Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2021

GEMEENTE ALMELO MOET ZELF WONINGEN BOUWEN!

4 augustus 2021

Starters hebben het zwaar op de woningmarkt. Te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar net te weinig om een hypotheek te krijgen. Mensen die als gevolg van deze spagaat een duur huis huren in de vrije sector, zouden liever een eigen huis kopen.

Kan de gemeente Almelo niet zelf een eigen ontwikkelbedrijf op poten zetten om betaalbare woningen te bouwen en beheren? De Partij Vrij Almelo wil hier onderzoek naar.

We verwijzen naar Zaanstad, waar een gemeentelijke bv huizen laat bouwen die worden toegewezen ‘aan mensen met een laag middeninkomen en bijvoorbeeld aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Dit zorgt dus voor meer betaalbare woningen voor starters, maar ook voor meer doorstroom vanuit de sociale huur.

De Partij Vrij Almelo wil burgemeester en wethouders oproepen om te bekijken of zoiets hier ook mogelijk is. Voordeel van het Zaanse model is dat de huizen ook op langere termijn beschikbaar zijn voor mensen met een bescheiden inkomen.

Tip voor het gemeentebestuur: doe waar je goed in bent: trek goedkope VNG-leningen aan, zorg voor opdrachtverstrekking maar werk vanaf de eerste dag heel nauw samen met de woningcorporaties.

De gemeente Almelo in de rol van financier en eerste eigenaar, woningcorporaties in de rol van adviseur en toekomstige eigenaar/ exploitant. Zo wordt er een begin gemaakt en komt er iets van de grond.

Nog langer wachten en machteloos toezien is niet in het belang van woningzoekenden. En het aantal woningzoekenden gaat nog explosief groeien, door toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens, door steeds ouder wordende burgers.

Veel ouderen zitten klem in grote woningen die niet toekomstbestendig zijn. Als zij deze gaan verkopen zal dat een grote doorstroming betekenen. Maar wie is er verantwoordelijk voor het oplossen voor dit probleem? De komende jaren groeit het aantal eengezinshuishoudens in Almelo en daarmee ook de vraag naar kleinere en flexibele woningen.

Het gaat er dus om dat er leuke woningen voor ouderen komen zodat die hele woningmarkt vlot getrokken wordt. Dat mensen een woning krijgen die voor hun levensfase geschikt is.

Geacht college:

Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen
Er zijn te weinig betaalbare koopwoningen

De ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment blijft achter.

Marktpartijen blijken niet in staat om meer betaalbare woningen voor de middeninkomens te realiseren. Maar de gemeente kan dat wel. Lage financieringslasten en vanwege de lage rente hoeven we niet een hoog rendement te halen.
Een grote groep zit met de vingers tussen de deur op de woningmarkt. Ze verdienen vaak te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om te kunnen kopen op deze markt. Veel vraag en weinig aanbod. Dat vraagt met grote spoed om een oplossing. 

Is B&W bereid om op korte termijn te onderzoeken om zelf een ruim aantal huurwoningen uiterst snel te realiseren en die aan huurders te verhuren. En later op termijn te kijken of die nieuwe huurwoningen aan St. Joseph of Beter Wonen kan worden doorverkocht?

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-zaanstad-laat-zien-hoe-je-betaalbare-koopwoningen-kunt-bouwen~bc57d742/

DE BURGER BESLIST MEE

Aan de slag met participatiebeleid

De gemeente Almelo wil graag een actieve stad zijn waar mensen zich betrokken, veilig en thuis voelen en waar zorg is voor de kwetsbaren. Het gemeentebestuur wil actief de betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid bevorderen.

Bij het ontwikkelen van gemeentelijke plannen worden inwoners daarom regelmatig gevraagd om mee te denken (beleidsparticipatie). Beleidsparticipatie kan in verschillende vormen, op verschillende manieren en momenten plaatsvinden. Het is voor iedereen die hieraan meedoet belangrijk om te weten hoe beleidsparticipatie werkt.

Om ervoor te zorgen dat de participatie zo goed mogelijk verloopt, zal de gemeente Almelo spelregels beleidsparticipatie moeten opstellen. De Spelregels Almelose Beleidsparticipatie maken voor alle betrokkenen duidelijk wat zij kunnen en mogen verwachten en wie zij aan kunnen spreken.  

Motie Partij Vrij Almelo

Titel Motie: De burger beslist mee
De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie en de burger invloed kan uitoefenen op de overheid.

. In het coalitiakkoord staat: Wij kijken de problemen recht in de ogen en gaan deze niet uit de weg. Onze stad is ons dierbaar en zijn inwoners gaan ons aan het hart.

. Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

Overwegende dat:

Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak is.

Is van mening dat:

De communicatie tussen de gemeente en de burger de laatste tijd tekort schiet.

. Het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur hierdoor is geschaad.

. De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.

. De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

Draagt het college op:

Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing-of verandering voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij dan ook invloed kan uitoefenen op besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Christenunie, D66, Forum voor Rechts, LeefbaarAlmelo, Lijst Céte.

Tegen:

CDA, Democraten.nu, GroenLinks, LAS, PvdA, PVV, SP, VVD.

NIET VAN HET AARDGAS AF

Op de eerste plaats is het niet Haalbaar en Betaalbaar’, En we kunnen bewoners bovendien niet dwingen van het gas af te gaan. 

Dringend advies vanuit Eindhoven van energie-hoogleraar David Smeulders. We doet er beter aan nu niet van het aardgas af te gaan. De kosten zijn gigantisch en het zorgt juist voor méér CO2-uitstoot. 

Motie Partij Vrij Almelo ‘NIET VAN HET AARDGAS AF’

De gemeenteraad van Almelo bijeen op 29 juni 2021

Constaterende dat:

– Ons buurland Duitsland (ook een EU-land) subsidie verstrekt aan burgers die aansluiten op aardgas;

– Nederland voorzien is van een complete infrastructuur (o.a. leidingnet) voor de distributie van gas;

– In 2022 de Groningse gaskraan dicht gaat;

– Gronings gas laagcalorisch is en buitenlands gas hoogcalorisch;

– De Nederlandse overheid er naar streeft om haar burgers van al het gas af
te krijgen;

– De in Nederland gevestigde industrie, inclusief bedrijven die zich in ons land willen vestigen, wél nog gebruik mogen blijven maken van / c.q. aansluiten op ‘buitenlands hoogcalorisch aardgas’ en dus alleen van het Groningse gas af moeten;

– De industrie grofweg driekwart van al het gas verbruikt en de burger slechts ongeveer één kwart;

-De Nederlandse overheid nu reeds ‘hoogcalorisch gas’ afkomstig uit het buitenland in speciale daartoe gebouwde ‘stikstofcentrales’ omvormt tot voor ons bruikbaar ‘laagcalorisch gas’;

-De meeste Cv-ketels in Nederland ook aangepast kunnen worden voor gebruik van ‘hoogcalorisch gas;

Overwegende dat:

– Onze inwoners, met de omschakeling naar o.a. warmtepompen (huidige stand van techniek), niet alleen direct geconfronteerd worden met exorbitant hoge kosten (o.a. aanschaf apparatuur en een fors extra elektriciteitsverbruik) maar ook indirect via o.a. de bijdrage aan SDE- subsidie;

– Deze omschakeling daarenboven ook niet efficiënt is; die stroom moet namelijk ergens in een centrale worden opgewekt wat onveranderd gepaard gaat met vervuiling en daarenboven ook nog met transportverliezen (negatieve balans);

– Het landelijke elektriciteitsnet vooralsnog niet in staat is om aan de toenemende vraag naar (“GROENE”) energie te voldoen (leveringszekerheid) en er daardoor miljarden moeten worden geïnvesteerd;

– Gas een relatief schone energiebron is in vergelijking met o.a. kolen, bruinkool en biomassa;

– Gascentrales wel aardgas blijven verstoken om elektriciteit op te wekken, dit terwijl de burger door de overheid onder druk gezet wordt om van aardgas af te stappen (typisch voorbeeld van ‘het paard achter de wagen spannen’);

– De grootschalige omschakeling van ons aardgasnet op waterstof, voor zowel huishoudens als industrie, vooralsnog een stap te ver is;

Draagt het college op:

Er namens het college bij de rijksoverheid op aan te dringen om het beleid inzake aardgas te herzien en aardgas als energiebron niet alleen voor de industrie, maar ook voor de burger te continueren, ook al betekent dat dat er een extra volume hoogcalorisch aardgas uit het buitenland moet worden geïmporteerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Democraten.nu, Forum voor Rechts, Lijst Cete, PVV.

Tegen:

CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, LAS, Leefbaar Almelo, PvdA, SP, VVD.

SLOOPPREMIE VOOR OUDE KACHELS EN EEN SUBSIDIE OP EEN KATALYSATOR

Wat doet de overheid tegen (rook)overlast?

Zowel bij de Nederlandse Haarden en Kachelbranche als bij de tegenstanders van houtstook luidt de oproep aan de overheid om met duidelijke regelgeving te komen. Minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu laat weten dat ze bezig is met maatregelen en dat de emissie-eisen voor nieuwe houtkachels in 2022 door Europese wetgeving worden aangescherpt. Maar ze zegt ook: “In Nederland bepaal je zelf of je de kachel of open haard wilt branden”.

De overlast door stokende buren staat steeds meer ter discussie. Nu veel meer mensen thuis werken en ventileren van de woning belangrijk is. Met name mensen met ademhalingsproblemen komen daardoor in de knel. Mondjesmaat komen gemeenten en lokale politici nu met maatregelen en voorstellen om de overlast aan te pakken.

Diverse gemeenten kennen al een slooppremie voor oude kachels en een subsidie op een katalysator, gekoppeld aan een stookcursus om de overlast en de schadelijke stoffen van houtstook verminderen.

We kunnen nu twee dingen doen. Of de situatie zoveel mogelijk verbeteren. Of de hakken in het zand zetten en alleen genoegen nemen met een stookver­bod. In het laatste geval houden we nog heel lang deze situatie met overlast, want zo’n verbod komt er de komende jaren niet.”

Motie Partij Vrij Almelo houtstook

De gemeenteraad van Almelo, in vergadering bijeen op 29 juni en 1 juli 2021

Constaterende dat:

Er in het Schone Lucht Akkoord (januari 2020), door Rijk, provincies en gemeenten afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit van de lucht te verbeteren, waarbij onder meer tot doel is gesteld emissies ten gevolge van houtstook te laten afnemen.

 • Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) fijnstof afkomstig van houtstook net zo schadelijk is als fijnstof van andere bronnen en het daarom raadzaam is om ook de emissies van houtstook te beperken. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat houtstook in woningen in 2030 voor 17 procent bijdraagt aan de fijnstof blootstelling in Nederland en voor 40 procent aan de roet blootstelling.
 • De helft van de Nederlanders wel eens overlast ervaart door houtrook (brief Staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat, IENW/BSK-2019/6882, 2019).
 • Er voor nieuwere kachels strengere richtlijnen komen, maar voor bestaande kachels geen nieuwe afspraken gemaakt worden (schone lucht akkoord, Rijksoverheid, januari 2020).

Overwegende dat:

Hoewel de meerderheid van de Nederlanders houtstook gezellig vindt, lekker warm en leuk om te doen, houtstook ook zorgt voor geuroverlast, het een belangrijke bron is van luchtverontreiniging en het slecht is voor de gezondheid, vanwege de uitstoot van fijnstof en roet.

 • Overlast beperkt wordt door reductie van uitstoot van rook.
 • Er op landelijk niveau geen middelen beschikbaar gesteld worden voor het verlagen van uitstoot.
 • Er tegenwoordig betaalbare katalysatoren en filters zijn die uitstoot en geuroverlast aanzienlijk verminderen (er wordt melding gemaakt van tot 96 procent reductie van uitstoot van schadelijke stoffen).

Verzoekt het college:

Te zorgen voor reductie van uitstoot door het verstrekken van een slooppremie voor oude houtkachels op het moment dat deze worden vervangen door een nieuwe, schoner stokende kachel en een subsidie voor katalysatoren en/of filters, waarvan de werking bewezen is.

Deze laatste subsidie wordt alleen verstrekt bij bestaande kachels. Hiervoor in eerste instantie een pilot te starten, voor de duur van twee jaar en deze te financieren uit de algemene reserve;

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, D66, GroenLink

Tegen:

CDA, Christenunie, Democraten.nu, Forum voor Rechts, LAS, LeefbaarAlmelo, Lijst Cete, PvdA, PVV, SP, VVD.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2021

29 juni 2021

Voorzitter,
Vandaag stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast die dit jaar 49 bladzijden beslaat. Wij zullen een aantal belangrijke punen gaan benoemen:

Het vertrekpunt, de programma begroting 2021, liet een mooi perspectief zien met oplopende saldi tot 1,2 miljen euro in 2024. In deze perspectiefnota wordt het financieel meerjarenperspectief uit de programmbegroting geactualiseerd.

Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeenten zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

De samenleving (onze inwoners) moet centraal staan. Ook in ons beleid: de dingen die we doen zijn gericht op het versterken van de samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat onze inwoners in Almelo kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden: dat ze dan kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zo blijven sociale verbanden in stand. Maar is onze woningvoorraad nog wel toekomstbestendig, passend bij de behoefte van onze inwoners? Zijn er genoeg woningen voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen? 

De afgelopen periode heeft de Partij Vrij Almelo vaak aandacht gevraagd voor het onderwerp veiligheid. Naast onze provinciale rol als het gaat om toezicht en handhaving van milieunormen, hebben we met name aandacht gevraagd voor ondermijning: het verweven raken van de onder- met de bovenwereld. Drugscriminaliteit, het witwassen van geld, mensenhandel, allemaal zaken die helaas ook in Almelo spelen. We willen graag in 2022  dat het nieuwe college daar meer werk van gaat maken, samen met de gemeenten en met onze partners binnen de veiligheidsregio.

In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen? Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

En dan de klimaatverandering die een feitelijke ontkenning van oorzaken is. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele prehistorische diersoorten zoals dinosaurussen zijn verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort.

Maatregelen op het gebied van energie en klimaat houden de gemoederen bezig, maar inwoners zijn ook bezorgd voor de financiële consequenties. Wie gaan de kosten van de energietransitie dragen? De ontwikkelingen en innovaties op dit gebied nemen momenteel een grote vlucht. Maar is het verstandig gasloos te bouwen? Het rapport van de Algemene Rekenkamer aangeboden aan de 2de kamer heeft aangegeven dat “van het gas af gaan” vooralsnog niet de juiste oplossing is. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers in tact laten.

Waarom niet meer aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo? Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren waardoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang komt.

Inmiddels is bewezen dat windmolens voor mensen ernstige gezondheidsschade met zich meebrengt. De gezondheid van mensen, en waarschijnlijk ook van dieren en planten, wordt aangetast door het constante zoemgeluid van de wieken, als een vliegtuig dat nooit weggaat, en de slagschaduw waardoor vele inwoners in de omgeving van Almelo in een knipperlicht huis komen te wonen. Minder bekent zijn de desastreuze gezondheidsgevolgen van het laagfrequente onhoorbare geluid dat windturbines produceren. Windmolens stellen ons continue bloot aan trillingen die door het lichaam worden opgevangen en het lichaam ziek maken. De prijs die de inwoners van Almelo en omgeving betalen voor deze grootschalige opwek van windenergie is te hoog, ongewenst en bovendien onnodig.

Het belangrijkste punt wat wij hier willen maken is dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de kosten die de energietransitie met zich meebrengt. Warmte netten aanleggen klinkt veelbelovend, maar is erg kostbaar en heeft grote impact op de omgeving. Misschien heeft waterstof wel de toekomst? Of kernenergie? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Die kunnen iemand een stookverbod opleggen, maar hebben vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook.

Wij willen graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

Burgerparticipatie is vooralsnog een wassen neus. “Als je wilt participeren, ga dan ook met de burgers tót en mét de besluitvorming het hele proces door. En ga niet zeggen: bedankt voor de ideeën, we nemen het mee’. Daarna moet je maar zien wat er gebeurt, en dat is vaak het tegendeel.

Ze organiseren het zo dat de uitslag van de inspraak voorgekookt is.”

Partij Vrij Almelo

ONDERZOEKSRAPPORT JURIDISCHE PROCEDURES REKENKAMERCOMMISSIE ALMELO

Bij mediation lossen partijen hun conflicten op met bemiddeling van de mediator

De Rekenkamercommissie Almelo heeft in 2020/2021 onderzoek laten doen naar de formele kant van juridische procedures van de gemeente Almelo. Medeaanleiding voor dit onderzoek vormden zorgen vanuit de raad over de kosten en effectiviteit van de juridische procedures. Op basis van de bevindingen van onderzoeksbureau Pro Facto heeft de rekenkamercommissie Almelo een onderzoeksrapport, en conclusies en aanbevelingen opgesteld. De raad wordt vooprgesteld de aanbevelingen over te nemen. Het uitvoeren van de aanbevelingen leidt tot een betere juridische kwaliteitszorg en een mogelijke besparing op de kosten voor juridische procedures.

Raadsvergadering 22-06-2021

Voorzitter,

Conflicten tussen burgers, ondernemers en gemeenten ontaarden steeds vaker in een verbeten juridische strijd die soms jaren kan duren. Velen hebben niet de financiële middelen om lang te strijden tegen de overheid, die blijkbaar onbeperkt kan procederen met steun van het ambtenarenapparaat. Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je door een muur van procedures. Stalen zenuwen moet je hebben wanneer je in conflict bent met de gemeente. Ieder jaar worden duizenden juridische geschillen uitgevochten tussen burgers en de overheid. 

De gemeente Almelo heeft de afgelopen jaren alleen al aan één project 1.766.931,34 euro uitgegeven aan juridische kosten. In dat bedrag zitten zowel de kosten voor de uren van eigen ambtenaren als het geld dat gespendeerd is aan externe bureaus. 

Conflicten die jarenlang slepen, tienduizenden of tonnen euro’s kosten aan procedures en menskracht. En die de levens negatief beheersen. Zaken doen met de gemeente Almelo is dus blijkbaar ook niet de goede optie. Veel Almelose burgers krijgen dat vroeg of laat door. En dan te bedenken hoe je hier door mediation veel onnodig leed en kosten kunt besparen.

Wij vinden dat  raadsleden en wethouders vaker in de keuken moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er vaak ook meer begrip voor problemen waar een ondernemer of burger mee zit.

Je kunt op zijn minst vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit van de rechtsgang als methode plaatsen om conflicten op te lossen. Of het maatschappelijk verantwoord is om als overheid standaard te kiezen voor juridische strijd? Een strijd die op jaarbasis in ons land miljoenen kost. Geld dat opgebracht is door burgers en bedrijven.

Een strijd die de kloof tussen overheid en burgers vergroot. Het wederzijds inzichtelijk maken van belangen en het bij elkaar brengen van die belangen, daar zijn beide partijen bij gebaat. Het leidt tot betere en gedragen oplossingen, die veel minder geld kosten en de gemeenschapszin versterken in plaats van afbreken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO SOCIALE HUURWONINGEN

Almelo, 4 juni 2021

Geacht college,

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over particuliere investeerders en commerciële beleggers die sociale huurwoningen opkopen. Hierbij hebben beleggers enkel en alleen een zo hoog mogelijk rendement tot doel. Het verkleint de zeggenschap van huurders over de volkshuisvesting, het verkleint de voorraad sociale huurwoningen in verschillende straten, buurten en wijken en de liberalisering van huurwoningen beperkt de rechten van huurders.

Daarnaast zien we vaak een afname van het beheer en onderhoud aan huurwoningen die aan particuliere investeerders en commerciële beleggers zijn verkocht. Ook zien we dat het kopen van een woning voor starters door deze particuliere investeerders en commerciële beleggers bijna onmogelijk wordt gemaakt. De particuliere investeerders en commerciële beleggers drijven de prijzen op en kunnen gemakkelijke aan financiering komen, waardoor starters niet kunnen kopen en alsnog duur moeten huren.

Dit zorgt ervoor dat de doorstroming in de volkshuisvesting stokt en alleen particuliere investeerders en commerciële beleggers profiteren.

De Partij Vrij Almelo heeft de volgende vragen:

Vraag 1.

Wat is de mening van het college van B&W over de toename van particuliere investeerders die (sociale) huurwoningen opkopen?

Vraag 2.

Welke oplossingen voor de problemen waar huurders en starters nu tegenaan lopen ziet het college van B&W? En wanneer u deze problemen niet ziet, waarom niet?

Vraag 3.

Bent u met ons van mening dat sociale huurwoningen alleen nog mogen worden doorverkocht aan de huidige huurders/bewoners? Zo ja, wanneer gaat zij dit invoeren? Zo niet waarom niet?

Vraag 4.

Deelt u de mening dat het op de vrije markt aanbieden van voormalige sociale huurwoningen ongewenst is, gezien het feit dat dit leidt tot extra verkopen aan beleggers? Zo niet, waarom niet?

Vraag 5.

Bent u bereid maatregelen te nemen, die voorkomt dat woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Vraag 6.

Is B&W bereid om op korte termijn te onderzoeken om zelf een ruim aantal huurwoningen uiterst snel te realiseren en die aan huurders te verhuren. En later op termijn te kijken of die nieuwe huurwoningen aan St. Joseph of Beter Wonen kan worden doorverkocht?

Graag zien wij deze vragen beantwoord terug.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

ANALYSE PARTIJ VRIJ ALMELO VAN DE PERSPECTIEFNOTA 2021

31 mei 2021

De Perspectiefnota beslaat dit jaar 49 bladzijden. Wij zullen een aantal punten in deze nota gaan analyseren:

CORONA vergroot kwetsbaarheden en ongelijkheid. Sinds de coronacrisis in 2020 is bijvoorbeeld 9% van de jongeren meer bang, voelt 13% van de jongeren zich meer depressief, heeft 26% van de jongeren meer stress en stijgt het aantal jongeren dat soms of vaak eenzaam is van 18% in 2019 naar 26% in 2020. Veel jeugd zit op randje van burn-out. Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan 80% zit tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) en sloeg dan ook groot alarm volgens een publicatie van het Algemeen Dagblad op 6-2-2021. Van de 75+ers voelt 55% zich eenzaam, waarvan 11% ernstig eenzaam. Het is overigens opmerkelijk dat volgens de bron CBS 29-1-2021 op de 73.107 inwoners van Almelo er 19.241 ofwel 23,5%, een migratie-achtergrond heeft. Met name onder migranten zouden er bovendien relatief veel meer met corona besmet zijn of besmet zijn geweest dan autochtonen in Almelo.


HERIJKING GEMEENTEFONDS: Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

BESTUURLIJKE KRONKEL: Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeentes zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

ZORG EN HULPVERLENING: Ook dreigt er nog altijd een tekort aan medewerkers in de zorg en hulpverlening. Wellicht is het een idee als Almelo in overleg treedt met het Ministerie van Defensie in hoeverre het mogelijk is dat beroepsmilitairen, met een geneeskundige achtergrond, beschikbaar zijn, om bijstand te gaan verlenen in de nog altijd overvolle IC’s in Almelo ?

TANDARTSTEKORT: Niet alleen Corona is een plaag voor de Almeloërs, maar ook zijn er toenemende zorgen over het tandartstekort, aldus een onderzoek van ABN Amro. Verontrustend vindt 82% van de 5032 stellingdeelnemers in de Telegraaf van 20-5-2021. Er moeten dan ook snel meer opleidingsplekken komen in de regio Twente. Het tandartsentekort zal immers verder oplopen, vooral omdat er meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er studenten tandheelkunde afstuderen. De politiek, ook in Almelo, kan hier iets aan doen door meer opleidingsplekken voor toekomstige tandartsen beschikbaar te stellen. Waarom houdt het kabinet vast aan landelijk slechts 210 opleidings-plekken ?

VRIJWILLIGERSWERK: In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen. Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

REGIONALE ECONOMIE: Het is overigens opmerkelijk dat in de regio Twente, w.o. Almelo ressorteert, er een groeiende vraag is naar bedrijvenkavels. Wellicht is dit een rechtstreeks gevolg dat steeds meer mensen de steeds duurdere en overvolle randstad ontvluchten!

WINKELAANBOD: Door corona ontstaat er, vanwege de vele opgelegde beperkingen, veel meer behoefte aan ‘digitaal’ dan aan ‘fysiek’ winkelen. Door het digitale thuiswerken ontstaat er dan ook ook meer vraag naar flexibele, kleinere kantoorunits nabij binnenstad en station.

WERKGELEGENHEID: In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

BEDRIJFSVESTIGING: Het aantal bedrijven in de binnenstad is in 2019 licht toegenomen met 3%. Op 1 januari van dit jaar telde onze gemeente 390 winkels. Dat is weer een daling van 0,8 procent ten opzichte van 1 januari 2020.

GEVOLGEN LOCKDOWNS: Door de opvolgende pandemieën in 2020 èn 2021 raken steeds meer Almeloërs in een sociaal isolement en is er dientengevolge ook minder interesse in het culturele aanbod in Almelo, waardoor ook deze sector, ondanks subsidies, verliesgevend is gebleken.

LEEGSTAND IN DE BINNENSTAD: Steeds meer ondernemers kiezen voor transformatie van winkels in woningen. En omdat er minder gewinkeld wordt, is er ook minder parkeerruimte beschikbaar. Gesubsidieerd openbaar vervoer en de fiets zou hierin kunnen voorzien.

VEILIGHEID: Door meer focus te leggen op de bestrijding van drugscriminaliteit is deze geneigd zich te verplaatsen naar het buitengebied, hetgeen weer een ‘waterbedeffect’ veroorzaakt bij buurgemeenten. Ook zien we veel meer opkomst in de ontwikkeling van synthetische drugs. Wellicht is het een idee, als in overleg met buurgemeenten, veel meer inzet komt van wijkagenten als extra ‘ogen en oren van’ en voor de wijkbewoners zodat bepaalde signalen sneller en effectiever opgepakt kunnen worden, en de burger zich weer veiliger gaat voelen in de eigen woonwijk.
Het grootste risico in de coronacrisis is dat financieel noodlijdende bedrijven minder weerbaar zijn tegen ondermijnende criminaliteit zoals geld wit wassen of als uitvalsbasis voor criminele activiteiten.

JEUGD EN VEILIGHEID: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar diezelfde jeugd is met name tijdens corona en haar vele lockdowns kwetsbaar en gevoelig voor criminele invloeden van buitenaf en meer jongeren bezig zijn met het ontdekken van zichzelf. Bovendien vallen jongeren, jonger dan 18 jaar minder onder het strafrecht en meer onder verantwoordelijkheid van de ouders. Dit klemt mede omdat dit in de 1e en de laatste plaats een taak van de ouders is en niet van de (landelijke) overheid die jaarlijks 1,8 miljard gemeenschapsgeld in jeugdzorg investeert. Desalniettemin dreigde op 23 mei jl. in het medium ‘Binnen- lands Bestuur’ VNG-voorzitter Jan van Zanen dat gemeenten dan maar dit soort taken terug zouden moeten geven aan de Rijksoverheid als het kabinet niet vlot met structureel geld over de brug zou moeten komen. Dit wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten, zo verklaarde VNG-voorzitter Jan van Zanen in het programma Buitenhof.

RADICALISERING EN POLARISATIE: In de afgelopen 10 jaar zijn, ondanks of dankzij, Rutte de tegenstellingen tussen groepen, zoals standpunten over de aanpak van corona, wel of niet vaccineren, Black Lives Matter, Zwarte Piet discussie, de boerenprotesten alleen maar toegenomen en is ondertussen het gevallen kabinet nog altijd demissionair zodat belangrijke besluiten over nationale of lokale kwesties extra lang blijven liggen en uiteindelijk kunnen leiden tot een bedreiging voor de veiligheid, integriteit en geloofwaardigheid van Nederland waaronder Almelo.

KLIMAATVERANDERING is een feitelijke ontkenning van oorzaken. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele pre historische diersoorten zoals dinosaurussen verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort. Het meest overbevolkt en onleefbaar in Nederland is de Randstad waaronder met name Amsterdam die landelijk op 1 staat van 352 gemeenten qua vluchtende jonge gezinnen en ter vergelijking: Utrecht staat overigens op 2. Vluchten kan nog wel, naar buiten de Randstad voor zolang de snel stijgende koopprijzen het daar nog toelaten. In 2020 hebben per saldo bijna 13.000 personen de Randstad verlaten. De Trek naar andere delen van Nederland is reeds sinds 2017 op gang gekomen. De neiging om te vertrekken naar de provincie is het sterkst bij zestigplussers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden vertrok 18% naar buiten de Randstad, waaronder Twente. Grenzen dicht kan ook niet meer, sinds het, zonder onze tussenkomst (!), afgesloten open grenzen Verdrag van Schengen in 1985. Bron: Telegraaf 24-2-2021.

DUURZAME ENERGIE: Dit heeft ook de aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo. Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren en in de 2e plaats komt hierdoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang.

RUSSISCH GAS STAP DICHTERBIJ, OOK VOOR ALMELO. Zo kopte het Algemeen Dagblad paginagroot op 21 mei jl. dat de ruzie over de omstreden gaspijplijn die aangelegd wordt tussen Rusland en Europa, enigszins is gesust. De Verenigde Staten, tot voor kort mordicus tegen de verbinding vanwege de connectie met Poetin, zien nú af van verdere sancties tegen de Duitse toezichthouder van het consortium dat Nord Stream 2 aanlegt. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers dus vele miljarden in tact laten en ook de Oost-Groningers verder met rust gelaten kunnen worden en wellicht eindelijk veel meer kans maken op een wèl ruimhartige vergoeding door de NAM vanwege boorschade aan hun woningen.

GASLOOS IS NU BRUG TE VER: Een overgrote meerderheid van 95% van 14.073 stellingdeelnemers van de Stelling van de dag van de Telegraaf vindt het een slecht plan om ‘van het gas af’ te gaan. Terwijl ons land veel subsidie investeert om huishoudens te stimuleren geen gas meer te gebruiken, wil ‘Europa’ daarentegen gas aanmerken als wèl ‘duurzame brandstof’.

KLIMAAT IN TWENTE GEBAAT BIJ BOUW KLEINE KERNCENTRALE: De regio Twente en Almelo kunnen een stevige slag maken in de strijd tegen klimaatverandering met een in serie vervaardigde mini-kerncentrale met een capaciteit tot 300 Mega Watt. Volgens Europarlementariër Tom Berendsen kan er sneller, dus goedkoper gebouwd worden dan de klassieke monsters die we nu kennen. In Frankrijk komt 90% van alle elektriciteit van kernenergie. Van alle zogenaamde groene energie in Nederland (6% totaal) is 1% zon, 2% wind, en 4% bestaat uit verbranden van bossen. Inmiddels is volgens Kieskompas de helft van alle jongeren vóór kernenergie, een kwart van de aanhang van GroenLinks is voor nieuwe centrales, een derde van het congres van D66 stemde voor (Zelfs de milieubeweging, normaal fel anti-kernenergie, lijkt genuanceerder te denken. Bron: A.D. 29-4-2021 en 29-1-2021.

WERKLOOSHEID: loopt landelijk op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling 2021-2022, om vervolgens, als we niet meer verrast worden met nieuwe pandemieën, af zal nemen tot 4,5%. Voor Twente verwacht Kennispunt Twente het werkloosheidspercentage voor 2021 tussen de 4,1 en 4,5% waarmee de Twentse werkloosheid waarschijnlijk voor het 3e jaar onder het Nederlandse gemiddelde blijft.

BEVAARBAAR MAKEN KANAAL ALMELO-NORDHORN: Het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn gaat vanaf 2022 jaarlijks oplopend met 8 miljoen tot ruim 329 miljoen in 2029. Daar komt vanaf 2025 nog eens 55,4 miljoen bij voor jaarlijks onderhoud. Kortom een totaal van ruim 384 miljoen in 2029. Waar dit relevante bedrag vandaan gaat komen wordt echter niet vermeld in deze perspectiefnota ?
KLIMAATADAPTATIE: Teneinde 32.714 huishoudens, bedrijven en corporaties te ‘ontstenen’ en daken af koppelen in 12 wijken en 68 buurten. Dat zal een mega klus worden want circa 70% van Almelo is immers particulier eigendom, dus in hoeverre je een en ander op grote schaal juridisch kan afdwingen, met slechts een tegemoetkoming van 75.000 euro per jaar over de periode 2022-2030 vragen we ons af ? Bovendien is hier ook heel veel ambtelijke inzet voor nodig en wie gaat dàt betalen?

OPROEP TOT GEBED KAN OOK VIA APP: Steeds meer gelovigen willen gaan oproepen via een lawaaierige geluidsinstallatie. Veel christelijke mensen zijn daar totaal niet tevreden mee en hebben bezwaar aangetekend. Steeds meer moskeebestuurders willen via deze luidruchtige gebedsoproepen hun gelovigen uitnodigen, maar je kunt je anno 2021 toch wel afvragen of dit op deze manier nog nodig zou zijn. Tegenwoordig heeft haast iedereen immers wel een mobiele telefoon waarop er ook via een app de gelovigen geruisloos opgeroepen zouden kunnen worden. Bron: Telegraaf 26-3-2021.

NEDERLAND LOOPT AAN ALLE KANTEN VAST DOOR OVERBEVOLKING: Terwijl middenpartijen de oplossing voor krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in arbeidsmigratie, pleiten economen ondertussen voor een radicaal andere route. Het zou ‘visionair’ zijn als het kabinet een kleinere bevolkingsomvang tot beleid maakt. Eenvoudig zegt econoom Frits Bosch. Kijk maar naar Japan, waar ook maar weinig kinderen geboren worden: “Zij vangen het op door automatisering en robots. Moeten wij ook kunnen” Zij hebben dus geen behoefte aan migranten. Bron Dagelijkse Standaard 19-4-2021.

‘AUTO BLIJFT EEN MELKKOE”: De kosten van autorijden moeten eerlijker worden verdeeld, vinden 69% van de 10.070 respondenten op de Stelling van de Dag van de Telegraaf van 14-5-2021. “Eerlijk aan rekeningrijden is dat veelrijders meer moeten betalen naarmate ze meer verbruiken. Niet eerlijk is dat elektrische rijders dat niet doen en ook nog eens subsidie krijgen. Zelfs mensen die geen auto hebben, betalen hier via de belasting aan mee. Een andere tegenstander van subsidies op elektrisch rijden: “Eigenaren van – veel zwaardere auto’s zouden eigenlijk meer belasting moeten betalen.“

KOSTEN MASSA-IMMIGRATIE: Uit onderzoek blijkt dat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving bakken met geld heeft gekost. Over de jaren 1995 tot en met 2019 komt het totale kostenpakket uit op 400 miljard euro. Dat is net zoveel als àlle Nederlandse aardgasbaten. Bedankt, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en natuurlijk Mark Rutte ! Critici van de Massa-immigratie zeggen het al járen: de grootschalige import van mensen kost Nederland bakken met geld.
Uit ONDERZOEK van Jan van de Beek, Hans Roodeburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer – uitgevoerd door het Renaissance Instituut blijkt namelijk dat de totale netto kosten (dus de kosten en baten met elkaar verrekend) over de jaren 1995 – 2019 maar liefst 400 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: dat is evenveel als ALLE Nederlandse aardgasbaten bij elkaar opgeteld. Bron: Dagelijkse Standaard 3-3-2021.

ONDERWIJS: De kwaliteit van het onderwijs in Nederland laat veel te wensen over. Al 20 jaar dalen de onderwijsprestaties, aldus de Onderwijsinspectie. Leerlingen in het basisonderwijs zijn steeds slechter gaan rekenen en lezen. De laatste jaren komen er steeds meer leerlingen van de basisschool af die niet goed kunnen lezen.
Smartphones leiden tot slechtere concentratie in de klas, lagere cijfers en een verminderde taal- en leesvaardigheid zijn er bij middelbare scholieren. Bijna alle docenten vinden dat hun leerlingen veel tijd op sociale media doorbrengen.
En de langdurige lockdowns hebben het onderwijstempo nog veel verder vertraagd. Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders zijn inmiddels laaggeletterd. Vergeleken met andere landen zijn de leerprestaties in ons land dan ookzeer matig. In de ranglijst van leerprestaties van leerlingen in welvarende landen staat Nederland inmiddels op de 26e plaats. De snelle daling van de kwaliteit van ons onderwijs is ook internationaal zichtbaar: in 2015 stonden we nog de 11e plaats. Nergens ter wereld zijn leerlingen zo weinig gemotiveerd om naar school te gaan als in Nederland. Bron: Syp Wynia d.d. 27-2-2021.

JODENHAAT, DE GESCHIEDENIS LIJKT ZICH TE HERHALEN: Met name dankzij het ons in 1985, zonder volksraadpleging of referendum, door de EU opgedrongen open grenzen verdrag in de EU raast het antisemitisme steeds meer door West-Europa en schreeuwen pro-Palestijnse demon-stranten ongehinderd om geweld tegen Joden. Het gaat niet langer om ‘de bezetter’, ‘de entiteit’ of ‘de zionisten’. Nee, de Joden moeten dood. Terwijl de straat brult, zwijgt de politiek.

PENSIOENEN VAN MILJOENEN NEDERLANDERS ZIJN IN GEVAAR: 2 van de grootste pensioenfondsen van Nederland ABP EN MPT, luiden de noodklok. Volgens de fondsen zijn de fondsen van miljoenen Nederlanders in gevaar. Door de zeer lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren korting zo kopte het Algemeen Dagblad op 20-1-2021.
“De afgelopen 10 jaar zijn er prachtige rendementen gemaakt. De afgelopen 3 jaar al 100 miljard euro. We hebben wereldwijd het grootste fondsvermogen ooit, maar toch kunnen we al 10 jaar lang de pensioenen niet verhogen” zo verklaarde ABP-voorzitter Corien Wortmann de situatie. De pensioengerechtigden hebben daarentegen echter al jaren geen reparatie van hun pensioenen gezien, hetgeen natuurlijk een grof schandaal is !

WERK AAN DE WINKEL: Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: longfonds.nl/gezondelucht, Telegraaf 25-1-2021.

AFSCHAFFING VAN ALLE TOESLAGEN: Annemarie van Gaal pleitte in haar column vóór afschaffing van ALLE toeslagen. Wat Annemarie betreft slaat ze hiermee de spijker op zijn kop. “Het is volgens haar de enige juist weg om ellende zoals met de kindertoeslagaffaire te voorkomen. Het is verbazingwekkend dat er in Nederland miljarden worden rondgepompt aan kindertoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag om te voorkomen dat mensen door het bestaansminimum zakken. “Waarom krijgen de inkomens tot modaal niet gewoon een ruime, extra belastingvrije voet? Probleem opgelost en zonder hoge bureaucratische kosten.”.

SOMBER OVER KOOPKRACHT: Hoewel er een koopkrachtstijging van 1 % wordt voorspeld, geloven 84% van de 4.675 deelnemers aan de stelling van de dag in de Telegraaf d.d. 7-1-2021 niet dat ze er dit jaar op vooruit zullen gaan. “Alles wat je meer krijgt, halen ze aan de andere kant er weer heel dik vanaf” zo klinkt het.

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER WINKELLEEGSTAND BINNENSTAD

Leegstaande winkelpanden in Almelo

Almelo 25 mei 2021

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 3 mei 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over de winkelleegstand in de binnenstad. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen:

Vraag 1.

Welke initiatieven zijn er momenteel of worden ontwikkeld door de centrummanager om de ontwikkeling van de leegstand een halt toe te roepen?

Antwoord:

In Almelo kennen we een centrummanager die in dienst is van Centrum Almelo Aktief. Hij is de spreekbuis van ondernemers, adviseert het CAA en voert projecten en acties namens het CAA uit. Daarnaast hebben wij zelf een vastgoedregisseur aangesteld. Deze vastgoedregisseur is aanjager van vastgoedtransformatie in de binnenstad, in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen, de Grotestraat Noord en Zuid. Daarnaast voert hij de
leegstandgesprekken in het kader van de leegstandsverordening. Overigens heeft hij intensief contact met de centrummanager van CAA en de accountmanager detailhandel/horeca van ons ondernemersloket.

Vraag 2.

Heeft de centrummanager op basis van een prioriteitenlijst met de eigenaren die de leegstaande panden bezitten een gesprek gehad?

Antwoord:


Gesprekken met eigenaren van leegstaande panden worden hoofdzakelijk gevoerd door de vastgoedregisseur, in dienst bij de gemeente. Naar aanleiding van de leegstandsmelding wordt binnen vier weken een leegstandsgesprek gevoerd.

Vraag 3.

Hoe zorgt het college cq de centrummanager ervoor dat de eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor de leegstand?

Antwoord:


Tijdens gesprekken tussen de vastgoedregisseur en eigenaren worden de plannen met betrekking tot het leegstaande pand doorgesproken. Eigenaren die gesproken zijn, zijn gemotiveerd leegstand tegen te gaan en/of te transformeren. Indien nodig kan het college, op basis van de Leegstandverordening, handhavend optreden en/of ondernemers aandragen voor een leegstand pand/winkel. Eigenaren worden hierop gewezen. Zo ook wordt tijdens ieder gesprek gewezen op de mogelijkheid van gevelsubsidie, raambestickering of kunst in leegstaande etalages.

Vraag 4.

Voor het bereiken van onwillige eigenaren heeft de gemeente op 1 april 2020 een leegstandsverordening in het leven geroepen. Wat heeft deze leegstandsverordening intussen opgeleverd?

Antwoord:


De leegstandsverordening heeft er voor gezorgd dat wij in contact zijn gekomen met eigenaren van leegstaande panden en goed contact met hen zijn gaan onderhouden. Door de leegstandsverordening en de gesprekken die daaruit volgen merken eigenaren dat Almelo het serieus meent met de aanpak van winkelleegstand en hulpvaardig wil zijn richting eigenaren om bijvoorbeeld een pand om te zetten naar wonen. Ook de dienstverlening door de vastgoedregisseur wordt goed ontvangen. Daarnaast geven we richting door eigenaren in contact te brengen met potentiële huurders en gebruikers, te informeren over kansen in de markt, subsidiemogelijkheden etc.

Vraag 5.

Leegstand van winkelpanden lijkt gunstiger/voordeliger voor vastgoedeigenaren te zijn dan een nieuwe huurder erin met een lager huurbedrag. Het lijkt er op dat er voor vastgoedbedrijven geen enkele financiële prikkel is om leegstand van panden zo kort mogelijk te laten duren. Wat vindt u van deze constatering?

Antwoord:


Over de veronderstelling in uw vraag heeft het college geen mening.

Vraag 6.

In het coalitieakkoord 2018-2022 werd gesproken over het invoeren van een leegstandsbelasting om te zorgen voor die extra financiële prikkel. Kunt u uitleggen wat uw overwegingen op dit punt zijn om wel of niet een dergelijke leegstandsbelasting in te voeren?

Antwoord:


In het coalitieakkoord 2018-2022 is geen melding gemaakt van (het invoeren) een leegstandsbelasting.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

REACTIE:

De Partij Vrij Almelo heeft al in 2018 vragen gesteld aan wethouder financiën Alex Langius over aanpak leegstaande panden binnenstad:

Als het pand niet is verhuurd, maar ook niet bij de eigenaar zelf in gebruik is, bijvoorbeeld omdat het niet lukt om het pand te verhuren, kan het gebruikersdeel van de OZB niet worden geïnd. Ook levert leegstand nog belastingvoordeel op.

College programma 2018 -2022

In te zetten op een blijvend financieel herstel. De ChristenUnie wethouder Alex Langius krijgt de (prestigieuze) portefeuille Financiën.

De binnenstad wordt een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het instellen van een fonds voor gevelverbetering (in lijn met onze ideeën van de afgelopen periode).

Leegstand verder terugdringen door het instellen van een leegstandsverordening en striktere handhaving daarvan (de leegstandsbelasting zoals opgenomen in het CU verkiezingsprogramma).

Waarom laten ze een winkelpand zo lang leegstaan?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER LEEGSTAND WINKELPANDEN IN CENTRUM ALMELO

Almelo 2 mei 2021

Geacht college,

Steeds meer (politieke) partijen stellen vragen over de aanhoudende winkelleegstand in met name de Grotestraat-Noord. Dit geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Sinds november 2020 heeft de gemeente Almelo een nieuwe centrummanager gekregen. Deze centrummanager gaat in samenwerking met de winkeliersvereniging Centrum Almelo Aktief de leegstand te lijf. De manager is tevens een verbinder die alle partijen zoals de horeca, retail, pandeigenaren en de gemeente samen om tafel moet zien te krijgen.

Intussen neemt de leegstand tot grote ergernis van inwoners en politiek toe. De effecten van de corona maatregelen zorgen tevens de komende paar jaar voor een forse toename voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hoe willen we dat de Grotestraat-Noord als straat er in de toekomst uit gaat zien? Denk daarbij aan het type winkels dat gevestigd is in het gebied, het karakter van het gebied en de inrichting en de uitstraling van de panden.

Wij hebben de volgende vragen:

Vraag 1.

Welke initiatieven zijn er momenteel of worden ontwikkeld door de centrummanager om de ontwikkeling van de leegstand een halt toe te roepen?

Vraag 2.

Heeft de centrummanager op basis van een prioriteitenlijst met de eigenaren die de leegstaande panden bezitten een gesprek gehad?

Vraag 3.

Hoe zorgt het college cq de centrummanager ervoor dat de eigenaar zich verantwoordelijk voelt voor de leegstand?

Vraag 4.

Voor het bereiken van onwillige eigenaren heeft de gemeente op 1 april 2020 een leegstandsverordening in het leven geroepen. Wat heeft deze leegstandsverordening intussen opgeleverd?

Vraag 5.

Leegstand van winkelpanden lijkt gunstiger/voordeliger voor vastgoedeigenaren te zijn dan een nieuwe huurder erin met een lager huurbedrag. Het lijkt er op dat er voor vastgoedbedrijven geen enkele financiële prikkel is om leegstand van panden zo kort mogelijk te laten duren. Wat vindt u van deze constatering?

Vraag 6.

In het coalitieakkoord 2018-2022 werd gesproken over het invoeren van een leegstandsbelasting om te zorgen voor die extra financiële prikkel. Kunt u uitleggen wat uw overwegingen op dit punt zijn om wel of niet een dergelijke leegstandsbelasting in te voeren?

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

De tijd van handelen is gekomen

Lost een leegstandsverordening de leegstand op?

BEANTWOORDING VRAGEN OVER TOENAME VAN PATIËNTEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

30 april 2021

Gemeenten wordt aangeraden mensen met psychische kwetsbaarheid extra goed in de gaten te houden

Huisartsen en psychologen zien een toename van patiënten met psychische klachten. Door de coronapandemie raken mensen gestresst, uitgeput, overspannen, burn-out of depressief. 

Nu sociale afstand en thuisblijven vereist zijn, komen mensen in de problemen. Zeker voor eenzame ouderen die alleenstaand zijn heeft het grote gevolgen. Maar voor mensen die al angstig, gestrest, achterdochtig of eenzaam waren, door psychische problemen is de duisternis helemaal compleet. 

Enerzijds omdat ze de maatregelen niet begrijpen of kennen, anderzijds doordat het sociaal netwerk wegvalt of ernstig verkleind wordt. Een deel van deze mensen is in beeld bij de instanties, maar lang niet iedereen.

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zorg-patienten-met-psychische-klachten-in-helft-van-gevallen-achteruitgegaan/

Geachte heer de Olde,

Op 23 februari 2021 heeft u per mail schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die niet in beeld zijn bij instanties. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Heeft het college in beeld hoeveel inwoners van Almelo met psychische klachten door de corona maatregelen extra in de problemen komen?

Antwoord:

Behandeling van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen vinden plaats in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Wij beschikken niet over deze gegevens. Alleen in het geval dat inwoners met psychische problemen individueel worden begeleid, dagbesteding ontvangen of een indicatie hebben voor beschermd wonen, is de gemeente verantwoordelijk voor de voorziening. We zien hier echter in het algemeen geen toename van het gebruik van deze voorzieningen en er is ook geen sprake van zwaardere indicaties.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoeveel inwoners er zijn die wél klachten hebben maar die niet bekend zijn bij begeleidende organisaties? Zo ja, hoeveel zijn dat er? En zo nee, hoeveel van deze mensen blijven er dan onder de radar?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1. Overigens is het kenmerk van mensen die onder de radar blijven dat deze niet bekend zijn en dat daarom ook het aantal onmogelijk gegeven kan worden.

Vraag 3.

Hoe communiceert de gemeente met juist deze inwoners die onder de radar blijven?

Antwoord:

Juist omdat deze inwoners onder de radar blijven, is directe communicatie met deze doelgroep niet goed mogelijk. Communicatie verloopt dan ook via internet (websites van onder andere Almelo Sociaal en KomErbij Almelo) en de lokale media. Daarnaast vragen we professionals in de zorg, buren, het sociale netwerk maar ook mensen die beroepsmatig in contact komen met inwoners die mogelijk zorg nodig hebben (zoals de politie) dit te melden bij het Klantcontactcentrum of onze wijkteams.

Vraag 4.

Een grote groep kwetsbare ouderen die thuiszitten zijn slecht in beeld. Zijn er vaste afspraken gemaakt over een coronacheck bij huisbezoeken door de wijkverpleging?

Amtwoord:

Hierover zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de wijkverpleging. In het algemeen zijn afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om hulp tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk te continueren en daar waar dat niet kan te melden bij onze medewerkers in de wijkteams. Een aantal grote aanbieders die wij hebben gecontracteerd voor het leveren van zorg en ondersteuning, draagt in Almelo ook zorg voor de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen zijn zodoende op de hoogte van het melden van schrijnende situaties bij de gemeente.

Vraag 5.

Wat doet het college om ervoor te zorgen dat niemand in Almelo de dupe wordt van dezecrisistijd?

Antwoord:

In meer of mindere mate wordt iedere inwoner geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de meest kwetsbare inwoners hebben we afspraken gemaakt met aanbieders van zorg en ondersteuning om de hulp zo veel mogelijk te continueren. Soms kan de aanbieder voor de meerkosten van het leveren van een alternatieve vorm van hulp een beroep doen op de gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven van KomErbij Almelo in het kader van het bestrijden van eenzaamheid.

Vraag 6.

Is er in Almelo een centraal meldpunt waar mensen hun zorgen over inwoners kunnen melden?

Antwoord:

Als mensen zich zorgen maken over inwoners van de gemeente Almelo, kunnen zij zich meldenbij het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0546 – 541111 of gemeente@almelo.nl. Zorgen over inwoners kunnen altijd gemeld worden, ook los van de coronacrisis.

Wij gaan er van uit uw vragen hiermee afdoende beantwoord te hebben.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

ANTWOORD OP VRAGEN FRACTIE PARTIJ VRIJ ALMELO INZAKE AARDGAS ALS DUURZAME BRANDSTOF

29 april 2021

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Maar ja. Als we de bossen kappen en die in de biomassa-centrale gooien en dan op die plek het vol zetten met zonnepanelen en windmolens, dan helpen we de natuur daar natuurlijk ontzettend mee.

Antwoord op vragen fractie Partij Vrij Almelo inzake aardgas als duurzame brandstof

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heer De Olde,

In uw brief d.d. 6 april jl. stelt u een aantal vragen over aardgas als duurzame brandstof.

Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

Antwoord:


Het college volgt het standpunt van het ministerie van Economische Zaken: “In Europa werken we toe naar 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat verandert niet. Wel wordt in de EU gewerkt aan de zogenoemde taxonomie, een kader waarmee bepaald wordt of private investeringen als duurzaam gelabeld mogen worden. De duurzaamheid van aardgas is een gevoelig onderwerp omdat sommige EU landen nog van steen- en bruinkool af moeten. Nederland is verder in de energietransitie en in onze context blijft het belangrijk om van het aardgas af te gaan. Nederland zet in op een zo ambitieus mogelijke invulling van de Europese taxonomie en daarbij pleiten wij voor een wetenschappelijke basis voor de kaders die bepalen wat wel of niet als duurzaam gezien wordt”. Overigens is onlangs bekend geworden dat de Europese Commissie gasgestookte energiecentrales voorlopig niet gaat opnemen in een lijst met duurzame investeringen van de Europese Unie.

Vraag 2.

Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Landen als Duitsland en Polen verwarmen veelal nog op kolen en/of stookolie. Aardgas is in vergelijking met deze brandstoffen milieuvriendelijker. Echter de landen die nu overstappen op aardgas zijn zich ervan bewust dat aardgas geen eindstation is. Ook die landen zullen op termijn moeten overstappen op duurzame bronnen.

Vraag 3.

Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

Antwoord:


Nee, de Europese Commissie wijst aardgas voorlopig niet aan als duurzame brandstof. Daarnaast heeft de gemeente vanuit het nationale Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Alle gemeenten hebben zich via de VNG aan het Klimaatakkoord gecommitteerd. Het doel is om uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken.
In Almelo onderzoeken we of en zo ja hoe we woningen en andere gebouwen aardgasvrij kunnen maken conform de door de gemeenteraad op 1 september 2020 vastgestelde Warmtevisie Almelo.

Vraag 4.

Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

Antwoord:


Zie antwoord 1, de Nederlandse context is anders dan in andere landen.

Vraag 5.

Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning?

Antwoord:

Gegevens met betrekking tot aardgasvrije bestaande- en nieuwbouw zijn niet voorhanden binnen de gemeente Almelo. Ook gegevens met betrekking tot particuliere investeringen in aardgasvrije woningen zijn niet bekend. Wel kunnen wij u melden dat alle woningen waarvoor na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd aardgasloos zijn gebouwd.

Vraag 6.

Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

Antwoord:


Op 1 juli 2018 is de gewijzigde Gaswet in werking getreden. De wijziging houdt in dat de aansluitplicht voor aardgas is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat netbeheerders na 1 juli 2018 geen nieuw te bouwen woningen of gebouwen meer mogen aansluiten op het aardgasnet. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsbrief d.d. 16 juli 2018, hierbij is tevens de raadsmotie ‘Gasloze wijken’ d.d. 29 juni 2017 betrokken.

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze documenten:Stemuitslag-motie-11-Gasloze-wijken-1Download

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5226293/brussel-taxonomie-regels-investeringen-duurzaam-gas-kernenergie

Wat is nóg idioter dan 1000 huizen per dag van aardgas afkoppelen?

Nederland van het gas af? Daar zou ik mijn geld niet op zetten

BEANTWOORDING VRAGEN AAN COLLEGE B&W HULP “VERWARDE PERSONEN”

14 april 2021

Wanneer is iemand met verward gedrag ook een verward persoon?

De informatie-uitwisseling tussen organisaties kan beter. Na een verblijf in de cel of een overnachting bij de hulpverlening worden deze mensen veelal weer pardoes op straat gezet, vaak zonder betrokken instanties te waarschuwen. Dat is vragen om nieuwe problemen. De politie pakt de overlastgever weer op, zet hem een half uur achter een kopje thee. Soms wordt er nog een psychiater bijgehaald, maar die ziet dan een inmiddels gekalmeerd persoon. Hup de straat weer op en de cyclus begint opnieuw.”

Behandeld door S. Straatman
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Partij Vrij Almelo inzake personen met verward gedrag

Geachte heer De Olde,

Namens Partij Vrij Almelo heeft u schriftelijke vragen aan ons gesteld met betrekking tot de opvang van mensen met verward of onbegrepen gedrag.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Uit berichtgeving blijkt dat het aantal mensen met verward cq onbegrepen gedrag jaarlijks stijgt. Zo ja, klopt dit bericht en wat is de status in onze gemeente?

Antwoord:

Landelijk stijgt het aantal meldingen over personen met verward gedrag (zogeheten E33-meldingen) al jaren, zo ook in Almelo. Echter het afgelopen jaar lijkt dit aantal in Almelo te zijn gestabiliseerd: het aantal E33-meldingen in Almelo is in 2020 (735) nauwelijks gestegen in vergelijking met 2019 (731).

Vraag 2.

Welke organisaties zijn bezig met de aanpak, in welke rol en met hoeveel mensen?

Antwoord:

Er zijn meerdere organisaties betrokken bij de aanpak. Denk aan de politie waar meldingen over incidenten met mensen met verward binnen komen, het meldpunt verward gedrag Twente (uitgevoerd door de GGD), behandelaren van bijvoorbeeld de GGZ van de Dimencegroep, hulpverleners die outreachend werken binnen bemoeizorg, de gemeente (adviseurs van de teams in onze uitvoering Sociaal Domein en team Veiligheid) tot en met welzijnsorganisaties die preventief werken. Ook Ambulance Oost is bijvoorbeeld betrokken bij het project Streettriage en het Openbaar Ministerie als het gaat om de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). Het aantal mensen is niet te kwantificeren omdat de medewerkers van de genoemde organisaties zich met velerlei thema’s bezighouden, waaronder personen met verward gedrag.

Vraag 3.

Kan het college aangeven of alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld zijn? Zo ja, wat is het precieze aantal en op welke manier worden deze mensen behandeld?

Antwoord:

Voor het aantal meldingen in Almelo, zie ons antwoord op vraag 1. De gemeente werkt met een integrale aanpak en een monitor om van incidentmeldingen in beeld te brengen wat de achterliggende problematiek is en welke aanpak daarbij passend is. Elke melding wordt onderzocht en doorgezet voor passende vervolgzorg. Dit blijft maatwerk en wordt onder andere in de beoordeling bepaald of er sprake is van acute crisis, mate van gevaar van de persoon met zorgwekkend en/of verward gedrag voor zichzelf of de omgeving en de bereidheid van betreffende persoon tot het aanvaarden van zorg. De gemeente is wel deels afhankelijk van signalen en meldingen, waardoor het niet mogelijk is om alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld te hebben. Denk hierbij aan zorgmijders zonder een sociaal netwerk die geen overlast of incidenten veroorzaken.

Vraag 4.

Is het college bereid om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van meldpunten te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij hebben geen signalen ontvangen dat de bestaande meldpunten niet toegankelijk of niet (voldoende) bereikbaar zijn. In het kader van de invoering van de WvGGZ is in 2019 juist geïnvesteerd in het verbeteren van de mogelijkheden om melding te maken van personen met verward gedrag in de vorm van een regionaal meldpunt verward gedrag. De lokale
zorgstructuur is goed aangesloten op het meldpunt en zij weten elkaar goed te vinden.

Vvraag 5.

Welke mogelijkheden zijn er om een melding te doen over niet acute situaties rond personen met verward gedrag?

Antwoord:

Voor niet-acute situaties kan er door iedereen gemeld worden bij: Het Meldpunt verward gedrag Twente, uitgevoerd door de GGD (https://www.ggdtwente.nl/pu bl iek/toezicht-advies-en-zorg/meld punt-verward-gedragtwente). En bij Bemoeizorg, uitgevoerd door o.a. Avedan, Tactus, Dimence (https://www.avedan.nl/gemeentepagina/bemoeizorg-almelo/). Daarnaast kunnen signalen/vermoedens van personen met verward gedrag worden gedeeld met het wijkteam, consulent van een woningcorporatie, wijkagent, wijkregisseur, etc. In veel gevallen zullen zij doorverwijzen naar het regionale meldpunt.

Vraag 6.

Vindt u niet dat er beter naar de familie moet worden geluisterd zodat er een procedure kan worden opgestart voor verplichte zorg?

Antwoord:

Vanaf de invoering van de Wet verplichte GGZ kunnen familieleden en naastbetrokkenen een melding doen om een onderzoek tot het eventueel inzetten van verplichte zorg te starten. Familie kan een melding doen bij het meldpunt, op basis waarvan een triage plaatsvindt of er bijvoorbeeld een zorgmachtiging nodig is. Gedurende het onderzoek zijn er ook meer
mogelijkheden voor familieleden en naastbetrokkenen om hun inbreng te geven.

Vraag 7.

Is de opvang van personen met verward gedrag direct na de incidentmeldíng goed geregeld? Wiens verantwoordelijkheid is het dat dit goed geregeld is?

Antwoord:

Bij een incidentmelding wordt een beoordeling gemaakt door een deskundige of er sprake is van een acute crisis, of de persoon of de omgeving gevaar lopen en of een opname nodig is. Ook als er geen sprake van acute crisis of gevaar is, kan alsnog besloten worden om een zorgmachtiging aan te vragen. Ook als er geen zorgmachtiging wordt
aangevraagd of wordt afgegeven, wordt vervolgzorg aangeboden. Hierbij worden de mogelijkheden wel begrensd door de bereidheid van de persoon om deze zorg te aanvaarden. De regie rond incidentmeldingen ligt bij het Meldpunt Verward gedrag Twente.

Vraag 8.

Welke maatregelen is het college bereid te nemen om de noodzakelijke zorg betreft verwarde personen in onze stad op dit punt te borgen?

Antwoord:

Het college heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om zorg voor mensen met verward gedrag te (laten) organiseren, waarmee een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is gerealiseerd, samen met de ketenpartners.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.trimbos.nl/kennis/verward-gedra-hulp-verwarde-

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE B & W. AARDGAS ALS DUURZAME BRANDSTOF

3 april 2021

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Wij hebben de volgende vragen:


1. Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

2. Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

3. Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

4. Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

5. Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning? 

6.Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

https://vng.nl/artikelen/gasvrije-woningen-meer-co2-uitstoot

VRAGEN AAN B&W OVER STROOIBELEID GEMEENTE ALMELO’

Meldingen dat fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden

Almelo 11 februari 2021

Geacht college,

Almelo is bedekt geraakt onder een dik pak sneeuw. Door de mannen en vrouwen van de gemeente is er sindsdien hard gewerkt om de overlast te beperken. Wij hebben veel waardering voor deze inzet.

De Partij Vrij Almelo heeft echter ook, samen met de inwoners van Almelo, moeten constateren dat doorgaande autowegen inmiddels weer redelijk begaanbaar zijn, terwijl de fietsers en wandelaars op veel plaatsen nog steeds door hopen sneeuw moeten ploeteren.

We krijgen meldingen dat veel fietsers en wandelaars last hebben van gladde, besneeuwde, stoepen en paden.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte dat bij gladheid het oppassen is geblazen op het fietspad. En dat mensen om vallen te voorkomen met de fiets aan de hand moeten lopen?
 2. Waarom rijden ook kleine trackers voorzien van borstels, schuivers en zoutstrooi installatie niet of vrijwel niet op fietspaden en stoepen?
 3. Niet alleen grote maar ook kleine trackers rijden op wegen voor auto’s zodat het weggeschoven sneeuw op de fietspaden deels op de stoep terecht komt. Waarom is dat?
 4. Door de vorst wordt het op de stoep en fietspaden aanwezige sneeuw keihard zodat het voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke onderneming is om in tijden voor de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn.
  Wat is de reden dat autowegen wel sneeuwvrij worden gemaakt en fietspaden en voetgangerspaden niet?
 5. Welke wijzigingen gaat het college in het beleid en het draaiboek gladheidbestrijding nemen om deze problemen in de toekomst te voorkomen?
 6. De beleving van veel mensen is dat er bezuinigd wordt op het strooien van zout. klopt dat?
 7. Hoeveel kilometer heeft het collegebestuur de afgelopen week met de fiets afgelegd sinds de sneeuwval? En vond u het fietsen gemakkelijk op de Almelose fietspaden?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

VRAGEN AAN COLLEGE B&W KINDERMISHANDELING TIJDENS DE EERSTE LOCKDOWN

Onderwerp: Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown

Almelo, 3 februari 2021

Geacht college,

Tijdens de eerste lockdown, is het aantal slachtoffers van kindermishandeling fors gestegen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden. – rapport Kindermishandeling –


Het gaat om 40.000 kinderen. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen. Nu we opnieuw in een lockdown zitten, zijn de zorgen om kwetsbare kinderen groot. 

Dat de scholen dicht zijn, heeft verregaande consequenties voor kinderen met een lastige thuissituatie. Normaal gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl mishandeling het afgelopen jaar al fors toenam.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit landelijk onderzoek? 

2. Kunt u aangeven of in Almelo een toename is geweest van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown?

3. Kunt u aangeven of en in hoeverre de in dit onderzoek omschreven factoren van toepassing zijn binnen de gemeente Almelo? 

4. Is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien? Zo niet, dan zien wij daar graag uw motivatie voor. 

5. Heeft u, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier? Zo ja, wat is de oorzaak dat deze groep tijdens de corona maatregelen over het hoofd werd gezien?   

6. Bent u bereid om zich gedurende de huidige, en eventuele toekomstige, lockdown periode extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners? Zo ja, kunt u aangeven waar die extra inzet uit bestaat? 

7. Wat kunnen we, ook buiten de crissistijd, voor deze kinderen doen? Zolang er geen sluitende oplossingen voor zijn, moeten we het er als samenleving in elk geval over hebben.

We zien de beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. BUREN WORDEN TURELUURS VAN GEKRAAI HAAN

Hanengekraai

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo
Behandeld door D.A. Cohen

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake geluidsoverlast kraaiende haan

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 17 december 2020 heeft u namens de Partij Vrij Almelo vragen gesteld over geluidsoverlast door een kraaiende haan in de wijk Schelfhorst.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Welke regels van de APV zijn in deze van toepassíng?

Antwoord:

De volgende artikelen uit de Algemeen plaatselijke verordening kunnen van toepassing zijn op een situatie van geluidshinder door dieren: artikel 2:60, artikel 4:6 en artikel 4:6a

Vraag 2.

Kent u het geluid dat Hanen maken?

Antwoord:

Ja.

Vraag 3.

Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Er zijn geen specifieke normen vastgesteld voor hanengekraai. Uitgangspunt zijn de algemene normen in het kader van hinder. Daarvoor hanteren wij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze normen zijn opgesteld voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. In ons gebiedsgericht geluidsbeleid zijn daarnaast per
gebiedstype ambitiewaarden opgenomen.

Vraag 4.

Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?

Antwoord:

Hiervoor sluiten wij aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat wil zeggen een Lmax van 60 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 5.

Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?

Antwoord:

Ten aanzien van het Lmax verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4.
Ten aanzien van het equivalente geluidniveau (het LAeq: het over de tijd gewogen gemiddelde geluidniveau) hanteren wij gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en ons gebiedsgericht geluidsbeleid een waarde van 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 6.

Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?

Antwoord:

Wij achten het voorstelbaar dat geluidshinder in de nachtelijke periode als hinderlijk wordt ervaren en impact heeft op het woongenot van bewoners.

Vraag 7.

Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Dan wel een minimale afstand van ,bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

In de APV zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op hinder door landbouwhuisdieren. Hierin zijn geen afstandseisen opgenomen maar wordt uitgegaan van de mate van hinder. Het opnemen van afstandseisen heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige systematiek en kan tot verwarring leiden over het kader dat van toepassing is. Daarnaast blijkt uit literatuurstudies en metingen dat het verschil in luidheid van dieren van dezelfde diersoort onderling erg groot kan zijn. Het is overigens in situaties van hinder of overlast tussen buurtbewoners altijd van groot belang dat mensen hierover in eerste instantie met elkaar in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Vraag 8.

Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen ín de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Nee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester.

BEANTWOORDING VRAGEN AAN COLLEGE B&W ALMELO OVER 5G ZENDMASTEN

5G zendmast Foto: Hans van der Burg

Aan de fractie Partij Vrij Almelo, ter attentie van de heer De Olde

Behandeld door H. Stegehuis 19 januari 2021

Onderwerp: antwoord op vragen inzake 5G

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 28 december jongstleden stelt u een aantal vragen over 5G in Almelo. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

De Partij Vríj Almelo vraagt zich af welk beleid het college hanteert in Almelo inzake 5G zendmasten ter voorkoming van gezondheidsrisico’s door Elektro Magnetische Velden.

Antwoord:

De verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van 5G zijn beperkt. Wij volgen het Nationaal Antennebeleid en conformeren ons aan het Antenneconvenant dat de VNG met de mobiele netwerkoperators heeft gesloten. Hierin zijn regels opgenomen met betrekking tot de plaatsing
van antennes en handhaving van de gezondheidsaspecten van 5G.

Tevens stelt de gemeente Almelo momenteel een ruimtelijk-technisch Beoordelingskader voor de plaatsing van 5G-antennes op, als lokale
aanvulling op het Antenneconvenant. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afstand tussen antennes en gevoelige bestemmingen zoals woningen.

Zie: https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/informatie-voor-gemeenten

Vraag 2.


Zijn er al meerdere 5G zendmasten geplaatst in Almelo en zo ja waar?”

Antwoord:

Neen, er zijn recent geen nieuwe zendmasten geplaatst, wel worden bestaande zendmasten gebruikt voor het installeren van 5G-antennes. Informatie over deze zendmasten in Almelo kunt u vinden op:

https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Vraag 3.


Zijn er al toestemmingsbesluiten voor 5G zendmasten in Almelo en buiten Almelo op 650 meter afstand of minder van de buitenkant van de gemeentegrens genomen dan wel aangevraagd? Zo ja, welke data was dat en op welke wijze zijn omwonenden op de meeste passende wijze daarover geïnformeerd?”

Antwoord:

Er is recent een aanvraag ingediend voor een nieuwe zendmast op een industrieterrein aan noordkant van Almelo. Indien deze aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning wettelijk moeten worden verleend. Zodra het Almelose Beoordelingskader is vastgesteld —uiterlijk in maart 2021 -moeten aanvragen daar ook aan worden getoetst, alsmede aan het nationale antennebeleid en het Antenneconvenant.

Vraag 4.


Zijn er 5G zendmasten geplaatst op minder 650 meter afstand van inwoners van Almelo. Zo ja waar?”

Antwoord:

Er staan op dit moment een 19-tal zendmasten met 5G in Almelo, dit zijn bestaande 4G masten die nu ook gebruikt worden voor 5G. Enkele zendmasten staan op of bij bedrijventerreinen, het merendeel staat in of nabij woonwijken op minder dan 650 meter afstand van woningen.
Ons antwoord bij vraag 5 sluit hier op aan.

Vraag 5.


Welke minimale afstandseisen tussen een G5 zendmast en inwoners van Almelo hanteert het colege en kunt u de raad híerover meer uitleg geven hoe het gezondheidsrisíco in relatie met de Almelose 5G zendmasten in elkaar steekt. En welke garantie het college geeft dat gezondheidsrisico’s zich hier zullen voordoen bij inwoners van de gemeente Almelo bij 5G zendmasten.


Antwoord:

Het Agentschap Telecom doet voortdurend metingen met betrekking tot veldsterktes en is belast met de handhaving van de blootstellingslimieten. Gelet op de spreiding van de bestaande (hoge) zendmasten over Almelo (nodig voor 4G-dekking) valt heel Almelo onder het bereik hiervan. Dit geldt
straks ook voor 5G. Voor 5G zijn —behalve de grote zendmasten -echter ook nog meerdere kleine antennes nodig, de zogenaamde “Small Cells”.

Hierbij is het van belang dat er afstand wordt gehouden tussen antennes en gevoelige bestemmingen/woningen. Dat gaan we regelen in ons Beoordelingskader 5G. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid in de bijgevoegde factsheet “Verschillen tussen 4G en 5G, antwoorden op veel gestelde vragen”

https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes

Vraag 6.


De blootstellingslimieten variëren dan tussen de 39 V/m en 67 V/m.
Zijn er inwoners van Almelo die b/ootgesteld worden aan waarden die liggen tussen de 0,5 en de 39 V/m? Zo ja, welke adressen en of straten betreft het?

Antwoord:

Uit de hierboven vermelde factsheet blijkt dat de hoogst gemeten veldsterktes in de periode 2006 – 2019 in kaart zijn gebracht door het Agentschap Telecom. Uit de analyse blijkt dat de elektromagnetische veldsterkte stabiel laag is. In de periode 2006 – 2019 is de veldsterkte gemiddeld slechts gering toegenomen. De internationaal vastgestelde limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m.

Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterktes dan deze limiet. Er is daarbij rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Deze maximale blootstellingslimiet van 61 V/m is een factor 50 lager dan de maximale grenswaarde, dat wil zeggen de internationaal vastgestelde waarde waarboven gezondheidsrisico’s kunnen optreden.

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie in Nederland liggen allemaal onder die blootstellingslimiet en zijn dan vaak nog 10 keer lager. Voor de totale blootstelling aan elektromagnetische velden geldt dat ook in Almelo de blootstellingslimieten niet mogen worden overschreden.

Zo gauw ons lokale Beoordelingskader 5G gereed is komen wij met een informerende brief naar de raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders yin Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F. van Ardenne. J.Gerritsen

MONDELINGE VRAGEN RAADSVERGADERING DINSDAG 19 JANUARI 2021

Raad Almelo

De raad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen voor oudere woningeigenaren te bevorderen. De raad is geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Daarbij gaf het college aan dat zij met een beschikbaar budget meerdere stimuleringsmogelijkheden voor verschillende doeleinden in één proces willen oppakken. Naast deze aangekondigde doeleinden stelt het college voor het verbeteren en verduurzamen van particuliere woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier eveneens te stimuleren met een regeling.

Bij de uitwerking van de regelingen bleek dat bij het opstellen van één integrale regeling voor deze doeleinden niet realiseerbaar is. Het college stelt daarom voor een drietal stimuleringsregelingen vast te stellen, waarmee wij bovenstaande ontwikkelingen met betrekking met particuliere woningen en woningeigenaren in Almelo willen stimuleren:

(1) een verordening voor ‘toekomstbestendig wonen’ om langer zelfstandig en zelfredzaam wonen en verduurzamen te stimuleren;

(2) een verordening ‘starterslening’ om starters een kans te bieden op de woningmarkt en jongeren te binden aan de gemeente;

(3) een verordening ‘woningverbetering en -verduurzaming’ voor verbetering van woningen van woningeigenaren in de wijk Nieuwstraatkwartier.

Reactie Partij Vrij Almelo:

Voorzitter,

Het college legt aan de raad drie verordeningen voor ter goedkeuring.
Het gaat over het verstrekken van geldleningen aan;
⦁ Jongeren;
⦁ Ouderen;
⦁ bewoners van het Nieuwstraatkwartier.

De drie geldleenverordeningen hebben eenvoudig weergegeven, betrekking om het wonen gemakkelijker en comfortabeler te maken:


⦁ Starters helpen aan een extra geldlening om een woning te kunnen kopen op de woningmarkt in Almelo.
⦁ En ouderen een lening geven om hun bestaande huis te verbouwen tot een toekomstbestendige woning.
⦁ Geldlening aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier voor woningverbetering.

De Partij Vrij Almelo heeft daar wel vragen over.


1. Jaagt de starterslening de huizenprijzen niet verder op en dan zijn we weer terug bij af? Er komt met de starterslening immers meer geld beschikbaar, en verkopers ruiken dat op grote afstand !


2. Als ouderen hun huis verbouwen met een zelfstandige kamerverhuur om een jongere in huis te nemen, mag dat weer niet volgens het Parapluplan. Deze ’’toekomstbestendige-woningverbetering-lening’’ conflicteert met de regels van het Parapluplan. Hoe kijkt het college daar tegen aan?


3. Partij Vrij Almelo vind het oneerlijk als geldleningen voor woningverbetering uitsluitend wordt toegekend aan bewoners van het Nieuwstraatkwartier. Heeft het niet de voorkeur dat die geldlening voor alle inwoners van Almelo beschikbaar wordt gesteld? De Partij Vrij Almelo vindt van wel.

4. Voor zover Partij Vrij Almelo kon nagaan, ontbreken in de drie verordeningen een zogenaamde hardheidsclausule? Is het niet verstandig om dat op te nemen?

Tot zover onze bijdrage.

BETALEN WIJ DE GOUDEN PORSCHE AAN ZONNEPARKBOEREN?

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Almelo 16 januari 2021

Geachte College,

U kent onze standpunten betreft de bouw van zonnevelden of windmolens in de omgeving van Almelo.

De energietransitie komt op gang en neemt ongewenste vormen aan. De Partij Vrij Almelo ziet gouden Porsches betaalt via subsidie aan zonneparken. Van serieuze bewonersparticipatie lijkt geen sprake. Hoe gaat het college hiermee om. En hoe zit het met het zonnepark in Aadorp in elkaar. Wij vinden dat Almelose inwoners door het college actief betrokken moeten worden en mee moeten delen in de winst die deze zonneparken en windmolenparken met zich meebrengen.

De Partij Vrij Almelo heeft daarover de volgende vragen:

Vraag 1
Wat zijn precies de eisen van bewonersparticipatie? En kunt u precies uitleggen hoe bewonersparticipatie in de praktijk vorm behoort te krijgen?

Vraag 2.
Op welke wijze worden inwoners van Almelo betrokken bij de tot totstandkoming van de energietransitie met inachtneming van de bedoelde en beoogde eisen van bewonersparticipatie?

Vraag 3
Hoe en op welke wijze kunnen omwonenden van huidige en toekomstige zonneparken meedelen in de jaarlijkse financiële winsten die deze zonneparken en windmolens opleveren en wat is het gemeentelijk beleid in deze bij de afgifte van vergunningen aan dit soort projecten?
Op welke punten wordt bij schending van de eisen van bewonersparticipatie door uw college geen vergunning verleend? Met andere woorden, aan welke eisen moet aan burgerparticipatie zijn voldaan alvorens het college een vergunning voor een zonnepark of windmolenpark verleent?

Vraag 4
In Aadorp is al een heel groot zonnepark gerealiseerd. Is het college tevreden over de wijze waarop bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden op de wijze die de regering bedoeld heeft? En zo nee waarom niet? Zo ja, hoe zit dat dan in elkaar en wilt u dan de informatie zo aanleveren dat Partij Vrij Almelo op basis daarvan de conclusie kan trekken dat bewonersparticipatie al dan niet correct heeft plaatsgevonden? En welke omwonenden worden er financieel beter van, van het zonnepark bij Aadorp en kunt u het financieel voordeel dan precies uitleggen hoe dat voordeel dan in elkaar steekt?

Vraag 5
Kan het college vergunningen afgeven voor zonneparken en energietransitie zonder dat omwonenden financieel er beter van worden? En over welke omwonenden hebben we het dan? Welke omwonenden krijgen wel geld en wie niet?

Vraag 6
Als een zonnepark wordt gerealiseerd, hoe worden omwonenden dan precies betrokken en geïnformeerd? En kan die burgerparticipatie beter? en zo ja op welke wijze dan?

Graag zouden wij genoemde vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij Vrij Almelo

Marcel Middelkamp bij het Hof van Justitie (Europese Unie)

15 januari 2021

De secretaris van Partij Vrij Almelo heeft in zijn dagelijkse baan als milieujurist wel wat veroorzaakt.

De Partij Vrij Almelo is wel blij met zijn kennis en inzicht en waar we in Almelo ook direct mee te maken hebben.

De uitspraak van het EU-Hof is ook voor de gemeente Almelo direct bindend. Maar hoe groot is dan de impact van de rechtszaak die hij gewonnen heeft? Bijna alle advocaten praten er over.

Ik vroeg Marcel Middelkamp enkele belangrijke publicaties van zijn overwinning op een rijtje te zetten.

Harry de Olde

……………………………………………………………………………………………………………………………….

. . .  Nederlanders is jarenlang ten onrechte de toegang tot de rechter ontzegd.

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/podcast-nederlands-bestuursprocesrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus

The long-awaited judgment following the conclusion of A-G Bobek

https://www.nautadutilh.com/en/information-centre/news/the-long-awaited-judgment-following-the-conclusion-of-a-g-bobek

. . . buitengewoon belangrijk arrest gewezen dat consequenties heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht en voor de Raad van State uitgezette jurisprudentielijnen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/hekkelman-advocaten-notarissen/nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in.15795812.lynkx

. . .  Het arrest heeft mogelijke grote gevolgen voor de toepassing van artikel 6:13 Awb in milieukwestiesties.

Artikel 6:13 Awb deels in strijd met het Verdrag van Aarhus – gevolgen voor de praktijk in het milieurecht

. . . . Deze uitspraak zou de al jaren als een gegeven beschouwde Nederlandse rechtspraktijk flink op kunnen
schudden.

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus

. . Indien het Hof de conclusie van de A-G volgt, heeft dat grote gevolgen . . .

https://www.nysingh.nl/blog/geen-zienswijze-toch-ontvankelijk-beroep/

EU-Hof: Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhus over toegang en
inspraak bij milieuzaken

https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-nederlands-bestuursprocesrecht-op-onderdelen-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus-over-toegang-en-inspraak-bij-milieuzaken?redirect=%2Fecer%2Fnieuws%3Fp_p_id%3Dnl_worth_article_search_portlet_ArticleSearchPortlet_INSTANCE

. . . De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

https://ecer.minbuza.nl/-/a-g-deelname-aan-eerdere-miieu-inspraak-als-voorwaarde-voor-later-beroep-op-de-rechter-strookt-niet-met-verdrag-van-aarhus

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx

https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarh

https://www.njb.nl/nieuws/personenfuik-in-nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-verdrag-van-aarhus/

Een potentiële bom onder het bestuursrecht?

De toekomst van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en artikel 6:13 Awb. Verdrag van Aarhus

https://www.recht.nl/nieuws/milieurecht/

15.01.2021
Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Verdrag van Aarhushttps://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29

Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende, als het  Verdrag van Aarhus  van toepassing is.

Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter.
Dit oordeel van het Europese Hof van Justitie betekent dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op deze onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus, dat burgers en algemeen-belangorganisaties inspraakrechten en rechten op toegang tot de rechter verschaft op het gebied van besluiten over milieuzaken.

https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2021:7 Recht.nl

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/hof-van-justitie-nederlands-bestuursprocesrecht-is-op-onderdelen-in-strijd-met-het-verdrag-van-aarhus/ (NautaDutilh.com)

Nederlands bestuursprocesrecht op onderdelen in strijd met Europees recht (Hekkelman.nl)

Personenfuik 6:13 Awb. Hof van Justitie acht personenfuik 6:13 Awb voor milieuorganisaties in strijd met Verdrag van Aarhus (Blogomgevingsrecht.nl)

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Personenfuik-in-Nederlandse-omgevingsrecht-in-strijd-met-Verdrag-van-Aarhus.aspx (Rechtspraak.nl)

https://www.nysingh.nl/blog/milieuorganisaties-geen-zienswijze-toch-ontvankelijk/ (Nysingh.nl)

De weg ligt open voor beroepen van milieuorganisaties (GCA.nl)

https://www.akd.eu/nl/insights/belangrijk-arrest-van-het-hof-bij-milieuzaken-is-de-toegang-tot-de-rechter-ruimer-dan-het-nederlands-recht-voorschrijft (AKD.eu)

https://kvdl.com/artikelen/te-laat-met-zienswijze-geen-probleem-bij-milieubesluiten (KvdL.com)

https://www.vbk.nl/sites/default/files/documents/Marketing/Legal%20Updates/20210202%20Europees%20Hof%20van%20Justitie_nationaal%20bestuursprocesrecht%20in%20strijd%20met%20het%20Verdrag%20van%20Aarhus.pdf (VBK.nl)

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1503450/Almelose-hbo-jurist-corrigeert-Raad-van-State-Burgers-is-jarenlang-onrecht-
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter