Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Activiteiten 2018
9 november 2018
COSBO THEMABIJEENKOMST OVER: “ LANG ZULT U WONEN IN UW EIGEN HUIS, MAAR HOE?”

Bijeenkomst COSBO in ‘De Schouw’ aan de Kerkplein 3 te Almelo

Op 8 november vond er een een themabijeenkomst plaats van de COSBO Adviesgroep over:  “ lang zult U wonen in uw eigen huis, maar hoe?” De beleidsadviesgroep Wonen, organiseerde deze informatiebijeenkomst samen met Zorgbelang Overijssel . De Beleidsadviesgroep Wonen heeft in de afgelopen jaren al een tweetal projecten uitgevoerd. Zo is er in 2016 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over “Lang zult U wonen”. Hierbij is voorlichting gegeven over mogelijkheden voor aanpassing in woningen en is ook stil gestaan bij de situatie van de woning wanneer je te maken krijgt met een partner die aan dementie lijdt.

In 2017 is een symposium georganiseerd over het thema Levensloopbestendig wonen. Dit symposium is afgesloten met een manifest. De gemeente Almelo en de 2 Almelose woningbouwcorporaties hebben dit manifest unaniem onderschreven. Maar nog steeds blijft het een noodzaak na te blijven denken over het feit dat wij allemaal langer in onze woning moeten blijven wonen. Wat kunnen en moeten we nu al preventief doen, wat is er allemaal nodig en mogelijk, maar ook: wat gebeurt er wanneer we te maken krijgen met een beperking en we afhankelijk worden van de Zorg.

Deze middag werd informatie gegeven aan senioren, die langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Door die informatie hopen we dat senioren tijdig gaan nadenken wat dit voor hen betekent.

De Partij Vrij Almelo was hierbij aanwezig en stelde de nodige vragen.

Partij Vrij Almelo (PVA)

6 september 2018

WAT IS ER TOCH AAN DE HAND?

NPO uitzending “Broodje Bij de Brug”, Aadorp

Wat is er toch aan de hand? Zaken doen met de gemeente Almelo is niet de beste optie. Veel Almelose burgers en ondernemers krijgen dat vroeg of laat door.

Als raadslid voor de Partij Vrij Almelo begrijp ik niet goed waarom het college soms zo moeilijk kan doen. De kloof tussen burger en politiek is al jarenlang onderwerp van discussie. Maar een kloof die minder aan bod komt, is de kloof tussen politiek en ondernemers.

Ondernemen en politiek lijken vaak  twee gescheiden werelden met een hoge muur er tussen. Ik vindt dat raadsleden en wethouders vaker in de keuken moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er ook vaak meer begrip voor problemen waar een ondernemer mee zit.

Maar communicatie blijkt vooral voor de gemeente Almelo een ontzettend moeilijk vak te zijn.

Dit is het niet, althans niet voor mij. Maar ik ben niet deskundig, sta inhoudelijk op grote afstand en in mijn rol als raadslid wil ik dat ook zeker zo houden.

Onze fractie zal blijven opkomen voor helderde, duidelijke en eerlijke taal, die elke burger en ondernemer in onze gemeente verstaat en begrijpt.

Harry de Olde

21 augustus 2018
RECHTBANK IN ZWOLLE, INZAKE DE VOORLOPIGE VOORZIENING GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING GEMEENTE ALMELO JEGENS BROODJE BIJ DE BRUG

Rechtbank Zwolle

Vanmorgen hebben we de zitting gehad bij de bestuursrechter van de rechtbank in Zwolle, inzake de voorlopige voorziening geweigerde omgevingsvergunning gemeente Almelo jegens Broodje Bij de Brug.

De bestuursrechter had nogal wat indringende vragen omtrent de handelswijze waarop deze tot stand kwam, binnen de gemeente Almelo.

Duidelijk werd wel dat er steeds weer werd aangegeven of gevraagd door de rechter of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel in acht waren genomen tijdens het tot stand komen van het besluit.

En dan is er steeds weer een juridisch beleidsmedewerker die hakkelend en stotterend nauwelijks in staat was antwoord te geven. Het is dan wederom macaber dat de burger door de gemeente eerst wordt opgedragen aan van alles te voldoen, en vervolgens de lat steeds hoger legt, daar waar anderen ook in de stad kennelijk gewoonweg wel hun gang kunnen gaan richting de lijntjes met het befaamde Old Boys Network. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd met hetgeen er allemaal gebeurd, en aan de orde is.

De bestuursrechter had dan ook een waslijst met punten waar vragen over werden gesteld, en de juridisch beleidsmedewerker het goede vragen van de rechter vond, maar daar bleef het dan ook bij.

De gemeente Almelo die nota bene belast is met tientallen rechtszaken als deze zou eens beter moeten gaan nadenken! De emmer loopt over maar geld speelt kennelijk geen rol binnen onze gemeente Almelo, en als er dan een wethouder ter plekke wil komen kijken en dan teruggefloten wordt door de burgemeester omdat het  (voorgaande college) een besluit heeft genomen, dan mogen we concluderen dat de transparantie en alle beginselen van behoorlijk bestuur met voeten meerdere malen overtreden wordt. En zeer zeker het vertrouwensbeginsel.

Broodje Bij de Brug heeft een voorlopige voorziening gekregen en zal vanaf 22-08-2018 weer open zijn op de reguliere tijden.

Er volgt nog een beroepschrift procedure waarin ook alle schade die veroorzaakt is in deze ingebracht zal worden.

Persoonlijke belangen evenals belangen die de gemeente had om de boel te sluiten worden daarin dan ook behandeld. De bestuursrechter had nogal het een en ander op te merken jegens de gemeente Almelo betreft de geweigerde omgevingsvergunning en de opgelegde last onder dwangsom.

Om strategische redenen kunnen we niet verder ingaan op wat er allemaal besproken is, en houden we u beslist op de hoogte van het verloop van de gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Familie Quick

Hans van der Burg (raadsvolger)

Harry de Olde (raadslid)

Noot:

De Partij Vrij Almelo is een partij die durft te zeggen wat we denken. Rechttoe, rechtaan. We spannen ons in om onregelmatigheden in onze stad (en daar buiten) op te sporen. Maar steeds weer blijkt dat we op papier wel een democratie zijn maar in de praktijk die democratie een wassen neus is. Vele acties die de Partij Vrij Almelo tot nu toe opgestart heeft blijkt ondanks de brede aandacht die wij hieraan richting de belanghebbenden en de media hebben gedaan geen respons op te leveren. HET LIJKT OP EEN VAN BOVENAF GEREGISSEERDE TEGENWERKING VAN DE PLAATSELIJKE GEVESTIGDE ORDE. Het eigenbelang prevaleert boven alles. Kapitaal en winst bepalen de richting en niet verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Dat is een politieke keuze die elke dag gemaakt wordt door het Old Boys Network en de media waarbij wij met reden geen onderscheid meer maken tussen het een en het ander. Al onze inspanningen ten spijt.

Dus ga meer kijken op het internet, de enige vorm van echte vrijheid van meningsuiting.

Partij Vrij Almelo

14 AUGUSTUS 2018
HERDENKING INDIË MONUMENT, HAGENPARK

Herdenking Hagenpark

Jaarlijks worden op 14 augustus in Almelo de gevallenen herdacht die in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw- Guinea hebben gevochten en niet terugkeerden.

Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van het voormalig Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten.

De aandacht van de (Nationale) Herdenking op 4 mei gaat vooral uit naar de gevolgen van de oorlog tegen nazi-duitsland. De dag erna is gereserveerd voor de feestelijke viering van de bevrijding van de bezetter.

De geschiedenis van de mensen met een Indische achtergrond is echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze groep blijken aan te sluiten.

Pas op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog in dit gebied door de capitulatie van Japan. Dit betekende echter nog niet dat er sprake kon zijn van een echte bevrijding. Toen Japan zich overgaf, waren er nog geen geallieerde troepen Indië binnengetrokken. De Japanse militairen kregen de opdracht de orde en rust te bewaren totdat de geallieerde troepen de macht konden overnemen.

Maar twee dagen na de capitulatie van Japan op 17 augustus 1945 besloot een invloedrijke groep Indonesiërs onder druk van hun jonge achterban Indonesië onafhankelijk te verklaren. Als gevolg daarvan begonnen de Indonesische strijdgroepen alles in het werk te stellen om wapens van het Japanse leger te bemachtigen om te voor komen dat de Nederlanders hun voormalige machtspositie zouden terugkrijgen.

Nederland weigerde de Indonesische onafhankelijkheid te accepteren en stuurde 100.000 militairen naar Nederlands-Indië om de vooroorlogse verhoudingen te herstellen.

Het begin van de onafhankelijkheidsoorlog was een feit en ging met veel geweld gepaard. Ruim 6.000 Nederlande militairen waaronder ook Almelose militairen zijn in het voormalige Nederlands- Indië of in Nieuw-Guinea gesneuveld.

Vandaag werd deze ingrijpende gebeurtenis herdacht in gezelschap van personen met een gedeelde “Indische”achtergrond.

Noot:

Tot de dag van vandaag is er nog steeds te weinig bekend over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Velen weten nog steeds niet dat destijds, niet alleen in Europa, maar ook in Azië een verschrikkelijke oorlog woedde, dat daar vele Nederlanders streden voor “Vorst en Vaderland”, dat velen daarvoor hun leven lieten.  En tot die dag dragen zij, die dit alles aan den lijve hebben moeten meemaken, dat schrikbeeld en die angsten nog steeds met zich mee.

Tijdens de bijna vier jaar durende militaire aanwezigheid van Nederland in Indonesië lieten circa 5.000 Nederlandse militairen het leven, waarvan ongeveer de helft door gevechtshandelingen en de overigen ten gevolge van ziekten en ongevallen. Onder de Nederlandse en Indisch-Nederlandse burgerbevolking, alsmede onder Molukkers en Chinezen vielen tienduizenden doden door gewelddaden van Indonesische nationalisten. Aan Indonesische zijde vielen door Nederlands militair optreden minimaal circa 97.000 doden, zowel militairen als burgers. Daarnaast vielen nog tienduizenden doden bij gewelddadigheden tussen Indonesiërs onderling.

Partij Vrij Almelo

Molukse KNIL-soldaten

4 mei 2018

NATIONALE DODENHERDENKING 4 MEI 2018

Vandaag 4 mei vond de 73’ste herdenkingsbijeenkomst in Almelo plaats op het Wethouder E. van Dronkelaarplein. In de twee minuten stilte wordt niet alleen stilgestaan bij hen die hebben gevochten voor onze vrijheid, maar ook bij hen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In de Tweede Wereldoorlog hebben ook veel van ons, Nederlanders, hun leven gewaagd om actief verzet te tonen tegen de Duitsers.

Velen zijn daarbij omgekomen. Ook hen die mensen hielpen, vooral Joden, die moesten onderduiken vanwege de vervolgingen. Deze mensen zijn ware oorlogshelden geworden, zij verdienen absoluut respect en eerbied! Het minste wat we dan kunnen doen is natuurlijk één maal per jaar deze mensen herdenken en ontzag tonen voor hun daden! De Nationale Herdenking is altijd op 4 mei, ongeacht welke dag het is. De herdenking vindt ook plaats als deze dag samenvalt met een religieuze feestdag.

De 2 minuten stilte zijn in heel Nederland van 20:00 tot 20:02 uur. In het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is dit van 18:00 tot 18:02 uur. Op andere plaatsen in de wereld zijn de 2 minuten stilte op een geschikt moment. Meestal is dit in de vroege avond van 4 mei. Andere plaatsen zijn bijvoorbeeld ambassades en erevelden.

25 april 2018
ARMENIËRS HERDENKEN OP 24 APRIL WERELDWIJD GENOCIDE

Armeniërs in alle delen van de wereld herdenken op 24 april dat precies 103 jaar geleden de volkerenmoord in het Ottomaanse Rijk, het moderne Turkije, tegen hun voorouders begon.

Ter nagedachtenis van de ruim 1,5 miljoen Armeense slachtoffers van de Genocide van 1915, gepleegd door het Ottomaanse regime, vond er vandaag op 24 april om 18.30 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats bij de Armeense Apostolische Kerk in Almelo. Daarna gingen de aanwezigen zich verzamelen in de grote zaal van de Armeense Kerk waar nader werd stilgestaan bij deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Naast de leden van de Armeense gemeenschap waren ook personen uit de politiek en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig.

Wereldwijd herdenken Armeniërs op 24 april die gebeurtenissen uit 1915. De Armeense gemeenschap in Almelo herdenkt  dan in en buiten de Armeense kerk de massamoord die honderd en drie jaar geleden begon. Bij het monument worden bloemen en kransen gelegd.

De Armeense kerk in Almelo is in omvang veruit de grootste Armeense organisatie in Nederland.

27 januari 2018
GRATIS PARKEREN ROND CENTRUM ALMELO

Centrumparking op (braak)liggend terrein Krikkenstraat

Wil je naar het centrum van Almelo en ga je met de auto? Maar geen zin om vele euro’s af te rekenen bij de parkeergarages? Hier kun je vlakbij de binnenstad gratis parkeren. Centrumparking op het (braak)liggende terrein aan de Krikkenstraat. Fictie of  werkelijkheid?

Het belang van parkeren is groot. Heel groot. En bezoekers per auto zijn goed voor het leeuwendeel van de winkelomzet. Dat kunnen we onder andere zien aan winkelcentra die fors hebben geplust nadat gratis parkeren is ingevoerd. Er is namelijk een sterke relatie tussen parkeervoorzieningen en winkelomzet.

Almelo moet over enkele jaren weer een aantrekkelijke binnenstad hebben waar mensen heel graag naar toe komen. Om daarvoor te zorgen is het een belangrijke stap om tegen die tijd gratis parkeren te hebben in de Almelose binnenstad. Almelo moet een stad worden waar mensen gratis hun auto kunnen stallen.

Wanneer er dan voor het parkeren niet meer betaald hoeft te worden dankzij een nultarief, zal Almelo opnieuw een bruisende stad worden, waar ondernemingen kunnen groeien, omdat de bezoekersaantallen weer toenemen. Dat is een van de manieren om winkelen weer tot een groot feest te maken en om de concurrentie aan te blijven gaan met webwinkels.

Wij weten dat Almelo dan weliswaar minder geld ontvangt via de parkeertarieven. Maar dat wordt dan weer gecompenseerd via extra belastingopbrengsten door uitgaven die de consument dan doet in winkels en horeca. ‘Een welvarende binnenstadseconomie is voor Almelo goed, en daarmee ook voor belastingopbrengsten!’

Wij kiezen niet langer voor de weg die door het Almelose bestuur tot nu toe altijd is gekozen. Die weg is verleden tijd. 

Partij Vrij Almelo (PVA)

Stem of voeg toe aan: