Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Contact, informatie en ANBI

Vereniging Partij Vrij Almelo (PVA

Adres: Burcht 58, 7608 JG Almelo

MOBIEL: 06 34 91 48 21

of 06 49 08 44 28

Elke gemeente in Nederland wordt bestuurd door drie organen, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt in Almelo 35 leden. De griffier is adviseur van de raad. Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en is adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Alle drie organen worden ondersteund door de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie horen onlosmakelijk bij elkaar en vormen zo tezamen de gemeente Almelo.

De taken van de raad zijn: Het zijn van volksvertegenwoordiger.
Het “volk vertegenwoordigen” komt op de eerste plaats. Raadsleden zullen ook meer naar de burgers toe moeten gaan zodat ze weten wat er leeft in de stad.

 

Fractie Partij Vrij Almelo

 

H.G. (Harry) de Olde, raadslid

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-Marcel-7-1.jpg   

M. (Marcel) Middelkamp, raadslid

A. (Harrie) Korte, raadsvolger

R. (Ronald) Groothedde, bestuurder

 

Bankrelatie ING rek.nr. NL61 INGB 0005 0384 60 t.n.v. Partij Vrij Almelo

KvK-nummer 08212682

 

anbi
De PVA heeft de ANBI status: Partij Vrij Almelo (PVA)

Fiscaal nummer: 8215 95 507

 

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) veranderd.
De Partij Vrij Almelo  heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Is mijn contributie aan de PVA aftrekbaar?

Omdat de PVA erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

1. Gewone contributie
De contributie aan de PVA is aftrekbaar.

2. Giften
Er zijn 2 soorten giften:

gewone giften
periodieke giften

Als u een gift doet aan de PVA, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften aan een ANBI (de Partij Vrij Almelo) in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de giften gedurende 5 of meer jaren jaarlijks te betalen. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de PVA en gunt de donateur een volledige aftrek.

BELEIDSPLAN 2019-2021 PARTIJ VRIJ ALMELO

Algemeen
Partij Vrij Almelo is een politieke vereniging die is opgericht op 03-12-2009. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08212682. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 8215.95.507.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Almelo te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame Almelose samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • regelmatig contacten te leggen met burgers;
 • burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
 • het houden van openbare bijeenkomsten;
 • een transparante werkwijze te hanteren;
 • het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van gemeente Almelo en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten;
 • het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
 • het houden van ledenvergaderingen;
 • alle andere geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

alles in de ruimste zin des woords.

Waarvoor wij staan
Vanuit het doen van de vereniging staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Lokaal en onafhankelijk
Wij zijn een partij van, voor en door Almeloërs. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen
Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen.

De inwoners centraal
De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten over, maar mét de inwoners.

Bescherming van kwetsbare mensen
Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Ruim baan voor ondernemers
Ondernemers zijn van groot belang voor Almelo; ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen.

Een duurzaam Almelo
Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het Almelose landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines en zonnevelden.

De leden
Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 3. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 4. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 1. de organisatie en de reglementen;
 2. het verkiezingsprogramma;
 3. de financiën;

Het bestuur is er primair om:

 1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
 2. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 3. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden;

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

 1. het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 2. het verzorgen van de communicatie met de leden;
 3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter/Penningmeester:

H.G. de Olde

Burcht 58

7608 JG Almelo

e-mail: harryg47@gmail.com

Secretaris:

M.H. Middelkamp

Rondhuisstraat 12

7602 HM Almelo

e-mail: middelkampmarcel@gmail.com

Bestuurslid:

A. Korte

Ter Kleef 14 

7608 KK Almelo

e-mail: harrie@vrijalmelo.nl

Bestuurslid:

R. Groothedde

Nieuwstraat 34

7205 AE Almelo

e-mail: ronald@vrijalmelo.nl

Bestuurslid:

K. de Olde

Nederhorst 7

7608 JT Almelo

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden en andere leden van Partij Vrij Almelo krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt daarvoor geen beloningsbeleid.

Financiën
De wijze van inkomsten van de vereniging die binnenkomen op bankrekening ING rek.nr. NL61 INGB 0005 0384 60 t.n.v. Partij Vrij Almelo bestaan uit:

 1. de contributies van de leden;
 2. de afdrachten van raadsleden die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen;
 3. de bijdragen van donateurs;
 4. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
 5. eventuele andere baten;
 6. zelf-financiering voor aanvullende financiën.

Besteding gelden

Ons beleid is erop gericht een dekking van de te verwachten kosten te realiseren inclusief een beperkte opbouw van reserves voor toekomstige kosten zoals verkiezingskosten.

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Zie verder de gegevens hieronder.

 

Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd en de bijeenkomsten die in dat jaar zijn behouden behelzen onder meer het volgende:

 • raads activiteiten, zoals het bijwonen van raadsvergaderingen;
 • ondersteunende politieke activiteiten, zoals bijeenkomsten voor leden en burgers, werkbezoeken en het informeren van leden en anderen via diverse (media)kanalen;
 • het actueel houden van de website, om leden en anderen te informeren over onze standpunten en actuele zaken;
 • bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • bezoeken aan burgers en ondernemers (ombudsfunctie)

SLUIT U DAN BIJ ONS AAN: WORD LID VAN DE PARTIJ VRIJ ALMELO

Als bezoeker van onze website zult u waarschijnlijk wel eens over politieke zaken nagedacht hebben. Wellicht denkt u er net zo over als wij, maar heeft u ons tot nu toe liever vanuit de achtergrond moreel gesteund als bezoeker van onze website. Daar zijn wij ook zeer blij mee. Maar we roepen u op om eens te bedenken of u niet een stapje verder wilt gaan, door met ons in contact te treden, en actief te worden.

De Partij Vrij Almelo bestaat uit een aantal enthousiaste actieve mensen, die zich geheel op vrijwillige basis met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap en de burgers. Uit mensen vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden, en van alle leeftijden, die elkaar gevonden hebben in hun gemeenschappelijke idealen van een krachtige lokale democratie van, voor en door de bevolking. Personen die onderkennen dat er ruimte moet zijn om met elkaar in openheid te discusiëren over politieke onderwerpen.  Teneinde onze taken als lokale politieke partij nog beter te kunnen verrichten, zijn wij constant op zoek naar mensen die mee willen doen. Om te praten over belangrijke onderwerpen in vergaderingen en in bijeenkomsten van de raadsleden en steunfractie. Om onze gezamelijke mening naar buiten te brengen in woord en geschrift en door deel te nemen aan openbare bijeenkomsten. En om gewoon als groep bij elkaar te komen voor gezellige interessante ledenactiviteiten. Samen met u kunnen wij een vuist maken tegen de gevestigde orde. Samen met u kunnen wij werken aan een lokaal bestuur dat wél behoorlijk en transparant is en dat er wél is voor de burger, inplaats van voor zichzelf. Samen met u kunnen wij, als lokale partij die niet onderhorig is aan de grote landelijke partijbureaucratieën en hun triviale machtsbelangetjes, zorgen voor een vitale lokale democratie in een gemeente waar het prettig leven is.

Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de fractie.  U kunt e-mailen naar harryg47@gmail.com. Wij zullen dan contact met u opnemen.  De contributie bedraagt slechts 5 euro per kwartaal (meer mag ook)  Denkt u erover lid te worden, maar zou u eerst kennis willen maken? Dat kan. U kunt dan vragen of u eens een fractievergadering kunt bijwonen.

We hopen binnenkort van u te mogen horen, en u in ons midden te mogen verwelkomen!

Stem of voeg toe aan: