Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2015

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W BETREFT MASSALE OPVANG STATUSHOUDERS IN ALMELO

 

Geacht college,

Volgens Hof van Twente gaat Almelo op grote schaal statushouders uit de regio opnemen. Er zouden in Almelo daarvoor extra woonunits of containerdorpen worden gebouwd.

Het lijkt er dus op dat de gemeente Almelo besluiten neemt zonder de raad in kennis te stellen.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht in TCTubantia “Almelo gaat statushouders opvangen, of niet?”

Vraag 2

Waarom hebt u besloten om in Almelo grote aantallen vluchtelingen met een verblijfstatus op te vangen zonder de raad in kennis te stellen?

Vraag 3

Hoeveel van de veertien Twentse gemeenten geven aan te weinig sociale huurwoningen te hebben om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten?

Vraag 4

Hoe is de woningnood voor sociale huurwoningen in algemene zin? Hoeveel woningzoekenden en huurders staan op wachtlijsten en hoeveel van hen hebben een urgentieverklaring?

Vraag 5

Waar is de norm van gemiddeld 12 weken voor gemeenten om statushouders te huisvesten op gebaseerd en hoeveel van de veertienTwentse gemeenten kunnen daaraan voldoen? Geldt deze norm voor alle mensen met een urgentieverklaring?

Vraag 6

Kunt u een overzicht verschaffen van het aantal vrijkomende sociale woningen enerzijds en het aantal statushouders dat de betreffende gemeenten zouden moeten huisvesten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Hoe vaak vinden statushouders een woning in de particuliere sector per jaar? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen 3 jaren?

Vraag 8

Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaarste van sociale huurwoningen in gemeenten en het toewijzen van het aantal statushouders?

Vraag 9

Hoeveel woonunits cq containerdorpen wilt u gaan bouwen mocht het aantal vrijgekomen sociale huurwoningen niet toereikend zijn?

Vraag 10

Wordt momenteel in het Almelose asielzoekerscentra de maximale opvangcapaciteit overschreden? Zo ja, met hoeveel personen?

 

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde

 

 

16-12-2015

BIJDRAGE PVA INZAKE CONTAINERTERMINAL XL BUSINESSPARK (GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2015)

 

Verklaring van geen bedenkingen, containerterminal XL Businesspark Twente

De aanleg voor de realisatie van een containerterminal op het XL Businesspark Twente, grenzend aan de zijtak van het Twentekanaal, is in strijd met het bestemmingsplan. Uw raad heeft een concept Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven op 30 juni 2015. Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend door omwonenden. Deze zienswijzen geven aanleiding om het besluit en de hierbij behorende ruimtelijke onderbouwing aan te vullen op onder meer stedenbouwkundige en milieu hygiënische aspecten. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, dient uw raad een definitieve VVGB af te geven.

 

Geachte voorzitter,

Inzake XL-park is de PVA het volgende van mening:

Ons inziens gaat er erg veel fout. Werkgelegenheid is erg belangrijk in de ogen van de PVA en ook het welzijn van de gemeente Almelo en zijn inwoners staan bij ons hoog op de agenda. Maar wat dit college en zijn voorgangers op dit terrein klaarspelen tart elke vorm van zelfrespect. Wetten worden met voeten getreden en in plaats van fatsoenlijk bestuur worden hier weer ego’s gestreeld en wil men van geen wijken weten als men niet haar zin krijgt.

Volgens de flora- en faunawet mag er maar één bepaald soort licht gevoerd worden op het werkterrein van CTT. De lichtsterkte is ver boven de norm om maar te zwijgen van de lampen die op de verrijdbare kraan worden gemonteerd.

Ook  moeten de (aangeplante) bomen aan de overkant van het kanaal voldoende plaats bieden aan de vleermuizen die daar hun leefomgeving kunnen vinden. 

Tevens worden de armaturen 18 meter hoog, terwijl er maar maximaal 8 meter hoog gezet mag worden. Ook de lichtsterkte van 400 wat is niet toegestaan.

De ontheffing hiervoor kan worden ingetrokken als men zich niet aan de maximale eisen houdt.

Een kraan plaatsen die 32 Meter te hoog is en een geluidsoverlast die meer dan dubbel zo veel wordt als de toegestane 50 Db is reden om kritisch naar de plannen te kijken.

De grond waarop gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (EUROL), en overslag plaats vind moet vochtdicht zijn volgens richtlijn 1999/45/EC en aanpassingen.

Dit is niet gebeurd bij de aanleg.  Ook hier schiet men ernstig te kort. Jammer en onaanvaardbaar vind de PVA

Van de Tranche 3B is nog 15 ha in handen van projectontwikkelaren. Hoe denkt de gemeente en het bestuur van XL-park dit probleem op te lossen? Door naast de investering van ruim 85 miljoen euro nog meer uit te geven? Almelo heeft dit geld niet en volgens de PVA kunnen wij dit ook niet meer uitgeven…..

Een alarmeringssysteem ontbreekt of is niet voldoende om de direct aanwonenden op tijd te waarschuwen bij calamiteiten om maar te zwijgen van de afstanden die moeten worden aangehouden tot de dichtst bijzijnde bebouwing die niet voldoet aan de wettelijke SBI-code 6311.2 1.  Hoeselderdijk 5 staat op 140 meter en Breesegge 3 op 260 meter.

Er gaat een verruiming van het kanaal komen terwijl het kanaal nu lekdicht gemaakt wordt met klei. Een verruiming van het kanaal voor schepen van de VA-klasse zal in 2017 gestart worden en in 2020 op zijn vroegst klaar zijn. De kosten voor dit project zijn 27 miljoen euro. Ook dit komt voor rekening van de deelnemende partijen, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en de provincie Overijssel.

Gaan wij dit de inwoners van Almelo aan doen?

De kraan van de terminal mag maar 8,8 meter boven het kanaal komen en niet de 25 meter die in de plannen staan. De inrichtingsgrens is op onjuiste wijze aangegeven en dus ook de milieugevolgen.

Bij de berekening is er uit gegaan van de standaard rekenmethode  voor binnenstedelijke situaties 1 terwijl men rekening had moeten houden met de standaard rekenmethode 2 voor open terreinen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar we verspelen al genoeg tijd en geld.

PVA zegt nu stoppen met deze onzin en nemen wat onomkeerbaar is. De 52 miljoen die op dit terrein nog aan kosten liggen voor de toekomst besparen en veel goede zaken doen met bedrijven die WEL aan de normen voldoen!

 

Voorzitter dank en PVA hoopt dat deze raad een gedegen en volwassen besluit gaat nemen.

 

Stemverklaring PVA:

Voorzitter, natuurlijk zijn wij voor werkgelegenheid, maar wij willen niet mede verantwoordelijk zijn voor de zeer gevaarlijke situaties die zich daar kunnen voordoen.

Wij zullen daarom tegen het voorstel stemmen.

 

02-12-2015

DE RAAD AAN ZET: DEBAT OVER DE ACTUELE POLITIEKE SITUATIE

 

Voorzitter,

 
Zoals in ons gesprek met bemiddelaar de heer Franken al is medegedeeld zijn wij voor het geheel aftreden van het Almelose college bestuur.

Wij hebben meerdere keren geconstateerd dat het college in deze samenstelling niet adequaat kan optreden.
De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: Correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3.2 Algemene wet bestuursrecht). 
 
Verder noteren we, dat er geprobeerd moet worden om zoveel mogelijk ter plekke te kijken en te luisteren naar de wensen en ideeën van betrokken bewoners.
 
Een zeer pijnlijke conclusie die aangeeft dat het college teveel met zichzelf bezig is en niet verder kijkt dan zijn of haar neus lang is en dus naar onze mening een wisseling noodzakelijk is.
 
Hoe nu verder?
 
Het liefst zien wij een soort “zaken-college”. (maximaal vier vak-wethouders)

Kundige bestuurders, die niet gebonden zijn aan een partij, maar aan een gezamenlijk plan voor de stad.

Van de nieuwe wethouders zou op zijn minst gevraagd moeten worden: 

Affiniteit met de onderwerpen uit de portefeuille, lange termijn denken, de rug recht kunnen houden als het moet, enige bestuurlijke ervaring, hoofd- en bijzaken van elkaar weten te onderscheiden, professionaliteit, het goed kunnen beluisteren van de raad en het respectvol kunnen aansturen van het ambtelijk apparaat. 

De gemeentefinanciën moeten in deze periode op orde gebracht worden. In het collegeprogramma zouden de partijen daar vooraf inhoudelijk een aantal afspraken over moeten maken. 

Verder moet dit zakencollege zich beperken tot de hoofdlijnen en de rit uitzitten tot de raadsverkiezingen van 2018. 

 

Dank U.

Reactie:

 

Vraag van Marcel (M.) Zielman Fractievoorzitter van het CDA:

 

Wilt u een minderheidscollege steunen bestaande uit 3 huidige wethouders, aangevuld met een nieuwe wethouder uit een bestaande fractie?  

 

Antwoord PVA:  

 

Dat zullen we niet steunen.

 

23-11-2015

BEANTWOORDING VRAGEN DIERENWELZIJN PVA

 

Dierenwelzijn “Een kwestie van beschaving”

 

Het is bar gesteld met het dierenwelzijnsbeleid in veel gemeenten. Ook de gemeente Almelo is niet op de hoogte van zijn wettelijke taken en daarnaast spelen onkunde, onwetendheid en desinteresse een grote rol.

Feit is dat de gemeenten denken dat ze slechts één wettelijke taak hebben op het gebied van dierenwelzijn, namelijk  de verplichte opvang van zwerfdieren. Maar feit is ook dat het in veel gemeenten mis gaat met deze toch niet al te ingewikkelde verplichting.

Daarnaast kunnen en mogen de gemeenten veel meer doen.

De beantwoording van onderstaande vragen door onze wethouder dierenwelzijn mevrouw Irene ten Seldam (CDA) geven de laconieke houding duidelijk aan!!!

 

 

Geachte heer de Olde,

Hierbij beantwoorden wij de vragen die u aan ons heeft gesteld inzake dierenwelzijn.

 

Vraag 1

Sinds de instelling van een dierenwethouder kan het dierenwelzijn binnen onze gemeente structureel gewaarborgd worden, wat resulteert in duidelijke oplossingen en minder dierenleed. Zijn er sinds de installatie al een aantal verbeteringen gerealiseerd op dierenwelzijnsvlak?

Antwoord:

Wij zijn van mening dat extra investeringen niet noodzakelijk zijn. Wij constateren geen problemen en/of excessen.

 

Vraag 2

Is er duidelijkheid over welke dieren te houden zijn als huisdier?

Antwoord:

Daar houdt de gemeente zich niet mee bezig. De Rijksoverheid heeft op advies van de commissie van deskundigen een huisdierenlijst opgesteld. De lijst is sinds 1 februari 2015 van kracht. Niet alle diersoorten zijn (nog) beoordeeld.

 

Vraag 3

Wordt het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dieren waarvan afstand wordt gedaan voorkomen door meer voorlichting, educatie, handhaving regelgeving en preventie?

Antwoord:

Wij constateren niet dat er sprake is van grote aantallen zwerf- en afstandsdieren in Almelo. De situatie is beheersbaar.

 

Vraag 4

Een minimax, een dierenarts voor mensen met een laag inkomen, (in overleg met de Dierenbescherming) zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Kunt u hierin bemiddelen?

Antwoord:

De kosten voor een minimax kunnen we als gemeente niet bekostigen. Wij zien hiervan de noodzaak ook niet in, omdat er geen relatie is tussen dierenleed en een laag inkomen.

 

Vraag 5

Wat is uw mening over het stimuleren van chippen katten (voorlichting en financiële prikkel, bijv. ‘chip en checkactie’ op dierendag) en stimuleren correcte registratie gechipte dieren na verhuizing (voorlichting, doorlinken op de gemeentelijke webpagina)?

Antwoord:

Sinds 1 april 2013 is het in Nederland verplicht om de honden te voorzien van een chip en moeten ze geregistreerd worden. Het chippen van katten is tot op heden nog niet verplicht. Daar zijn een aantal redenen voor: bij katten komt illegale handel en komen misstanden in een fokkerij veel minder voor dan bij honden. Bij honden is dit een belangrijk argument om wel te chippen, bij katten ontbreekt dit argument. Een argument voor het niet chippen van katten is het aantal zwerfkatten dat op straat leeft en dat zich daar voortplant. Chippen en registeren van katten heeft daarop een te beperkte invloed om het verplicht te stellen. Daarnaast zorgt het verplicht stellen van een chip voor een extra financiële- en administratieve last.

 

Vraag 6

Kunt u inwoners en cliënten schuldhulpverlening via gemeentelijke website/voorlichting wijzen op de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn?

Antwoord:

Wij gaan ervan uit dat inwoners en cliënten van de schuldhulpverlening zelf wel een afweging kunnen maken of zij nadere informatie willen zoeken over deze stichting. Wij achten het bovendien nogal stigmatiserend als wij de cliënten van de schuldhulpverlening hier separaat op wijzen. Wij zien het informeren van burgers hieromtrent overigens niet als een gemeentelijke taak maar een taak van de rijksoverheid. Wat we wel zouden kunnen doen is in de gemeentelijke advertentie eenmalig de aandacht vragen voor deze stichting.

 

Vraag 7

Zouden gemeentelijke BOA’s die huisbezoeken afleggen, indien nodig de bewoners op het bestaan van de Stichting Bevorderen Huisdierenwelzijn kunnen wijzen?

Antwoord:

De gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) houden zich bezig met het toezicht en de handhaving van de (sociale) veiligheid en dit behoort niet tot hun (prioritaire) takenpakket.

 

Vraag 8

Wat is uw mening betreft het oprichten van een onafhankelijk meldpunt dat voor iedereen toegankelijk is = ombudsdienst voor mishandelde of verwaarloosde dieren?

Antwoord:

Een onafhankelijk meldpunt voor mishandelde of verwaarloosde dieren is inmiddels in gebruik. Er is een landelijk meldpunt waar personen anoniem een melding kunnen maken voor dierenmishandeling of dierenverwaarlozing. Afhankelijk van de ernst van de melding kan deze door worden verwezen naar de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dierenmishandeling kan gemeld worden via het meldnummer 144. Het nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Bij een technische storing kan er gebeld worden naar 0900-8844 of voor spoed naar 112. Gezien het bestaan van een onafhankelijk meldpunt voor mishandelde of verwaarloosde dieren is het niet noodzakelijk dat er een nieuwe onafhankelijk meldpunt komt binnen de gemeente Almelo.

 

Vraag 9

Bent u het met ons eens dat meer controle op de illegale handel en invoer van puppies en kittens veel dierenleed en minder opvang dierenasiel kan voorkomen?

Antwoord:

Naar aanleiding van een kamerbrief van 1 juli 2014 van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over de veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren kan er worden gesteld dat een verhoogde controle op illegale handel bij kan dragen aan een verbeterd toezicht op hondenhandel, omdat zij de tracering van afgegeven paspoorten makkelijker maken. De fraude met paspoorten wordt hiermee tegengegaan, maar ook het risico op rabiës (hondsdolheid) daalt. Honden, katten en fretten kunnen nu pas vanaf hun vijftiende levensjaar worden ingevoerd in plaats van het achtste jaar. Het hele proces rondom de illegale handel bevordert het welzijn van het dier niet, blijkt uit onderzoek. Tegenwoordig worden de honden, katten en fretten, die legaal worden ingevoerd, voorzien van een chip, dit bevordert het welzijn van de dieren. Concluderend: de veronderstelling dat controle op de illegale handel en invoer van puppies en kittens veel dierenleed en daardoor minder opvang in dierenasiel kan voorkomen is correct. Ook deze controle is geen gemeentelijke taak maar een taak van de rijksoverheid.

 

Vraag 10

Is de wethouder dierenwelzijn of de burgemeester de eindverantwoordelijke betreft dierenwelzijn?

Antwoord:

De wethouder.

 

Wij verwachten uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

11-11-2015

BIJDRAGE PVA BEGROTING 2016 (10 NOVEMBER 2016)

 

Voorzitter:

Dit is inmiddels de 6e begroting van de gemeente Almelo die wij, PVA, sinds ons aantreden in 2010 mochten analyseren. De uitkomsten zijn nog altijd niet erg hoopvol te noemen. Bestuurlijk Almelo loopt al jaren achter de feiten aan wat betreft rampzalige gronduitgiftes respectievelijk steeds hogere lasten voor de Almeloërs. Regelmatig ontstond er in de Raad een discussie of Almelo niet beter onder curatele gesteld zou kunnen worden van Den Haag, met alle sociaaleconomische gevolgen voor de Almeloër van dien.

Toch heeft dezelfde gemeente, in meerderheid besloten zichzelf te belonen met een nieuw gemeentehuis van, zolang niet anders bewezen, van 58 miljoen. Van een paar miljoen meer of minder zoals vernomen zou het college niet wakker liggen.

Wederom verwacht bestuurlijk Almelo vele miljoenen gemeenschapsgeld te moeten afwaarderen qua grondexploitaties. Door uitbreidingsdrift werd een overmaat aan bouwgronden aangekocht. Die moesten ook beheerd en ontwikkeld worden en het liefst verkocht worden aan de bemiddelde bewoners uit de randstad. Daar komt bij dat de gronden werden betaald met leningen. Op zich is dit niet geheel ongebruikelijk. Ook bedrijven werken vaak met leningen. Om te voorkomen dat zij failliet gaan, moeten zij er dan echter wel voor zorgen dat die leningen commercieel rendabel blijven. Door te veel grond te kopen waar op korte termijn geen afzetmarkt voor was, werd dat nagelaten.

Dit soort speculatieve activiteiten met gemeenschapsgeld zorgde er voor dat Almelo en zijn burgers de afgelopen jaren, tot nu toe voor ruim 100 miljoen euro het schip in ging.

Zo wordt er in deze begroting toegegeven dat het nog wel 10 jaar kan duren dat er jaarlijks 4,4 miljoen euro gemeenschapsgeld afgeboekt moet worden.

Het college ziet nu dan ook helaas geen alternatieven meer om de Almelose bevolking nog langer te vrijwaren van nog meer bezuinigingen en lastenverzwaringen. Wij juichen het dan ook toe dat naarstig gezocht wordt naar mogelijkheden om ooit ingekochte aandelen, te verkopen.

Zo zou men ook gemeentelijk onroerend goed, wat net als de aandelen geen overheidstaak is, marktconform kunnen afstoten aan derden. Dit scheelt de gemeente Almelo niet alleen exploitatie en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op. Dus college, volle inzet op de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Voorzitter, toeristen zijn zeer tijdelijke bewoners, die zonder enige uitkeringsverplichting met hun verblijf een zeer gewenste bijdrage leveren voor de kwakkelende economie. Toeristenbelasting levert de stad niet veel geld op, zorgt voor administratieve lasten voor ondernemers en gaat recht tegen ons doel in om meer bezoekers naar Almelo te krijgen.

Ook is er nog altijd sprake van veel winkelleegstand in de binnenstad. In hoeverre er effectief wat is gedaan met de PVA-motie uit 2013, (die is aangenomen met 23 tegen 12) wordt in deze begroting niet vermeld. Dus geen ingewikkelde regels of hoge kosten voor vergunningen, maar zoveel mogelijk ruimte bieden aan iedereen die wil gaan ondernemen in Almelo.

Om de binnenstad bewoon- en toonbaar te houden is gratis parkeren de beste optie volgens de PVA. Waarom moeten mensen gestraft worden als ze naar de stad gaan? Allereerst is de openbare weg van iedereen en het afschaffen van het betaald parkeren verlicht niet alleen de woonlasten voor de Almeloër maar bevordert tevens de lokale economie en vlucht de Almeloër niet meer naar parkeervrije buurtgemeenten voor zijn boodschappen.

Wij dienen een Motie in om het college opdracht te geven een onderzoek te doen naar gratis parkeren waarbij alle verdere ingebrachte opties van partijen worden meegenomen.

(Motie verworpen met  32 tegen 3 stemmen) 

En zo blijft het onverminderd tobben voor Almelo, want de bevolking in Almelo krimpt. Terwijl het aandeel jongeren afneemt, neemt het aandeel 65-plussers versneld toe en begint eenzaamheid onder ouderen steeds meer een serieus probleem te worden. Door hier actief iets aan te doen, bijvoorbeeld door het opzetten van een signaleringsnetwerk faciliteren we niet alleen de vereenzamende ouderen, maar ook onze maatschappij in de bredere zin van het woord. Ook hier dienen we een Motie voor in.

(Motie verworpen met 28 tegen 7 stemmen) 

De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld, vergeleken met referentiegemeenten, mede omdat het stedelijk voorzieningenniveau beperkter is dan gemiddeld. Vandaar dat leegstand ook nieuwe mogelijkheden biedt voor huisvesting van maatschappelijk gewenste en interessante initiatieven op cultureel of sociaal gebied of voor beginnende bedrijfjes.

Het baart ons grote zorgen dat het percentage kinderen in minimumhuishoudens is toegenomen van 14,8 naar 17,1 %. Kinderen in deze huishoudens mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Ook is sprake van een toename van 13,3 % naar 1,45 miljoen qua kwijtscheldingen in de gemeente Almelo. Terwijl de bijstandsschuld per inwoner van 137 euro het hoogste is van heel Nederland.

De OZB is over 2014 tot en met 2016 met 18,2% gestegen wat niet alleen ernstig buitensporig is maar ook niet conform de landelijke macronorm. Bovendien zijn deze stijgingen op geen enkele wijze gerelateerd aan de stijging van de huizenprijzen. Wij zullen dan ook tegen extra verhoging stemmen.

(Amendement verworpen met 23 tegen 12 stemmen) 

In de nota Visie en Missie wordt gemeld dat en dan citeren we “Almelo moet de veiligste stad van Twente blijven” (einde citaat). Dit is een volstrekte ontkenning, want in een uitgelekte mail van de burgemeester in augustus 2013 werd immers toegegeven dat de gemeente Almelo, vergeleken met de regio Twente als landelijk, relatief immers veel hogere criminaliteitscijfers had! Minder geld voor het onderwerp veiligheid, zoals uit de begroting blijkt, past daar wat ons betreft absoluut niet in. Om allerlei redenen doen mensen minder snel aangifte.

Toch blijven de ambtelijke auteurs van deze begroting, beweren dat, en dat citeren we, “Almelo een aantrekkelijke stad zou zijn waar het plezierig wonen, werken en leven is. Kortom Almelo zou een stad zijn waarin de bewoner zich herkent”. Einde citaat.

De gemeente Almelo heeft 1 januari 2016 een leningenportefeuille van ruim 307 miljoen euro. Echter heeft Almelo 47,8 miljoen euro uitgeleend waar onder 9,6 miljoen euro aan woningcorporaties met garantie WSW. Ook is er 16,9 miljoen uitgeleend aan de Industriegebouwen Maatschappij terwijl bankieren geen overheidstaak is. Hetzelfde geldt feitelijk voor een zogeheten “Bruglening” van 1,8 miljoen aan de florerende energiemaatschappij Enexis.

Op advies van een ingehuurde registeraccountant gaat de gemeente Almelo via “outsourcing” en privatisering streven naar een halvering van het ambtenarenapparaat in 2020. Dit lijkt ons zeer nuttig maar dit moet niet ten koste gaan van minder maatwerk en klantgerichtheid.

Op het gebied van personeelsbeleid zijn er grote financiële risico’s ontstaan doordat een groot aantal medewerkerkers met een vast arbeidscontract is aangenomen voor projecten met een beperkte duur. De gemeente Almelo loopt hiermee juridisch grote arbeidsrechtelijke risico’s.

Het totaal aan financiële risico’s is volgens peildatum 1 september 2015 inmiddels opgelopen tot 21,4 miljoen euro!

Het college kan dan wel matig tevreden zijn met de behaalde resultaten maar het lijkt ons geenszins het moment om de teugels te laten vieren, ze moet harder aan de bak dan ooit. Want naast de torenhoge schulden, loopt de werkloosheid in onze gemeente verder op, het aantal bijstandsgerechtigden blijft toenemen, inwoners zijn niet tevreden over de leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van de Almeloërs daalt.

De begroting 2016 geeft aan dat Almelo vanwege de ontbrekende weerstandscapaciteit niet meer in staat is financiële tegenvallers op te vangen, dus feitelijk failliet is terwijl we het graag anders hadden gezien.

Zover onze bijdrage

Voor Motie onderzoek vrij parkeren, PVA, Groen links, Leefbaar Almelo

Voor de Motie eenzaamheid ouderen, PVA, 3 raadsleden LAS, Lijst Cete, Leefbaar Almelo, Groen Links.

Amendement tegen verhoging OZB, PVA, VVD, D66, Fractie Stam, Almelo Centraal, LAS.

 

De begroting is aangenomen met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Ook de PVA stemde tegen en is (zoals het er nu voorstaat) voor verzwaard toezicht van de provincie. Als je als gemeente onder toezicht staat, moet je bij grote uitgaven permissie aan de provincie vragen. Het is in ons geval een zeer nuttig instrument waardoor je zeker weet dat je als raad niet willens en wetens instemt met een dure uitgave zoals het nieuwe gemeentehuis. 

Tevens lijkt het me heel zinnig om de persoonlijke aansprakelijkheid voor wanbeheer van politieke vertegenwoordigers te verzwaren en wettelijk vast te leggen. Dat voorkomt tenminste dat er te lichtzinnig politieke besluitvorming plaatsvindt over megalomane projecten. Het zet bovendien een rem op ongefundeerde politieke toezeggingen bij de verkiezingen.

 

College doet haar werk niet goed!

Goede informatie is van wezenlijk belang voor een goed inzicht. Kennelijk heeft het College hiervoor geen belangstelling. Er wordt door het College steeds meer essentiële informatie achtergehouden. De begroting was in vergelijking met die van 2015 sterk uitgedund en niet goed leesbaar. Belangrijke kostenspecificaties werden achterwege gelaten. Geconsolideerde cijfers, die enig inzicht gaven op de begroting ontbraken. Zo zijn nog enkele punten te noemen. Hierdoor verliest dit document een belangrijk deel van zijn informatiewaarde. De gepresenteerde cijfers hebben daarom geen enkele informatiewaarde meer. 

Het College houdt dus essentiële informatie achter en wil kennelijk niet dat wij kennis van zaken nemen die hen slecht uitkomen. Waarschijnlijk hebben zij iets te verbergen. 

De financiële positie van Almelo zal naar verwachting nog verder verslechteren bij ongewijzigd beleid. De verwachting is dat dit ons als gemeente nog eens miljoenen extra gaat kosten. Dit alles zou weleens kunnen betekenen dat Almelo op 1 december onder verzwaard toezicht komt van de provincie en in het ergste geval hard op weg is naar een artikel 12 status. 

Artikel 12-gemeenten – Rijksoverheid.nl

De meerderheid van de Raad wil dit dus koste wat het kost voorkomen. Maar het huidige beleid van de gemeente lost de steeds maar verslechterende situatie op termijn niet op. Integendeel, het huidige beleid, verwoord in de aangenomen begroting, draagt niet bij tot het herstel van de financiële situatie in Almelo.  

Het is droevig te constateren dat het zover heeft moeten komen. De gemeenteraad is jarenlang niet in staat gebleken zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Fractiediscipline is daarbij een groot woord. Raadsleden met een afwijkende mening (van vooral een collegepartij) worden geacht niet af te wijken van het fractiestandpunt. Dat is krom. 

Maar nu weer……is de burger de dupe!…..

 

Harry de Olde

 

 

 

 

27-10-2015

Analyse begroting 2016 Gemeente Almelo

 

Dit is inmiddels de 6e begroting van de gemeente Almelo die wij, PVA, sinds ons aantreden in 2010 mochten analyseren. De uitkomsten zijn nog altijd niet erg hoopvol te noemen. Bestuurlijk Almelo loopt al jaren achter de feiten aan wat betreft rampzalige gronduitgiftes respectievelijk steeds hogere lasten voor de Almeloërs. Regelmatig ontstond er dan ook de discussie of Almelo niet beter onder curatele gesteld zou kunnen worden van Den Haag, met alle sociaaleconomische gevolgen voor de Almeloër van dien. Toch heeft dezelfde gemeenteraad, in meerderheid, toch besloten, nota bene geheel op de pof!, zichzelf te belonen met een overdreven prestigieus gemeentepaleis van, zolang niet anders bewezen, van 58 miljoen euro.

Paginagewijs zullen we toch trachten een en ander op een verantwoorde en zakelijke wijze te analyseren:

Pagina 3

Wederom verwacht bestuurlijk Almelo vele miljoenen gemeenschapsgeld te moeten afwaarderen qua grondexploitaties.

Vanwege de gemeentelijke herindeling, kort na de eeuwwisseling, kwam er veel landbouwgrond tussen de samengevoegde gemeenten vrij. Doch moesten de betreffende akkerbouwers voor veel geld uitgekocht worden, in de veronderstelling dat de gemeente Almelo dit voor veel meer, als bouwgrond, konden slijten aan meer bemiddelde bewoners uit de Randstad. Dit soort speculatieve activiteiten met gemeenschapsgeld waren in het verleden echter strikt private aangelegenheid waarvoor veel marktinzicht en voorspellend vermogen vereist is. De gemiddelde lokale bestuurder voldoet echter niet aan deze talenten, dus ging Almelo en zijn burgers de afgelopen jaren, tot nu toe, voor ruim 100 miljoen harde euro’s, het schip in. Hoewel er landelijk al geruime tijd sprake is van een zeer lage hypotheekrente, dus aantrekkende woningmarkt, gaat deze ontwikkeling Almelo voorbij en blijft men de aangekochte (bouw) gronden afwaarderen!

Pagina 6

Men verwacht nu dat er nog 10 jaar lang moet worden afgeboekt op deze bouwgronden

Pagina 7

Op dit moment wordt dan ook naarstig gezocht naar mogelijkheden om ooit ingekochte aandelen te verkopen. Al jaren geleden heeft de PVA meerdere malen opgemerkt in haar raadsbijdragen dat aandelenhandel absoluut geen overheidstaak is en zich, net zoals bij de op pagina 3 eerdergenoemde grondspeculaties, nimmer hiermee bezig had moeten houden.

Pagina 8

Het college ziet nu dan ook helaas geen alternatieven meer om de Almelose bevolking ter zake nog langer te vrijwaren van nog meer bezuinigingen en lastenverzwaringen.

In totale paniek is het College dan ook alvast begonnen Almelo minder aantrekkelijk te maken voor toeristen. Nota bene, zeer tijdelijke bewoners, die zonder enige sociale uitkeringsverplichting alleen maar een zeer gewenste bijdrage met hun verblijf leveren voor onze kwakkelende lokale economie.

Zo zou men gemeentelijk onroerend goed, wat ook al geen overheidstaak is, inderdaad marktconform kunnen afstoten aan derden. Dit scheelt de gemeente Almelo niet alleen exploitatie- en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op. Dit was men overigens al in eerdere gemeentelijke nota’s van plan, doch in hoeverre dit inmiddels is gelukt, wordt echter niet vermeld.

Ook zou men beheer van onderhoud en exploitatie door sportverenigingen zelf kunnen laten uitvoeren. Het promoten hiervan, zou kunnen via het promoten van onbetaald vrijwilligerswerk gekoppeld aan een ANBI-status, waarmee de Almelose vrijwilliger een extra fiscale aftrekpost, dus belastingteruggave kan genereren. Reeds jaren geleden heeft de PVA dit reeds onder aandacht gebracht van de toenmalige PvdA-wethouder Kuik-Verweg, doch die heeft hier, tot onze teleurstelling niets mee gedaan.

In de “scholenvisie wordt gesproken over een krimpopgave vanwege afnemende kinderaantallen. Dit probleem kan men ons inziens uitstekend ondervangen door schoolgebouwen samen te voegen en overbodig vrijgekomen onroerend goed marktconform aan te bieden. Dit scheelt de gemeente exploitatie- en kapitaallasten, maar levert ook nog eens extra OZB op voor de, al jaren, zeer noodlijdende gemeentekas van Almelo.

Pagina 9

Dit afstoten geldt dus ook voor aandelen, want aandelenhandel is absoluut geen overheidstaak.

Pagina 10

Betaald parkeren is wat de PVA betreft, geheel uit den boze. Allereerst is de openbare weg van iedereen en het afschaffen van het betaald parkeren verlicht niet alleen de woonlasten voor de Almeloër, maar bevordert tevens de lokale economie en dan vlucht de Almeloër niet meer naar parkeervrije buurgemeenten voor zijn boodschappen.

Pagina 11

Het blijft onverminderd tobben voor Almelo, want de bevolking in Almelo krimpt, terwijl het inwonertal in de 392 andere gemeenten juist toeneemt. Het aandeel (niet werkende) 65-plussers neemt ook sneller toe, terwijl het aantal 15-34 jarigen juist sneller daalt dan gemiddeld. Waar veel Nederlandse steden profiteren van een hernieuwde trek naar de stad, lijkt dit fenomeen aan Almelo voorbij te gaan. Terwijl Almelo als centrumstad krimpt, neemt de bevolking in de gemeenten rondom Almelo juist toe, terwijl in de rest van Nederland precies het omgekeerde gebeurt. Ook de kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld, vergeleken met referentiegemeenten, mede omdat het stedelijke voorzieningenniveau beperkter is dan gemiddeld.

Het (zogenaamd) uitvoerend College van Burgemeester en Wethouders staat erbij en kijkt ernaar en op deze manier blijft de begroting 2016 hetzelfde als in 2015. Zo constateerde ook de bestuurlijk hogere (zogenaamd toezicht houdende) gemeenteraad reeds in de perspectiefnota.

Pagina 13

Het vertrouwen in de manier waarop Almelo wordt bestuurd, was volgens de Bron: “waar staat je gemeente”slechts 12% terwijl dat bij referentiegemeenten maar liefst 17% is.

Ook op de vraag of inwoners en organisaties in Almelo wel voldoende ruimte krijgen, was volgende Bron: “waar staat je gemeente” slechts op 18% terwijl dat bij referentiegemeenten maar liefst 26% is.

Pagina 17

Toch blijft bestuurlijk Almelo vanuit het gemeentepaleis zichzelf wijsmaken dat Almelo een aantrekkelijke vestigingsplaats zou zijn voor nieuwe bedrijven!

Pagina 18

Het NIPO-NBTC geeft aan dat uit onderzoek is gebleken dat het toeristisch bezoek aan steden, zoals Almelo, sterk is terug gelopen door de crisisjaren. Toch ging de voltallige VVD-fractie juichend akkoord met een verhoging van de toeristenbelasting!

Ook ten aanzien van de vestiging van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar, was dit volgens de Bron: “Panel-tweejaarlijks” in 2014 het getal 92,3 terwijl het Nederlands gemiddelde op 118,2 ligt.

Pagina 19

Toch blijven de ambtelijke auteurs van deze begroting, tegen beter weten in, beweren dat, en dat citeren we, “Almelo een aantrekkelijke stad zou zijn waar het plezierig wonen, werken en leven is. Kortom Almelo zou een stad zijn waarin de bewoner zich herkend”(einde citaat). Wat natuurlijk in volledige tegenspraak is met het gestelde op pagina 11.

Pagina 20

Terwijl het aantal jaarlijks opgeleverde woningen tussen 2012 en 2014 oploopt van 22 respectievelijk 73 en 102 loopt het inwonertal systematisch terug vanwege vergrijzing en minder scholieren.

Pagina 23

Er is 634.000 een gemeenschapsgeld verspild door de gemeente Almelo aan panden die de gemeente wel bezit, maar niet nodig heeft. Hoe het zit met de verkoop hiervan wordt echter niet vermeld.

Pagina 26

Het percentage niet werkende werkzoekenden is tussen 2011 en 2014 toegenomen van 11 naar 14%

Het percentage kinderen in minimumhuishoudens is tussen 2011 en 2012 toegenomen van 14,8 naar 17,1%

Pagina 42

In de nota Visie en Missie wordt gemeld dat en dan citeer ik “Almelo moet de veiligste stad van Twente blijven” (einde citaat). Dit is een volstrekte ontkenning, want in een uitgelekte mail van burgemeester Hermans in augustus 2013 werd immers toegegeven dat de gemeente Almelo, vergeleken met de regio Twente als landelijk, relatief immers veel hogere criminaliteitscijfers had!

Pagina 47

Er wordt toegegeven in deze begroting dat het nog wel 10 jaar kan duren dat er jaarlijks 4,4 miljoen euro gemeenschapsgeld afgeboekt moet worden vanwege mislukte grondspeculaties door het gemeentebestuur.

Pagina 49

Er is nog altijd sprake van veel winkelleegstand in de binnenstad. In hoeverre er effectief wat is gedaan met de PVA-motie uit 2013, wordt niet vermeld.

Bestuurlijk Almelo voldoet niet aan subsidievoorwaarden provincie Overijssel wat niet alleen zeer kwalijk is maar ook duidt op een brevet van onvermogen!

Pagina 52

Door de peperdure bouw van het nieuwe gemeentepaleis zijn de “kosten overhead” van de ambtenaar uiteraard veel hoger geworden dan in het oude gemeentehuis.

De begroting 2016 geeft aan dat Almelo vanwege de ontbrekende weerstandscapaciteit niet meer in staat is financiële tegenvallers op te vangen, dus feitelijk failliet is en aan het infuus ligt.

Het risico op nog meer negatieve jaarresultaten neemt hierdoor ernstig toe!

Pagina 55-56

Het totaal aan financiële risico’s is volgens peildatum 1 september 2015 inmiddels opgelopen tot 21,4 miljoen euro!

Pagina 57

Bij een groot aantal brugdelen is veel achterstallig onderhoud geconstateerd en zijn er allerlei noodvoorzieningen aangebracht. Uitgesteld groot onderhoud kan leiden tot grote schades en ongelukken waarvoor de gemeente Almelo aansprakelijk kan worden gesteld.

Pagina 59

De Almelose schuldpositie is verder verslechterd omdat de exploitatiekosten uit algemene uitkering van de rijksoverheid, evenals inkomsten uit grondexploitatie verder zijn afgenomen.

Pagina 65

Omdat er slechts 253.000 euro beschikbaar is voor de vervanging van lichtmasten kunnen er geen tussentijdse kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd. Dit betekent dat de kans op verkeersongelukken in Almelo aanzienlijk groter is geworden.

Pagina 70

De gemeente Almelo heeft 1 januari 2016 een leningenportefeuille van ruim 307 miljoen euro. Echter heeft Almelo 47,8 miljoen euro uitgeleend waar onder 9,6 miljoen euro aan wellicht zeer solvabele woningcorporaties met garantie WSW. Ook is er 16,9 miljoen uitgeleend aan de industriegebouwen Maatschappij terwijl bankieren geen overheidstaak is. Hetzelfde geldt feitelijk voor een zogeheten “Bruglening” van 1,8 miljoen aan de florerende energiemaatschappij Enexis.

Pagina 72

Op advies van een ingehuurde registeraccountant gaat de gemeente Almelo via “outsourcing” en privatisering streven naar een halvering van het ambtenarenapparaat in 2020. Dit lijkt zeer nuttig omdat er landelijk reeds 970.000 ambtenaren op lokaal, provinciaal en rijksniveau ten laste van de belastingbetaler komen. We hebben het dan nog niet over de 1,5 miljoen subsidie-afhankelijken in Nederland!

Pagina 79

Er bestaat een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen 129 Nederlandse gemeente waaronder Almelo en Duitse gemeenten. Waarom er niet is gekozen voor een eentalig samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, wat qua communicatie en tolken veel eenvoudiger en goedkoper is, wordt echter niet toegelicht.

Op het gebied van personeelsbeleid zijn er grote financiële risico’s ontstaan doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract is aangenomen voor projecten met een beperkte duur. De gemeente Almelo loopt hiermee juridisch grote arbeidsrechtelijke risico’s.

Er is een groot bestuurlijk risico bij gemeenschappelijke regelingen vanwege de gebrekkige democratische legitimatie, zoals bij de Veiligheidsregio Twente. Daarnaast is er slechts een solvabiliteit van 1,1% en is de vergoeding aan de gemeente Almelo NIHIL.

Pagina 80

Eenzelfde situatie speelt feitelijk ook bij het Gemeentelijk belastingkantoor Twente. Ook hier is er een gebrekkige democratische legitimatie. Een geringe solvabiliteit van 11,8% en is er geen vergoeding aan de gemeente Almelo zelf.

Pagina 83

De vrijstelling van vennootschapsbelasting (vpb) voor Nederlandse overheidsbedrijven wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. Dit betekent ook dat de fiscale winst bij deelneming, qua dividend, met 25% aanzienlijk vermindert, wellicht ook voor Almelo.

Pagina 87

Ten aanzien van de deelneming van Almelo in de Bank Nederlandse Gemeenten: In de komende jaren loopt het kostenniveau van de bank naar verwachting op onder invloed van de grote hoeveelheid nieuwe regelgeving die in de systemen en processen van de bank moet worden doorgevoerd. Het renteresultaat over 2015 zal dan ook naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Bovendien voldoet de, zeer geringe, solvabiliteit van 2% ons inziens niet aan de EU-normen.

Ten aanzien van de stadsbank Oost Nederland is er een bestuurlijk risico bij gemeenschappelijke regelingen vanwege de gebrekkige democratische legitimatie. Ook nemen de kosten de laatste jaren aanzienlijk toe en is de uitkering aan de gemeente Almelo NIHIL.

Pagina 88

Ten aanzien van de deelneming aan het Regionaal Bedrijven Twente is er een bestuurlijk risico vanwege de gebrekkige legitimatie, er is geen enkele solvabiliteit, een schuld van maar liefst 95 miljoen opgebouwd, geen eigen vermogen en de gemeente Almelo krijgt ook nog eens GEEN uitkering of vergoeding.

Pagina 94

Er wordt in Almelo over 2015 en 2016 circa 3,8 miljoen geïnd aan parkeerbelasting. Interessant, doch onvermeld, is te weten hoeveel kosten aan personeel er worden gemaakt. Afschaffing van parkeerbelasting kan zeer voordelig zijn voor de kwakkelende lokale economie omdat in de nabijgelegen buurgemeenten het immers wel vrij parkeren is.

Pagina 95

De OZB is over 2014 to en met 2016 met 18,12% gestegen wat niet alleen ernstig buitensporig is maar ook niet conform de landelijke macronorm. Bovendien zijn deze stijgingen op geen enkele wijze gerelateerd aan de stijging van de huizenprijzen.

Pagina 98

Almelo is, op Haaksbergen na, de grootste stijger met 3% qua woonlasten in de regio Twente.

Er is sprake van een toename van 13,3% naar 1,45 miljoen qua kwijtscheldingen in de gemeente Almelo.

 

24-10-2015

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W “SLUITENDE REGELGEVING DIERENWELZIJN”

pva_1466085a

 

Geacht college,

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen na aan het hart ligt, ook binnen de gemeente Almelo. Het steeds meer toekennen van de intrinsieke waarde van dieren heeft ertoe geleid dat intussen ook het Almelose college van Burgemeester en Wethouders dierenwelzijn heeft aangewezen als een zaak van algemeen belang waarover beleid kan worden vastgesteld. Dit voornemen is anno 2014 in het coalitieakkoord opgenomen.

De gemeente doet er goed aan zich bij voortduring af te-vragen of haar beleid op het gebied van dierenwelzijn en de inzet van een dierenwethouder wel voldoende is. Vragen hierbij zijn: Worden de wettelijke taken goed uitgevoerd? Zijn de verleende subsidies effectief? Is de regelgeving up-to-date? Is de voorlichting voldoende?
Wordt adequaat ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen? En is er voldoende samenwerking tussen de diverse (gemeentelijke) instanties?

Winst kan er ook worden geboekt door diensten onderling en organisaties intensiever te laten samenwerken als het om dierenwelzijn gaat. Een dergelijke efficiencyslag kan wellicht ook kostenbesparing opleveren. Een ander resultaat kan zijn dat men zich dankzij de nota realiseert dat er veel meer aandacht moet zijn voor voorlichting.

Een gemiste kans is, dat de overheid nog steeds weinig oog heeft voor de zegeningen die dieren burgers bieden. Dieren betekenen iets voor mensen, ze hebben duidelijk meerwaarde. Jaarlijks gaat er in de gezelschapsdierenbranche ongeveer twee miljard euro om. Een teken dat het mensen veel waard is om dieren te houden. En kijk ook eens naar de opkomst van dierenbegraafplaatsen, dierencrematoria. Voor veel mensen is het hebben van een hond of kat echt een zegen. En dat geldt ook voor andere dieren in de huiselijke sfeer. Dieren hebben voor burgers betekenis.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 1. sinds de instelling van een dierenwethouder kan het dierenwelzijn binnen onze gemeente structureel gewaarborgd worden, wat resulteert in duidelijke oplossingen en minder dierenleed. Zijn er sinds de installatie al een aantal verbeteringen gerealiseerd op dierenwelzijnsvlak?
 2. is er duidelijkheid over welke dieren te houden zijn als huisdier?
 3. wordt het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dieren waarvan afstand wordt gedaan voorkomen door meer voorlichting, educatie, handhaving regelgeving en preventie?
 4. een minimax, een dierenarts voor mensen met een laag inkomen, (in overleg met de Dierenbescherming) zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Kunt u hierin bemiddelen?
 5. wat is uw mening over het stimuleren van chippen katten (voorlichting en financiële prikkel, bijv. ‘chip en checkactie’ op dierendag) en stimuleren correcte registratie gechipte dieren na verhuizing (voorlichting, doorlinken op de gemeentelijke webpagina)?
 6. kunt u inwoners en cliënten schuldhulpverlening via gemeentelijke website/voorlichting wijzen op de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn?
 7. zouden gemeentelijke BOA’s die huisbezoeken afleggen, indien nodig de bewoners op het bestaan van de Stichting Bevorderen Huisdierenwelzijn kunnen wijzen?
 8. wat is uw mening betreft het oprichten van een onafhankelijk meldpunt dat voor iedereen toegankelijk is = ombudsdienst voor mishandelde of verwaarloosde dieren?
 9. bent u het met ons eens dat meer controle op de illegale handel en invoer van puppies en kittens veel dierenleed en minder opvang dierenasiel kan voorkomen?
 10. is de wethouder dierenwelzijn of de burgemeester de eindverantwoordelijke betreft dierenwelzijn?

Hieruit blijkt eens te meer de noodzaak van een goed dierenwelzijnsbeleid waarin deze en andere zaken worden geregeld. Een goede wethouder dierenwelzijn zou zich daar hard voor kunnen maken.

 

De PVA zou graag deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter).

 

 

14-10-2015

BEANTWOORDING VRAGEN PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W “STATUSHOUDERS IN KOOPWONINGEN”

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

Met verwijzing naar uw brief van 9 september 2015, treft u onderstaand de vragen en de antwoorden aan.

Vraag 1.

Ons bereiken signalen dat vluchtelingen met een (tijdelijke) status worden ondergebracht in leegstaande Almelose koopwoningen. Kloppen deze signalen? Zo ja, is de eigenaar benaderd door de gemeente Almelo of is de COA hier verantwoordelijk voor?

Antwoord:

De signalen die u hebt opgevangen kloppen. Vanuit de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders te huisvesten, zien wij regelmatig dat zij zelfstandig huisvesting vinden in particuliere (koop)woningen. Dit is een zaak tussen de eigenaar/verhuurder en de statushouder, waar noch de gemeente, noch het COA invloed op heeft of verantwoordelijkheid voor draagt. Eigenaren worden hierover ook niet door de gemeente benaderd.

Vraag 2.

Is de bewoning tijdelijk, totdat de eigenaar de woning verkocht heeft?

Antwoord:

Een koopwoning mag voor maximaal 5 jaar worden verhuurd op grond van de Leegstandwet.

Vraag 3. Wie is verantwoordelijk voor de schade aan woningen als de statushouders de woningen weer verlaten? Komen de kosten voor de volle 100% voor rekening van het COA?

Antwoord: Een huurder is te allen tijde zélf verantwoordelijk voor schade die hij aan een woning toebrengt. Voor de verantwoordelijkheid van het COA zie ook antwoord 1.

Vraag 4.

Geldt voor de woningeigenaren een speciale regeling voor aftrek belasting in box 1 van de inkomstenbelasting? Zo niet, wordt de eigenaar daarin gecompenseerd door de gemeente of het COA?

Antwoord:

Nee, voor de eigenaren geldt geen speciale regeling anders dan de regeling die normaal binnen het belastingstelsel geldt voor tijdelijke verhuur. Ook wordt de eigenaar hierin niet gecompenseerd door de gemeente of het COA.

Vraag 5. Sommige gemeenten kopen leegstaande woningen aan voor statushouders. Is dit ook aan de orde in Almelo of is dit in het college ter overweging?

Antwoord:

Nee, de gemeente koopt geen leegstaande woningen aan om statushouders in te huisvesten. Het college heeft dit ook nooit overwogen. Wij hopen uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

09-09-2015

Schriftelijke vragen PVA aan B&W over ontwikkeling nieuwe Moskee Almelo

pva_1466085a

 

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 29 juli jl. stelt u namens de fractie PVA enkele vragen over de eventuele bouw van een moskee op de locatie Bellavista. De door u gestelde vragen met de geformuleerde antwoorden vindt u hierna aangegeven.

 

1. Er is een brief over het voorontwerpbestemmingsplan gestuurd naar een aantal inwoners van Almelo die binnen een straal van 150 meter wonen van de eventuele bouwlocatie. Waarom is er gekozen voor de benadering van een hele kleine groep inwoners van Almelo voor zo een megalomaan project?

Antwoord:

Wij hebben er voor gekozen om bedrijven en inwoners in een straal van 150 meter aan te schrijven over het opstarten van de voorgestane ontwikkeling, de inspraakprocedure en de mogelijkheden tot het indienen van inspraak. De afstand die gekozen is, heeft een relatie met het zicht en de eventuele invloed van de moskee op de omgeving

 

2. Waarom is de raad niet vanaf het begin van onderzoek naar het project betrokken bij de ontwikkeling?

Antwoord:

In april 2014 heeft het college besloten om een verkoopovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van het wijzigen van het bestemmingsplan c.q. besluitvorming van de raad. Uw raad is met het opstarten van de procedure in de brief van 16 juni (1502850) geïnformeerd per brief.

 

3. Volgens uitspraken van een ambtenaar van de gemeente Almelo is er voor gekozen om alleen in overleg te treden met een bewonersvertegenwoordiging van de Swanehof. Waarom is er gekozen voor een beperkte groep mensen?

Antwoord:

Naar aanleiding van een artikel in de Tubantia waarin negatieve geluiden werden geuit over de nieuwbouw van de moskee en een brief van een aantal bewoners van de Swanehof heeft er een overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de bewoners. Na dit overleg is er door de afvaardiging van bewoners een uitnodiging op het publicatiebord in de Swanehof geplaatst voor een bijeenkomst in de moskee om nadere informatie te ontvangen, vragen te stellen of opmerkingen te maken. Er is voor gekozen om met een afvaardiging in gesprek te gaan en erop vertrouwend dat terugkoppeling zou plaatsvinden. Wij zijn dan ook van mening dat bewoners van de Swanehof in een zeer vroeg stadium – voor de inspraak – kennis hebben kunnen nemen van de ontwikkeling, in de gelegenheid zijn gesteld om nadere informatie te vragen en eventuele bezwaren kenbaar te maken.

 

4. De termijn in de, aan een beperkt aantal omwonende Almeloërs gerichte brief, staat een vermelding van ter inzagelegging. Deze termijn is zeker niet aangehouden door de gemeente. Waarom is deze termijn niet aangehouden? En waarom is de termijn niet opgerekt zodat er voldoende ruimte is om deze plannen alsnog in te zien?

Antwoord:

De stukken zijn zes weken digitaal raadpleegbaar geweest, wat een ruime termijn is om stukken in te zien. Bij uitzondering is de heer Pen – die gebruik heeft gemaakt van het inspraakrecht in de politieke raadsbijeenkomst – na verloop van de termijn alsnog in de gelegenheid gesteld om namens omwonenden een inspraakreactie in te dienen. Deze reactie is inmiddels binnen gekomen en zal in de afwegingen worden meegenomen.

 

5. De PVA vindt dat omwonenden die geluidsoverlast hebben van een moskee daar ook bezwaar tegen moeten kunnen maken. Dat is ook zo met een kerk met kerkklokken die nieuw in een wijk komt. Bent u het hiermee eens?

Antwoord:

Het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging wordt beschermd door artikel 6 van de Grondwet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. In artikel 10 van de Wet openbare manifestaties is bepaald dat klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen met betrekking tot de duur en het geluidsniveau. Wij geven er de voorkeur aan om met het bestuur afspraken te maken om geluidsoverlast te voorkomen. Bij het ontstaan van klachten zullen wij in overleg gaan met betrokkenen en waar nodig en mogelijk kunnen beperkingen worden opgelegd.

 

6. Waarom is er voor deze locatie gekozen binnen de gemeentegrenzen van Almelo?

Antwoord:

Deze locatie heeft de voorkeur van het bestuur van de moskee. De reden hiervoor is het feit dat deze in de nabijheid van de “oude moskee” en het centrum ligt. Vooral het feit dat de meeste bezoekers van de moskee uit de directe omgeving van deze locatie komen en lopend of op de fiets komen is een essentiële reden voor het bestuur van de moskee om voor deze locatie te kiezen.

 

7. Is er serieus gekeken naar een andere locatie die beter geschikt zou kunnen zijn voor deze moskee?

Antwoord:

Gelet op de voorkeur van het bestuur van de moskee, het feit dat deze locatie zijn beperkingen kent t.a.v. de mogelijke ontwikkelingen i.v.m. de aanwezigheid van het spoor en er sprake is van een al jaren braakliggend perceel achten wij deze locatie geschikt voor de bouw van een moskee.

 

8. In hoeverre heeft de gemeente onderzocht of er wel noodzaak bestaat voor het vervangen van de bestaande moskee en of de grootte van het te bouwen project wel in verhouding staat met de behoefte en de omvang van de moslimgemeenschap?

Antwoord:

Door het bestuur is aangegeven dat de huidige moskee niet voldoet aan de huidige wensen en het aantal bezoekers niet meer kan onderbrengen. Tevens ontstond er door de toename van de bezoekers een parkeeroverlast i.v.m. het ontbreken van voldoende parkeerruimte.

 

9. Wordt de grond wel marktconform verkocht aan de belanghebbenden van dit project?

Antwoord:

De grond wordt marktconform verkocht.

 

10. Worden de direct omwonende bewoners ook nog gecompenseerd voor het feit dat hun woningen minder aantrekkelijk zullen zijn in verband met reductie zicht, toenemend geluidsoverlast en parkeeroverlast?

Antwoord:

Mocht men van mening zijn dat men planschade ondervindt door de eventuele bouw van de moskee dan kan men hierop een beroep doen met het verzoek om planschade. Dit geldt uitsluitend Pagina 3 van 3 UIT – 1560361 voor de pandeigenaren. Wij hebben in dit kader ook een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. De hoogte van de planschade is in dit onderzoek geschat op nihil.

Een afschrift van deze brief hebben wij voor de overige fracties op het RIS geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

05-09-2015

Kappen van 16 kastanjebomen Schelfhorst

??????????????

 

Op 24 augustus is door de gemeente Almelo een vergunning afgegeven voor het kappen van 16 kastanjebomen langs het fietspad ter hoogte van “plein der culturen” nabij winkelcentrum Schelfhorst.

Na telefonische reacties van omwonenden aan het adres van de PVA waarom deze bomen gekapt moeten worden heeft onze partij hierover vragen gesteld aan ambtenaren die hiermee belast zijn.

Volgens deze ambtenaren worden de paardenkastanjes bedreigd door de paardenkastanjebloedingsziekte. Een bacterie nestelt zich in de boom in de cellen, die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.

De kastanjeziekte laat een opeenvolging van symptomen zien. Op de stam verschijnen roestbruine vlekken. Deze verspreiden zich snel over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de boom ‘bloedt’ als het ware. Het vocht is eerst helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de bast onder de vlekken rotten en sterft uiteindelijk af.

Intussen hebben verontrustende bewoners al contact gezocht met een bedrijf die gespecialiseerd is in het bestrijden van deze boomziekte en op hun advies enkele foto’s toegestuurd van betreffende bomen. Volgens dit bedrijf boeken zij goede resultaten bij het bestrijden van deze ziekte.

Intussen blijkt ook de Universiteit van Utrecht een oplossing te hebben voor deze kastanjebloedingsziekte.

Een reportage vanuit de gemeente Wijchen over een nieuwe behandeling van zieke kastanjebomen met warmte, ontwikkeld door de universiteit van Wageningen bevestigd dit. De resultaten zijn bemoedigend en voor wie op de kleintjes let… de kosten zijn een stuk lager dan het kappen van de bomen. 500 i.p.v. 1500 euro!

En dat is dan mooi meegenomen voor onze gemeente Almelo!!!   

 

Wageningen Universiteit heeft oplossing voor kastanjebloedingsziekte

Bloedingsziekte bij Kastanjes 

29-07-2015

Schriftelijke vragen aan college B&W van Almelo over bouw nieuwe moskee aan Bellavistastraat/Nieuwe Sligtestraat 

pva_1466085a

 

Geacht college,

PVA is zeer teleurgesteld over de manier waarop de gemeente Almelo de dialoog is aangegaan met de omwonenden. Veel omwonenden voelen zich niet echt gehoord en al helemaal niet serieus genomen in de plannen rond de bouw van een islamitisch cultureel centrum met moskee. 

Ook de te verwachten parkeerproblemen, de omvang van het gebouw, de hoogte van de minaretten en de oproep tot gebed baart deze mensen grote zorgen. Ook vragen zij zich af waarom er maar een beperkt aantal mensen zijn ingelicht over de nieuwbouwplannen van de moskee.

Dit komt de participatiesamenleving in hun directe omgeving niet ten goede, want bij een participatiesamenleving gaat de overheid ervan uit dat er meer betrokkenheid van de burger komt.

Wij hopen dat de omwonenden in die zin een herkansing krijgen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de bedrijven die in de buurt liggen.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

 1. Er is een brief omtrent het voorontwerpbestemmingsplan gestuurd naar een aantal inwoners van Almelo die binnen een straal van 100 meter wonen van de eventuele bouwlocatie.

Waarom is er gekozen voor de benadering van een hele kleine groep inwoners van Almelo voor zo een megalomaan project?

 

 1. Waarom is de raad niet vanaf het begin van onderzoek naar het project betrokken bij de ontwikkeling?

 

 1. Volgens uitspraken van een ambtenaar van de gemeente Almelo is er voor gekozen om alleen in overleg te treden met een bewonersvertegenwoordiging van de Swanehof.

Waarom is er gekozen voor een beperkte groep mensen?

 

 1. De termijn in de, aan een beperkt aantal omwonende Almeloërs gerichte brief, staat een vermelding van ter inzagelegging. Deze termijn is zeker niet aangehouden door de gemeente.

Waarom is deze termijn niet aangehouden?

En waarom is de termijn niet opgerekt zodat er voldoende ruimte is om deze plannen alsnog in te zien?

 

 1. De PVA vindt dat omwonenden die geluidsoverlast hebben van een moskee daar ook bezwaar tegen moeten kunnen maken. Dat is ook zo met een kerk met kerkklokken die nieuw in een wijk komt.

Bent u het hiermee eens?

 

 1. Waarom is er voor deze locatie gekozen binnen de gemeentegrenzen van Almelo?

 

 1. Is er serieus gekeken naar een andere locatie die beter geschikt zou kunnen zijn voor deze moskee?

 

 1. In hoeverre heeft de gemeente onderzocht of er wel noodzaak bestaat voor het vervangen van de bestaande moskee en of de grootte van het te bouwen project wel in verhouding staat met de behoefte en de omvang van de moslimgemeenschap?

 

 1. Wordt de grond wel marktconform verkocht aan de belanghebbenden van dit project?

 

 1. Worden de direct omwonende bewoners ook nog gecompenseerd voor het feit dat hun woningen minder aantrekkelijk zullen zijn in verband met reductie zicht, toenemend geluidsoverlast en parkeeroverlast?

 

De PVA zou graag deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter).

 

 

12-07-2015

Schriftelijke vragen PVA aan het college B&W van Almelo

pva_1466085a

Gemeentegronden

 

Geacht college,

De gemeente Almelo zit in haar maag met dure grond. De grond is ooit aangekocht, of aangehouden, om ruimte te bieden aan toekomstige ontwikkelingen. Nu deze ontwikkelingen door de economische recessie zijn vertraagd, of niet doorgaan, loopt de gemeente het risico dat de kosten van de grond de opbrengsten gaan overschrijden. De PVA vraagt zich daarom af hoe lang je die grond dan nog moet aanhouden.

In het meerjarenperspectief grondexploitaties geeft de gemeente geen inzicht waar de gemeente haar grondposities heeft.

Tijdens de behandeling perspectiefnota diende de PVA een Motie in met een aantal vragen waarop de wethouder geen antwoord kon geven.

De PVA wil braakliggende terreinen gaan gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen. Met twintig hectare aan bruikbaar terrein zouden bijvoorbeeld  ruim 2.000 Almelose woningen van zonne-energie kunnen worden voorzien.

Daarom wil de PVA dat het college onderzoekt hoeveel braakliggend terrein geschikt kan zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. De gemeente hoeft niet zelf in zonne-energie te investeren, maar de grond verhuren aan exploitanten van zonne-energie. Volgens ons kan Almelo hier veel geld mee verdienen, zonder veel moeite of eigen investeringen.


De opbrengst kan een groot deel van de rentelast van het grondbedrijf dekken. “Het is bijna gratis geld en dat is zonde om te laten liggen. We moeten zorgen dat die grond maatschappelijk rendeert. Vanwege de crisis is er veel braakliggend terrein waar momenteel geen bouwplannen voor zijn.

Onze vragen:

.  een totaaloverzicht te geven van gronden in bezit van de gemeente die langdurig braak liggen;

.  deze gronden te categoriseren in niet geschikt, mogelijk geschikt en geschikt voor verhuur in het kader van grootschalige energieopwekking;

. voor de geschikt bevonden gronden inzichtelijk maken;

1.  de minimale en maximale termijn waarvoor ieder perceel kan worden verhuurd;

2.  welke kaders nodig zijn om zeker te stellen dat verhuurd perceel daadwerkelijk wordt benut voor de opwekking van elektriciteit middels de zon;

3.  een indicatie van een kostendekkend huurtarief (kostenneutraal t.o.v. rentetarief) en de gevolgen als de grond tegen huur om niet beschikbaar komt;

4.  welke kaders nodig zijn om de esthetische en landschappelijke waarde te waarborgen;

5.  de benodigde (aanpassing van) regels en bestemmingsplannen om verhuren voor dit doel mogelijk te maken;

.  voor de mogelijk geschikte gronden inzicht te geven op welke wijze deze gronden geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opwekking van zonne-energie door marktpartijen.

 

De PVA zou graag deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

03-07-2015

Moties PVA gemeentegronden en leegstand binnenstad

logo pva

 

MOTIE  Gemeentegronden

Constaterende dat:

 • de gemeentegronden in haar bezit heeft welke de komende jaren niet gebruikt zullen worden;

 

Overwegende dat:

 • het door marktpartijen investeren in opwekking van grootschalige zonne-energieopwekking leidt tot versterking van de lokale economie, bijdraagt aan duurzaamheiddoelstellingen en een belangrijke schakel vormt in onze toekomstige energievoorziening;
 • marktpartijen hindernissen ervaren voor grootschalige opwekking van zonne-energie;
 • elektriciteit uit zonne-energie opwekken middels PV-panelen concurrerend is met ‘normale’, fossiele elektriciteit voor particulieren die kunnen salderen;
 • saldering ook op grotere schaal op enig moment mogelijk gemaakt zal worden gezien het recent gesloten SER Energieakkoord;
 • grootschalige opwekking van zonne-energie met zowel permanente als mobiele installaties mogelijk is, op braakliggende gronden;

 

Draagt het College op:

 • een totaal overzicht te geven van gronden in bezit van de gemeente die langdurig braak liggen;
 • deze gronden te categoriseren in niet geschikt, mogelijk geschikt en geschikt voor verpachting in het kader van grootschalige energieopwekking;
 • voor de geschikt bevonden gronden inzichtelijk te maken:
  1. de minimale en maximale termijn waarvoor ieder perceel kan worden verpacht;
  2. welke kaders nodig zijn om zeker te stellen dat verpacht perceel daadwerkelijk wordt benut voor de opwekking van elektriciteit middels de zon;
  3. een indicatie van een kostendekkend pachttarief (kostenneutraal t.o.v. rentetarief) en de gevolgen als de grond tegen huur om niet beschikbaar komt;
  4. welke kaders nodig zijn om de esthetische en landschappelijke waarde te waarborgen;
  5. de benodigde (aanpassing van) regels en bestemmingsplannen om verpachten voor dit doel mogelijk te maken;
 • voor de mogelijk geschikte gronden inzicht te geven op welke wijze deze gronden geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opwekking van zonne-energie door marktpartijen;
 • resultaten met de raad te bespreken voor eind 2015;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie Leegstand Binnenstad

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 2 juli 2015.

Aan de orde zijnde de leegstand in het centrum van Almelo

 

overwegende dat:

 

– de economische crisis nog lang niet ten einde is

– eigenaren door de economische crisis moeite hebben geschikte huurders cq. kopers te vinden voor leegstaande (winkel) panden

– leegstand bijdraagt aan verloedering van het centrum

– sommige panden over een langere periode leeg staan

– winkelgebieden met een negatief imago extra hard door leegstand getroffen worden

– door etalages kosteloos beschikbaar te stellen, gedurende de periode van leegstand, aan omliggende winkeliers het straatbeeld een positieve impuls krijgt

– of door leegstaande etalages cq. ruimtes beschikbaar te stellen als kostenloze expositieruimte voor kunstenaars, het straatbeeld een positieve impuls krijgt en Almelo nog aantrekkelijker wordt om aan te doen

– je hiermee een broedplaatsfunctie creëert

– winkeliers en kunstenaars zo een positieve impuls krijgen (in zware tijden)

 

v e r z o e k t  h e t  c o l l e g e:

om samen met de Ondernemers te onderzoeken in hoeverre het juridisch mogelijk is een leegstand verordening cq. samenwerkingsovereenkomst, met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars/ beheerders, bankwezen dan wel een vorm van leegstandsbelasting in het leven te roepen voor de gehele Almelose binnenstad alsook toe te passen en actief uit te (laten) voeren;

 • En gaat over tot de orde van de dag.

 

 Toelichting:

 Door een leegstandbelasting worden eigenaren gemotiveerd om iets te doen met het pand.

Men zou het geld wat de belasting oplevert kunnen gebruiken om leuke evenementen in de stad te financieren, waardoor de stad er weer aantrekkelijker uitziet. De PVA ziet dit als alternatief voor de omstreden reclamebelasting.

 

gemeentegrond

 

Motie Gemeentegronden verworpen met 12 raadsleden voor en 23 raadsleden tegen.

Motie Leegstand binnenstad verworpen met 14 raadsleden voor en 21 raadsleden tegen.

 

 

03-07-2015

Algemene beschouwingen PVA perspectiefnota op 2 juli 2015

logo pva

 

Gematigd positief

Wij zijn gematigd positief dat het College eindelijk een serieuze invulling gaat geven aan een zeer noodzakelijke bezuiniging teneinde een faillissement of artikel 12 status van de gemeente Almelo te voorkomen. Hierbij kan zeker gedacht worden aan een halvering van het aantal ambtenaren tot minder dan 300 in het jaar 2020 en de enorme ambitie om het ambtenarenapparaat ooit tot één van de best presterende organisaties te maken van Nederland ! De PVA is het dan ook helemaal eens met het analyseonderzoek van Hiemstra en de Vries dat hoe dan ook het aantal gemeentelijke ambtenaren in 2020 minstens gehalveerd moet zijn en met ingang van 2016 jaarlijks met 75 moet worden verminderd. De rol van de overheid dient te veranderen in aanjager, motivator en ondersteuner.

Krimpende bevolking

De bevolking krimpt, het aandeel 65-plussers neemt meer dan gemiddeld toe, terwijl het aandeel 15-34-jarigen meer dan gemiddeld daalt. Ouderen zullen dan ook een substantieel onderdeel zijn van onze gemeentebevolking. Bezuinigingen op ouderenzorg en diensten ten behoeve van ouderen komen dan ook 2x zo hard aan. Meer ouderen – minder geld. PVA is hier niet voor! Op zich hoeft de ontwikkeling van vergrijzing niet dramatisch te zijn mits Almelo bijtijds met haar tijd meegaat met minder mensen en meer computers die eenvoudig werk gaan overnemen zodat de Almelose ouderen in alle rust en harmonie kunnen gaan vergrijzen. Ook weten we dat de grootste onzekerheid en het risico ligt bij de jeugdzorg. De vraag gaat toenemen. Daarom kennen we niet de werkelijke kosten. Houden we daar rekening mee om financiële en inhoudelijke risico’s te voorkomen?

Burgerparticipatie

Uit de interessante schriftelijke inbreng van 65 Almeloërs bleek bijvoorbeeld ook dat er meervoudig gebruik van gebouwen gemaakt moet worden, Ambtenaren voor meer betrokkenheid en affiniteit, naar Almelo moeten gaan verhuizen, er meer gebruik gemaakt moet worden van (fiscaal aftrekbaar) vrijwilligerswerk bij ANBI gerelateerde instellingen, de inhuur van dure externen moet worden teruggedrongen, wachtgelden moeten omlaag en sollicitatieverplichting moet worden ingevoerd, net zoals bij iedere andere Almeloër, koppeling van een ondernemerspool aan een pool van uitkeringsgerechtigden, géén extra verhoging van de OZB omdat dit de rechtsongelijkheid tussen eigenaar en huurder alleen maar vergroot. Ook vinden wij het volstrekt onbegrijpelijk, maar ook onverstandig om, willens en wetens toeristen nòg verder te belasten. De toeristenbelasting in Almelo gaat met 80.000 euro omhoog, hetgeen zeer onverstandig is omdat er jaarlijks steeds minder toeristen Almelo nog interessant vinden, zo bleek onlangs nog uit de jaarverantwoording 2014. Bovendien zijn toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners, hebben geen uitkering van Almelo en zijn dan ook zeer welkom voor de zwakke lokale economie en middenstand.

Stagnerende economie

De stagnerende economie voelen wij ook hier in Almelo ondanks alle inspanningen. De werkloosheidcijfers lopen omhoog. En het zijn niet de cijfers, maar het zijn de mensen achter die cijfers waar het om gaat. Lege winkelpanden. Bedrijven die failliet gaan. Voorzitter, de combinatie van aan de ene kant een gezonde financiële situatie en aan de andere kant een gebrek aan perspectief bij veel mensen, leidt er toe, dat naar de mening van de PVA, stappen gezet moeten worden om dat perspectief te herstellen. Mensen moeten weer het gevoel krijgen dat de samenleving, vertegenwoordigt door de overheid, er is om hen te ondersteunen als zij door het ijs zakken en dat ze de ruimte en de kans krijgen om mee te doen. Achter de voordeur is minder inkomen en meer kans op schulden. Géén afschaffing dus van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolbelasting omdat reeds 20% van de Almeloërs ONDER de armoedegrens leeft.

Grondexploitaties

De onlangs verschenen begrotingsscan laat onverbloemd en overduidelijk zien dat de grondexploitaties de grootste veroorzaker zijn van de huidige tekorten en schuldproblematiek. Alleen al in 2014 is er volgens de jaarverantwoording 2014 maar liefst 51,9 miljoen gemeenschapsgeld verspild aan speculatieve gronduitgiftes. Ongebruikte grond is voor veel gemeenten een kostenpost. De afschrijving op grondposities drukt stevig op de begroting. Activering van deze grondposities biedt de mogelijkheid om hieraan een einde te maken. In steeds meer gemeenten verschijnen zonneparken van tientallen voetbalvelden groot. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken met vaak duizenden zonnepanelen op de grond, blijkt uit de jongste gegevens van de organisatie die de subsidie verstrekt, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het wordt dan ook hoog tijd dat het gemeentebestuur van Almelo eens wat terug gaat doen met deze braakliggende bouwgronden zoals de inrichting van meerdere zonneparken of volkstuinen zodat de Almeloër eindelijk op lagere kosten komt te zitten qua energieverbruik en levensonderhoud. Zie daarbij ook de uitspraak van de Haagse rechter wat betreft de co2 uitstoot.

Het volgende filmpje bevestigd de mogelijkheden en het nut van zonneparken op braakliggende gemeentegronden! (presentatie)

Waar moeten die zonnepanelen komen?

Motie PVA

Leegstand

Voorzitter, er is sprake van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de woonwijken. Het is dan ook zaak dat er vanwege de PVA-motie, reeds uit 2013, eindelijk eens voortvarend onderhandeld wordt met verhuurders over meer marktconforme huren zodat Almelo binnenkort geen landelijk koploper meer is qua leegstand in de binnenstad van Almelo. In Groningen is er slim ingespeeld op de leegstand van winkelpanden die de crisis heeft veroorzaakt.. Daar verzamelen ze leegstaande winkelpanden in de binnenstad om deze vervolgens uit te delen aan jonge, creatieve ondernemers met een fris plan.

Motie PVA

Speelruimte voor kinderen

Voorzitter, buiten spelen is belangrijk voor kinderen, maar ook volwassenen hebben belang bij spelen, want spelen draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen, bevordert de leefbaarheid in de wijk en verhoogt de economische waarde van de wijk. Bij spelen gaat het om veilige speelruimte met voldoende spelvariatie voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen een veilige plek hebben om buiten te spelen. Slechts 25% van de afgeschreven speeltoestellen gaat vervangen worden, hetgeen betekent dat kinderen meer risico gaan lopen met letsel door ongelukken. De gemeente kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden !.

Motie PVA

 

Voorzitter, we staan in deze tijden van bezuiniging en krimp voor een heel belangrijke opdracht als samenleving in Almelo.

Burgerparticipatie heeft haar intrede gedaan. We moeten er voor elkaar zijn, samen de lasten dragen, samen de verantwoordelijkheid dragen, samen met goede initiatieven komen. Hoe gaan we om met zorg en hoe kunnen wij elkaar ondersteunen, hoe kunnen we ouderen ondersteunen.

Vanuit dit perspectief krijgt iedereen kansen….

Dank u.

 

18-06-2015

Evaluatie hondenbeleid (Raadsvergadering 23 Juni 2015)

poep4

Programma: Aantrekkelijke stad.

Portefeuillehouder: PVA-fractie, H. de Olde.

 

 

Samenvatting raadsvoorstel:

De fractie van de PVA krijgt regelmatig klachten van burgers over het hondenbeleid van de gemeente Almelo. De PVA stelt de raad voor het hondenbeleid te actualiseren, waarbij het beleid beter wordt afgestemd om de hondenbezitters. De PVA wil dat hondenbezitters betrokken worden bij de actualisatie van het beleid.

1. Waarom naar de raad:

De fractie van de Partij Vrij Almelo krijgt regelmatig klachten van burgers over het hondenbeleid in de gemeente Almelo. De PVA vindt het van belang dat hondenbeleid beter wordt afgestemd op hondenbezitters, door deze groep bij het maken van het beleid te betrekken. De PVA stelt de raad voor het college de opdracht te geven het Almelose hondenbeleid te evalueren en daarbij de strategie van de organisatie hondenpoep.nl leidend te laten zijn.

2. Argumentatie:

De PVA vindt het belangrijk dat het hondenbeleid van de gemeente Almelo wordt geactualiseerd en beter wordt toegesneden op de wensen van hondenbezitters. Een positief hondenbeleid is daarvoor de basis. Basis voor dit nieuwe hondenbeleid is de V-strategie voor aanpak van overlast, zoals ontwikkeld door hondenpoep.nl.

Deze V-strategie houdt in:

– Visie ontwikkelen kan alleen door het betrekken van mensen met Verstand van zaken. Het betrekken van hondenbezitters bij de actualisatie van het beleid is uitgangspunt.

– Een duidelijke, positieve voorlichtingscampagne.

– Zorgen voor Veilige en duurzame voorzieningen voor honden, zoals hondenpoepbakken, zakjes, losloopgebieden en speelweides.

– Verbaliseren van overlastveroorzakers.

– Verantwoordelijkheid bij de hondenbezitters zelf, bijvoorbeeld het aanlijnen van de hond en het opruimen van hondenpoep. Het Almelose hondenbeleid kan positiever, met meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de hondenbezitters.

3. Middeleninzet: Het evalueren van het beleid heeft geen consequenties voor de middeleninzet. Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit.

 

Namens de fractie van de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

09-06-2015

PVA op- en aanmerkingen over de perspectiefnota 2015 Almelo

 

Pagina 5.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is, mede dankzij de voortdurende waarschuwingen van PVA in talloze analyses over begrotingen, voorjaarsnota’s, jaarverantwoordingen en Boardletters van de gemeentelijk registeraccountant, dan ook eindelijk het voortschrijdend inzicht ontstaan bij Raad en College dat er eindelijk een serieuze invulling moet worden gegeven aan een zeer noodzakelijke trendbreuk teneinde een faillissement of artikel 12 status van de gemeente Almelo te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een halvering van het aantal ambtenaren tot minder dan 300 in het jaar 2020 en de enorme ambitie om het ambtenarenapparaat ooit tot één van de best presterende organisaties te maken van Nederland ! Yes we can, zou Obama zeggen! Het gemiddeld bruto salaris van de gemeenteambtenaar is namelijk in 2014 met 0,7% tot 3039 euro bruto per maand gestegen, zo blijkt uit de Personeelsmonitor A+O fonds Gemeenten. Een groot deel van de ambtenaren zit bovendien in salarisschaal 7 tot en met 9 en sinds 2010 neemt het aandeel in de 40+ ambtenaren automatisch toe in de nog hogere salarisschalen 7 en 9. Bovendien kan en mag het niet zo zijn dat louter en alleen veroudering en een steeds langer dienstverband van een ambtenaar een maatstaf is voor een steeds hogere salarisschaal. Dus daar is met een verantwoorde krimp van het aantal ambtenaren flink veel winst voor de Almelose belastingbetaler te halen. En dan ook nog te bedenken dat de computer als nieuwe ambtenaar een veelvoud goedkoper is dan de huidige Almelose ambtenaar.

Pagina 6.

Voorwaarde is dan wel om uiteindelijk minimaal 15 miljoen euro structureel te bezuinigen, zowel in het bestuur als in de organisatie.

Pagina 7.

De bevolking krimpt, het aandeel 65-plussers neemt meer dan gemiddeld toe, terwijl het aandeel 15-34-jarigen daarnaast meer dan gemiddeld daalt, terwijl in de rest Nederland het omgekeerde gebeurt. Op zich hoeft deze ontwikkeling niet dramatisch te zijn mits Almelo bijtijds met haar tijd meegaat met minder mensen en meer computers die eenvoudig werk gaan overnemen zodat de Almelose ouderen in alle rust en harmonie kunnen gaan vergrijzen. Mede door dramatische bestuurlijke speculaties in gronduitgiftes heeft Almelo de afgelopen 6 jaar tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld verspild. Ondanks het feit dat Almelo in diezelfde periode maar liefst 265 bezuinigingsmaatregelen heeft genomen met een totale waarde van 42,6 miljoen bleek het vooralsnog niet voldoende om Almelo te behoeden voor een faillissement 1 december a.s.. Ondertussen zijn de prestaties en het serviceniveau sinds 2008 in Almelo steeds verder naar beneden bijgesteld. – Zo is de kans op werk voor de Almeloër beneden gemiddeld, – Is het aantal bereikbare banen voor de Almeloër beneden gemiddeld, – Is de aantrekkingskracht van Almelo op verhuizende gezinnen lager dan gemiddeld, – Is het stedelijke voorzieningenniveau in Almelo beperkter dan gemiddeld.

Pagina 8/9.

Uit de interessante schriftelijke inbreng van 65 Almeloërs bleek bijvoorbeeld ook dat: – Er meervoudig gebruik van gebouwen gemaakt moet worden, – Ambtenaren voor meer betrokkenheid en affiniteit, naar Almelo moeten gaan verhuizen, – Ambtenaren die te weinig presteren, gekort moeten worden op hun salaris, – En ‘last but not least’, het nieuwe, idioot dure, gemeentepaleis van 58 miljoen met onmiddellijke ingang verhuurd of verkocht dient te worden! – Er meer gebruik gemaakt moet worden van (fiscaal aftrekbaar) vrijwilligerswerk bij ANBI gerelateerde instellingen, – De inhuur van dure externen moet worden teruggedrongen, – Wachtgelden moeten omlaag en sollicitatieverplichting moet worden ingevoerd, net zoals bij iedere andere Almeloër, – Koppeling van een ondernemerspool aan een pool van uitkeringsgerechtigden, – Géén extra verhoging van de OZB omdat dit de rechtsongelijkheid tussen eigenaar en huurder alleen maar vergroot, – Geen verhoging van de toeristenbelasting, met name omdat, zo is gebleken, het aantal toeristen in 2014, zo bleek uit de jaarverantwoording 2014. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk, maar ook onverstandig om, willens en wetens toeristen nòg verder te belasten. – Géén afschaffing van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolbelasting omdat reeds 20% van de Almeloërs ONDER de armoedegrens leeft.

Pagina 10.

Hoewel de ‘overhead’ van ambtelijk Almelo tot voor kort nog onder het landelijk gemiddelde zat in het oude gemeentehuis zal deze vanwege het nieuwe gemeentepaleis binnenkort weer fors boven het landelijk gemiddelde uitkomen en dat is natuurlijk een lelijke streep door het voornemen om verantwoord te bezuinigen.

Pagina 11.

De kans op werk voor de Almeloër is beneden gemiddeld en de aantrekkingskracht van Almelo als werkplek neemt gestaag af. Desalniettemin leeft bij een meerderheid van de gemeenteraad nog altijd het idee om zelf aan het stuur te blijven en zelfstandig een faillissement te kunnen voorkomen. De PVA heeft hierover grote twijfels omdat zij sinds haar entree in 2010 continu heeft moeten constateren dat de gemeenteraad, als hoogste verkozen bestuur, al 7 jaar veel te krachteloos en machteloos was en is om bijtijds bij te sturen.

Pagina 12.

De PVA is het dan ook helemaal eens met het analyseonderzoek van Hiemstra en de Vries dat hoe dan ook het aantal gemeentelijke ambtenaren in 2020 minstens gehalveerd moet zijn en met ingang van 2016 jaarlijks met 75 moet worden verminderd. De rol van de overheid dient te veranderen in aanjager, motivator en ondersteuner. Niet meer en niet minder !

Pagina 14.

De onlangs verschenen begrotingsscan laat onverbloemd en overduidelijk zien dat de mislukte speculaties in grondexploitaties de grootste veroorzaker zijn van de huidige tekorten en schuldproblematiek. Alleen al in 2014 is er volgens de jaarverantwoording 2014 maar liefst 51,9 miljoen gemeenschapsgeld verspild aan speculatieve gronduitgiftes. Projectontwikkeling in onroerend goed was immers altijd een volstrekt private aangelegenheid waarvoor veel marktinzicht en voorspellend vermogen voor vereist is. Het wordt dan ook hoog tijd dat het (verantwoordelijke!) gemeentebestuur van Almelo eens wat terug gaat doen met deze braakliggende onverkoopbare bouwgronden zoals de inrichting van meerdere zonneparken of volkstuinen zodat de Almeloër eindelijk op lagere kosten komt te zitten qua energieverbruik en levensonderhoud.

Pagina 15.

Vanwege de steeds grotere verdeeldheid en steeds meer, inmiddels 13, fracties in de Almelose gemeenteraad wordt het vergaderen en besluiten steeds stroperiger en tijdrovender wat de kwaliteit van besturen niet ten goede komt. Het samenwerken via fusies, lijstverbindingen en combinaties lijkt dan ook in 2018 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen serieus te overwegen. Ook dient de overlegfrequentie met ingang van 2016 gehalveerd te worden, met name met betrekking tot raadsvergaderingen, college-vergaderingen en portefeuille-overleggen. De PVA is voorts van mening dat een gemeentepaleis van 58,2 miljoen voor een, al jaren, nagenoeg failliete gemeente Almelo een volstrekt onverantwoorde luxe is en een belediging van de Almelose belastingbetaler! Nu dit dan toch een feit is, verdient dit ‘huis van de stad’ dan ook een veel breder en multifunctioneel gebruik dan alleen de huidige bestuursfunctie.

Pagina 17.

Veel mensen in Almelo hebben geen werk en zelfs 20% zou leven onder de armoedegrens. Het is dan ook zaak dat perspectiefloosheid en over-erving van armoede, met name bij kinderen, teruggedrongen wordt. Uiteraard dus via optimale integratie, dus zonder islamitisch onderwijs, wat kansarmoede alleen maar bevorderd! De kans op werk is voor een gemiddelde inwoner van Almelo -net als in 2008- beneden gemiddeld. Hoewel er in Almelo zèlf relatief veel banen zijn, worden deze bovengemiddeld ingevuld door niet-Almeloërs waardoor er relatief veel te veel woon-werkverkeer en verkeerscongestie in de spits is, met alle overlast en milieuverontreiniging van dien. Het is dan ook zaak dat Almelo veel intensiever in overleg gaat met de eigen lokale werkgevers om uitsluitend Almeloërs in dienst te nemen en te houden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geboren en getogen Almeloër veel meer betrokken is met Almelo en haar burgers, dus wellicht ook minder ziekteverzuim heeft.

Pagina 18.

De relatief goede economische prestaties van het bedrijfsleven in Almelo komen, wellicht vanwege de vergrijzing en krimp, binnenkort onder druk te staan. Het is dan ook zaak om de automatisering in Almelo stevig door te zetten want de robot, die immers in beginsel 24 uur per dag en 7 dagen per week werkt, wordt onherroepelijk de nieuwe werknemer van de toekomst ! Ook liggen er kansen voor Almelose werkzoekenden in het zeer nabij gelegen Duitsland. Samen met o.a. de gemeente Enschede en Hengelo wordt er geëxperimenteerd om de grensbarrières met Duitsland op te heffen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat Duits onroerend goed betaalbaar is, de hypotheekrente in Duitse grensgemeenten in Nederland aftrekbaar blijft en er geen dure OZB betaald hoeft te worden.

Pagina 20.

Voor een vrij grote groep mensen met een uitkering is er geen perspectief op een betaalde baan. Zij zijn en blijven wellicht voor onbepaalde tijd aangewezen op een uitkering. Wellicht is het dan ook interessant om gebruik te maken van de van rijkswege bestaande remigratieregeling voor terugkeer naar 27 doelgroeplanden, waaronder Turkije, Marokko of Suriname. Ingevolge deze remigratieregeling, zonder enige arbeidsverplichting in het thuisland, heeft de 55-plusser recht op een maandelijkse uitkering van 501,36 euro voor gehuwden, tot een alleenstaande of eenoudergezin van 350,42 tot 452,85 netto per maand. Naar Nederlandse begrippen lijkt dat niet veel, doch in het thuisland is de koopkracht ongetwijfeld vele malen groter dan in het ‘dure’ Nederland. Voor de achterblijvende Almeloër is dit zeker ook interessant, want de maandelijkse remigratie-uitkering is immers een veelvoud lager dan wat het nu allemaal qua bijstandsuitkering en vele toeslagen kost. Almelo kent relatief veel mensen met problemen met schulden. Niet zo verwonderlijk want 20% van de Almeloërs leeft ONDER de armoedegrens. Wellicht is dit een direct gevolg van het feit dat de koopkracht onder Rutte sinds 2008 met maar liefst 30% is teruggelopen !

Pagina 21.

Veel Almelose kinderen staan, voordat ze aan de basisschool beginnen, al op een achterstand. Wellicht ligt dit aan een gebrekkige inburgering en laaggeletterdheid van de ouders?

Pagina 22.

Er zijn toenemende zorgen over een groeiende tweedeling in Almelo. Het is dan ook zaak dat vanwege een goede integratie en tegengaan van kansarmoede, er onmiddellijk gestopt wordt met de aanmoediging en subsidiëring van multiculturele activiteiten en anderstalig onderwijs. Vanwege de vergrijzing dient de bouw van levensloop bestendige sociale huurwoningen in Almelo bevorderd te worden.

Pagina 24.

Er is sprake van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de woonwijken. Het is dan ook zaak dat er vanwege de PVA-motie, reeds uit 2013, eindelijk eens voortvarend onderhandeld wordt met verhuurders over meer marktconforme huren zodat Almelo binnenkort geen landelijk koploper meer is qua leegstand in de binnenstad van Almelo. De aantrekkingskracht van Almelo op verhuizende inkomens is lager dan gemiddeld en lijkt ten opzichte van 2008 eerder te zijn afgenomen dan toegenomen. Dit geldt niet alleen voor het aanbod van stedelijke voorzieningen, maar ook voor het culinaire aanbod, het winkelaanbod, alsmede de winkelleegstand is wederom fors toegenomen. Het voorzieningenniveau in de stad is dus van een dusdanig beroerd niveau dat (potentiële) inwoners het wonen eerder buiten dan binnen Almelo prefereren. Vergelijkbare steden als Arnhem, Tilburg en Heerlen hebben ten opzichte van Almelo het grote voordeel dat zij wèl een historische bebouwing met veel, goed onderhouden, monumenten en een eigen identiteit hebben. Al zou Almelo er maar in slagen om één hogeschool naar de stad te halen, dan zou dit onmiddellijk de aantrekkingskracht op jongeren met ambitie ten goede komen. Het wordt dan ook urgent dat Almelo in dit opzicht zich eindelijk eens ten positieve gaat profileren ten opzichte van regiogemeentes als Hengelo of Enschede.

Pagina 33.

Ondertussen gaan de leges bij het bevolkingsregister digitaal met 20% respectievelijk niet-digitaal met 40% omhoog. Handelingen die eenvoudig en veel goedkoper via een robot, dus niet fysiek door een dure ambtenaar, kunnen worden verricht. Pagina 37. Culturele verenigingen (gesticht door diverse groepen van migranten) maken gebruik van panden die van de gemeente zijn. Over een huur wordt echter met geen woord gerept !? Er wordt actief ingezet op de verkoop van gemeentelijke monumenten. In hoeverre deze, wellicht unieke objecten, voor toeristen behouden blijven, blijft echter onvermeld.

Pagina 41.

Alle 11 miljoen subsidie per jaar voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, maatschappelijk werk en welzijn gaat opnieuw getoetst worden op hun meerwaarde en noodzaak.

Pagina 45.

Slechts 25% van de afgeschreven speeltoestellen gaat vervangen worden, hetgeen betekent dat kinderen meer risico gaan lopen met letsel door ongelukken. De gemeente kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden !

Pagina 46.

Er komt 30.000 euro minder beschikbaar voor risicovolle voetbalwedstrijden en huisverboden, hetgeen wellicht gevolgen gaat krijgen voor de sociale veiligheid in Almelo.

Pagina 48.

De toeristenbelasting in Almelo gaat met 80.000 euro omhoog, hetgeen zeer onverstandig is omdat er jaarlijks steeds minder toeristen Almelo nog interessant vinden, zo bleek onlangs nog uit de jaarverantwoording 2014. Bovendien zijn toeristen slechts zeer tijdelijke bewoners, hebben geen uitkering van Almelo en zijn dan ook zeer welkom voor de zwakke lokale economie en middenstand. Het voornemen om te gaan bekijken of er aandelen zijn te verkopen is zeer verstandig. Al jaren is de PVA van mening dat aandelenhandel absoluut geen overheidstaak is en zo snel mogelijk afgestoten dient te worden ten gunste van de zeer lege gemeentekas.

Pagina 49.

Huurders zijn, in tegenstelling tot eigenaren vrijgesteld van onroerendgoedbelasting of huurwaardebijtelling hetgeen rechtsongelijk is.

Pagina 66.

Het terugtredende college wil initiatieven waarbij burgers taken willen overnemen, in het kader van ‘participatiebeleid, graag stimuleren. Over een vergoeding voor overname van deze taken door de burgers wordt echter met geen woord gerept !?

Pagina 71.

Wat voor de PVA ook al een ergernis is, blijkt uit het feit dat de gemeente Almelo zogenaamd ‘flexibel’ zou omgaan met initiatieven zoals het beschikbaar stellen van volstrekt onverkoopbaar gebleken grond in Waterrijk voor een zeer noodzakelijk Dieren Welzijn Centrum. In de praktijk klopt hier echter niets van. Zo blijkt dat een groot aantal lokale ondernemers gratis en voor niks willen bouwen en leveren aan deze opvang, al jaren aan het bestuurlijke lijntje worden gehouden. Ook is dit een klap in het gezicht van de vele Almelose gehandicapten, die zich nu al jaren moeten behelpen in een totaal afgekeurde opvang, zouden dan eindelijk eens serieus genomen kunnen worden. Al met al een diep treurige bestuurlijke gang van zaken !

Pagina 79.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voortaan gaan beoordelen op compleet netto inkomen, dus met bijtelling van toeslagen zoals: kinderbijslag, kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting en langdurigheidstoeslag.

 

21-05-2015

Beantwoording technische vragen fractie PVA over de jaarverantwoording 2014

 

Aan: fractie PVA,

In reactie op de vragen van de fractie van de PVA per mail van 18 mei jl. stuur ik u hierbij de technische beantwoording.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gemeente Almelo,

de adviseur financiële strategie en coördinatie.

 

Pagina 81. Er is in 2014 voor 183 miljoen aan kortlopende leningen opgenomen waarvan vóór 19-6-2014 163 miljoen moet zijn afgelost. Is deze aflossing gerealiseerd ?

Opmerking: op pagina 81 staat geen verwijzing naar de kortlopende geldleningen, waarschijnlijk wordt hier bedoeld de tabel op pagina 97.

Antwoord: ja, deze aflossing van 163 miljoen euro is gerealiseerd.

Ter verduidelijking verwijzen wij naar de tabel van kortlopende geldleningen op pagina 97 en de stand per ultimo 2014.

Instantie Bedrag
AFS 15.000.000
BNG 15.000.000
Intercessie 15.000.000
NWB 18.000.000
Wallich 40.000.000
NWB 40.000.000
AFS 40.000.000
AFS 20.000.000
Totaal opgenomen kasgeld  in 2014 203.000.000
Vervallen/afgelost in 2014 183.000.000
Nog openstaand kasgeld per ultimo 2014 20.000.000

Uit deze tabel blijkt dat er in totaal 203 miljoen euro is opgenomen (in plaats van 183). Hiervan staat per ultimo 2014 nog 20 miljoen euro open, zie hiervoor de balanspost ‘Kasgeldleningen’ op pagina 170. Ofwel, van de 203 miljoen euro is 183 miljoen euro afgelost (in plaats van 163).

 

Pagina 105. Almelo heeft nog steeds veel gemeenschapsgeld in allerlei commerciële hobby’s uitstaan, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse gemeenten. Hoever is Almelo nu met het afstoten daarvan?

Antwoord: de deelnemingen zijn geen commerciële hobby’s. In de paragraaf verbonden partijen wordt verantwoording afgelegd o.a. over het publiek belang c.q. wettelijke taak, de gerealiseerde beleidsdoelen en financiële resultaten van die verbonden partijen.

In 2014 heeft zich geen mogelijkheid voorgedaan van afstoting. Het afstoten van een deelneming is veelal gebonden aan stringente voorwaarden die beschreven staan in de statuten van de verbonden partij. Voor aanpassing van deze voorwaarden is brede steun en bereidheid nodig van de overige deelnemers. Tot op heden is er nog geen concrete aanwijzing dat die steun er is. Het college zal doorlopend onderzoek doen naar de mogelijkheden. Zo gauw die er zijn zal het college de raad hierover informeren, conform de afspraak in de kadernota governance van 3 maart 2015 (Raad-1402536). Tevens is in de kadernota governance opgenomen dat het college ten minste eens in de vier jaar de relatie met de verbonden partij evalueert en heroverweegt. De door u genoemde verbonden partijen komen hier ook bij aan bod.

 

Pagina 113. De noodzaak om te komen tot structurele maatregelen bij Soweco is alleen maar groter geworden door de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015. Invoering van deze wet leidt tot minder budget voor de uitvoering van de WSW. Welke maatregelen denkt u nog te kunnen treffen zonder Algemene Reserve?

Antwoord: dit vraagstuk wordt meegenomen in de perspectiefnota 2015.

 

Pagina 123. Over 2013 heeft Almelo 221.646 euro ontvangen aan Dividend. Over 2014 wordt dit slechts 99.500 euro, dus 44,8% lager. Bankieren is geen overheidstaak! Dus wanneer wordt deze deelneming afgestoten?

Antwoord: zie antwoord bij pagina 105.

 

Pagina 124. Het eigen vermogen van de Stadsbank Oost Nederland is in 2014 bijna gehalveerd, de schulden zijn met 12% toegenomen en de kosten nemen de laatste jaren sterk toe. Bankieren is geen overheidstaak dus wanneer wordt deze deelname afgestoten door Almelo?

Antwoord: zie antwoord bij vraag 105.

 

Pagina 148. De landelijke macronorm voor 2014 was 2,45% en de inflatie was nog lager. Waarom moeten de begraafplaatsrechten dan met 5,5%, de OZB met 8,93%, voor niet-woningen met 7,8% en voor de afvalstoffenheffing met 3,75% verhoogd worden. Dit is toch zeer schadelijk voor de beeldvorming over Almelo? Gaarne hierover uw mening.

Antwoord: hiertoe heeft de raad besloten bij de Voorjaarsnota 2012 en 2013. De verhoging van de begraafplaatsrechten was nodig om de begraafplaats kostendekkend te maken. De meerjarige verhogingen van de OZB en afvalstoffenheffing komen voort uit de belastingmaatregelen om de financiële onbalans te herstellen.

 

Pagina 156. In de binnenstad van Almelo worden 93 sociale appartementen gerealiseerd. Jarenlang heeft het College het gehad over Almelo Sociaal in Balans, dus het aantrekken van meer middeninkomens uit de overbevolkte randstad. Hoe kunt U een en ander verklaren of heeft U de hoop op een sociale balans al opgegeven in Almelo?

Antwoord: wat is aangegeven gaat over de vervanging van de Kloosterhofflat. Er worden geen nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad, maar het is een kwaliteitsslag die nu wordt gemaakt. Het eerste deel van de Kloosterhofflat wordt heringevuld op de transformatielocatie(kantoor naar woonfunctie) V&D. Het tweede deel bestaat uit een upgrade van 24 woningen sociale huur (was 64 appartementen) en vervanging van 39 woningen sociale huur die wordt heringevuld op de Scheer en Foppenlocatie.

 

Pagina 169. Op de balans staat 2701 euro vermeld als erfpacht. Erfpacht wordt toch alleen gehanteerd als sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood? Bovendien zijn banken en de Vereniging Eigen Huis helemaal niet gecharmeerd als koopwoningen voorzien zijn van een dergelijke pacht die alleen maar onzekerheden veroorzaakt bij huizenkopers. Wat is hiervan de reden?

Antwoord: de gemeente biedt bedrijven de mogelijkheid een bouwperceel, voor de vestiging van een bedrijf, in erfpacht te verkrijgen i.p.v. volledig in eigendom. Een bedrijf hoeft dan niet de koopsom van de bedrijfskavel te betalen (en dus te financieren) maar alleen jaarlijks de erfpachtcanon. Diverse bedrijven hebben in het verleden van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Intern, binnen de gemeente, wordt het bouwperceel dan tegen de koopsom overgeboekt naar het zogenoemde erfpachtcomplex. In het erfpachtcomplex zijn alle in erfpacht uitgegeven percelen ondergebracht met een totale boekwaarde van 2.701 duizend euro (€ 2,7 mln.).

 

Voorts staat in de balans vermeld dat de woningbouwcorporaties hun schuld aan de gemeente Almelo in 2014 hebben verminderd van 27,5 miljoen naar 10,6 miljoen. Dit is op zich prima, doch wanneer wordt ook deze laatste 10,6 miljoen afgelost aan Almelo?

Antwoord: voor het laatst in 2039 vindt aflossing plaats van de leningen aan woningcorporaties.  In onderstaand overzicht is het verloop van de aflossingen te zien in jaren.

 

Omschrijving Boekwaarde Jaar laatste
31-dec-14 aflossing
Beter wonen
44 woningen Kroosstraat 118.796,53 2017
47 woningen Jasmijnstraat 130.585,02 2017
60 won. Reigerstraat 235.068,32 2017
32 woningen De Riet 41.488,16 2015
148 woningen, stichtingskosten 7.220.889,55 2021
54 won. Vijverstratengebied 2.543.034,39 2039
10.289.861,97
St. Joseph
kantoorpand Wierdensestraat 354.034,95 2019
354.034,95
Totaal generaal 10.643.896,92

 

Pagina 179. In 2014 is een bedrag groot 1,3 miljoen als oninbaar afgeboekt. In 2013 was dit nog 764.000 euro. Wat is de reden van deze toename in 2014?

Antwoord: de hier verantwoorde afboeking van 1,3 miljoen is niet de totale afboeking van oninbare vorderingen van 2014, maar betreft alléén de incidentele gevallen waarover de raad een afzonderlijk besluit heeft genomen. Reguliere afboekingen van bijvoorbeeld oninbare belastingen van afval en riool worden rechtstreeks op het product verantwoord.

Genoemde bedrag van 1,3 miljoen euro betreft de éénmalige afboeking van rioolbelasting van woningstichtingen als gevolg van de aanpassing van de heffingsgrondslag van eigenaar naar eigenaar en gebruiker. Hiervoor is in de jaarrekening 2013 al een voorziening getroffen, zodat deze afboeking geen effect heeft op het resultaat van 2014.

Pagina 194. Specifiek de teams regelgeving, handhaving en vastgoedexploitatie hebben een verminderde productiviteit door langdurige ziekte van medewerkers. Het team groenuitvoering heeft eveneens een hoog ziektepercentage. Geboren en getogen Almeloërs hebben echter doorgaans een grotere betrokkenheid met Almelo en medebewoners, dus minder ziekteverzuim dan niet-Almeloërs. Is het niet van belang te onderzoeken in hoeverre ziekteverzuim bij niet-Almeloërs groter is dan bij geboren en getogen Almeloërs?

Antwoord: het hoge ziekteverzuim heeft de aandacht van het organisatiemanagement. Uw vraag of het van ‘belang’ is om onderzoek te doen naar het ziekteverzuim van Almeloërs en niet-Almeloërs is kunnen wij op basis van uw informatie geen uitspraak over doen.

Pagina 197. Het parkeerbeleid in Almelo is structureel verliesgevend zo blijkt uit Uw jaarlijkse rapportages ‘Aantrekkelijke’ stad. Wellicht is het voor de ongesubsidieerde automobilist in Almelo een veel aantrekkelijker gedachte om de gemeente Almelo in zijn geheel vrij te stellen van het verliesgevende betaald parkeren. Het betaald parkeerbeleid in Almelo is immers al jaren chronisch

verliesgevend. Bovendien is er al sinds jaar en dag sprake van chronische rechtsongelijkheid tussen de ongesubsidieerde automobilist en de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Op deze wijze wordt het voor alle Almeloërs minder rechts ongelijk. Gaarne hierover Uw reactie !

Antwoord: in 2015 zal een business case uitwerkt worden om de toekomst van parkeerbeheer / -beleid te onderzoeken. Zie ook de toelichting bij parkeerbeheer op pagina 199.

 

REACTIE:

t.a.v. pagina 105 Aangezien de gemeente Almelo in zeer ernstige problemen verkeert is het wellicht van zeer groot belang dat er op zeer korte termijn gelden beschikbaar komen om alsnog een artikel 12 status te voorkomen. Zoals bekend is een artikel 12 status niet alleen zeer slecht voor de beeldvorming over Almelo, maar heeft ook grote gevolgen voor de 72.000 Almeloërs i.v.m. een hogere OZB en mogelijke stopzetting van kwijtscheldingen aan de allerzwaksten in Almelo. Dit klemt des te meer omdat maar liefst 20% van de Almeloërs al ONDER de armoedegrens zou leven. Als dit toch gebeurt dan kunnen we veel hogere criminaliteitscijfers verwachten, dan nu het geval is in Almelo. Speculeren in commerciële doelen (hobby’s) is ons inziens geen overheidstaak.

t.a.v. pagina 123 Hetzelfde geld voor het ontvangen van (dalend) dividend. Dit is een commerciële activiteit maar speculatie, dus geen overheidstaak !

t.a.v. pagina 124 Hiervoor geldt hetzelfde.

t.a.v. pagina 148 Het boven-inflatoir verhogen van de OZB terwijl dit niet verantwoord wordt met evenredige waardestijgingen is laakbaar, onrechtmatig en getuigen van symboolpolitiek.

t.a.v. Pagina 169 Er is, zo blijkt nu, zelfs 2,7 miljoen aan grond uitgegeven in erfpacht voor bedrijven. Erfpacht is een politiek sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood zoals in de overbevolkte Randstad helaas nog wel eens voorkomt.  De Almelose situatie is een geheel andere, een gemeente ZONDER woningnood, dus feitelijk is erfpacht dan ook een volstrekt onnodig middel waar ondernemers en financiers helemaal niet op zitten te wachten bij hun vestigingskeuze.

t.a.v. pagina 169 Het verstrekken van een lening ad 2,5 miljoen aan een doorgaans, zeer solvabele/vermogende woningbouwcorporatie tot 2039, dus nog 24 jaar, lijkt ons gezien de huidige, zeer kritieke artikel 12 fase waarin Almelo thans verkeerd een onjuiste gang van zaken. Het college moet dan ook gaan onderhandelen met en begrip vragen aan de bewuste woningbouwcorporatie over een aanzienlijke verkorting van de looptijd.

t.a.v. Pagina 169 Hetzelfde geldt voor de 7,2 miljoen die pas in 2017 en 2021 terugbetaald gaat worden.

t.a.v. Pagina 194 Het is algemeen bekend en wellicht zeer waarschijnlijk dat niet-Almeloërs in gemeentedienst minder betrokken zijn, dus meer ziekteverzuim vertonen dan geboren en getogen Almeloërs in gemeentedienst. Dit is van groot belang een en ander nader te onderzoeken, mede omdat veel woon-werkverkeer niet alleen slecht is voor het milieu maar ook slecht is voor de lokale huizenmarkt en hun WOZ-waardes waardoor wellicht minder OZB-gelden afgedragen worden aan de gemeente Almelo. Ook wordt verwacht van Almelose ambtenaren dat zij de ‘ogen en oren’, zijn voor de bewoners en als zodanig de boodschappers zijn voor het gemeentebestuur.

t.a.v. Indien inderdaad blijkt dat het Almelose parkeerbeheer structureel verliesgevend blijft is het wellicht raadzaam geheel Almelo parkeervrij te verklaren. Nu is het wellicht zo dat veel Almeloërs hun boodschappen in parkeergeldvrije buurgemeenten doen waardoor de lokale middenstand aanzienlijke omzetschade ondervind

 

18-05-2015

Op- en aanmerkingen over de jaarverantwoording 2014

pva_1466085a

 

Pagina 8. Het jaar 2014 is in Almelo vanwege mislukte gronduitgiftes afgesloten met een verlies van 51,9 miljoen. Stevenen we met grote passen op een faillissement af van de gemeente 1 december a.s.?

Pagina 11. Dit heeft als consequentie: een negatief saldo voor de algemene reserve van 52,0 miljoen. Na verrekening van diverse resultaatbestemmingen eindigt deze uiteindelijk op 43,3 miljoen negatief. Er is dus ook geen reserve meer om ontoereikende verliezen uit de exploitatie van Almelo op te vangen. De voorjaarsnota 2015, die medio 5 juni digitaal beschikbaar komt, zal wellicht niet veel betere perspectieven bieden.

Pagina 13. Met dit vooruitzicht zal er wellicht geen sociale stijging meer kunnen plaatsvinden voor Almelo. Het blijft dan ook zaak dat Almelo zich onverkort houdt aan de vanuit Den Haag opgelegde versoberde ‘bed, bad en broodregeling en het van rijkswege opgelegde quota Statushouders.

Het was dan ook stuitend te constateren dat er, behoudens de tegenstem van de PVA en VVD, onlangs toch weer een motie is aangenomen tegen de Haagse Bed, Bad en Broodregeling teneinde kansloze niet-ingeburgerden te huisvesten. Dit klemt des te meer omdat VVD-coryfee Wiegel onlangs nog in de media opperde om weigerachtige burgemeesters ter zake op staande voet te ontslaan.

Pagina 16. Het is dan ook, al met al, logisch dat het gemiddelde oordeel van Almeloërs over de invloed van de kiezer en het waarmaken van beloften en plannen door het gemeentebestuur hardnekkig onvoldoende blijft met een 5,4 respectievelijk 5,1

Pagina 18. Ook de burger heeft volgens ‘managementinformatie telefonie’ nog steeds te maken met veels te veel wachttijden in contacten met het gemeentehuis.

Pagina 20. De gemeente Almelo streeft nog altijd naar een ‘krachtige economie’. Een dergelijk streven blijft voorlopig volstrekt utopisch bij de jaarlijkse enorme verliezen van tientallen miljoenen gemeenschapsgeld vanwege mislukte speculaties in gronduitgiftes en de structurele dreiging van een faillissement van Almelo.

Pagina 21. Dankzij een aangenomen PVA-motie in 2013 is men pas in 2014 gestart met een project om vastgoedeigenaren te betrekken bij de oplossing voor de structurele leegstandsproblematiek van maar liefst 27% (als hoogste percentage van Nederland!) in het centrum van Almelo. Dat zal niet eenvoudig blijken, want meer marktconforme, dus betaalbare huren, veroorzaken lagere boekwaardes van het betreffende onroerend goed, maar worden dan ook minder interessant voor bankfinancieringen aan de vastgoedeigenaren.

Pagina 22. Volgens meerdere bronnen is het aantal arbeidsplaatsen, toeristen in Almelo in 2014 met respectievelijk 3,2 en 14,9% gedaald en de leegstand van kantoren in 2014 wederom fors toegenomen, met maar liefst 35,4%.

Pagina 23. Het streven van het college om meer perspectieven te bieden aan inwoners buiten Almelo uit het midden- en hogere inkomenssegment wordt dan wel steeds ongeloofwaardiger. Het besluit om dan ook geen nieuwe sociale woningbouw voor nog meer kansarmen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad is dan ook verstandig.

Pagina 24. De gemeente Almelo bungelt met plaats 376 onderaan de lijst van 393 Nederlandse gemeenten qua leefbaarheid, demografische samenstelling en aantrekkelijkheid. Zo blijkt ook steeds uit de monitoring door het opinieweekblad Elsevier.

Pagina 31. In een poging om voor de totale Almelose bevolking een opera te realiseren met de titel ‘Musical van Katoen en Nu’ is het niet gelukt om allochtone Almeloërs te bereiken. Dit lijkt mij inderdaad onmogelijk omdat er decennia lang géén stevig beleid is gevoerd om allochtonen daadwerkelijk te integreren en Almelo kennelijk nog steeds bestaat uit een wij-zij samenleving en grote delen van de bevolking nog altijd langs elkaar heen leven.

Pagina 32. In datzelfde kader is het dan ook volstrekt logisch dat het podiumbezoek aan het Theaterhotel ook met 12% is teruggelopen in 2014.

Pagina 36. Men streeft er in Almelo naar om alle peuters via een consultatiebureau te laten screenen op daadwerkelijke taalachterstand. Dat resultaat zal behoorlijk tegenvallen omdat er voor de ouders tussen 1973 (De wet op de gezinshereniging) en 2004 (startbeleid van oud-minister Verdonk) om verplichte inburgering in te stellen voor alle allochtonen natuurlijk een veel te late
en veel te grote inhaalslag gevoerd moest worden voor vele allochtone ouders die al decennia laaggeletterd en zelfs volledig analfabeet zijn.

Pagina 37. Wellicht vanwege deze hardnekkige achterstand bij allochtonen is het aantal verzuimmeldingen in het schooljaar 2014-2015 dan ook weer flink aan het stijgen.

Pagina 38. In 2014 zijn er in Almelo 516 peuters naar een peuterspeelzaal geweest. 270 hiervan, dus 52% van deze peuters hebben een taalachterstand, wellicht een rechtstreeks gevolg van hun zeer laaggeletterde, analfabete allochtone ouders !

Pagina 39. De GGD voert jaarlijks inspecties uit op de kwaliteit van de kinderopvang in Almelo. Maar liefst 30 maal of 56% heeft de GGD het advies gegeven voor een herhalingsonderzoek !

Pagina 42. In 2014 zijn 1285 langdurig werkloze Almeloërs beloond met 524.300 euro gemeenschapsgeld vanwege langdurigheidstoeslag. Dit lijkt ons geen verstandig middel om Almeloërs te prikkelen om nog werk te gaan zoeken.

Pagina 43. In 2014 hebben 30 Almeloërs gebruik gemaakt van opvang voor hun kinderen met een sociaal-medische indicatie. Kosten voor de belastingbetaler: 179.470 euro aan opvangkosten. Dit is 5.982 euro per kind.

Er hebben in 2014 in Almelo 75 fraude-onderzoeken plaatsgevonden waardoor 11 beëindigingen (157.300 euro) en 12 terugvorderingen (1.374.035) konden plaatsen. Derhalve een totaal van 20.417 euro per onderzoek.

Pagina 53. In 2014 is een begin gemaakt met de aanleg van ‘dynamische verlichting’ langs de singels. Wat er onder dynamische verlichting kan worden verstaan wordt niet toegelicht, evenmin de hoeveelheid gemeenschapsgelden die hiermee gepaard gaan.

Pagina 57. Er worden relatief veel geweldsmisdrijven en vandalisme gepleegd in Almelo. De harde kern van veelplegers is relatief omvangrijk. Het is dan ook van groot belang dat de maatschappij beschermd gaat worden tegen veelplegers met langdurige detentie en niet door dienders (zoals eerder gebeurt is) beloond gaan worden met een treinkaartje.

Pagina 60. Indicatoren van de inwoners over het oordeel van de leefbaarheid in Almelo worden in deze jaarverantwoording tot vijfmaal toe ontkend met een nietszeggend sterretje….(!)

Pagina 62. Ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid van het gemeentelijk klantencontactcentrum scoort Almelo lager onder de landelijke norm en zelfs onder de eigen norm…

Pagina 64. Het is opmerkelijk dat het gemeentehuis slechts 3 uurtjes per dag open staat voor publiek. Dit is ons inziens niet juist omdat hierdoor de kloof tussen de belastingbetalende burger en het bestuur alleen maar vergroot. Het aantal baliebezoeken tussen 2010 en 2014 is dan ook met 18,5% of 9749 afgenomen.

Almelo is één van de 18 Nederlandse gemeenten waar niet-ingezetenen zich kunnen laten registreren. Waarom dit juist Almelo, met haar demografische scheefgroei, moet zijn, wordt niet toegelicht.

Pagina 65. Op extreem drukke dagen in 2014 liep de wachttijd bij baliebezoeken in 2014 op tot bijna 1 uur. Wellicht is het te overwegen om de openingstijden te verruimen. Anderzijds kan men ook eenvoudige ambtelijke handelingen laten vervangen door de robot, als ambtenaar van de toekomst. De robot werkt 7 dagen per week, staat dichter bij de mensen, heeft geen ontslagbescherming of vakbond, kost veel minder voor de belastingbetaler en is dus wellicht een prima uitkomst voor de beroerde financiële situatie van Almelo.

Pagina 74. Het aantal klachten over ambtelijke bejegeningen is tussen 2011 en 2014 nagenoeg verdubbeld.

Pagina 81. Ondanks het verscherpte risicomanagement is door incidentele tegenvallers in 2013 de beschikbare weerstandscapaciteit in 2014 nog verder geminimaliseerd. Doordat de zeer minimale weerstandscapaciteit structureel onvoldoende blijft, bestaat het risico dat Almelo als ambtelijke infuus-organisatie niet meer in staat is om tegenvallers op te vangen. Het beste is dan ook: aanvraag faillissement waardoor het feitelijke bestuur eindelijk uit handen wordt gegeven aan de curatoren.

Pagina 82. Men overweegt dan wel als bestuur de belastingtarieven en heffingen te verhogen doch dat is vragen om nog meer problemen met de Almeloërs omdat reeds 20% onder de armoedegrens leeft. Ook een extra verhoging van de OZB, terwijl dit niet verantwoord wordt met een waardestijging, is feitelijk immoreel en onrechtmatig.

Pagina 83. Men zou inderdaad de panden binnen het grondbedrijf, voor zover hiervan de economische waarde hoger is dan de balanswaarde, kunnen verkopen en met een mogelijke 1 miljoen de weerstandscapaciteit van Almelo een beetje kunnen versterken.

Pagina 87. Almelo zou op basis van de Participatiewet vanaf 1-1-2015 fors minder geld krijgen uit Den Haag om inwoners aan werk te helpen hetgeen natuurlijk slecht is voor de lokale werkgelegenheid.

Voor jeugdhulp en WMO worden van rijkswege forse kortingen opgevoerd, oplopend van 15 tot zelfs 40% hetgeen wellicht grote gevolgen heeft voor de sociale leefbaarheid.

Pagina 90. Er moet rekening worden gehouden met ‘instandhoudingskosten’ van het oude stadhuis. Er is toch in de raad afgesproken dat het oude stadhuis budgettair neutraal gesloopt zou worden?

Pagina 97. Er is in 2014 maar liefst 58,2 miljoen geleend voor met name de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hoe is dit te rijmen met het feit dat Almelo al jaren financieel onder verscherpt en chronisch toezicht staat?

Er is in 2014 voor 183 miljoen aan kortlopende leningen opgenomen waarvan vóór 19-6-2014 163 miljoen moet zijn afgelost. Is deze aflossing gerealiseerd ?

Pagina 98. Per 31 december 2014 heeft Almelo nog voor 45,8 miljoen aan allerlei leningen uitstaan terwijl bankieren absoluut geen overheidstaak is, mede vanwege de uiterst penibele situatie waarin Almelo al jaren verkeert !

Pagina 105. Almelo heeft nog steeds veel gemeenschapsgeld in allerlei commerciële hobby’s uitstaan, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse gemeenten. Hoever is Almelo nu met het afstoten daarvan?

Pagina 113. De noodzaak om te komen tot structurele maatregelen bij Soweco is alleen maar groter geworden door de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015. Invoering van deze wet leidt tot minder budget voor de uitvoering van de WSW. Welke maatregelen denkt het College nog te kunnen treffen zonder Algemene Reserve?

Pagina 123. Over 2013 heeft Almelo 221.646 euro ontvangen aan Dividend. Over 2014 wordt dit slechts 99.500 euro, dus 44,8% lager. Bankieren is geen overheidstaak! Dus wanneer wordt deze deelneming afgestoten?

Pagina 124. Het eigen vermogen van de Stadsbank Oost Nederland is in 2014 bijna gehalveerd, de schulden zijn met 12% toegenomen en de kosten nemen de laatste jaren sterk toe. Bankieren is geen overheidstaak dus wanneer wordt deze deelname afgestoten door Almelo?

Pagina 148. De landelijke macronorm voor 2014 was 2,45% en de inflatie was nog lager. Waarom moeten de begraafplaatsrechten dan met 5,5%, de OZB met 8,93%, voor niet-woningen met 7,8% en voor de afvalstoffenheffing met 3,75% verhoogd worden. Dit is toch zeer schadelijk voor de beeldvorming over Almelo? Gaarne hierover uw mening.

Pagina 156. In de binnenstad van Almelo worden 93 sociale appartementen gerealiseerd. Jarenlang heeft het College het gehad over Almelo Sociaal in Balans, dus het aantrekken van meer middeninkomens uit de overbevolkte randstad. Hoe kunt U een en ander verklaren of heeft U de hoop op een sociale balans al opgegeven in Almelo?

Pagina 169. Op de balans staat 2701 euro vermeld als erfpacht. Erfpacht wordt toch alleen gehanteerd als sturingsmiddel tegen speculatie bij grote woningnood? Bovendien zijn banken en de Vereniging Eigen Huis helemaal niet gecharmeerd als koopwoningen voorzien zijn van een dergelijke pacht die alleen maar onzekerheden veroorzaakt bij huizenkopers. Wat is hiervan de reden?

Voorts staat in de balans vermeld dat de woningbouwcorporaties hun schuld aan de gemeente Almelo in 2014 hebben verminderd van 27,5 miljoen naar 10,6 miljoen. Dit is op zich prima, doch wanneer wordt ook deze laatste 10,6 miljoen afgelost aan Almelo?

Pagina 179. In 2014 is een bedrag groot 1,3 miljoen als oninbaar afgeboekt. In 2013 was dit nog 764.000 euro. Wat is de reden van deze toename in 2014?

Pagina 194. Specifiek de teams regelgeving, handhaving en vastgoedexploitatie hebben een verminderde productiviteit door langdurige ziekte van medewerkers. Het team groenuitvoering heeft eveneens een hoog ziektepercentage. Geboren en getogen Almeloërs hebben echter doorgaans een grotere betrokkenheid met Almelo en medebewoners, dus minder ziekteverzuim dan niet-Almeloërs. Van belang is dan ook te onderzoeken in hoeverre ziekteverzuim bij niet-Almeloërs groter is dan bij geboren en getogen Almeloërs. In hoeverre en op welke termijn wil het College een en ander gaan vergelijken?

Pagina 197. Het parkeerbeleid in Almelo is structureel verliesgevend zo blijkt uit Uw jaarlijkse rapportages ‘Aantrekkelijke’ stad. Wellicht is het voor de ongesubsidieerde automobilist in Almelo een veel aantrekkelijker gedachte om de gemeente Almelo in zijn geheel vrij te stellen van het verliesgevende betaald parkeren. Het betaald parkeerbeleid in Almelo is immers al jaren chronisch verliesgevend. Bovendien is er al sinds jaar en dag sprake van chronische rechtsongelijkheid tussen de ongesubsidieerde automobilist en de topzwaar gesubsidieerde Openbaar Vervoergebruiker. Op deze wijze wordt het voor alle Almeloërs minder rechts ongelijk. Gaarne hierover Uw reactie !

 

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde, fractievoorzitter.

 

 

13-05-2015

Herontwikkeling voormalige stadhuislocatie (Raadsvergadering 12-05-2015)

??????????????

Het oude stadhuis

Door drie partijen zijn er plannen ingediend voor herontwikkeling van de stadhuislocatie. Deze plannen zijn toegelicht in het politiek beraad van 9 december 2014. Gelet op het feit dat TMZ zich heeft teruggetrokken en de beide overige plannen als onvoldoende worden gekwalificeerd wordt de raad voorgesteld om kennis te nemen van het besluit van het college om niet in te stemmen met de planontwikkelingen en aanbiedingen van Hergebruik Gebouwen en Stad en Ommeland t.a.v. herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie en consulteert de raad over het voornemen om tot sloop van het voormalig stadhuis over te gaan. 

Voorzitter: 

In een eerder stadium hebben wij net als het college onze voorkeur uitgesproken voor de planvorming van TMZ en voor de sloop van het oude stadhuis. Daar zijn wij nog steeds voor! 

De PVA riep meerdere keren op niet lang te treuzelen en er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ- plannen voor zorgwoningen op de oude stadhuislocatie zo snel mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Maar door het langdurige treuzelen haakt TMZ nu af om zich te richten op kansen binnen de locatie Hofkamp. 

Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente TMZ niet kan dwingen zich alsnog te houden aan de eerder gedane bieding, maar dat betekent nog niet dat de zaak hiermee is afgedaan om alsnog het gesprek aan te gaan met TMZ. 

Het beleid van TMZ is om zich te richten op steeds weer nieuwe locaties. De komende jaren neemt de vraag naar zorg steeds verder toe volgens het onlangs uitgekomen rapport “Bouwen voor de zorg”. 

Mensen worden ouder, maar gaan ook ongezonder leven, waarbij de medische kennis en technieken zich steeds verder ontwikkelen. Die toenemende zorgvraag heeft steeds grotere gevolgen voor de vraag naar zorgvastgoed, want de overheid zet steeds meer in op verzorging van mensen met zorgbehoefte in hun eigen woning. 

Voorzitter: 

Mocht TMZ door de ondraaglijke traagheid van ons openbaar bestuur toch geen verdere belangstelling hebben is een tijdelijk gebruik (na sloop) van de locatie ten behoeve van het algemeen belang de beste optie. 

De planontwikkelingen en aanbiedingen van Hergebruik Gebouwen en Stad en Ommeland t.a.v. herontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie staat bij de PVA niet (meer) ter discussie en zullen we de Amendementen daarover niet steunen.  

Het voorstel van het college om over te gaan tot sloop van het oude stadhuis zullen we steunen. We moeten nu eindelijk eens een beslissing nemen, het heeft al veel te lang geduurd. 

Dank u. 

raad

 

Motie van treurnis: Besluiteloosheid college inzake herontwikkeling oude stadhuis, ingediend door de VVD en ondersteund door PVA, LAS, Lijst Cete en fractie Stam is verworpen met 21 tegen 13 stemmen. 

motie

 

Het uiteindelijke amendement ingediend door PvdA, D66, LAS, CU en AlmeloCentraal werd met meerderheid van stemmen aangenomen zodat het oude stadhuis voor de zoveelste keer “in de wacht” werd geplaatst. De Partij Vrij Almelo vindt dit onacceptabel en stemde tegen het aangepaste raadsvoorstel. 

De Partij Vrij Almelo riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd worden……

Lees verder

 

11-05-2015

Aan- en opmerkingen gevoerde beleid B&W van Almelo

pva_1466085a

 

Bij de herontwikkeling van het oude Stadhuis gaat men uit van ‘tempo en geen gemeentelijke bijdrage’. Dit is een juist uitgangspunt! Het gemeentepaleis heeft met 58 miljoen al veel te veel gekost. Derhalve is het een prima uitgangspunt dat er geen belastinggeld meer verspild wordt, op wat voor wijze dan ook, aan het oude gemeentehuis.

De PVA is benieuwd over de bereikte resultaten van het college inzake haar motie inzake leegstand Binnenstad. Zal niet eenvoudig zijn. Minder leegstand via meer marktconforme huren betekent tegelijkertijd lagere huren en een lagere (boek) waarde van de betreffende verhuurpanden, dus ook minder krediet van de banken.

Onder financiering van de binnenstad vraagt men zich af ‘hoeveel financiële middelen er beschikbaar moeten komen voor de ontwikkeling van de binnenstad’ (einde citaat) Dit hoeft het college zich ons inziens toch niet af te vragen? 1 december a.s. wordt Almelo wellicht failliet verklaard en ontstaat er een totaal andere situatie voor Almelo en haar 72.000 inwoners !

In de ‘hoofdlijnen van de Raad’ beweert het college dat zij in het bijzonder hecht aan artikel 1 van de Grondwet w.o. discriminatie wegens godsdienst en politieke gezindheid. Bij de herdenking van de Armeense genocide vorige maand viel het onze fractie op dat College en Raad niet bepaald unaniem vertegenwoordigd was. We vragen ons nog steeds af, waarom niet?

Onder het kopje ‘Regionale Samenwerking’ wordt gesteld en dan citeren we: “Als meer wordt besloten en uitgevoerd op regionaal niveau, kan de lokale democratische legitimiteit onder druk komen te staan (einde citaat) De PVA is van mening dat Almelo bestuurlijk een ‘toontje lager dient te zingen’ in de regio, mede omdat Almelo financieel bestuurlijk zeer matig presteert als het slechtste jongetje van de klas in de regio Twente vanwege haar a.s. artikel 12 status.

Onder het kopje ‘Hoofdlijnen van de Raad’ is het College van mening dat en dan citeren we ‘om ooit een sluitende begroting te presenteren er met name extra aandacht moet worden gegeven aan het grondbedrijf’.(einde citaat) Zoals U bekend heeft Almelo de afgelopen jaren al 106 miljoen gemeenschapsgeld moeten afboeken op de handel in bouwgrond. Hoeveel miljoen extra denkt het College nog te moeten afboeken op de overige braakliggende bouwgronden?

Een gezond financieel beleid vraagt ook, en dan citeren we ‘om buffers in het weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen’(einde citaat) Hoezo buffers? Het is toch algemeen bekend dat onze gemeente al jaren niet meer beschikt over buffers in het weerstandsvermogen? We zijn benieuwd hoe U dan nu wèl buffers in het weerstandsvermogen denkt te creëren !

Onder ‘nadere verkenning” is het college gaan kijken naar de ‘mogelijkheden van het getemporiseerd afboeken van aangekochte gronden zoals ‘Waterrijk en Leemslagen’ Kan het College alvast aangeven over hoeveel miljoen gemeenschapsgeld dit ‘getemporiseerd afboeken’ gaat ?

Onder het kopje ‘Vrije tijd, sport en cultuur’ stelt U dat de gemeente moet blijven investeren in onder meer ‘kunst’. Bent U niet met ons van mening dat dit geen gemeentetaak maar een verantwoordelijkheid van de kunstenaar zelve is omdat ECHTE kunst zichzelf altijd terugverdiend?

U spreekt over 16% energieopwekking via duurzame bronnen in 2023? In hoeverre gaat U een en ander realiseren via de massale aanleg van zonnepanelen uit de verkoop van ENEXIS-aandelen?

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

 

17-04-2015

Commentaar PVA over de begrotingsscan Almelo 2015

pva_1466085a

 

Tussen 1997 en 2001 hebben er een aantal herindelingen plaatsgevonden met een 5-tal, financieel gezonde, gemeenten rond Almelo. Deze herindeling heeft onder meer tot gevolg gehad dat er een aantal gronden van boeren tegen hoge aankoopprijzen bouwrijp gemaakt moesten worden en op termijn verkocht zouden moeten worden waardoor het bevolkingsaantal aanzienlijk zou toenemen, en er dan ook meer rijksgelden uit de Algemene Uitkering beschikbaar zouden komen.

Mede door de recessie kwam er van deze ambities echter weinig terecht en kwam Almelo terecht in een financieel, ernstig negatieve spiraal.

 

Mede vanwege deze constatering hebben zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken alsmede de Provincie Overijssel onlangs een begrotingsscan overwogen teneinde een artikel 12 Status ofwel curatele-stelling van Almelo te overwegen. Teneinde een en ander goed te kunnen overwegen zijn er een aantal, zogeheten referentiegemeentes zoals Smallingerland, Assen, Hengelo, Veenendaal, Helmond en Sittard-Geleen met Almelo vergeleken.

Sinds de afgeronde herindeling in 2001 is er in Almelo regelmatig sprake geweest van ernstige tekorten. De provinciaal toezichthouder Overijssel plaatste Almelo dan ook voortdurend onder het zogeheten ‘reguliere repressief financieel toezicht’. Ieder jaar zijn er bij de jaarrekeningen bovendien omvangrijke eenmalige afwijkingen van geraamde baten en lasten geconstateerd, door bijvoorbeeld grondexploitatie en hoge inkomensvoorzieningen geweest vanwege de, sociaal-economisch, zeer zwakke samenstelling van de bevolking. Enerzijds omdat grondexploitatie voorheen altijd een strikt private aangelegenheid was waarvoor veel marktkennis en voorspellend vermogen vereist is en anderzijds omdat de gemiddelde lokale ambtenaar deze specifieke talenten nou eenmaal ontbeert. Mede omdat de gemeente Almelo het ook niet zo nauw nam met de jaarlijkse overschrijdingen van het maximum aantal statushouders of asielzoekers.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat er reeds in 2011 een verlies op grond afgeboekt moest worden voor 51,4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld. Bij de jaarrekening van 2014 zal naar alle waarschijnlijkheid wederom een verlies op grondexploitatie verwerkt moeten worden, ditmaal 56 miljoen euro, hetgeen betekent dat de algemene reserves in Almelo inmiddels geheel verdampt zijn en in de loop van 2015 uiteindelijk fors negatief zijn. Ook op basis van bestaande meerjarenramingen blijft er een hardnekkig en uiterst negatief beeld bestaan omtrent de financiën van Almelo. De partij Vrij Almelo heeft dit dan ook voortdurend, sinds haar aantrede in 2010 in de gemeenteraad aan de orde gesteld in begrotingen, voorjaarsnota’s en zogeheten boardletters van haar registeraccountant Deloitte.

Weliswaar werden er wel wat ideeën in de gemeenteraad gelanceerd met betrekking tot het aantrekkelijker maken van de binnenstad, waarbij de focus gelegd werd op het aantrekken cq behouden van inwoners met een grotere bestedingscapaciteit. Maar dat was totaal niet realistisch, mede vanwege de scan van het prestigieuze Elseviers Weekblad waarin jaarlijks onomwonden gesteld werd dat Almelo op tal van punten, zoals leefbaarheid, volstrekt onaantrekkelijk bleef voor inwoners uit de Randstad met een grotere bestedingscapaciteit.

Ondertussen bleven er sinds 2001 maar liefst 19 van de 21 grondexploitaties structureel verliesgevend en bleef het weerstands-ratio met 0,3 in Almelo beneden alle peil. Dit afgezien het feit dat er jaarlijkse rentebijschrijvingen ontstonden van gemiddeld 5,3 miljoen. En dan hebben we het nog niet over de achterblijvende legesopbrengsten van bouwvergunningen. Een faillissementsstatus of artikel 12 Status lijkt dan ook onontkoombaar !

De fondsbeheerders of curatoren zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Provincie Overijssel, kunnen bijvoorbeeld besluiten om het OZB-percentage te verhogen tot 140% van het landelijk gemiddelde, wat natuurlijk funest is voor de beeldvorming over de lokale huizenmarkt en de hieruit voortvloeiende verder dalende verkoopwaardes. De schuldquote was in 2013 106% en de 6, eerdergenoemde referentiegemeentes zaten 10% lager. De hoeveelheid, vooralsnog onverkoopbare grond in Almelo was ultimo 2013 circa 58%. De eerdergenoemde 6 referentiegemeenten zaten op gemiddeld 40% waarbij gesteld kan worden dat de jarenlang braakliggende bouwgronden de belangrijkste veroorzaker zijn van de structurele schuldenproblematiek.

Een oplossing kan zijn: afstoten van strikt private zaken zoals de verkoop van de aandelen van Energiemaatschappij ENEXIS aan de Provincie Overijssel. Een motie van die strekking in de Provinciale Staten door Robert Jansen van Groen Links op 9 februari jl. wees uit dat de transactie voor Almelo wellicht 10 miljoen euro kan opleveren ! Met deze 10 miljoen zou wellicht kunnen worden overwogen om hiermee meerdere zonneparken aan te leggen zodat de energieprijs voor de Almeloër eindelijk zou kunnen dalen en Almelo een aantrekkelijker gemeente wordt om te wonen. Een tweede optie is: de verkoop van gemeentelijk onroerend goed waarvan de boekwinst zou kunnen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Ook zou de gemeente Almelo kunnen overwegen goedkoper te gaan lenen, mede omdat dankzij de Draghi(conische) maatregelen maar liefst 1200 miljard euro bijgedraaid gaat worden en hierdoor de rentelasten inmiddels aanzienlijk zijn gedaald. Ondertussen blijft de gemeentelijke woonlastendruk voor burgers met 697 euro voor een meerpersoonshuishouden met 44 euro circa 7% hoger dan de 6 referentiegemeenten. Dus daar zit ook geen financiële rek meer in voor de begroting.

Ook geeft de gemeente Almelo ten aanzien van het overgrote deel van allerlei voorzieningen zoals o.a. bestuursorganen, werkgelegenheid, maatschappelijke zorg, educatie, volkshuisvesting, brandweer en milieu aanzienlijk meer uit dan het gemiddelde van de 6 referentiegemeenten. Dus ook op dit onderdeel zit Almelo qua lastendruk aan zijn begrotingstax.

Daar komt bij dat het ambtelijk apparaat 4% groter is dan het gemiddelde van de referentiegroep. Je zou dit kunnen aanpakken door het privatiseren en afstoten van diverse taken aan het bedrijfsleven zoals beheer van zwembaden, monumenten, theaters e.d. waardoor je ook de kwakkelende lokale werkgelegenheid weer zou kunnen stimuleren.
Daarnaast zou je meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim en minder woon-werkverkeer bij ambtenaren kunnen realiseren door bij sollicitaties de voorkeur te geven aan geboren en getogen Almeloërs.

Het is een absolute voorwaarde dat deze begrotingsscan openbaar blijft, maar ook op de internetsite van de Rijksoverheid wordt geplaatst als waarschuwing voor vele andere, wanpresterende, gemeenten.

Vanwege de relatief zeer zwakke sociaal-economische samenstelling van de Almelose bevolking is het van groot belang geen nieuwe sociale woningbouw meer toe te voegen aan de woningvoorraad.
De Almelose bezittingen zijn voor 87% gefinancierd waardoor de exploitatie zeer vatbaar wordt voor renteschommelingen.

Daar komt bij dat er ook nog aanzienlijke kortingen op de algemene uitkering uit Den Haag aan Almelo aan zitten te komen waardoor de uitvoering van complexe grondexploitatie nog verder in het gedrang gaat komen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel want door de vrijwel stil gevallen verkoop van gronden daalde het aantal ambtenaren ter zake van 100 in 2009 tot 83 in 2013. De teruglopende woningbouwproductie heeft daarentegen weliswaar een negatief effect op de opbrengst van bouwleges van 2,1 naar 1,5 miljoen.

Vanwege de vergrijzing en de toenemende animo om te wonen in de Randstad zal het aantal inwoners in Almelo terug gaan lopen van 72.700 naar 72.000. Zodra de artikel 12 status een publiek feit zal deze daling wellicht sneller gaan. Indien Almelo samen met de toezichthouder, de Provincie Overijssel niet tot een sluitende begroting en meerjarenraming kan komen zal een faillissement of artikel 12 status een laatste optie zijn, doch dit betekent niet automatisch een extra aanvullende Rijksuitkering, maar eerder een nieuwe aanslag op de draagkracht van de Almeloër via verhoging van lokale belastingen, zoals de OZB tot 140% van de landelijk gemiddelde OZB-heffing.

De landelijk gemiddelde OZB-heffing is echter aanzienlijk hoger dan de lokale OZB-heffing in Almelo, dus dit dient niet onderschat te worden.

7% van de wegverhardingen in de gemeente Almelo zijn van slechte kwaliteit. In hoeverre dit heeft geleid tot schadeclaims door burgers wordt echter niet vermeld !

De gemeente Almelo zit qua woonlasten al jaren boven die van het gemiddelde van de 6 referentiegemeenten, dus daar zit ook geen begrotingsruimte meer in.

De gemeente Almelo heeft tot nu toe weinig concrete maatregelen geformuleerd om het weerstandsvermogen substantieel te versterken hetgeen wellicht te wijten is aan een chronisch gebrek aan dualisme tussen een sterk onderbetaalde (gekozen) gemeenteraad en een overbetaald (zelfbenoemd) college die bovendien de beschikking heeft over een ruime staf aan (gratis) ambtenaren terwijl raadsleden het moeten doen met een, voor landelijke begrippen, zeer kleine fractiekosten- vergoeding waardoor inhuur, van zeer noodzakelijke en goed geschoolde externen, voor de oppositie vooralsnog onmogelijk lijkt.

De leningenportefeuille van Almelo van circa 260 miljoen(!) kan wellicht vervangen worden door meer laagrentende leningen. De rente van een langlopende lening is namelijk historisch laag. Voorwaarde is overigens wèl, dat een, doorgaans rijke provincie NIET mag uitlenen aan een arme gemeente als Almelo. Almelo mag alleen horizontaal lenen, dus van een minder arme gemeente. Dit zal niet eenvoudig zijn want de 393 gemeentes in ons land hebben inmiddels samen reeds een schuld opgebouwd van maar liefst 85 miljard !

De algemene uitkering van de Rijksoverheid aan gemeenten kent een aantal kwantitatieve maatstaven zoals het aantal huishoudens, bijstandsontvangers en eenouder-huishoudens doch let hierbij niet op gemeentes, zoals Almelo, die willens en wetens teveel, veelal zeer kansarme, statushouders/asielzoekers huisvesten en hierdoor sociaal-economisch structureel uit balans geraken met alle risico’s van dien zoals een mogelijk faillissement of artikel 12 status. Zowel de VVD als de PVA hebben beiden dan ook in 2014 zeer terecht geageerd tegen de chronische overschrijding van het, van rijkswege, opgelegde maximum aantal op te nemen asielzoekers.

Voorts is gebleken dat Almelo in 2014 bijna 8 miljoen méér OZB heeft geïncasseerd dan gehanteerd mocht worden volgens de bekende rekentarieven. Ook is gebleken dat deze, onrechtmatige, meeropbrengst voor 70% afkomstig is van niet-woningen of bedrijfspanden waaruit men kan concluderen dat het armlastige Almelo ook nog eens behoorlijk ondernemer-vijandig is !

Opmerkelijk is dat er een relatief lage opbrengst is aan parkeerbelasting per inwoner, te weten 7 euro minder per inwoner dan het gemiddelde van de 6 referentiegemeenten. Dit is een gevolg van de relatief zeer grote leegstand van winkelruimtes in een nog altijd onaantrekkelijke binnenstad. Het college was via een (PVA)motie opgedragen om in overleg te gaan met verhuurders over meer marktconforme winkelhuren, maar schiet hier kennelijk nog steeds in tekort!

Het totaal van de gemeentelijke woonlasten (OZB-woningen, reiniging en riolering) van een meerpersoonshuishouden in Almelo bedraagt 697 euro, wat 44 euro of bijna 7% hoger is dan de 6 referentie-gemeenten. Het is duidelijk dat ook op dit punt er geen mogelijkheden zijn voor extra belastinginkomsten.

Almelo geeft aan gehandicapten en individuele WMO-voorzieningen 26 euro per inwoner meer uit dan de 6 referentiegemeenten.

Ten opzichte van de norm in het gemeentefonds geeft Almelo 25 euro meer per inwoner uit aan kunst. De PVA is echter van mening dat kunst geen overheidstaak is en zichzelf moet leren bedruipen via meer publiek gewaardeerde kunstuitingen.

Almelo heeft relatief lage netto-lasten hetgeen met name te wijten aan slecht onderhoud aan viaducten waardoor voor burgers extreem slechte situaties kunnen ontstaan. Dit vinden wij een volstrekt a-sociaal beleid !

Almelo geeft op vrijwel alle onderdelen meer uit dan de normen zoals die van rijkswege gesteld zijn in het gemeentefonds.

 

CONCLUSIE:

Er is sinds de gemeentelijke herindeling in 2001 structureel naïef bestuurd, weinig begrotingsdiscipline betracht terwijl verstandig besturen een absolute must is voor de hardwerkende belastingbetaler !

TWEE KLEINE LICHTPUNTJES:

Verkoop van de ENEXIS-aandelen: opbrengst 10 miljoen en de aanleg van zonneparken met zonnepanelen zodat voor de Almeloërs weer zonniger tijden gaan aanbreken met een lagere energie-rekening.

Ook zijn we van mening dat echte kunst waardevol is en zichzelf moet kunnen bedruipen, dus geen 25 euro extra meer voor de Almeloër.

 

Namens de Partij Vrij Almelo

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

08-04-2015

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rhijnbeek (Hornbach)

logo pva

 

Raadsvergadering 07-04-2015

 

Op 24 december 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de zaak Rhijnbeek. Het bestemmingsplan Rhijnbeek beoogt de vestiging van een Hornbach op de Rhijnbeeklocatie mogelijk te maken. De afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen om het bestemmingsplan met de bestuurlijke lus opnieuw en gewijzigd vast te stellen. (bestuursrecht) `het bestuursorgaan krijgt hangende het (hoger) beroep de gelegenheid om het bestreden besluit te wijzigen om gebreken …

 

Voorzitter:

De Partij Vrij Almelo is (zoals al eerder betoogd) niet tegen de vestiging van een Horbach in Almelo. Wel hebben wij gezegd dat de communicatie tussen de gemeente en burgers veel beter kan. In de afgelopen jaren zijn op verschillende momenten debatten ontstaan over communicatie, meestal betreffende ruimtelijke projecten. Het ging daarbij over de communicatie tussen raad en college, én over de communicatie met inwoners.

Bij de start van een project zou een communicatieparagraaf opgenomen moeten worden waarin het college duidelijk aangeeft hoe het communicatietraject met de burger verloopt. Het gemeentebestuur moet dus beleid vaststellen voor effectieve communicatie en er voor zorgen dat er helder en dus beter gecommuniceerd wordt over de concrete gevolgen dat zo’n project (Hornbach) met zich meebrengt.

Het gevolg is dat deze matige communicatie nog steeds niet heeft geleid tot draagvlak bij alle inwoners en omwonenden. En dit is jammer, want de vestiging van dit bedrijf Hornbach zorgt natuurlijk wel voor extra werk, waarvan een deel voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. In combinatie met de M.A.U.- eisen “minder mensen met een uitkering, meer mensen aan het werk” is dat natuurlijk een mooie opsteker voor die eisen…….. ALS DAT WERK ER DAADWERKELIJK KOMT….. voor mensen in de gemeente Almelo.

Voorzitter:

Wij kunnen ons vinden in de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Dank u.

 

 

04-04-2015

Op- en aanmerkingen volgens de Benchmark over het Ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo

logo pva

 

De totale omvang van het ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo vertoont, vergeleken met 17 vergelijkbare gemeenten in het land, een aantal opmerkelijke overschrijdingen!

Zo is de totale omvang van het ambtelijk apparaat maar liefst 4% ofwel 21,3 arbeidsplaatsen groter dan het gemiddelde van de bovengenoemde 17 vergelijkbare gemeenten. Kosten: uitgaande van een bruto modaal ambtelijk inkomen een overschrijding van circa 650.000 euro gemeenschapsgeld!

 

Pagina 2. Ook de ambtelijke formatie voor ‘uitvoerende taken’ vertoont een overschrijding van maar liefst 5% ofwel 13,6 arbeidsplaatsen hetgeen, uitgaande van een bruto modaal inkomen, een overschrijding betekent van circa 400.000 euro !

Deze, feitelijk onnodige, overschrijdingen zijn ontstaan doordat Almelo, vergeleken met de 17 vergelijkbare gemeenten talloze taken zoals beheer van zwembaden, onderhoud monumenten en sociale recherche in eigen beheer blijft verrichten, terwijl dit feitelijk strikt private taken zijn, doch nu ten koste gaan van de eigen lokale werkgelegenheid.

Pagina 4. Ook zijn de kosten bestuurszaken en bestuursondersteuning met betrekking tot salariskosten maar liefst 20% hoger dan gemiddeld, hetgeen resulteert in maar liefst 39% meer overheadkosten. We hebben het dan nog niet over het buitensporig dure nieuwe gemeentepaleis aan de Haven Zuidzijde 30, kosten 58 miljoen, terwijl de gemeente zelf nota bene al jaren geen eigen financiële reserves heeft, feitelijk failliet is, en maar liefst 20% van de Almelose bevolking onder de armoedegrens moet zien rond te komen.

Pagina 24. Jarenlang was het streven van Den Haag om in het kader van groot, groter, grootst zoveel mogelijk gemeentes, zoals Almelo te herindelen en samen te voegen met financieel wèl gezonde buurgemeentes. Veel gemeentebestuurders werkten hier aan mee. De hoogte van de Algemene uitkering van Den Haag aan gemeenten was namelijk inwonertal-gerelateerd, dus hoe meer, al of niet kansarme, inwoners een gemeente door herindeling ging tellen hoe meer Algemene Uitkering uit Den Haag voor de gefuseerde gemeente.

Men vergat echter gemakshalve dat niet alleen de sociale en maatschappelijke problematiek in grote gemeenten veel omvangrijker is dan in kleine gemeenten, maar ook dat de afstand tussen kiezer en gekozene veel groter wordt, het percentage bijstandsontvangers veel groter is dan in kleine gemeenten, meer concentraties van lage inkomens en etnische minderheden, meer achterstand in het basisonderwijs en een aanzuigende werking op meer daklozen, drugsverslaafden, criminelen en illegalen.

Voorts is het ziekteverzuim bij ambtenaren in grotere gemeenten zoals Almelo veel hoger dan bij kleinere gemeenten omdat ambtenaren aldaar meer betrokken zijn en zich meer onmisbaar voelen. Daar komt ook nog bij dat relatief veel Almelose ambtenaren niet in Almelo zèlf wonen dus ook geen emotionele en fysieke binding hebben met Almelo dus sneller geneigd zijn zich ziek te melden.

Pagina 29. Ook de mening van ‘Den Haag’ dat efficiëntie zou toenemen naargelang het inwonertal groter wordt is een wijdverbreid misverstand en helaas niet meer terug te draaien. Het plan uit het regeerakkoord dat alle gemeentes in Nederland door zouden moeten groeien naar minstens 100.000 inwoners zal het in de praktijk echter veel en veel duurder maken qua ambtenaren enerzijds en anderzijds extra maatschappelijke uitgaven, zoals eerdergenoemd, voor de hardwerkende belastingbetaler.

Pagina 33. In de begrotingscijfers voor de komende jaren is echter nog steeds geen rekening gehouden met allerlei uiterst kostbare decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten op het gebied van jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen waarvoor gemeentes zoals Almelo sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Dit klemt des te meer omdat er, nota bene voor de langere termijn, ook nog eens rekening moet worden gehouden met forse rijkskortingen op het gemeentefonds waardoor het voor een grotere gemeente, zoals het armlastige Almelo, nòg moeilijker gaat worden hoe zij de steeds kleinere budgetten in het sociale domein moeten gaan verdelen.

De komende jaren zal Almelo dus nog meer moeten gaan bezuinigen. Daar is naar onzes inziens geen ontkomen aan !

 

Harry de Olde,

Partij Vrij Almelo

 

21-03-2015

Schriftelijke vragen PVA over zonnepanelen op daken scholen

school1

Geacht college,

Bijna alle scholen in Deventer hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak. Op 58 openbare daken (waaronder veel scholen) liggen installaties met gemiddeld zo’n 60 zonnecellen. In Utrecht is men daar ook mee in voorbereiding. Een heel mooi moment om ook in Almelo hier aandacht aan te besteden. Bovendien kunnen zonnepanelen op schooldaken aanstekelijk werken op ouders die hun kinderen naar school brengen. Zo neemt de kans toe dat zij overwegen om ook zonnepanelen aan te schaffen.

Maar scholen lopen tegen serieuze financiële drempels aan wanneer ze zonnepanelen willen kopen. Door wetten en regels verdienen ze deze in 15 jaar terug, terwijl banken niet meer dan een periode van 10 jaar willen financieren. Veel scholen komen daarnaast niet in aanmerking voor SDE1-subsidie (het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen) omdat ze geen grootverbruikersaansluiting hebben. Bovendien is het verkrijgen van deze subsidie erg lastig.Een duurzame ontwikkeling van Almelo is essentieel voor een goede toekomst van de stad. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol.

De fractie van PVA zou daarom graag willen dat er een regeling komt waardoor scholen in Almelo zonnepanelen kunnen betalen, zodat we een flinke stap kunnen zetten om Almelo duurzamer te maken. Wij zien daarom graag dat de gemeente Almelo een regeling ontwikkelt waarmee dit financieringsgat wordt overbrugd.Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1.  De fractie van PVA zou graag willen dat er een regeling komt waardoor scholen in Almelo zonnepanelen kunnen betalen, zodat we een flinke stap kunnen zetten om Almelo duurzamer te maken. Ziet het college hier mogelijkheden voor? Zo ja, welke heeft daarbij de voorkeur?

2.  Ben u met ons van mening dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen en (sport) verenigingen een impuls kan geven aan de werkgelegenheid in deze branche, immers hoe meer zonnepanelen op gebouwen des te meer werknemers er mee bezig zijn?

3.  Bent u met ons van mening dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen een positieve bijdrage geeft aan de zorg voor het milieu, kostenbesparing en een voorbeeldfunctie richting de gebruikers en we dit dus als gemeente vanuit educatieve en voorbeeld functie zouden moeten stimuleren?

4.  Hoeveel zonnepanelen zouden er geplaatst kunnen worden en welke investering is daarvoor nodig om scholen te voorzien van zonnepanelen?

5. Er zijn ook andere mogelijkheden om zonnepanelen financieel mogelijk te maken, zoals een gemeentelijk voorschot in de vorm van een prijsgarantie: €0,05,- per opgewekte kWh voor zonne-installaties op schooldaken.  Dit verkort de terugverdientijd voor zonnepanelen op schooldaken van 15 naar 10 jaar. Scholen komen dan wel in aanmerking voor een bankkrediet waarvoor de provincie garant staan. Na tien jaar hebben ze dit krediet terugbetaald via de ‚winst’ op hun lagere stroomrekening. Daarna kunnen ze op dezelfde wijze het totale gemeentelijke voorschot in 5 jaar terugbetalen. Daarna hebben scholen nog 10 jaar gratis stroom, want de panelen gaan 25 jaar mee.

Hoe denkt het college over zo’n voorschot-constructie?

Zou u bovenstaande vragen willen beantwoorden?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie PVA

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

21-02-2015

Beantwoording vragen PVA inzake Horecabedrijf Ben Wok

 

Fractie Partij Vrij Almelo Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo

Onderwerp beantwoording vragen PVA inzake horecabedrijf Ben Wok
Geachte fractie,

In uw brief van 12 januari 2015 heeft u een aantal vragen gesteld over gevoerde procedures ten aanzien van horecabedrijf Ben Wok te Almelo. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1. Waarom wordt de goed draaiende onderneming Ben Wok ondernemen onmogelijk gemaakt door de gemeente? Beantwoording: Het college deelt deze opvatting niet. Ondernemers hebben een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid, maar ook een verantwoordelijkheid. Er is deze ondernemer een werkbare oplossing geboden, maar desondanks werd er in strijd gehandeld met geldende wet- en regelgeving.

Vraag 2. Gemeenten kunnen een hoop narigheid voor ondernemers wegnemen door beter met hen te communiceren en de juiste maatregelen te nemen. Bent u het hiermee eens?

Beantwoording: Wederzijdse inspanning voor communicatie is belangrijk voor een juiste belangenafweging. Bij het toepassen van maatregelen worden de beschikbare mogelijkheden en beperkingen beoordeeld.Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld. Daarnaast streeft het college ernaar om precedentwerking te voorkomen.

Vraag 3. Kunt u begrijpen dat niets zo frustrerend is voor een ondernemer als wanneer hij ineens weer met een toezichthouder wordt geconfronteerd, simpelweg geen antwoord krijgen bij een vergunningaanvraag of van het kastje naar de muur wordt gestuurd?

Beantwoording: Er zijn toezichthouders aangesteld om erop toe te zien dat de geldende wet- en regelgeving op de juiste wijze wordt nageleefd. In veruit de meeste gevallen wordt een correcte naleving ervaren en is er waardering en wederzijds respect voor toezicht in openbare ruimte. In een zeer beperkt aantal situaties worden overtredingen geconstateerd. Om te voorkomen dat een overtreding – ook na herhaaldelijk waarschuwen – in stand blijft, kunnen sancties worden opgelegd. Het college deelt uw mening dat communicatie tijdig en zorgvuldig moet plaatsvinden en dat signalen tijdig ambtelijk en bestuurlijk moeten worden doorgegeven. In de specifieke geval is er naar aanleiding van de opgelegde sancties een gesprek gevoerd met de ondernemer om te komen tot een werkbare oplossing. Na dit gesprek zijn geen sancties meer opgelegd.

Vraag 4. Zo ja, waarom werd deze hardwerkende ondernemer dan enkele uren opgesloten in het arrestantencomplex Borne? Wat is de reden daarvan?

Beantwoording: De toedracht van het bewuste incident is voor de politie aanleiding geweest om een aanhouding verrichten. Een rechter zal beoordelen of hetgeen de ondernemer ten laste is gelegd hem kan worden verweten en of de aanhouding op de juiste wijze is toegepast. Het is niet aan het college om hierover te oordelen.

Vraag 5. Bent u het met ons eens dat de gemeente niet zonder lokale ondernemers kan? Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid en dragen bij aan een bruisende en leefbare stad. Omgekeerd hebben de ondernemers ook de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor het soepel verlenen van vergunningen met de bedoeling zijn bedrijf draaiende te houden.

Beantwoording: Het college en de burgemeester zijn zich bewust van het belang van lokale ondernemers voor de stad. Er wordt binnen de daartoe beschikbare mogelijkheden geprobeerd om op de meest effectieve manier dienstverlenend te zijn.

Vraag 6. Mocht de gemeente het toch heel belangrijk vinden dat iedereen zich aan die regeltjes houdt, lijkt het dan niet handig eerst je eigen ambtenaren te instrueren?

Beantwoording: Het college is van mening dat de ambtenaren juist zijn geïnstrueerd.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester

 

01.07.2015

Schriftelijke vragen aan college B&W over hondenpoep in het Nijrees

pva_1466085a

 

Aan: Raadsfractie Partij Vrij AlmeloPostbus 5100

7600 GC ALMELOUw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Datum d.d. 1 december 2014 

Onderwerp: schriftelijke vragen hondenpoep Nijrees

 

Geachte fractie,

In uw brief van 1 december jl. stelt u enkele vragen over de hondenvoorzieningen in de wijk het Nijrees. U geeft aan dat hondenbezitters problemen hebben de hondenpoepzakjes ergens te deponeren, sinds er pasjes nodig zijn voor de ondergrondse containers en dat ook fietsers en wandelaars met klein afval bv papieren zakdoekjes/blikjes e.d. dit nergens kwijt kunnen. U geeft aan dat de hele wijk Nijrees 2 afvalbakjes voor hondenpoep heeft. De mensen die in de naastgelegen wijken wonen en naar het Nijreesbos lopen hebben hetzelfde probleem in deze wijk het Nijrees want je kunt namelijk met je pasje alleen op de dichtstbijzijnde container inloggen. U stelt hierover de volgende vragen:

1. Bewoners hebben dit probleem meerdere keren aangekaart bij de gemeente. Is het college hiervan op de hoogte?

2. In veel gemeenten kunnen mensen extra hondenpoepbakken voor hun buurt of wijk aanvragen. Als de gewenste locatie geschikt is, plaatst de gemeente een hondenpoepbak op een plek die voor de hondenbezitter goed bereikbaar is. Vindt u ook niet dat er een betere spreiding moet komen van de afvalbakken en afvalbakken ook inzetten voor hondenpoep?

3. Om overlast van hondenpoep te verminderen zou een hondenpoepklep een optie kunnen zijn. Een extra opening voor klein afval bij de ondergrondse containers. Een klein bochtje aan deze containers zou voor een goedkope oplossing kunnen zorgen. U vraagt ons hier eens goed naar te kijken vanuit de gedachte dat een hele grote doelgroep tegemoet wordt gekomen die hondenbelasting betaalt.

Als antwoord kunnen wij u in eerste instantie aangeven dat wij bekend zijn met de geluiden uit de wijk. Echter zijn wij van mening dat ook in deze wijk voldoende mogelijkheden voor hondenbezitters aanwezig zijn. Aan de randen van de wijk zijn er hondenuitlaatstroken, onder andere langs de Bornerbroeksestraat en de Nijreesmiddenweg. Verder is het Nijreesbos op korte afstand vanuit een groot deel van de wijk. Wanneer er binnen 250 meter geen uitlaatstrook en uitlaatgebied bereikbaar is, kan er een hondenpoepbak worden geplaatst. Dit is de reden dat wij enkele jaren geleden twee hondenpoepbakken in het Nijrees hebben geplaatst. Wij zijn van mening dat er hiermee in deze wijk een goede spreiding van voorzieningen is.

Het opruimen van hondenpoep is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond. Dit wordt in bepaalde mate gefaciliteerd door de gemeente, in Almelo met uitlaatstroken en -gebieden waar de poep niet opgeruimd hoeft te worden en hondenpoepbakken wanneer deze gebieden te ver weg liggen. Het aanpassen van de afvalcontainers met een extra (kleine) opening voor hondenpoep en ander klein afval past hier niet in. Overigens wordt het hondenbeleid binnenkort, begin 2015, geëvalueerd. Hierbij zal ook gekeken worden naar de effectiviteit van de huidige voorzieningen voor honden. Deze evaluatie kan leiden tot een voorstel voor beleidsaanpassing. De raad zal hierover vanzelfsprekend worden geïnformeerd.

Deze brief zal ter informatie voor de andere fracties op het RIS worden geplaatst.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

27-11-2014

Vragen PVA aan college B&W over toekomstige functie Huize Alexandra, Vriezenveenseweg 170

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

U hebt op 11 oktober 2014 per mail een aantal vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten in voormalig Huize Alexandra. Hieronder beantwoorden wij deze vragen. Een afschrift van onze brief is toegestuurd aan de gemeenteraad.

Vraag 1:

Waren er op 8 juli jongstleden al gesprekken met het detacheringsbureau Marquette om Huize Alexandra te verhuren aan Marquette. Want detacheringsbureau Marquette had al langer belangstelling voor Huize Alexandra maar kon het niet van de overheid kopen.

Antwoord:

Toen Huize Alexandra te koop was, heeft Maguette Vastgoed B.V. interesse voor Huize Alexandra getoond.

Vraag 2:

Waarom is de raad pas 7 oktober schriftelijk geïnformeerd omtrent de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in huize Alexandra?

Antwoord:

In onze vergadering van 7 oktober jl. hebben wij een besluit genomen om het pand niet te slopen en gesprekken te starten met Marquette Vastgoed B.V. zoals wij dezelfde dag nog per brief aan de gemeenteraad hebben laten weten. Een andere mogelijkheid was geweest dat wij de gemeenteraad voorafgaand aan onze vergadering van 7 oktober hadden geinformeerd maar volgens ons is het niet ongebruikelijk dat het college eerst voorbereidende besluiten neemt die later aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In dit geval is er geen sprake van onomkeerbare stappen die vooraf aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Vraag 3:

Waarom zijn de omwonenden zo slecht geïnformeerd door het college?

Antwoord:

In onze brief van 7 oktober aan de omwonenden schrijven wij dat we eerst nog gesprekken met Marquette starten en daarna, indien er mogelijk tot een akkoord kan worden gekomen over het verzoek van Marquette, wij laten onderzoeken of via een wijziging van het bestemmingsplan, de bestemming voor het door Marquette beoogde doel, geschikt kan worden gemaakt. Wij hebben bij het verspreiden van de brieven gekeken naar de aangrenzende woningen en bedrijven die in de directe invloedsfeer liggen van voormalig Huize Alexandra en vandaar uit het verspreidingsgebied van de brieven groter gemaakt. Wij hebben op dinsdag 7 oktober 450 brieven bezorgd en een dag later nog 70 extra brieven. Het is bij een volgende informatieronde goed om, nu omwonenden in uw richting hebben aangegeven geen brief te hebben ontvangen, nog eens kritisch naar het verspreidingsgebied te kijken en het gebied zo nodig groter te maken.

Vraag 4:

Is het wel raadzaam met het oog op overlast en veiligheid om arbeidsmigranten naast een asielzoekerscentrum te huisvesten, want dit zal nog voor veel meer overlast gaan zorgen in de buurt.

Antwoord:

Wij zijn het met u eens dat deze woonwijk grenst aan een gebied dat is ingericht met diversevoorzieningen in onze huidige stadsrand. In onze afweging heeft meegespeeld dat het voormalige Huize Alexandra een functie kan hebben voor huisvesting maar dat het daarbij van belang is de woonwijk niet onevenredig te belasten. Met Marquette Vastgoed B.V. gaan wij ook in overleg over de voorwaarden en condities waarop zij invulling gaan geven aan een nieuwe bestemming voor Huize Alexandra.

Vraag 5:

Gaat het college nog een bijeenkomst voor de omwonenden organiseren, waarin de omwonenden beter worden geïnformeerd over de plannen die er nu zijn met het voormalige huize Alexandra.

Antwoord:

Het is nog ongewis wat de resultaten van deze gesprekken zullen zijn en dus is het nog maar de vraag of wij met Marquette tot overeenstemming zullen komen. Indien blijkt dat het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Marquette B.V. dan hebben wij het voornemen om een bijeenkomst met de buurtbewoners te beleggen.

Vraag 6:

Heeft detacheringsbureau Marquette nog meer panden op het oog om arbeidsmigranten te huisvesten in Almelo? (nu al Begoniastraat en via een omweg is bungalowpark Lageveld opgekocht door Marquette van de gemeente Wierden). En zijn hier gesprekken over gaande met het college. Zo ja zou het college hier de raad van op de hoogte willen stellen.

Antwoord:

Voor zover wij dit op dit moment weten, is dit niet het geval.

Vraag 7:

Heeft het college misschien ook een idee hoeveel arbeidsmigranten Marquette nog naar Almelo wil halen. Want goedwillende Almelose werkzoekenden komen op deze wijze niet meer aan een baan. Vooral laagopgeleide werkloze inwoners van Almelo worden door deze arbeidsmigranten verdrongen op de arbeidsmarkt (deze signalen vangen wij op van werkzoekenden) Een terechte vrees dat dit vooral nadelig uitwerkt voor laaggeschoolden zowel onder autochtone en eerdere migrantengroepen. Terwijl onze stad een hoge werkloosheid kent onder laaggeschoolde werkzoekenden, mogen die straks vrijwilligerswerk gaan doen met behoud van uitkering.

Antwoord:

Dit is voor ons een blijvend punt van zorg. Het bedrijfsleven doet een beroep op arbeidsmigranten en wil deze inzetten voor het uitvoeren van werkzaamheden in hun bedrijf waarbij Marquette overigens eerst contact opneemt met het Werkplein Twente of mensen zonder baan kunnen worden ingezet voor de activiteit die moet worden uitgevoerd. Op het moment dat arbeidsmigranten gehoor geven aan deze werkgelegenheidsvraag uit het bedrijfsleven, is huisvesting van deze mensen nodig. Vanuit de markt kan de gemeente gevraagd worden of de lokale overheid medewerking wil verlenen aan de huisvesting van deze mensen. Marquette Vastgoed B.V. heeft ons gevraagd naar de mogelijkheden om dit in het voormalige Huize Alexandra te doen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                     de burgemeester.

 

 

25-11-2014

Vragen PVA aan B&W over achterpaden Ossenkoppelerhoek

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 14 oktober 2014 stelt u ons enkele vragen over het achterpaden van een aantal woningcomplexen in de Ossenkoppelerhoek. U geeft aan dat de woningen in het gebied tussen Jan Tooropstraat – Andreas Schelfhoutstraat – Johan Jongkindstraat en Windmolenbroeksweg, beter bekend als de woningen van “het mijnwerkerspensioenfonds” in de jaren ‘90 zijn verkocht. Een groot aantal huizen aan de bewoners en een klein aantal aan de woningstichting Beter Wonen.

Bij deze woningen behoren ook een aantal achterpaden die in het verleden onderhouden werden door de door het pensioenfonds ingehuurde firma. Nu wordt het grasveld aan de Theo van Doesburgstraat en het grasveld aan de Willem van Konijnenburgstraat nog onderhouden door de gemeente. Echter doet volgens u het probleem zich nu voor dat de achterpaden in een zo abominabele slechte staat verkeren dat vandaag of morgen mensen het risico lopen dat ze letsel op gaan lopen. Tevens is de afwatering zo slecht dat bij hevige regenval de achtertuinen van sommige bewoners totaal onder water komen te staan.

U stelt ons de volgende vragen hierover:

1. Welke verplichtingen omtrent het onderhoud en de verbetering van de (openbare) achterpaden ligt bij de gemeente?

2. Is de gemeente genegen om binnen afzienbare tijd wat te doen aan de afwatering en de onderhoud van deze paden?

3. Kunnen burgers aankloppen bij de gemeente als zij problemen ondervinden van de slecht onderhouden achterpaden.

4. Mocht er letsel opgelopen worden in en rond de paden in dit gebied, wie is er dan verantwoordelijk voor de schade?

5. Mochten er problemen ontstaan door slechte afwatering van naastgelegen percelen, waardoor de achterpaden vol gaan lopen, doet de gemeente hier dan wat aan?

Als antwoord op bovenstaande vragen is het van belang te weten dat deze achterpaden deel uitmaken van de kavels van de woningen. De eigenaren van de kavels zijn zodoende tevens eigenaar van het achterliggende deel van het achterpad. Dit betekent dat de kaveleigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun deel van het pad en hiermee ook aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het (gebrek aan) onderhoud. In het verleden waren alle kavels eigendom van één eigenaar, het pensioenfonds, die het onderhoud regelde. Met de verkoop van de woningen aan de bewoners en Beter Wonen zijn ook de kavels naar deze eigenaren overgegaan.

Aangezien de gemeente geen eigenaar van deze paden is, is zij dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud  en verbetering van de paden. Dit geldt ook voor de afwatering. Wij zullen dan ook niets ondernemen voor het onderhoud en de afwatering van deze paden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

De secretaris,                    de burgemeester,

 

 

14-11-2014 Algemene Beschouwingen PVA (Raadsvergadering 13 november)

pva_1466085a

 

Voorzitter,

Voor het jaar 2014 is volgens de spelregels van het interbestuurlijk Toezichtkader van de provincie Overijssel code ORANJE van toepassing voor het toezicht op financiën van Almelo. Reeds vanaf 2010 heeft de PVA erop gewezen dat er verscherpt toezicht op de financiën nodig was. Ondanks de belabberde financiën zijn we beloont met een mooi peperduur gemeentehuis van 58 miljoen. Deze code ORANJE is mede ingegeven door het onverminderd aantal slechte gronduitgiftes waarop inmiddels tientallen miljoenen kostbaar gemeenschapsgeld van de Almelose belastingbetaler is afgeboekt. We hebben het dan nog niet over het structureel ontbreken van weerstandsvermogen en de a.s. decentralisatie van Rijkstaken in 2015. Helaas zijn de gevolgen van Prinsjesdag ook nog niet verwerkt in deze begroting. Wij zijn benieuwd of de wethouders van dit nieuwe college nog met nieuwe ideeën komen betreft de noodzakelijke bezuinigingen. Wel is er 60.000 euro extra uitgetrokken voor beveiliging van ambtenaren in de publiekshal tegen boze Almelose burgers.

Ondanks de inmiddels vele miljoenen aan MAU-subsidies is er jammer genoeg weinig terecht gekomen van het te werk stellen van langdurig werklozen. Desalnietemin komt er met ingang van 2015 van Rijkswege weer 162.000 euro beschikbaar en gaat het college 0,6 miljoen extra voorstellen doen aan de Raad. Ook is het opmerkelijk dat de afdracht aan OZB-ramingen met 160.000 euro naar BOVEN worden bijgesteld, terwijl er al jaren, en zeker in de regio Twente, nog altijd sprake is van recessie!

Het is overigens geen verdienste van het college dat er 2,35 miljoen kan worden bespaard aan rente op de hoge schulden va Almelo, maar meer is te danken aan Brussel die de rente steeds verder verlaagd ten gunste van probleemlanden als Griekenland, Italië en Frankrijk.

De gemeente Almelo krijgt de komende jaren waarschijnlijk te maken met een steeds groter gat in de begroting. De enige uitweg om dan uit het dal te klimmen is het aanvragen van de artikel 12 status. Met steun van Den Haag kunnen dan de slechte wegen en bruggen worden opgeknapt. 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert in erbarmelijk slechte staat, met alle risico van ongelukken respectievelijk letselschadeclaims. Ook streeft het college naar een versobert vervangingsniveau van lichtmasten.

De rek is er uit want nog meer snijden in voorzieningen zal een kaalslag teweeg brengen.

Bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie zijn belangrijke politieke thema’s voor een gemeente. Bij een partij zoals D66 vindt je dit in bijna elk programma weer terug. Hoewel ook onze gemeente in beginsel positief staat tegenover initiatieven van de burger werpt ze vaak en misschien onbedoeld vele obstakels op. De verzorgingsstaat is veranderd in een participatiesamenleving, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en de burger actiever wordt. Een uitingsvorm is het zogenaamde bottom-up initiatief. Dit zijn initiatieven van burgers en ondernemers. Er wordt volop aandacht besteed aan de manier waarop de initiatiefnemers invulling geven aan een project. Met vragen wat betekenen deze initiatieven voor de stad? Hoe wordt het initiatief gefinancierd? Vooral in gemeenten zoals Almelo zouden deze initiatieven zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Een stad met bevolkingsdaling en leegstand vastgoed. Op dit moment is er een verkenning gaande zoals is vermeld in het Raadsprogramma betreft een burgerinitiatief voor een nieuw dierenzorgcentrum die wordt ondersteunt door veel Almelose bedrijven, scholen en inwoners van Almelo.

Het is volledig afhankelijk van betrokken ambtenaren en of de gemeente een initiatief ondersteunt, loslaat of tegenwerkt. Dat brengt ons tevens bij het punt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben betreft de nieuwe participatiewet. Denk hierbij het inzetten van mensen met een beperking aan zulke projecten.

De PVA vindt dat burgers ook een kans moeten krijgen om hun mening over de voorgestelde bezuinigingen te kunnen geven. De vaststelling van de begroting en het daarbij behorende beleid is de belangrijkste beslissing die de gemeenteraad elk jaar neemt. De PVA vindt het de moeite waard om pogingen te ondernemen de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale democratie te vergroten.

Gelet op het beschikbare budget moeten er keuzes worden gemaakt, maar wij kunnen ons moeilijk vinden dat de  maatregel compensatie voor chronische zieken en gehandicapten zonder afbouwface wordt afgeschaft. Vele chronische zieken en gehandicapten moeten rondkomen van een WIA en Wa-jong uitkering of een pensioentje die rond het minimum inkomen ligt. Ook hebben deze mensen hoge zorgkosten die ieder jaar ook nog verder oploopt. Met deze compensatie konden deze groep mensen toch aan het einde van het jaar een beetje hun zorgkosten compenseren. Zou deze maatregel direct in 2015 worden ingevoerd krijgen deze toch al zo kwetsbare mensen opnieuw een financiële tegenslag te verwerken.

Daarom wil de PVA  deze compensatie voor chronische zieken en gehandicapten stapsgewijs afbouwen over een periode van twee jaar, zodat deze groep mensen door alle veranderingen die er aan zitten te komen vanaf 1 januari 2015 niet nog verder in de problemen komen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat in de toekomst chronische zieken en gehandicapten moeten opdraaien voor mensen die financiële problemen hebben.

Wij zullen hier een amendement voor indienen.

Voorzitter:

Kort samengevat zijn veel, heel veel financiële risico’s te vinden in de begroting. De sociale agenda maximaal 3,6 miljoen. Staat van onderhoud “kunstwerken” maximaal 15 miljoen, grotere zorgvraag maximaal 0,6 miljoen, bouwclaims van ontwikkelaars maximaal 4 miljoen, exploitatieverliezen met verbonden partijen maximaal 8 miljoen, eigen risico-schadeuitkeringen maximaal 1 miljoen, niet nakomen contractuele verplichtingen maximaal 1 miljoen, extra rijksbezuinigingen maximaal 1 miljoen, overtollig personeel 0,5 miljoen, enzovoort, enzovoort.

Ook al zijn de de financiële voor-uitzichten voor de komende jaren door de bezuinigingen zeer zorgelijk, toch wensen wij het college met haar ambtenaren veel wijsheid toe bij de werkzaam-heden voor de stad en haar inwoners.

Partij Vrij Almelo

 

10001

Het begrotingssaldo van 209.000 euro wordt gebruikt voor compensatie van chronische zieken en gehandicapten. Daarmee wordt deze bezuiniging verzacht.

Het amendement werd verworpen met alleen PVA en Leefbaar Almelo voor.

 

30-10-2014

BEANTWOORDING VRAGEN PVA AAN HET COLLEGE OVER DE DEMONSTRATIE TEGEN HET ARMEENSE MONUMENT

pva_1466085a

 

Partij Vrij Almelo

Op 11 oktober heeft de  PVA fractie een e-mail gestuurd met een aantal vragen over de demonstratie op 1 juni 2014 tegen het Armeense monument. In deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.Een aantal van uw vragen gaat over de voorschriften en beperkingen die de burgemeester heeft gesteld in reactie op de kennisgeving van de demonstratie. De burgemeester is ingevolge artikel 5, eerste lid van de Wet op de Openbare Manifestaties bevoegd om deze voorschriften en beperkingen te stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.Vraag 1.Voorschrift 4 heeft het over een verbod inzake spandoeken met grote stokken. Waarom is dit voorschrift met voeten getreden?

Antwoord:De burgemeester heeft, zoals hierboven vermeld, dit voorschrift gesteld op basis van artikel 5, eerste lid van de Wet op de Openbare Manifestaties, met het doel wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden. De aanwezigheid van spandoeken met grote stokken heeft niet geleid tot wanordelijkheden en dit was ook niet de verwachting. Door de aanwezigheid van politie en een eigen ordedienst van de organisatoren van de demonstratie is de demonstratie ordelijk verlopen. Kortom, er was geen reden om op te treden.

Vraag 2.

Voorschrift 6 en 7 geven een verbod op het roepen van discriminerende en opruiende teksten en dat idem voor spandoeken. U had de demonstratie direct kunnen beëindigen in het kader van openbare orde en veiligheid. Waarom is dit niet gedaan?

Antwoord:Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag naar het antwoord op vraag 1.

Vraag 3.

Voorschrift 10 heeft het over de Zondagswet en de afstand van 200 meter. Er ligt een kerk direct tegenover het veld aan de Rembrandtlaan waar de demonstratie is gehouden. Volgens artikel 3 Zondagswet en gelet op de Wet op de openbare manifestaties moet de burgemeester voorschriften stellen ten aanzien van het gebruik van geluidsinstallaties op zondag. In de voorschriften hierover geen woord. En de demonstratie was door de geluidsinstallatie al zeer ver te horen. Waarom is hier niet tegen opgetreden?

Antwoord:Voorschrift 10 stelt dat het op grond van de Zondagswet verboden is op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. Gelet op het aangekondigde aantal demonstranten vonden wij de noodzaak voor het gebruik van een geluidsinstallatie gerechtvaardigd. In de aan de demonstratie voorafgaande week is hierover bovendien contact geweest met een bestuurder van de tegenoverliggende kerk.

Vraag 4.

Voorschrift 11 is onbegrijpelijk nu in de zelfde brief staat dat de demonstratie begint om 12.30 uur en er evenmin is gekeken naar het hiervoor al aangehaald artikel 3 Zondagswet. Gaarne uw reactie hierop!

Antwoord: In de oorspronkelijke kennisgeving was inderdaad sprake van een begintijd van 12.30 uur. De organisatie heeft de planning gewijzigd en de gemeente hierover per e-mail geïnformeerd. In de gewijzigde planning is opgenomen dat demonstranten zich vanaf 12.30 uur konden verzamelen op het veld en dat de demonstratie om 13.00 uur zou beginnen.

Vraag 5.

De handhaving ligt niet alleen in de voorschriften 12 en 13 maar ook in het niet naleven van de voorschriften zelf. Op het moment dat er sprake is van discriminatie en opruiende teksten had de burgemeester in ieder geval de organisatie op dat moment daarop dienen aan te spreken. Het niet naleven van de voorschriften is strafbaar. Heeft de burgemeester daar aangifte van gedaan?

Antwoord:Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag naar het antwoord op vraag 1. Daarnaast merken wij op dat tijdens de demonstratie door de politie geen discriminatie en opruiende teksten zijn geconstateerd.

Vraag 6.

Voorschrift 15 hoort niet in het rijtje thuis omdat het geen voorschrift is.

Antwoord:Voorschrift 15 is aan te merken als een standaard toevoeging.

Vraag 7.

De burgemeester heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur belang bij de uitkomst van het raadsdebat. (zie Motie PVA) Als voorzitter van de gemeenteraad heeft zij daarbij ook de mogelijkheid om te sturen en een advies voor een in te brengen Motie of Amendement af te geven. Wij vinden dit onwenselijk. Bent u dat met ons eens?

Antwoord: Indien een motie of amendement ingaat op een onderwerp uit de portefeuille van de burgemeester, dan zal de burgemeester reageren. Hierbij kan het gaan om een onderwerp dat rechtstreeks een bevoegdheid van de burgemeester is of dat onderdeel is van de portefeuille van de burgemeester in het college van b en w. Als voorzitter van de raad heeft de burgemeester een andere rol. Als in de raad een onderwerp aan de orde is dat de portefeuille van de burgemeester betreft, treedt zij voor dat onderwerp terug als voorzitter van de raad.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

28-10-2014

Antwoord op schriftelijke vragen fractie PVA over Cogas-Ziggo/Caiway

pva_1466085a

 

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Per mail van 18 oktober 2014 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld over Cogas en Ziggo/Caiway. Met u hebben dat ook de fracties van CDA en Leefbaar Almelo gedaan. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen:

Vraag 1.

Was het college op de hoogte van dit besluit van Cogas om het contract met Ziggo op te zeggen en verder te gaan met Caiway ? Zo ja waarom is hier dan goedkeuring aan verleend ?

Antwoord: 

Ja, Cogas heeft op verschillende momenten de aandeelhouders geïnformeerd: In eerste instantie de 175e algemene vergadering van aandeelhouders van Cogas Holding N.V. van 22 februari 2012. In deze vergadering lag er een voorstel voor ondertekening van een letter of intent (LOI) inzake de verkoop van 50% van de aandelen Cogas Kabel N.V. Ons college heeft hierover op 17 februari 2012 een voorgenomen besluit genomen en dit in een speciaal daarvoor belegde besloten raadsvergadering op 20 februari 2012 aan u kenbaar gemaakt. Tevens heeft uw raad deze informatie per niet openbare raadsbrief (Raad-1200103) ontvangen. In de bijlage van deze raadsbrief zijn de hoofdlijnen van de LOI opgenomen. Hierin staat dat Cogas Kabel na de verkooptransactie zal overwegen de klanten over te doen aan een partij die zich bezig houdt met de levering van content. In de 178e algemene vergadering van aandeelhouders van Cogas Holding N.V. op 4 juli 2012 lag het voorstel voor om toestemming te verlenen voor de verkoop van 50% van de aandelen in Cogas Kabel N.V. aan Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund Holding B.V. (CIF). Op 26 juni 2012 heeft ons college met dit voorstel ingestemd en uw raad hierover geïnformeerd per raadsbrief (Raad-1200292). Onderdeel van de raadsbrief betrof een verwijzing naar de vertrouwelijke procesnotitie die bij de griffie ter inzage heeft gelegen (intern-1205553). In deze notitie is o.a. vermeld dat de klanten naar alle waarschijnlijkheid op termijn zouden worden overgenomen door een andere partij in de kabeltelevisiemarkt. Ook is vermeld dat Ziggo niet bereid zou zijn tot betaling van een hogere huur waardoor de kans bestaat dat het huidige contract met Ziggo wordt opgezegd en de klanten van Cogas Kabel overgaan naar CAIW. Ziggo heeft aangegeven opnieuw met Cogas in gesprek te willen. Vervolgens is in de 179e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 12 september 2012, voorgesteld om Cogas Kabel N.V. juridisch te splitsen in een infrabedrijf en een contentbedrijf. Daarbij is wederom vermeld dat het voornemen bestond om op termijn de klanten over te laten nemen door een gegadigde partij. Ziggo en Caiway werden daarbij vermeld als de op dat moment meest in aanmerking komende partijen. In de 181e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14 december 2012 is het volgende meegedeeld: ‘De onderhandelingen met Ziggo over de huur door Ziggo van het coaxnetwerk van Cogas Kabel zijn op niets uitgelopen. Het bestaande contract met Ziggo, dat nog twee jaren zal voortduren, wordt opgezegd. Caiway zal vervolgens huurder worden van het coaxnetwerk van Cogas Kabel’. In de 182e vergadering van aandeelhouders, gehouden op 22 mei 2013, wordt onder de mededelingen het volgende vermeld: ‘conform de gemaakte afspraken met CIF zijn met ingang van 1 januari 2015 de contracten tussen Cogas Kabeltelevisie B.V. en Ziggo voor wat betreft medegebruik door Ziggo van de kabelnetwerken voor internet, telefonie en digitale pluspakketten, opgezegd. Per 1 januari 2015 zullen de klanten van Cogas Kabeltelevisie B.V. overgaan naar CAIW, die dan ook verantwoordelijk wordt voor de levering van content over het coax kabelnetwerk’. Over de beëindiging van het contract met Ziggo is geen goedkeuring gevraagd van de aandeelhouders. Wel zijn de aandeelhouders vanaf het begin van het verkoopproces van Cogas Kabel geïnformeerd geweest over de onderhandelingen met Ziggo (zie ook het antwoord hierboven). De contractuele onderhandelingen zijn niet de bevoegdheid van de aandeelhouders maar een aangelegenheid van het bedrijf zelf.

Vraag 2.

Door de verplichte overstap naar Caiway worden klanten die nu nog bij Ziggo zitten onnodig op hoge kosten gejaagd, door veranderen van e-mailadressen, visitekaartjes en drukpapier (voor bedrijven kan dit oplopen tot in de duizenden euro`s) en duurdere abonnementen en aanschaf van nieuwe apparatuur. Kan het college in gesprek gaan met Cogas hoe deze extra onkosten worden gecompenseerd ?

Antwoord:

De discussie die nu is ontstaan over de gedwongen overstap en de nadelige gevolgen die het heeft voor de klanten vinden wij uiteraard ook vervelend. Vooral vanwege het feit dat bij mensen, al dan niet terecht, het idee is ontstaan dat ze er op achteruit gaan. Wij hebben de berekeningen in de media gezien waaruit zou blijken dat mensen meer moeten gaan betalen. De eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het nog al van de persoonlijke situatie en wensenpakketten afhangt, zodat het lastig is te beoordelen of mensen er generiek op achteruitgaan. Dat laatste is natuurlijk onwenselijk. Dat is nooit de bedoeling geweest van Cogas en/of Caiway. Anderzijds zijn wij ook van mening dat de overgang naar uiteindelijk een netwerk die voor iedereen toegankelijk is en dat zich in de nabije toekomst kenmerkt door een ruime keuze van aanbieders, niet zonder veranderingen kan en dus altijd impact zal hebben op de gebruikers. Als aandeelhouder van Cogas hebben wij geen invloed op de uitvoering van het beleid van Cogas, deze is ondergebracht bij de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen van Cogas. Wij kunnen uiteraard wel van onze bevoegdheid gebruikmaken om de Raad van Commissarissen en de directie van Cogas uitleg te vragen. Dat is o.a. gebeurd tijdens de aandeelhoudersvergadering van september 2014, waarin de aandeelhouders Cogas erop aangedrongen hebben om bij de technische migratie uiterste zorgvuldigheid te betrachten. Ook is er vorige week vrijdag een bijeenkomst geweest van alle aandeelhouders van Cogas, waarin Cogas is gevraagd om antwoorden te geven op de vragen die nog leven rondom de overgang van Ziggo naar Caiway en of er nog verzachtende maatregelen genomen kunnen worden. Cogas heeft inmiddels per brief gereageerd. Deze brief vind u bij de stukken van het interpellatiedebat over Cogas van 28 oktober a.s.

Vraag 3.

Is hier sprake van belangenverstelling tussen Cogas en Caiway? Omdat per 5 november 2013 Cogas Kabeltelevisie BV is overgenomen door Caiway, waardoor deze de dienstaanbieder op het HFC-netwerk van Cogas Kabel Infra is geworden, met 20.000 aansluitingen in 2013 en 44.000 aansluitingen in 2014 en het project loopt nog door na 2014.

Antwoord:

Hoofdactiviteit van Cogas Kabel is het aanleggen, beheren en verhuren van zijn netten aan contentaanbieders. Daarom is na de verkoop van 50% van de aandelen Cogas Kabel aan CIF het bedrijf juridisch gesplitst in een kabelbedrijf (Cogas Kabel Infra BV) en een dienstenbedrijf (Cogas Kabeltelevisie BV). Vervolgens zijn de aandelen van het dienstenbedrijf verkocht aan Caiway die de diensten op het Cogas netwerk gaat leveren. Voor zover wij kunnen beoordelen is er tussen Cogas en Caiway geen sprake van ongeoorloofde belangenverstrengeling. De verkoop van 50% aandelen Cogas Kabel aan CIF is ook voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en goedgekeurd. Wel is er sprake van een indirecte relatie tussen CIF (kabelbedrijf) en Caiway (dienstenbedrijf). Maar door de (verplichte) toelating van meerdere dienstenaanbieders op het netwerk is er marktwerking.

Vraag 4.

Volgens Cogas zou in de loop van 2015 ook andere providers gebruik gaan maken van het glasvezelnetwerk. Zou het college bij Cogas kunnen informeren of hier ook gesprekken over gaande zijn met andere providers ?

Antwoord:

Cogas geeft aan dat zo gauw het glasvezelnetwerk klaar is meer providers kunnen worden toegelaten. Cogas zegt in onderhandeling te zijn met een aantal partijen.

Vraag 5.

En kunnen de gemeentes (Almelo, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden) die aandeelhouder zijn van Cogas, dit besluit van Cogas om Ziggo van de kabel te doen nog blokkeren ?

Antwoord:

Als aandeelhouder hebben wij geen bemoeienis met de uitvoering van beleid, dit is aan de bestuurder van Cogas. Cogas heeft het contract met Ziggo al in december 2012 opgezegd en deze zal per 1 januari 2015 worden beëindigd. Er is door Cogas nog wel onderhandeld met Ziggo of dit met enkele maanden verlengd kon worden maar dat is op niets uitgelopen.

Vraag 6.

Ziggo zou kunnen blijven bestaan op de coaxkabel, is dit nog een mogelijke oplossing voor de Ziggo klanten?

Antwoord:

Technisch is het niet of nauwelijks mogelijk om met meer dan één provider op een coaxnetwerk te zitten. Met de komst van Caiway zal er dus geen mogelijkheid meer zijn voor Ziggo. Anderzijds zijn de onderhandelingen tussen Cogas en Ziggo stukgelopen zodat Ziggo vanaf 1 januari 2015 geen diensten meer aanbiedt op het coaxnetwerk van Cogas.

Vraag 7.

Gaat Caiway de klanten van Ziggo de zelfde aanbiedingen doen als de klanten van Ziggo nu hebben tegen een zelfde prijs?

Antwoord:

De klanten van Ziggo zijn door Caiway geïnformeerd over de mogelijkheden en prijzen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen zal dit leiden tot een vergelijkbare of andersoortige aanbieding.

Vraag 8.

Bent u gemeentelijk aandeelhouder medeverantwoordelijk ?

Antwoord:

Nee, met de onderhandeling en uiteindelijke keuze van Cogas om van Ziggo naar Caiway te gaan hebben wij ons niet bemoeid, dat is een aangelegenheid van het bedrijf zelf. Als aandeelhouder van Cogas hebben wij wel aangedrongen op het belang van een glasvezelnetwerk in de gemeente inclusief het buitengebied. Daarnaast hebben de aandeelhouders er bij de directie van Cogas op aangedrongen de overgang naar een nieuwe provider uiterst zorgvuldig te laten verlopen.

 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

06-10-2014

43 Op- en aanmerkingen Programmabegroting Almelo 2015

pva_1466085a

 

 

Het streven is om van deze programmabegroting een meerjarenbegroting te maken voor de komende vier jaren (2015-2018).

Voorzitter !

Pagina 4: Voor het jaar 2014 is volgens de spelregels van het Interbestuurlijk Toezichtkader van de provincie Overijssel code ORANJE van toepassing voor het toezicht op de financiën van Almelo. Reeds vanaf 2010 heeft de PVA erop gewezen dat er verscherpt toezicht of zelfs curatele stelling (artikel 12) nodig was, doch dit werd voortdurend genegeerd. Sterker nog, het College vond het nodig zichzelf te belonen met een peperduur gemeentepaleis van 58 miljoen zelfs inclusief autolift(!) naar de raadszaal… Deze code ORANJE is mede ingegeven door het onverminderd aantal slechte gronduitgiftes waarop inmiddels tientallen miljoenen kostbaar gemeenschapsgeld van de Almelose belastingbetaler is afgeboekt!

Pagina 5: We hebben het dan nog niet over het structureel ontbreken van weerstandsvermogen en de a.s. decentralisatie van rijkstaken in 2015. Helaas zijn de gevolgen van Prinsjesdag ook nog niet verwerkt in deze begroting, dus waar hebben we het als lokaal bestuur dan nog over?

Pagina 6: Ook heeft de vorming, ondanks een 5e (extra) wethouder, van het nieuwe college niet geleid tot nieuwe ideeën voor de nood-zakelijke bezuinigingen in Almelo. Wèl is er 60.000 extra uitgetrokken voor beveiliging van ambtenaren in de publiekshal tegen boze burgers….

Pagina 7: Ondanks de inmiddels vele miljoenen aan MAU-subsidies is er niets terecht gekomen van het te werk stellen van langdurig werklozen. Sterker nog, dit aantal is tot nu toe, tussen 2013 en 2015, inmiddels verder opgelopen met 17,7% van 2403 naar 2829. Wellicht worden deze langdurig werklozen ontmoedigd tot solliciteren vanwege de vele toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, alleenstaande oudertoeslag en langdurigheidstoeslag waardoor het uiteindelijke netto-inkomen zelfs op kan lopen tot boven de 2000 euro netto per maand. Desalniettemin komt er met ingang van 2015 van rijkswege weer 162.000 euro beschikbaar en gaat het College 0,6 miljoen extra voorstellen aan de Raad. Ook is het opmerkelijk dat de afdracht aan OZB-ramingen met 160.000 euro naar BOVEN worden bijgesteld, terwijl er al jaren, en zeker in de regio Twente, nog altijd sprake is van recessie!

Pagina 8: Het is overigens geen verdienste van het College dat er 2,35 miljoen kan worden bespaard aan rente op de extreem hoge schulden van Almelo, maar meer te danken aan Brussel die de rente steeds verder verlaagd ten gunste van probleemlanden als Griekenland, Italië of Frankrijk.

Pagina 9: Het getuigt overigens niet van een reëele kwalificatie om telkenmale bruggen, viaducten en tunnels voor de burgerij als ‘kunstwerken’ op te waarderen,omdat, zo blijkt verderop in deze begroting, enorm veel achterstallig onderhoud geconstateerd is bij deze ‘kunstwerken’ die een direct gevaar vormen voor de Almelose burger. Voorts is er 1,06 miljoen gereserveerd voor bovenformatieve, of in gewoon Nederlands, wellicht thuiszittende ambtenaren. Waarbij wij ons afvragen in hoeverre er werk is gemaakt van aktieve herplaatsing bij buurgemeentes? Op dit moment laat de parkeerexploitatie een structureel(!) tekort zien van jaarlijks 480.000 euro. De reden of oorzaak blijft echter onvermeld. Er wordt extra geld gereserveerd voor de veiligheid van stadstoezicht. Dit zou nodig zijn om de toezichtscapaciteit van ’12 fte’ ofwel 12 ambtenaren te waarborgen. Hoeveel deze ambtenaren qua salaris kosten blijft eveneens onvermeld.

Pagina 12: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten een grote groep, wellicht kansarme, inwoners met een laag inkomen en een gemiddeld laag opleidingsniveau. In hoeverre het college gaat werken aan een kansrijk plan blijft echter onvermeld. Er wordt gesteld dat Almelo moeite heeft om mensen met een hoog inkomen vast te houden en aan te trekken. Dat is niet zo moeilijk. Almelo kampt immers al jaren met een zeer lage ranking in allerlei leefbaarheidsonderzoeken zoals o.a. van Elseviers Weekblad, dus kansrijke burgers bedenken zich dan ook nadrukkelijk om naar Almelo te verhuizen. Ook het alsnog realiseren van een, zoals het College beweert: ‘evenwichtiger samenstelling’ (einde citaat) ,dus met meer sociale cohesie is ons inziens dan ook helaas niet meer te realiseren.

Pagina 15: Almelo streeft naar ‘samenwerkingsverbanden’ regionaal, provinciaal en zelfs internationaal. De ervaring uit het verleden blijkt echter uit het feit dat vele gemeentes internationale samenwerkingsverbanden niet meer ambiëren omdat dit in de praktijk alleen maar leidt tot snoepreisjes en dure tolken. Bovendien is er al sprake van een regionaal samenwerkingsverband in Twente wat wellicht veel vruchtbaarder en goedkoper is.

Pagina 16: Het oordeel van burgers over het gemeentebestuur blijft hardnekkig onvoldoende tussen 2010 en 2012 met 5,8 respectievelijk 5,6.

Pagina 20: Er is sprake van 1.66 miljoen euro gemeenschapsgeld voor frictiekosten voor boventallige ambtenaren en wethouders. In hoeverre er actief werk is gemaakt van herplaatsing in buurgemeentes wordt echter niet vermeld. Gaarne hierover Uw reactie

Pagina 22: Dat Almelo zich niet populair heeft gemaakt bij toeristen moge blijken uit het feit dat tussen 2010 en 2013 het aantal toeristen is teruggelopen met 43% van 1.263.000 naar 683.000. Enige toelichting ontbreekt van het College! Ondertussen is de hoeveelheid kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte met respectievelijk 12,2% en 10,9% en 75,1% toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Almelo landelijk het hoogste scoort met 27% leegstand. Een PVA-motie vóór een actievere rol van het college ter zake werd weliswaar in meerderheid aangenomen, doch vooralsnog niet uitgevoerd hetgeen volledig in strijd is met de democratische beginselen van een fatsoenlijke rechtsstaat!

Pagina 25: De exploitatie van parkeergarages in de binnenstad geven een verlies aan van 357.000 euro hetgeen niet zo verwonderlijk is bij een landelijke topscore van 27% leegstand en een zieltogende lokale economie. Ook de exploitatie van de jachthaven en bruggenbediening sluit met een saldo van min 133.000 zeer negatief.

Pagina 26: De waardering voor het parkeren in de stad blijft hardnekkig negatief met 5,9 respectievelijk 5,8. Enige toelichting ontbreekt echter ! Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 28: Het ontberen van baten qua cultureel aanbod, theater, kunst en bibliotheek veroorzaakt een negatief saldo van 4,05 miljoen euro. Enige toelichting of actieplan, om dit te verbeteren, ontbreekt echter. Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 33: Het verstrekken van bijzondere bijstand aan huishoudens met een laag inkomen kost in Almelo 1,175 miljoen euro. In hoeverre er rekening wordt met de soms enorme hoeveelheid toeslagen, wordt echter niet vermeld!

Pagina 34: Langdurigheidstoeslagen aan mensen die langer dan 3 jaar bijstand ontvangen en meestal ook nog aanzienlijke toeslagen ontvangen worden in de praktijk ontmoedigd om te gaan solliciteren. Wat is de mening hierover van het College ?

Pagina 35: Het percentage langdurig (36 maanden of meer) ingeschreven niet werkende werkzoekenden is tussen 2011 en 2014 toegenomen met 80%. Wat denkt het College hieraan te doen? Desondanks is het percentage kinderen in de langdurig ‘werkloze’ minimahuishoudens tussen 2011 en 2013 met 27% toegenomen.

Pagina 47: De gemeentelijke begraafplaats heeft een exploitatietekort van 338.000 euro. In hoeverre is er in Almelo op groot schaal sprake van gratis begrafenissen voor minder draagkrachtigen? Gaarne hierover Uw uitleg !

Pagina 49: Samenwerking, ofwel betrekken van burgers bij inspraak scoort al jaren onvoldoende met 5,7 en 5,6 hetgeen natuurlijk slecht is voor de beeldvorming over de lokale democratie in Almelo. Wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

Pagina 52: Oordeel over de helderheid verordening en regels laat al jaren te wensen over met een 5,8 en 5,9. Wat denkt het College hieraan te kunnen doen?

Pagina 55: De exploitatie van de (gezamenlijke) brandweer van 14 Twentse gemeenten kost 4.535 miljoen. Men is van mening dat een en ander te duur mede vanwege het toenemend aantal ‘loze’ uitrukken. Wat denkt het college hieraan te kunnen doen? De geregistreerde criminaliteit per 1000 inwoners is in Almelo met 10,8% toegenomen van 66,7 naar 72,3 terwijl dat volgens het CBS in héél Nederland slechts 68,1 is. Dit is ook niet zo verwonderlijk omdat een Poolse veelpleger zelfs een gratis treinkaartje kreeg van Almelose dienders terug naar Polen….

Pagina 58: Het College is voornemens in 2015 circa 1,28 miljoen méér aan OZB te innen terwijl er nauwelijks bevolkingsgroei en al helemaal geen waardestijging was ! Almelo verkrijgt vanwege de decentralisatie van Rijkstaken naar Almelo met 72.000 inwoners maar liefst 68 miljoen extra aan Algemene Uitkering, terwijl dat voor een goed oppassende gemeente als bijvoorbeeld Bunschoten met 20.000 inwoners slechts 6 miljoen is…..

Pagina 64: Het aannemersbedrijf kan het nieuwe gemeentehuis niet tijdig op de overeengekomen datum van 1 oktober 2014 opleveren. Mogelijk is dat pas mogelijk in maart 2015. Over een (gebruikelijke) sanctie jegens deze aannemer wordt echter met geen woord gerept!

Pagina 78: Ondanks het zogenaamde ‘verscherpte’ risicomanagement is door ‘incidentele’ tegenvallers het beschikbare weerstandsvermogen verder gedaald hetgeen echter indruist tegen het voornemen om het weerstandsvermogen juist te vergroten. Het wordt daarom misschien des te meer tijd dat de toezichthoudende provincie Overijssel, Almelo alsnog onder curatele gaat stellen via de aanvraag van een artikel 12 procedure!

Pagina 79: Ook in 2015 worden er aanvullende verliezen op de grondexploitatie verwacht, hetgeen een nog dramatischer daling van de Algemene Reserve veroorzaakt.

Pagina 82: Er is sprake van uitermate veel, heel veel financiële risico’s in de a.s. begroting t.a.v. de sociale agenda (max.3,6 miljoen), staat van onderhoud ‘kunstwerken’ (max. 15 miljoen), grotere zorgvraag (max. 0,6 miljoen), bouwclaims van ontwikkelaars (max. 4 miljoen) exploitatieverliezen met verbonden partijen (8 miljoen), eigen risico schade-uitkeringen (max. 1 miljoen) niet-nakomen contractuele verplichtingen(max. 1 miljoen), extra rijksbezuinigingen (max. 1 miljoen) Overtollig personeel (0,5 miljoen) enzovoort, enzovoort.

Pagina 84: Risico’s voor Almelo vanwege de effecten ingevolge herkeuring van wajongers zullen wellicht leiden tot een forse toename van de bijstandspopulatie in Almelo. Wat is hierover Uw mening?

Pagina 86: Het College houdt er inmiddels rekening mee dat de vele ‘bovengenoemde risico’s (Pagina 82) uiteindelijk invloed kunnen krijgen op de autonomie van de gemeente’ (einde citaat). Denk hierbij ook nog eens aan de relatief zeer zwakke samenstelling van de bevolking, alsmede krimp en vergrijzing dan is een faillissement van Almelo dan ook binnenkort zeer realistisch !

Pagina 93: 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert in een erbarmelijk slechte staat, met alle risico van ongelukken respectievelijk letselschadeclaims. Hoeveel hiervoor gereserveerd is blijft echter onvermeld. Gaarne hierover Uw antwoord ! Ook streeft het College naar een versoberd vervangingsniveau van lichtmasten, waardoor er een groter risico ontstaat op ongelukken en letselschadeclaims. Hoeveel hiervoor gereserveerd blijft echter onvermeld. Gaarne hierover Uw antwoord,

Pagina 94: Bruggen, tunnels, viaducten, oeverbescherming en geluidsschermen (kunstwerken) worden MINIMAAL onderhouden. ‘Op basis van calamiteiten is men voornemens MINIMAAL onderhoud te plegen’. (einde citaat) Van alle ‘kunstwerken’ is maar liefst 53% matig, onvoldoende tot ronduit slecht! Dit is natuurlijk geen aanlokkelijk vooruitzicht voor burgers die ooit overwegen naar Almelo te verhuizen!

Pagina 97: Almelo heeft circa 45.000 bomen in beheer. Jaarlijks is er 100.000 euro beschikbaar voor wortel opgroei. Dit budget is echter niet toereikend om de problemen adequaat op te lossen. Met andere woorden: zodra er slachtoffers gemeld worden, komt men in beweging….

Pagina 103: Almelo heeft een totale schuld van 250.5 miljoen. Dit is bij 72.500 inwoners, dus 3.455 euro per inwoner, terwijl o.m. de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat de schuld per inwoner niet hoger mag zijn dan 2.342 euro, dus 1.113 teveel is ! Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 104: Ten aanzien van risicobeheer stelt men en dan citeren wij: ‘het gebruik van derivaten is toegestaan mits deze uitsluitend toegepast worden ter beperking van financiële risico’s (einde citaat). Het gebruik van derivaten is buitengewoon speculatief en dient nadrukkelijk ontraden te worden voor overheden, zie hiervoor ook het debacle met woningcorporatie Vestia. Ten aanzien van Kredietwaardigheidsklassen worden er 10 verschillende kwalificaties gehanteerd van A t/m D (failliet) maar welke kwalificatie Almelo heeft, wordt helaas niet gemeld. Dit mag de lezer van deze analyse kennelijk zèlf beoordelen.

Pagina 106: Er wordt ondermeer 10,265 miljoen (laagrentend) uitgeleend aan Woningcorporaties met WSW-garantie. Woning-corporaties hebben ooit (40 jaar terug) massaal woningen kunnen aankopen maar zijn door de enorme waardestijgingen inmiddels verworden tot commerciële miljardeninstituten. Derhalve is het voor het zieltogende Almelo wellicht een idee om in overleg te treden met deze geldleners over terugbetaling teneinde het weerstand- vermogen van Almelo eindelijk eens te verbeteren.

Pagina 107: Ten aanzien van de bedrijfsvoering in Almelo komt het zeer tegenstrijdig over dat ze veel (duur)werk maken van het af-vloeien van boventallig personeel en anderzijds krijgt Almelo er vanaf 2015 er enorm veel werk bij door de decentralisaties van de Rijksoverheid richting lokale gemeenten waardoor er juist veel behoefte ontstaat aan extra personele inzet. Gaarne hierover Uw toelichting?

Pagina 115: Het is eindelijk zover dat, en dat heeft de PVA bij eerdere begrotingen al zo vaak geopperd, dat partijen die niet meer onder het publieke belang vallen, zoals Twence, Crematoria Twente, Twente Milieu en Kabelbedrijf Cogas, ook daadwerkelijk afgestoten gaan worden zodat de verkoopopbrengst de liquiditeit, maar ook solvabiliteit van Almelo flink kan worden verbeterd. Zo zijn de aandelen van Attero Holding weliswaar verkocht, maar is niet vermeld voor welke prijs? Gaarne hierover Uw reactie!

Pagina 132: Zo is het onjuist dat Almelo aandeelhouder is van Energieleverancier Enexis Holding BV omdat Almelo, en wellicht ongewild, aangesproken wordt wegens belangenverstrengeling als het gaat om de promotie van zonnepanelen door Almeloërs. Gaarne hierover Uw mening !

Pagina 135: Almelo investeert in 2015 als gemeentelijke bijdrage 0,6 miljoen in de Stadsbank Oost Nederland. Wij zijn van mening dat bankieren een strikt private aangelegenheid is en absoluut geen overheidstaak is en Almelo zich hieruit moet terugtrekken ook al is schuldhulpverlening aan de allerzwaksten helaas nodig in onze samenleving.

Pagina 136: Almelo stelt ambtelijke capaciteit beschikbaar in de NV Industriegebouwmaatschappij (IGM). Hoewel bankieren en ondernemen een zeer belangrijk maatschappelijk fenomeen is, zijn wij toch van mening dat dit geen overheidstaak is en de betreffende maatschappij zelfvoorzienend dient te zijn mede omdat er een duidelijke toename van vreemd vermogen is ontstaan in 2013 en Almelo hier niet mee gebaat is. Ook het bedrijventerrein Twente dient zo snel mogelijk, en dat zegt de PVA al jarenlang, afgestoten te worden als verbonden partij. Er is namelijk GEEN eigen vermogen en er is uitsluitend schuld opgebouwd van maar liefst 87,4 miljoen. Overigens wordt gemeld dat er al een aanzienlijk geprognotiseerd verlies zit in een voorziening. Hoe groot dit verlies is, wordt echter niet vermeld. Gaarne Uw opheldering hierover !

Pagina 142: Het grondbedrijf van Almelo kent al jaren verliesgevende exploitaties en er zit al jaren totaal geen verbetering in. De PVA heeft hierover al talloze malen gereclameerd, doch zonder enig resultaat. Van de 21 grondexploitaties zijn er nog altijd maar liefst 19 verliesgevend. De Almeloër draait dan ook wederom op voor een negatief resultaat, ditmaal 23,6 miljoen, terwijl grootschalige projektontwikkeling absoluut geen overheidstaak is, maar een strikt private aangelegenheid waarvoor visie, voorspellend vermogen en veel marktkennis vereist ! Gaarne hierover Uw standpunt!

Pagina 144: Wellicht zou het veel beter zijn dat het College deze bouwgrond, waarin o.i. echt geen weldenkende Nederlander trek in heeft, afwaardeert tot landbouwgrond waardoor we onze eigen Almeloërs goedkoper kunnen voeden en minder afhankelijk zijn van het buitenland.

Pagina 148: De opbrengst uit onroerende-zaakbelasting gaat met ingang van 2015 wederom omhoog, ditmaal met 7,5% tot 18,4 miljoen hetgeen geheel in strijd is met reële waardes en iedere redelijkheid mist voor de Almeloër. Tussen 2012 en 2015 is de OZB zelfs met 24,3% gestegen, nota bene in een periode van forse waardedalingen ! Dit klemt des te meer omdat het CBS heeft bepaalt dat de OZB met maximaal 1,5% geïndexeerd zou moeten zijn.

Pagina 153: Het College begroot dat er in 2015 voor maar liefst 1,282 miljoen wordt kwijtgescholden aan afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing waarbij wij ons afvragen in hoeverre het College rekening houdt met de vele persoonsgebonden toeslagen waardoor de koopkracht van de bewuste schuldenaar aanzienlijk toeneemt ? Gaarne hierover Uw reactie.

Pagina 156: Er is sprake van maar liefst 17,3 miljoen aan subsidies aan maar liefst 75 uiteenlopende organisaties met allerlei doelen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre hun maatschappelijke doelen nog wel actueel zijn in deze tijd van toenemende recessie en of alle subsidie-aanvragen wel voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. Gaarne hierover Uw reactie !

Dank u.

 

03-10-2014 Schriftelijke vragen PVA over buurtoverlast Schelfhorst

pva_1466085a

 

Beantwoording schriftelijke vragen door het college van B&W Almelo

 

Geachte fractie,

Naar aanleiding van uw vragen gesteld in de brief over buurtoverlast in de wijk Schelfhorst delen wij u het volgende mee.

Vraag 1.

Wanneer gaan nu eindelijk de wijkteams hun werk doen (want er zijn in meerdere wijken problemen)?

Antwoord.

Almelo heeft gekozen binnen de transformatie van het sociale domein sociale wijkteams inte zetten. Deze sociale wijkteams vormen de toegangspoort naar zorg en ondersteuning. Met de sociale wijkteams wordt beoogd invulling te geven aan de werkwijze ‘1 gezin, 1 planen 1 regisseur’ en de vraag naar 2e lijnsvoorzieningen te verminderen. Besloten is de opgave om de toegang en toeleiding tot jeugdzorg en begeleiding Wmo voor 1 januari 2015 binnen de sociale wijkteams organiseren samen met De Nieuwe Organisatie (DNO) vorm te geven. Daarnaast wordt tot en met 31 december 2015 samen met DNO en andere maatschappelijke organisaties invulling gegeven aan de opgave voor doorontwikkeling van de sociale wijkteams op basis van het beleidsplan ‘Samen mee(r) doen!’. De aandacht voor de problematiek die bijvoorbeeld buurtoverlast met zich meebrengt, krijgt vanaf 1 januari ten dele een plaats in de opdracht voor de Sociale Wijkteams. De focus ligt daar op multi-probleemaanpak en WMO begeleiding. Dat geldt eens te meer op het moment dat er kinderen in de gezinsproblematiek zijn opgenomen. Is dat niet het geval, dan zal de huidige Zorgstructuur gevraagd worden de regie op zich te nemen, net zoals dat nu plaatsvindt. In beide gevallen is er per definitie sprake van maatwerk. De aanpak wordt gericht op de specifieke problematiek van iedere individuele situatie en zal dus steeds kunnen verschillen. De huidige werkwijze wordt nu al geïntensiveerd en wij zien de noodzaak om dit multidisciplinair aan te pakken.

Vraag 2.

Hoe denkt het college erover om probleemgezinnen in speciale wooncontainers (in meerdere gemeenten een succes) bij elkaar te plaatsen en enkele jaren begeleiden tot ze weer in staat zijn een normaal, sociaal leven te leiden?

Antwoord.

De situatie in en om de Zuilenburg is niet illustratief voor de Schelfhorst. Bewoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de juiste omgangsvormen in en met de buurt. De psychische component maakt een situatie echter complex en de mogelijkheid voor mensen om dit zelf op te lossen. In incidentele gevallen kan eventueel door de gemeente mediation, of straks ook buurtbemiddeling, worden toegepast c.q. aangeboden. Zorgstructuur en/of Sociale Wijkteams kunnen dan gevraagd worden de Regievoering over te nemen. Wij zijn van mening dat maatwerk effectiever is dan huisvesting in een container. Daarom zijn wij in Almelo niet toe aan zo’n extreme maatregel als containers. De reguliere opvang en zorg en de voorliggende voorzieningen hebben naar onze mening nog voldoende antwoord op de huidige problemen. De meldingen die bij de politie binnen komen worden opgelost in onderling overleg, en soms met hulp van de woningcorporatie, de politie, of de gemeente. In het gemeentelijke integrale veiligheidsplan is vastgelegd dat er intensieve aandacht is voor dit soort probleemsituaties die niet alleen lokaal maar ook in regionaal verband en zelfs landelijke aandacht krijgen.

Vraag 3.

Als probleemgezinnen overlast blijven veroorzaken naar andere burgers toe, en boven de wet blijven staan, is het dan mogelijk om hen te korten op hun bijstandsuitkering want tenslotte is een bijstandsuitkering gemeenschapsgeld terwijl deze gezinnen de gemeenschap ondermijnen?

Antwoord.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat ouders moeten vrezen voor een korting op zijn of haar uitkering als stelselmatig niet wordt meegewerkt aan het oplossen van het gedrag van de kinderen.

Vraag 4.

Wil de burgemeester of wijkwethouder deze wijkbewoners (namen zijn bij ons bekend) van de Schelfhorst bezoeken zodat deze met hun eigen woorden kunnen vertellen wat voor ellende zij nu al drie jaar moeten doorstaan?

Antwoord.

Wij willen benadrukken dat zorginstellingen, gemeente en de politie er bovenop zitten om de problemen op te lossen. Wij kennen alle ins en outs van dit dossier. Om privacy redenen is het niet mogelijk om hierover verder op in te gaan.

Vraag 5.

En wanneer gaat het college deze problemen (die zich ook in andere wijk voordoen) nu echt eens serieus aanpakken want goedwillende mensen mogen niet het slachtoffer worden van deze probleemgezinnen?

Antwoord.

Als wij tijdig op de hoogte zijn van probleemsituaties zoals buurtconflicten, kunnen wij middelen als bijv. mediation inzetten. Dat gebeurt in de praktijk ook. Wij nemen dit soort problemen zeer serieus. Een van de gemeentelijke speerpunten is het creëren van een veilig woon- en leefklimaat in de wijk, de buurt en de straat. Echter, zoals reeds opgemerkt, de verantwoordelijkheid voor een goed woon- en leefklimaat, begint bij de bewoner zelf.

Vraag 6.

De gemeente zou op eerdere vragen van de Partij Vrij Almelo het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers zouden daarbij helpen. Komt deze buurtbemiddeling die ook is opgenomen in het Raadsprogramma nu eindelijk van de grond?

Antwoord.

Een pilot is gestart in de wijk Ossenkoppelerhoek. Buurtbemiddeling, in welke vorm dan ook, is een werkwijze die z.s.m. ook stedelijk wordt ingevoerd.

 

Wij hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                    de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter