Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verkiezingsprogramma Partij Vrij Almelo 2018-2022

 PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) DICHTBIJ DE BURGER

Geachte kiezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij Vrij Almelo (PVA).

In het programma hebben wij aangegeven voor welke zaken wij ons in de gemeente Almelo de komende jaren willen inzetten en vanuit welke gedachte wij een bijdrage willen leveren bij zaken die voor de gemeente Almelo belangrijk zijn.

In de acht jaar dat de Partij Vrij Almelo (PVA) nu in de gemeenteraad van Almelo vertegenwoordigd is heeft de partij laten zien dat een stem op onze partij geen verloren stem is.

Stem op 21 maart 2018 op de Partij Vrij Almelo (PVA) zodat we ons beleid met meerdere zetels en meer succes kunnen voortzetten.

Harry de Olde,  

fractievoorzitter Partij Vrij Almelo (PVA).

SOCIAAL VOOROP

Sociale voorzieningen zijn voor mensen die het echt nodig hebben, sociale voorzieningen zijn voor tijden dat mensen ze nodig zijn. Over steeds meer van deze sociale onderwerpen die u als burger raken wordt tegenwoordig door de gemeenteraad beslist en beslist niet alleen meer door de landelijke politiek in Den Haag. Dit betekent dat deze onderwerpen in de gemeentepolitiek de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. Hierbij staat voor de Partij Vrij Almelo (PVA) voorop dat de sociale voorzieningen mensen in staat moeten stellen om echt mee te doen in de maatschappij.

KINDGERICHT ARMOEDE BELEID

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dit zijn niet alleen kinderen, van wie de ouders moeten rondkomen van de bijstand. Het kunnen ook kinderen zijn van zelfstandig ondernemers of woningbezitters, die hun huis niet verkocht krijgen. Kortom: gezinnen, die niet altijd op het netvlies van de gemeente staan. Voor deze zijn er daardoor minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving (sportclubs, schoolreisjes, etc.). De gemeente beschikt over instrumenten om de armoede te verkleinen, via ondersteunen bij het zoeken naar werk, schuldhulpverlening en het stimuleren van samenwerking tussen instellingen. Via integraal beleid waarin armoede, arbeid, onderwijs en gezondheid worden gecombineerd met trainingen “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” kan de gemeente burgers meer in hun kracht zetten.

Drie punten die wij belangrijk vinden:

. benader de burgers op een motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelstellingen)

. stel een gemeentelijke armoederegisseur aan

. zorg voor participatiemogelijkheden voor arme gezinnen

OUDERENBELEID

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidszorg, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De Partij Vrij Almelo (PVA) zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar de Partij Vrij Almelo (PVA) vraagt ook permanent aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen. Het streven is, dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Omdat de meeste ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen is het belangrijk dat er ook voor deze zorg voldoende geld beschikbaar komt.

Daarom vindt de Partij Vrij Almelo (PVA) dat er een aparte wethouder voor ouderenbeleid moet komen, die zich bezig gaat houden met het welzijn en het Wmo-dossier, maar zich in het bijzonder gaat richten op onze vergeten ouderen. Naast het sluiten van verzorgingshuizen dreigen huishoudelijke hulp, dagbesteding voor mensen die lijden aan dementie en vergoedingen voor rollators en loopmiddelen ernstig op de tocht komen te staan.

De Partij Vrij Almelo (PVA) zal geen enkele bezuiniging op de zorg accepteren. Er is een zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de wijkverpleging en verpleeghuizen. Daarom zijn er in de ouderenzorg meer hoogopgeleide zorgmedewerkers nodig. Omdat te bereiken, zal er wel flink in geïnvesteerd moeten worden. Als je veel hoogopgeleide medewerkers hebt kun je het verpleeghuis aan hen overlaten. Dat kan nu niet, want er zijn in de zorg veel te weinig mensen die veel te hard moeten werken. Je zult dus eerst een investering moeten doen die je een aantal jaren moet volhouden zodat er meer goed opgeleide mensen bijkomen en het huidige personeel naar een hoger niveau wordt getild. Daarna kun je geld besparen door er rigoureus managementlagen uit te snijden.

Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn de volgende zaken in het ouderenbeleid van belang:

.  dat voorzieningen in de eigen buurt worden behouden en verbeterd

.  bevorderen van de fietsveiligheid van ouderen. Ouderen zijn een belangrijke doelgroep, omdat onder hen relatief veel fietsongevallen voorkomen

.  er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn voor ouderen

.  een goede sociale veiligheid van de eigen leefomgeving en buurt

.  dat mensen die vrijwilligerswerk doen worden gestimuleerd en ondersteund

.  dat de gemeente bij het organiseren van activiteiten voldoende rekening houdt met de grote groep ouderen

.  dat er geen verdere bezuinigingen in verpleeghuizen komen, betreffende het gemeentelijk WMO-beleid

.  aparte wethouder voor ouderenbeleid

Het zit de Partij Vrij Almelo (PVA) heel hoog dat verschillende buurthuizen met sluiting worden bedreigd. Wij willen deze buurthuizen toegankelijk houden, met name voor ouderen. Wij vinden dat deze mensen een plek moeten hebben om hun kaartspelletje of een potje biljart te spelen, in plaats van dat ze verplicht de hele dag binnen zitten.

GEHANDICAPTENBELEID

Bij beleid wordt nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor mensen met een beperking. Als er wel over wordt nagedacht wordt het vaak niet uitgevoerd. Voor het gehandicaptenbeleid in de gemeente Almelo moet dan ook gelden voor de komende jaren: Niet alleen woorden, maar ook daden. Niet alleen denken, maar ook doen. Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn in de komende jaren de volgende zaken belangrijk:

.  mensen met een beperking moeten als volwaardige burgers mee kunnen doen in de maatschappij. In de huidige moderne samenleving.  Zij moeten net als ieder ander de mogelijkheid hebben om te werken, sporten, hobby’s te hebben en om te kunnen reizen

.  Op meer punten in de stad verlaagde trottoirs realiseren voor personen die rollator-, rolstoel- en/of scootmobiel gebonden zijn. Niet alleen openbare, maar ook andere gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen.

. de gemeente moet in denken en doen standaard rekening houden met belangen en gevolgen voor mensen met een beperking

. forse verlaging van het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart

BEZUINIGINGEN

Bezuinigingen zullen voor de gemeente Almelo de komende jaren noodzakelijk zijn en bezuinigingen zijn naar de mening van de Partij Vrij Almelo (PVA) ook mogelijk. Met de volgende maatregelen kan volgens de Partij Vrij Almelo (PVA) bezuinigd worden.

. kortere en bondige raadsvoorstellen en beleidsnotities

. vermindering ambtelijk formatie voor o.a. communicatie en beleidsvoorbereiding

. minder inhuur externe adviseurs en minder inhuur dure tijdelijke krachten ( dit bespaart niet alleen kosten, maar zorgt ook voor meer kennis bij de eigen organisatie)

. vereenvoudigen van procedures en regelgeving

. minder geld voor promotie Almelo elders in het land (de beste promotie van Almelo elders in het land zijn goede voorzieningen in Almelo, daar moet het geld ingestoken worden)

. het uit de hand lopen van grootscheepse gemeentelijke projecten leidt keer op keer tot financiële problemen. Bezuiniging op zulke prestigeprojecten, zou veel geld kunnen besparen. Mede door het te verregaand inkrimpen van het gemeentelijk apparaat wordt er veel te vaak een beroep gedaan op peperdure externe adviseurs en bureaus. Dit dient drastisch gekort te worden.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is door de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeenten. Dit bracht een forse bezuiniging en een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente met zich mee. Een hogere eigen bijdrage en minder zorg is hiervan het gevolg geweest. Gelukkig hebben we de schade ietwat kunnen beperken, maar helemaal is dit niet gelukt. Veel gezinnen zijn hun hulp of begeleiding kwijt of men kreeg veel minder hulp. Partij Vrij Almelo (PVA) is van mening dat er in de nieuwe gemeente een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden. Wij zullen niet accepteren dat eventuele overschotten van zorggeld naar de algemene reserve gaan. Dit geld moet terug naar de zorgvragers. Onze standpunten zijn:

. iedereen krijgt de zorg die nodig is

. thuiszorgmedewerkers, verplegers en hulpverleners hebben tijd en aandacht voor wie dat nodig heeft

WET SOCIALE WERKVOORZIENING (WSW)

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Ze zijn minder productief dan andere werknemers of kunnen niet goed meekomen in het werk. Daarom is er de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) om deze mensen te helpen om toch te werken en in hun eigen onderhoud te voorzien. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de WSW onderbrengen in de nieuwe Participatiewet. Daardoor zullen onder andere de voorwaarden voor de WSW per 1 januari 2014 wijzigen. De Participatiewet wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.

De volgende zaken zijn belangrijk:

. een gezonde financiële bedrijfsvoering van het SW bedrijf

. de gemeente moet het SW bedrijf voldoende opdrachten blijven verstrekken

. detachering bij reguliere werkgevers moet alleen op vrijwillige basis

. beschut werk binnen/buiten en detachering, zijn gelijkwaardig en volwaardig

FUNCTIONEREN POLITIEK EN DEMOCRATIE

Lage opkomstpercentages bij verkiezingen, verminderd aantal insprekers bij raadsvergaderingen, weinig animo voor bezoek aan raadsvergaderingen zijn signalen van een groeiende kloof tussen burgers en de politiek/overheid. Signalen die in ieder geval de Partij Vrij Almelo (PVA) serieus wil nemen. Door al die negatieve berichtgeving in de pers van de laatste jaren blijkt dat het nog steeds niet goed gaat in Almelo wat betreft de dienstverlening aan de burger en dat de “de nodige tijd” die ons gegeven is bij ons allang voorbij is.

Reageer altijd direct op vragen van de (boze) burger. Vaak hebben boze Almeloërs na een maand nog steeds geen (inhoudelijk) antwoord ontvangen. De burger stuurt niet voor niets een bericht. Neem de burger serieus. Richt uw blik naar buiten toe en leef u in. Ga ter plaatse kijken en vraag uzelf bij contact met de burger af: waar is deze man of vrouw nu werkelijk mee geholpen? Daarbij willen we – hopelijk ten overvloede – opmerken dat niet de gemeente, maar de burger bepaalt wat servicegericht is. Het blijkt voor onze gemeente steeds moeilijker te worden om servicegericht te zijn. Ons advies aan ambtenaren en bestuurders is te beginnen om zich te verplaatsen in de burger. Daarvoor moet je als gemeente oprecht in hem of haar geïnteresseerd zijn en je betrokken opstellen. Zulke betrokkenheid is de basis voor een gemeente die niet alleen goed haar diensten verleent, maar vooral ook de goede diensten verleent.

Hoog tijd voor een cursus “hoe gaat men met de burger om?” voor het bestuurlijk en het ambtelijk apparaat. De Partij Vrij Almelo (PVA) zal niet bij geheime vergaderingen aanwezig zijn en wil ook geen vertrouwelijke informatie ontvangen die niet ook openbaar is voor Almelose burgers. Openbaar bestuur heet tenslotte niet voor niets openbaar bestuur…!!

SOCIALE WIJKTEAMS

De gemeente Almelo werkt sinds 1 januari 2015 met wijkteams. De effectiviteit en efficiëntie ervan is (nog) niet altijd aantoonbaar. Zelf zijn wij kritisch op het fenomeen wijkteams. Niettemin, als wij ze dan hebben, laten wij ze dan ook goed gebruiken. Een van de functies die wijkteams kunnen vervullen is die van (een onderdeel van) de “radar”. Signaleren is een kernfunctie voor een wijkteam, maar dan vooral om te zien wat er “fout” gaat bij inwoners. Zodat snel opschaling mogelijk is naar zorg en ondersteuning die nodig is. Dit betekent dat de medewerker in het wijkteam ook inwoners zal moeten aanspreken die in de eerste instantie helemaal geen vraag (lijken) te hebben. Dat deze eens een gesprekje voert met de supermarktmanager, het groepje ouderen op het bankje, de glazenwasser die je toevallig tegenkomt, et cetera. Geen lange gesprekken maar gewoon even checken: wat gebeurt er rondom(!) de (in)formele netwerken van zorg en ondersteuning in een gemeenschap. En uiteraard registreren als daar mooie van burgerinitiatieven tussen zitten.

We moeten een koers varen waarbij we ons weer volledig ten dienste stellen van de gemeenschap. We stappen af van in beton gegoten diensten en producten en maken onze dienstverlening op maat. We moeten met organisaties samenwerken aan een doelmatiger welzijnsbeleid. Zo kunnen we de zelfstandigheid van mensen optimaliseren. We roepen op te komen tot een hernieuwd onderling vertrouwen en slimme vormen van samenwerking. Want dat heeft het welzijn hard nodig.

BURGERPARTICIPATIE

Het meepraten van burgers is noodzakelijk, omdat de gemeenteraad onvoldoende in staat is om de specifieke problemen van buurten en wijken te kennen en ook van specifieke doelgroepen/onderwerpen. Dat de gemeenteraad dit niet kan is dus niet erg. Burgerparticipatie is dan ook bedoeld om dit probleem op te vangen. Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn voor de komende jaren de volgende zaken bij burgerparticipatie van belang:

.  dat beleidsstukken kort en bondig worden opgesteld en in begrijpelijke taal worden geschreven, zodat burgers echt kunnen meepraten als zij dit willen

.  adviesraden en erkende overlegpartners die adviezen geven hebben altijd recht op een reactie van het college over wat er wel of niet met hun advies wordt gedaan en de raad moet er meer op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Buurtinitiatieven kunnen bij ons rekenen op veel sympathie. De gemeente moet trots zijn op buurtbewoners die op een succesvolle manier hun wijk verbeteren.

Mensen zijn niet verplicht om geïnteresseerd te zijn in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Veel mensen die wel geïnteresseerd zijn moeten in staat zijn om te begrijpen als het over hen gaat en ook waar het dan over gaat. aan beide zaken ontbreekt het volgens de Partij Vrij Almelo (PVA) nog te vaak in Almelo. Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn voor de komende jaren de volgende zaken van belang als het gaat om het functioneren van de gemeenteraad:

. in raadsvoorstellen moet vaker aangegeven worden welke keuzes er bij een onderwerp zijn, zodat burgers kunnen begrijpen waar wel voor wordt gekozen.

. de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden moeten inzichtelijk worden gemaakt

DIERENWELZIJN 

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Partij Vrij Almelo (PVA) het dierenwelzijn in haar verkiezingsprogramma een belangrijke plek gegeven. Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Zo leven er miljoenen kippen, koeien, honden, katten en vele andere dieren. Deze “inwoners’ kunnen niet voor hun eigen belangen opkomen. Om u een indruk te geven hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet. Deze kunnen enorm bijdragen aan verbetering van het dierenwelzijn in onze gemeente:

.  de gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. In de gemeentegids worden relevante gegevens (zoals gegevens van dierenambulances, opvangcentra, 144 meldnummer dierenmishandeling) met betrekking tot dierenwelzijn duidelijk en geclusterd vermeld. Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid is een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn

. de gemeente is op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen dieren op te vangen en twee weken t.b.v. een eventuele eigenaar te verzorgen. De gemeente maakt hierover afspraken met professionele organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor voldoende kostendekkende steun om de wettelijke verplichting van de gemeente op een adequate manier uit te voeren. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde Basisarrangement is hierbij leidend. Ook aan de opvang van gewonde en zieke dieren moet de gemeente financieel bijdragen. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra terechtkomen wil de Partij Vrij Almelo (PVA) katten in Almelo verplicht laten chippen. Het chippen van honden is in 2013 reeds bij wet verplicht gesteld. Gechipte dieren zijn sneller te herenigen met hun eigenaar. Niet alleen wordt hiermee dieren- en mensenleed voorkomen, maar ook wordt de gemeente niet onnodig geconfronteerd met extra kosten.

. in het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg

. op grond van vigerende wetgeving heeft eenieder zorgplicht jegens hulpbehoevende dieren. In lijn met de bedoeling van de wetgever worden wilde dieren in nood, zoveel als nodig en mogelijk is, geholpen. De gemeente ondersteunt en faciliteert particuliere initiatieven (zoals bijvoorbeeld een lokale opvang)

. de gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt aan het welzijn van honden. Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken

. er wordt geen vergunning gegeven voor vermaak met dieren, omdat dit indruist tegen de erkenning van de eigenwaarde van het dier. Denk aan circussen met dieren, kamelenraces, zwijntje-tik of kerststallen met levende dieren

. de gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het goede voorbeeld te geven. Haar eigen catering serveert uitsluitend scharrel en/of biologische gerechten, welke voldoen aan de criteria van het Beter Leven Kenmerk. Ook is er aanbod van vegetarische voeding aanwezig. Een en ander wordt gekoppeld aan voorlichting over het belang van vegetarische, scharrel- en biologische producten

. bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak. De dieren dienen op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier te worden gehouden. Het beleid ten aanzien van de oprichting van kinder- en stadsboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Woninginbraken blijven Almelo teisteren. Die signalen krijgt de Partij Vrij Almelo (PVA) al langere tijd binnen van verontruste Almeloërs.

Al sinds enkele jaren zit het aantal woninginbraken in Almelo onmiskenbaar in de lift. En het blijkt uit cijfers dat deze evolutie zich onverminderd doorzet. Ook deze keer wordt een verklaring van dit fenomeen in belangrijke mate gewezen op rondtrekkende  veelal Oost Europese bendes, die dit land hebben uitgekozen tot hun geliefkoosd actieterrein. Eerder reeds bleek bij minstens 30 procent van alle inbraakdossiers de daders van buitenlandse komaf te zijn.

De populariteit die Nederland in het buitenlandse criminele milieu geniet, is een rechtstreeks gevolg van de feitelijke straffeloosheid. Die straffeloosheid, in combinatie met een politiek van open grenzen, heeft de boodschap de wereld ingestuurd dat misdaad hier loont. Dat is erg hard om te horen, maar het is de realiteit van vandaag de dag.

In dit digitale tijdperk en de globaliserende wereld wordt criminaliteit steeds internationaler. Grenzen hebben geen betekenis meer en zeker niet als er geen grenzen zijn, zoals in de Schengenzone. De criminelen kunnen toeslaan en niet zo lang later al in een ander land zijn. Als overheid dien je de legitimiteit van je eigen positie te waarborgen, niet alleen voor jezelf, maar zeker tegenover de bevolking.

Bij een leefbare buurt en woonomgeving hoort dat mensen zich veilig voelen. Om de veiligheid te waarborgen is de Partij Vrij Almelo (PVA) voor:

. meer blauw op straat dan achter het bureau

. het stimuleren van sociale controle

.  een lik op stuk beleid, door onmiddellijke berechting en aandacht voor het slachtoffer zal de burger zich veel  veiliger gaan voelen

. investeren in dienstverlening is investeren in veiligheid

De veiligheid is weg, de criminaliteit stijgt. De Partij Vrij Almelo (PVA) is van mening dat het probleem niet zozeer ligt bij de aantallen politiemensen, maar juist bij het imago. Het politieapparaat zou intensiever moeten gaan samenwerken met Defensie wat betreft opleidingen.

Dan is er een cultuurprobleem: de top van de politie denkt zijn eigen draai te kunnen en mogen geven aan afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt. Ook is er een organisatorisch probleem: er is niet of nauwelijks regie op de realisatie van afspraken en in de uitvoering daarvan ontbreken samenhang en coördinatie. En tot slot een logistiek probleem: er is onvoldoende kwaliteit in huis om de mega-operatie waar de politie voor staat op een goede manier vorm te geven.

DIERENBEULEN

De Partij Vrij Almelo (PVA) is als diervriendelijke partij alles behalve tevreden – en dan drukken we ons nog voorzichtig uit – over de huidige strafrechtelijke aanpak van dierenbeulen. Deze voldoet nog steeds niet. Het is de hoogste tijd dat dierenbeulen VEEL strenger worden aangepakt. Niet alleen een boete of een taakstraf, maar een minimum gevangenisstraf en zeker een levenslang verbod op het houden van dieren. Het aantal dierenmishandelingen loopt ”steeds meer” de spuigaten uit! Niet alleen de huisdieren, wat op zich al erg genoeg is. Maar ook de dieren buiten in het wild, paarden in de wei, vogels, noem maar op!!!  En het wordt alleen maar erger en niet minder, lijkt het wel! Tijdens onderzoeken naar dierenmishandeling stuit men vaak ook op zaken als huiselijk geweld, drugshandel, kinderhandel, kinderporno, illegale hondengevechten. Dierenmishandeling is vaak het begin naar nog meer ellende.

(DRUGS)OVERLAST

De Beloofde aanpak van de gemeente Almelo om de (drugs)overlast aan te pakken heeft nog niet het gewenste effect bereikt. Nog steeds is er veel overlast op straat. Vooral bewoners en ondernemers in de omgeving van de Nieuwstraat zijn de excessieve drugsoverlast en andere illegale praktijken meer dan zat. In toenemende mate lijkt de buurt overgenomen door mensen die er zelf niet wonen, maar wel de dienst uit maken. Ongelooflijk dat de gemeente de drugshandel op straat niet onder controle kan krijgen. Kom op politie: pak die dealers op en zet ze vast. Toon je gezicht wat vaker in de buurt.

De gemeente Almelo blijkt ook veel te laks om te gaan met de aanpak van illegale kamerverhuurpanden, stellen omwonenden. De straat telt veel illegale omgebouwde panden die zorgen voor verloedering en zet de leefbaarheid van de wijk zwaar onder druk.

REGULERING VAN SOFTDRUGS IS EEN UTOPIE

Cannabis is een van de belangrijkste Nederlandse exportartikelen geworden. Omdat het merendeel van de cannabisproductie voor het buitenland bestemd is, heeft het weinig effect op de georganiseerde misdaad als je alleen maar de Nederlandse markt gaat reguleren. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook niet tot beperking van de productie voor de illegale export en de daarmee gepaarde overlast bij illegale teelt en handel. Wij bepleiten dan ook voor een geheel andere strategie. Een coffeeshop die zich niet aan de regels van de gemeente Almelo zal houden of anderszins in overtreding is wordt per direct gesloten. Ten slotte staan wij een strengere strafvervolging van illegale wiettelers en straathandelaren voor.

MEDCINALE CANNABIS

De Partij Vrij Almelo (PVA) vindt wel dat er een oplossing moet komen voor patiënten met chronische pijn die baat hebben bij het gebruik van cannabis. Medicinale cannabis blijft ondanks de medische toepassing een drug, en daardoor denken veel mensen dat het verslavend is. Maar dat is niet het geval. In tegenstelling tot het recreatief gebruik van cannabis neem je bij het medisch gebruik van cannabis namelijk maar heel kleine hoeveelheden cannabis tot je. Wel is belangrijk om van tevoren bij je behandelend arts aan te geven of je verslaving gevoelig bent. Hier wordt dan rekening mee gehouden bij het vaststellen van de dosis..

Wij willen graag een oplossing voor deze specifieke doelgroep die bij pijnbestrijding veel baat heeft bij cannabis. We willen nadenken over hoe dit te reguleren zodat ook echt alleen de doelgroep geholpen is.

REFERENDA EN INSPRAAK

De gemeente Almelo moet inwoners op verschillende manieren betrekken bij besluitvorming, bijvoorbeeld met internetenquêtes, inspraakbijeenkomsten, referenda, burgerinitiatieven of interactieve beleidsvorming. Als mensen invloed op het gemeentelijk beleid willen hebben, moeten ze allereerst weten waar hun bestuurders mee bezig zijn. Openbaarheid en voorlichting zijn daarom van groot belang. De raadsvergaderingen zijn openbaar, iedereen kan erbij zijn. Juist openbaarheid van informatieve vergaderingen is belangrijk, omdat daarin plannen aan de orde komen die nog in voorbereiding zijn. Ze kunnen dan nog gemakkelijker worden aangepast aan de wensen van inwoners.

De gemeente heeft voorlichtingsambtenaren in dienst om de inwoners over het beleid te informeren. Dat doen ze bijvoorbeeld door middel van een eigen gemeentekrant, voorlichtingspagina’s en advertenties in kranten en huis aan huisbladen, internet en allerlei informatieve brochures en folders. Natuurlijk kunnen burgers ook zelf contact opnemen met de gemeente om antwoorden op specifieke vragen te krijgen. Voorlichting moet niet alleen gaan over eenmaal genomen beslissingen en de uitvoering daarvan. Van groot belang is dat mensen van tevoren weten wat de gemeente van plan is te doen. Dan kunnen ze erover meepraten en erop reageren. Daardoor zullen inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er in de gemeente gebeurt. Er zijn veel manieren om invloed uit te oefenen of om te laten weten wat je van iets vindt.

. inspraak- je mening geven

Inspraak betekent dat inwoners van een gemeente hun mening kunnen geven over een plan. In een aantal gevallen is die inspraak zelfs wettelijk verplicht. Inspraak kan allerlei vormen hebben, al naar gelang het karakter van de beslissing die moet worden genomen. De gemeente kan ervoor kiezen om alleen de meest betrokkenen om hun mening te vragen (zoals leerkrachten en oudercommissie bij de nieuwe inrichting van de omgeving van de school), of alle inwoners (bijvoorbeeld bij een verkeersplan voor de hele gemeente). De inspraak kan schriftelijk worden geregeld, maar ook mondeling, bijvoorbeeld door een hoorzitting. De gemeente kan de mening van de betrokken inwoners naast zich neerleggen en gewoon doorgaan met uitvoering van haar plan. Maar zij kan het plan ook aanpassen.

. interactieve beleidsvorming – zelf mee plannen

De gemeente Almelo moet gaan werken aan interactieve besluitvorming. Dat betekent dat burgers en organisaties van het begin af aan bij het maken van een beleidsplan worden betrokken. Inwoners reageren dan niet meer op voorgelegde plannen zoals inspraak, waar ze maken die plannen zelf mee. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen. De raad houdt dan zoveel mogelijk rekening met de plannen die de inwoners samen met ambtenaren en wethouders hebben gemaakt.

. referendum – voor of tegen stemmen

Sinds 2002 bestaat er al in een aantal gemeenten de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend referendum. Gemeenten kunnen dat zelf door middel van een zogenoemde referendumverordening regelen. Via een referendum wordt de inwoners van een gemeente gevraagd zich over een belangrijk lokaal onderwerp uit te spreken. Alle stemgerechtigde burgers mogen dan vóór of tegen een voorstel van het gemeentebestuur stemmen. Hoewel de gemeenteraad zich niet aan de uitslag van het referendum hoeft te houden, kan de raad er wel degelijk rekening mee houden. De voorwaarden voor het houden van een referendum kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Zowel de gemeentebesturen als de inwoners kunnen het initiatief nemen tot een referendum. De Partij Vrij Almelo (PVA) is vóór het instellen van een raadgevend referendum.

. burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen

Een andere mogelijkheid om inwoners bij beleid te betrekken is het burgerinitiatief. Dat houdt in dat burgers het recht hebben om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad is vervolgens verplicht om over dit punt te beraadslagen. Ook kunnen burgers op het niveau van een wijk of buurt aan de gemeente concrete voorstellen ter verandering of verbetering van een bepaalde situatie doen. Naast allerlei georganiseerde vormen van inspraak zijn er diverse mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Wie wil dat de gemeente iets doet of nalaat, kan een of meer raadsleden, wethouders of ambtenaren proberen te overtuigen.

SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT

De scheiding tussen kerk en staat blijft voor problemen zorgen. Ook in Almelo, waar je zou denken dat de secularisatie zover is voortgeschreden dat dit boek kan worden dichtgeklapt. Maar dat is niet zo. Waar de kerken een halve eeuw geleden nog vol zaten en de confessionele partijen gezamenlijk een meerderheid hadden, zijn het nu de niet -confessionele partijen die hun ideeën aan de samenleving gaan opleggen. Op zondagen moet er gewoon gewinkeld worden. Voor weigerambtenaren die op grond van hun geloofsovertuiging niet aan het sluiten van homohuwelijken willen meewerken is geen plaats meer. Godsdienstvrijheid is er nog wel maar dan slechts in de privésfeer. Alleen voor moslims, als nieuwkomers een bron van onrust en verwarring, worden uitzonderingen gemaakt. Als het moet, willen progressieve bestuurders in moskeeën in naam van tolerantie en de pacificatie nog wel gaan theedrinken. Wat ze dan weer op hoon uit de hoek van (liberale) islamcritici komt te staan.

Wat ons, en ik denk vele anderen, in deze discussies het meeste stoort, is dat partijen elkaar hun overtuigingen trachten op te dringen. Van religieuze groeperingen kun je dat verwachten, daar staan ze bekend om. De Partij Vrij Almelo (PVA) is voorstander van de scheiding van kerk en staat, maar we denken niet dat je die tot in detail in de wet moet vastleggen. In geloofszaken is het leven altijd sterker dan de leer en wie die volgorde omdraait riskeert altijd nieuwe geloofstwisten. De scheiding tussen kerk en staat is vooral uit pacificatie-overwegingen verstandig, omdat de geschiedenis heeft geleerd dat er ellende komt als partijen elkaars geloofsovertuigingen trachten op te dringen. Daarom kun je in het openbaar maar beter niet met je religieuze gezindheid te koop lopen, want wat je niet ziet, dat is er niet. De godsdienstvrijheid is dan ook allereerst een praktische zaak, zoals de vrijheid van meningsuiting ook voortkomt uit een praktische handelsgeest. Daar is niks heldhaftigs of principieels aan. Heel goed, houden zo.

POSITIEVE-  OF NEGATIEVE DISCRIMINATIE

De Partij Vrij Almelo (PVA) vindt iedere vorm van discriminatie  uit den boze.  Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Het voorrang geven aan bepaalde bevolkingsgroepen, dus “positieve”  discriminatie in het doorstromingsbeleid werkt volgens Partij Vrij Almelo (PVA) negatief. Minderheden moeten bij de gemeente geen voorrang krijgen bij sollicitaties. Ook indien dit gebeurt met het doel deze groepen in de Nederlandse samenleving te laten integreren. Iedere vorm van onderscheid werkt vroeg of laat polariserend. Het toewijzen van woningen dient beslist in goed overleg met de buurtbewoners plaats te hebben. Artikel 1 van de Grondwet dient door de overheid te worden nageleefd en anders worden geschrapt. De burger wordt geacht zich aan de wet te houden terwijl de overheid artikel 1 bij regelmaat aan haar laars lapt. Dat werd in gang gezet met de positieve discriminatie bij sollicitaties op semi/overheidsfuncties en heden ten dage middels het voortrekken van vreemdelingen o.a. bij de toewijzing van huurwoningen en een versnelde procedure bij het toekennen van toeslagen via de belastingdienst. Zolang de overheid het slechte voorbeeld geeft en tegen de wet handelt kan men moeilijk van de burger eisen dat die zich wél aan de wet houdt.

MINIMABELEID EN SCHULD HULPVERLENING

Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) geldt dat mensen met een bijstandsuitkering in staat moeten zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. In de huidige moderne maatschappij betekend dit dat meedoen meer is dan alleen het kunnen kopen van eten en het betalen van vaste lasten, Voor de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn hierbij de volgende zaken belangrijk:

.  dat de gemeente mensen actief wijst op mogelijkheden voor inkomensondersteuning van gemeente en Rijk

. dat schuldhulpverlening als dat nodig is snel kan plaatsvinden, zonder lange wachtlijsten

. het realiseren van een snel loket voor aanvraag bijzondere bijstand

. dat de gemeente organisaties, die mensen in de bijstand helpen, actief ondersteunt

. dat mensen met participatiebanen ook zicht moeten hebben op een reguliere baan

BEWAKING LASTEN BURGERS

Koopkracht is niet alleen een landelijk thema. De Partij Vrij Almelo (PVA) vindt dat de gemeentelijke lasten (o.a. OZB), rechten en tarieven, bouwleges etc.) van burgers ten hoogste met de inflatie mogen stijgen. De gemeentelijke uitgaven moeten dan ook plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. De rekening voor extra ambities moet niet neergelegd worden bij burgers, maar moeten worden gezocht binnen het beschikbare budget door o.a. deregulering, bezuinigingen, het stellen van prioriteiten, het maken van heldere keuzes en anders werken.

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

De overheid en dus ook de gemeente gaat volgens de Partij Vrij Almelo (PVA) maar voor een beperkt deel over de economie. Dit geldt zowel in goede en slechte tijden. Bij de zaken waar de overheid en de gemeente wel invloed op heeft vindt de Partij Vrij Almelo (PVA) de volgende zaken belangrijk:

. niet alle sectoren kunnen een speerpunt zijn. Almelo zal hier keuzes in moeten maken

. het stimuleren van werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen door loonkostensubsidie

. bij re-integratie kiezen voor de beste weg naar werk en niet de kortste weg

. dat de gemeente in bestekken opneemt dat opdrachtnemer werkzoekenden in dienst neemt die moeilijk aan de slag komen op de arbeidsmarkt

. verruiming scholingsmogelijkheden in tijden dat de arbeidsmarkt minder mogelijkheden biedt

. dat de gemeente werkt met meerjarige contracten voor opdrachtnemers, zodat zij medewerkers in vaste dienst kunnen nemen

. de gemeente zou zelf meer mensen met een beperking in dienst moeten nemen

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor sportverenigingen, culturele instellingen, wijkverenigingen en organisaties zoals het Rode Kruis en de Zonnebloem. Denk aan de vrijwillige trainers, de gastvrouwen in ziekenhuizen die patiënten een welkom gevoel geven, de jaarlijkse schoonmaakactie in de wijk of de oude dame in de straat die elke week weer blij is dat de buurjongen de vuilnis aan de straat zet. Met vrijwilligerswerk blijven mensen actief, doen zij sociale contacten op en kunnen zij nieuwe vaardigheden leren.

De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben en mag niet concurreren met betaald werk. Het werk moet een aanvullend karakter hebben en mag geen betaald werk verdringen.

GEZONDHEIDSZORG

De patiënt moet weer het middelpunt van de zorgverlening worden.  De zorg moet zich hiernaar organiseren. Mensen gaan niet voor hun plezier naar de dokter. Het grootste bezit van de mensen is hun gezondheid. Door verkeerde inrichting van de zorg en de regelzucht van de centrale overheid is de gezondheidszorg in ons land in een crisis gekomen, waardoor aan velen niet meer de zorg geboden kan worden waar men in een beschaafd westers land op zou moeten kunnen rekenen. Het vele geld dat aan de zorg besteed wordt, gaat voor een groot deel op aan bureaucratische processen. Niemand in Nederland weet meer wat de gezondheidszorg echt kost. Wachtlijsten en wachttijden, personeelstekorten en capaciteitsproblemen benadrukken de noodzaak te veranderen en te zorgen voor meer marktwerking in de gezondheidszorg.

UITBREIDING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

Het lijkt erop dat de uitgebreide gemeentepolis een zeer goede mogelijkheid is voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. De enige zaken die nog aandacht behoeven zijn het feit dat overstappen problemen oplevert (of zelfs helemaal niet kan!) als men een PGB heeft of als men bijzondere hulpmiddelen nodig heeft. PVA is van mening dat zorgverzekeraars hier soepeler mee om moeten gaan.

JONGEREN

De Partij Vrij Almelo (PVA) vindt het onacceptabel dat jongeren aan de maatschappelijke zijlijn staan. De Partij Vrij Almelo (PVA) erkent dat jongeren het vandaag de dag moeilijker hebben dan twintig jaar geleden. Wij weten dat er veel van jongeren gevraagd wordt, maar dat er ook veel van hen gevraagd mag worden, gelet op de toekomst. Nog geen vijftien jaar geleden hadden de familie, de buurt, de school of de kerk een grote invloed op de vorming van de jongere, de ontwikkeling van de identiteit en de levensloop van de jongere. Omdat dit voor veel jongeren moeizaam is, zoeken zij soms hun heil in “respect” van de straat. Het respect dat zij ontvangen staat vaak veel verder weg van de maatschappelijk gewenste opstelling.  Hierdoor wordt de kloof onder jongeren alleen maar groter. Jongeren die zich aan kunnen passen aan de geldende moraal hebben hier vaak moeite mee en worden gezien als mislukkelingen. Jongeren die een andere keuze maken zien zichzelf voor een cumulatie van problemen geplaatst waaruit zij zelfstandig vaak geen oplossing meer zien, anders dan het leven waarvoor zij hebben gekozen hebben met alle gevolgen van dien. De gemeentelijke overheid dient, indien er geen reguliere banen zijn, banen te ontwikkelen om te voorkomen dat jongeren kunnen ontsporen. Jongeren die kritisch staan tegenover de samenleving is geen nieuw gegeven.

JONGERENRAAD

Erg zichtbaar zijn ze meestal niet, toch hebben enkele Nederlandse gemeenten een jongerenraad. Die is leerzaam voor leden en, minstens zo belangrijk, de raad kan een eventueel democratisch tekort in een gemeente helpen oplossen. Jongeren onder de achttien hebben immers geen stemrecht. Almelo kent sinds kort een een jongerenraad. Deze moeten minimaal één keer per maand bijeen komen. Buiten de voordelen van de jongerenraad zijn er ook nadelen. In gemeenten waar een jongerenraad actief is haken leden vaak snel weer af, bijvoorbeeld doordat ze een vriendje of vriendinnetje kregen of doordat ze gingen studeren en het te druk kregen. Het kwam voor dat een raad in een bepaalde samenstelling een vroege dood stierf.’

Daar komt nog bij dat een jongerenraad  niet altijd een afspiegeling vormt van de jongeren in de gemeente. ‘Er zitten relatief vaak studenten in en jongeren uit de hoogste klassen van het vwo.

DE TERUGKEER VAN HET SCHARRELKIND  

Kinderen zitten soms lang achter hun computer en komen weinig buiten. Voor veel ouders is het een uitdaging om te bepalen hoeveel tijd hun kind achter de computer door mag brengen. Hoe lang is goed en wat kan mogelijk negatieve effecten hebben? Enerzijds is de computer en het internet onderdeel geworden van het dagelijks leven en is het leren omgaan met de computer nodig voor school en in de toekomst bij het hebben van een baan. Tegelijkertijd kan teveel computeren risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat sociale contacten eronder leiden of je kind te weinig lichaamsbeweging krijgt of op andere manieren niet goed voor zijn gezondheid zorgt. En uw kind kan ook in aanraking komen met ongeschikte internetsites.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak in de natuur komen meer bewegen, beter motorisch ontwikkeld zijn, sneller herstellen van stress, zich beter kunnen concentreren, betere schoolprestaties leveren en fantasierijker en constructiever spelen. Kinderen hebben regelmatig contact met natuur nodig, en de natuur is gebaat bij kinderen die haar leren te waarderen en beschermen. Door de verstedelijking komen kinderen echter steeds minder in aanraking met de natuur en het boerenleven.

SCHOOLZWEMMEN

Partij Vrij Almelo (PVA) wil dat schoolzwemmen weer de standaard wordt op alle scholen. Zwemmen moet een onderdeel zijn van de lichamelijke opvoeding. Elke vorm van bewegen die bijdraagt om onze bewegingsarme samenleving te stimuleren dient aangegrepen te worden, dat daarbij kinderen ook nog zwemveilig worden en blijven is helemaal fantastisch. Binnen drie jaar staat de Almelose raad voor de keuze waar naartoe met het oude zwembad. Renovatie is een optie, maar die is volgens Partij Vrij Almelo (PVA) veel te duur. Wij denken met nieuwbouw fors te kunnen besparen op de nu jaarlijkse torenhoge kosten. Deze uitgespaarde kosten kunnen we dan besteden aan het schoolzwemmen.

JEUGDZORG

De Partij Vrij Almelo (PVA) vraagt zich af waar die enorm stijgende vraag voor jeugdzorg vandaan komt. In Almelo maken ruim 1700 kinderen tot 17 jaar gebruik van jeugdzorg waarvan ongeveer 1400 kinderen in Almelo zelf woonachtig zijn. De rest van de kinderen komt uit de randgemeenten. Er zijn veel problemen in de jeugdzorg, rondom samenwerking, verkokering en bureaucratie. Maar het centrale probleem is het gegeven dat steeds meer kinderen een stoornis lijken te hebben en behandeld moeten worden. Volgens ons is dat zeer opmerkelijk omdat er niets in ons voedsel en drinkwater is veranderd dat zo’n gigantische stijging verklaart. De Partij Vrij Almelo (PVA) verwondert zich over de vragen: Hoe komt het dat steeds meer kinderen zorg nodig hebben? Waar komt die behoefte vandaan? Waarom is er sprake van over diagnose?

In het nieuwe regeerakkoord voor 2015 stonden een paar zinnen dat de jeugdzorg flexibeler en kwalitatief beter moeten worden. Het antwoord zoekt het kabinet in decentralisatie van bevoegdheden en regie naar het gemeentelijke niveau en een efficiencykorting van een paar honderd miljoen. Maar wij geloven er weinig van dat het probleem ligt bij de regie. Op zichzelf vinden wij het overhevelen van de regie van de provincie naar de gemeente geen oplossing voor het soort problemen dat speelt.

Het probleem ligt volgens de Partij Vrij Almelo (PVA) voor een groot deel buiten de jeugdzorg. Wij vinden dat de communicatie tussen ouders en scholen verbeterd moet worden. Er is geen tijd meer voor huisbezoeken en ouders zijn druk, druk, druk. Het gevolg is dat de contacten onder de maat zijn. Als de school dan een probleem meldt bij de ouder, voelt die zich beledigd. Het eind van het liedje is dat er dan vaak een “professional” aan te pas moet komen om te beoordelen wat er met het kind aan de hand is. Maar meestal is er niks mis met het kind. Vaak gaat het om variaties van het normale die ouders moeilijk te pruimen of te accepteren vinden om de problemen die ze zelf ervaren aan professionals voor te leggen. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling

CULTUUR, BINNENSTAD EN TOERISME

De Partij Vrij Almelo (PVA) besteed bijzondere aandacht aan het stimuleren van de toeristenindustrie. En dat kan alleen als de gemeente concreet stopt met het innen van belasting bij toeristen. Voorts dient er ook meer aandacht te komen voor kleinschalige ambachten. Beide dragen bij aan het scheppen van arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De toeristenindustrie wordt sterk bepaald door “cultuur en natuur”. Onze voorouders hebben onze gemeente op vele wijze verrijkt met cultuur. Het restaureren van gebouwen, pleinen en historische stadsdelen en andere monumenten betekent het verhogen van de aantrekkingskracht voor toeristen en bovendien een verhoogd woongenot voor de eigen bewoners.

De binnenstad van Almelo moet meer kleine winkeltjes krijgen, er moeten meer mensen in de winkelstraten wonen en de kwaliteit van het centrum moet omhoog. Op die manier moet het publiek de weg naar het centrum terugvinden. Wie nu door het centrum van Almelo loopt, kan er niet omheen: steeds meer winkelpanden staan leeg. Het aanbod van kleine, aparte winkeltjes valt tegen. Het winkelaanbod vervlakt en dat terwijl er plannen zijn om de binnenstad aantrekkelijker te maken. 

De Partij Vrij Almelo (PVA) maakt zich al langere tijd zorgen over de kwaliteit van het centrum en vroeg het college van Burgemeester en Wethouders al meer dan eens met een plan te komen om met name de Grotestraat te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat er meer ‘leuke en kleine winkeltjes’ in het centrum komen, moet er een gebiedsgerichte aanpak komen. Dat betekent dat het centrum ‘gebiedsprofielen’ moet krijgen, waardoor de verschillende delen van het centrum herkenbaar worden. Als duidelijk is welke winkels waar een plek kunnen krijgen, moeten de verhuurders ervoor zorgen dat in de leegstaande panden de juiste winkels komen. Daarvoor moet de gemeente een convenant met de verhuurders gaan afsluiten. Zij moeten dan actiever zoeken naar geschikte winkelformules voor de leegstaande panden.

Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen. Ondernemers die nu al in de binnenstad zitten worden dan gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt. De Partij Vrij Almelo (PVA) erkent dat daar niet veel geld voor is. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad – ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties – hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties.

De winkelfunctie moet daarom drastisch veranderen. De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor zowel bewoners als bezoekers van elders. Wij streven naar een groter, diverser en kleinschalig winkelaanbod waarbij de nadruk ligt op kleine zelfstandigen. Filialen van grote ketens passen minder in deze opzet. Daarnaast willen we de functies cultuur, en recreatie versterken. De Grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer.

Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur. Het Almelo van nu draagt nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie gaan benutten.

PARKEERBELEID

De Partij Vrij Almelo PVA) streeft naar vrij parkeren in de binnenstad. De verwachting is dan dat stads- en vooral regiobewoners weer vaker en/of langer zullen gaan winkelen in Almelo. Publiek dat heel dichtbij de winkels wil/moet parkeren, kan dat dan gratis doen. Dat is voor bijvoorbeeld ouderen een uitkomst. Dit moet er voor zorgen dat de binnenstad van Almelo weer aantrekkelijker wordt voor de bezoekers. Bovendien neemt de parkeeroverlast in de woonwijken af.

LEEFOMGEVING

Elk huis heeft zijn kruis en helaas moet ook Partij Vrij Almelo (PVA) constateren dat mishandelingen binnen gezinnen veelvuldig voorkomt. Onder deze handelingen verstaan wij o.a. seksueel- en huiselijk geweld, eerwraak, loverboys, kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Mishandeling is vaak tegen partners gericht, vaak vrouwen, maar geweld richt zich ook tegen kinderen. De Partij Vrij Almelo (PVA) accepteert geen geweld tegen partners en kinderen en vindt dat daders uit huis geplaatst dienen te worden. Bij mishandeling van partner en kinderen geld dat er negatieve normen en waarden overgebracht worden, die naar onze mening niet wenselijk zijn voor een gezond leef- en opvoedingsklimaat waarbinnen een gezin behoort te functioneren. Mishandelde kinderen dienen bij voorkeur naar een veilige omgeving te gaan.

INBURGERING

Door het ruimhartige toelatingsbeleid van de afgelopen decennia hebben zich grote groepen immigranten in Nederland gevestigd met een ander normen en waarden stelsel, over een laag opleidingsniveau beschikkend waardoor zij geen aansluiting kunnen vinden in de Nederlandse economie. De Partij Vrij Almelo (PVA) pleit voor een effectief integratiebeleid waarmee wordt bewerkstelligd dat reeds hier aanwezige vreemdelingen en nieuwe immigranten de Nederlandse normen en waarden respecteren en zich zo kunnen ontwikkelen, dat zij een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

WOONRUIMTE

Almelo kent relatief veel sociale huurwoningen en er is een tekort aan kwalitatief aantrekkelijke woonmilieus. Iemand die prettig woont, kan optimaal functioneren binnen onze samenleving. Een verstandig planologisch en sociaal ingerichte woonomgeving is van algemeen belang voor de burgers. De Partij Vrij Almelo (PVA) is daarom van mening dat er veel meer “aangepaste bouw” moet komen, teneinde aanpassingen ten behoeve van ouderen en gehandicapte bewoners tegen minimale kosten te realiseren. Wij denken hierbij aan extra brede deuren, géén drempels, maar wel ruimere trappenhuizen die ruimte bieden aan een traplift. We noemen dat “flexibel bouwen”. Een absolute voorwaarde voor de ouderenzorg en onze gehandicapte inwoners. Het is belangrijk dat mensen met een lichamelijke beperking regie hebben over hun woonsituatie.

Wat wel opvallend is, dat relatief veel, doorgaans goed betaalde, ambtenaren nog altijd niet in Almelo wonen, dus geen betrokkenheid of affiniteit hebben met hun werk in Almelo. En het is dan ook zeer de vraag of er terzake actief beleid komt om dit verbeteren.

STARTERSLENING

Nu starters steeds moeilijker aan een woning komen, vinden wij dat de gemeente Almelo de startersleningen terug moet brengen. De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een eigen huis kopen. Zij kunnen van hun gemeente geld lenen om dat huis nét te kunnen kopen. Het bedrag dat maximaal geleend kan worden, schommelt over het algemeen tussen de 20.000 en 50.000 euro en is afhankelijk van de prijs van het huis.

Het idee van de startlening is dat de jonge woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat dat over een paar jaar wel zo zal zijn. De lening hoef je daarom in de eerste drie jaar niet af te lossen. Ook hoeft er geen rente over te worden betaald. Bovendien is de lening fiscaal aftrekbaar en wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar je studieschuld. Daarbij heeft het ontbreken van een starterslening in de gemeente heeft een negatieve invloed op de huizenverkoop.

ALMELO SOCIAAL IN BALANS

Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) doet al jaren een beroep op de gemeente Almelo een extra bijdrage te leveren om statushouders of asielzoekers te huisvesten. Vanaf het begin van de taakstellingen in 1995 heeft de gemeente Almelo onder andere in samenwerking met onze plaatselijke woningstichtingen Beter Wonen en St.Joseph, tot nu toe 1153 (peildatum 22 maart 2017) statushouders van de eerste zelfstandige huisvesting kunnen voorzien.

Almelo krijgt halfjaarlijks een taakstelling van de Rijksoverheid om een aantal statushouders of asielzoekers te huisvesten. Almelo huisvest echter veel meer asielzoekers of statushouders dan de taakstelling vereist. Wat de reden van deze overschrijding is wordt echter niet vermeld. Hoe meer inwoners Almelo krijgt, hoe meer Algemene Uitkering ze krijgen uit Den Haag. Het College kijkt dus bewust niet zo nauw naar de hoeveelheid en meerwaarde van statushouders/asielzoekers. Dat Almelo hierdoor extra in de problemen komt omdat de ambities van de MAU-afspraken niet kunnen worden nagekomen interesseert ze kennelijk dan ook niet. De Partij Vrij Almelo (PVA) wil er dan ook naar streven dat er minder statushouders zich kunnen vestigen in Almelo, omdat de taakstelling van de Rijksoverheid al ruim overschreden is.

Bijna dagelijks wordt in onze gemeente gesproken over het opvangen van asielzoekers. En vaak zijn er zorgen van omwonenden over de veiligheid in en rond het asielzoekerscentrum (AZC). Zowel binnen het AZC als in de nabije omgeving en de rest van de stad kunnen spanningen ontstaan die de onderlinge verhoudingen onnodig op scherp stellen. Wij willen daarom dat Almelo voldoende is voorbereid op een mogelijke toename van de veiligheidsrisico’s in en rond het AZC. De Partij Vrij Almelo (PVA) maakt zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie in en rond het asielzoekerscentrum (AZC) in Almelo. Wij vinden het een primaire taak van de gemeente en politie om de veiligheid te waarborgen. De vreemdelingenwet kent een verbod voor gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Wie niet zijn best doet om terug te keren, moet/mag geen opvang krijgen.

Epiloog

De Partij Vrij Almelo (PVA) wil blijven bouwen aan de vernieuwing en leefbaarheid van de stad, met behoud van de culturele waarden die ons lief zijn. Onderdeel daartoe is het leven in onderlinge verdraagzaamheid. De Partij Vrij Almelo (PVA) wil de handen uit de mouwen steken.  Zo zien we dat het niet goed gaat met het huidige beleid van de gemeente. Het huidige college ziet zich daarom genoodzaakt, ter financiering van de vele grote en onnodige uitgaven, de individuele belastingen van de Almeloërs nog verder te verzwaren.

Eén ding is zeker, er moet wat veranderd worden in onze stad. Iedereen heeft schijnbaar een eigen agenda en in achterkamertjes worden de deals gesloten, ten koste van de Almelose burgers. De Partij Vrij Almelo (PVA) streeft naar openheid van bestuur, het gaat tenslotte om u beste mensen. Kijk eens hoeveel geld er is verspild in onze gemeente. Kijk eens naar het voormalige Fortezza waar het college fout op fout stapelde en wat een kapitaal, zeg maar: uw belastingcenten heeft gekost. Dan hebben we het nog niet over het nieuwe gemeentehuis als prestigeproject gehad en niet te vergeten Waterrijk, wat een plan zonder visie was.

De poortaffaire waar de gemeente geen opening van zaken wil geven. Onbetrouwbaar is dit college door hun eigengereide en schimmige optreden. Kijk naar de horeca waar je alleen zaken met de gemeente kunt doen als je in de horecaclan zit.  Kijk naar de dwangsommen opgelegd aan een hardwerkende ondernemer die het niet meer ziet zitten en vertrekt uit Almelo. Daar heeft de Partij Vrij Almelo (PVA) grote moeite mee. Wat er moet gebeuren is duidelijkheid naar de burger toe. Daar staat de Partij Vrij Almelo (PVA) voor. Niet meer en niet minder.

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we afrekenen met de gevestigde orde die al jarenlang dictatoriaal gedrag vertoond. Ook de veiligheid van de Almelose burger moet beter geregeld worden. We worden op dit moment geplaagd met een inbraakgolf maar ziet u na negen uur s ’avonds nog wel een agent op straat? De Partij Vrij Almelo (PVA) is van mening dat de Nederlandse burger bescherming verdiend.

Wij zullen er alles aan doen om de naam Partij Vrij Almelo (PVA) synoniem te laten zijn voor een leefbare gemeente Almelo.

Vertegenwoordigers van onze partij zijn continue “de boer” op om te inventariseren hoe en op welke manier wij voorzien kunnen worden van nog meer en vooral de juiste informatie over wat er leeft en heerst binnen de Almelose gemeenschap.

Zonder uw hulp kan dat echter niet. Voor u is het ook van belang om te weten dat de politieke prioriteit van de Partij Vrij Almelo (PVA) ligt en altijd zal liggen op het vlak van een verantwoorde, sociaal maatschappelijk en leefbare gemeente Almelo.

Eerst zorgen voor mensen en menselijkheid en pas op de tweede plaats de zakelijke benadering. Nu wordt dat te vaak omgedraaid en staan inwoners letterlijk en figuurlijk in de kou!

De Partij Vrij Almelo (PVA) is bereid bestuurlijke verantwoording te nemen om veranderingen tot stand te brengen. Wel hebben we hierbij uw steun en stem meer dan hard nodig.

Partij Vrij Almelo (PVA).

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter