Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2016

 

27-12-2016

TOEZICHTVORM PROGRAMMABEGROTING 2017

Stadhuis Almelo

 

Reactie Partij Vrij Almelo op (Zie onderaan) brief Provinciale Staten van Overijssel

 

Helaas moeten wij, Partij Vrij Almelo, net zoals onze provinciale toezichthouders, nog steeds constateren dat het eigen vermogen van de gemeente Almelo nog altijd zeer ernstig negatief is en Almelo zich dan ook voorlopig geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven.

Zo is de grondpositie, ondanks de fors aantrekkende huizenmarkt in de rest van Nederland, nog altijd zeer negatief en is men ooit veel te naïef geweest over de wens dat er wel nieuwe bewoners uit de Randstad konden worden aangetrokken. In de praktijk bleek dit een ernstige misvatting. Daarbij komt dat er regionaal in Twente al geruime tijd sprake is van grote overcapaciteit qua woon- en werklocaties. Het ziet er dus niet naar uit dat een en ander op korte termijn zal verbeteren.

Ook de bouw van het nieuwe gemeentehuis, kosten 58 miljoen, was naar onze mening niet nodig geweest, mede omdat het pand veel te groot is gebleken, nu al voor een derde leeg staat en vanwege de door de accountant geadviseerde ambtelijke krimp wellicht binnenkort voor twee derde leeg staat. Het nieuwe gemeentehuis is dan ook feitelijk op termijn tweederde te groot, dus te duur uitgevallen. Een overschrijding van 40 miljoen wat mede de oorzaak is van dit, voorlopig structurele preventieve toezicht.

Daar komt bij dat door dalende rijksmiddelen veel gemeenten in de toekomst voor forse opgaven staan, waardoor de leefbaarheid van onze 75.000 inwoners extra ernstig in het gedrang komt. De provincie probeert nu wel de put te dempen, doch het kalf en dan bedoelen we Almelo, is naar onze mening al enige tijd geleden verdronken, zo luidt een oud spreekwoord. Toch willen wij Almelo niet van alle bestuurlijke rampspoed de schuld geven. Ook de provincie Overijssel is naar onze mening te laks geweest in haar taak als toezichthouder en had er naar onze mening veel eerder actief van bovenaf ingegrepen moeten worden.

De provincie krijgt immers elk jaar de jaarlijkse begroting ter goedkeuring voorgelegd en elk jaar is deze, kritiekloos, goedgekeurd, terwijl toch duidelijk was dat de gemeente ernstig onvermogend was, dus van hoger hand bestuurlijk bijgestuurd had moeten worden. Dat is helaas niet gebeurd en dat, met alle respect voor de zittende Statenfracties, is dat de provincie als toezichthouder verwijtbaar. Zij had veel eerder kunnen en moeten ingrijpen. Nu zitten de 75.000 inwoners van Almelo met de gebakken peren en moeten zij genoegen nemen met jarenlange versoberingen van elementaire voorzieningen en wellicht ook pijnlijke lastenverzwaringen.

Het verwondert ons dan ook niet dat er vanuit de bewoners weinig tot geen belangstelling is voor het bezoeken van politieke markten en het bijwonen van raadsvergaderingen.

Zo blijkt uit een vergelijkingsonderzoek van waarstaatjegemeente.nl uit 2015 dat nog maar 12% van de Almeloërs nog vertrouwen hebben in het gemeentebestuur, terwijl dat landelijk aanzienlijk hoger ligt met 28%.

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Overijsselse gemeenten staan er financieel goed voor .

 

Aan de raad van de gemeente Almelo.

Onderwerp: Toezichtvorm programmabegroting 2017 Datum 20 .12.201.

Elk jaar ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de toezichtvorm met betrekking tot de Begroting van uw gemeente. Met deze brief informeren wij u over de toezichtvorm op uw Begroting voor het jaar 2017 en de daaraan verbonden gevolgen. Ten slotte vestigen wij uw aandacht op punten die relevant zijn voor uw financiële positie en op de wijze waarop de provincie Overijssel haar toezichtrol vervult.

Toezichtsvorm: preventief.

Wij hebben geconstateerd dat u een Begroting 2017 heeft vastgesteld die structureel in evenwicht is en waarbij in de meerjarenraming voldoende wordt aangetoond dat dit evenwicht behouden blijft. Daarbij schetst u tevens een beeld waarin het eigen vermogen voorspoedig herstelt. Wij constateren echter eveneens dat u nog staat voor een forse ombuigingsopgaaf (structureel ca. € 10 mln.) die cruciaal is voor een verder herstel van uw eigen vermogen. Op onderdelen kan een concrete invulling van deze opgaaf nog wel eens op problemen stuiten. De besluitvorming rond de concrete invulling van de taakstelling op het parkeerbeleid leert dat dit niet altijd een gelopen koers hoeft te zijn.

Daarnaast constateren wij dat uw eigen vermogen nog negatief is en u (dus) niet over enig weerstandsvermogen beschikt om diverse risico’s het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte zijn wij van mening dat uw (resterende) grondpositie nog steeds een latent risico vormt voor het herstel van uw vermogenspositie. Mede in relatie tot de gesignaleerde overcapaciteit in het regionale aanbod van woon- en werklocaties. Deze constateringen leiden in ons oordeel nog tot te forse risico’s op mogelijke verstoringen van het realistisch herstel van uw begrotingspositie en uw eigen vermogen. In de begroting 2017 en volgende ontbreekt derhalve het wettelijk vereist structureel en reëel begrotingsevenwicht, waardoor handhaving van het preventief toezicht onvermijdelijk is.

Hoorzitting vertegenwoordiging gemeenteraad.

Van uw griffier hebben wij vernomen dat u geen gebruik wenste te maken van de geboden mogelijkheid om te worden gehoord. Wel hebben wij begrepen dat u in aanloop naar de perspectiefnota 2017 en de begroting 2018 met ons (c.q. de portefeuillehouder Financieel Toezicht) in gesprek wilt omtrent de gesignaleerde ontwikkelingen. Te zijner tijd zien wij uw uitnodiging daartoe graag tegemoet

Gevolgen toezichtsvorm.

Het besluit tot preventief toezicht heeft juridische gevolgen voor uw gemeente. Het betekent dat de Begroting 2017 en de begrotingswijzigingen die daarop betrekking hebben, onze Toezichtsvorm begroting 2017 Datum 20 .12.2016 goedkeuring behoeven. Wettelijke basis hiervoor vormt het bepaalde in artikel 203 van de Gemeentewet. De begrotingswijzigingen dienen (met bijbehorend raadsvoorstel en -besluit) binnen twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan ons te worden gestuurd. Echter, u maakt in de begroting voldoende aannemelijk dat onderliggende maatregelen leiden tot een versnelling van de hersteltijd van het eigen vermogen ten opzichte van het vastgestelde herstelplan zoals dat reeds in uw begroting 2016 was verwerkt. Ook is naar onze mening de goede balans tot de voorgenomen investeringen zoals die vorig jaar is ingezet niet aangetast.

Daarom hebben wij besloten deze begroting direct goed te keuren. Gelet op de omvang van de problematiek en de risico’s waar gemeenten in z’n algemeenheid (en de gemeente Almelo in het bijzonder) voor staan, blijft de preventieve status vooralsnog gehandhaafd. Directe goedkeuring heeft tot gevolg dat de vastgestelde Begroting 2017 conform kan worden uitgevoerd. Toekomstige raadsbesluiten/begrotingswijzigingen behoeven niet onze voorafgaande goedkeuring tenzij deze leiden tot een lastenuitzetting welke niet in de Begroting 2017 was voorzien. Vervolgens wordt u verplicht: incidentele baten aan te wenden voor een verdere verkorting van de hersteltermijn van het eigen vermogen en niet eerder uitvoering te geven aan de investeringsagenda dan nadat de structurele (dekkings-)middelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Wij zullen de ontwikkelingen ten aanzien van uw begrotingspositie en met name het herstel van uw eigen vermogen blijven volgen op de wijze zoals u dat van ons het afgelopen jaar gewend was.

Algemene aandachtspunten voor uw begrotingspositie.

In 2016 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die een belangrijke invloed kunnen hebben op de begrotingsposities van gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben wij dan ook betrokken bij de uitvoering van onze toezichtrol. De ontwikkelingen waarop wij doelen zijn: Sociaal Domein Veel gemeente hebben de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein budgettair neutraal geraamd. Door dalende rijksmiddelen houdt dit in dat gemeenten in de toekomst nog voor forse opgaven staan. We zien dat veel gemeenten door transformatie van taken de lasten naar beneden bijsturen in verband met budgettair neutrale ramingen. De komende jaren zal blijken in hoeverre gemeenten in staat zijn om de lasten voldoende bij te sturen.

Grondexploitaties.

Ondanks de aantrekkende economie kunnen de grondexploitaties in een aantal gevallen nog tot problemen leiden. De gemeentelijke grondexploitaties blijven daarmee een punt van zorg. Wijziging regelgeving BBV/VPB In het voorjaar 2016 is het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) aangepast. Op advies van de commissie Depla is de inrichting van de begroting opnieuw vorm gegeven. Uitgangspunt daarbij was om de transparantie en de uniformiteit te versterken. Met name regelgeving rond grondexploitatie en rente kunnen effect hebben op de financiële positie van gemeenten.

Toezichtsvorm begroting 2017.

Specifiek aandachtspunt voor uw gemeente Ondanks uw inspanningen blijft uw grondpositie een latent risico voor uw begrotingspositie. Dit wordt nog eens versterkt door de gesignaleerde overcapaciteit in het regionale aanbod van woon- en werklocaties. Toezichtsrol provincie De door u vastgestelde Begroting 2017 (met bijbehorende meerjarenraming) en de daarop betrekking hebbende besluitvorming is beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk Toezichtkader “Kwestie van evenwicht!”. Daarbij is eveneens de Begrotingsbrief 2017 d.d. 15 maart 2016, kenmerk 2016/0047755, betrokken.

De provincie Overijssel vult haar toezichtrol op een proportionele wijze in. Indien mogelijk blijven we op afstand maar zo nodig komen we dichterbij, conform de principes van het Interbestuurlijk Toezicht. Uitgangspunt daarbij is dat we ons baseren op openbare, door de gemeenteraad vastgestelde stukken. Dat kan alleen wanneer de informatiewaarde van deze stukken adequaat is. Dat is noodzakelijk om zowel het horizontale toezicht (door uw raad) als het verticale toezicht (door ons) optimaal te kunnen vervullen. De door u vastgestelde Jaarrekening 2015, evenals de bevindingen van de accountant, hebben wij betrokken bij ons toezicht.

Ten slotte.

In het voorjaar van 2017 ontvangt u zoals gebruikelijk de Begrotingsbrief met daarin het proces en de toetsingspunten voor de begroting 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft een afschrift van deze brief ontvangen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzending van deze brief bezwaar in te dienen tegen dit besluit. Voor de behandeling hiervan is geen griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de medewerker van de provincie die in dit besluit is vermeld.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, secretaris,

 

 

22-12-2016

BEANTWOORDING VRAGEN PVA AAN COLLEGE B&W OVER NIET-NATUURLIJK OVERLIJDEN

 

Geachte heer De Olde,

Op 11 november 2016 heeft u vragen gesteld over niet-natuurlijk overlijden. U vraagt onder andere of er sprake is van een toenemend aantal gevallen van euthanasie en of er sprake is van een toenemend aantal zelfmoorden in Almelo in relatie tot de economische crisis. Deze vragen zijn door ons helaas niet te beantwoorden omdat deze gegevens niet op gemeenteniveau worden geregistreerd.

Uw vraag over het aantal pogingen tot zelfdoding kan eveneens niet beantwoord worden. Deze cijfers zijn in het geheel niet bekend. Euthanasie In het algemeen is er in Nederland sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie. Dit geldt ook voor het aantal meldingen bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Regio 2) waar Almelo onder valt. Het werkgebied van deze toetsingscommissie is zo groot (provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland) dat geen conclusie valt te trekken over specifieke gemeenten.

Zelfdodingen In 2015 was landelijk gezien het aantal zelfdodingen het grootst. Het aantal zelfdodingen in Twente (niveau waarop het aantal zelfdodingen wordt geregistreerd) was echter lager dan in 2014. Een vermeende stijging van het aantal zelfdodingen in Twente is dan ook niet waarneembaar. Een causaal verband tussen het aantal zelfdodingen en de economische crisis kan dan ook niet worden aangetoond.

Op uw vraag of wij de geluiden kennen uit de jeugdhulpverlening dat het aantal (pogingen tot) zelfdodingen aan het toenemen is, moeten wij ontkennend antwoorden. Signalen vanuit de jeugdhulpverlening dat zelfdodingen en pogingen daartoe toenemen zijn ons niet bekend. Deze geluiden worden ook niet gestaafd met de landelijke gegevens die bekend zijn over het aantal jeugdigen dat overlijdt door zelfdoding.

Ook hier ontbreken specifieke gegevens over de gemeente Almelo. Lijkschouwingen Uw vragen over het aantal zelfdodingen en gevallen van euthanasie zijn, zoals u heeft aangegeven in de inleiding tot uw vragen, ingegeven doordat er sprake is van een toename van de kosten van lijkschouwingen. De toename van de kosten is te verklaren uit een toename van het aantal lijkschouwingen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het aantal lijkschouwingen toeneemt. Deze redenen zijn bij ons niet bekend. Hoewel de gemeentelijk lijkschouwer de doodsoorzaak verplicht moet melden aan het CBS; mag dit, in verband met het waarborgen van de privacy, niet worden gemeld aan de gemeente. Wij hebben geen invloed op het aantal lijkschouwingen. Bij een (vermoeden van een) niet-natuurlijk overlijden is het op grond van de wet verplicht een gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Deze kosten zijn dan ook niet te beïnvloeden.

Het antwoord op uw vraag hoe wij invulling geven aan preventie en nazorg van mensen die in de knel zitten, is dat, daar waar we kunnen, we investeren in voorzieningen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van onze inwoners die in de knel zitten of in de knel dreigen te komen. Aan inwoners met beperkingen of sociale problemen wordt op diverse levensterreinen individuele ondersteuning geboden om te voorkomen dat men in de problemen komt. We doen dat op basis van het beleidsplan “Samen mee(r) doen”.

In dit beleidsplan is het 5xZo principe verwoord, waarbij we ondersteuning bieden zo dichtbij, zo snel, zo kort, zo licht en zo zorgvuldig mogelijk. Door deze uitgangspunten te hanteren, kunnen we onze inwoners die in de knel zitten of in de knel dreigen te komen, passende en toereikende ondersteuning bieden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

 

 

16-12-2016

BEGIN IS ER: BURGEMEESTER, (EN NU OOK) WETHOUDER EN AMBTENAAR LEGGEN OOR TE LUISTEREN

Gemeentehuis Almelo

 

Wat je wilt, als partij, als fractie en als raadslid is om handen en voeten te geven aan het programma waar je de verkiezingen mee bent ingegaan. Vooral de ambitie om meer naar de mensen te luisteren, de mensen meer te betrekken en vragen hun mening te geven. 

De mensen zijn ontevreden, soms ongelukkig en zelfs verongelijkt. Keuzes maken valt niet mee. En je moet op een gegeven moment over tot de orde van de dag. Je gaat steeds meer ervaren dat de afstand tussen jouw intenties en de uitkomst altijd groter is dan je zou wensen. 

Eenvoudige inspraakavonden werken niet meer, motiemarkten worden niet of weinig bezocht. Een werkgroep burgerparticipatie zorgt dat burgerparticipatie er niet groter door word. Burgers nemen geen genoegen met alleen uitleg maar bepalen liever zelf wat er gebeurt. Het laten meedenken door burgers is dus niet zo gemakkelijk als het lijkt. De gemeente probeerd allerlei nieuwe methoden uit, maar succesvol is het niet altijd. 

De echte bereidheid van de gemeente om naar tegenstanders te luisteren is er vaak niet. Bestuurders moeten hun mentaliteit wijzigen maar dat is lastig, ze zijn nog steeds gewend aan hun oude manieren.’  

Bij het aantreden van de  kersverse burgemeester Arjen Gerritsen lijkt daar nu verandering in te zijn gekomen: Ik ben burgemeester geworden om bij en tussen de mensen te staan. Ik wil de inwoners van mijn gemeente beter leren kennen. Dat zegt natuurlijk veel over deze burgemeester, die zich nu al geliefd heeft gemaakt bij een aantal inwoners van zijn stad.

Daadkracht, vernieuwend, luisteren naar de bewoners. Begint het nu eindelijk eens door te sijpelen?

Harry de Olde

 

07-12-2016

PVA STEMT WEER TEGEN PARKEERBELEID ALMELO

De Partij Vrij Almelo stemde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering als enige fractie tegen uitvoeringsplan parkeerbeleid.

 

Iedereen weet dat het niet goed gaat met de binnenstad van Almelo. Wij krijgen vaak te horen dat het parkeergeld daar schuldig aan is, omdat consumenten naar wijkcentra gaan waar ze wel gratis kunnen parkeren. De parkeerinkomsten zijn dan ook al lang niet meer kostendekkend. Daarnaast nemen de kosten steeds verder toe vanwege bijvoorbeeld het onderhoud van parkeermeters. Als er geen automaten gekocht worden en er geen controle nodig is, scheelt dat de gemeente veel geld. De winkeliers dringen al jaren aan op afschaffing.

Wil de gemeente haar ondernemers lucht geven, leegstand tegengaan en het voorbestaan van de stad Almelo als winkelgebied redden, dan zal de gemeente het parkeergeld zo snel mogelijk moeten afschaffen. Door het parkeergeld af te schaffen geven wij de winkeliers lucht en perspectief, gaan wij leegstand tegen, houdt men winkelend publiek uit Almelo in Almelo en trekt men wellicht mensen uit omringende dorpen en gemeenten aan.

Het moet laten zien dat de gemeente blij is dat de mensen komen. Het parkeerbeleid is namelijk het visitekaartje van de stad.

 

1

32 voor, 1 tegen

 

PVA onderzoekt gratis parkeren binnenstad Almelo | Partij Vrij Almelo

Als parkeren in Almelo gratis zou zijn | Partij Vrij Almelo

 

 

06-12-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W ALMELO

Paaltjes in de Grotestraat Zuid

 

Geacht college:

De Grotestraat Zuid gaat van 7 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens dicht wegens sluiproute auto’s want in de nachtelijke uren wordt de Grotestraat Zuid vaak als racebaan gebruikt. Er zijn meerdere keren auto’s tegen een winkelpui aangereden waardoor schade is ontstaan.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Om overlast in de Grotestraat Zuid te voorkomen zijn in de Schuttenstraat parkeerplaatsen voor taxi’s, scooters en fietsen gerealiseerd. Ondanks een parkeerverbod in de Grotestraat Zuid wordt er van deze parkeerplaatsen weinig of geen gebruik gemaakt. Waarom wordt er niet handhavend opgetreden?

 

Vraag 2. 

Is het u bekend dat er op het Amaliaplein vrijdag- en zaterdagnacht niet meer wordt gecontroleerd ondanks dat dit wel met de politie is afgesproken?

 

Vraag 3.

Is het college op de hoogte van geregeld voorkomende miscommunicatie tussen de hulpdiensten, de overheid en de burger?

 

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat deze miscommunicatie er tevens voor gezorgd heeft dat paaltjes die geplaatst waren in de Grotestraat Zuid waarschijnlijk nu verzet gaan worden naar de Hofkampstraat?

 

Vraag 5.

Bent u ervan op de hoogte dat de bewoners van de Grotestraat Zuid dit onjuist vinden en graag willen dat de paaltjes blijven staan?

 

Vraag 6. 

Waarom is er niet met de bewoners overlegd om te zoeken naar een oplossing voordat er plannen worden gemaakt?

 

 Graag zouden wij deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien.

 

Namens de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

01-12-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W OVER NIET BEANTWOORDE BRIEF DIERENAMBULANCE TWENTE WEST

Dierenambulance Twente West

 

Geacht college,

Ons democratische systeem, gebaseerd op vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging, wankelt juist door het steeds verder wegzakken van dat vertrouwen. Waarom gemeenten niet luisteren duidt Jaques Wallage als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur de situatie kernachtig:

“Het systeem is doodziek, maar de hoofdrolspelers voelen zich kiplekker”.

 

Uit brieven van bewoners (die wij overigens wel beantwoorden) blijkt dat de gemeente Almelo niet of heel laat reageert. Dit strookt niet met uitingen die het college geregeld doet, de communicatie met onze inwoners de hoogste prioriteit geven.

Onlangs kregen wij weer een brief in handen die niet werd beantwoord door het college. In onze fractie leeft al langer de vraag hoe het college nou precies omgaat met ingekomen brieven.

 

De inhoud van de brief is het volgende:

Zoals inmiddels bekend is de Dierenambulance Twente West een reactie op het slechte functioneren van de Dierenambulance Almelo, welke onder de betaalde vleugels van de Dierenbescherming opereert.

Dit slechte functioneren betreft:

 1. de gebrekkige ondersteuning van Politie en Brandweer (de ambulance is slecht of niet bereikbaar). Klachten van meldpunt 144.
 1. het uitrijden en de respons op meldingen wordt bepaald door het economische belang (wat levert het op).
 1. de wijze waarop de Dierenbescherming onderscheid maakt tussen betaalde krachten en onbetaalde vrijwilligers, waarbij de laatste groep onverantwoord wordt ingezet (gebrekkige kleding, bovenmatige werkdruk).

 

Zoals u uit de brieven kunt opmaken willen wij alleen een simpele vergoeding voor uitrijkosten die  Dierenambulance Twente West maken voor het uitrijden op verzoek van Politie, Brandweer en het Dierenasiel Noordbroek.

Indien de Gemeente wenst vast te houden aan de bestaande situatie waarbij de Dierenbescherming een vergoeding krijgt voor de dienstverlening van hun dierenambulance en hun dierenasiel Noordbroek is uiteraard de vraag waar deze vergoeding door de Dierenbescherming wordt besteed, immers de slechte toestanden bij beide diensten zijn u bekend (o.a. huisvesting, betaald personeel, het functioneren).

Voorts mag duidelijk zijn dat de Dierenambulance Twente West naast de essentiële 1e lijns hulp ook pro-actief een ondersteunende bijdrage levert aan de sociale aspecten die verbonden zijn aan het dierenwelzijn en het welzijn van de mens in de Gemeente Almelo. De educatieve informatie op evenementen en op scholen, de Dierenzorgpassen voor senioren en de Dierenvoedselbank zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Onze Stichting heeft een sterke lokale betrokkenheid, de Dierenbescherming duidelijk niet.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.

Waarom zijn de brieven (2) van de Stichting Dierenambulance en Taxi Twente West nog niet beantwoord door het college van B&W?

Vraag 2.

Tijdens de informatiemarkt op 1 oktober voor ouderen ontving wethouder Irene ten Seldam (wethouder dierenwelzijn) een copy van de 1e verstuurde brief met de vraag daar nog eens naar te kijken. Waarom is daar wederom niet op gereageerd?

Vraag 3.

Is de Gemeente bereid deze Stichting (evenals de huidige vergoeding aan de Dierenbescherming) de beperkte ritkosten voor oproepen via Politie, Brandweer en Dierenasiel Noordbroek te vergoeden?

Vraag 4.

Indien de beantwoording achterwege blijft wat betekent dit voor de aanbestedingsprocedure en het verzoek van de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West ( Dierenambulance Twente West)?

Vraag 5.

Wat is uw eerste indruk die de situaties in bestaande diensten die gelieerd zijn aan de Dierenbescherming in bovenstaande tekst weergeeft?

Vraag 6.

Bent u bereid om een extra impuls te geven aan verbetering van de dierenwelzijnssituatie in Almelo?

 

Graag hebben wij spoedig antwoord op de gestelde vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij Vrij Almelo

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

24-11-2016

MEEDOEN, MEEBESLISSEN, MEEVERANDEREN ????????

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

Titel Motie: Meedoen, meebeslissen, meeveranderen

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op dinsdag 11 oktober 2016

Constaterende dat:

 • De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie van die overheid.

-Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

 

Overwegende dat:

 • In het raadsprogramma staat: “De rolkeuze is overheidsparticipatie en dat vraagt om luisterend en dienend publiek leiderschap”.

 

.  Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak bevorderen.

 

Is van mening dat:

 • De communicatie tussen de gemeente en de burger nog steeds te kort schiet.
 • Het vertrouwen van de burger in de gemeentebestuur hierdoor ernstig is geschaad.
 • De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.
 • De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

 

Draagt het college op:

 • Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing- of verandering voor alle betrokken en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij invloed kan uitoefenen op besluit.
 • En gaat over tot de orde van de dag.

 

‘Communicatiebeleid van de Overheid’, op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ overheidscommunicatie/communicatiebeleid-van-de-overheid

 

De Motie is verworpen met 8 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Voor de Motie stemden PVA, LAS, GroenLinks en Leefbaar Almelo

 

 

23-11-2016

MONDELINGE VRAGEN “VRAGENHALFUURTJE” PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W OP 22 NOVEMBER 2016

Verantwoordelijke wethouder: Irene ten Seldam (CDA)

 

Geacht college,

Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken. Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink aangekocht van de gemeente.

Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik.

Dit is op 5 april 2011 door de Gemeenteraad bij een stemming vastgelegd.

Intussen zijn er meerdere gesprekken geweest met omwonenden die zienswijzen hebben ingediend. Zij kregen als reactie van de wethouder dat de procedure via wettelijke bevoegdheden is uitgevoerd.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Bent u er van op de hoogte dat uit een gesprek met een ambtenaar van de gemeente Almelo zal blijken dat de aangekochte bestemming groen uiteindelijk toch agrarische grond blijkt te zijn?

 

Bent u er van op de hoogte dat op deze agrarische grond nooit een wijziging is geweest naar bouwgrond?

 

Zo ja, betekend dit dan dat Zwierink grond heeft aangekocht waar geen bouw bestemming op zit?

 

Zo ja, waarom is er dan geen actie ondernomen om de raad in te lichten wat hier aan de hand is?

 

Reactie:

De aangekochte bestemming groen blijkt inderdaad agrarische grond te zijn volgens de wethouder. Zij verwijst ons naar een verzonden Raadsbrief gepubliceerd in februari 2016.

In deze Raadsbrief wordt vermeld dat van bestemming agrarisch kan worden afgeweken door één van de afwijkingsmogelijkheden uit de Wabo toe te passen.

De raad als politiek orgaan beslist altijd door stemming. Welke argumenten daaraan ten grondslag liggen, is niet altijd even eenduidig. De verschillende raadsleden en fracties kunnen verschillende motieven hebben om voor of tegen een besluit te stemmen.

Dat is voor het uiteindelijke besluit niet doorslaggevend: de stemming bepaalt of de raad een voorstel aanneemt of niet. Deze gang van zaken is echter niet zonder meer in overeenstemming met de eisen die de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht stellen. (Wro)

Daarbij wijzen wij erop dat de omwonenden gezien het aantal zienswijzen die zijn ingediend weinig inspraak hebben gehad in de uiteindelijke besluitvorming van het college.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

 

23-11-2016

MONDELINGE VRAGEN “VRAGENHALFUURTJE” PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W OP 22 NOVEMBER 2016


Verantwoordelijke wethouder: Christien van Wijk (onafhankelijk)

 

Geacht college,

Op 4 oktober 2016 heeft het college een brief ontvangen van Jantje Beton. Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland.

 Jantje Beton ondersteunt kinderen om hun buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

 

 De PVA heeft de volgende vragen:

 

Hebt u kennis genomen van de inhoud van deze brief?

 

Bent u het met ons eens dat zorgen van bewoners die in deze brief worden geuit serieus moeten worden genomen?

 

Bent u bereid om samen met de bewoners naar een passende oplossing te zoeken?

 

Hebt u intussen al op de brief van Jantje Beton gereageerd? Zo ja, wanneer?

 

 

Reactie:

Mevrouw van Wijk heeft kennis genomen van de brief en heeft ons verzekerd dat ze niet weg loopt voor haar verantwoordelijkheid.

Als wethouder vindt Christine van Wijk beweging en dus ook buiten spelen erg belangrijk voor jonge kinderen. De wethouder wil daarom heel graag met de bewoners in gesprek en vraagt de PVA daar een bemiddelde rol in te spelen.

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

brief-jantje-beton-aan-college-bw-2

 

 

14-11-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN HET COLLEGE VAN B&W OVER NIET-NATUURLIJK OVERLIJDEN

Geacht college,

Nederland is één van de gelukkigste landen van de wereld, zegt men. Toch stijgt het aantal zelfdodingen in Nederland. In 2015 pleegden 1871 mensen zelfmoord. Op dit moment zijn het er minimaal vijf per dag, voornamelijk twintigers en zestigplussers.

Hoe reageer je op mensen met een ernstige depressie? Of op mensen die grote tegenslagen ervaren? Spreek je zo’n vriend of familielid aan? En wat zeg je dan?

Lang werd gedacht: aan zelfmoord besteed je in het openbaar geen aandacht. Dat brengt mensen op het idee. Maar volgens deskundigen helpt het stellen van nuchtere en betrokken vragen om mensen van hun zelfmoordgedachten af te brengen.

Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover niets in de begroting toegelicht en ook op onze mondelinge vragen kon men geen antwoord geven. Vandaar deze (schriftelijke) vragen.

 

Vraag 1. 

Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden in Almelo?

 

Vraag 2.

Ziet u een verband tussen het aantal zelfdodingen en de economische crisis waarin veel Almeloërs verkeren? (Schulden, betalingsachterstanden, faillissementen, het kwijtraken van je huis, je inkomen).

 

Vraag 3.

Zijn er Almelose cijfers bekend van de incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van zelfmoord en zelfmoordpogingen? Zo ja, wil het college de betreffende cijfers geven?

 

Vraag 4.

Is het college op de hoogte van de geluiden uit de jeugdhulpverlening dat zelfdoding, poging daartoe aan het toenemen is? Wat doet het college om de problemen rond zelfdoding tegen te gaan?

 

Vraag 5.

In hoeverre wordt er in Almelo invulling gegeven aan de preventie en nazorg voor groepen mensen in de knel? Welke organisaties houden zich met de geschetste problemen bezig en hoe bereiken deze organisaties deze mensen?

 

De PVA zou bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

 

Hoogachtend,

Namens de PVA

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

02-11-2016

MOTIE: MEEDOEN, MEEBESLISSEN, MEEVERANDEREN

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

 

Titel Motie: Meedoen, meebeslissen, meeveranderen

________________________________________________________________________            

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op dinsdag 11 oktober 2016

 

Constaterende dat:

.  De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie van die overheid.

.  Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

 

Overwegende dat:

.  In het raadsprogramma staat: “De rolkeuze is overheidsparticipatie en dat vraagt om luisterend en dienend publiek leiderschap”.

.  Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak bevorderen.

 

Is van mening dat:

.  De communicatie tussen de gemeente en de burger nog steeds te kort schiet.

.  Het vertrouwen van de burger in de gemeentebestuur hierdoor ernstig is geschaad.

.  De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.

.  De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

 

Draagt het college op:

.  Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing- of verandering voor alle betrokken en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij invloed kan uitoefenen op besluit.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

‘Communicatiebeleid van de Overheid’, op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ overheidscommunicatie/communicatiebeleid-van-de-overheid

 

 

02-11-2016

MOTIE: ZONNEPANELEN VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

 

Titel Motie: Zonnepanelen voor iedereen bereikbaar

 

De gemeenteraad bijeen op donderdag 3 november ter bespreking van de begroting 2017

 

Constaterende dat:

.  Duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is voor de gemeente Almelo;

.  De landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen vanaf 2017 weer ingevoerd wordt;

 

Overwegende dat:

.  Ondanks een aantrekkende economie de woonkosten en kosten voor energie zwaar drukken op het budget van veel van onze inwoners;

.  Veel bewoners in Almelo best zonnepanelen op hun daken willen hebben, maar voor veel mensen de kosten voor aanschaf te hoog zijn;

.  Niet iedere Almeloër mag beslissen over het dak van het huis waar ze wonen;

.  VvE’s en woningcorporaties mogelijk een positieve rol kunnen spelen bij het ondersteunen van Almeloërs in hun aankoop en installatie van zonnepanelen.

 

Van mening dat:

.  Het wenselijk is dat energielasten voor huurders en woningbezitters dalen en geïnvesteerd wordt in duurzame energie;

.  Aanschaf van zonnepanelen voor alle Almeloërs mogelijk moet kunnen zijn;

 

Draagt het college op:

.  Samen met woningcorporaties en VvE’s in de stad te onderzoeken hoe groot de belangstelling onder Almeloërs is voor aanschaf van zonnepanelen en Almeloërs te informeren over inkoopvoordelen en toegankelijkheid;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Uitslag:

Motie werd verworpen met 9 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Voor stemden: PVA, LAS, GroenLinks en Almelo Centraal

 

 

02-11-2016

MOTIE: OPENBARE TOILETTEN

 

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

 

Titel Motie: openbare toiletten

 

De gemeenteraad van Almelo bijeen op donderdag 3 november ter bespreking van de begroting 2017

 

Constaterende dat;

.  De Almelose ambitie is om meer bezoekers naar de stad te trekken;

.  Er in het centrum geen toegankelijke en herkenbare openbare toiletten zijn.

 

Overwegende dat:

.  We als stad Almelo een gastvrije stad willen zijn;

.  Er een groeiende groep mensen aan aandrangincontinentie lijdt en dikwijls twintig tot dertig keer per dag naar het toilet moet. Dit kan leiden tot isolement bij deze groep mensen;

.  Er een constructie bestaat waarbij een bedrijf gratis een openbaar toilet plaatst in ruil voor reclame op de zijkanten van deze voorziening.

 

Is van mening dat:

.  Openbare toiletten behoren tot de basisvoorzieningen in een stad;

.  Een aantrekkelijke/gastvrije stad deze toiletvoorzieningen biedt voor bezoekers en inwoners.

 

Verzoekt het college om:

.  Het komende jaar onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van één of meerdere openbare toiletten in het stadscentrum waarbij gebruik wordt gemaakt van bovengenoemde constructie,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Noot: Diverse Nederlandse steden ( onder meer Utrecht, Venlo, Amsterdam, Amersfoort en Breda) hebben één of meerdere zogeheten “sanisettes” van de firma /JC Decaux. In ruil voor de reclameruimte aan de buitenkant van de wc-hokken plaatst het bedrijf een aantal afsluitbare openbare toiletten – dus ook voor vrouwen geschikt.

Je wilt niet dat mensen op straat plassen, dan moet je zorgen dat ze ergens terechtkunnen en dat niet afschuiven op de hereca. Bovendien stapt niet iedereen zomaar een café in om naar het toilet te gaan. Het is een basisbehoefte en heeft ook met je gastvrije stad te maken.

 

Uitslag:

Motie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Tegen stemden: Voltallige fractie VVD.

 

 

15-10-2016

RAADSVERGADERING DINSDAG 11 OKTOBER 2016 BETREFT VERGUNNING VOOR HET REALISEREN ZWAAIKOM TWENTEKANAAL

?

Hans van der Burg (PVA wet- en regelgeving)

 

College vraagt aan de gemeenteraad om een verklaring af te geven van geen bedenkingen.

 

Bijna iedereen heeft wel eens een vleermuis voorbij zien scheren in het donker. Toch is het een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland, en is er erg weinig bekend over de verspreiding van de dieren. Onderzoekers werken hard aan een inhaalslag, maar dringen er tegelijkertijd bij gemeentes op aan heel zuinig te zijn op de plekken waarvan wél bekend is dat er vleermuizen zitten. Want weinig mensen weten dat een kleine verstoring van het leefgebied al snel kan leiden tot een totale instorting van een Nederlandse populatie.

 

Op 15 februari 2016 kreeg de PVA een reactie op vragen die wij stelden aan de gemeente Almelo betreft het handhaven van de flora- en faunawet met het oog op de verstoring van vleermuizen in hun vliegroute. Vleermuizen zijn strikt beschermd conform Europese en Nederlandse natuurwet- en regelgeving. Dat maakt dat er een behoorlijk spanningsveld kan optreden tussen enerzijds de bescherming van vleermuizen en anderzijds de efficiënte uitvoering van ruimtelijke ingrepen.

We zullen in het kort deze reactie samenvatten: De gemeente heeft aangegeven dat ze opdracht heeft gegeven aan een ecologisch adviesbureau om te onderzoeken of de mitigerende maatregelen, nodig voor de aanleg van de laad- en loskade op het xl businesspark, effectief zijn. Uit het verslag van dit bureau blijkt dat de alternatieve vliegroute voor de vleermuizen goed functioneert.

In het wijzigingsgebied bevindt zich, langs het twentekanaal een doorgaande bomenrij. Deze bomenrij wordt door vleermuizen gebruikt als vliegroute. Zodoende is deze bomenrij van belangrijke ecologische waarde. Nu komt in dit gebied een zwaaikom, en dus vroegen wij ons af of daar rekening mee gehouden is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de vliegroute. Veel gemeentes realiseren zich niet dat een lokale verstoring in het leefgebied van een vleermuizenpopulatie grote gevolgen kan hebben voor regionale populaties, en uiteindelijk voor de gehele landelijke populatie.

De Dienst Regeling van het Ministerie van Landbouw Economie en Innovatie heeft ingestemd met mitigerende en compenserende maatregelen die moeten worden getroffen voordat er ontheffing kan worden verleend. Duurzame instandhouding van deze alternatieve vliegroute wordt geadviseerd door een nieuwe bomenrij aan te planten, parallel aan de al bestaande bomenrij. Op deze wijze zal er op zowel de korte als de lange termijn een nieuw foerageergebied ontstaan.

Uit het ecologisch onderzoek is een dik rapport is ontstaan waar de gemeente Almelo aan moet voldoen. Maar nu de realisatie van de zwaaikom alsnog roet in het eten dreigt te gooien moet er een nieuw rapport komen van de flora- en faunawet. De nieuwe zwaaikom doorsnijdt namelijk de vliegroute die de vleermuizen ’s avonds en ’s ochtends afleggen. De vleermuis trekt langs het voor hem bekende Twentekanaal en aangrenzende bomenrijen naar jachtgebieden en verblijfplaatsen. Opgeteld lijkt elke verandering in het landschap negatief te kunnen zijn voor vleermuizen en zou dus beoordeeld moeten worden. Niet voor niks kunnen sommige gemeentes, waaronder onze gemeente Almelo het woord vleermuis niet meer horen.

De wetgeving is streng, maar dat is niet zonder reden. Omdat we nog achterlopen qua kennis, weten we niet precies hoe ver we kunnen gaan met het opvoeren van de druk op de vleermuizen. Daarom moeten we behoudend omgaan met de plekken waarvan we weten dat ze er zitten of dat ze er gebruik van maken.

In Almelo zou dat eigenlijk geen probleem moeten zijn gezien de willekeur waarmee bestuurders en ambtenaren van Almelo de wet- en regelgeving toepassen.

U zult ongetwijfeld begrijpen dat wij tegen hebben gestemd…

 

 

07-10-2016

PROGRAMMABEGROTING ALMELO 2017

De Almeloër zit nu, en de komende 4 jaar met de gebakken peren. 4,2 miljoen bezuinigen dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren:

 

 1. Met de komst van de (voormalig) Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt gaat de gemeente Almelo proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen.

We gaan dit met vereende krachten doen, dus samen met de inwoners, alle maatschappelijke partners, de ondernemers en de winkeliers!

Vooralsnog laat de bestuursrapportage zien dat we op koers liggen. Er is nu  immers sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming.

Voor 2017 wil het College dan ook 4,2 miljoen bezuinigen. Dit dreigt echter ten koste te gaan van veel Almeloërs in een gemeente die al jaren sociaal opvallend uit balans is vergeleken met de 389 andere Nederlandse gemeenten.

De PVA zal dan ook een groot aantal zaken benoemen waar wij grote moeite mee hebben.

Zo zien wij dat de afvalstoffenheffing alsmede de rioolbelasting met 1,96% respectievelijk 7,1% stijgt. Men houdt er echter geen rekening mee dat dit soort heffingen feitelijk inwonertal gerelateerd dienen te zijn en dat een alleenstaande uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ dus natuurlijk veel minder verschuldigd is dan een groot kinderrijk gezin. Afgezien het feit dat een dergelijke verhoging ook nog boven-inflatoir is. Wij overwegen dan ook een motie hierover ter stemming te brengen!

Voorts lezen wij in Uw begrotingsvoorstel dat het College ook nog eens de OZB met 1% wil verhogen, terwijl de gemiddelde OZB-waarden hier in Almelo al beduidend lager zijn dan referentiegemeenten. Dit vinden wij ook een onjuiste ontwikkeling! Ook hierover willen wij een motie ter stemming brengen!

Het tarief voor de toeristen wil het College met 1,35 euro per nacht verhogen. Wij wijzen U erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie. Niet doen dus! Ook hierover overwegen wij een motie in te dienen !

Het College wil zich actief gaan inzetten voor de verkoop van vastgoed, grond en aandelen. Op zich zal het College best van goede wil zijn, maar de ervaringen van de afgelopen 20 jaar waren niet alleen bar slecht, maar deze handel is feitelijk helemaal geen overheidstaak, maar klussen voor ervaren vakdeskundigen uit de private sector.

Het is prima dat het College in 2017 een krimp van 69 ambtenaren voor staat, maar tegelijkertijd merken we op dat het splinternieuwe gemeentepaleis nòg veel leger raakt, dus voor veel minder miljoenen euro’s gebouwd had kunnen worden. Nu staat dit gemeentepaleis van 58 miljoen al voor een derde leeg en dat noemen we een ernstig gebrek aan visie en voorspellend vermogen waarvoor de Almelose burger uiteraard geen enkele blaam treft, lijkt ons.

De PVA zal zich dan ook zeer terughoudend opstellen ten aanzien van lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jarenlang ernstig wanbestuur.

 1. Het College wil nu, zoals U stelt: minder schrijven en meer gaan doen in 2017. De PVA is benieuwd !

Zoals wij al eerder zeiden en U constateert dat ook: Almelo is uit balans en U verwacht niet alleen een bestaand, maar ook een oplopend tekort tot 2020 in de uitgaven ingevolge de participatiewet en de wsw-middelen. Vanaf 2019 is er zelfs een oplopend financieel te kort op zorg en ondersteuning. Dus voorzitter: stop nou eens met die jaarlijkse overschrijdingen van het aantal statushouders, waarmee ook de VVD in 2014 nog campagne mee voerde!

Voorzitter, U wil weer een binnenstad met herwonnen identiteit. Prima! Maar hoe staat het met al die fraaie collegevoornemens vanwege onze aangenomen PVA-motie uit 2013 om nou eens te gaan onderhandelen met verhuurders over lagere, dus meer marktconforme huren? Zolang de binnenstad een spookstad blijft zul je naar onze mening nooit het teruglopend aantal toeristen kunnen stoppen en komt er dus ook steeds minder toeristenbelasting binnen in de, al jarenlang, zeer lege Almelose schatkist

Voorzitter, U gaf aan ontevreden te zijn over de leesbaarheid van de begroting. Wat ons betreft zijn we dat helemaal met U eens en wij zouden willen voorstellen om Uw ambtenaren opdracht te geven zoveel mogelijk Jip en Jannekejargon in Uw begrotingen toe te passen waardoor de begroting niet alleen veel dunner wordt, maar ook veel leesbaarder wordt voor alle 75.000 Almeloërs. Wellicht dat het vergaderen dan ook minder uitputtend wordt!

 1. Voorzitter, U vindt dat we op schema liggen met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Alleen vinden we het buitengewoon jammer dat dit alleen maar zou lukken met allerlei lastenverzwaringen, maar dat is naar onze mening natuurlijk vooralsnog een veel te makkelijke oplossing.

Bovendien staat Almelo sinds vorig jaar onder preventief toezicht van de provincie Overijssel hetgeen betekent dat er geen geld meer is voor leuke dingen voor de mensen en soberheid troef is.

Alleen voor de allergrootste klagers onder ons zijn misschien nog wat ‘kluiven’ te verdelen.

 1. Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden. Er wordt hierover echter in de begroting niets toegelicht. Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden omdat burgers teveel teleurgesteld zijn over hun toekomst in Almelo?

Een geluk bij een ongeluk is dat Almelo, wellicht vanwege haar gecompli- ceerde en uitzichtloze situatie, tussen 2016 en 2020 1 miljoen oplopend tot 2,8 miljoen extra gelden verkrijgt uit de Algemene Uitkering van de Rijks-overheid, doch vanwege de enorme financiële problemen in Almelo een ‘druppel op de gloeiende plaat!’

De begrotingen van zogeheten ‘verbonden partijen’ met Almelo geven echter een tekort aan van 140.000 euro, waarbij wij ons afvragen of we wel door moeten blijven met dit soort samenwerkingsverband.

 1. Hoewel kinderopvang in de eerste en laatste plaats een taak is voor de ouders, betreurt de PVA het overigens wel dat er 258.000 gekort moet gaan worden op het leerlingenvervoer.
 2. in de bestuursrapportage (Berap) van 2016 wordt gemeld dat de gemeente wil bezuinigen, waarbij wij ons afvragen in hoeverre er al door het college nagedacht is over de aanleg zonneparken waardoor de energierekening van Almeloërs eindelijk eens omlaag kan?
 3. Dit jaar is Almelo gestart met de transformatie van kantoren naar 30 appartementen aan de Oostgevel. Er wordt helaas niets vermeld over de belangstelling voor deze appartementen. Gaarne hierover Uw reactie!
 4. Het College is voornemens tussen 2015 en 2022 voor 45 miljoen te bezuinigen en om te buigen. Dit betekent dat Almelo zich geen enkele tegenvaller meer kan veroorloven en er dus ook niets meer verkeerd kan gaan. Dat lijkt ons nogal utopisch omdat de wereld volop in beweging is met allerlei zaken zoals referenda, migrantenstroom, de gevolgen van de Brexit enzovoort, enzovoort.
 5. Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van minister Plasterk, aan de Tweede Kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorecht, te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Wat dat voor gevolgen heeft voor de lokale burger is nog lang niet duidelijk.
 6. Het College is voorts voornemens het aantal ambtelijke formatie- plaatsen in 2017 te verminderen met 25. Het is natuurlijk wèl zaak dat deze formatieplaatsen niet ingevuld worden via externe inhuur wat de afgelopen jaren volop het geval was.
 7. Al deze ambities zullen ons inziens bestuurlijk nog een hele klus worden omdat we in Almelo te maken hebben met een minderheidscoalitie en het in de praktijk, om met wijlen Pim Fortuyn te spreken, een ‘hell of a job’ wordt om alsnog meerderheden in de gemeenteraad te realiseren.
 8. Voor veel mensen in Almelo is de gemeentelijke inkomensonder- steuning erg belangrijk omdat ze geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben of omdat ze vanwege handicaps via de sociale werkvoorziening moeten werken. Lastenverzwaringen, linksom of rechtsom, zijn dan ook voor de PVA onbespreekbaar!

Er zijn gelukkig nog veel banen in Almelo. Probleem is alleen dat deze veelal ingevuld worden door mensen uit de regio. Wij vinden dan ook dat werkgevers uitsluitend inwoners uit Almelo te werk moeten stellen en dat deze werkgever van gemeentewege hiervoor financieel aangemoedigd moeten worden!

 1. Voorts betreuren wij het dat Almeloërs, die geen werk of betekenis- volle daginvulling hebben, vaak minder gezond zijn, dus korter leven en meer zorg en ondersteuning nodig hebben.
 2. Dit klemt des te meer omdat er in Almelo sprake is van meerdere Multi probleemgezinnen.

Ook zijn er in Almelo circa 200 mensen die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. Bij veel van hen is sprake van problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychische problemen, verstandelijke beperking, inkomsten, schulden en overlast.

 1. Ook is er in Almelo, de PVA-motie uit 2013 ten spijt, nog altijd veel last van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de winkelcentra in de buitenwijken. Deze binnenstad onderscheid zich helaas niet ten positieve van nabij gelegen steden zoals Enschede en Hengelo.
 2. De bestrijding van criminaliteit en veiligheid kost de Almelose bevolking jaarlijks circa 267.000. Hier tegenover staat slechts 16% aan baten. Wellicht zou de Almelose politie veel meer gebruik moeten gaan maken van de ‘kaalplukregeling’ voor criminelen en uitzetting ingeval er sprake is van recidiverende etnische minderheden.
 3. Volgens ons is er ook geen rek meer in de woonlasten voor onze Almeloërs. Almelo heeft op 2 gemeentes ná, immers de hoogste woonlasten van heel Overijssel.
 4. In december 2015 is de gemeente Almelo onder preventief toezicht geplaatst vanwege het enorme negatieve vermogen, met name ontstaan door de jarenlang negatieve opbrengsten uit gronduitgiften. Onroerend-goed handel is immers een vak apart, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is. De Almeloër zit nu, zo wie zo, de komende 4 jaar met de gebakken peren.

Alle (incidentele) meevallers moeten dan ook helaas jarenlang integraal afgestort worden in algemene reserve. Leuke ideeën voor de Almeloërs zitten er voorlopig niet meer in.

 1. In de toekomst kunnen er, ook makkelijker claims ontstaan vanwege niet-nakoming door de gemeente Almelo en haar ambtenaren. Een en ander is het gevolg van de a.s. normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en niet ambtenaren. In 2014 was deze normalisering bij meerderheid al goedgekeurd in de 2eKamer. Jongstleden 27 september was er een plenaire bijeenkomst ter zake in de 1e Kamer die vervolgd gaat worden op 25 oktober a.s. en de verwachting dat dit ook in de 1e Kamer zal worden aangenomen. Dit betekent tevens dat ambtenaren niet meer, zoals vroeger het geval was, onschendbaar zijn en persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De gemeente Almelo zal dan ook bijvoorbeeld WA-verzekeringen moeten gaan afsluiten voor al haar ambtenaren, hetgeen natuurlijk ook een behoorlijk fors kostenplaatje gaat worden.
 2. De belastingcapaciteit in Almelo geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Zoals eerder vermeld in deze analyse: in de Almelose situatie ligt dit kengetal boven het landelijk gemiddelde.
 3. Voor 2017 blijft het koffiedik kijken, echter gezien de zeer lage rentestanden ligt het voor de hand dat deze in 2017 wel hoger zullen liggen dan de huidige tarieven. Almelo doet er dan ook verstandig aan om nu al zoveel mogelijk hoogrentende lening om te zetten naar laagrentende. De huidige leningportefeuille bedraagt per 1-1-2017 immers ruim 290 miljoen tegen een gemiddelde rente van 2,51%, dus omzetting is naar onze mening rendabel !
 4. Ook heeft Almelo 19,6 miljoen uitgeleend aan de ‘Industriegebouwen Maatschappij, terwijl bankieren toch helemaal geen gemeentetaak is!
 5. Hoewel de ambtelijke personeelsformatie in 2017 gestaag blijft dalen bedraagt de toegenomen inhuur van medewerkers echter 15% en is zelfs in strijd met de afspraak die gemaakt is met de gemeenteraad. Bestuurlijk rommelt men dus maar wat aan !
 6. Met dit getalsmatig heen en weer schuiven van ambtenaren stagneert de ambtelijke krimp die aanvankelijk afgesproken was (zie pagina 78). Ondertussen staat het gloednieuwe gemeentepaleis, wat in mei 2015 opgeleverd werd voor 58 miljoen, alweer voor 1/3 leeg, dus dit gemeentepaleis had dus wellicht 1/3 goedkoper gekund. Tel uit je schade voor de Almelose belastingbetaler!
 7. EUREGIO:

Dit samenwerkingsverband van maar liefst 129 Nederlandse en Duitse gemeenten heeft een duidelijk kwetsbare kant qua risico’s doordat een groot aantal medewerkers met een vast arbeidscontract werkzaam is voor projecten met een beperkte duur, hetgeen betekent dat er een groot risico bestaat vanwege omvangrijke ontslagvergoedingen!

 1. VITENS:

Lijkt een nuttig drinkwaterbedrijf voor de bevolking, doch de vele honderden kilometers waterleiding blijken sterk verouderd te zijn en schijnen asbest te bevatten, zo vernam de PVA onlangs van een onderzoeksjournalist.

 1. ENEXIS:

Lijkt een degelijk nutsbedrijf te zijn, doch is nog altijd zeer terughoudend met betrekking tot de aanleg van zonneparken op de vele braakliggende en, vooralsnog onverkoopbare, bouwpercelen in Almelo.

 1. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:

De enorme hoeveelheid regelgeving van ambtenaren uit Brussel die in de systemen en processen van de bank moeten worden doorgevoerd veroorzaakt enorme arbeidskosten. Daarnaast veroorzaakt de aanhoudend lage marktrente een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen. Dus oppassen hiermee!

 1. CBS Vennootschap BV:

De solvabiliteit van dit bedrijf dreigt in 2017 geheel te verdampen. Een reden wordt echter niet vermeld in deze begroting!

 1. Er is in 2016 slechts een positieve gronduitgifte gerealiseerd, ‘winst’ 10.000 euro…! Niet om over naar huis te schrijven, zeggen wij !

 

WAAR STAAT ALMELO NU EIGENLIJK IN NEDERLAND?

(Bron: Waar staat je gemeente. Nl)

Jaar    Onderwerp                                                      Almelo            Nederland

LEEFKLIMAAT:

(2014)  Vestiging inwoners                                           32,8                   49,7

(2015)  Waardering buurt                                                7,7                     7,9

RUIMTE EN MOBILITEIT:

(2016)  WOZ-waarde woningen                                     151                    209

(2016)  Vraagprijs woningen                                         201                    302

(2015)  Sociaal-cultureel kapitaal                                  38                      48

(2014)  Sociale huur in huursector                                80,6                   68,7

(2015)  Rijksmonumenten (per 10.000 inwoners)         10,6                   36,9

OPENBARE EN VEILIGHEID:

(2015)  Vernieling (per 1.000 inwoners)                          7,1                     6,1

(2015)  Diefstal fiets (per 1.000 inwoners)                    10,4                     6,4

(2015)  Slachtoffers (per 10.000 inwoners)                   13,1                   12,3

(2014)  Geregistreerde ong. (per 1.000 inwoners)          8,4                     5,6

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE:

(2015)  Maatschappelijke participatie                            40                      45

(2015)  Waardering sportvoorzieningen                          58                      73

(2015)  Eenzaam (vaak)                                                    3%                    2%

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:

(2015)  Banen (per 1.000 inwoners)                              836,8                 721,7

(2015)  Snelgroeiende bedrijven                                     17,1                   12,0

(2014)  Exporterende bedrijven                                        8,7                     6,2

(2015)  Opheffing bedrijven                                             70,5                   65,3

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                49,9                   58,2

(2015)  Zakelijke dienstverlening                                   18,7                   30,7

(2015)  Werkloze beroepsbevolking (15-64)                     86                      56

(2015)  Beroepsbevolking lage opleiding (p.1000 inw.) 193,5                181,0

(2015)  Bijstandspercentage (per 1.000 inwoners)        684,5                405,1

(2015)  AOW-ers met bijstand (per 10.000 inwoners)    351,1                 160,7

(2015)  Alleenstaande met bijstand                                15,4%               9,6%

ONDERWIJS:

(2015)  Onderwijs                                                              43                      52

(2016)  Bevolking leeftijd 4011                                         9,3%               8,8%

JEUGD EN JEUGDHULPVERLENING:

(2014)  Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)                71                      60

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING:

(2015)  Allochtonen                                                          24,7%             21,7%

BESTUUR EN ORGANISATIE:

(2015)  Vertrouwen in bestuur                                          12%                28%

(2014)  Opkomst gemeenteraadsverkiezingen                47,9%             54%

(2014)  Stemmen lokale partijen                                      34,7%             28,8%

GEMEENTELIJKE FINANCIËN:

(2016)  Algemene Uitkering Gemeentefonds                  1163               1051

(2016)  Woonlasten meerpersoonshuishouden                775                 723

(2016)  Woonlasten eenpersoonshuishouden                  775                 651

(2016)  OZB-tarief woningen                                           0,1774%      0,1256%

(2016)  OZB-tarief niet-woningen                                    0,2835%      0,1992%

(2016)  Afvalstoffenheffing gezin                                      269                265

(2016)  Afvalstoffenheffing alleenstaande                       269                262

(2016)  Rioolbelasting gezin                                             211                192

(2016)  Rioolbelasting alleenstaande                               211                178

(2014)  Solvabiliteitsratio                                                  -1,3               31,9%

(2014)  Netto schuld per inwoner                                    3521              1889

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING:

(2015)  Ontevreden over dienstverlening                         22%               13%

(2015)  Gemeente gebruikt heldere taal                           52%               62%

(2015)  Digitale volwassenheid ondernemers                  49,9%            58,2%

ENERGIE EN KLIMAAT:

(2015)  Duurzaamheidsscore                                             43                  50

(2015)  Luchtkwaliteit                                                        44                  55

(2014)  Zonne-energie inst. per 1.000 inwoners                5,6                 9,6

(2015)  Electrische laadpunten per 1.000 inwoners           2                   7

(2015)  Bedrijfs- en pers.auto’s lpg+electra p.1.000 inw   21                 34

 

NAWOORD:

Hoewel bepaalde media nogal euforisch waren over de ‘come back’ van Almelo sloeg ons de schrik om het hart na het lezen van de 105 pagina’s uit de (concept) programmabegroting Almelo 2017 ! Wij wensen dan ook de nieuwe burgemeester veel sterkte en wijsheid toe !

 

 

15-09-2016

VRAGEN PVA AAN B&W BETREFT LEEMSLAGEN, EUROL EN ZWIERINK STANDBOUW

Aan: fractie Partij Vrij Almelo (PVA)

 

Geachte heer De Olde,

Bij brief van 13 juli jl. stelt u ons college een aantal vragen over verschillende onderwerpen. In verband met de vakantieperiode heeft de beantwoording langer geduurd dan u van ons gewend bent.

De door u gestelde vragen zijn:

 

Vraag 1

De grond van Leemslagen worden weer geschikt gemaakt voor oorspronkelijk agrarisch gebruik. Met medewerkers van de provincie is afgesproken dat er een plan wordt opgesteld waarin zowel de boscompensatie als ook de herinrichting van de strook grond waar zich het voormalige gronddepot bevindt, zal worden meegenomen. Het college heeft besloten 100.000 euro uit de “voorziening Leemslagen” te reserveren voor financiering. Nu hebben wij geconstateerd dat de gronden al zijn verkocht voor 1.115.000 euro, 90.500 euro en 22.600 euro. U zult begrijpen dat wij daar uiteraard graag wat meer uitleg over willen hebben.

Antwoord:

De door u bedoelde gronden zijn niet verkocht.

 

Vraag 2

Wij zagen een promotiefilmpje van Eurol over de kraan van CTT. Er is toestemming gegeven dat de kraan alleen voor gebruik van CTT is en dat er een kraanstop is aan het eind van het CCT perceel. Dit is aangegeven middels de bouwtekening. Hoe is het dan mogelijk dat op het terrein van Eurol kraanrails liggen terwijl deze niet zijn aangevraagd?

Antwoord:

De rails bevinden zich niet op het terrein van Eurol. Het stuk waarop de rails doorlopen behoort tot de openbare laad- en loskade. Op het moment dat deze in gebruik wordt genomen en de kraan rijdt door tot op dit gedeelte dan zal daarvoor een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Het laden en lossen ten behoeve van Eurol gebeurt niet met een kraan maar met een ondergrondse leiding die vanaf het perceel van Eurol naar een vulpunt op de kade loopt. Dit vulpunt is onderdeel van de door ons verleende omgevingsvergunning.

 

Vraag 3

Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken. Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink aangekocht van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Er mogen daar dus geen gebouwen worden neergezet. Hoe is het mogelijk dat geen enkele bewoner hier van af wist en er dus ook geen bezwaren kon worden ingediend?

Antwoord:

De uitbreiding van het bedrijf Zwierink is mogelijk gemaakt door af te wijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan is niet hetzelfde als het wijzigen van het bestemmingsplan. Het afwijken is grotendeels een bevoegdheid van ons college en het wijzigen van het bestemmingsplan is voorbehouden aan uw gemeenteraad. Voor de uitbreiding van het bedrijf is een omgevingsvergunning aangevraagd. Onderdeel van de verleende omgevingsvergunning is de wijziging van een aangrenzend parkje. Een gedeelte van de huidige beplanting zal worden weg gehaald ten behoeve van de uitbreiding, op een andere plek in het parkje zal beplanting worden toegevoegd. Per saldo zal de begroeiing in het parkje toenemen.

De verleende omgevingsvergunningen zijn volgens de wettelijk voorgeschreven regels bekend gemaakt. De aanvraag wordt gepubliceerd in het Almelo’s Weekblad, een ieder kan de stukken inzien op het gemeentehuis. Daarna wordt de verlening van de omgevingsvergunning nogmaals gepubliceerd in het Almelo’s Weekblad, met wederom de mogelijkheid tot inzage van de stukken. Bij omgevingsvergunningen is er zowel voor de gemeente als voor de aanvrager geen plicht om omwonenden op een andere manier dan hierboven beschreven op de hoogte te stellen. De omwonenden hebben tegen 1 van de verleende omgevingsvergunningen bezwaar gemaakt, voor de andere waren hun bezwaren buiten de termijn ontvangen.

De bezwaren zijn behandeld in een zitting van de onafhankelijke Commissie van advies voor de bezwaarschriften. De commissie heeft ons geadviseerd de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Wij zijn op dit moment nog in gesprek met het bedrijf en de omwonenden om te bezien of er mogelijkheden zijn om tot een compromis te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. De uitkomsten van deze gesprekken zullen wij meenemen in onze beslissing op het door omwonenden ingediende bezwaar.

Voor de goede orde delen wij u mee dat deze brief ter informatie aan de overige fracties in iBabs zal worden geplaatst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Reactie vraag 1

Wij vinden dit geen juist antwoord want de gronden waar het om gaat zijn verkocht op de veiling.

 

Reactie vraag 2

Op de bouwtekening staat duidelijk waar de kraanrails liggen en waar deze moeten stoppen d.m.v. een kraanstop.  De rails lopen helemaal door naar Eurol terwijl dit niet is aangevraagd.

Bekijk hier de reclamefilm van Eurol.

https://www.youtube.com/watch?v=XSCAUlhbHq4

 

Reactie vraag 3

Wij vragen ons hierbij af (zonder dat het door de raad is goedgekeurd) of deze handelingen mogelijk zijn.

Het gaat hier namelijk om grond met een agrarische bestemming.

 

Artikel 3  Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. agrarisch gebruik;
 2. de versterking van landschapswaarden;
 3. groenvoorzieningen;
 4. extensieve dagrecreatie;
 5. verkeersvoorzieningen ten behoeve van het bestemmingsverkeer;
 6. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 meter;
 2. sleufsilo’s, silo’s, mestopslagplaatsen en overkappingen zijn niet toegestaan.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan de opslag van mest, veevoer en agrarische producten.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.3, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.5.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas en het verwijderen van diepwortelende beplanting;
 2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte van de aan te brengen verharding 100 m2 of meer bedraagt;
 3. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 4. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 5. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 6. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik.

3.5.2 Uitzondering op het verbod

Het in artikel 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Hans van der Burg,

Fractiemedewerker wet en regelgeving

Partij Vrij Almelo (PVA)

 

13-09-2016

BEANTWOORDING VRAGEN INZAKE AGENDERING POLITIEK BERAAD EN SPREEKRECHT

Aan: fractie PVA

 

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 27 mei 2016 stelt u een aantal vragen betreffende spreekrecht en recht op plaatsing onderwerpen in politieke beraden. Uw brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders, echter het presidium is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen in de politieke beraden en de invulling van het spreekrecht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin geen rol op verantwoordelijkheid. Het college heeft uw brief daarom ter beantwoording doorgestuurd aan het presidium.

 

Vraag 1.

Waarom mocht Powerfield geen uiteenzetting geven in een politiek beraad over hun positieve inbreng omtrent zonne-energie in het algemeen en voor Almelo in het bijzonder?

Antwoord:

Op grond van artikel 7 lid 4 van de verordening op het politiek beraad, door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2014, stelt het presidium de agenda voor de politieke beraden vast en beslist het presidium over aanvragen. Uw aanvraag voor een politiek beraad over dit onderwerp is aan de orde geweest in het presidium op 29 maart 2016. Het betrof de presentatie van plannen van een commerciële partij, in dit geval Powerfield. In de raadsvergádering van 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de aanleg van zonnepanelenparken. De selectie van een marktpartij voor de realisatie van deze ontwikkeling is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. In deze procedure hebben meerdere marktpartijen, waaronder Powerfield, een uitnodiging gekregen om een planvoorstel in te dienen. De presentatie van één van de aanbieders in een politiek beraad aan de gemeenteraad vindt het presidium niet passend binnen dit proces. Daarnaast is de selectie van een marktpartij geen bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Vraag 2.

Waarom mocht een inwoner van Almelo niet spreken voor de raad op 24 mei als het onderwerp van Pagedal aan de orde komt?

Antwoord:

In de raadsvergadering van 24 mei 2016 was de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bavinckel aan de orde. In de verordening op het spreekrecht 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 2014, is in artikel 2 sub a bepaald dat niet ingesproken kan worden over een besluit van de raad waartegen bezwaar en beroep openstaat. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om in te spreken is daarom afgewezen.

 

Vraag 3

Is er een maximaal aantal keren te stellen aan het spreekrecht van de burger over een onderwerp en naar welke verordening of wetsreglementen verwijst u daarbij?

Antwoord:

Er is geen maximum gesteld aan het aantal keren dat een burger gebruik kan maken van het spreekrecht over hetzelfde onderwerp. Artikel 2 sub e van de verordening op het spreekrecht 2014 bepaalt dat niet kan worden ingesproken over een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter reeds voldoende in een voorgaande vergadering van de raad aan de orde is geweest. Het is deze raadsperiode niet voorgekomen dat een verzoek om in te spreken is afgewezen op die grond.

 

Vraag 4.

Mocht er geen reglement zijn dat uw presidium hanteert, wordt het dan geen tijd dat deze reglementen er gaan komen?

Antwoord:

Bij aanvragen van politieke beraden of verzoeken om gebruik te maken van het spreekrecht baseert het presidium zich op de verordening op de politieke beraden 2014 en de verordening spreekrecht 2014. Het presidium ziet op dit moment geen aanleiding deze regels te herzien of aan te vullen.

 

Hoogachtend, Het presidium van Almelo, de voorzitter,

 

 

12-09-2016

BESTUURSRAPPORTAGE GEMEENTE ALMELO 2016

Voor het eerst sinds 2010 is dit een (tussentijdse) bestuurlijke rapportage die naar onze mening NIET door het college en haar ambtenaren is ontwikkeld, maar met name door de provinciale toezichthouders uit Zwolle !

Een en ander is noodzakelijk vanwege het preventief toezicht dat Almelo niet wederom uit balans gaat lopen. Paginagewijs zullen we trachten mee te lezen en te denken in hun op- en aanmerkingen.

 

4. Allereerst is het de bedoeling dat er in 2016 21 ambtelijke formatieplaatsen (fte’s) gaan vervallen. Dit is nog slechts een klein begin, want een eerdere analyse van een door Almelo ingehuurde accountant kwam op honderden ambtelijke formatieplaatsen vóór 2020. De huidige leegstand in het veel te dure gemeentepaleis van 58 miljoen zou dan met een derde gaan toenemen. Dit betekent ook dat de werkplekken voor minder ambtenaren steeds duurder worden per m2.

Wat wèl op viel is het feit dat de grondexploitatie dit jaar ‘slechts’ met 1,35 miljoen euro verslechterde, doch de verkoop van ‘verspreide’ onroerend goed bezittingen daarentegen een positief resultaat liet zien van 1,44 miljoen waardoor uiteindelijk de ambtelijke handel in onroerend goed in Almelo voor het eerst in vele jaren ‘quitte’ speelde. Dit mag dus in de krant! (Tubantia ?)

8. Waar we wel vraagtekens bij zetten is waarom er 30.000 euro bezuinigd wordt op veiligheid via cameratoezicht, 50.000 euro op speeltoestellen en het vervangen van zand door houtsnippers wat het risico voor ongevallen door kinderen vergroot en het tarief voor de onroerend goed belasting met 170.000 euro wordt verhoogd terwijl Almelo aanzienlijk achterblijft qua waardes vergeleken met referentiegemeenten.

9. Het eerdere streven om substantieel minder ambtenaren te realiseren dan referentiegemeenten wordt met een krimp van slechts 21 ambtenaren in 2016 natuurlijk niet gehaald.

10. De daling van het aantal eigen ambtenaren tussen 2014 en 2016 was 54. Daarentegen is de externe inhuur van personeel in dezelfde periode daarentegen toegenomen van 57 naar 105 formatieplaatsen, dus de netto bezuinigingswinst in het, financieel zieltogende, Almelo is dan ook uiteindelijk NIHIL gebleken.

11. De verkoop van bedrijfsterreinen was aanvankelijk begroot op 2 hectare. In de praktijk werd er slechts 0,2 hectare verkocht, dus maar liefst 90% lager dan begroot!

12. Het aantal mensen wat een beroep doet op bijstand, blijft hardnekkig groter dan aanvankelijk was geraamd in de begroting 2016. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat Almelo onverminderd door gaat met de opname van asielzoekers en overschrijdingen van het aantal statushouders. Het laat ook zien dat het aantal inwoners, dat met een vorm van ondersteuning naar werk begeleid kan worden, is afgenomen. De overschrijding van het zogeheten ‘Buigbudget’ is dan ook tussen 2013 en het 2e kwartaal 2016 fors toegenomen van 0,8% naar 6,6%. Op dit punt blijft het dan ook structureel tobben in Almelo, vooralsnog ondanks het provinciaal toezicht.

14. Vanwege de teruglopende rijkssubsidies voor WMO en jeugdzorg wordt er al vanuit gegaan dat Almelo de gewenste zorg niet meer kan betalen.

17. In 2016 zijn de collegevergaderingen en het portefeuille-overleg gehalveerd. Daarentegen blijft de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan, versplinterd en verdeeld, dus machteloos, vanwege de vele afsplitsingen, wat natuurlijk zeer slecht is voor de kwaliteit van de lokale democratie.

Ná 6 jaar analyseren en oppositie voeren is men dan ook tot de conclusie gekomen dat en dan citeren we letterlijk: ‘verbonden partijen die geen substantieel, financieel voordeel opleveren en/of bijdragen leveren aan Almelo of het publiek belang worden afgestoten’(einde citaat). In hoeverre er überhaupt externe belangstelling is voor dergelijke winstloze overnames wordt echter niet vermeld in deze rapportage.

Niet de gemeente, maar de inwoners worden eigenaar van wijkagenda’s. Dat klinkt in ieder geval positief en is een poging om de afstand tussen kiezer en gekozene te verkleinen.

18. Het team groenuitvoering wordt vanaf 1 januari 2017 uitbesteed. Wellicht is dit een taak voor de al jaren, financieel zieltogende, sociale werkvoorziening? Ook zou men bestuurlijk kunnen overwegen om via tuinvergroting burgers gemeentegrond kunnen adopteren.

19. Het college, de gemeenteraad en de ondersteunende rekenkamercommissie en griffie kosten de Almelose belastingbetaler circa 2,82 miljoen euro per jaar. Dat is niet niks en het wordt naar onze mening dan ook tijd dat er meer bestuurlijke kwaliteit geleverd gaat worden, dan nu het geval is.

23. Slechts een deel van het structureel leegstaand vastgoed (winkels/kantoren) heeft een nieuwe functie. De Partij Vrij Almelo heeft reeds in 2013 een motie aangenomen gekregen over een aanpak van deze structurele leegstand en de hieruit voortvloeiende spookindruk bij de burger over onze binnenstad. Kennelijk is het college er nog steeds niet ten volle in geslaagd in de uitvoering van deze motie, zoals de realisering van meer marktconforme huren?

Men wil de lokale economie bevorderen door subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen. Dit is hoognodig omdat het aantal toeristische bezoeken in de afgelopen jaren met vele tientallen procenten is teruggelopen. Almelo zou naar onze mening ook de toeristenbelasting aanzienlijk kunnen verlagen, hetgeen wellicht ook veel dure ambtelijke kosten kan uitsparen.

27. Voor parkeren (laten) toezien en beheren, vergunningen, ontheffingen verstrekken reclameruimte verkopen zijn de lasten 361.000 euro en de baten zijn 2.4 miljoen, dus 6,6 maal zo hoog. Waarom code ROOD in deze bestuursrapportage wordt aangegeven, is ons dan ook niet duidelijk?

30. Het college ziet een stijging van de bijzondere bijstand en de schuld-hulpverlening in het bijzonder op de bewindvoering. Ook voor 2017 zet deze trend zich voort. Het wordt dan ook tijd dat het college paal en perk gaat stellen aan asielopvang en de jaarlijkse overschrijdingen van de quota statushouders, zoals ook de VVD ooit in haar verkiezingsprogramma stelde. Almelo raakt anders immers sociaal steeds verder uit balans!

31. De kosten voor het coachen, begeleiden, bemiddelen voor bijstandsgerechtigden, het verstrekken van bijzondere ondersteuning aan huishoudens en het opstellen van schuldregelingen en het tegengaan van fraude en leerplichtovertredingen kosten de Almelose belastingbetaler immers jaarlijks al 13,3 miljoen !

35. Er wordt voor 808.000 euro subsidie verstrekt voor het stimuleren van muzikale en creatieve ontwikkelingen van Almeloërs. Er staan echter, zoals vermeld, GEEN baten tegenover. We zijn van mening: als er kennelijk geen behoefte in Almelo is aan dit soort uitingen en creativiteit bestaat, moet je dat naar onze mening ook niet gaan subsidiëren.

37. Er wordt 21.000 euro uitgegeven aan opvangvoorzieningen van ‘vluchtelingen’. Vluchtelingen hebben vooralsnog geen enkele status. Hoewel deze 21.000 euro relatief gering is dient men terughoudend te zijn met uitgaven omdat veel vluchtelingen in de praktijk kansloos zijn voor status. Bovendien is Almelo, zoals eerder gezegd, al jaren sociaal uit balans. Zo verkeert maar liefst 40% van de Almeloërs ONDER de armoedegrens!

40. Het onderhoud van bomen, struiken en gras in parken plantsoenen kost Almelo 5,1 miljoen per jaar, terwijl daar slechts 35.000 euro aan baten tegenover staat. Wellicht kan dit onderhoud door de Sociale Werkvoorziening, die al jaren met dramatische verliezen draait, gaan plaatsvinden.

45. De regionale brandweer, waar maar liefst 14 gemeenten aan deelnemen, kost Almelo jaarlijks 4,5 miljoen. In hoeverre en wat de andere 13 gemeenten inwonertal gerelateerd bijdragen aan deze regionale brandweer wordt echter niet vermeld. Een regionaal overzicht ontbreekt echter in deze rapportage!

 

Partij Vrij Almelo

 

01-09-2016

VRAGEN MEGAHOME, FRACTIE PVA AAN B&W VAN ALMELO

Aan: raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 13 juli jl. stelt u namens de fractie PVA enkele vragen naar aanleiding van het faillissement van Megahome en de eventuele gevolgen hiervan voor de gemeente Almelo.

Hierna zijn de door u gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden daarop aangegeven.

 

vraag 1

Waarom is de Raad nooit volledig ingelicht wat er speelde bij Megahome?

antwoord:

Hoewel er geruchten gingen over de positie van Megahome en er ook in de krantenartikelen aandacht aan werd besteed, was er onvoldoende zekerheid omtrent de exacte positie en hebben wij gelet op deze onduidelijkheid hierin de nodige terughoudendheid betracht. Wel hebben wij de ontwikkelingen nauw gezet gevolgd en hieromtrent ook extern juridisch advies ingewonnen over het wel of niet actief handelen van de gemeente Almelo. De uiteindelijke faillissementsaanvraag en de uitspraak van de rechter hebben wij ook uit de kranten moeten lezen.

 

vraag 2

De directeur van Megahome kwam uit Emmeloord waar ook een voormalige Almelose exburgemeester woonde. Zijn er toen afspraken gemaakt waar de Raad niets van af wist?

antwoord:

Nee, er zijn geen afspraken gemaakt.

 

vraag 3

Lopen er nog schadeclaims bij de rechtbank van Megahome over bouwkavels?

antwoord:

Er lopen geen schadeclaims van Megahome bij de rechtbank. Betreffende de locatie Kollenveld was er sprake van een jarenlang overleg om tot overeenstemming te komen i.v.m. het niet geheel kunnen nakomen van een gesloten overeenkomst die voorzag in hoogbouw. Echter, over de wijze van compensatie konden wij het tot op het moment van het faillissement niet met elkaar eens worden. Megahome was van mening dat er sprake zou moeten zijn van een geldelijke vergoeding en de gemeente was – conform de bepalingen in het contract – van mening dat er alleen sprake zou kunnen zijn van compensatie in de vorm van het aanbieden van gronden. In artikel 11 van de overeenkomst Kollenveld staat dat de overeenkomst eindigt bij faillissement van Mega. Dit betekent dat tussen de gemeente en Megahome de overeenkomst Kollenveld niet langer bestaat. Ten aanzien van de kiosk was er sprake van een nog in te vullen bouwclaim door de gemeente. Ondanks herhaaldelijk aanbieden van kavels heeft Megahome deze niet geaccepteerd en hebben wij Megahome in november 2013 bericht de verklaring die ziet op de levering van een aantal bouwkavels te ontbinden. Megahome heeft in december 2013 aangegeven de ontbinding niet te accepteren waarop wij – met inachtneming van het advies van de stadsadvocaat – een afwachtende houding hebben aangenomen en de reactie van de onderneming in te wachten. Ten aanzien van beide locaties is het op dit moment een kwestie van afwachten of de curator zich gaat melden. Ook in Het Weggeier loopt er geen schadeclaim van Megahome bij de rechtbank. Andersom leept ër, wel een vordering bij de Rechtbank Overijssel van de gemeente tegen Megahome om een deel van de met Megahome gesloten anterieure overeenkomst te ontbinden. Het betreft de verkoop van 17 bouwkavels, die door Megahome niet binnen redelijke termijn zijn afgenomen. Na ontbinding van dit gedeelte van de overeenkomst is de gemeente weer vrij om deze kavels aan andere partijen te verkopen. Door het faillissement staat de verdere uitvoering van de anterieure overeenkomst in zijn geheel op losse schroeven. In dat verband heeft de rechtbank een geplande zitting over de 17 bouwkavels met enkele maanden verdaagd, waar dan ook de curator bij wordt betrokken. Mochten wij ten aanzien van het faillissement van en de gesloten overeenkomsten met Megahome nog vorderingen op Megahome hebben dan zullen wij deze indienen bij de curator binnen dit faillissement.

 

vraag 4

Het bedrijf had meerdere bv’s die allen onder faillissement stonden. Waarom zijn toen grote projecten aan dit bedrijf beloofd?

antwoord:

Tijdens het faillissement is er geen project aan Megahome toegezegd. Dit geldt ook voor de voorafgaande periode, waarin door de bank beslag is gelegd op gronden van Megahome.

 

vraag 5

Er zijn mondelinge afspraken gemaakt met Megahome over bouwkavels WeggeIer, Leemslagen, Vriezenveenseweg, KolIenveId en de toenmalige bloemenkiosk van Sinnema op het marktplein. De bloemenkiosk werd later door Megahome weer verkocht aan de gemeente Almelo. Heeft de gemeente Almelo nog meer bouwprojecten beloofd aan Megahome en zijn deze kavels in het bezit van de gemeente?

antwoord:

Ten aanzien van de locaties Weggeler, Kollenveld en de bloemenkiosk is er sprake van schriftelijke overeenkomsten en er zijn geen andere bouwprojecten beloofd aan Megahome.

 

vraag 6

Wegens toezeggingen van het college aan het bedrijf is er veel geld verloren gegaan met het bouwrijp maken van bouwkavels t.b. v. bouwprojecten. Kunt u de kosten daarvan in beeld brengen?

antwoord:

In het Weggeler zijn de door de gemeente gemaakte kosten voor het bouwrijp maken als onderdeel van de exploitatieovereenkomst netjes betaald door Megahome. Voor de overige (nog te maken) kosten zullen met de opvolgende eigenaren opnieuw afspraken worden gemaakt. De basis daarvoor kan gelegen zijn in het reeds vastgestelde exploitatieplan, waarin het kostenverhaal met eventuele opvolgende eigenaren is geregeld. In die zin hebben we ons via deze vorm van risicomanagement ingedekt tegen de nu ontstane situatie.

 

vraag 7

Waarom is er niet eerder ingegrepen door de gemeente Almelo want in 2009 waren er al klachten bekend bij de Rabobank wegens het niet nakomen van afspraken.

antwoord:

Aangezien Megahome een grondpositie had verworven in Het Weggeier konden we niet om Megahome heen om deze locatie te ontwikkelen. De gesignaleerde problemen waren wel mede aanleiding om voor Het Weggeier een exploitatieplan op te stellen. Dit ondanks het feit, dat met alle betrokken partijen ook anterieure overeenkomsten zijn afgesloten.

 

vraag 8

Heeft Megahorne of NPB ontwikkeling b.v. in Almelo bouwkavels of huizen in bezit? Wat gaat daar nu mee gebeuren of komen de kosten straks bij de Almelose burgers terecht?

antwoord:

In Het Weggeier heeft Megahome nog enkele stroken bouwrijpe kavels in bezit. Daarnaast zijn er diverse stroken in eigendom, die nog bouwrijp gemaakt moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen de nog te maken kosten bij de verkoop op de nieuwe eigenaren worden verhaald. Dit gaat om gewone marktconforme bedragen. Almelose burgers zullen er dan ook niet mee worden belast.

Zoals hiervoor al is aangegeven is het t.a.v. overeenkomsten KolIenveid en de voormalige kiosk op dit moment een kwestie van afwachten wat de curator gaat doen in deze kwesties.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

15-07-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W VAN ALMELO “LEEFOMGEVING”

Almelo 13  jui

 

Geacht college,

Het beeld dat de gemiddelde burger heeft van de overheid is samen te vatten met de woorden bureaucratie en afstand. Vooral op het gebied van de directe leefomgeving is voor de gemeente van belang de betrokkenheid van de burgers te stimuleren. Het ‘meedenken’ van de burgers kan leiden tot een verrijking van beleid, waarbij het beleid meer effectief en slagvaardig kan worden.
In verband met het bovenstaande hebben wij vragen over Leemslagen, Eurol, en Zwierink Standbouw.

 

vraag 1

De gronden van Leemslagen worden weer geschikt gemaakt voor oorspronkelijke agrarisch gebruik.  Met medewerkers van de provincie is afgesproken dat er een plan wordt opgesteld waarin zowel de boscompensatie als ook de herinrichting van de strook grond waar zich het voormalig gronddepot bevindt, zal worden meegenomen. Het college heeft besloten 100.000 euro uit de “Voorziening Leemslagen” te reserveren voor financiering. 


Nu hebben wij geconstateerd dat de gronden al zijn verkocht  voor
1.115.000 euro, 90.500 euro en 22.600 euro.

U zult kunnen begrijpen dat wij daar uiteraard graag wat meer uitleg over willen hebben. 

 

vraag 2

Wij zagen een promotiefilmpje van Eurol over de kraan van CTT. Er is toestemming gegeven dat de kraan alleen voor CTT gebruik Is en dat er een kraanstop is aan het eind van het CCT perceel. Dit is aangegeven middels de bouwtekening.

Hoe is het dan mogelijk dat op het terrein van Eurol kraanrails liggen terwijl deze niet zijn aangevraagd?

  

vraag 3

Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken.

Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink aangekocht van de gemeente.

 

Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Er mogen daar dus geen gebouwen worden neergezet.


Hoe is het mogelijk dat geen enkele bewoner hier van af wist en er dus ook geen bezwaren kon worden ingediend?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet,

 

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

14-07-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W BETREFT MEGAHOME

 

Almelo, 13 juli 2016

 

Geacht college,

Wij vernamen dat het bedrijf  Megahome failliet is verklaard. En omdat dit bedrijf  contacten onderhoudt met de gemeente en ook in Almelo is gevestigd hebben wij de volgende vragen:

Projectontwikkelaar Megahome.nl B.V. uit Almelo failliet

 

vraag 1

Waarom is de Raad nooit volledig ingelicht wat er speelde bij Megahome?

 

vraag 2

De directeur van Megahome  kwam uit Emmeloord waar ook een voormalige Almelose ex-burgemeester woonde. Zijn er toen afspraken gemaakt waar de Raad niets van af wist?

 

vraag 3

Lopen er nog schadeclaims bij de rechtbank van Megahome over bouwkavels?

 

vraag 4

Het bedrijf had meerdere bv’s die allen onder faillissement stonden. Waarom zijn toen grote projecten aan dit bedrijf  beloofd?

 

vraag 5

Er zijn mondelinge afspraken gemaakt met Megahome  over bouwkavels Weggeler, Leemslagen, Vriezenveenseweg, Kollenveld en de toenmalige bloemenkiosk van Sinnema op het marktplein. De Bloemenkiosk werd later door Megahome  weer verkocht aan de gemeente Almelo.

Heeft de gemeente Almelo nog meer bouwprojecten beloofd aan Megahome  en zijn deze kavels in het bezit van de gemeente?

 

vraag 6

Wegens toezeggingen van het college aan het bedrijf is er veel geld verloren gegaan met het bouwrijp maken van bouwkavels t.b.v. bouwprojecten. Kunt u de kosten daarvan in beeld brengen?

 

vraag 7

Waarom is er niet eerder ingegrepen door de gemeente Almelo want in 2009 waren er al klachten bekend bij de Rabobank wegens het niet nakomen van afspraken.

 

vraag 8

Heeft Megahome  of NPB ontwikkeling b.v.  in Almelo bouwkavels of huizen in bezit?  Wat gaat daar nu mee gebeuren of komen de kosten straks bij de Almelose burgers terecht?

 

Dank U.
Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,

 

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

13-07-2016

PVA STEMT TEGEN VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN MOSKEE BELLAVISTA-TERREIN

Het college:

Het bestemmingsplan “Moskee Bellavista-terrein” voorziet in de planologische regeling voor de bouw van een moskee op een gedeelte in het Bellavista-terrein. Ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Wij stellen u voor niet aan de zienswijze tegemoet te komen en het bestemmingsplan “Moskee bellavista-terrein vast te stellen.

 

Reactie:

Burgemeester en wethouders van Almelo hebben omwonenden niet serieus genomen rond de planning van een islamitisch cultureel centrum/moskee. Ook heeft het college onvoldoende actie ondernomen om de negatieve gevoelens die daardoor zijn ontstaan, weg te nemen. Daarbij concluderen wij dat het college niet heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste bevorderen van actieve deelname (burgerparticipatie) door de burger.

Door dit niet te doen is bij de betrokken inwoners wantrouwen ontstaan over de bedoelingen van het gemeentebestuur. Dit wantrouwen kon niet meer worden weggenomen. Van het gemeentebestuur had verwacht mogen worden, dat het vanaf de aanvang volledige openheid en transparantie had betracht over zijn bedoelingen. Wij constateren al langer dat het vertrouwen van de inwoners  in het Almelose bestuur minimaal is, en niet alleen ten aanzien van de geplande moskee.

Grote vraag blijft natuurlijk of de bouw van de moskee sowieso tegen te houden was. Bezwaar maken is betrekkelijk voor Almelose begrippen. Kijk maar wat inspreken voor effect heeft bij raadsvergaderingen of besluiten. Bezwaren en inspraak van inwoners worden zelden in overweging genomen.

Wederom een voorbeeld van een gemeente die misschien wel luistert naar zijn burgers maar er uiteindelijk niets mee doet.

Uiteindelijk stemden 31 raadsleden voor, 1 tegen (PVA) en 1 heeft niet gestemd.

Schriftelijke vragen PVA aan B&W over ontwikkeling … – Partij vrij Almelo

 

13-07-2016

VRAGENHALFUURTJE PVA RAADSVERGADERING 12 JULI 2016

 

Het zand is vervangen door houtsnippers

 

Voorzitter:

Op 24 mei stuurden bewoners uit de omgeving van de Pelikaan aan het college van B&W een brief met handtekeningen waarin vermeld staat dat zij niet begrijpen waarom hun oude vertrouwde zandbak ineens is vervangen door houtsnippers van decowood. De kinderen uit de buurt (groot en klein) hebben altijd met heel veel plezier in hun zandbak kunnen spelen.  En dat is jammer omdat veel kinderen gebruik maakten van deze kindvriendelijke speeltuin. Voorzitter, u kunt zich daarom voorstellen dat deze mensen erg ongelukkig zijn met de keuze van de gemeente waarin veiligheid ook een belangrijke rol speelt.

Wij hebben in verband met de niet beantwoorde brief de volgende vragen:

 

Bent u het met de bewoners eens dat:

de speeltuin door de ontstane situatie minder kindvriendelijk is geworden?

zandondergrond prettiger en veiliger is voor kindervoeten?

houtsnippers soms erg hard en scherp kunnen zijn?

houtsnippers alleen zijn getest op schokdemping en niet op splintervorming?

er geen sociaal contact  en vriendschappen meer kunnen plaatsvinden omdat  de kinderen de speeltuin niet meer willen bezoeken?

het niet wenselijk is dat kinderen nu naar openbare zandbakken op schoolpleinen van de Mare en de Bonkelaar lopen zodat er bij het oversteken van een drukke weg een gevaarlijke verkeerssituatie kan ontstaan?

een mogelijke eigen bijdrage van de bewoners voor onderhoud van de zandbak met het oog op burgerparticipatie een mooi initiatief is?

een passende oplossing en nader gesprek met de bewoners wenselijk is?

 

Wij zouden graag een reactie van de wethouder willen op de ons gestelde vragen.

 

Houtsnippers kunnen soms hard en scherp zijn

 

Maximaal toegestane lengte is 30 mm

 

Geïmpregneerd hout en gewolmaniseerd hout zijn niet toegestaan als schoon hout

 

03-07-2016

MOTIE PVA OORMERKEN OVERSCHOTTEN WMO GELDEN

 

De raad van de gemeente Almelo in de vergadering bijeen op 30 juni 2016.

 

Overwegende dat:

 

 1. Er een motie van de 2e kamer van Groen Links (motie 23235-158), gesteund door PvdA, SP, CDA, D66, PVV, CU, SGP, PvdD, GrKö, en 50PLUS, waarbij de gelden die zijn bespaard op Wmo beschikbaar blijven voor het sociaal domein, met meerderheid is aangenomen.
 2. Almelo in 2015 heeft “verdiend” aan gelden voor Wmo.
 3. ANBO 30 december spelregels heeft opgesteld voor Wmo voor gemeenten
 4. De 2e kamer zich op 25 augustus al negatief heeft uitgelaten over het gebruik van deze gelden door gemeenten
 5. De NPCF constateerd dat de meeste gelden worden overgehouden aan Wmo
 6. Gemeenten in 2015 minstens 310 miljoen aan Wmo gelden hebben overgehouden.
 7. Staatssecretaris van Rijn op 19 mei jl heeft aangegeven gemeenten te dwingen gelden in lijn te brengen met de Wmo 2015.

 

Verzoekt het college om: 

 

 1. De gelden die overgebleven zijn in 2015 voor Wmo te oormerken voor het sociaal domein.
 2. Toekomstige “overschotten” op Wmo te oormerken voor het sociaal domein.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening door de Fracties van:

     LAS        CDA  
     D66        PvdA  
     SP        VVD  
     CU        Lijst Çete  
     PVA        Almelo Centraal  
     LA        GroenLinks  
     Democraten.nu        PPA  
     Minimapartij    

 

Voor de motie stemden: PVA, LAS, GroenLinks, Leefbaar Almelo  (9 stemmen)

Tegen de motie stemden: CDA, VVD, PvdA, SP, CU, D66, Democraten.nu, Minimapartij, Lijst Cete, Almelo Centraal, PPA  (25 stemmen)

 

De stemming geeft meteen aan hoe (A)sociaal Almelo wel niet is.

De PVA heeft zich sinds de invoering van de Wmo op het standpunt gesteld dat het geld wat we er voor binnen krijgen er ook voor moet worden uitgegeven. Geld dat op de plank blijft liggen, is wellicht goed nieuws voor de gemeentebegroting maar slecht nieuws voor mensen die een beroep doen op de Wmo.

Het geld is namelijk niet over omdat het niet nodig is, het geld is over omdat het niet op de juiste plaats terecht is gekomen.

 

02-07-2016

VERVOLG SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W OVER BRANDPREVENTIE

 

Deze vragen betreft een nadere toelichting op eerder gestelde vragen aan het college van B&W

 

Geachte fractie,

Op 10 mei 2016 hebben wij uw brief d.d. 4 april 2016 betreffende raadsvragen brandpreventie stadhuis beantwoord. Naar aanleiding van deze beantwoording heeft u hierop vervolgvragen gesteld, d.d. 27 mei 2016. Middels deze brief willen wij uw opmerkingen en vragen beantwoorden.

 

Vraag 1.

Is het niet verstandig gezien de omvang van het parkeerdek en het aantal voertuigen dat hier kan parkeren met een zeer brandbare vloeistof die in grote getale aanwezig kan zijn, om al de bovenliggende etages te ontruimen bij welke melding dan ook op deze etage?

Antwoord:

Bij beginnende brand zal niet direct opgeschaald worden naar overige verdiepingen. Het parkeerdek is net als alle overige etages voorzien van sprinklers. Daarnaast zijn op het parkeerdek ook extra handblussers aanwezig. Bij een grote brand en/of veel rookontwikkeling zal altijd het gehele pand ontruimd worden.

 

Vraag 2.

Er moet een gebruikersverklaring aanwezig zijn waarin alle vergunningen en certificaten moeten zijn opgenomen in verband met brandpreventie. Is het mogelijk dat wij deze gaan krijgen of dat wij deze kunnen gaan inzien.

Antwoord:

Deze is aanwezig en in beheer bij team Vastgoed. U kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende teammanager (J. Haarhuis).

 

Vraag 3.

Hoe vaak is er binnen de periode dat het nieuwe gemeentehuis nu in gebruik is genomen een ontruimingsoefening geweest zoals u die heeft beschreven in uw beantwoording op vraag 4 van ons vorige schrijven.

Antwoord:

Een algehele ontruimingsoefening is gehouden eind 2015 conform het protocol. Jaarlijks wordt een algehele ontruimingsoefening gehouden. Ook dit jaar wordt er een oefening ingepland.

 

Vraag 4.

Bij uw beantwoording van vraag 5 & 6 geeft u aan dat: Antwoord: indien er brand uitbreekt treden alle liften incl. de parkeerliften, buiten werking. De liften zullen direct naar beneden en er is geen mogelijkheid om de liften daarna te gebruiken. Na resetten van het alarm (brandmeldinstallatie) worden alle liften weer in werking gesteld. U geeft hier aan dat bij “brand” de liften buiten werking treden. Hoe is dit geregeld bij een ontruimingsprocedure. Als het zo is dat daar de zelfde normen voor gelden, hoe kan het dan dat ik met mijn auto wel kon uitrijden, terwijl het ontruimingsalarm nog af ging en er op het zelfde tijdstip dan ook nog via de andere lift een auto kwam binnen rijden?

Antwoord:

Bij een brandalarm gaan alle liften naar beneden. Tijdens het brandalarm is het gesproken woord incl. slow whoop te horen. Het zogenoemde ontruimingsalarm. Het ontruimingsalarm is ook afzonderlijk van het brandalarm te bedienen. Hierdoor blijven alle liften e.d. wel werken. Indien men tijdens het afgaan van het brandalarm in de lift staat, dan gaat deze naar de begane grond en zal hier de deuren openen. Dus uitrijden kan altijd.

 

Vraag 5.

Als het ontruimingsalarm nog in werking is, hoe kan het dan dat mensen via de lift naar de parkeergarage wel in deze ruimte kunnen komen zonder een strobreed in de weg te worden gelegd?

Antwoord:

Het was direct duidelijk dat dit een vals alarm betrof want de dame had zich netje gemeld bij de receptie. Hierdoor konden de bhv-ers op het parkeerdek staken met de ontruiming en kon het brandmeldsysteem gereset worden.

 

Vraag 6.

Bij beantwoording van vraag 7 uit mijn vorige brief geeft u niet aan of het college aanwezig was. Zou u hiervoor nog antwoord op geven. Specifiek voor de vraag of het verantwoordelijke collegelid aanwezig was tijdens het in werking zijn van dit ontruimingsalarm?

Antwoord:

Tijdens een ontruiming is niet aan de orde of het college wel of niet aanwezig is. De ploegleider BHV heeft op dat moment de leiding en neemt de verantwoordelijkheid om wel of niet het gehele pand te ontruimen. Het college heeft op dat moment geen rol en zal net als de overige medewerkers en bezoekers het pand verlaten.

 

Vraag 7.

Waarom worden er nog extra ploegleiders geworven binnen de organisatie voor BHV als de organisatie van voldoende omvang is? Veiligheid staat bij ons voorop.

Antwoord:

Hoewel de BHV organisatie qua omvang goed is opgetuigd, willen wij nog extra ploegleiders aanwijzen c.q. opleiden om een nog bredere groep te hebben die elkaar kan vervangen.

 

Vraag 8.

Zou u mij gegevens kunnen verschaffen van de omvang van de BHV ploeg en of deze ploeg ook zo over het gebouw verdeeld is als er mensen aanwezig zijn binnen de zones die u in eerdere beantwoording heeft aangegeven bij bezetting van het gebouw?

Antwoord:

In totaal omvat de bhv-organisatie op dit moment 53 bhv-ers verdeeld over de verschillende domeinen/zones. De verantwoording voor de ontruiming van het restaurant en het parkeerdek is ook specifiek belegd bij enkele de bhv-ers.

 

Vraag 9.

Hoe zit het met de BHV-ers als er vergaderingen zijn op maandagavond? Dit met name omdat de beveiliging per heden niet meer aanwezig zal zijn op de maandagavonden.

Antwoord:

De beveiliging is aanwezig tot 20.30 uur. Rond 23.00 uur wordt het pand afgesloten door de beveiliging. De beveiligers zijn in het bezit van een bhv-diploma. Mocht er een brandmelding ontstaat, gaat deze naar de particuliere alarmcentrale. Zij zorgen dat het beveiligingsbedrijf direct naar het stadhuis komt en zorgt voor de ontruiming van het pand.

 

Wij hopen u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de door u gestelde vragen.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

 

16-06-2016

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN PVA-FRACTIE OVER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED CORRECTIEVE HERZIENING

Aan: fractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Wij hebben de raad met een raadsbrief geïnformeerd over ons besluit omtrent het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied correctieve herziening”. Over dit plan heeft u schriftelijke vragen gesteld bij brief van 15 mei 2016 . Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voor de volledigheid worden uw vragen eerst herhaald.

Vraag 1:

Pagedal wordt voorzien van een agrarische bestemming. Het is voor ons nog steeds niet duidelijk wat nu de exacte plannen zijn. Kunt u ons dat op een begrijpelijke manier uitleggen?

Antwoord:

Omdat de gemeenteraad heeft besloten dat de plannen van Pagedal geen doorgang kunnen vinden, wordt met deze correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied het betreffende perceel opnieuw als agrarisch bestemd. Op deze agrarische bestemming, zijn evenals in het huidige bestemmingsplan, geen bouwmogelijkheden toegestaan. Feitelijke verandert er dus niets. Het perceel wordt alleen voorzien van een actueel, digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan zoals wettelijk verplicht.

 

Vraag 2:

In het naastgelegen gebied worden gebouwen geplaatst. Het gaat hier om gebouwen van de Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN) Mochten er veehouderijen komen dan gelden hier specifieke regels voor. Is er rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving?

Antwoord:

Zoals onder vraag 1 is beschreven biedt de agrarisch bestemming op de gronden van Pagedal geen mogelijkheden tot het oprichten van agrarische bedrijfsgebouwen. In zowel de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied als in het bestemmingsplan Bavinckel is uiteraard rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving.

 

Vraag 3:

Grote Bavenkelsweg 27 is agrarisch omzetten naar wonen. Op dit moment staat er een woning op agrarisch grondgebied met wonen. Er staan schuren en de eigenaar wil er weer zijn schapen laten grazen. Waarom komt er een wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch wonen naar wonen en waarom is er geen contact gezocht met de eigenaar die zegt nergens van af te weten?

Antwoord:

Op het perceel wordt al lange tijd geen agrarische bedrijf meer uitgeoefend. Ook niet door de huidige eigenaar. Met de vorige eigenaar is afgesproken dat de woning verkocht kon worden als burgerwoning en dat de omzetting van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning met deze correctieve herziening mee zou worden genomen. Hierdoor hoefde er geen zelfstandige bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Voor de voormalige eigenaar dan wel de huidige eigenaar zijn hier dan geen (forse) legeskosten aan verbonden. Dit is ook aan de verkopende partij, zowel aan de eigenaar als aan de makelaar, meegedeeld. Bij de verkoop had dit door hen aan de kopende partij meegedeeld moeten worden. Indien de agrarische bedrijfswoning niet wordt omgezet naar een woonbestemming woont de huidige eigenaar in strijd met het bestemmingsplan en zal handhavend opgetreden moeten worden. Het hobbymatig houden van schapen is niet strijdig met de voorgestelde bestemming. Wanneer de huidige eigenaar het perceel als agrarisch bedrijf gaat gebruiken en hier ook zijn inkomen uithaalt, kan hij een inspraakreactie indienen.

 

Vraag 4:

De woning aan de Krikkenven 5 is bestemd als zijnde een burgerwoning. Indertijd is de woning gebouwd als tweede bedrijfswoning behorende bij het agrarische bedrijf aan de Bornsestraat 16. Deze woning dient ook bestemd te blijven als zijnde een tweede bedrijfswoning. Indien de woning niet wordt bestemd als een tweede bedrijfswoning dan dient de woning de status te krijgen van een voormalige bedrijfswoning die geen enkele bescherming geniet op grond van de Wet geurhinder en veehouderij. De hoogste bestuursrechter sprak in het kader van de Europese Wet- en Regelgeving uit, dat een gemeente de luchtkwaliteit moet beoordelen bij een voormalige agrarische bedrijfswoning, als deze wordt bewoond door “een derde”. Dat is iemand, die geen binding heeft met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Er moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van een plattelandswoning. Zijn aan alle wettelijke eisen voldaan?

Antwoord:

In de toelichting behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied correctieve herziening” is het volgende opgenomen: Een gedeelte van het perceel aan de Bornsestraat 16 zal in de correctieve herziening weer de bestemming “Agrarisch met waarden” krijgen met een bouwvlak. Het perceel Krikkenven 5 (voormalige 2e bedrijfswoning van het agrarisch bedrijf op het perceel Bornsestraat 16) zal tevens binnen het agrarische bouwvlak van het perceel Bornestraat 16 worden getrokken. Deze woning zal de aanduiding “Plattelandswoning” krijgen omdat bij de inventarisatie van het bestemmingsplan Buitengebied in 2001 is geconstateerd dat deze woning als burgerwoning wordt gebruikt. Onder een plattelandswoning wordt verstaan: een agrarische bedrijfswoning die tevens door derden mag worden bewoond en die niet wordt beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

Geur. De Wet plattelandswoningen bevat een regeling voor veehouderijen die niet gestopt zijn, maar waarvan de woning qua gebruik wordt afgesplitst (plattelandswoning). Het gaat om de bescherming tegen geur van de voormalige eigen veehouderij. Deze (voormalige) bedrijfswoning bij een veehouderij, die door een derde bewoond mag worden, wordt voortaan gezien als onderdeel van de inrichting. Dat betekent dus dat deze (voormalige) bedrijfswoning geen bescherming geniet tegen de geur van omliggende veehouderijen.

Geluid. Voor een bedrijfswoning die niet tot de desbetreffende inrichting behoort, gelden dezelfde normen als voor een woning die is bestemd als burgerwoning. Het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning heeft wat betreft het geluidaspect dan ook geen verdere beperking voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven tot gevolg (uitspraak Raad van State 20 augustus 2014).

Luchtkwaliteit. Op 4 februari 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de zogenoemde plattelandswoning als gevolg van het planologisch bijbehorend bedrijf wel moet worden beoordeeld. Een beoordeling van de luchtkwaliteit als gevolg van het bedrijf ter plaatse is daarom vereist. Omdat de jaarlijkse rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit geen overschrijding van de grenswaarden in en om het plangebied gebied laat zien, mag geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor dit plan. Goed woon- en leefklimaat. Bij de ruimtelijke besluitvorming in het kader van de plattelandswoning dient onderbouwd te worden dat ter plaatse van die woning nu en in de toekomst een goed woon- en leefklimaat kan worden geboden.

In haar uitspraak van 24 juli 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat als de afstand van een plattelandswoning tot een nabijgelegen bedrijf meer dan 50 meter bedraagt, aangenomen moet worden dat er bij de plattelandswoning sprake is van een aanvaardbaar woonen leefklimaat. Om de afstand van 50 meter te waarborgen is er binnen de aanduiding “Plattelandswoning” met een bouwvlak gewerkt, waarbinnen de plattelandswoning is toegestaan.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Uw vragen zijn uitsluitend technisch inhoudelijk van aard. Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om in dergelijke gevallen direct contact op te nemen met de desbetreffende ambtenaar in plaats van het stellen van schriftelijke vragen. Op deze wijze kunnen wij u sneller en doelmatiger van een antwoord voorzien. Een afschrift van deze brief hebben wij voor de andere raadfracties op iBabs geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

15-06-2016

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W VAN ALMELO BETREFT: SPEELPLEKKEN

Raadsfractie PVA Postbus 5100 7600 GC ALMELO

 

Geachte raadsfractie,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de door uw fractie op 2 mei jl. gestelde vragen:

Vraag 1

De gemeente heeft alle speelplekken in de Almelose wijken voorzien van een laag houtsnippers Waarom is voor houtsnippers gekozen?

Antwoord:

Sommige speelplekken in Almelo zijn voorzien van een laag houtsnippers. Dit is een wettelijk goedgekeurde voorziening, die duurzaam is en in sommige gevallen voordelen oplevert. Verder is het een kostenbewuste overweging.

 

Vraag 2

Bodemmaterialen moeten voldoende valdemping hebben. Op speelterreinen in Almelo worden houtsnippers als valondergrond gebruikt. Bent u er van op de hoogte dat houtsnippers die soms hard en scherp zijn bij kinderen voor de nodige splinters kunnen zorgen?

Antwoord:

Wat wij in Almelo verstaan onder “houtsnippers” is een gecertificeerde valondergrond, genaamd Decowood. Het is de enige houtsnipper die voor verschillende valhoogten gecertificeerd is. Zowel in samenstelling als in gebruik is het een milieubewuste oplossing die onschadelijk is voor mens en dier. Er zijn ons geen gevaarlijke situaties, omtrent toepassing van deze houtsnippers, bekend

 

Vraag 3

Het is bekend dat speelplekken met houtsnippers veelvuldig als kattenbak en hondentoilet gebruikt worden. Antwoord Decowood (houtsnippers) wordt juist toegepast omdat de valondergrond van valzand niet meer te onderhouden is vanwege uitwerpselen van katten. Het aanbrengen hiervan verminderd het aantal uitwerpselen van katten enorm. Het overige aan uitwerpselen is veel makkelijker te verwijderen op de onderhoudsrondes van de speelvoorzieningen. Is het u bekend dat jonge kinderen een grote fantasie hebben en van alles in hun mond steken en overal op willen bijten?

Antwoord:

De toegepaste houtsnippers zijn een milieubewuste oplossing die onschadelijk is voor mens en dier. Dat kinderen van alles in de mond steken, is een gegeven. Er hebben zich nog nooit incidenten voorgedaan.

 

Vraag 4

Houtsnippers hebben een korte levensduur. Bent u er van op de hoogte (om onhygiënische toestanden te voorkomen) dat houtsnippers op speelplekken minimaal eens per jaar moeten worden aangevuld of vervangen?

Antwoord:

De toegepaste houtsnippers hebben een levensduur van 2 jaar op kleurvast en 5 jaar structuurbehoud. Voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt, indien nodig, door ons aangevuld. Juist deze oplossing is gekozen om onhygiënische toestanden te voorkomen.

 

Vraag 5

In steeds meer gemeenten worden houtsnippers vervangen door rubberen tegels of speelgras (kunstgras). Het is de beste speelondergrond voor kindervoeten en vergt weinig onderhoud . Bent u het met ons eens dat (ook in Almelo)spelende kinderen in een veilige omgeving moeten opgroeien?

Antwoord:

Speelplekken met speeltoestellen en speelplekken met recreatiesport worden regelmatig onderhouden en voldoen aan de eisen van veiligheidsinspecties, dus zijn per definitie veilig uitgerust. Rubberen tegels of kunstgras zijn wellicht goedkoper in onderhoud, het is echter duur in aanschaf en vervanging.

Onze budgetten zijn hiervoor ontoereikend.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

 

01-05-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W VAN ALMELO BETREFT: RVV- VERKEERSONTHEFFING

Betreft: RVV-verkeersontheffing zakendoende in het perceel Koornmarkt 21 7607 HZ Almelo

 

Geacht college,

Eethuis Kumpir, is een restaurant waar men de aardappel kan leren kennen op een manier die velen zeker doen terugkomen. Goed eten en niet teveel betalen kan heel aantrekkelijk zijn in een stad of centrum.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1

In de afgelopen jaren was het voor Kumpir geen probleem een RVV-verkeersontheffing te krijgen om tussen 16.00 en 21.00 zijn auto aan het Kolkje te parkeren. Ook waren er nooit klachten van omwonenden in het Kolkje.

Waarom kan Kumpir nu geen RVV-verkeersontheffing meer krijgen om zijn auto op de daarvoor bestemde plek neer te zetten?

Vraag 2

Er vinden in de binnenstad veel veranderingen plaats op het gebied van parkeren. Alleen bij het Kolkje, Koornmarkt  en het Schouwburgplein zijn er geen beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten behoeve van het parkeren.

Waarom is daar geen rekening mee gehouden?

Vraag 3

Een niet bij name genoemde ondernemer in de Grotestraat Zuid heeft een RVV-verkeersontheffing, terwijl de winkels tot 11.00 bevoorraad mogen worden. De eigenaar mag zelfs de auto voor de deur parkeren.

Zou de oplossing kunnen zijn om bijvoorbeeld in de nabijgelegen Werfstraat te parkeren?

Vraag 4

Eethuis Kumpir heeft wegens het laden en lossen veel buitensporig hoge parkeerboetes gekregen, omdat het bedrijf niet in het bezit is van een RVV-verkeersontheffing .

Onder laden en lossen verstaat de wet het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

Toch wordt de ondernemer die druk is met laden en lossen beboet.

Kan de heer M een schadevergoeding verwachten?

Vraag 5

Het laden en lossen kan alleen plaatsvinden buiten de toegestane tijden in verband met de openingstijden van het restaurant.

Welke opties zouden mogelijk kunnen zijn? De heer M zou graag samen met de gemeente dit probleem willen oplossen.

Vraag 6

De heer M is eerder voor een gesprek uitgenodigd op het stadhuis om het gemeentelijk parkeerbeleid nader toe te lichten. Na dit gesprek is aan de heer M een belofte gedaan met de mededeling dat hij alsnog de RVV-verkeersontheffing zou krijgen.

Waarom is deze belofte vooralsnog niet gehonoreerd?

 

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Reactie:

Regels moeten ondernemers helpen, niet dwarsbomen of tegenwerken. Veel regels zijn helemaal niet nodig om de maatschappij draaiende te houden. Ze zorgen louter voor bureaucratie en frustratie.

Hans van de Burg

Fractiemedewerker wet en regelgeving

 

28-04-2016

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN PVA-FRACTIE OVER TRANCHE 2A EN 2B XL BUSINESSPARK TWENTE

 

Raadsfractie PVA t.a.v. de heer H. de Olde (fractievoorzitter) Postbus 5100 7600 GC ALMELO

 

Geachte fractie,

Wij hebben de raad met een raadsbrief op 23 februari 2016 geïnformeerd over ons besluit omtrent de vaststelling van het ‘uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b’. Over dit plan heeft u schriftelijke vragen gesteld bij brief vaan 22 maart 2016. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voor de volledigheid worden uw vragen eerst herhaald.

 

Vraag 1:

In 2006 is het bestemmingsplan vastgelegd door de raad. Waarom is er weer een wijzigingsplan?

Antwoord:

In 2006 is het bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) vastgesteld door de raad. Dit omvat het gehele bedrijventerrein. De bedrijfsbestemmingen in dit plan zijn echter allemaal voorzien van een uitwerkingsplicht. Dit houdt in dat de bouwkavels pas een bouwtitel hebben op het moment dat deze bestemmingen zijn uitgewerkt door de vaststelling van een uitwerkingsplan. Zoals in de raadsbrief is opgenomen, worden de bestemmingen gefaseerd uitgewerkt middels tranches. De vaststelling van het ‘uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b’ voorziet in eerste instantie in het uitwerken van de bestemmingen, zodat een directe bouwtitel ontstaat voor de bedrijfskavels. Hierdoor is de weg vrij gemaakt voor bedrijven om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van hun bedrijfsgebouwen. In tweede instantie voorziet het plan in een wijziging van de bestemmingen. De percelen met de beperking dat alleen milieucategorie 5 bedrijven zijn toegestaan op bepaalde gronden is verwijderd, door ook bedrijven in de milieucategorie 3 en 4 toe te staan. Het uitwerken en het wijzigen van de bestemmingen is in overeenstemming met de uitwerkings- en wijzigingsregels van het bestemmingsplan RBT en er zijn geen verdere beperkingen opgenomen, waardoor maximale flexibiliteit wordt geboden voor de vestiging van toekomstige bedrijven.

 

Vraag 2:

Het gebied dient meer aan te sluiten op het omringende landschap en groengebied. De bedrijven zijn kleinschaliger en de bedrijfspercelen dienen een groenere uitstraling te krijgen. Kan dit wel waargemaakt worden?

Antwoord:

De vraag is naar aanleiding van de tekst, zoals vermeld op pagina 79 van de toelichting van het ‘uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b’. Hierin wordt aangegeven dat de bestemming Bedrijf-2 een ander karakter heeft als de bestemming Bedrijf-1, doordat meer wordt aangesloten op het omringende landschap en groengebied. De bedrijven zijn kleinschaliger en de bedrijfspercelen dienen een groenere uitstraling te krijgen. Op de verbeelding en in de regels van het plan worden wordt dit concreet gemaakt doordat binnen de bestemming Bedrijf-2 minder bebouwingsmogelijkheden zijn, zoals een kleiner bebouwingspercentage en andere bouwhoogtes. Eveneens staat de bestemming Bedrijf-1 bedrijven toe in de milieucategorieën 3 tot en met 5, terwijl de bestemming Bedrijf-2 bedrijven toestaat in de milieucategorieën 3 tot en met 5. In de regel vergen bedrijven in een hogere milieucategorie een groter ruimtebeslag. Daarnaast geldt voor het gehele bedrijventerrein een beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen en wordt op korte termijn een beeldkwaliteitsplan op kavelniveau voor Tranche 2 vastgesteld. Hierin zijn (stedenbouwkundige) criteria opgenomen die leiden het gewenste beeldkwaliteit van de bouwwerken. Er worden eveneens voorwaarden gesteld aan de inrichting van het terrein.

 

Vraag 3:

Klopt het dat tranche 3b overbodig wordt, wegens het opnieuw indelen van de percelen van tranche 3a en 3b?

Antwoord: Ons besluit heeft uitsluitend betrekking op het gebied Tranche 2a en 2b. Wel merken wij op dat wij op dit moment een planologisch kader aan het voorbereiden zijn voor Tranche 3b.

 

Vraag 4:

Is het college op de hoogte dat de realisatie van de doorbraak anders is aangelegd dan de plannen in eerste instantie waren. Is dit om meer industrieterrein te realiseren?

Antwoord:

De doorbraak is gerealiseerd conform het daarvoor geldende bestemmingsplan. Er is geen sprake van realisatie van extra industrieterrein. Hiervoor is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk, hetgeen niet heeft plaatsgevonden.

 

Vraag 5:

Als er andere bedrijven komen, hebt u dan ook rekening gehouden met verkeersdoeleinden 2?

Antwoord:

De gronden met de bestemming Verkeersdoeleinden 2 in het bestemmingsplan RBT hebben betrekking op de hoofdas en hoeven niet te worden uitgewerkt. Om deze reden zijn de gronden in het ‘uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b’ niet opnieuw voorzien van een bestemming en blijft deze onverminderd van kracht. Binnen de bestemming Verkeersdoeleinden 2 mogen geen bedrijven worden opgericht, waardoor de hoofdontsluiting gewaarborgd blijft.

 

Vraag 6:

Als de herindeling van de kavels van tranche 2 a en 2b, is gerealiseerd wordt er dan wel rekening gehouden met de veehouderij Worker Landen 18 wegens geuroverlast zodat er in de buurt geen bedrijven worden gebouwd.

Antwoord:

Er is geen sprake van een herindeling van de kavels in Tranche 2a en 2b. Er is sprake van het uitwerken (en deels wijzigingen) van de bestemmingen conform de uitwerkings- en wijzigingsvoorwaarden van het bestemmingsplan RBT. In de toelichting van het uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b is specifiek in paragraaf 4.7.5 het aspect geur in relatie tot de Worker Landen 18 verwoord. Er is geen sprake van een belemmering ten opzichte van de veehouderij.

 

Vraag 7:

Als het gebeid tranche 2a en 2b weer een wijzigingsplan krijgt, is het dan niet verplicht om Natura 2000 en Flora en Fauna in te lichten zodat er weer een nieuw onderzoek komt? Deze bedrijven zijn uitgegaan van het plan in 2006.

Antwoord:

In de toelichting van het uitwerkings- en wijzigingsplan RBT Tranche 2a en 2b zijn in paragraaf 4.8 specifiek voor ecologie de aspecten Flora en Fauna en Natura 2000 toegelicht. Voor deze aspecten heeft in 2014 een actualiserend onderzoek plaatsgevonden. Er zijn geen belemmeringen gebleken ten aanzien van de vaststelling van het uitwerkings- en wijzigingsplan. Pagina 3 van 3 U

 

Vraag 8:

In de conclusie staat duidelijk dat er ook geen kwetsbare objecten toegestaan worden. Betekend dit dat er dan ook geen bedrijven met gevaarlijke stoffen mogen komen?

Antwoord:

Bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen, met een hoeveelheid dat ze als risicovol worden beschouwd, zijn niet toegestaan. Kwetsbare objecten, zoals zelfstandige kantoren, zijn eveneens niet toegestaan. Hiermee worden (zware) bedrijfsontwikkelingen niet onnodig beperkt.

 

Vraag 9:

Bruto bouwoppervlak van maximaal 1500 m2, is toegestaan binnen deze bestemming. Dus ook geen risicovolle inrichting en geen kwetsbare objecten. In de TCTubantia werd echter vermeld dat de percelen meer dan 10 ha in omvang mogen worden. Is hier een verklaring voor?

Antwoord:

In het uitwerkings- en wijzigingsplan is geen specifieke bepaling opgenomen voor het aantal hectare dat een bedrijfskavel mag zijn. De beperking voor de omvang wordt bepaald door het bouwvlak op de verbeelding en de bouwregels. Het bruto bouwoppervlak van maximaal 1500m2 heeft betrekking op de omvang van het bijbehorende kantooroppervlak en heeft verder geen relatie met de grootte van het bedrijfsperceel. Een bedrijfsperceel van 10 ha is mogelijk binnen het plan.

 

Vraag 10:

Wordt er wel rekening mee gehouden dat de gebouwen minimaal 25 meter van de doorbraak af mogen komen?

Antwoord: Het bouwvlak op de verbeelding is op minimaal 25 meter van de doorbraak gelegen. Buiten het bouwvlak mogen geen gebouwen worden gerealiseerd.

 

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Uw vragen zijn voornamelijk technisch inhoudelijk van aard. Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om in dergelijke gevallen direct contact op te nemen met de desbetreffende ambtenaar in plaats van het stellen van schriftelijke vragen. Op deze wijze kunnen wij u sneller van een antwoord voorzien. Een afschrift van deze brief hebben wij op iBabs geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Reactie:

Het schiet niet op met het XL Businesspark, mede door de bezwaren van omwonenden. De omwonenden hebben in ieder geval het recht aan hun zijde. Ook met de veiligheidsvoorschriften en de vergunningen die gemeente moet verstrekken neemt men het blijkbaar niet zo nauw. De meest voor de hand liggende vraag is of CTT en Eurol  wel goed hebben nagedacht alvorens met Xl-Businesspark in zee te gaan. In de basis is het al misgegaan. CCT die nu verlies lijd wegens vergunningen en bezwaren. Het heeft de gemeente onnodig veel geld gekost, belastinggeld.

Hans van de Burg,

Fractie medewerker wet- en regelgeving PVA

 

26-04-2016

BEANTWOORDING VRAGEN FRACTIE PVA AAN B&W OVER ARMOEDE

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 3 maart 2016 stelt u een aantal vragen over armoede in Almelo naar aanleiding van een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Algemeen: Wij delen uw zorg over de armoede in ons land en in het bijzonder in onze gemeente. Ook in Almelo is armoede, een indicator hiervoor is dat 17% (5500 huishoudens) leeft van 110% van het sociaal minimum of minder.

Beantwoording van uw vragen:

Vraag 1.

Van welke voorzieningen (diverse minimavoorzieningen voor mensen met een gering inkomen, de voedselbank, de eethoek, de buurvrouw kookt, kwijtscheldingsregelingen en bijzondere bijstand) wordt gebruik gemaakt? Heeft u aantallen?

Antwoord:

De Voedselbank, de eethoek, de buurvrouw kookt, etc. zijn particuliere initiatieven en wij hebben geen informatie over het aantal mensen dat er gebruik van maakt. Wel weten we dat deze voorzieningen in een behoefte voorzien voor zowel mensen die in armoede als in een sociaal isolement leven. Ons is bekend dat de voedselbank wekelijks ca. 200 voedselpakketten verstrekt.

In 2015 is er aan 1726 personen of gezinnen individuele bijzondere bijstand verstrekt. Daarnaast werd in 2015 aan 777 personen een compensatie voor het verdwijnen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) verstrekt. Het ging om een eenmalige regeling, als aanloop naar een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Deze regeling liep in 2016 nog enige tijd door.

Van de regeling voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering hebben tot nu toe 1900 mensen gebruik gemaakt. In een andere raadsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.

In 2015 ondersteunde het Jeugdfonds Almelo 739 kinderen om te kunnen sporten en 107 kinderen om culturele activiteiten te kunnen ontplooien. Via Almelo Doet Mee is aan circa 3.500 volwassenen een voucher verstrekt om deel te kunnen nemen aan sportieve of sociaal culturele activiteiten.

In 2015 zijn/is verder: – 32 gezinnen geholpen met een vergoeding voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie. – aan 1399 gezinnen of alleenstaanden een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag verstrekt. – aan 3552 gemeentelijk belastingplichtigen kwijtschelding verleend. – elke maand circa 500 personen of gezinnen geholpen met schulddienstverlening via de Stadsbank Oost Nederland. Wij merken hierbij op dat voor de diverse regelingen verschillende inkomensgrenzen worden gehanteerd, variërend van 110% van het sociaal minimum tot 130% daarvan.

 

Vraag 2. Is er op dit moment al een toename van het beroep op de diverse voorzieningen waar te nemen? Is deze toename in een percentage uit te drukken?

Antwoord:

Het beeld is niet eenduidig. Met name het beroep op de individuele bijzondere bijstand is de afgelopen drie jaren gestegen, vooral als gevolg van een toenemend aantal inwoners dat een aanvraag doet om een beschermingsbewindvoerder te kunnen bekostigen. Ook het beroep op Almelo Doet Mee en het Jeugdfonds Almelo laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Grote stijgingen zijn er niet bij de individuele inkomenstoeslag en de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie.

 

Vraag 3.

Kunnen voedselbanken nog aan de vraag voldoen?

Antwoord:

Ja, de voedselbank in Almelo geeft aan dat zij nog aan de vraag kan voldoen.

 

Vraag 4:

Is er zicht op stille armoede en draagt de voedselbank bij aan het signaleren van deze armoede?

Antwoord:

Er is geen direct zicht op stille armoede. De voedselbank werkt vraaggericht en signaleert geen stille armoede.

 

Vraag 5.

Neemt het aantal daklozen, die er al zijn, toe?

Antwoord:

Ja, in Almelo neemt het aantal daklozen toe. Het aantal feitelijk daklozen in de afgelopen jaren in Almelo was: 2010: 88 2011: 80 2012: 74 2013: 82 2014: 93 Over 2015 zijn de cijfers nog niet bekend. De telling is gebaseerd op het feitelijk aantal daklozen. Dit zijn personen die in enig jaar tien nachten of meer hebben doorgebracht in een opvangvoorziening.

 

Vraag 6:

Het aantal armen in Nederland bestaat voor de helft uit werkende armen. Hoe is de situatie in Almelo?

Antwoord:

Hier hebben wij geen goed beeld van. Wel weten wij welke mensen een laag inkomen ontvangen. Daarmee hebben we de werkende armen niet in beeld. Werkenden met een wat hoger inkomen kunnen het door hogere financiële lasten toch moeilijk hebben. Over die gegevens beschikken wij niet.

 

Vraag 7.

Hoeveel mensen met een ontoereikend pensioen (meestal alleen AOW) kent Almelo.

Antwoord:

Er bestaat geen definitie van ontoereikend pensioen. Indien wij hier de inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum hanteren, dan waren er 1784 huishoudens in 2013 die alleen een AOW pensioen genoten, of AOW met een kleine aanvulling daar bovenop. Recente gegevens zijn niet bekend.

 

Vraag 8.

Een toenemend aantal eigen woningbezitters meldt zich bij de schuldhulpverlening. Kunt u aangeven om hoeveel mensen dit gaat.

Antwoord:

De schuldhulpverlening in Almelo wordt uitgevoerd door de Stadsbank Oost Nederland. Wij hebben geen informatie over het aantal eigen woningbezitters dat een beroep doet op de schuldhulpverlening.

 

Vraag 9.

Zijn we voldoende voorbereid op een mogelijke toename van het aantal hulpvragen nu en in de (nabije) toekomst?

Antwoord:

Wij verwachten nu en in de toekomst aan de hulpvragen te kunnen voldoen. Momenteel zoeken wij samen met de Stadsbank Oost Nederland naar mogelijkheden om meer in te zetten op preventie door de voorliggende voorzieningen beter te benutten. Dit zou op termijn moeten leiden tot minder hulpaanvragen en minder kosten. Het Armoedepact Almelo verbindt verschillende vrijwillige en professionele organisaties die zich inzetten voor het voorkomen en verlichten van armoede in onze gemeente. Gezamenlijk organiseren zij activiteiten of zetten projecten op voor preventie, zorg en verlichten van armoede van onze inwoners en in het bijzonder ook voor kinderen die in armoede leven. De gemeente is partner van het Armoedepact en draagt daarmee ook bij aan de doelstellingen van het Armoedepact.

 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Reactie:

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit het aandeel werkende armen sterker dan het aantal arme uitkeringsontvangers. Het is niet bekend hoe het aantal werkende armen zich over een langere periode heeft ontwikkeld in Almelo. Landelijk is het aantal werkende armen de afgelopen decennia fors toegenomen, waarschijnlijk als gevolg van verlagingen van het minimumloon. Ook zijn er veel 65-plussers die moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Om hoeveel personen het precies gaat is ook niet bekend. Het is belangrijk dat de gemeente knelpunten van deze mensen zichtbaar gaat maken, zodat er maatregelen genomen worden om hun positie te verbeteren.

Financiële armoede (laag inkomen, schulden) gaat vaak samen met tal van andere problemen – op het gebied van werk, gezondheid, huisvesting, opvoeding, et cetera. Armoedebeleid moet dan ook veel meer omvatten dan alleen inkomensondersteuning. Het lastige is dat een deel van de oorzaken in de persoonlijke levenssfeer ligt: ongezonde leefstijl, tekortschietende opvoeding, verslaving, relatieproblemen. Er valt echter veel voor te zeggen dat een ongezonde opvoeding van kinderen net zo erg is als kindermishandeling. Om werkelijk de oorzaken van achterstand en sociale uitsluiting aan te pakken – en niet alleen de symptomen – zal de gemeente daarom minder schroomvallig moeten zijn om te interveniëren achter de voordeur.

 

Harry de Olde (fractievoorzitter PVA)

 

 

07-04-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W BRANDPREVENTIE

Aan: College van B&W van Almelo

 

Geacht college,

Op 4 april 2016 is er een brandoefening gehouden in ons gemeentehuis. Naar aanleiding van dezebrandoefening en de algemene brandpreventie hebben wij de volgende vragen.

1. In de publiekshal is het alarmeringssysteem niet of nauwelijks te horen. Wat gaat het college hier aan doen.

2. Tijdens de “oefening”, die toch bedoeld is om de werkelijkheid te testen, zijn maar een heel klein aantal van de aanwezige ambtenaren het pand uit gegaan zoals de bedoeling is. Wat wordt er aan gedaan om dit de volgende keer beter te laten verlopen.

3. Als gevolg van het niet signaleren in de publiekshal is daar het werk gewoon door gegaan. Hoe gaan we om met bezoekers aan het stadhuis bij een brandmelding en waarom is deze keer daar niet naar gehandeld?

4. Men wordt verzocht, tijdens een brandmelding, naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te gaan. Ons is echter geen strobreed in de weg gelegd om het pand dieper in te gaan in plaats van de uitgang te zoeken. Wat is het vervolgtraject om dit te verbeteren?

5. Kan het zo zijn dat tijdens brand de parkeergarage “gewoon” in en uitgereden kan worden?

6. Horen de (auto)liften niet uitgeschakeld te worden via een automatisch systeem zodat niemand deze liften meer kan gebruiken tijdens brand?

7. Was het college niet aanwezig tijdens de brandoefening? Zo ja, waarom hebt u het pand niet verlaten?

8. Voldoet de gemeente met haar personeel aan de verplichtingen ten aanzien van brandpreventie enopleidingen nu we het nieuwe pand volledig in eigen hand hebben?

 

Verwachtende dat u deze vragen binnen de gestelde termijn zult beantwoorden, verblijf ik, namens de fractie PVA,

 

Harry de Olde (Fractievoorzitter).

 

22-03-2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W BETREFT OPEN DAYS BRUSSEL 2015

Almelo, 21 maart 2016

Betreft: Schriftelijke vragen PVA aan B&W betreft Open Days Brussel 2015

 

Geacht College,

Bestuurders dienen verantwoord om te gaan met publieke middelen. Verantwoording van kosten – en openheid daarover – is daarbij essentieel. Zo kan en moet altijd worden beoordeeld of de uitgave in hoogte of soort ook in de openbaarheid kan worden gemotiveerd. Soberheid is en blijft wat de PVA betreft de norm. Meer transparantie is ook gewenst omdat het om de verantwoording van belastinggeld gaat. De uitgaven moeten rechtmatig en onderbouwd zijn.

Tenslotte kan door openbaarheid een eventueel probleem in de toekomst voorkomen worden.

 

N.a.v. raadsbrief 13 wil de Partij Vrij Almelo graag een paar vragen stellen over de Open Days 2015 in Brussel.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1
In oktober 2015 was wethouder Jan van Marle van plan om naar de Open Days in Brussel te gaan. Wegens zijn aftreden is de reis geannuleerd. Ook adviseur Piet Brouwer ging niet meer mee.

Waarom waren de kosten van de reis inclusief annuleringskosten (€ 1723,-) zo hoog? En wat waren de annuleringskosten?

Vraag 2
Elk jaar gaan bestuurders naar de Open Days in Brussel. Tijdens de inschrijving kon iedereen zien wat de kosten waren.

Waarom waren het geraamde kosten?

Vraag 3
Er ging gezelschap mee, zoals Piet Brouwer, adviseur bestuurszaken bij de gemeente Almelo.

Moeten wij voor personen die in een andere gemeente wonen de reis betalen?

Vraag 4
De kosten van Open Days te Brussel van 2012 waren inclusief vervoer, 2 nachten en volledig arrangement,
á € 550 p.p.

Waarom waren de kosten in 2015 een stuk hoger en ook nog eens geraamd?

Vraag 5
Piet Brouwer is nog werkzaam als adviseur bestuurszaken in het gemeentehuis te Almelo.
Had de heer Brouwers een reden de reis af te zeggen om niet mee te gaan naar Brussel?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

04-03- 2016

VRAGEN PVA AAN B&W VAN ALMELO BETREFT: OPVANG STATUSHOUDERS (VERGUNNINGHOUDERS) IN ALMELO

 

Geachte heer De Olde,

U heeft ons een aantal vragen gesteld over de opvang van statushouders. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. Wij gebruiken in deze brief in plaats van de term “statushouder” de term “vergunninghouder”. Dit is de wettelijke term voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Deze term wordt ook door het COA gebruikt.

 

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht in TCTubantia “Almelo gaat statushouders opvangen, of niet?”

Antwoord:

Iedere gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de eigen taakstelling voor wat betreft de huisvesting van vergunninghouders. In Twents verband zoeken we naar oplossingen voor de huidige problematiek rondom het huisvesten van vergunninghouders. Hierbij werken we samen via de regietafel Twente, waarover we u per raadsbrief van 24 november 2015 hebben geïnformeerd. Op dit moment wordt een derde van de beschikbare AZC-capaciteit in Almelo bezet door vluchtelingen met een verblijfsstatus, die nog niet kunnen doorstromen naar (permanente) huisvesting elders. Wethouder Ten Seldam heeft, als regionaal kartrekker voor de AZC-capaciteit, andere gemeenten gevraagd om mee te denken over het sneller kunnen huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daardoor komt er bestaande AZC-capaciteit beschikbaar voor vluchtelingen, van wie de asielaanvraag nog in behandeling is en dat voorkomt de behoefte aan meer AZC- en noodopvangcapaciteit.

Vraag 2

Waarom hebt u besloten om in Almelo grote aantallen vluchtelingen met een verblijfstatus op te vangen zonder de raad in kennis te stellen?

Antwoord:

Wij hebben hierover geen besluit genomen.

Vraag 3

Hoeveel van de veertien Twentse gemeenten geven aan te weinig sociale huurwoningen te hebben om asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten?

Antwoord:

Alle Twentse gemeenten geven aan op dit moment geen probleem te hebben met het huisvesten van vergunninghouders in betaalbare huurwoningen. In de nabije toekomst verwachten enkele gemeenten wel een omslag. Dit laatste geldt niet voor Almelo. Bij het antwoord op vraag zes wordt hier verder op ingegaan.

Vraag 4

Hoe is de woningnood voor sociale huurwoningen in algemene zin? Hoeveel woningzoekenden en huurders staan op wachtlijsten en hoeveel van hen hebben een urgentieverklaring?

Antwoord:

Het is ons beeld dat er in Almelo over het algemeen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn, zeker nu wij terughoudend zijn met het bieden van huisvesting voor nieuwe vergunninghouders (zie het antwoord op vraag 6). Wij hebben geen informatie over het actuele aantal woningzoekenden, maar kunnen u wel informeren over het aantal mensen dat een urgentieverklaring heeft ontvangen. In 2015 ging het in Almelo om 48 gevallen. De procedure bij urgentieverklaringen is dat een onafhankelijke urgentiecommissie binnen 6 weken na ontvangt van de aanvraag bepaalt of er een urgentieverklaring wordt verstrekt. Als aan iemand een urgentieverklaring wordt verstrekt, dan heeft deze persoon voor een periode van 6 maanden voorrang op andere woningzoekenden. In deze periode is de persoon die een urgentieverklaring heeft gekregen zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere woning. Mensen met een urgentieverklaring krijgen bij voorrang een passende woning aangeboden. Passend qua prijs en grootte. Die mogen zij weigeren, maar dan vervalt in principe wel hun voorrang. Het gaat bij deze gevallen echter niet om vergunninghouders. De regering heeft de vluchtelingen met een verblijfsvergunning aangewezen als een groep met voorrang. Dat ze nog nauwelijks over een sociaal netwerk kunnen beschikken, maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting moeilijk. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben daarom altijd urgentie.

Vraag 5

Waar is de norm van gemiddeld 12 weken voor gemeenten om statushouders te huisvesten op gebaseerd en hoeveel van de veertien Twentse gemeenten kunnen daaraan voldoen? Geldt deze norm voor alle mensen met een urgentieverklaring?

Antwoord:

Het COA heeft 14 dagen de tijd om een vergunninghouder aan een gemeente te koppelen. Gemeenten hebben gemiddeld 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen: tien weken voor het vinden van woonruimte en twee weken voor de verhuizing naar de nieuwe woning. Na het ingaan van een huurovereenkomst heeft de vergunninghouder twee weken om te verhuizen. Wij hebben niet kunnen achterhalen waarop deze periode is gebaseerd. Het bovenstaande geldt voor vergunninghouders. Voor anderen geldt dat zij een urgentieverklaring kunnen aanvragen. Zie voor de norm het antwoord op vraag 4.

Vraag 6

Kunt u een overzicht verschaffen van het aantal vrijkomende sociale woningen enerzijds en het aantal statushouders dat de betreffende gemeenten zouden moeten huisvesten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord:

Wij hebben geen informatie over het aantal vrijkomende sociale woningen. Alle gemeenten in Nederland krijgen halfjaarlijks een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. In onderstaande tabel staat hoe deze “overrealisatie” zich in Almelo heeft ontwikkeld in de periode 2012-2016.

 

Tabel 1. Taakstelling en realisatie huisvesting vergunninghouders Almelo, periode 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Stand 1 januari -165 -228 -312 -288 -182
Taakstelling 32 34 68 124 85*
Realisatie 95 118 44 18 n.n.b.

Eerste helft 2016 (taakstelling tweede helft 2016 volgt in het voorjaar)

Er vestigden zich tot en met 2014 meer vergunninghouders dan op basis van de taakstelling verplicht was voor de gemeente Almelo. Vanaf 2015 loopt in Almelo de “voorsprong” langzaam terug.

 

Tabel 2. Taakstelling huisvesting vergunninghouders Twente per 1 januari 2016 (inclusief voorsprong/achterstand)

Almelo -97

Borne 46

Dinkelland 35

Enschede 188

Haaksbergen 24

Hellendoorn 47

Hengelo 101

Hof van Twente 41

Losser 12

Oldenzaal 24

Rijssen-Holten 45

Tubbergen 25

Twenterand 40

Wierden 29

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat alle Twentse gemeenten, met uitzondering van Almelo, een achterstand hebben bij het huisvesten van vergunninghouders. Deze achterstand wordt vooral veroorzaakt door een snelle stijging van de taakstellingen. Het kost tijd om die achterstand in te lopen, ook als er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Vraag 7

Hoe vaak vinden statushouders een woning in de particuliere sector per jaar? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen 3 jaren?

Antwoord:

In 2013 hebben 98 personen (gezinnen, alleenstaanden) onderdak gevonden in een particuliere huurwoning. In 2014 waren dat 44 en in 2015 18 personen. Het aflopende aantal (met name in 2015) is mede te danken aan het uitdrukkelijk verzoek aan onze regievoerder bij het COA (de persoon die vergunninghouders aan gemeenten koppelt) om, gelet op onze overrealisatie van de taakstelling voor huisvesting, voorlopig géén vergunninghouders aan onze gemeente te koppelen. Alleen in het kader van gezinshereniging én om medische redenen is dat wél gebeurd.

Vraag 8

Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaarste van sociale huurwoningen in gemeenten en het toewijzen van het aantal statushouders?

Antwoord:

Het aantal vergunninghouders dat een gemeente huisvesting moet bieden, is gebaseerd op het totale aantal vergunninghouders dat in een bepaalde periode van huisvesting moet worden voorzien en het inwonertal van een gemeente. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet (artikel 29, lid 1). Er wordt geen rekening gehouden met het aantal (beschikbare) sociale huurwoningen in een gemeente.

Vraag 9

Hoeveel woonunits c.q. containerdorpen wilt u gaan bouwen mocht het aantal vrijgekomen sociale huurwoningen niet toereikend zijn? Antwoord Wij zijn niet van plan woonunits of containerdorpen te bouwen. Vraag 10 Wordt momenteel in het Almelose asielzoekerscentra de maximale opvangcapaciteit overschreden? Zo ja, met hoeveel personen?

Antwoord:

De maximale opvangcapaciteit van het Almelose asielzoekerscentrum is 378. Dit aantal mag op basis van wet- en regelgeving niet worden overschreden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

26-02-2016

Vragen PVA aan B&W over CCT op XL Businesspark

Raadsfractie PVA t.a.v. de heer De Olde Postbus 5100 7600 GC Almelo.

Hans van der Burg, Fractiemedewerker PVA wet- en regelgeving.

 

Geachte heer De Olde,

Op 26 januari 2016 ontvingen wij uw brief waarin u vragen stelt over de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een containerterminal op het XL Businesspark. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1. In de aanvraag omgevingsvergunning gedateerd juni 2014 van CTT worden een aantal gevarenklassen (ADR) genoemd behalve klasse 1 en 7. En bij een memo van oktober 2014 worden deze gevarenklassen weer uit de aanvraag gehaald. Waarom zijn deze gevarenklassen in tweede instantie verwijderd?

Antwoord: De op- en/of overslag van gevaarlijke stoffen heeft consequenties voor het onderwerp externe veiligheid. Door het aanvragen van deze activiteit in eerste instantie hebben wij een (externe) veiligheidsrapportage en specificaties omtrent de gevaarlijke stoffen opgevraagd. Omdat hoeveelheden en specificaties ten tijde van het aanvragen van de omgevingsvergunning niet bekend zijn, is door de aanvrager besloten het onderwerp open/of overslag van gevaarlijke stoffen uit de aanvraag te halen.

 

Opmerking PVA: In de aanvraaggevens zitten nog steed 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 ADR-klassen.

zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0141.OM00004-                                                          OM41/b_NL.IMRO.0141.OM00004-OM41.pdf

Zie: tabellen Bladzijde 20

 

Vraag 2. Het is ons bekend dat op het terrein van CTT een drainagebuis ligt die loopt van het terrein van CTT onder de Hoeselerdijk door via een sloot naar de doorbraak. De doorbraak is een aangelegd natuurgebied en dient daarom verstoken te blijven van alle stoffen die daar niet thuis horen. Is u dit ook bekend?

Antwoord: Ja, het is ons bekend dat er een drainagebuis aanwezig is. Hiervoor zijn de benodigde vergunningen verleend (omgevingsvergunning door gemeente Almelo en watervergunning door Waterschap en Rijkswaterstaat).

 

Opmerking PVA: De eisen vanuit deze benadering op inrichtingsniveau zijn: Er moet een duidelijke waterscheiding worden gemaakt langs De Doorbraak. Deze scheiding hoeft niet per se fysiek te zijn. Het kan ook door het verkrijgen van de garantie dat water via oppervlakte- of grondwater niet naar de Doorbraak ‘stroomt’.

Zie: http://www.rbtwente.nl/pdf/8-deel1MER%20RBT%20aanvulling%20op%20MER%20deel%20A.pdf blad:15 4.2

 

Vraag 3. Mits u bekend bent met de buis genoemd in vraag 2, hoe denkt u dan te kunnen voorkomen dat er stoffen indirect geloosd worden in een natuurgebied dat voor vele miljoenen is aangelegd?

Antwoord: In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn algemene voorschriften opgenomen voor het lozen en het niet mogen lozen van stoffen. De inrichting CTT valt voor wat betreft dit aspect onder deze algemene regels. De gemeente Almelo heeft hier samen met het Waterschap als waterkwaliteitsbeheerder een toezichthoudende en/of handhavende rol in.

 

Opmerking PVA: Wel afwatering naar Doorbraak (handhaven ‘water voor natuur zie: http://www.rbtwente.nl/pdf/8-deel1MER%20RBT%20aanvulling%20op%20MER%20deel%20A.pdf

 

Vraag 4. De code SBI 6311.2.1 laat geen bebouwing toe binnen een straal van 300 meter. Op dit moment is deze bebouwing er echter wel. Wat wordt er aan gedaan om aan de voorwaarden van deze SBI code te voldoen. En wanneer verwacht u dat de eisen van deze code, indien nu nog niet voldaan, wel voldaan zullen worden?

Antwoord: De 300 meter afstand waaraan gerefereerd wordt is een richtafstand en heeft betrekking op het onderwerp geluid. Omdat er binnen deze afstand wel woningen zijn gelegen is maatwerk geleverd. Op basis van het akoestisch onderzoek wordt in de omgevingsvergunning gesteld dat sprake van goede ruimtelijke ordening, er wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder (gezoneerd industrieterrein) en aan de ambities uit het gemeentelijk gebiedsgericht geluidsbeleid.

 

Vraag 5. In de omgevingsvergunning wordt de kraan die zal worden gebruikt op het terrein van CTT aangeduid met een bouwhoogte van 10 of 15 meter. Echter wordt er op dit terrein een kraan geplaatst met een hoogte van ongeveer 32 meter. Is u dit bekend en hoe gaat u om met de handhaving van de verleende vergunning?

Antwoord: De omgevingsvergunning is aangevraagd voor een portaalkraan met een hoogte van ongeveer 32 meter. Juist omdat de kraan hoger is dan de in het bestemmingsplan toegelaten bouwhoogte van maximaal 10 of 15 meter wordt ook voor deze afwijkende hoogte door middel van de activiteit afwijken van het bestemmingsplan omgevingsvergunning verleend.

 

Vraag 6. Op het terrein van CTT komen lichtmasten te staan van 18 meter hoog terwijl deze, volgens de vergunning, maar 8 meter hoog mogen zijn. Bent u hier van op de hoogte en zo ja, hoe denk u de vergunning te handhaven?

Antwoord: Voor de lichtmasten van 18 meter geldt hetzelfde als onder 5 genoemd. Het bestemmingsplan staat lichtmasten toe met een maximale hoogte van 8 meter, de omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan tot een hoogte van 18 meter.

 

Opmerking PVA: De 18m hoge lichtmast is op dit moment nog niet geplaatst. Van een overtreding van de Flora-en faunawet kan dus nog geen sprake zijn. De gemeente geeft aan dat er in de omgevingsvergunning van de mast rekening gehouden zal worden met de vleermuizen. We gaan er dan ook vanuit dat dit gebeurt en dat er maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld het gebruik van amberkleurig licht.

Zie: brief van Handhaving Flora- en faunawet 25-02-2016. Plaatsen lichtmast XL businesspark Almelo

 

Vraag 7. Op bovengenoemde masten wordt verlichting geplaatst die de maximale sterke van verlichting duidelijk overtreden. Er worden armaturen van 400 watt geplaatst en dit mag maximaal maar 5 lux Sterkte zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven?

Antwoord: Het onderdeel licht is getoetst bij de beoordeling van de aanvraag. Uit de stukken, behorend bij de omgevingsvergunning blijkt dat wordt voldaan aan de geldende normen. De lichtberekeningen waaruit dit blijkt maken tevens onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

 

Opmerking PVA: Zie opmerking antwoord 6.

 

Vraag 8. Tevens moet de verlichting van bovengenoemde lichtmasten voldoen aan de flora- en faunawet. De verlichting moet AMBER LED lampen bevatten met geel licht. Er mag geen lichtverstoring binnen het beïnvloedingsgebied zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven.

Antwoord: In de omgevingsvergunning zijn overwegingen opgenomen ten aanzien van de Flora- en faunawet. Hieruit blijkt dat kan worden voldaan aan de Flora- en faunawet.

 

Opmerking PVA: Zie opmerking antwoord 6.

 

Vraag 9. Op de kraan die geplaatst wordt zal ook lichtmonturen geplaatst worden die niet voldoen aan de flora- en faunawet. Ook hier zult u moeten handhaven. Hoe gaat u dat doen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 8.

 

Vraag 10. De kraan die geplaatst wordt mag volgens de afgegeven vergunning maar 8,8 meter uitstrekken over het water van het kanaal. Echter zal deze voorgestelde kraan 25 meter over het Twentekanaal komen dat in strijd is met de afgegeven vergunning. Hoe gaat u hier vergunningsgetrouw op handhaven?

Antwoord: De portaalkraan strekt voor een lengte van 8,8 meter uit boven de bestemming Buitengebied. Ook hiervoor wordt in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunning verleend.

 

Vraag 11. De terminal is volgens de vergunning een overslagterminal voor containers. Echter zal er ook opslag plaats vinden van oliën, aanverwante stoffen en bulkgoederen. Is dit volgens de vergunning? Zo nee, hoe gaat u hier op handhaven?

Antwoord: De omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend voor het oprichten van een containerterminal. Goederen worden vervoerd in containers. Daarnaast zijn stukgoederen aangevraagd, die vanwege bijzonder of zwaar formaat niet in een container kunnen worden vervoerd. Er is geen sprake van op- en/of overslag van (losgestorte) bulkgoederen. Er is eveneens geen sprake van op- en/of overslag van oliën, welke tevens als gevaarlijke stof kunnen worden aangemerkt (zie het antwoord op vraag 1). Indien er oliën worden op- en/of overgeslagen welke niet als gevaarlijk worden aangemerkt, vindt dit plaats in containers. Eventuele op- en/of overslag van stoffen welke als bodembedreigend kunnen worden aangemerkt is mogelijk. Hiervoor gelden de algemene regels ten aanzien van het treffen van bodembeschermende voorzieningen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit zijn rechtstreeks werkende voorschriften welke voor CTT van toepassing zijn. Hiermee is de bescherming van de bodem gewaarborgd.

 

Opmerking PVA: Laad- en loskade aan het Twentekanaal is geschikt voor bulkgoederen, zoals zand, grind en vloeistoffen.

Zie:www. http://xlpark.nl/over-xl-businesspark-twente/transport-over-water.html

 

Vraag 12. Mocht de opslag van oliën en andere goederen toch volgens de vergunning haalbaar zijn. Hoe denkt u dan de terminal zo te maken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij opslag van deze goederen. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de ondergrond zodat verspreiding van uitstroom geen milieuschade kan veroorzaken.

Antwoord: Zie het antwoord hiervoor op vraag 11.

 

Opmerking PVA:  XL Businesspark Twente een grootschalig regionaal bedrijventerrein in ontwikkeling met mogelijkheden voor overslag via een kade. Zie binnenhavenvisie. bladzijde 25

 

Vraag 13. MER milieurapportage is ondertussen qua geldigheidsduur verlopen. Gaat er een nieuwe rapportage komen en zo ja, binnen welke termijn?

Antwoord: Onderdeel van de omgevingsvergunning is een vormvrije m.e.r. toets. In deze rapportage wordt overwogen dat het onderdeel m.e.r. voor deze omgevingsvergunning niet aan de orde is.

 

Opmerking PVA: Uitbreiding/wijziging terrein meer dan 75 hectare (bruto) bedraagt. Volgens bijlage D van het Besluit Milieu-Effectrapportage 1994 (nummer 11.3) is het bestemmingsplan dan m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Zie: Het bedrijvenpark bestaat uit 120 hectare uitgeefbaar terrein

 

Vraag 14. Als de opslag van Oliën en aanverwante artikelen gaat plaats vinden op het terrein van CTT komt dan in verband met veiligheid en vergunningen de vestiging van Eurol BV niet in gevaar?

Antwoord: Er worden geen oliën en/of aanverwante artikelen opgeslagen bij CTT die gevolgen hebben voor de vestiging van Eurol. Er zijn geen risicocontouren van toepassing omdat er geen externe veiligheid relevante activiteiten plaatsvinden.

 

Opmerking PVA: In het bestemmingsplan RBT is hier reeds rekening mee gehouden. De laad en loskade is bedoeld voor drietal functies: overslag van bulkgoederen, industriële overslag zie: Aanvraaggegevens Ruimtelijkeplannen.nl zie korte opmerking vraag 11

 

Vraag 15.Is er rekening gehouden met de gevaren van vermenging van vloeistoffen van zeer gevaarlijke klassen mits er calamiteiten uitbreken bij een van deze twee bedrijven?

Antwoord: Er is geen sprake van op- en/of overslag van gevaarlijke stoffen, zie ook hierboven onder 1. Het geschetste scenario is dus niet relevant.

 

Opmerking PVA: In de Aanvraaggevens zitten nog steed 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9.ADR-klassen

zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0141.OM00004-                                                          OM41/b_NL.IMRO.0141.OM00004-OM41.pdf

zie: tabellen Bladzijde 20

De inrichting bestaat uit een containerterminal voor de op- en overslag van containers maritiem en het (doen) vervoeren van containers over water en weg. Daarnaast vinden handling van containers en opleggers en administratieve activiteiten plaats. De vergunningplicht geldt op basis van de categorieen 2.7, onder o (ontgassen van containers), 13.4 onder g (voor meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen) en categorie 28.1 (opslaan van huishoudelijke afvalstoffen) uit bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

Vraag 16.Is er de uiterste best gedaan om te kijken naar de risicobeheersing daar twee wijken van Almelo, te weten Bornerbroek en Windmolenbroek, in de nabijheid liggen van dit industrieterrein?

Antwoord: In de omgevingsvergunning zijn alle mogelijke nadelige gevolgen, zowel ruimtelijk en milieu hygiënisch afgewogen ten opzichte van nabijgelegen bebouwing. De afweging van risico’s ten aanzien van bebouwing, ofwel de wijken Windmolenbroek en de dorpskern Bornerbroek zijn afgewogen bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het XL- Businesspark.

 

Opmerking PVA: zie opmerking antwoord 13

 

Vraag 17. Er wordt continu gewezen naar de werkgelegenheid die de terminal zal opleveren voor de naaste omgeving, lees Twentse steden. Kunt u aangeven om hoeveel werkgelegenheid het gaat?

Antwoord: Bij brief van 27 januari (Raad – 1603478) heeft het college van B&W de brief van het XL Businesspark Twente (RBT) van 20 januari 2016 inzake ‘de uitkomsten van de verkenning overname belangen RBT’ bij de raad onder de aandacht gebracht. Concrete cijfers zijn niet te geven, maar het XL Businesspark Twente heeft als doel de verbreding van de Twentse economie en de groei van de werkgelegenheid. De CTT is daar onderdeel van en de aanwezigheid van de CTT kan bovendien kan ook als een vestigingsfactor voor andere bedrijven worden gezien waardoor er een verdere toename van het aantal vacatures kan ontstaan. Zoals gezegd kunnen concrete cijfers niet worden gegeven. Dit is mede afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het XL Businesspark Twente.

 

Vraag 18. Bij vergelijkbare projecten in Nederland van dezelfde grootte of nog groter wordt er rekening gehouden met geluidsruimte. Denk hierbij aan Hengelo, Goor, Markelo, Enschede Etc. Echter in het Almelose project wordt hier geen rekening mee gehouden. Waarom is dat hier niet van toepassing en in vergelijkbare projecten wel?

Antwoord: Zie het antwoord onder vraag 4 en 16.

 

Vraag 19. CTT wil een 24-uurs cyclus van laden en lossen toepassen. Dit is van grote invloed op de leefomgeving. Is dit wel mogelijk volgens de vergunning? Antwoord: Zie het antwoord onder vraag 4 en 16.

 

Vraag 20. Schade aan de vliegroute van de meervleermuis (Twentekanaal) is te voorkomen door in ieder geval aan één zijde van het kanaal geen uitstralende lichtbronnen te plaatsen. Om schade aan de vliegroute langs de Wolbeslanden te voorkomen is het ook noodzakelijk om maatregelen, zoals eerder gesteld, in acht te nemen. Gaat de gemeente hier nog actie op ondernemen?

Antwoord: Zie voor dit onderwerp het antwoord op vraag 8. De eventuele gevolgen van de realisatie van de containerterminal voor de meervleermuis zijn afgewogen. Overwegingen hieromtrent maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

 

Opmerking PVA: zie opmerking antwoord 2 en 7

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Deze brief zal ter informatie voor de andere raadsfracties op iBabs worden geplaatst.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

25-02-2016

Plaatsen lichtmast XL businesspark Almelo

XL Businesspark bij Almelo

 

Aan: Hans van der Burg

Fractie medewerker wet- en regelgeving  PVA Almelo

 

Beste meneer van der Burg,

Op 16 december 2015 heeft u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een melding gedaan van een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. In uw melding noemt u verschillende zaken met betrekking tot werkzaamheden en plannen rondom het XL businesspark Almelo. RVO.nl is bevoegd om te handhaven op de Flora-en faunawet. Ik zal dus enkel ingaan op de zaken die u noemt omtrent de mogelijke (licht)verstoring voor de vleermuizen en hun vliegroute. Via deze weg wil ik u informeren over de afhandeling van de zaak.

 

Wij hebben op 15 februari 2016 een reactie van de gemeente ontvangen. Ik zal in het kort hun reactie samenvatten.

In 2010 is er onderzocht of er ontheffing voor de Flora- en faunawet noodzakelijk was voor het verwijderen van een dubbele rij eiken en het aanbrengen van verlichting. De ontheffingsaanvraag (FF/75C/2012/0250) is destijds afgewezen door RVO.nl omdat door het treffen van mitigerende maatregelen schade op het leefgebied van de vleermuizen achterwege bleef.

In 2015 ontstond het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen voor het plaatsen van een 18m hoge lichtmast in plaats van de oorspronkelijk 8m hoge mast. Er is toen door de gemeente opnieuw opdracht gegeven om te onderzoeken in hoeverre de mitigerende maatregelen die waren genomen effectief waren voor de vleermuizen. De ecologen constateerde nog steeds hoge aantallen vleermuizen wat indiceert dat de mitigerende maatregelen effectief zijn.  Door het plaatsen van de 18m hoge lichtmast zal er weliswaar een deel van het Twentekanaal verlicht worden maar door het gebruik van amberkleurig licht is verstoring voor vleermuizen te minimaliseren. In het kader van de omgevingsvergunning zijn er randvoorwaarden gesteld met betrekking tot lichtkleur en afstelling van de lichtmasten. Op dit moment zijn er nog geen lichtmasten geplaatst.

De gemeente heeft aangegeven dat ze opdracht hebben gegeven aan een ecologisch adviesbureau om te onderzoeken of de mitigerende maatregelen, nodig voor de aanleg van de laad- en loskade, effectief zijn. Uit het verslag van dit bureau blijkt dat de alternatieve vliegroute voor de vleermuizen langs de westzijde van het Twentekanaal goed functioneert. Enkele gaten, ontstaan door dode bomen, hebben hierop geen invloed. Ook met oog op de bezwaren die er waren op de plaatsing van de 18m hoge lichtmast heeft het ecologische bureau geadviseerd. Het bureau geeft aan dat er gebruik gemaakt dient te worden van amberkleurige verlichting of aangepaste armaturen die zorgen dat de verlichting op het water tot een minimum beperkt blijft.

Gezien bovenstaande zie ik geen reden om handhavende maatregelen op te leggen. De ecoloog heeft onderzocht dat wat betreft de vliegroute er op dit moment geen probleem is en dat de vleermuizen de alternatieve route goed gebruiken. De 18m hoge lichtmast is op dit moment nog niet geplaatst. Van een overtreding van de Flora-en faunawet kan dus nog geen sprake zijn.  De gemeente geeft aan dat er in de omgevingsvergunning van de mast rekening gehouden zal worden met de vleermuizen. Ik ga er dan ook vanuit dat dit gebeurt en dat er maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld het gebruik van amberkleurig licht. Ik zie op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik zal de zaak hier verder afsluiten. Mocht u in de toekomst weer het vermoeden hebben dat er een (mogelijke) overtreding van de Flora-en faunawet plaatsvind, kunt u bij ons altijd een melding doen.

 

Met vriendelijke groet,

Irene van Laatum

Handhaving Flora- en faunawet
………………………………………………………………
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie

 

Twentekanaal Almel0

 

 

09-02-2016

Vragenhalfuur raad Almelo

Voorzitter:

In de moderne democratie wordt het door velen belangrijk gevonden dat burgers contact kunnen opnemen met hun volksvertegenwoordigers en bestuurders. Burgers hebben immers vragen over beleid, willen suggesties doen of klachten kwijt. De politiek moet naar de burger luisteren en dus is niets logischer dan dat de politiek zich actief openstelt voor reacties of vragen uit de bevolking. Vroeger was het veel gedoe om politici een brief te sturen of op te bellen, maar nu is contact leggen makkelijker dan ooit: een e-mail volstaat.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

 1. Vindt u met ons dat degene die zich mondeling of schriftelijk tot de overheid richt, recht heeft op een reactie, tenzij hij zelf aangeeft dat een reactie niet nodig is?

 

 1. Bent u ervan op de hoogte dat vooral ambtenaren en bestuurders nog al eens verzaken in het beantwoorden van brieven?

 

 1. Zo ja,

Is het gebruikelijk dat de gemeente Almelo zich op een dergelijke wijze presenteert?

  

 1. Zo nee,

Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat in het vervolg beantwoording van brieven van “de mensen” binnen de daarvoor gestelde termijn gaat plaatsvinden?

 

Gelet op het bovenstaande vragen willen we er bij het College van Burgemeester en Wethouders op aandringen op een betere naleving van de regels rond het beantwoorden van brieven van burgers. Een adequate bejegening van burgers en een adequate informatieverstrekking brengen met zich dat burgers ervan mogen uitgaan dat zij een ontvangstbevestiging krijgen, een antwoord binnen redelijke termijn en dat zij bij onvoorziene omstandigheden op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken bij de beantwoording van hun brief.

 

Dank U

 

 

26-01-2016

Schriftelijke vragen PVA aan college van B&W over CCT op XL – businesspark

Almelo,  25 januari 2016.

Aan: Burgemeester en wethouders van Almelo

Onderwerp: CTT op XL – businesspark

 

Geachte dames en heren,

 

PVA (Partij Vrij Almelo) heeft een aantal vragen ten aanzien van de omgevingsvergunning uitgebreide procedure van Containerterminal (hierna te noemen CTT) op het Businesspark Columbus 7 te Almelo. Gaarne zouden wij van u de volgende vragen binnen de gestelde termijn beantwoord zien.

 1. In de aanvraag omgevingsvergunning gedateerd juni 2014 van CTT worden een aantal gevarenklassen (ADR) genoemd behalve klasse 1 en 7. En bij een memo van oktober 2014 worden deze gevarenklassen weer uit de aanvraag gehaald.

Waarom zijn deze gevarenklassen in tweede instantie verwijderd?

 

 1. Het is ons bekend dat op het terrein van CTT een drainagebuis ligt die loopt van het terrein van CTT onder de Hoeselerdijk door via een sloot naar de doorbraak.

De doorbraak is een aangelegd natuurgebied en dient daarom verstoken te blijven van alle stoffen die daar niet thuis horen. Is u dit ook bekend?

 

 1. Mits u bekend bent met de buis genoemd in vraag 2, hoe denkt u dan te kunnen voorkomen dat er stoffen indirect geloosd worden in een natuurgebied dat voor vele miljoenen is aangelegd?

 

 1. De code SBI 6311.2.1 laat geen bebouwing toe binnen een straal van 300 meter. Op dit moment is deze bebouwing er echter wel. Wat wordt er aan gedaan om aan de voorwaarden van deze SBI code te voldoen. En wanneer verwacht u dat de eisen van deze code, indien nu nog niet voldaan, wel voldaan zullen worden?

 

 1. In de omgevingsvergunning wordt de kraan die zal worden gebruikt op het terrein van CTT aangeduid met een bouwhoogte van 10 of 15 meter. Echter wordt er op dit terrein een kraan geplaatst met een hoogte van ongeveer 32 meter. Is u dit bekend en hoe gaat u om met de handhaving van de verleende vergunning?

 

 1. Op het terrein van CTT komen lichtmasten te staan van 18 meter hoog terwijl deze, volgens de vergunning, maar 8 meter hoog mogen zijn. Bent u hier van op de hoogte en zo ja, hoe denk u de vergunning te handhaven?

 

 1. Op bovengenoemde masten wordt verlichting geplaatst die de maximale sterke van verlichting duidelijk overtreden. Er worden armaturen van 400 watt geplaatst en dit mag maximaal maar 5 lux Sterkte zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven?

 

 1. Tevens moet de verlichting van bovengenoemde lichtmasten voldoen aan de flora- en faunawet. De verlichting moet AMBER LED lampen bevatten met geel licht. Er mag geen lichtverstoring binnen het beïnvloedingsgebied zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven.

 

 1. Op de kraan die geplaatst wordt zal ook lichtmonturen geplaatst worden die niet voldoen aan de flora- en faunawet. Ook hier zult u moeten handhaven. Hoe gaat u dat doen?

 

 1. De kraan die geplaatst wordt mag volgens de afgegeven vergunning maar 8,8 meter uitstrekken over het water van het kanaal. Echter zal deze voorgestelde kraan 25 meter over het Twentekanaal komen dat in strijd is met de afgegeven vergunning. Hoe gaat u hier vergunningsgetrouw op handhaven?

 

 1. De terminal is volgens de vergunning een overslagterminal voor containers. Echter zal er ook opslag plaats vinden van oliën, aanverwante stoffen en bulkgoederen. Is dit volgens de vergunning? Zo nee, hoe gaat u hier op handhaven?

 

 1. Mocht de opslag van oliën en andere goederen toch volgens de vergunning haalbaar zijn. Hoe denkt u dan de terminal zo te maken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij opslag van deze goederen. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de ondergrond zodat verspreiding van uitstroom geen milieuschade kan veroorzaken.

 

 1. MER milieurapportage is ondertussen qua geldigheidsduur verlopen. Gaat er een nieuwe rapportage komen en zo ja, binnen welke termijn?

 

 1. Als de opslag van Oliën en aanverwante artikelen gaat plaats vinden op het terrein van CTT komt dan in verband met veiligheid en vergunningen de vestiging van Eurol BV niet in gevaar?

 

 1. Is er rekening gehouden met de gevaren van vermenging van vloeistoffen van zeer gevaarlijke klassen mits er calamiteiten uitbreken bij een van deze twee bedrijven?

 

 1. Is er de uiterste best gedaan om te kijken naar de risicobeheersing daar twee wijken van Almelo, te weten Bornerbroek en Windmolenbroek, in de nabijheid liggen van dit industrieterrein?

 

 1. Er wordt continu gewezen naar de werkgelegenheid die de terminal zal opleveren voor de naaste omgeving, lees Twentse steden. Kunt u aangeven om hoeveel werkgelegenheid het gaat?

 

 1. Bij vergelijkbare projecten in Nederland van dezelfde grootte of nog groter wordt er rekening gehouden met geluidsruimte. Denk hierbij aan Hengelo, Goor, Markelo, Enschede Etc. Echter in het Almelose project wordt hier geen rekening mee gehouden. Waarom is dat hier niet van toepassing en in vergelijkbare projecten wel?

 

 1. CTT wil een 24-uurs cyclus van laden en lossen toepassen. Dit is van grote invloed op de leefomgeving. Is dit wel mogelijk volgens de vergunning?

 

 1. Schade aan de vliegroute van de meervleermuis (Twentekanaal) is te voorkomen door in ieder geval aan één zijde van het kanaal geen uitstralende lichtbronnen te plaatsen. Om schade aan de vliegroute langs de Wolbeslanden te voorkomen is het ook noodzakelijk om maatregelen, zoals eerder gesteld, in acht te nemen. Gaat de gemeente hier nog actie op ondernemen?

 

Mochten bovenstaande vragen niet volledig of naar behoren beantwoord worden dan achten wij het stellen van verdere aanvullende vragen in deze zaak nadrukkelijk aan de orde.

 

Mochten deze vragen niet van toepassing zijn voor de gemeente Almelo , maar dienen deze bij een andere instantie onder de aandacht gebracht te worden, ook dan neem ik aan dat u ons dit in de beantwoording zult laten weten.

 

Met vriendelijke groet namens de PVA (Partij Vrij Almelo),

 

Harry de Olde,

Fractievoorzitter.

 

 

Stem of voeg toe aan: