van ons onderwijs is ook internationaal zichtbaar: in 2015 stonden we nog de 11e plaats. Nergens ter wereld zijn leerlingen zo weinig gemotiveerd om naar school te gaan als in Nederland. Bron: Syp Wynia d.d. 27-2-2021.

JODENHAAT, DE GESCHIEDENIS LIJKT ZICH TE HERHALEN: Met name dankzij het ons in 1985, zonder volksraadpleging of referendum, door de EU opgedrongen open grenzen verdrag in de EU raast het antisemitisme steeds meer door West-Europa en schreeuwen pro-Palestijnse demon-stranten ongehinderd om geweld tegen Joden. Het gaat niet langer om ‘de bezetter’, ‘de entiteit’ of ‘de zionisten’. Nee, de Joden moeten dood. Terwijl de straat brult, zwijgt de politiek.

PENSIOENEN VAN MILJOENEN NEDERLANDERS ZIJN IN GEVAAR: 2 van de grootste pensioenfondsen van Nederland ABP EN MPT, luiden de noodklok. Volgens de fondsen zijn de fondsen van miljoenen Nederlanders in gevaar. Door de zeer lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren korting zo kopte het Algemeen Dagblad op 20-1-2021.
“De afgelopen 10 jaar zijn er prachtige rendementen gemaakt. De afgelopen 3 jaar al 100 miljard euro. We hebben wereldwijd het grootste fondsvermogen ooit, maar toch kunnen we al 10 jaar lang de pensioenen niet verhogen” zo verklaarde ABP-voorzitter Corien Wortmann de situatie. De pensioengerechtigden hebben daarentegen echter al jaren geen reparatie van hun pensioenen gezien, hetgeen natuurlijk een grof schandaal is !

WERK AAN DE WINKEL: Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: longfonds.nl/gezondelucht, Telegraaf 25-1-2021.

AFSCHAFFING VAN ALLE TOESLAGEN: Annemarie van Gaal pleitte in haar column vóór afschaffing van ALLE toeslagen. Wat Annemarie betreft slaat ze hiermee de spijker op zijn kop. “Het is volgens haar de enige juist weg om ellende zoals met de kindertoeslagaffaire te voorkomen. Het is verbazingwekkend dat er in Nederland miljarden worden rondgepompt aan kindertoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag om te voorkomen dat mensen door het bestaansminimum zakken. “Waarom krijgen de inkomens tot modaal niet gewoon een ruime, extra belastingvrije voet? Probleem opgelost en zonder hoge bureaucratische kosten.”.

SOMBER OVER KOOPKRACHT: Hoewel er een koopkrachtstijging van 1 % wordt voorspeld, geloven 84% van de 4.675 deelnemers aan de stelling van de dag in de Telegraaf d.d. 7-1-2021 niet dat ze er dit jaar op vooruit zullen gaan. “Alles wat je meer krijgt, halen ze aan de andere kant er weer heel dik vanaf” zo klinkt het.

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER WINKELLEEGSTAND BINNENSTAD

Leegstaande winkelpanden in Almelo

Almelo 25 mei 2021

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 3 mei 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over de winkelleegstand in de binnenstad. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen:

Vraag 1.

Welke initiatieven zijn er momenteel of worden ontwikkeld door de centrummanager om de ontwikkeling van de leegstand een halt toe te roepen?

Antwoord:

In Almelo kennen we een centrummanager die in dienst is van Centrum Almelo Aktief. Hij is de spreekbuis van ondernemers, adviseert het CAA en voert projecten en acties namens het CAA uit. Daarnaast hebben wij zelf een vastgoedregisseur aangesteld. Deze vastgoedregisseur is aanjager van vastgoedtransformatie in de binnenstad, in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen, de Grotestraat Noord en Zuid. Daarnaast voert hij de
leegstandgesprekken in het kader van de leegstandsverordening. Overigens heeft hij intensief contact met de centrummanager van CAA en de accountmanager detailhandel/horeca van ons ondernemersloket.

Vraag 2.

Heeft de centrummanager op basis van een prioriteitenlijst met de eigenaren die de leegstaande panden bezitten een gesprek gehad?

Antwoord:


Gesprekken met eigenaren van leegstaande panden worden hoofdzakelijk gevoerd door de vastgoedregisseur, in dienst bij de gemeente. Naar aanleiding van de leegstandsmelding wordt binnen vier weken een leegstandsgesprek gevoerd.

Vraag 3.

Hoe zorgt het college cq de centrummanager ervoor dat de eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor de leegstand?

Antwoord:


Tijdens gesprekken tussen de vastgoedregisseur en eigenaren worden de plannen met betrekking tot het leegstaande pand doorgesproken. Eigenaren die gesproken zijn, zijn gemotiveerd leegstand tegen te gaan en/of te transformeren. Indien nodig kan het college, op basis van de Leegstandverordening, handhavend optreden en/of ondernemers aandragen voor een leegstand pand/winkel. Eigenaren worden hierop gewezen. Zo ook wordt tijdens ieder gesprek gewezen op de mogelijkheid van gevelsubsidie, raambestickering of kunst in leegstaande etalages.

Vraag 4.

Voor het bereiken van onwillige eigenaren heeft de gemeente op 1 april 2020 een leegstandsverordening in het leven geroepen. Wat heeft deze leegstandsverordening intussen opgeleverd?

Antwoord:


De leegstandsverordening heeft er voor gezorgd dat wij in contact zijn gekomen met eigenaren van leegstaande panden en goed contact met hen zijn gaan onderhouden. Door de leegstandsverordening en de gesprekken die daaruit volgen merken eigenaren dat Almelo het serieus meent met de aanpak van winkelleegstand en hulpvaardig wil zijn richting eigenaren om bijvoorbeeld een pand om te zetten naar wonen. Ook de dienstverlening door de vastgoedregisseur wordt goed ontvangen. Daarnaast geven we richting door eigenaren in contact te brengen met potentiële huurders en gebruikers, te informeren over kansen in de markt, subsidiemogelijkheden etc.

Vraag 5.

Leegstand van winkelpanden lijkt gunstiger/voordeliger voor vastgoedeigenaren te zijn dan een nieuwe huurder erin met een lager huurbedrag. Het lijkt er op dat er voor vastgoedbedrijven geen enkele financiële prikkel is om leegstand van panden zo kort mogelijk te laten duren. Wat vindt u van deze constatering?

Antwoord:


Over de veronderstelling in uw vraag heeft het college geen mening.

Vraag 6.

In het coalitieakkoord 2018-2022 werd gesproken over het invoeren van een leegstandsbelasting om te zorgen voor die extra financiële prikkel. Kunt u uitleggen wat uw overwegingen op dit punt zijn om wel of niet een dergelijke leegstandsbelasting in te voeren?

Antwoord:


In het coalitieakkoord 2018-2022 is geen melding gemaakt van (het invoeren) een leegstandsbelasting.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

REACTIE:

De Partij Vrij Almelo heeft al in 2018 vragen gesteld aan wethouder financiën Alex Langius over aanpak leegstaande panden binnenstad:

Als het pand niet is verhuurd, maar ook niet bij de eigenaar zelf in gebruik is, bijvoorbeeld omdat het niet lukt om het pand te verhuren, kan het gebruikersdeel van de OZB niet worden geïnd. Ook levert leegstand nog belastingvoordeel op.

College programma 2018 -2022

In te zetten op een blijvend financieel herstel. De ChristenUnie wethouder Alex Langius krijgt de (prestigieuze) portefeuille Financiën.

De binnenstad wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het instellen van een fonds voor gevelverbetering (in lijn met onze ideeën van de afgelopen periode).

Leegstand verder terugdringen door het instellen van een leegstandsverordening en striktere handhaving daarvan (de leegstandsbelasting zoals opgenomen in het CU verkiezingsprogramma).

Waarom laten ze een winkelpand zo lang leegstaan?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER LEEGSTAND WINKELPANDEN IN CENTRUM ALMELO

Almelo 2 mei 2021

Geacht college,

Steeds meer (politieke) partijen stellen vragen over de aanhoudende winkelleegstand in met name de Grotestraat-Noord. Dit geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Sinds november 2020 heeft de gemeente Almelo een nieuwe centrummanager gekregen. Deze centrummanager gaat in samenwerking met de winkeliersvereniging Centrum Almelo Aktief de leegstand te lijf. De manager is tevens een verbinder die alle partijen zoals de horeca, retail, pandeigenaren en de gemeente samen om tafel moet zien te krijgen.

Intussen neemt de leegstand tot grote ergernis van inwoners en politiek toe. De effecten van de corona maatregelen zorgen tevens de komende paar jaar voor een forse toename voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hoe willen we dat de Grotestraat-Noord als straat er in de toekomst uit gaat zien? Denk daarbij aan het type winkels dat gevestigd is in het gebied, het karakter van het gebied en de inrichting en de uitstraling van de panden.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1.

Welke initiatieven zijn er momenteel of worden ontwikkeld door de centrummanager om de ontwikkeling van de leegstand een halt toe te roepen?

Vraag 2.

Heeft de centrummanager op basis van een prioriteitenlijst met de eigenaren die de leegstaande panden bezitten een gesprek gehad?

Vraag 3.

Hoe zorgt het college cq de centrummanager ervoor dat de eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor de leegstand?

Vraag 4.

Voor het bereiken van onwillige eigenaren heeft de gemeente op 1 april 2020 een leegstandsverordening in het leven geroepen. Wat heeft deze leegstandsverordening intussen opgeleverd?

Vraag 5.

Leegstand van winkelpanden lijkt gunstiger/voordeliger voor vastgoedeigenaren te zijn dan een nieuwe huurder erin met een lager huurbedrag. Het lijkt er op dat er voor vastgoedbedrijven geen enkele financiële prikkel is om leegstand van panden zo kort mogelijk te laten duren. Wat vindt u van deze constatering?

Vraag 6.

In het coalitieakkoord 2018-2022 werd gesproken over het invoeren van een leegstandsbelasting om te zorgen voor die extra financiële prikkel. Kunt u uitleggen wat uw overwegingen op dit punt zijn om wel of niet een dergelijke leegstandsbelasting in te voeren?

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

De tijd van handelen is gekomen

Lost een leegstandsverordening de leegstand op?

BEANTWOORDING VRAGEN OVER TOENAME VAN PATIËNTEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

30 april 2021

Gemeenten wordt aangeraden mensen met psychische kwetsbaarheid extra goed in de gaten te houden

Huisartsen en psychologen zien een toename van patiënten met psychische klachten. Door de coronapandemie raken mensen gestresst, uitgeput, overspannen, burn-out of depressief. 

Nu sociale afstand en thuisblijven vereist zijn, komen mensen in de problemen. Zeker voor eenzame ouderen die alleenstaand zijn heeft het grote gevolgen. Maar voor mensen die al angstig, gestrest, achterdochtig of eenzaam waren, door psychische problemen is de duisternis helemaal compleet. 

Enerzijds omdat ze de maatregelen niet begrijpen of kennen, anderzijds doordat het sociaal netwerk wegvalt of ernstig verkleind wordt. Een deel van deze mensen is in beeld bij de instanties, maar lang niet iedereen.

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorg-patienten-met-psychische-klachten-in-helft-van-gevallen-achteruitgegaan/

Geachte heer de Olde,

Op 23 februari 2021 heeft u per mail schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die niet in beeld zijn bij instanties. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Heeft het college in beeld hoeveel inwoners van Almelo met psychische klachten door de corona maatregelen extra in de problemen komen?

Antwoord:

Behandeling van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen vinden plaats in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Wij beschikken niet over deze gegevens. Alleen in het geval dat inwoners met psychische problemen individueel worden begeleid, dagbesteding ontvangen of een indicatie hebben voor beschermd wonen, is de gemeente verantwoordelijk voor de voorziening. We zien hier echter in het algemeen geen toename van het gebruik van deze voorzieningen en er is ook geen sprake van zwaardere indicaties.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoeveel inwoners er zijn die wél klachten hebben maar die niet bekend zijn bij begeleidende organisaties? Zo ja, hoeveel zijn dat er? En zo nee, hoeveel van deze mensen blijven er dan onder de radar?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1. Overigens is het kenmerk van mensen die onder de radar blijven dat deze niet bekend zijn en dat daarom ook het aantal onmogelijk gegeven kan worden.

Vraag 3.

Hoe communiceert de gemeente met juist deze inwoners die onder de radar blijven?

Antwoord:

Juist omdat deze inwoners onder de radar blijven, is directe communicatie met deze doelgroep niet goed mogelijk. Communicatie verloopt dan ook via internet (websites van onder andere Almelo Sociaal en KomErbij Almelo) en de lokale media. Daarnaast vragen we professionals in de zorg, buren, het sociale netwerk maar ook mensen die beroepsmatig in contact komen met inwoners die mogelijk zorg nodig hebben (zoals de politie) dit te melden bij het Klantcontactcentrum of onze wijkteams.

Vraag 4.

Een grote groep kwetsbare ouderen die thuiszitten zijn slecht in beeld. Zijn er vaste afspraken gemaakt over een coronacheck bij huisbezoeken door de wijkverpleging?

Amtwoord:

Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de wijkverpleging. In het algemeen zijn afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om hulp tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te continueren en daar waar dat niet kan te melden bij onze medewerkers in de wijkteams. Een aantal grote aanbieders die wij hebben gecontracteerd voor het leveren van zorg en ondersteuning, draagt in Almelo ook zorg voor de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen zijn zodoende op de hoogte van het melden van schrijnende situaties bij de gemeente.

Vraag 5.

Wat doet het college om ervoor te zorgen dat niemand in Almelo de dupe wordt van dezecrisistijd?

Antwoord:

In meer of mindere mate wordt iedere inwoner geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de meest kwetsbare inwoners hebben we afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om de hulp zo veel mogelijk te continueren. Soms kan de aanbieder voor de meerkosten van het leveren van een alternatieve vorm van hulp een beroep doen op de gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van KomErbij Almelo in het kader van het bestrijden van eenzaamheid.

Vraag 6.

Is er in Almelo een centraal meldpunt waar mensen hun zorgen over inwoners kunnen melden?

Antwoord:

Als mensen zich zorgen maken over inwoners van de gemeente Almelo, kunnen zij zich meldenbij het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0546 – 541111 of gemeente@almelo.nl. Zorgen over inwoners kunnen altijd gemeld worden, ook los van de coronacrisis.

Wij gaan er van uit uw vragen hiermee afdoende beantwoord te hebben.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

ANTWOORD OP VRAGEN FRACTIE PARTIJ VRIJ ALMELO INZAKE AARDGAS ALS DUURZAME BRANDSTOF

29 april 2021

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Maar ja. Als we de bossen kappen en die in de biomassa-centrale gooien en dan op die plek het vol zetten met zonnepanelen en windmolens, dan helpen we de natuur daar natuurlijk ontzettend mee.

Antwoord op vragen fractie Partij Vrij Almelo inzake aardgas als duurzame brandstof

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heer De Olde,

In uw brief d.d. 6 april jl. stelt u een aantal vragen over aardgas als duurzame brandstof.

Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

Antwoord:


Het college volgt het standpunt van het ministerie van Economische Zaken: “In Europa werken we toe naar 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat verandert niet. Wel wordt in de EU gewerkt aan de zogenoemde taxonomie, een kader waarmee bepaald wordt of private investeringen als duurzaam gelabeld mogen worden. De duurzaamheid van aardgas is een gevoelig onderwerp omdat sommige EU landen nog van steen- en bruinkool af moeten. Nederland is verder in de energietransitie en in onze context blijft het belangrijk om van het aardgas af te gaan. Nederland zet in op een zo ambitieus mogelijke invulling van de Europese taxonomie en daarbij pleiten wij voor een wetenschappelijke basis voor de kaders die bepalen wat wel of niet als duurzaam gezien wordt”. Overigens is onlangs bekend geworden dat de Europese Commissie gasgestookte energiecentrales voorlopig niet gaat opnemen in een lijst met duurzame investeringen van de Europese Unie.

Vraag 2.

Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Landen als Duitsland en Polen verwarmen veelal nog op kolen en/of stookolie. Aardgas is in vergelijking met deze brandstoffen milieuvriendelijker. Echter de landen die nu overstappen op aardgas zijn zich ervan bewust dat aardgas geen eindstation is. Ook die landen zullen op termijn moeten overstappen op duurzame bronnen.

Vraag 3.

Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

Antwoord:


Nee, de Europese Commissie wijst aardgas voorlopig niet aan als duurzame brandstof. Daarnaast heeft de gemeente vanuit het nationale Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Alle gemeenten hebben zich via de VNG aan het Klimaatakkoord gecommitteerd. Het doel is om uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken.
In Almelo onderzoeken we of en zo ja hoe we woningen en andere gebouwen aardgasvrij kunnen maken conform de door de gemeenteraad op 1 september 2020 vastgestelde Warmtevisie Almelo.

Vraag 4.

Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

Antwoord:


Zie antwoord 1, de Nederlandse context is anders dan in andere landen.

Vraag 5.

Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning?

Antwoord:

Gegevens met betrekking tot aardgasvrije bestaande- en nieuwbouw zijn niet voorhanden binnen de gemeente Almelo. Ook gegevens met betrekking tot particuliere investeringen in aardgasvrije woningen zijn niet bekend. Wel kunnen wij u melden dat alle woningen waarvoor na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd aardgasloos zijn gebouwd.

Vraag 6.

Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

Antwoord:


Op 1 juli 2018 is de gewijzigde Gaswet in werking getreden. De wijziging houdt in dat de aansluitplicht voor aardgas is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat netbeheerders na 1 juli 2018 geen nieuw te bouwen woningen of gebouwen meer mogen aansluiten op het aardgasnet. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsbrief d.d. 16 juli 2018, hierbij is tevens de raadsmotie ‘Gasloze wijken’ d.d. 29 juni 2017 betrokken.

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze documenten:Stemuitslag-motie-11-Gasloze-wijken-1Download

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5226293/brussel-taxonomie-regels-investeringen-duurzaam-gas-kernenergie

Wat is nóg idioter dan 1000 huizen per dag van aardgas afkoppelen?

Nederland van het gas af? Daar zou ik mijn geld niet op zetten

BEANTWOORDING VRAGEN AAN COLLEGE B&W HULP “VERWARDE PERSONEN”

14 april 2021

Wanneer is iemand met verward gedrag ook een verward persoon?

De informatie-uitwisseling tussen organisaties kan beter. Na een verblijf in de cel of een overnachting bij de hulpverlening worden deze mensen veelal weer pardoes op straat gezet, vaak zonder betrokken instanties te waarschuwen. Dat is vragen om nieuwe problemen. De politie pakt de overlastgever weer op, zet hem een half uur achter een kopje thee. Soms wordt er nog een psychiater bijgehaald, maar die ziet dan een inmiddels gekalmeerd persoon. Hup de straat weer op en de cyclus begint opnieuw.”

Behandeld door S. Straatman
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Partij Vrij Almelo inzake personen met verward gedrag

Geachte heer De Olde,

Namens Partij Vrij Almelo heeft u schriftelijke vragen aan ons gesteld met betrekking tot de opvang van mensen met verward of onbegrepen gedrag.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Uit berichtgeving blijkt dat het aantal mensen met verward cq onbegrepen gedrag jaarlijks stijgt. Zo ja, klopt dit bericht en wat is de status in onze gemeente?

Antwoord:

Landelijk stijgt het aantal meldingen over personen met verward gedrag (zogeheten E33-meldingen) al jaren, zo ook in Almelo. Echter het afgelopen jaar lijkt dit aantal in Almelo te zijn gestabiliseerd: het aantal E33-meldingen in Almelo is in 2020 (735) nauwelijks gestegen in vergelijking met 2019 (731).

Vraag 2.

Welke organisaties zijn bezig met de aanpak, in welke rol en met hoeveel mensen?

Antwoord:

Er zijn meerdere organisaties betrokken bij de aanpak. Denk aan de politie waar meldingen over incidenten met mensen met verward binnen komen, het meldpunt verward gedrag Twente (uitgevoerd door de GGD), behandelaren van bijvoorbeeld de GGZ van de Dimencegroep, hulpverleners die outreachend werken binnen bemoeizorg, de gemeente (adviseurs van de teams in onze uitvoering Sociaal Domein en team Veiligheid) tot en met welzijnsorganisaties die preventief werken. Ook Ambulance Oost is bijvoorbeeld betrokken bij het project Streettriage en het Openbaar Ministerie als het gaat om de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). Het aantal mensen is niet te kwantificeren omdat de medewerkers van de genoemde organisaties zich met velerlei thema’s bezighouden, waaronder personen met verward gedrag.

Vraag 3.

Kan het college aangeven of alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld zijn? Zo ja, wat is het precieze aantal en op welke manier worden deze mensen behandeld?

Antwoord:

Voor het aantal meldingen in Almelo, zie ons antwoord op vraag 1. De gemeente werkt met een integrale aanpak en een monitor om van incidentmeldingen in beeld te brengen wat de achterliggende problematiek is en welke aanpak daarbij passend is. Elke melding wordt onderzocht en doorgezet voor passende vervolgzorg. Dit blijft maatwerk en wordt onder andere in de beoordeling bepaald of er sprake is van acute crisis, mate van gevaar van de persoon met zorgwekkend en/of verward gedrag voor zichzelf of de omgeving en de bereidheid van betreffende persoon tot het aanvaarden van zorg. De gemeente is wel deels afhankelijk van signalen en meldingen, waardoor het niet mogelijk is om alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld te hebben. Denk hierbij aan zorgmijders zonder een sociaal netwerk die geen overlast of incidenten veroorzaken.

Vraag 4.

Is het college bereid om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van meldpunten te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij hebben geen signalen ontvangen dat de bestaande meldpunten niet toegankelijk of niet (voldoende) bereikbaar zijn. In het kader van de invoering van de WvGGZ is in 2019 juist geïnvesteerd in het verbeteren van de mogelijkheden om melding te maken van personen met verward gedrag in de vorm van een regionaal meldpunt verward gedrag. De lokale
zorgstructuur is goed aangesloten op het meldpunt en zij weten elkaar goed te vinden.

Vvraag 5.

Welke mogelijkheden zijn er om een melding te doen over niet acute situaties rond personen met verward gedrag?

Antwoord:

Voor niet-acute situaties kan er door iedereen gemeld worden bij: Het Meldpunt verward gedrag Twente, uitgevoerd door de GGD (https://www.ggdtwente.nl/pu bl iek/toezicht-advies-en-zorg/meld punt-verward-gedragtwente). En bij Bemoeizorg, uitgevoerd door o.a. Avedan, Tactus, Dimence (https://www.avedan.nl/gemeentepagina/bemoeizorg-almelo/). Daarnaast kunnen signalen/vermoedens van personen met verward gedrag worden gedeeld met het wijkteam, consulent van een woningcorporatie, wijkagent, wijkregisseur, etc. In veel gevallen zullen zij doorverwijzen naar het regionale meldpunt.

Vraag 6.

Vindt u niet dat er beter naar de familie moet worden geluisterd zodat er een procedure kan worden opgestart voor verplichte zorg?

Antwoord:

Vanaf de invoering van de Wet verplichte GGZ kunnen familieleden en naastbetrokkenen een melding doen om een onderzoek tot het eventueel inzetten van verplichte zorg te starten. Familie kan een melding doen bij het meldpunt, op basis waarvan een triage plaatsvindt of er bijvoorbeeld een zorgmachtiging nodig is. Gedurende het onderzoek zijn er ook meer
mogelijkheden voor familieleden en naastbetrokkenen om hun inbreng te geven.

Vraag 7.

Is de opvang van personen met verward gedrag direct na de incidentmeldíng goed geregeld? Wiens verantwoordelijkheid is het dat dit goed geregeld is?

Antwoord:

Bij een incidentmelding wordt een beoordeling gemaakt door een deskundige of er sprake is van een acute crisis, of de persoon of de omgeving gevaar lopen en of een opname nodig is. Ook als er geen sprake van acute crisis of gevaar is, kan alsnog besloten worden om een zorgmachtiging aan te vragen. Ook als er geen zorgmachtiging wordt
aangevraagd of wordt afgegeven, wordt vervolgzorg aangeboden. Hierbij worden de mogelijkheden wel begrensd door de bereidheid van de persoon om deze zorg te aanvaarden. De regie rond incidentmeldingen ligt bij het Meldpunt Verward gedrag Twente.

Vraag 8.

Welke maatregelen is het college bereid te nemen om de noodzakelijke zorg betreft verwarde personen in onze stad op dit punt te borgen?

Antwoord:

Het college heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om zorg voor mensen met verward gedrag te (laten) organiseren, waarmee een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is gerealiseerd, samen met de ketenpartners.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.trimbos.nl/kennis/verward-gedra-hulp-verwarde-

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B & W. AARDGAS ALS DUURZAME BRANDSTOF

3 april 2021

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Wij hebben de volgende vragen:


1. Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

2. Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

3. Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

4. Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

5. Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning? 

6.Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

https://vng.nl/artikelen/gasvrije-woningen-meer-co2-uitstoot

VRAGEN AAN B&W OVER STROOIBELEID GEMEENTE ALMELO’

Meldingen dat fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden

Almelo 11 februari 2021

Geacht college,

Almelo is bedekt geraakt onder een dik pak sneeuw. Door de mannen en vrouwen van de gemeente is er sindsdien hard gewerkt om de overlast te beperken. Wij hebben veel waardering voor deze inzet.

De Partij Vrij Almelo heeft echter ook, samen met de inwoners van Almelo, moeten constateren dat doorgaande autowegen inmiddels weer redelijk begaanbaar zijn, terwijl de fietsers en wandelaars op veel plaatsen nog steeds door hopen sneeuw moeten ploeteren.

We krijgen meldingen dat veel fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte dat bij gladheid het oppassen is geblazen op het fietspad. En dat mensen om vallen te voorkomen met de fiets aan de hand moeten lopen?
 2. Waarom rijden ook kleine trackers voorzien van borstels, schuivers en zoutstrooi installatie niet of vrijwel niet op fietspaden en stoepen?
 3. Niet alleen grote maar ook kleine trackers rijden op wegen voor auto’s zodat het weggeschoven sneeuw op de fietspaden deels op de stoep terecht komt. Waarom is dat?
 4. Door de vorst wordt het op de stoep en fietspaden aanwezige sneeuw keihard zodat het voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke onderneming is om in tijden voor de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn.
  Wat is de reden dat autowegen wel sneeuwvrij worden gemaakt en fietspaden en voetgangerspaden niet?
 5. Welke wijzigingen gaat het college in het beleid en het draaiboek gladheidbestrijding nemen om deze problemen in de toekomst te voorkomen?
 6. De beleving van veel mensen is dat er bezuinigd wordt op het strooien van zout. klopt dat?
 7. Hoeveel kilometer heeft het collegebestuur de afgelopen week met de fiets afgelegd sinds de sneeuwval? En vond u het fietsen gemakkelijk op de Almelose fietspaden?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

VRAGEN AAN COLLEGE B&W KINDERMISHANDELING TIJDENS DE EERSTE LOCKDOWN

Onderwerp: Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown

Almelo, 3 februari 2021

Geacht college,

Tijdens de eerste lockdown, is het aantal slachtoffers van kindermishandeling fors gestegen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden. – rapport Kindermishandeling –


Het gaat om 40.000 kinderen. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen. Nu we opnieuw in een lockdown zitten, zijn de zorgen om kwetsbare kinderen groot. 

Dat de scholen dicht zijn, heeft verregaande consequenties voor kinderen met een lastige thuissituatie. Normaal gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl mishandeling het afgelopen jaar al fors toenam.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit landelijk onderzoek? 

2. Kunt u aangeven of in Almelo een toename is geweest van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown?

3. Kunt u aangeven of en in hoeverre de in dit onderzoek omschreven factoren van toepassing zijn binnen de gemeente Almelo? 

4. Is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien? Zo niet, dan zien wij daar graag uw motivatie voor. 

5. Heeft u, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier? Zo ja, wat is de oorzaak dat deze groep tijdens de corona maatregelen over het hoofd werd gezien?   

6. Bent u bereid om zich gedurende de huidige, en eventuele toekomstige, lockdown periode extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners? Zo ja, kunt u aangeven waar die extra inzet uit bestaat? 

7. Wat kunnen we, ook buiten de crissistijd, voor deze kinderen doen? Zolang er geen sluitende oplossingen voor zijn, moeten we het er als samenleving in elk geval over hebben.

We zien de beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. BUREN WORDEN TURELUURS VAN GEKRAAI HAAN

Hanengekraai

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo
Behandeld door D.A. Cohen

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake geluidsoverlast kraaiende haan

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 17 december 2020 heeft u namens de Partij Vrij Almelo vragen gesteld over geluidsoverlast door een kraaiende haan in de wijk Schelfhorst.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Welke regels van de APV zijn in deze van toepassíng?

Antwoord:

De volgende artikelen uit de Algemeen plaatselijke verordening kunnen van toepassing zijn op een situatie van geluidshinder door dieren: artikel 2:60, artikel 4:6 en artikel 4:6a

Vraag 2.

Kent u het geluid dat Hanen maken?

Antwoord:

Ja.

Vraag 3.

Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Er zijn geen specifieke normen vastgesteld voor hanengekraai. Uitgangspunt zijn de algemene normen in het kader van hinder. Daarvoor hanteren wij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze normen zijn opgesteld voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. In ons gebiedsgericht geluidsbeleid zijn daarnaast per
gebiedstype ambitiewaarden opgenomen.

Vraag 4.

Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?

Antwoord:

Hiervoor sluiten wij aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat wil zeggen een Lmax van 60 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 5.

Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?

Antwoord:

Ten aanzien van het Lmax verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4.
Ten aanzien van het equivalente geluidniveau (het LAeq: het over de tijd gewogen gemiddelde geluidniveau) hanteren wij gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en ons gebiedsgericht geluidsbeleid een waarde van 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 6.

Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?

Antwoord:

Wij achten het voorstelbaar dat geluidshinder in de nachtelijke periode als hinderlijk wordt ervaren en impact heeft op het woongenot van bewoners.

Vraag 7.

Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Dan wel een minimale afstand van ,bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

In de APV zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op hinder door landbouwhuisdieren. Hierin zijn geen afstandseisen opgenomen maar wordt uitgegaan van de mate van hinder. Het opnemen van afstandseisen heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige systematiek en kan tot verwarring leiden over het kader dat van toepassing is. Daarnaast blijkt uit literatuurstudies en metingen dat het verschil in luidheid van dieren van dezelfde diersoort onderling erg groot kan zijn. Het is overigens in situaties van hinder of overlast tussen buurtbewoners altijd van groot belang dat mensen hierover in eerste instantie met elkaar in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Vraag 8.

Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen ín de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Nee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester.

BEANTWOORDING VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO OVER 5G ZENDMASTEN

5G zendmast Foto: Hans van der Burg

Aan de fractie Partij Vrij Almelo, ter attentie van de heer De Olde

Behandeld door H. Stegehuis 19 januari 2021

Onderwerp: antwoord op vragen inzake 5G

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 28 december jongstleden stelt u een aantal vragen over 5G in Almelo. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

De Partij Vríj Almelo vraagt zich af welk beleid het college hanteert in Almelo inzake 5G zendmasten ter voorkoming van gezondheidsrisico’s door Elektro Magnetische Velden.

Antwoord:

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van 5G zijn beperkt. Wij volgen het Nationaal Antennebeleid en conformeren ons aan het Antenneconvenant dat de VNG met de mobiele netwerkoperators heeft gesloten. Hierin zijn regels opgenomen met betrekking tot de plaatsing
van antennes en handhaving van de gezondheidsaspecten van 5G.

Tevens stelt de gemeente Almelo momenteel een ruimtelijk-technisch Beoordelingskader voor de plaatsing van 5G-antennes op, als lokale
aanvulling op het Antenneconvenant. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afstand tussen antennes en gevoelige bestemmingen zoals woningen.

Zie: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten

Vraag 2.


Zijn er al meerdere 5G zendmasten geplaatst in Almelo en zo ja waar?”

Antwoord:

Neen, er zijn recent geen nieuwe zendmasten geplaatst, wel worden bestaande zendmasten gebruikt voor het installeren van 5G-antennes. Informatie over deze zendmasten in Almelo kunt u vinden op:

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Vraag 3.


Zijn er al toestemmingsbesluiten voor 5G zendmasten in Almelo en buiten Almelo op 650 meter afstand of minder van de buitenkant van de gemeentegrens genomen dan wel aangevraagd? Zo ja, welke data was dat en op welke wijze zijn omwonenden op de meeste passende wijze daarover geïnformeerd?”

Antwoord:

Er is recent een aanvraag ingediend voor een nieuwe zendmast op een industrieterrein aan noordkant van Almelo. Indien deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning wettelijk moeten worden verleend. Zodra het Almelose Beoordelingskader is vastgesteld —uiterlijk in maart 2021 -moeten aanvragen daar ook aan worden getoetst, alsmede aan het nationale antennebeleid en het Antenneconvenant.

Vraag 4.


Zijn er 5G zendmasten geplaatst op minder 650 meter afstand van inwoners van Almelo. Zo ja waar?”

Antwoord:

Er staan op dit moment een 19-tal zendmasten met 5G in Almelo, dit zijn bestaande 4G masten die nu ook gebruikt worden voor 5G. Enkele zendmasten staan op of bij bedrijventerreinen, het merendeel staat in of nabij woonwijken op minder dan 650 meter afstand van woningen.
Ons antwoord bij vraag 5 sluit hier op aan.

Vraag 5.


Welke minimale afstandseisen tussen een G5 zendmast en inwoners van Almelo hanteert het colege en kunt u de raad híerover meer uitleg geven hoe het gezondheidsrisíco in relatie met de Almelose 5G zendmasten in elkaar steekt. En welke garantie het college geeft dat gezondheidsrisico’s zich hier zullen voordoen bij inwoners van de gemeente Almelo bij 5G zendmasten.


Antwoord:

Het Agentschap Telecom doet voortdurend metingen met betrekking tot veldsterktes en is belast met de handhaving van de blootstellingslimieten. Gelet op de spreiding van de bestaande (hoge) zendmasten over Almelo (nodig voor 4G-dekking) valt heel Almelo onder het bereik hiervan. Dit geldt
straks ook voor 5G. Voor 5G zijn —behalve de grote zendmasten -echter ook nog meerdere kleine antennes nodig, de zogenaamde “Small Cells”.

Hierbij is het van belang dat er afstand wordt gehouden tussen antennes en gevoelige bestemmingen/woningen. Dat gaan we regelen in ons Beoordelingskader 5G. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid in de bijgevoegde factsheet “Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen”

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes

Vraag 6.


De blootstellingslimieten variëren dan tussen de 39 V/m en 67 V/m.
Zijn er inwoners van Almelo die b/ootgesteld worden aan waarden die liggen tussen de 0,5 en de 39 V/m? Zo ja, welke adressen en of straten betreft het?

Antwoord:

Uit de hierboven vermelde factsheet blijkt dat de hoogst gemeten veldsterktes in de periode 2006 – 2019 in kaart zijn gebracht door het Agentschap Telecom. Uit de analyse blijkt dat de elektromagnetische veldsterkte stabiel laag is. In de periode 2006 – 2019 is de veldsterkte gemiddeld slechts gering toegenomen. De internationaal vastgestelde limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m.

Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterktes dan deze limiet. Er is daarbij rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Deze maximale blootstellingslimiet van 61 V/m is een factor 50 lager dan de maximale grenswaarde, dat wil zeggen de internationaal vastgestelde waarde waarboven gezondheidsrisico’s kunnen optreden.

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie in Nederland liggen allemaal onder die blootstellingslimiet en zijn dan vaak nog 10 keer lager. Voor de totale blootstelling aan elektromagnetische velden geldt dat ook in Almelo de blootstellingslimieten niet mogen worden overschreden.

Zo gauw ons lokale Beoordelingskader 5G gereed is komen wij met een informerende brief naar de raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders yin Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne. J.Gerritsen

MONDELINGE VRAGEN RAADSVERGADERING DINSDAG 19 JANUARI 2021

Raad Almelo

De raad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen voor oudere woningeigenaren te bevorderen. De raad is geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Daarbij gaf het college aan dat zij met een beschikbaar budget meerdere stimuleringsmogelijkheden voor verschillende doeleinden in één proces willen oppakken. Naast deze aangekondigde doeleinden stelt het college voor het verbeteren en verduurzamen van particuliere woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier eveneens te stimuleren met een regeling.

Bij de uitwerking van de regelingen bleek dat bij het opstellen van één integrale regeling voor deze doeleinden niet realiseerbaar is. Het college stelt daarom voor een drietal stimuleringsregelingen vast te stellen, waarmee wij bovenstaande ontwikkelingen met betrekking met particuliere woningen en woningeigenaren in Almelo willen stimuleren:

(1) een verordening voor ‘toekomstbestendig wonen’ om langer zelfstandig en zelfredzaam wonen en verduurzamen te stimuleren;

(2) een verordening ‘starterslening’ om starters een kans te bieden op de woningmarkt en jongeren te binden aan de gemeente;

(3) een verordening ‘woningverbetering en -verduurzaming’ voor verbetering van woningen van woningeigenaren in de wijk Nieuwstraatkwartier.

Reactie Partij Vrij Almelo:

Voorzitter,

Het college legt aan de raad drie verordeningen voor ter goedkeuring.
Het gaat over het verstrekken van geldleningen aan;
⦁ Jongeren;
⦁ Ouderen;
⦁ bewoners van het Nieuwstraatkwartier.

De drie geldleenverordeningen hebben eenvoudig weergegeven, betrekking om het wonen gemakkelijker en comfortabeler te maken:


⦁ Starters helpen aan een extra geldlening om een woning te kunnen kopen op de woningmarkt in Almelo.
⦁ En ouderen een lening geven om hun bestaande huis te verbouwen tot een toekomstbestendige woning.
⦁ Geldlening aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier voor woningverbetering.

De Partij Vrij Almelo heeft daar wel vragen over.


1. Jaagt de starterslening de huizenprijzen niet verder op en dan zijn we weer terug bij af? Er komt met de starterslening immers meer geld beschikbaar, en verkopers ruiken dat op grote afstand !


2. Als ouderen hun huis verbouwen met een zelfstandige kamerverhuur om een jongere in huis te nemen, mag dat weer niet volgens het Parapluplan. Deze ’’toekomstbestendige-woningverbetering-lening’’ conflicteert met de regels van het Parapluplan. Hoe kijkt het college daar tegen aan?


3. Partij Vrij Almelo vind het oneerlijk als geldleningen voor woningverbetering uitsluitend wordt toegekend aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier. Heeft het niet de voorkeur dat die geldlening voor alle inwoners van Almelo beschikbaar wordt gesteld? De Partij Vrij Almelo vindt van wel.

4. Voor zover Partij Vrij Almelo kon nagaan, ontbreken in de drie verordeningen een zogenaamde hardheidsclausule? Is het niet verstandig om dat op te nemen?

Tot zover onze bijdrage.

BETALEN WIJ DE GOUDEN PORSCHE AAN ZONNEPARKBOEREN?

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Almelo 16 januari 2021

Geachte College,

U kent onze standpunten betreft de bouw van zonnevelden of windmolens in de omgeving van Almelo.

De energietransitie komt op gang en neemt ongewenste vormen aan. De Partij Vrij Almelo ziet gouden Porsches betaalt via subsidie aan zonneparken. Van serieuze bewonersparticipatie lijkt geen sprake. Hoe gaat het college hiermee om. En hoe zit het met het zonnepark in Aadorp in elkaar. Wij vinden dat Almelose inwoners door het college actief betrokken moeten worden en mee moeten delen in de winst die deze zonneparken en windmolenparken met zich meebrengen.

De Partij Vrij Almelo heeft daarover de volgende vragen:

Vraag 1
Wat zijn precies de eisen van bewonersparticipatie? En kunt u precies uitleggen hoe bewonersparticipatie in de praktijk vorm behoort te krijgen?

Vraag 2.
Op welke wijze worden inwoners van Almelo betrokken bij de tot totstandkoming van de energietransitie met inachtneming van de bedoelde en beoogde eisen van bewonersparticipatie?

Vraag 3
Hoe en op welke wijze kunnen omwonenden van huidige en toekomstige zonneparken meedelen in de jaarlijkse financiële winsten die deze zonneparken en windmolens opleveren en wat is het gemeentelijk beleid in deze bij de afgifte van vergunningen aan dit soort projecten?
Op welke punten wordt bij schending van de eisen van bewonersparticipatie door uw college geen vergunning verleend? Met andere woorden, aan welke eisen moet aan burgerparticipatie zijn voldaan alvorens het college een vergunning voor een zonnepark of windmolenpark verleent?

Vraag 4
In Aadorp is al een heel groot zonnepark gerealiseerd. Is het college tevreden over de wijze waarop bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden op de wijze die de regering bedoeld heeft? En zo nee waarom niet? Zo ja, hoe zit dat dan in elkaar en wilt u dan de informatie zo aanleveren dat Partij Vrij Almelo op basis daarvan de conclusie kan trekken dat bewonersparticipatie al dan niet correct heeft plaatsgevonden? En welke omwonenden worden er financieel beter van, van het zonnepark bij Aadorp en kunt u het financieel voordeel dan precies uitleggen hoe dat voordeel dan in elkaar steekt?

Vraag 5
Kan het college vergunningen afgeven voor zonneparken en energietransitie zonder dat omwonenden financieel er beter van worden? En over welke omwonenden hebben we het dan? Welke omwonenden krijgen wel geld en wie niet?

Vraag 6
Als een zonnepark wordt gerealiseerd, hoe worden omwonenden dan precies betrokken en geïnformeerd? En kan die burgerparticipatie beter? en zo ja op welke wijze dan?

Graag zouden wij genoemde vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij Vrij Almelo

Marcel Middelkamp bij het Hof van Justitie (Europese Unie)

15 januari 2021

De secretaris van Partij Vrij Almelo heeft in zijn dagelijkse baan als milieujurist wel wat veroorzaakt.

De Partij Vrij Almelo is wel blij met zijn kennis en inzicht en waar we in Almelo ook direct mee te maken hebben.

De uitspraak van het EU-Hof is ook voor de gemeente Almelo direct bindend. Maar hoe groot is dan de impact van de rechtszaak die hij gewonnen heeft? Bijna alle advocaten praten er over.

Ik vroeg Marcel Middelkamp enkele belangrijke publicaties van zijn overwinning op een rijtje te zetten.

Harry de Olde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. . .  Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd.

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/podcast-nederlands-bestuursprocesrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus

The long-awaited judgment following the conclusion of A-G Bobek

https://www.nautadutilh.com/en/information-centre/news/the-long-awaited-judgment-following-the-conclusion-of-a-g-bobek

. . . buitengewoon belangrijk arrest gewezen dat consequenties heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht en voor de Raad van State uitgezette jurisprudentielijnen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in.15795812.lynkx

. . .  Het arrest heeft mogelijke grote gevolgen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb in milieukwestiesties.

Artikel 6:13 Awb deels in strijd met het Verdrag van Aarhus – gevolgen voor de praktijk in het milieurecht

. . . . Deze uitspraak zou de al jaren als een gegeven beschouwde Nederlandse rechtspraktijk flink op kunnen
schudden.

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus

. . Indien het Hof de conclusie van de A-G volgt, heeft dat grote gevolgen . . .

https://www.nysingh.nl/blog/geen-zienswijze-toch-ontvankelijk-beroep/

EU-Hof: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus over toegang en
inspraak bij milieuzaken

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus-over-toegang-en-inspraak-bij-milieuzaken?redirect=%2Fecer%2Fnieuws%3Fp_p_id%3Dnl_worth_article_search_portlet_ArticleSearchPortlet_INSTANCE

. . . De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

https://ecer.minbuza.nl/-/a-g-deelname-aan-eerdere-miieu-inspraak-als-voorwaarde-voor-later-beroep-op-de-rechter-strookt-niet-met-verdrag-van-aarhus

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarh

https://www.njb.nl/nieuws/personenfuik-in-nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus/

Een potentiële bom onder het bestuursrecht?

De toekomst van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en artikel 6:13 Awb. Verdrag van Aarhus

https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/

15.01.2021
Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhushttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het  Verdrag van Aarhus  van toepassing is.

Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2021:7 Recht.nl

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarhus/ (NautaDutilh.com)

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Europees recht (Hekkelman.nl)

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus (Blogomgevingsrecht.nl)

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx (Rechtspraak.nl)

https://www.nysingh.nl/blog/milieuorganisaties-geen-zienswijze-toch-ontvankelijk/ (Nysingh.nl)

De weg ligt open voor beroepen van milieuorganisaties (GCA.nl)

https://www.akd.eu/nl/insights/belangrijk-arrest-van-het-hof-bij-milieuzaken-is-de-toegang-tot-de-rechter-ruimer-dan-het-nederlands-recht-voorschrijft (AKD.eu)

https://kvdl.com/artikelen/te-laat-met-zienswijze-geen-probleem-bij-milieubesluiten (KvdL.com)

https://www.vbk.nl/sites/default/files/documents/Marketing/Legal%20Updates/20210202%20Europees%20Hof%20van%20Justitie_nationaal%20bestuursprocesrecht%20in%20strijd%20met%20het%20Verdrag%20van%20Aarhus.pdf (VBK.nl)

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1503450/Almelose-hbo-jurist-corrigeert-Raad-van-State-Burgers-is-jarenlang-onrecht-
Stem of voeg toe aan: