Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Geachte kiezer,
Raadsleden combineren heel veel rollen. Je bent ombudsman, toezichthouder, vertegenwoordiger van inwoners en overheid, en niet te vergeten, controleur en kadersteller. En dat allemaal tegelijk. Hoe stel je je op als raadslid, wat zijn je sterkste kanten en hoe verdeel je al die rollen in de fractie? Volg je het college kritisch of wil je liever kaders stellen om zo de lijnen uit te zetten waarbinnen het college eigen afwegingen maakt? Of ben je graag in wijken en buurten actief om te ervaren wat goed gaat, en wat niet?

Eens in de vier jaar beloven partijen heel veel, maar wat gebeurt er in de periode van vier jaar tussen twee verkiezingen? Vanzelfsprekend zijn veel raadsleden te vinden op Twitter of Facebook. Maar dat is niet hetzelfde als luisteren en nabijheid. Een raadslid kan iets betekenen voordat het tot een klacht komt, zonder zich schuldig te maken aan cliëntelisme. Hij mag zich namelijk wel degelijk inzetten voor het belang van de individuele burgers. Dat is zijn ombuds-functie. Die functie is nergens officieel vastgelegd en wordt ook niet genoemd in de Gedragscode van de gemeente Almelo. Wél in die van andere gemeenten. Mij wordt vaak de vraag gesteld of ik als raadslid wel een ombudsfunctie mag hebben. Ik vind dat zeer kwalijk om op die manier buitenspel te worden gezet. Wat mij betreft heb ik als raadslid inderdaad een ombudsfunctie. Ik wil als raadslid benaderbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners die hun wensen, problemen en gevoelens aan mij overbrengen.

We zitten teveel in de raadszaal ingewikkeld te doen, terwijl het op straat gebeurt. Meedenken. Op de juiste plaats een beetje smeerolie aanbrengen. De wethouder of een ambtenaar wijzen op iets wat niet klopt. Volgens mij zouden raadsleden hier aanmerkelijk actiever in kunnen zijn en meer moeten optreden dan ze al doen.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de Partij Vrij Almelo In het programma hebben wij aangegeven voor welke zaken wij ons in de gemeen- te Almelo willen inzetten en vanuit welke gedachte wij een bijdrage willen leveren bij zaken die voor U en de gemeente Almelo belangrijk zijn.

Harry de Olde
Fractievoorzitter Partij Vrij Almelo

SOCIAAL VOOROP
Sociale voorzieningen zijn voor mensen die het echt nodig hebben, sociale voorzieningen zijn voor tijden dat mensen ze nodig zijn. Over steeds meer van deze sociale onderwerpen die u als burger raken wordt tegenwoordig door de gemeenteraad beslist en beslist niet alleen meer door de landelijke politiek in Den Haag. Dit betekent dat deze onderwerpen in de gemeentepolitiek de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. Hierbij staat voor de Partij Vrij Almelo voorop dat de sociale voorzieningen mensen in staat moeten stellen om echt mee te doen in de maatschappij.

De zorgverleners zien niet alleen de vereenzaming en slecht eten en drinken onder zorgbehoevende zelfstandige ouderen toenemen, maar merken ook dat ouderen eerder geestelijk achteruitgaan en vaker vallen. Ook op de dagbesteding is flink bezuinigd, dus een prikkel van de hersenen die de boel gaande moeten houden moet vaak ook al via de mantelzorg komen. Ouderen met een ruime portemonnee kunnen nog wel eens particulier een en ander regelen, maar de meeste ouderen beschikken daar niet over.
De wijkverpleegkundigen geven aan dat zij de zorg die in de wijk op hen wacht, ook kunnen geven. Maar het zijn de begeleiding en dagbesteding die het kind van de rekening zijn. Twee activiteiten die in het kader van het nieuwe zorgplan aan de gemeenten zijn uitbesteed.

De WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)
Na alle gedoe rondom de invoering wordt nu duidelijk dat waar iedereen in de zorg bang voor was, ook werkelijkheid is geworden: minder zorg voor degenen die het hard nodig hebben.

KINDGERICHT ARMOEDE BELEID
Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dit zijn niet alleen kinderen, van wie de ouders moeten rondkomen van de bijstand. Het kunnen ook kinderen zijn van zelfstandig ondernemers of woningbezitters. Kortom: gezinnen, die niet altijd op het net- vlies van de gemeente staan. Voor deze zijn er minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. De gemeente beschikt over instrumenten om de armoede te verkleinen, via ondersteunen bij het zoeken naar werk, schuldhulpverlening en het stimuleren van samenwerking tussen instellingen. Via integraal beleid waarin armoede, arbeid, onderwijs en gezondheid worden gecombineerd met trainingen “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” kan de gemeente burgers meer in hun kracht zetten.

Drie punten die wij belangrijk vinden:
● benader de burgers op een motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelstellingen)
● stel een gemeentelijke armoederegisseur aan
● zorg voor participatiemogelijkheden voor arme gezinnen.

OUDERENBELEID
Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidszorg, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De Partij Vrij Almelo zal zich altijd voor deze steeds grotere groep mensen blijvend inspannen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht).

Maar de Partij Vrij Almelo vraagt ook permanent aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen. Het streven is, dat ouderen zo vitaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Omdat de meeste ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen is het belangrijk dat er ook voor deze zorg voldoende geld beschikbaar komt.

Daarom vindt de Partij Vrij Almelo dat er een aparte wethouder voor ouderenbeleid moet komen, die zich bezig gaat houden met het welzijn en het WMO-dossier, maar zich in het bijzonder gaat richten op onze vergeten ouderen.
De Partij Vrij Almelo zal geen enkele bezuiniging op de zorg accepteren. Er is een zorgwekkend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de wijkverpleging en verpleeghuizen. Daarom zijn er in de ouderenzorg meer hoogopgeleide zorgmedewerkers nodig. Omdat te bereiken, zal er wel flink in geïnvesteerd moeten worden. Als je veel hoogopgeleide medewerkers hebt kun je het verpleeghuis aan hen over laten. Dat kan nu niet, want er zijn in de zorg veel te weinig mensen die veel te hard moeten werken. Je zult dus eerst een investering moeten doen die je een aantal jaren moet volhouden zodat er meer goed opgeleide mensen bijkomen en het huidige personeel naar een hoger niveau wordt getild. Daarna kun je geld besparen door er rigoureus managementlagen uit te snijden.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn de volgende zaken in het ouderenbeleid van belang:
● dat voorzieningen in de eigen buurt worden behouden en verbeterd
● er voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn voor ouderen
● een goede sociale veiligheid van de eigen leefomgeving en buurt
● dat mensen die vrijwilligerswerk doen worden gestimuleerd en ondersteund
● dat de gemeente bij het organiseren van activiteiten voldoende rekening houdt met de grote groep ouderen
● dat er geen verdere bezuinigingen in verpleeghuizen komen, betreffende het gemeentelijk WMO-beleid
● aparte wethouder voor ouderenbeleid.

Het zit de Partij Vrij Almelo heel hoog dat steeds meer buurthuizen met sluiting worden bedreigd. Wij zijn van mening dat elke wijk over een laagdrempelig wijkcentrum dient te beschikken. De buurthuizen van de toekomst zijn het meest van toegevoegde waarde voor senioren. Senioren kunnen er terecht voor beweegactiviteiten, gezelligheid, ontmoeting of vragen. Door de vele activiteiten voor senioren dragen de buurthuizen zeker bij aan het verminderen van eenzaamheid, een item die de Partij Vrij Almelo als prioriteit heeft gesteld. Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin.

GEHANDICAPTENBELEID
Bij beleid wordt nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor mensen met een beperking. Als er wel over wordt nagedacht wordt het vaak niet uitgevoerd. Voor het gehandicaptenbeleid in de gemeente Almelo moet dan ook gelden voor de komende jaren. Niet alleen woorden, maar ook daden. Niet alleen denken, maar ook doen.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn in de komende jaren de volgende zaken belangrijk:
● mensen met een beperking moeten als volwaardige burgers mee kunnen doen in de maatschappij. In de huidige moderne samenleving moeten zij net als ieder ander de mogelijkheid hebben om te werken, sporten, hobby’s te hebben en om te kunnen reizen
● de gemeente moet in denken en doen standaard rekening houden met belangen en gevolgen voor mensen met een beperking
● forse verlaging van het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart.

SPORTEN EN BEWEGEN

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.


SOCIALE WIJKTEAMS

De gemeente Almelo werkt sinds 1 januari 2015 met wijkteams. De effectiviteit en efficiëntie ervan is (nog) niet altijd aantoonbaar. Zelf zijn wij kritisch op het fenomeen wijkteams. Niettemin, als wij ze dan hebben, laten wij ze dan ook goed gebruiken. Een van de functies die wijkteams kunnen vervullen is die van (een onderdeel van) de “radar”. Signaleren is een kernfunctie voor een wijkteam, maar dan vooral om te zien wat er “fout” gaat bij inwoners. Zodat snel opschaling mogelijk is naar zorg en ondersteuning die nodig is. Dit betekent dat de medewerker in het wijkteam ook inwoners zal moeten aanspreken die in de eerste instantie helemaal geen vraag (lijken) te hebben. Dat deze eens een gesprekje voert met de supermarktmanager, het groepje ouderen op het bankje, de glazenwasser die je toevallig tegenkomt, et cetera. Geen lange gesprekken maar gewoon even checken: wat gebeurt er rondom(!) de (in)formele netwerken van zorg en ondersteuning in een gemeenschap. En uiteraard registreren als daar mooie burgerinitiatieven tussen zitten.
We moeten een koers varen waarbij we ons weer volledig ten dienste stellen van de gemeenschap. We stappen af van in beton gegoten diensten en producten en maken onze dienstverlening op maat. We moeten met organisaties samenwerken aan een doelmatiger welzijnsbeleid. Zo kunnen we de zelfstandigheid van mensen optimaliseren.
We roepen op te komen tot een hernieuwd onderling vertrouwen en slimme vormen van samenwerking. Want dat heeft het welzijn hard nodig.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is door de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeenten. Dit bracht een forse bezuiniging en een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente met zich mee. Een hogere eigen bijdrage en minder zorg is hiervan het gevolg geweest. Gelukkig hebben we de schade ietwat kunnen beperken, maar helemaal is dit niet gelukt. Veel gezinnen zijn hun hulp of begeleiding kwijt of men kreeg veel minder hulp. De Partij Vrij Almelo is van mening dat er een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden. Wij zullen niet accepteren dat eventuele overschotten van zorggeld naar de algemene reserve gaan. Dit geld moet terug naar de zorgvragers.


Onze standpunten zijn:
● thuiszorgmedewerkers, verplegers en hulpverleners hebben tijd en aandacht voor wie dat nodig heeft
● bezuinigingen op thuiszorg leiden tot vereenzaamde ouderen.

JEUGDZORG
De Partij Vrij Almelo vraagt zich af waar die enorm stijgende vraag voor jeugdzorg vandaan komt. In Almelo maken ruim 1700 kinderen tot 17 jaar gebruik van jeugdzorg waarvan ongeveer 1400 kinderen in Almelo zelf woonachtig zijn. De rest van de kinderen komt uitde randgemeenten. Er zijn veel problemen in de jeugdzorg, rondom samenwerking, verkokering en bureaucratie. Maar het centrale probleem is het gegeven dat steeds meer kinderen een stoornis lijken te hebben en behandeld moeten worden. Volgens ons is dat zeer opmerkelijk omdat er niets in ons voedsel en drinkwater is veranderd dat zo’n gigantische stijging verklaart.

De PartijVrij Almelo verwondert zich over de vragen: hoe komt het dat steeds meer kinderen zorg nodig hebben? Waar komt die behoefte vandaan? Waarom is er sprake van over diagnose? In het nieuwe regeerakkoord staan een paar zinnen dat de jeugdzorg flexibeler en kwalitatief beter moeten worden. Het antwoord zoekt het kabinet in decentralisatie van bevoegdheden en regie naar het gemeentelijke niveau en een efficiencykorting van een paar honderd miljoen. Maar wij geloven er weinig van dat het probleem ligt bij de regie. Op zichzelf vinden wij het overhevelen van deregie van de provincie naar de gemeente geen oplossing voor het soort problemen dat speelt.

Het probleem ligt volgens de Partij Vrij Almelo voor een groot deel buiten de jeugdzorg. Wij vinden dat de communicatie tussen ouders en scholen verbeterd moet worden. Er is geen tijd meer voor huisbezoeken en ouders zijn druk, druk. Het gevolg is dat de contacten onderde maat zijn. Als de school dan een probleem meldt bij de ouder, voelt die zich beledigd. Het eind van het liedje is dat er dan vaak een “professional” aan te pas moet komen om te beoordelen wat er met het kind aan de hand is. Maar meestal is er niks mis met het kind.

Vaak gaat het om variaties van het normale die ouders moeilijk te pruimen of te accepteren vinden om de problemen die ze zelf ervaren aan professionals voor te leggen. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling. Jeugdzorg is zelf het probleem en dient te verdwijnen.

BEZUINIGINGEN
Bezuinigingen zullen voor de gemeente Almelo ook de komende jaren noodzakelijk zijn en
bezuinigingen zijn naar de mening van de Partij Vrij Almelo ook mogelijk.


Met de volgende maatregelen kan volgens de Partij Vrij Almelo bezuinigd worden:
● kortere en bondige raadsvoorstellen en beleidsnotities
● vermindering ambtelijk formatie voor o.a. communicatie en beleidsvoorbereiding
● minder inhuur externe adviseurs en minder inhuur dure tijdelijke krachten (dit bespaart niet alleen kosten, maar zorgt ook voor meer kennis bij de eigen organisatie)
● vereenvoudigen van procedures en regelgeving
● minder geld voor promotie Almelo elders in het land (de beste promotie van Almelo elders in het land zijn goede voorzieningen in Almelo, daar moet het geld ingestoken worden.

Het uit de hand lopen van grootscheepse gemeentelijke projecten leidt keer op keer tot financiële problemen. Bezuiniging op zulke prestigeprojecten, zou veel geld kunnen besparen. Mede door het te verregaand inkrimpen van het gemeentelijk apparaat wordt er veel te vaak een beroep gedaan op peperdure externe adviseurs en bureaus. Dit dient drastisch gekort te worden.

FUNCTIONEREN POLITIEK EN DEMOCRATIE
Lage opkomstpercentages bij verkiezingen, verminderd aantal insprekers bij raadsvergaderingen, weinig animo voor bezoek aan raadsvergaderingen zijn signalen van een groeiende kloof tussen burgers en de politiek/overheid. Signalen die in ieder geval de Partij Vrij Almelo serieus wil oppakken. Al jaren zijn door goedwillende burgers talloze pogingen ondernomen om de relatie met de gemeente te verbeteren. Zij vragen om een overheid die zich anders gedraagt. Die in nauw contact staat met de samenleving, weet wat er speelt en samen met de maatschappij problemen definieert en oplossingen bedenkt. Bestuurders moeten luisteren, eerlijk zijn en hun eigen belangen loslaten.

Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert. Want je zit er namens de burger en voor de burger. Probeer verbindingen te leggen. Daar geloven wij als partij in. Wilt u als burger een specifieke partij of raadslid uit de gemeenteraad benaderen, dan kunt u hem of haar persoonlijk benaderen via de website of telefoon van de gemeente Almelo. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten zij weten wat er leeft onder de inwoners. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Als gemeenteraad moeten wij vooral luisteren naar inwoners. Voordat dit zo is zal er nog veel werk verzet moeten worden.

De Partij Vrij Almelo zal nooit bij geheime vergaderingen aanwezig zijn en wil ook geen vertrouwelijke informatie ontvangen die niet ook openbaar is voor Almelose burgers. Openbaar bestuur heet tenslotte niet voor niets openbaar bestuur…!!

NIET ONDEMOCRATISCH VAN HET GAS AF
Huiseigenaren en huurders moeten niet verplicht worden om van het aardgas af te gaan. Onze gemeente moet een pas op de plaats maken. Het werd met een hoop bombarie aangekondigd. Nederland zou stoppen met de winning van aardgas in Groningen en de Nederlandse woningen moesten versneld van het aardgas af. De combinatie van aardbevingen en afhankelijk van buitenlandse energie maakte een versnelde aanpak noodzakelijk. In het Klimaatakkoord kwam te staan dat 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moesten in 2030 en gemeenten kregen de regierol dit voor elkaar te krijgen. Het is ook nog maar de vraag of het gaat gebeuren. Idealen zijn mooi, maar de werkelijkheid is vaak heel anders. Burgers en bewoners hebben groot gelijk dat ze zich niet alles aan laten leunen door bestuurders met verheven idealen.

VISIE ZONNE- EN WINDENERGIE
Duurzame energie, maar niet duurzaam voor omwonenden, de samenleving, de natuur en het landschap. Wind- en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo ontstaan er de komendejaren nieuwe Nederlandse energielandschappen. Misleidend worden dit ‘parken’ genoemd, maar het heeft niets van doen met de door mensen aangelegde groene gebieden. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te zien dat een veld vol zonnepanelen of windmolens heel wat anders is dan bijvoorbeeld mooi natuurgebied.

Ons oordeel over de Regionale Energiestrategie (RES) staat vast. Wij willen als het aan ons ligt, deze voortdenderende klimaattrein een halt toe roepen. Aan het belang van de inwoners wordt niet gedacht. Geluidsoverlast, trillingen, dode vogels. Het gaat maar door. Het enige directe belang is dat burger de subsidiepotten mogen vullen van handige ondernemers die als bijen op honing afkomen. De Partij Vrij Almelo ziet niks in de ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie op landschappen, terwijl nog veel daken onbenut blijven. We hebben het dan over daken van woningen, stallen, bedrijfspanden en andere gebouwen.

Ons aangename leefgebied zal steeds verder worden aangetast. De burgers mogen pas iets zeggen als er eigenlijk niets meer te zeggen valt. Veel mensen voelen zich gepasseerd en niet serieus genomen. De inspraak moet veel beter. Klimaat lijkt intussen de nieuwe religie te zijn. In de middeleeuwen werd een kerk altijd op het hoogste punt gebouwd, waarom? Omdat de kerk centraal stond in het leven van de mens. Waar je ook was, je kon altijd de punt van de kerktoren zien die omhoog wees, naar de hemel, naar God. In Twente is het hoogste gebouw 100 meter hoog, terwijl de nieuwe windturbines als het aan ons bestuur ligt 250 meter hoog worden. De proporties zijn zoek. De klimaat ideologie verheft zich met deze turbines boven de hoogste kerktoren in Twente. Waarom een oogje dichtknijpen voor deze enorme milieuschade? De tegenstanders van windmolens protesteren luidruchtig. Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur. Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Maar helaas ook onze gemeente is en blijft doof voor de belangen en argumenten van inwoners en omwonenden.

Naar de mening van de partij Vrij Almelo moeten ze maar eens leren luisteren naar de mensen door wie zij gekozen zijn. Eerst gaan praten. Eerst kijken wat het voor de mensen betekent. Voor hoe naïef en dom houdt men onze inwoners eigenlijk? Een democratie kan alleen bestaan als je ook nee kunt zeggen. U zult begrijpen, wij zijn tegen windmolens.

KERNCENTRALES VOOR ENERGIEOPWEKKING
Zonder kernenergie hebben we nog geen realistisch plan gezien om in 2050 echt alleen maar schone stroom te hebben. We moeten in 2050 100 procent duurzame Energie opwekken. Dat krijgen we niet voor elkaar met de ruimte als het gaat om wind, zon en eventueel groene waterstof. Als je een kerncentrale neerzet, kun je wellicht afspreken dat je dan geen windmolens meer hoeft te plaatsen. Er is in Nederland veel te weinig ruimte om in te zetten op windturbines en zonneparken. De oplossing voor Nederland is kernenergiecentrales te bouwen die geen broeikasgas uitstoten en ook geen luchtvervuiling veroorzaken. Een enkele kerncentrale, met een levensduur van meer dan zestig jaar, kan duizenden windturbines en zonnepanelen, met een levensduur van ongeveer vijftien jaar vervangen. En een kerncentrale zal dat doen met grote betrouwbaarheid, ongestoord door de wisselvalligheid van het weer.

BURGERPARTICIPATIE
Het meepraten van burgers is noodzakelijk, omdat de gemeenteraad onvoldoende in staat is om de specifieke problemen van buurten en wijken te kennen en ook van specifieke doelgroepen/onderwerpen. Dat de gemeenteraad dit niet kan is dus niet erg. Burgerparticipatie is dan ook bedoeld om dit probleem op te vangen.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn voor de komende jaren de volgende zaken bij burgerparticipatie van belang:
● dat beleidsstukken kort en bondig worden opgesteld en in begrijpelijke taal worden geschreven, zodat burgers echt kunnen meepraten als zij dit willen
● adviesraden en erkende overlegpartners die adviezen geven hebben altijd recht op een reactie van het college over wat er wel of niet met hun advies wordt gedaan en de raad moet er meer op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

FUNCTIONEREN GEMEENTERAAD
Mensen zijn niet verplicht om geïnteresseerd te zijn in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Veel mensen die wel geïnteresseerd zijn moeten in staat zijn om te begrijpen als het over hen gaat en ook waar het dan over gaat. Aan beide zaken ontbreekt het volgens de Partij Vrij Almelo nog te vaak in Almelo.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn voor de komende jaren de volgende zaken van belang als het gaat om het functioneren van de gemeenteraad:

● in raadsvoorstellen moet vaker aangegeven worden welke keuzes er bij een onderwerp zijn, zodat burgers kunnen begrijpen waar wel voor wordt gekozen
● de consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden moeten inzichtelijk worden gemaakt

DIERENWELZIJN
Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Zo leven er miljoenen kippen, koeien, honden, katten en vele andere dieren. Deze “inwoners’ kunnen niet voor hun eigen belangen opkomen. Sinds het aantreden (2010) van de Partij Vrij Almelo in de gemeenteraad van Almelo heeft de partij het dierenwelzijn hoog in haar vaandel staan en vond zij het noodzakelijk dat de gemeente een wethouder met dierenwelzijn in haar portefeuille benoemt en een dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Deze wethouder moet waken over het welzijn en de gezondheid van dieren. Om u een indruk te geven hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet.

Deze kunnen enorm bijdragen aan verbetering van het dierenwelzijn in onze gemeente:
● de gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. In de gemeentegids worden relevante gegevens (zoals gegevens van dierenambulances, opvangcentra, 144 meldnummer dierenmishandeling) met betrekking tot dierenwelzijn duidelijk en geclusterd vermeld
● de gemeente is op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen dieren op te vangen en twee weken t.b.v. een eventuele eigenaar te verzorgen. De gemeente maakt hierover afspraken met professionele organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor voldoende kostendekkende steun om de wettelijke verplichting van de gemeente op een adequate manier uit te voeren. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde Basisarrangement is hierbij leidend
● aan de opvang van gewonde en zieke dieren moet de gemeente financieel bijdragen. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra terechtkomen wil de Partij Vrij Almelo katten in Almelo verplicht laten chippen. Het chippen van honden is in 2013 reeds bij wet verplicht gesteld. Gechipte dieren zijn sneller te herenigen met hun eigenaar. Niet alleen wordt hiermee dieren- en mensenleed voorkomen, maar ook wordt de gemeente niet onnodig geconfronteerd met extra kosten

● de Partij Vrij Almelo is tegen megastallen “omdat zowel dier als mens daar niet beter van worden. In het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij gestimuleerd. Degemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg. Op grond van vigerende wetgeving heeft eenieder zorgplicht jegens hulpbehoevende dieren. In lijn met de bedoeling van de wetgever worden wilde dieren in nood, zoveel als nodig en mogelijk is, geholpen. De gemeente ondersteunt en faciliteert particuliere initiatieven (zoals bijvoorbeeld een lokale opvang)
● de gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt aan het welzijn van honden. Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken
● de gemeente Almelo moet strenger worden voor evenementen met dieren. Wie vermaak wil bieden met levende dieren heeft voortaan een vergunning nodig. Zo krijgt de gemeente meer grip op het welzijn van dieren
● bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak. De dieren dienen op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier te worden gehouden. Het beleid ten aanzien van de oprichting van kinder- en stadsboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen.

DIERENBEULEN
De Partij Vrij Almelo is als diervriendelijke partij allesbehalve tevreden – en dan drukken we ons nog voorzichtig uit over de huidige strafrechtelijke aanpak van dierenbeulen. Deze voldoet nog niet. Het is de hoogste tijd dat dierenbeulen VEEL strenger worden aangepakt. Niet alleen een boete of een taakstraf, maar een minimum gevangenisstraf en zeker een levenslang verbod op het houden van dieren. Het aantal dierenmishandelingen loopt ”steeds meer” de spuigaten uit! Niet alleen de huisdieren, wat op zich al erg genoeg is. Maar ook de dieren buiten in het wild, paarden in de wei, vogels, noem maar op!!! En het wordt alleen maar erger en niet minder, lijkt het wel! Het wordt tijd dat hier vaart mee wordt gemaakt om dierenbeulen effectief te bestrijden. Met dieren ga je liefdevol en met respect om.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Het aantal woninginbraken stijgt weer snel na de coronadip. Die signalen krijgt de Partij Vrij Almelo binnen van verontruste Almeloërs. Het zijn vooral mobiele bendes die de georganiseerde inbraken uitvoeren. Samen met een groep buitenlanders voeren ze criminele activiteiten uit. Veelal bestaat het uit het stelen bij winkels en het inbreken in verschillende wijken. Ze verblijven in Nederland en zijn vaak enkele weken actief in een regio. De populariteit die Nederland in het buitenlandse criminele milieu geniet, is een rechtstreeks gevolg van de feitelijke straffeloosheid. Die straffeloosheid, in combinatie met een politiek van open grenzen, heeft de boodschap de wereld ingestuurd dat misdaad hier loont. Dat is erg hard om te horen, maar het is de realiteit van vandaag de dag. In dit digitale tijdperk en de globiliserende wereld wordt de criminaliteit steeds internationaler. Grenzen hebben geen betekenis meer en zeker niet als er geen grenzen zijn, zoals in de Schengenzone. De criminelen kunnen toeslaan en niet zo lang later al in een ander land zijn. Als overheid dien je de legitimiteit van je eigen positie te waarborgen, niet alleen voor jezelf, maar zeker tegenover de bevolking.

De strijd tegen zware criminaliteit moet worden opgevoerd. De omvang van drugscriminaliteit is groot en maakt ook de overheid en de politie zelf kwetsbaar voor ondermijning. De politie moet goed zijn toegerust, met gespecialiseerde teams, om langdurig de strijd tegen de (inte) nationale zware criminaliteit aan te kunnen gaan. Veiligheid begint echter dichtbij huis, in de wijk. Voor de Partij Vrij Almelo staat de wijkagent centraal, die vanouds goed weet wat er speelt. Bij een leefbare buurt en woonomgeving hoort dat mensen zich veilig voelen.

Om de veiligheid te waarborgen is de Partij Vrij Almelo voor:
● de wijkagent terug naar waar die hoort: in de wijk
● criminaliteit moet harder en creatiever worden aangepakt
● een lik op stuk beleid, door onmiddellijke berechting en aandacht voor het slachtoffer zal de burger zich veel veiliger gaan voelen
● investeren in dienstverlening is investeren in veiligheid

VERWARDE PERSONEN
De term “verwarde personen” deugt niet. Iedereen over wie een politiemelding binnenkomt, wordt over één kam geschoren. Maar onder hen zijn mensen die verward zijn en mensen die zich gewoon misdragen en dat flink uitvergroot onder invloed van drank en drugs. Vroeger gingen medewerkers van de regionale ggd actief op zoek naar mensen met wie het niet goed ging. Denk aan zwerfjongeren, verslaafden, daklozen of mensen die wekenlang hun huis niet uit kwamen. Zonder hulpvraag, verwijzing of diagnose. Deze dienstverlening was onderdeel van de Wet publieke gezondheid, maar is overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien heeft een flink aantal gemeenten, waaronder Almelo deze ggdteams afgeschaft. Sociale wijkteams hebben dit gat niet opgevuld. Deze groep mensen heeft geen onhandige zorgvraag. De vaak vraaggerichte wijkteams kunnen daar niet zoveel mee. Daarbij komt dat deze professionals niet gewend zijn om te werken met mensen met soms ernstige psychische of verslavingsproblematiek. Daar zijn ze ook helemaal niet voor opgeleid. Je kunt worden uitgescholden of de deur uitgegooid. Daar moet je tegen kunnen.

Het wordt dus tijd om het oude openbare geestelijke gezondheidszorgnetwerk in ere te herstellen.

(DRUGS)OVERLAST
De Beloofde aanpak van de gemeente Almelo om de (drugs)overlast aan te pakken heeft nog niet het gewenste effect bereikt. Nog steeds is er veel overlast op straat. We zien overal een verharding van de criminaliteit. Het wordt meedogenlozer. Kijk naar de zaken die we de afgelopen tijd hebben gehad, het gaat tegenwoordig echt wel ergens over. De belangen die op het spel staan bij criminelen worden alsmaar groter. Met name in de drugsscene gaat het
over grote bedragen. Wij zitten dicht bij de grens. Hier worden de drugs geproduceerd en daarna vanuit Twente gedistribueerd naar Duitsland en andere landen. Ongelooflijk dat de gemeente de drugshandel op straat niet onder controle kan krijgen. Kom op politie: pak die dealers op en zet ze vast. Toon je gezicht wat vaker in de buurt.
De gemeente Almelo blijkt ook veel te laks om te gaan met de aanpak van illegale kamerverhuurpanden, stellen omwonenden. De straat telt veel illegale omgebouwde panden die zorgen voor verloedering en zet de leefbaarheid van de wijk zwaar onder druk.

REGULERING VAN SOFTDRUGS IS EEN UTOPIE
Cannabis is een van de belangrijkste Nederlandse exportartikelen geworden. Omdat het merendeel van de cannabisproductie voor het buitenland bestemd is, heeft het weinig effect op de georganiseerde misdaad als je alleen maar de Nederlandse markt gaat reguleren. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook niet tot beperking van de productie voor de illegale export en de daarmee gepaarde overlast bij illegale teelt en handel. Wij bepleiten dan ook voor een geheel andere strategie. Een coffeeshop die zich niet aan de regels van de gemeente Almelo zal houden of anderszins in overtreding is wordt per direct gesloten. Ten slotte staan wij een strengere strafvervolging van illegale wiettelers en straathandelaren voor.

MEDICINALE CANNABIS
De Partij Vrij Almelo vindt wel dat er een oplossing moet komen voor patiënten met chronische pijn die baat hebben bij het gebruik van cannabis. Medicinale cannabis blijft ondanks de medische toepassing een drug, en daardoor denken veel mensen dat het verslavend is. Maar dat is niet het geval. In tegenstelling tot het recreatief gebruik van cannabis neem je bij het medisch gebruik van cannabis namelijk maar heel kleine hoeveelheden cannabis tot je. Wel is belangrijk om van tevoren bij je behandelend arts aan te geven of je verslaving gevoelig bent. Hier wordt dan rekening mee gehouden bij het vaststellen van de dosis. Wij willen graag een oplossing voor deze specifieke doelgroep die bij pijnbestrijding veel baat heeft bij cannabis. We willen nadenken over hoe dit te reguleren zodat ook echt alleen de doelgroep geholpen is.

REFERENDA EN INSPRAAK
De gemeente Almelo moet inwoners op verschillende manieren betrekken bij besluitvorming, bijvoorbeeld met internetenquêtes, inspraakbijeenkomsten, referenda, burgerinitiatieven of interactieve beleidsvorming. Als mensen invloed op het gemeentelijk beleid willen hebben, moeten ze allereerst weten waar hun bestuurders mee bezig zijn. Openbaarheid en voorlichting zijn daarom van groot belang. Publicatie van vergunningen moet in het huis aan
huisblad terugkomen. De raadsvergaderingen zijn openbaar, iedereen kan erbij zijn. Juist openbaarheid van informatieve vergaderingen is belangrijk, omdat daarin plannen aan de orde komen die nog in voorbereiding zijn. Ze kunnen dan nog gemakkelijker worden aangepast aan de wensen van inwoners. De gemeente heeft voorlichtingsambtenaren in dienst om de inwoners over het beleid te informeren. Dat doen ze bijvoorbeeld door middel van een eigen gemeentekrant, voorlichtingspagina’s en advertenties in kranten en huis aan huisbladen, internet en allerlei informatieve brochures en folders. Natuurlijk kunnen burgers ook zelf contact opnemen met de gemeente om antwoorden op specifieke vragen te krijgen.

Voorlichting moet niet alleen gaan over eenmaal genomen beslissingen en de uitvoering daarvan. Van groot belang is dat mensen van tevoren weten wat de gemeente van plan is te doen. Dan kunnen ze erover meepraten en erop reageren. Daardoor zullen inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er in de gemeente gebeurt. Er zijn veel manieren om invloed uit te oefenen of om te laten weten wat je van iets vindt.

Inspraak- je mening geven
Inspraak betekent dat inwoners van een gemeente hun mening kunnen geven over een plan. In een aantal gevallen is die inspraak zelfs wettelijk verplicht. Inspraak kan allerlei vormen hebben, al naar gelang het karakter van de beslissing die moet worden genomen. De gemeente kan ervoor kiezen om alleen de meest betrokkenen om hun mening te vragen (zoals leerkrachten en oudercommissie bij de nieuwe inrichting van de omgeving van de school), of alle inwoners (bijvoorbeeld bij een verkeersplan voor de hele gemeente). De inspraak kan schriftelijk worden geregeld, maar ook mondeling, bijvoorbeeld door een hoorzitting. De gemeente kan de mening van de betrokken inwoners naast zich neerleggen en gewoon doorgaan met uitvoering van haar plan. Maar zij kan het plan ook aanpassen.

Interactieve beleidsvorming- zelf mee plannen
De gemeente Almelo moet gaan werken aan interactieve besluitvorming. Dat betekent dat burgers en organisaties van het begin af aan bij het maken van een beleidsplan worden betrokken. Inwoners reageren dan niet meer op voorgelegde plannen zoals inspraak, maar ze maken die plannen zelf mee. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen. De raad houdt dan zoveel mogelijk rekening met de plannen die de inwoners samen met ambtenaren en wethouders hebben gemaakt.

Gemeenschappelijke regelingen

Belangrijke vraagstukken die inwoners van gemeenten direct raken, waar eerst lokaal door een gemeenteraad over werd beslist (van ruimtelijke ordening tot welzijn, van zorg tot economische ontwikkeling), worden in toenemende mate door een veelheid aan regionale besturen van gemeenschappelijke regelingen aangepakt. De gemeenteraad, die wordt geacht de financiën te controleren en het volk te vertegenwoordigen, heeft er nauwelijks invloed op. Daardoor wordt het steeds onoverzich­te­lij­ker, ingewikkel­der, ondemocra­ti­scher en het is ook nog eens niet effectief.

Referendum- voor of tegen stemmen
Sinds 2002 bestaat er al in een aantal gemeenten de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend referendum. Gemeenten kunnen dat zelf door middel van een zogenoemde referendumverordening regelen. Via een referendum wordt de inwoners van een gemeente gevraagd zich over een belangrijk lokaal onderwerp uit te spreken. Alle stemgerechtigde burgers mogen dan vóór of tegen een voorstel van het gemeentebestuur stemmen. Hoewel de gemeenteraad zich niet aan de uitslag van het referendum hoeft te houden, kan de raad er wel degelijk rekening mee houden. De voorwaarden voor het houden van een referendum kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Zowel de gemeentebesturen als de inwoners kunnen het initiatief nemen tot een referendum. De Partij Vrij Almelo is vóór het instellen van een raadgevend referendum.

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen
Een andere mogelijkheid om inwoners bij beleid te betrekken is het burgerinitiatief. Dat houdt in dat burgers het recht hebben om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad is vervolgens verplicht om over dit punt te beraadslagen. Ook kunnen burgers op het niveau van een wijk of buurt aan de gemeente concrete voorstellen ter verandering of verbetering van een bepaalde situatie doen. Naast allerlei georganiseerde vormen van inspraak zijn er diverse mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Wie wil dat de gemeente iets doet of nalaat, kan een of meer raadsleden, wethouders of ambtenaren proberen te overtuigen.

SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT
De scheiding tussen kerk en staat blijft voor problemen zorgen. Ook in Almelo, waar je zou denken dat de secularisatie zover is voortgeschreden dat dit boek kan worden dichtgeklapt. Maar dat is niet zo. Waar de kerken een halve eeuw geleden nog vol zaten en de confessionele partijen gezamenlijk een meerderheid hadden, zijn het nu de niet confessionele partijen die hun ideeën aan de samenleving gaan opleggen. Op zondagen moet er gewoon gewinkeld worden. Voor weigerambtenaren die op grond van hun geloofsovertuiging niet aan het sluiten van homohuwelijken willen meewerken is geen plaats meer. Godsdienstvrijheid is er nog wel maar dan slechts in de privésfeer. Alleen voor moslims, als nieuwkomers een bron van onrust en verwarring, worden uitzonderingen gemaakt. Als het moet, willen progressieve bestuurders in moskeeën in naam van tolerantie en de pacificatie nog wel gaan theedrinken. Wat ze dan weer op hoon uit de hoek van (liberale) islamcritici komt te staan.

De Partij vrij Almelo is tegen verdere uitbreiding van moskeeën in aantal en/of vloeroppervlakte. De bestaande drie moskeeën zijn meer dan voldoende voor een stad als Almelo. Wat ons, en ik denk vele anderen, in deze discussies het meeste stoort, is dat partijen elkaar hun overtuigingen trachten op te dringen. Van religieuze groeperingen kun je dat verwachten, daar staan ze bekend om. De Partij Vrij Almelo is voorstander van de scheiding van kerk en staat, maar we denken niet dat je die tot in detail in de wet moet vastleggen. In geloofszaken is het leven altijd sterker dan de leer en wie die volgorde omdraait riskeert altijd nieuwe geloofstwisten. De scheiding tussen kerk en staat is vooral uit pacificatie-overwegingen verstandig, omdat de geschiedenis heeft geleerd dat er ellende komt als partijen elkaars geloofsovertuigingen trachten op te dringen. Daarom kun je in het openbaar maar beter niet met je religieuze gezindheid te koop lopen, want wat je niet ziet, dat is er niet. De godsdienstvrijheid is dan ook allereerst een praktische zaak, zoals de vrijheid van meningsuiting ook voortkomt uit een praktische handelsgeest. Daar is niks heldhaftigs of principieels aan. Heel goed, houden zo.

POSITIEVE- OF NEGATIEVE DISCRIMINATIE
De Partij Vrij Almelo vindt iedere vorm van discriminatie uit den boze. Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Het voorrang geven aan bepaalde bevolkingsgroepen, dus “positieve” discriminatie in het doorstromingsbeleid werkt volgens Partij Vrij Almelo negatief. Ook indien dit gebeurt met het doel deze groepen in de Nederlandse samenleving te laten integreren. Iedere vorm van onderscheid werkt vroeg of laat polariserend. Het toewijzen van woningen dient
beslist in goed overleg met de buurtbewoners plaats te hebben. Statushouders – mensen met een verblijfsvergunning mogen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

MINIMABELEID EN SCHULDHULPVERLENING
Voor de Partij Vrij Almelo geldt dat mensen met een bijstandsuitkering in staat moeten zijn om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. In de huidige moderne maatschappij betekent dit dat meedoen meer is dan alleen het kunnen kopen van eten en het betalen van vaste lasten.

Voor de Partij Vrij Almelo zijn hierbij de volgende zaken belangrijk:
● dat de gemeente mensen actief wijst op mogelijkheden voor inkomensondersteuning van gemeente en Rijk
● dat schuldhulpverlening als dat nodig is snel kan plaatsvinden, zonder lange wachtlijsten
● dat de gemeenteorganisaties, die mensen in de bijstand helpen, actief ondersteunt
● dat mensen met participatiebanen ook zicht moeten hebben op een reguliere baan.

BEWAKING LASTEN BURGERS
Koopkracht is niet alleen een landelijk thema. De Partij Vrij Almelo vindt dat de gemeentelijke lasten (o.a. OZB), rechten en tarieven, bouwleges etc.) van burgers ten hoogste met de inflatie mogen stijgen. De gemeentelijke uitgaven moeten dan ook plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. De rekening voor extra ambities moet niet neergelegd worden bij burgers, maar moeten worden gezocht binnen het beschikbare budget door o.a. deregulering, bezuinigingen, het stellen van prioriteiten, het maken van heldere keuzes en anders werken.

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De overheid en dus ook de gemeente gaat volgens de Partij Vrij Almelo maar voor een beperkt deel over de economie. Dit geldt zowel in goede en slechte tijden.

Bij de zaken waar de overheid en de gemeente wel invloed op heeft vindt de Partij Vrij Almelo de volgende zaken belangrijk:
● niet alle sectoren kunnen een speerpunt zijn. Almelo zal hier keuzes in moeten maken
● het stimuleren van werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen door loonkostensubsidie
● bij re-integratie kiezen voor de beste weg naar werk en niet de kortste weg
● dat de gemeente in bestekken opneemt dat opdrachtnemer werkzoekenden in dienst neemt die moeilijk aan de slag komen op de arbeidsmarkt
● verruiming scholingsmogelijkheden in tijden dat de arbeidsmarkt minder mogelijkheden biedt
● dat de gemeente werkt met meerjarige contracten voor opdrachtnemers, zodat zij medewerkers in vaste dienst kunnen nemen
● de gemeente zou zelf meer mensen met een beperking in dienst moeten nemen.

GEZONDHEIDSZORG
De patiënt moet weer het middelpunt van de zorgverlening worden. De zorg moet zich hiernaar organiseren. Mensen gaan niet voor hun plezier naar de dokter. Het grootste bezit van de mensen is hun gezondheid. Door verkeerde inrichting van de zorg en de regelzucht van de centrale overheid is de gezondheidszorg in ons land in een crisis gekomen, waardoor aan velen niet meer de zorg geboden kan worden waar men in een beschaafd westers land op zou moeten kunnen rekenen. Het vele geld dat aan de zorg besteed wordt, gaat voor een groot deel op aan bureaucratische processen. Niemand in Nederland weet meer wat de gezondheidszorg echt kost. Wachtlijsten en wachttijden, personeelstekorten en capaciteitsproblemen benadrukken de noodzaak te veranderen en te zorgen voor meer marktwerking in de gezondheidszorg. Het opleiden van medisch personeel is niet goed georganiseerd. Er wordt te weinig geanticipeerd. Dat moet anders.

JONGEREN
Het zijn moeilijke tijden. Voor een ieder van ons. Jongeren voelen zich beknot in hun vrijheden. De Partij Vrij Almelo vindt het onacceptabel dat jongeren aan de maatschappelijke zijlijnstaan. De Partij Vrij Almelo erkent dat jongeren het vandaag de dag moeilijker hebben dan twintig jaar geleden. Wij weten dat er veel van jongeren gevraagd wordt, maar dat er ook veel van hen gevraagd mag worden, gelet op de toekomst. Nog geen vijftien jaar geleden hadden de familie, de buurt, de school of de kerk een grote invloed op de vorming van de jongere, de ontwikkeling van de identiteit en de levensloop van de jongere. Omdat dit voor veel jongeren moeizaam is, zoeken zij soms hun heil in “respect” van de straat. Het respectdat zij ontvangen staat vaak veel verder weg van de maatschappelijk gewenste opstelling. Hierdoor wordt de kloof onder jongeren alleen maar groter. Jongeren die zich aan kunnen passen aan de geldende moraal hebben hier vaak moeite mee en worden gezien als mislukkelingen. Jongeren die een andere keuze maken zien zichzelf voor een cumulatie van problemen geplaatst waaruit zij zelfstandig vaak geen oplossing meer zien, anders dan het leven waarvoor zij hebben gekozen hebben met alle gevolgen van dien.

De gemeentelijke overheid dient, indien er geen reguliere banen zijn, banen te ontwikkelen en betaalbare woningen voor starters bouwen om te voorkomen dat jongeren kunnen ontsporen. Jongeren die kritisch staan tegenover de samenleving is geen nieuw gegeven.

DE TERUGKEER VAN HET SCHARRELKIND
Kinderen zitten soms lang achter hun computer en komen weinig buiten. Voor veel ouders is het een uitdaging om te bepalen hoeveel tijd hun kind achter de computer door mag brengen. Hoe lang is goed en wat kan mogelijk negatieve effecten hebben? Enerzijds is de computer en het internetonderdeel geworden van het dagelijks leven en is het leren omgaan met de computer nodig voor school en in de toekomst bij het hebben van een baan. Tegelijkertijd kan te veel computeren risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld doordat sociale contacten eronder leiden of je kind te weinig lichaamsbeweging krijgt of op andere manieren niet goed voor zijn gezondheid zorgt. En uw kind kan ook in aanraking komen met ongeschikte internetsites. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak in de natuur komen meer bewegen, beter motorisch ontwikkeld zijn, sneller herstellen van stress, zich beter kunnen concentreren, betere schoolprestaties leveren en fantasierijker en constructiever spelen. Kinderen hebben regelmatig contact met natuur nodig, en de natuur is gebaat bij kinderen die haar leren te waarderen en beschermen. Door de verstedelijking komen kinderen echter
steeds minder in aanraking met de natuur en het boerenleven.

CULTUUR, BINNENSTAD EN TOERISME
De Partij Vrij Almelo besteed bijzondere aandacht aan het stimuleren van de toeristenindustrie. En dat kan alleen als de gemeente concreet stopt met het innen van belasting bij toeristen. Voorts dient er ook meer aandacht te komen voor kleinschalige ambachten. Beide dragen bij aan het scheppen van arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De toeristenindustrie wordt sterk bepaald door “cultuur en natuur”. Onze voorouders hebben onze gemeente op vele wijze verrijkt met cultuur. Het restaureren van gebouwen, pleinen en historische stadsdelen en andere monumenten betekent het verhogen van de aantrekkingskracht voor toeristen en bovendien een verhoogd woongenot voor de eigen bewoners. De gemeente moet prikkelende belasting heffen op regelmatige winkelleegstand, naar Gronings model. Verhuurders moeten bereid zijn nieuwe winkeliers kortere huurcontracten aan te bieden en eventueel dan een deel van de kosten van de inrichting betalen. Ondernemers die nu al in de binnenstad zitten worden dan gestimuleerd hun winkels op te knappen. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor het opknappen van hun gevel of winkelpui áls het historische karakter van de binnenstad daardoor beter uit de verf komt.

De Partij Vrij Almelo erkent dat daar niet veel geld voor is en dat dit bedrag veel hoger moet. Maar, zo benadrukken wij, veel partijen in de binnenstad -ondernemers, verhuurders, woningbouwcorporaties-hebben belang bij verbetering van het centrum en zullen daarom ook zelf willen investeren, met name de corporaties. De binnenstad moet aantrekkelijker worden voor zowel bewoners als bezoekers van elders. Wij streven naar een groter, diverse en kleinschalig winkelaanbod waarbij de nadruk ligt op kleine zelfstandigen. Filialen van grote ketens passen minder in deze opzet. Daarnaast willen we de functies cultuur, en recreatie versterken. De Grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade. Dit stadsdeel moet daarop inspelen door het winkelgebied te verlevendigen met attracties in die sfeer. Een van de mogelijkheden is herverkavelen. Zo kan een groot winkelpand worden opgesplitst in drie of vier units. Naast herverkavelen zijn er nog diverse andere kansen om de winkelstraat aantrekkelijker te maken. En daarbij moet niet teveel geleund worden op investeringen van de gemeente.

Ondernemers en eigenaren moeten wat vaker met elkaar praten en beter gaan samenwerken en dan valt er zeker nog een verbetering te verwachten. De winkelstraat zal dan niet meteen positief kleuren maar door goede ingrepen kunnen de huidige winkels blijven zitten en er goede nieuwe functies worden toegevoegd. Alleen kleinschalige winkels hebben volgens ons toekomst in een bruisende binnenstad. Almelo: stad van traditie en cultuur, van winkels en gezelligheid, van evenementen en natuur. Het Almelo van nu draagt nog steeds het authentieke karakter van toen. We moeten deze rijke historie gaan benutten. Biodiversiteit moet naar een hoger niveau worden getild om de natuur en cultuur te verstevigen. Het maken van een gedegen biodiversiteitsplan is een must. Kap van monumentale bomen moet worden gestopt. Karakteristieke gebouwen moeten een gemeentelijke monumentenstatus krijgen om zo sloop tegen te gaan.

VRIJ PARKEREN IN BINNENSTAD
De Partij Vrij Almelo streeft naar vrij parkeren in de binnenstad. De verwachting is dan dat stads- en vooral regiobewoners weer vaker en/of langer zullen gaan winkelen in Almelo. Publiek dat heel dicht bij de winkels wil/moet parkeren, kan dat dan gratis doen. Dat is voor bijvoorbeeld ouderen een uitkomst. Dit moet ervoor zorgen dat de binnenstad van Almelo weer aantrekkelijker wordt voor de bezoekers. Bovendien neemt de parkeeroverlast in de
woonwijken af. Wegen voor auto’s worden goed onderhouden. Fietspaden daarentegen niet. Gaten en bobbels in fietspaden moeten met voorrang worden aangepakt zodat een fietsvriendelijke klimaat ontstaat. Fietssnelweg-netwerk F 35 dient versneld te worden aangelegd.

HUISELIJK GEWELD
Huiselijk geweld, inclusief ouderenmishandeling en kinder mishandeling vormen samen één van de grootste problemen van onze samenleving. Elk huis heeft zijn kruis en helaas moet ook Partij Vrij Almelo constateren dat mishandelingen binnen gezinnen veelvuldig voorkomt. Onder deze handelingen verstaan wij o.a. seksueel- en huiselijk geweld, eerwraak, loverboys, kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Mishandeling is vaak tegen partners gericht, vaak vrouwen, maar geweld richt zich ook tegen kinderen. De Partij Vrij Almelo accepteert geen geweld tegen partners en kinderen en vindt dat daders uit huis geplaatst dienen te worden. Bij mishandeling van partner en kinderen geld dat er negatieve normen en waarden overgebracht worden, die naar onze mening niet wenselijk zijn voor een gezond leef- en opvoedingsklimaat waarbinnen een gezin behoort te functioneren.

Ouderenmishandeling, een verborgen vorm van huiselijk geweld.

Mishandeling van ouderen is soms moeilijk voor te stellen. Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden meestal niet of te laat herkend. Ondertussen stijgt het aantal meldingen jaarlijks. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de preventie en de aanpak van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. De meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling zijn psychische en fysieke mishandeling. Ook financieel misbruik komt veel voor. Met de toename van het aantal thuiswonende, zorgafhankelijke ouderen neemt het beroep op mantelzorgers toe. Bij mishandeling is meestal sprake van opzet, maar soms is het een gevolg van overbelasting van een mantelzorger. Wij vinden dat plegers veel strenger moeten worden aangepakt.

INBURGERING
Door het ruimhartige toelatingsbeleid van de afgelopen decennia hebben zich grote groepen immigranten in Nederland gevestigd met een ander normen en waarden stelsel, over een laag opleidingsniveau beschikkend waardoor zij geen aansluiting kunnen vinden in de Nederlandse economie. De Partij Vrij Almelo pleit voor een effectief integratiebeleid waarmee wordt bewerkstelligd dat reeds hier aanwezige vreemdelingen en nieuwe immigranten de Nederlandse normen en waarden respecteren en zich zo kunnen ontwikkelen, dat zij een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Het leren spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving.

WOONRUIMTE EN LEEFOMGEVING
Almelo kent relatief veel sociale huurwoningen en er is een tekort aan kwalitatief aantrekkelijke woonmilieus. Iemand die prettig woont, kan optimaal functioneren binnen onze samenleving. Een verstandig planologisch en sociaal ingerichte woonomgeving is van algemeen belang voor de burgers. De Partij Vrij Almelo is daarom van mening dat er veel meer “aangepaste bouw” moet komen, ten einde aanpassingen ten behoeve van ouderen en gehandicapte bewoners tegen minimale kosten te realiseren. Wij denken hierbij aan extra brede deuren, géén drempels, maar wel ruimere trappenhuizen die ruimte bieden aan een traplift. We noemen dat “flexibel bouwen”. Een absolute voorwaarde voor de ouderenzorg en onze gehandicapte inwoners. Voor gezinnen met jonge kinderen zijn naast een goed en betaalbare woning ook uitdagende openbare speelvoorzieningen essentieel. En dan niet alleen het eeuwig terugkerende klimrek, maar ook een klein fietscrossbaantje voor jonge kinderen tot 12 jaar, of een kindvriendelijk natuurpark. Dit soort voorzieningen maken de wijk leuk en moeten-zo nodig tijdelijk-gerealiseerd kunnen worden zodra daar vraag naar is.

Om de woonomgeving verder interessant en levendig te maken, moet een bedrijfsactiviteit of beroep aan huis ook mogelijk worden gemaakt. Als dat in strijd is met het bestemmingsplan, moet een tijdelijke vergunning voor vijf jaren verleend kunnen worden, mits voldaan kan worden aan de normen van het Activiteiten Besluit milieubeheer. Bij een goede woonomgeving hoort ook een lawaaiarme omgeving en waarbij de lucht schoon is. Bijvoorbeeld; regelmatig worden inwoners wakker van motorvoertuigen die in de randen van de nacht veel lawaai produceren, net als het vele knalvuurwerk. Dat soort overlast moet beter aangepakt worden.

Vanwege de wooncrisis moet de gemeente zelf 400 woningen bouwen en deze verhuren of verkopen, en de grond in pacht uitgeven teneinde beleggers buiten de deur te houden. Het woningtekort moet snel opgelost worden. Te beginnen bij het oude MEAO terrein. Op die plek moeten huizen komen en geen Hornbach zo pal tegenover de huidige bewoners. Hornbach moet naar een locatie elders in de gemeente Almelo. Bijvoorbeeld naar de woonboulevard of het XL businesspark bij Bornerbroek. Nieuwbouw in het buitengebied wordt in principe niet mogelijk gemaakt, in verband met de bescherming van de agrarische belangen.

Verder moet ook het Europese Verdrag voor de rechten van de mens worden gerespecteerd, inhoudende dat woonwagenbewoners ook een geschikte woonplek aangeboden moeten krijgen. Om de woonomgeving en cultuur te versterken streeft de Partij Vrij Almelo er naar om een replica van een van de oude stalen ophaalbruggen met een verkeersfunctie in het straatbeeld te realiseren in overleg met historisch georiënteerde stakeholders. Wat wel opvallend is, dat relatief veel, doorgaans goed betaalde, ambtenaren nog altijd niet in Almelo wonen, dus geen betrokkenheid of affiniteit hebben met hun werk in Almelo. En het is dan ook zeer de vraag of er ter zake actief beleid komt om dit verbeteren.

WONEN OP WIELEN OF OP HET WATER
Wie de woonvisie 2020-2030 van de gemeente Almelo erop naslaat, leest alleen dat we de verplichting hebben om het wonen in woonwagens mogelijk te maken. Verder vindt je geen treffers als gezocht wordt op beleid voor woonwagens.
Daarom zou het goed zijn dat er een vast contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie komt die de belangen van de bewoners specifiek behartigt. Het aantal woonwagenlocaties in Almelo is bescheiden vergeleken met de rest van het land, maar er dient ook in deze regio meer ruimte te komen voor het bewonen van woonwagens. Volgens cijfers van de overheid hebben woonwagenbewoners zich echter steeds meer gesetteld. De woning staat nog op wielen, maar lijkt in niets meer op de woonwagen van weleer. De bewoners zijn sterk op elkaar gericht; lopen bij elkaar binnen en trekken met elkaar op als er wat aan de hand is. Duidelijk is dat we de afgelopen jaren te weinig standplaatsen hebben aangelegd terwijl het aantal standplaatsen sinds de jaren zestig gigantisch is afgenomen. Er wordt nu een tekort aan plekken ervaren door de bewoners van woonwagens.

De Partij Vrij Almelo zal zich blijven inspannen zodat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn kans hebben op een standplaats.

Almelo afficheert zich graag als ‘de Waterstad van Twente’, maar wil volgens het college geen woonboten (meer) langs de kades. Toch waren de Almelose wateren ooit aangelegd als binnenhavens voor woonboten. Almelo barst van het water. Water is niet alleen leuk om in te spetteren of te sporten, je kunt er ook prima op wonen. Maar waterwonen staat niet echt meer op de kaart in de stad. Pas na het verdwijnen van de woonboten uit Almelo dringt het besef door dat water kansen biedt. Het gemeentelijk woonbotenbeleid zou moeten gaan over de kwestie waar wel of geen woonboten zouden kunnen liggen en over de criteria voor uiterlijk, maatvoering en onderhoud. Wonen op het water is namelijk leven in een ander tempo en geeft een ultiem vrijheidsgevoel. Maar waar in Almelo zouden woonboten nu ideaal zijn? Wij denken dat woonboten in de stad het imago van Almelo als ‘de ultieme waterstad’ alleen maar goed zal doen.

ALMELO SOCIAAL IN BALANS
Het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) doet al jaren een beroep op de gemeente Almelo een extra bijdrage te leveren om statushouders of asielzoekers te huisvesten. Almelo krijgt halfjaarlijks een taakstelling van de Rijksoverheid om een aantal statushouders of asielzoekers te huisvesten. Almelo huisvest echter veel meer asielzoekers of statushouders dan de taakstelling vereist. Wat de reden van deze overschrijding is wordt echter niet vermeld. Hoe meer inwoners Almelo krijgt, hoe meer Algemene Uitkering ze krijgen uit Den Haag. Het College kijkt dus bewust niet zo nauw naar de hoeveelheid en meerwaarde van statushouders/asielzoekers. Dat Almelo hierdoor extra in de problemen komt omdat de ambities van de MAU-afspraken niet kunnen worden nagekomen interesseert ze kennelijk dan ook niet. De Partij Vrij Almelo wil er dan ook naar streven dat er minder statushouders zich kunnen vestigen in Almelo, omdat de taakstelling van de Rijksoverheid al ruim overschreden is.

Bijna dagelijks wordt in onze gemeente gesproken over het opvangen van asielzoekers. En vaak zijn er zorgen van omwonenden over de veiligheid in en rond het azc. Zowel binnen het azc als in de nabije omgeving en de rest van de stad kunnen spanningen ontstaan die de onderlinge verhoudingen onnodig op scherp stellen. Wij willen daarom dat Almelo voldoende is voorbereid op een mogelijke toename van de veiligheidsrisico’s in en rond het azc. De Partij Vrij Almelo maakt zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie in en rond het asielzoekerscentrum (azc) in Almelo. Wij vinden het een primaire taak van de gemeente en politie om de veiligheid te waarborgen.

SLOTWOORD
De Partij Vrij Almelo wil blijven bouwen aan de vernieuwing en leefbaarheid van de stad, met behoud van de culturele waarden die ons lief zijn. Onderdeel daartoe is het leven in onderlinge verdraagzaamheid. De Partij Vrij Almelo wil de handen uit de mouwen steken. Zo zien we dat het niet goed gaat met het huidige beleid van de gemeente. Zie bijvoorbeeld de slechte misdaadcijfers van Almelo en de wooncrisis waar starters een uitgesteld leven leiden. Het huidige college ziet zich daarom genoodzaakt, ter financiering van de vele grote en onnodige uitgaven, de individuele belastingen van de Almeloërs te verzwaren. Eén ding is zeker, er moet wat veranderd worden in onze stad. Iedereen heeft schijnbaar een eigen agenda en in achterkamertjes worden de deals gesloten, ten koste van de Almelose burgers.

De Partij Vrij Almelo streeft naar openheid van bestuur, het gaat tenslotte om u beste mensen. Kijk eens hoeveel geld er is verspild in onze gemeente. Kijk eens naar het voormalige Fortezza waar het college fout op fout stapelde en wat een kapitaal, zeg maar: uw belastingcenten heeft gekost. Dan hebben we het nog niet over het nieuwe gemeentehuis als prestigeproject gehad en niet te vergeten Waterrijk, wat een plan zonder visie was. Veel geld is daar over de balk gegooid. Ook door de vele rechtszaken (ca 80 stuks) met teveel inhuur van dure advocaten. Dat heeft miljoenen gekost. De poortaffaire Stegehuis waar de gemeente nog steeds geen opening van zaken wil geven. Onbetrouwbaar is dit college door hun eigengereide en schimmige optreden. Kijk naar de dwangsommen opgelegd aan een hardwerkende ondernemer die het niet meer ziet zitten en vertrekt uit Almelo. Daar heeft de Partij Vrij Almelo grote moeite mee. Wat er moet gebeuren is duidelijkheid naar de burger toe. Daar staat de Partij Vrij Almelo voor. Ook de veiligheid van de Almelose burger moet echt veel harder en beter geregeld worden. We worden op dit moment geplaagd met een inbraakgolf maar ziet u na negen uur s ’avonds nog wel een agent op straat fietsen? Almeloërs voelen zich nog steeds onveilig in eigen stad.

Wij zullen er alles aan doen om de naam Partij Vrij Almelo synoniem te laten zijn voor een leefbare gemeente Almelo.
Vertegenwoordigers van onze partij zijn continue de ‘boer’ op om te inventariseren en controleren hoe en op welke manier wij voorzien kunnen worden van nog meer en vooral de juiste informatie over wat er leeft en heerst binnen de Almelose gemeenschap. Zonder uw hulp kan dat echter niet. Voor u is het ook van belang om te weten dat de politieke prioriteit van de Partij Vrij Almelo ligt en altijd zal liggen op het vlak van een verantwoorde, sociaal maatschappelijk en leefbare gemeente Almelo. Eerst zorgen voor mensen en menselijkheid en pas op de tweede plaats de zakelijke benadering. Nu wordt dat te vaak omgedraaid en staan inwoners letterlijk en figuurlijk in de kou.

De Partij Vrij Almelo is bereid bestuurlijke verantwoording te nemen om veranderingen tot stand te brengen. Wel hebben we hierbij uw steun en stem meer dan hard nodig.

Partij Vrij Almelo
www.vrijalmelo.nl

Stem of voeg toe aan: