Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan college B&W 2017

 

 

28-12-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PARTIJ VRIJ ALMELO (PVA) AAN B&W OVER ASIELZOEKERS MET VERBLIJFSVERGUNNING (STATUSHOUDERS)

 

Geacht college, 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat statushouders de komende jaren op verschillende terreinen een zware opgave voor gemeenten en een extra druk op de sociale voorzieningen en woningvoorraad zullen leggen. 

De vraag is of deze uitkomst ook representatief is voor Almelo. We willen onder andere weten hoeveel statushouders er in de stad zijn, of ze werk hebben en of ze betrokken zijn bij criminele daden. 

In verband hiermede hebben wij de volgende vragen. 

 

 1. Hoeveel statushouders heeft Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest, hoeveel van hen zijn er inmiddels uit Almelo vertrokken en hoeveel zijn er vanuit andere gemeenten naar Almelo verhuisd? 
 2. Hoeveel nareizigers zijn er in het kader van gezinshereniging de afgelopen vijf jaar achter in Almelo gehuisveste statushouders aangekomen? 
 3. Kunt u ons een overzicht geven van de statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest, uitgesplitst bij voorkeur naar wijkniveau? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoeveel procent van de statushouders die de afgelopen vijf jaar in Almelo zijn gehuisvest en die nog steeds in de gemeente wonen, woont momenteel in een sociale huurwoning? 
 5. Hoeveel geld heeft de gemeente Almelo de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan bijstandsuitkeringen, huis en inrichtingskosten, toeslagen en leningen ten behoeve van de statushouders? 
 6. Hoeveel statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente wonen, ontvangen op dit moment een uitkering? 
 7. Hoeveel procent bedraagt dit van de totale groep statushouders die de gemeente de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente woont? 
 8. Hoeveel van hen verrichten momenteel een tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering? 
 9. Hoeveel procent van de groep statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest en nog steeds in de gemeente wonen beheerst de Nederlandse taal voldoende om probleemloos mee te komen in de samenleving? 
 10. Hoeveel van de in Almelo gehuisveste statushouders zijn de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij criminele daden? En hoeveel waren er hiervan illegaal in Almelo?
 11. Hoeveel van de in Almelo gevestigde statushouders  hebben de afgelopen vijf jaar  bij de gemeente  aangegeven vakantie te vieren in het land van herkomst? Hoeveel statushouders hebben dat niet aangegeven en zijn toch gegaan?

 

Wij zouden deze vragen graag binnen de gestelde termijn beantwoord willen zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Miljoenentekorten door asielzoekers in de bijstand 

 

 

18-12-2017

MONDELINGE VRAGEN PVA TEN BEHOEVE VAN HET “VRAGENHALFUURTJE” OP 19 DECEMBER 2017

 

Geacht college,

Naar aanleiding van de ingekomen post van de Almelose Hengelsportvereniging Vislust d.d. 4 december 2017 dienen wij deze mondelinge vragen in.

In 2016 heeft de Almelose Hengelsportvereniging Vislust bij de verantwoordelijke wethouder een wens neergelegd voor een nieuwe visvijver. Een visvijver van ongeveer 3 hectare groot, gelegen in het buitengebied zodat geen overlast wordt veroorzaakt aan omwonenden of nabij wonenden. Omdat ook (zoals meer verenigingen) het ledenbestand van Vislust vergrijst stelt de visvereniging zich ten doel het voor deze steeds grotere groep ouderen mogelijk te maken op een veilige en beschermde plek te kunnen vissen. Een vijver die rondom bereikbaar is met de auto, een vijver die rondom een vrijwel vlakke oever heeft zodat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

 

Naar aanleiding hiervan willen we graag de volgende vragen stellen:

 

Deelt u de mening van de hengelsportvereniging dat een viswater goed en veilig bereikbaar moet zijn voor een steeds grotere groep ouderen?

 

In 2016 heeft de vereniging als vertegenwoordiger van een hele grote groep Almeloërs aan het college gevraagd een incourante kavel te zoeken in het buitengebied. 

Waarom is het niet gelukt het onderzoek tijdig en volledig af te ronden?

 

Er werd de suggestie gedaan om de Bleskolkvijver (nu te klein en te diep) te ontsluiten, groter te maken en met de vrijkomende grond de bestaande vijver te verontdiepen. 

Wat is de reden waarom een reactie zolang op zich laat wachten?

 

Hoe staat de gemeente Almelo tegenover de hengelsport in zijn algemeenheid en onderschrijft de gemeente het belang hiervan?

 

Hoe ziet het toekomstige beleid op het gebied van de sportvisserij in Almelo er uit?

 

Namens de Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

03-11-2017

BIJDRAGE PVA PROGRAMMABEGROTING 2018

 

Voorzitter,

Het is een mooie gewoonte om bij de laatste begroting van een college terug te kijken op de voorbije bestuursperiode. Hoe staat het bijvoorbeeld met de doelen die bij het aantreden in het coalitieakkoord werden neergeschreven? En wat laat het college na aan zijn opvolgers? De destijds gestelde ambities zijn of gerealiseerd of op dit moment in uitvoering.

We werken aan een aantrekkelijke en onderscheidende stad. We gaan de leegstand aanpakken, waartoe we middels een aangenomen PVA Motie in 2013 het college opdracht hebben gegeven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen naar het voorbeeld van het Jonge Ondernemers Plan in Groningen waarbij grotere panden worden opgedeeld in kleinere winkels. Het PVA initiatief om de leegstand aan te pakken met een proef voor startende ondernemers was in Groningen al jaren een groot succes. Via deze Motie riepen wij het college op om met eigenaren van panden te gaan praten hun huren aan te passen.

Het heeft even geduurd maar inmiddels is de “Stichting start je winkel” van de grond gekomen met ons eerder aangedragen voorstel om goed voorbereid een winkel te starten in de binnenstad van Almelo.

Wij zoeken de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven op om te luisteren naar wat nodig is om ideeën te realiseren en hen te betrekken bij besluitvorming staat in het uitvoeringsprogramma 2014-2018. Daar zijn we het mee eens alhoewel wij daar nog steeds onze vraagtekens bij zetten. Dit komt omdat vaak niets gedaan wordt met ideeën van burgers, waardoor zij het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden. Ook het huishoudboekje dat we achterlaten voor onze opvolgers, stemt ons niet tevreden. Herstel van het eigen vermogen wordt pas in 2021 verwacht. Dat Almelo haar aandelen gaat verkopen vinden we meer dan prima want aandelenhandel is geen overheidstaak. Dat het college de hondenbelasting wil verhogen komt omdat zij vinden dat hondenbezitters een gemakkelijke doelgroep zijn om een bijdrage te leveren aan het sluitend maken van de begroting. Wij zullen ons hevig tegen deze illegale belasting gaan verzetten. Nieuw beleid prima, maar niet als daar een belastingverhoging voor nodig is.

De  PVA zal zich zeer terughoudend opstellen ten aanzien van verdere lastenverzwaringen die naar onze mening een rechtstreeks gevolg zijn van jaren wanbestuur. Het schoon, heel en veilig houden van onze stad is een van de belangrijkste taken van de lokale overheid. Daar moeten voldoende middelen voor zijn. Voor de PVA betekent dit dat eerst misdrijven, grove overtredingen en veel voorkomende ergernissen worden aangepakt. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je de ergernis kunt aanpakken. De beloofde aanpak van de gemeente Almelo om de (drugs)overlast aan te pakken heeft vooral in het Nieuwstraatkwartier nog niet het gewenste effect bereikt en is nog steeds een van die grote ergernissen. Intussen zijn wij blij dat de in 2014 aangenomen PVA Motie buurtbemiddeling met succes van de grond is gekomen.

Toen dit college in 2014 aantrad, zaten we nog middenin de economische crisis. Om de gemeentelijke financiën op orde te houden, waren bezuinigingen onvermijdelijk. Nu het ons economisch weer voor de wind gaat, is het goed om die beleidslijnen opnieuw tegen het licht te houden. We laten dat graag over aan een volgend college. Ook de transitie binnen het sociaal domein was een belangrijk thema in de afgelopen jaren. Een flink aantal taken op het gebied van zorg, jeugd en werk verhuisde van het Rijk naar de lokale overheid en moesten bovendien met minder geld worden uitgevoerd.

Nu bijna drie jaar later is die transitie goeddeels afgerond en richten we ons meer op de transformatie, waarbij de aloude verzorgingsstaat langzaam maar zeker plaats maakt voor een samenleving waarin we nieuwe vormen vinden waarin we elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen het leidend principe is. Daarbij blijft aandacht voor verborgen armoede waarbij ook eenzaamheid een grote rol speelt in onze gemeente een belangrijk thema. Want ondanks dat het in ons land economisch momenteel erg goed gaat, is er nog een behoorlijk aantal huishoudens dat moeite heeft om iedere maand te eindjes aan elkaar te knopen. Die gezinnen moeten we blijven ondersteunen. Financieel, maar ook met hulp op maat.

Voorzitter,

In de huidige begroting wordt geen enkele aandacht besteed aan het lot van dieren in Almelo. En dat terwijl hier een groot aantal inwoners en dieren binnen deze gemeente betrokken zijn. Bovendien is dierenwelzijn een volwaardige portefeuille die behoort bij een wethouderspost en dus ook de juiste aandacht verdient.

Door het aannemen van een motie die de PVA samen met de fractie LAS vanavond gaat indienen confirmeert het college zich in de begroting van 2018 een dierenwelzijnsparagraaf op te nemen en transparanter te zijn over de doelen, prestaties, lasten en baten aangaande het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Almelo.

Een stap in de goede richting.

Tot zover onze bijdrage.

 

De motie werd verworpen met 24 stemmen tegen en 11 stemmen voor de motie

 

 

17-10-2017

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN COLLEGE B&W BETREFT DIERENWELZIJN

Betreft: foute reactie op dumpen kitten bij Dierenasiel ’t Noordbroek.

 

Geacht college,

Op 14 augustus 2017 lazen wij in de TCTubantia het artikel: “Gedumpte kitten was ten dode opgeschreven bij het Almelose asiel”. De manager van het asiel noemt het ongelooflijk stom dat de kitten bewust over het hek is gegooid. Toch noemde ze het voorval goed bedoeld en adviseerde dat het beter was om in dat geval de kitten gewoon in een doos voor de poort te zetten.

Tweeledig: begripvol zeggen dat men katten bij het asiel kan dumpen en vervolgens ook nog eens aangeven dat dumpen met een doos beter is.

 

Gedumpte kitten was ten dode opgeschreven bij het Almelose asiel

 

Geachte heer De Olde,

Op 16 augustus jl., heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp ‘dierenwelzijn’ . Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Bent u het met ons eens dat op deze wijze het asiel haar deuren buiten de openingstijden wijd open zet?

Antwoord:

Het Noordbroek heeft naar onze overtuiging met de beste bedoelingen gereageerd op het dumpen van de kitten. Wat het Noordbroek wil bereiken is dat soortgelijke situaties niet nóg een keer ontstaan en dat men in het vervolg goed nadenkt waarmee men mee bezig is en wat de consequenties kunnen zijn.

 

Vraag 2.

Deelt u de mening van de Dierenbescherming / Dierenasiel Noordbroek dat zij op deze wijze met de problematiek om springen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 3.

Is dit het gevolg van het feit dat de Dierenbescherming de voorheen aparte kitten opvang heeft opgeheven? En het zo uit de hand begint te lopen?

Antwoord:

De gemeente Almelo heeft de uitvoeringstaak op grond van het honden- en kattenbesluit in een overeenkomst uitbesteed aan het Noordbroek. Het Noordbroek voldoet aan de wettelijke taken als het gaat om de opvang van zwerfdieren.

 

Vraag 4.

Is het opheffen van de specifieke kittenopvang in Almelo buiten de openingstijden van het Dierenasiel Noordbroek met de gemeente besproken en betekent dit niet een verschraling/afwijking van het contract tussen Gemeente en Dierenbescherming?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 3.

 

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat men het niet onder controle heeft zodat deze dingen kunnen gebeuren?

Antwoord.

Zie het antwoord op vraag 3.

 

Vraag 6.

De slechte respons van de Dierenambulance Almelo op oproepen is bekend. Zou een onderzoek niet kunnen uitwijzen of de Dierenambulance Almelo een eventuele (aan) melding (van de kitten) hieraan voorafgaand heeft afgewezen?

Antwoord:

Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance slecht reageert op oproepen. Zie daarbij tevens onze brieven van 11 april (beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn.

 

Vraag 7.

Bent u het met ons eens dat de reactie van de Dierenbescherming (asiel) had moeten zijn dat men deze “dump” -actie sterk veroordeelt, er geen begrip voor heeft en voor dit soort opvang buiten de openingstijden van het asiel verwijst naar het inschakelen van de Dierenambulance (ook van de Dierenbescherming)?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 8. Bent u het met ons eens dat hieruit blijkt dat de Dierenbescherming niet oplossingsgericht denkt en er ook geen coördinatie is tussen beide afdelingen?

Antwoord:

Zie onze beantwoording in de brieven van 11 april en 30 mei jl.

 

Vraag 9.

Het is belangrijk dat de gemeente een structureel dierenwelzijnsbeleid voert op de diverse gebieden. De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren en die mag niet in gevaar komen. Ook niet ’s nachts. Wat denkt de wethouder Dierenwelzijn hieraan te doen? Bent u bereid direct in te grijpen?

Antwoord:

Er is voor ons gelet op de hierboven genoemde beantwoording en de brieven van 11 april en 30 mei jl. geen reden om het dierenwelzijnsbeleid te herzien.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

De secretaris,                  de burgemeester.

 

12-10-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN COLLEGE B&W BETREFT BEVEILIGING RAADSVERGADERINGEN EN/OF POLITIEKE BERADEN

Stadhuis Almelo

 

Vrijdag 8 september 2017

 

Geacht college,

Overwegende dat terrorisme (aanslagen) zeker ook in Almelo kunnen plaatsvinden. En er steeds meer personen komen/zijn die volledig de weg kwijt zijn op individuele basis. Raadsleden met hun aanhang (ook het publiek op de tribune) zich veilig moeten voelen en kunnen bespreken wat nodig is in alle openheid en vrijheid. Constaterende dat er op geen enkele wijze beveiliging is tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Iedereen zonder enige controle zomaar naar binnen kan lopen, ook kwaadwillende personen. Er geen controlepoorten zijn zodat iedereen wapens kan meenemen de raadzaal in. Dat iedere (Moslim) extremist of andere extremisten vrij hun gewapende slag kunnen slaan in de raadzaal. Dat het openbaar bestuur Almelo totaal NIET beveiligd is of wordt!

Van mening zijnde dat er met spoed controlepoorten moeten komen onderaan de trap richting raadzaal en gecontroleerd wordt op wapens tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Desnoods met fouillering door een politiefunctionaris. Iedereen (bezoekers met name) zich moet legitimeren voordat ze de raadzaal ingaan of mogen gaan. Dat iedere bezoeker bij aankomst duidelijk de reden van bezoek aangeeft en hun naam genoteerd wordt. Er altijd tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden een beveiliger aanwezig dient te zijn. Zowel buiten de raadzaal als wel in de raadzaal. Politiek Den Haag deze beveiliging wel heeft zoals hierboven omschreven en als hard nodig ervaart.

 

Gezien het bovenstaande heeft de PVA (Partij Vrij Almelo) de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat ambtenaren, raadsleden, collegeleden en bezoekers die de raadzaal betreden zich veilig moeten kunnen voelen in alle openheid en vrijheid?

2 . Bent u bereid om een onderzoek uit te voeren naar de technische mogelijkheden wat de beveiliging betreft?

3. Er afspraken gemaakt kunnen worden met politie/justitie om zo snel mogelijk beveiliging te hebben tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden zowel buiten de raadzaal als in de raadzaal?

4. Rekening te houden met partijen die na de verkiezingen in maart 2018 als doelwit te boek kunnen staan bij met name (Moslim) extremisten of andere individuen en extremisten?

5. De kosten van een technische beveiliging zoals toegangspoorten onder aan de trap naar de raadzaal toe en de bemanning daarvan zoals politiefunctionarissen te onderzoeken?

6. Deze vragen met SPOED te behandelen in verband met de veiligheid van het openbaar bestuur te Almelo?

7. Als er met deze vragen niets wordt gedaan wie neemt dan de verantwoording op zich mocht er ooit een aanslag plaatsvinden? Graag zouden wij deze vragen binnen de vastgestelde termijn beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA (Partij Vrij Almelo)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Beantwoording schriftelijke vragen PVA aan college B&W betreft beveiliging raadsvergaderingen en/of politieke beraden

 

Geachte heer De Olde,

Op 08 september jongstleden heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het college B&W betreffende de beveiliging gedurende raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Middels deze brief willen wij uw opmerkingen en vragen beantwoorden.

 

Vraag 1.

Bent u het met ons eens dat ambtenaren, raadsleden, collegeleden en bezoekers die de raadzaal betreden zich veilig moeten kunnen voelen in alle openheid en vrijheid?

Antwoord:

Ja.

 

Vraag 2.

Bent u bereid om een onderzoek uit te voeren naar de technische mogelijkheden wat de beveiliging betreft?

Antwoord:

Er heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in het oude stadhuis in 2008 een breed onderzoek naar de beveiliging van het stadhuis plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in investeringen, waaronder diverse technische maatregelen, zoals camerabeveiliging en beveiligde spreekkamers. Op dit moment zien wij geen aanleiding om opnieuw een onderzoek uit te voeren.

 

vraag 3.

Er afspraken gemaakt kunnen worden met politie/justitie om zo snel mogelijk beveiliging te hebben tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden zowel buiten de raadzaal als in de raadzaal?

Antwoord:

Gedurende raadsvergaderingen en/of politieke beraden is er sprake van reguliere inzet van een beveiligingsmedewerker. Indien daartoe aanleiding is, wordt in overleg met politie en justitie de noodzakelijke maatregelen getroffen.

 

Vraag 4.

Rekening te houden met partijen die na de verkiezingen in maart 2018 als doelwit te boek kunnen staan bij met name (Moslim) extremisten of andere individuen en extremisten?

Antwoord:

Indien daartoe aanleiding is, worden in overleg met politie en justitie de noodzakelijke maatregelen getroffe

 

Vraag 5.

De kosten van een technische beveiliging zoals toegangspoorten onder aan de trap naar de raadzaal toe en de bemanning daarvan zoals politiefunctionarissen te onderzoeken?

Antwoord:

Nee. Het stadhuis is Het Huis van de Stad, het behoud van de waarde van openheid en transparantie in het democratisch proces is een belangrijk uitgangspunt. Wij zijn van oordeel dat het plaatsen van toegangspoorten in de openbare publieke omgeving hier afbreuk aan doet.

 

Vraag 6.

Als er met deze vragen niets wordt gedaan wie neemt dan de verantwoording op zich mocht er ooit een aanslag plaatsvinden?

Antwoord:

De vragen zijn beantwoord en derhalve is er iets mee gedaan.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

03-10-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W VAN ALMELO BETREFT: ZORGEN OVER ALMELOSE JADE-CLIËNTE

 

Op 28 augustus 2017 stelde de PVA schriftelijke vragen aan B&W van Almelo betreft de zorgen over Almelose Jade-cliënten.

 

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo maakt zich zorgen over Almelose Jade-cliënten (na meerdere klachten). Elke zorg die wordt verleend aan een zieke, kwetsbare en oudere Almeloër moet van goede en betrouwbare kwaliteit zijn. Vandaar dat wij ons ernstig afvragen of het u bekend is dat er problemen zijn bij deze zorgverstrekker. De PVA wil dat er echt wat gedaan wordt aan de toezicht op de kwaliteit van beschermd wonen.

Aanleiding voor deze reactie is het verhaal van de familie uit Almelo. De ouder diende een klacht in om de slechte zorg voor hun zoon aan de kaak te stellen. Hun zoon heeft gedragsproblemen. Hij heeft een hoge zorgindicatie en woonde beschermd bij zorginstelling Jade totdat hij weg moest, omdat hij agressief werd. De beschuldiging werd met klem ontkend en men zegt goede zorg geleverd te hebben.

Wij begrijpen dat het direct openbaar maken van de (ernstige) klachten die wij binnen krijgen ongewenst is omdat er eerst hoor en wederhoor moet worden gepleegd en omdat de privacy van klager en aangeklaagde in het geding kan komen. Objectief onderzoek naar meldingen van onregelmatigheden dienen dus zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Voor de burger dient helder te zijn welke zorgverlener competent is en wie niet. Meldingen over eventueel falende zorgverleners dienen openbaar te zijn, als waarschuwing voor patiënten. Tenslotte vraagt onze partij zich af wat het college, in dit geval de gemeente denkt te kunnen doen aan deze situatie.

Graag zien wij uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)

Harry de Olde

 

 

Geachte heer De Olde,

Onderstaand de beantwoording van uw vragen. (26 september 2017)

 

De PVA heeft klachten ontvangen over zorgaanbieder Jade.

U vraagt zich af of bij het college bekend is dat er problemen zijn bij zorgaanbieder Jade Wonen. Het is bij het college bekend dat er klachten zijn geuit door een cliënt van zorgaanbieder Jade. Het college wil dat de aanbieders van beschermd wonen zorg van goede kwaliteit leveren. Om dit constant te volgen hebben wij verschillende vormen van toezicht:

 In het kader van de uitvoeringsovereenkomsten tussen gemeente en zorgaanbieders vinden regelmatig gesprekken plaats om de geleverde zorg te volgen en evt. knelpunten aan te pakken.

 Zorgaanbieders nemen in geval van incidenten rondom een cliënt contact op met het Cimot (onderdeel van de gemeente en verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen in de regio Almelo), waarna in nauwe samenwerking met betrokkenen gesprekken worden gevoerd en acties worden ondernomen.

 Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de toezichthouder van de gemeente. Deze onderzoekt vervolgens de calamiteit en beoordeelt het verbeterplan van de zorgaanbieder.

 De centrumgemeenten Almelo en Enschede hebben de Gedragscode Beschermd Wonen Twente laten ontwikkelen. Dit is een middel om kwaliteit van zorg in kaart te brengen met als doel het waarborgen en zo nodig verbeteren van kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten beschermd wonen.

 Almelo heeft de sociale recherche Twente (SRT) in haar rol van toezichthouder WMO, opdracht gegeven om structureel preventief onderzoek naar de kwaliteit van zorgaanbieders beschermd wonen te doen. In geval van klachten en/of incidenten kan de SRT gevraagd worden extra onderzoek te doen.

 

Voor de burger dient helder te zijn welke zorgverlener competent is en wie niet.

In principe zijn alle zorgaanbieders met wie een uitvoeringsovereenkomst voor beschermd wonen is aangegaan competent. Zoals aangegeven volgen wij constant de kwaliteit van zorg en sturen we zo nodig bij. Ook diverse landelijke inspecties doen onderzoek naar zorgkwaliteit. Als na onderzoek en bijsturing de kwaliteit van zorg niet als voldoende wordt beoordeeld, wordt de uitvoeringsovereenkomst met de betreffende zorgaanbieder ontbonden.

 

PVA vraagt zich af wat het college, in dit geval de gemeente denkt te kunnen doen aan deze situatie.

Naar aanleiding van dit signaal heeft de gemeente de SRT gevraagd om onderzoek te doen. Dit onderzoek heeft half juli plaatsgevonden. De rapporteur heeft alle klachten met diverse betrokkenen besproken en onderzoek gedaan naar de geleverde zorg. Over de uitkomst hiervan wordt, zoals te doen gebruikelijk, gecommuniceerd met betrokkenen en indien nodig zijn/worden hierover vervolgafspraken gemaakt.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

 

13-09-2017

INBRENG EN UITSLAG MOTIE PVA VERPLICHT CHIPPEN VAN KATTEN

 

Vanuit het Rijk is het chippen van katten in Nederland niet verplicht. Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam hebben die verplichting wel want het is belangrijk om een kat te laten chippen en registreren.

Elk jaar komen veel katten in het asiel terecht, en vaak gaat dat om katten die zwervend zijn aangetroffen. In 2011 kwamen alleen al bij de asielen van de Dierenbescherming 24107 zwerfkatten binnen. Omdat een groot deel van de katten niet gechipt is of omdat de registratie niet goed is bijgehouden, kunnen deze vaak niet worden terugbezorgd bij hun eigenaar. Slechts 3373 katten (14%) konden door de Dierenbescherming met hun eigenaar worden herenigd!

Behalve bij de asielen van de Dierenbescherming komen ook bij diverse andere opvangen gevonden katten binnen die niet terugbezorgd kunnen worden. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat mensen die een kat vinden die niet gechipt blijkt  te zijn, de kat zelf houden. Het totale aantal zoekgeraakte en nooit terugbezorgde katten is dus nog groter.

 

APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Dierenwelzijn Amsterdam

Identificatie en registratie (chipplicht voor katten)

Veel dieren komen onnodig in het asiel terecht omdat de eigenaar op het moment van aantreffen niet achterhaald kan worden. Identificatie (door middel van een chip) en registratie (afgekort I&R) kunnen ervoor zorgen dat een eigenaar snel wordt opgespoord. Het Honden- en Kattenbesluit 1999 stelde dat een hond of kat binnen vijf werkdagen na binnenkomst in een asiel wordt voorzien van een uniek identificatiemiddel. ook dieren die in een asiel worden geboren, moeten volgens dit besluit worden voorzien van een identificatiemiddel. Het chippen van katten en honden moet dierenwelzijnsproblemen tegengaan, zoals vermissing (onder andere bij calamiteiten) dumping, zwerven, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel.

 

Op 21 april 2016. (MOTIE)

Dertig wethouders en zes burgemeesters pleiten voor het verplicht chippen van alle katten. Deze bestuurders pleiten hier voor in een open brief naar de Tweede Kamer. ,,Alle gemeenten worden geconfronteerd met van huis weggeraakte dieren, die in veel gevallen helaas niet met de eigenaar kunnen worden herenigd omdat ze niet kunnen worden geïdentificeerd”, zo laten ze weten.

Status: aangenomen

Voor: Alle partijen

 

De PVA Motie op 12 september 2017

 

Motie vreemd aan de orde

Verplicht chippen van katten 

Veel asiels hebben hun handen vol aan dieren die gedumpt of gevonden worden. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een chip die al verplicht is voor honden zou ook voor katten moeten gelden. Op die chip staan alle gegevens van het diertje, zoals de leeftijd, waar het woont en wie de eigenaar is. Het moet het aantal zwerfkatten verminderen. Katten zijn voor de wet een ‘gevonden voorwerp. Het is wettelijk verplicht om 14 dagen zorg te dragen voor een gevonden zwerfkat. Daarna komen de kosten voor rekening van het dierenopvangcentrum en kan een nieuw tehuis worden gezocht. Die opvang kost de samenleving handen vol geld en zeker in de tijd van de bezuinigingen gaat dit ten koste van dieren die in nood zijn.

 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 12 september 2017.

 

Constaterende dat:

 • De eerste 14 dagen de opvang van zwerfdieren vergoedt wordt door de gemeente;
 • Katten het grootste aandeel van de binnengebrachte zwerfdieren zijn;

Overwegende dat:

 • Via een chip de eigenaar van de kat kan worden achterhaald en de opvangkosten die de gemeente heeft vergoed, daardoor op de eigenaar verhaald kunnen worden;
 • Het gros van de katten die in het asiel binnenkomen niet is gechipt;

Van mening dat:

 • Het chippen van een huiskat, vanwege mogelijke overlast, veiligheid en kosten voor derden, zeer wenselijk is en tot de basale verantwoordelijkheid van een katteneigenaar zou moeten behoren;

Verzoekt het college om:

 • Het chippen van gevonden katten als verplichting bij afgifte door het asiel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Een meerderheid van de Almelose partijen heeft de Motie helaas verworpen.

Zie onder uitslag voor- en tegenstemmers


Stemuitslag Motie PVA verplicht chippen van katten

 

 

09-09-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN COLLEGE B&W BETREFT BEVEILIGING RAADSVERGADERINGEN EN/OF POLITIEKE BERADEN

Stadhuis Almelo

 

Vrijdag 8 september 2017

 

Geacht college,

Overwegende dat terrorisme (aanslagen) zeker ook in Almelo kunnen plaatsvinden. En er steeds meer personen komen/zijn die volledig de weg kwijt zijn op individuele basis. Raadsleden met hun aanhang (ook het publiek op de tribune) zich veilig moeten voelen en kunnen bespreken wat nodig is in alle openheid en vrijheid. Constaterende dat er op geen enkele wijze beveiliging is tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Iedereen zonder enige controle zomaar naar binnen kan lopen, ook kwaadwillende personen. Er geen controlepoorten zijn zodat iedereen wapens kan meenemen de raadzaal in. Dat iedere (Moslim) extremist of andere extremisten vrij hun gewapende slag kunnen slaan in de raadzaal. Dat het openbaar bestuur Almelo totaal NIET beveiligd is of wordt! Van mening zijnde dat er met spoed controlepoorten moeten komen onderaan de trap richting raadzaal en gecontroleerd wordt op wapens tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden. Desnoods met fouillering door een politiefunctionaris. Iedereen (bezoekers met name) zich moet legitimeren voordat ze de raadzaal ingaan of mogen gaan. Dat iedere bezoeker bij aankomst duidelijk de reden van bezoek aangeeft en hun naam genoteerd wordt. Er altijd tijdens raadsvergaderingen en/of politieke beraden een beveiliger aanwezig dient te zijn. Zowel buiten de raadzaal als wel in de raadzaal. Politiek Den Haag deze beveiliging wel heeft zoals hierboven omschreven en als hard nodig ervaart.

Gezien het bovenstaande heeft de PVA (Partij Vrij Almelo) de volgende vragen:

 

1.  Bent u het met ons eens dat ambtenaren, raadsleden, collegeleden en bezoekers die de raadzaal betreden zich veilig moeten kunnen voelen in alle openheid en vrijheid?

 

2.  Bent u bereid om een onderzoek uit te voeren naar de technische mogelijkheden wat de beveiliging betreft?

 

3.  Er afspraken gemaakt kunnen worden met politie/justitie om zo snel mogelijk beveiliging te hebben tijdens raadsvergaderingen en/of politieke  beraden zowel buiten de raadzaal als in de raadzaal?

 

4.  Rekening te houden met partijen die na de verkiezingen in maart 2018 als doelwit te boek kunnen staan bij met name (Moslim) extremisten of andere individuen en extremisten? 

 

5.  De kosten van een technische beveiliging zoals toegangspoorten onder aan de trap naar de raadzaal toe en de bemanning daarvan zoals politiefunctionarissen te onderzoeken?

 

6.  Deze vragen met SPOED te behandelen in verband met de veiligheid van het openbaar bestuur te Almelo?

 

7.  Als er met deze vragen niets wordt gedaan wie neemt dan de verantwoording op zich mocht er ooit een aanslag plaatsvinden?

 

Graag zouden wij deze vragen binnen de vastgestelde termijn beantwoord willen zien.

        

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie PVA (Partij Vrij Almelo)

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

 

18-08-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN COLLEGE VAN B&W OVER DIERENWELZIJN

Betreft: foute reactie op dumpen kitten bij Dierenasiel ’t Noordbroek.

 

Geacht college,

Op 14 augustus 2017 lazen wij in de TCTubantia het artikel: “Gedumpte kitten was ten dode opgeschreven bij het Almelose asiel”.

De manager van het asiel noemt het ongelooflijk stom dat de kitten bewust over het hek is gegooid. Toch noemde ze het voorval goed bedoeld en adviseerde dat het beter was om in dat geval de kitten gewoon in een doos voor de poort te zetten.

Tweeledig: begripvol zeggen dat men katten bij het asiel kan dumpen en vervolgens ook nog eens aangeven dat dumpen met een doos beter is.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Bent u het met ons eens dat op deze wijze het asiel haar deuren buiten de openingstijden wijd open zet?

 

Vraag 2.

Deelt u de mening van de Dierenbescherming / Dierenasiel Noordbroek dat zij op deze wijze met de problematiek om springen?

 

Vraag 3.

Is dit het gevolg van het feit dat de Dierenbescherming de voorheen aparte kitten opvang heeft opgeheven? En het zo uit de hand begint te lopen?

 

Vraag 4.

Is het opheffen van de specifieke kittenopvang in Almelo buiten de openingstijden van het Dierenasiel Noordbroek met de gemeente besproken en betekent dit niet een verschraling/afwijking van het contract tussen Gemeente en Dierenbescherming?

 

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat men het niet onder controle heeft zodat deze dingen kunnen gebeuren?

 

Vraag 6.

De slechte respons van de Dierenambulance Almelo op oproepen is bekend. Zou een onderzoek niet kunnen uitwijzen of de Dierenambulance Almelo een eventuele (aan) melding (van de kitten) hieraan voorafgaand heeft afgewezen?

 

Vraag 7.

Bent u het met ons eens dat de reactie van de Dierenbescherming (asiel) had moeten zijn dat men deze “dump” -actie sterk veroordeelt, er geen begrip voor heeft en voor dit soort opvang buiten de openingstijden van het asiel verwijst naar het inschakelen van de Dierenambulance (ook van de Dierenbescherming)?

 

Vraag 8.

Bent u het met ons eens dat hieruit blijkt dat de Dierenbescherming niet oplossingsgericht denkt en er ook geen coördinatie is tussen beide afdelingen?

 

Vraag 9.

Het is belangrijk dat de gemeente een structureel dierenwelzijnsbeleid voert op de diverse gebieden. De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren en die mag niet in gevaar komen. Ook niet ’s nachts.

Wat denkt de wethouder Dierenwelzijn hieraan te doen? Bent u bereid direct in te grijpen?

 

Wij zouden deze vragen graag (binnen de vastgestelde termijn) beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens PVA

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

12-07-2017

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA OVER SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Geachte heer de Olde,

Op 15 juni heeft u schriftelijke vragen gesteld over de beantwoording van schriftelijke vragen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Het beantwoorden van schriftelijke vragen laat soms (meestal) te lang op zich wachten. Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord:

Wij verwijzen u voor een toelichting op de verschillende oorzaken hiervan naar de brief die we op 30 mei aan de fractie LAS hebben toegestuurd over dit onderwerp. Voor de volledigheid is deze beantwoording onderaan deze brief opgenomen.

 

Vraag 2.

Hoeveel uur wordt er gemiddeld besteed aan het beantwoorden van een setje schriftelijke vragen?

Antwoord:

Het gemiddeld aantal uren dat besteed wordt aan het beantwoorden van een set vragen, bedraagt ca. 10 tot 12 uur. Binnen die uren wordt er tijd besteed aan de individuele uitwerking van de vragen, collegiale afstemming, administratieve voorbereiding, bespreking met de portefeuillehouder(s) en behandeling in het college van b en w.

 

Vraag 3.

Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Antwoord:

Uitgaand van een gemiddeld uurtarief van 70 euro maal 10 tot 12 bestede uren, komen de kosten voor de beantwoording van een set vragen op een gemiddelde van 700 tot 840 euro.

 

Vraag 4.

Wordt voor beantwoording van schriftelijke vragen ook geregeld gebruik gemaakt van een externe partij?

Antwoord:

Voor de beantwoording van vragen wordt geen gebruik gemaakt van externe partijen.

 

Vraag 5.

Zo ja, wat zijn de (extra) kosten die aan een externe partij verbonden zijn?

Antwoord:

Gezien het antwoord op vraag 4, worden hiervoor geen extra kosten gemaakt.

 

Wij hopen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van AImelo

 

de secretaris,                                          de burgemeester.

 

 

DUPLICAAT

Beantwoording schriftelijke vragen LAS-fractie

 

Geachte heer Kampman,

in uw brief van 24 aprii ji. heeft u vragen gesteid over de beantwoording van schrifteiijke raadsvragen. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. In uw brief schrijft u het volgende: In navolging van de opmerkingen van Democraten.Nu, nu ook van de zijde van Lokaal Almelo Samen (LAS) het vriendelijke doch uitdrukkelijke verzoek schriftelijke vragen in de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden. Ons inziens is 30 dagen al een zeer ruime termijn waarin u in staat wordt gesteld schriftelijke vragen te beantwoorden. Overschrijding hiervan is ongewenst, mede omdat u hiermee een goed functioneren van de raad in haar controlerende taak zwaar belemmerd en frustreert. Hoeveel dagen denkt u in vredesnaam nodig te hebben om een paar simpele vragen te beantwoorden?

Wij verzoeken u vriendelijk doch nadrukkelijk, de navolgende schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen)

2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen)

3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen)

4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen)

Antwoord:

We onderschrijven het belang van een tijdige beantwoording van schriftelijke vragen. Na ontvangst van de brief wordt deze naar de afdeling gestuurd, die de vragen het beste kan beantwoorden. De behandelend ambtenaar schrijft vervolgens de antwoordbrief, die daarna wordt behandeld in de vergadering van het college van b en w. Het college van b en w en het management worden wekelijks geïnformeerd over de openstaande raadsvragen en ondernemen actie als de beantwoordingstermijn niet gehaald dreigt te worden. Helaas wordt er niet altijd op tijd actie ondernomen. Dit geldt met name als onvoldoende duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de beantwoording van de vragen. Wij hebben het management opdracht gegeven om eerder in het beantwoordingsproces actie te ondernemen, zodat de beantwoording ook eerder klaar is.

Daarnaast zijn er soms andere redenen, waardoor de beantwoording langer duurt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we afhankelijk zijn van derden waarmee overleg dient plaats te vinden of waarvan wij informatie moeten ontvangen. Soms moet er ook nader onderzoek plaatsvinden. Het uitgangspunt blijft dat wij uw vragen, conform uw reglement van orde, tijdig beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, dan informeren wij u daar over.

Hieronder geven wij per vraag aan waarom de termijn van 30 dagen is overschreden.

1. 24-02-2017 Schriftelijke vragen bedrijventerreinen in Almelo. (open 67 dagen) De beantwoording van deze vragen duurde lang, omdat er in eerste instantie op de ‘afspraken herprogrammering bedrijventerreinen Twente’ geheimhouding lag. Hierover is enige tijd geleden telefonisch contact geweest met de vragensteller, de heer Hammink. Inmiddels is er geen sprake meer van geheimhouding en zijn uw vragen van een reactie voorzien.

2. 13-03-2017 Schriftelijke vragen oninbaar verklaring € 184.400 (open 43 dagen) De reden, dat wij deze vragen niet tijdig beantwoord hebben, is dat het om informatie gaat met een lange historie. Hierdoor was het complex om de juiste informatie, voorzien van duiding, aan u voor te leggen. In onze brief van 13 april vragen wij uitstel voor de beantwoording tot 15 mei. U heeft de beantwoording inmiddels van ons ontvangen.

3. 15-03-2017 Schriftelijke vragen Mobiliteitsplan Noord-Oost (open 41 dagen) In de raadsvergadering van 21 maart jl. heeft de portefeuillehouder aandacht besteed aan deze vragen. Wij hebben gemeend dat met deze bijdrage de vragen beantwoord waren.

4. 29-03-2017 Schriftelijke vragen Wet markt en overheid (open 27 dagen) Op 25 april hebben wij u per brief laten weten dat de beantwoording van deze vragen in verband met het mei-reces, niet binnen de termijn van 30 dagen zou volgen. Op 10 mei jl. heeft u de beantwoording ontvangen.

Wij hopen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

05-07-2017

PVA MOTIE 43 SENIORENRAAD SIGNALERINGSSYSTEEM EENZAAMHEID OUDEREN AANGENOMEN

 

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De PVA zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere ouderen en armere ouderen. Daardoor kunnen de behoeften van ouderen dus ook erg verschillen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar de PVA vraagt ook permanente aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen.

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Ongeveer 25% van de zorgvraag van ouderen heeft eigenlijk te maken met eenzaamheid. De uitkomsten van GGD onderzoek uit 2012 laten zien dat in Almelo 44% van de inwoners boven de 65 jaar matig tot ernstig eenzaam is. Dat is een schrikbarend percentage. Eenzame mensen lopen meer gezondheidsrisico’s, zijn vaker depressief en vaker arm. De PVA zet zich actief in op het vroeg signaleren van eenzaamheid. De gemeente moet als regisseur een actieve rol spelen door verschillende partijen bij elkaar te brengen die actief zijn op gebied van ouderenzorg.

Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid in Almelo. Blijkbaar vindt onze verantwoordelijke wethouder het niet zinvol om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zij adviseerde om tegen de  PVA motie te stemmen.

Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie)

Motie 43 Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen is tijdens de raadsvergadering van 4 juli aangenomen met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

 

Stemuitslag motie 43 PVA – Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (2)

 

 

04-07-2017

MOTIE ‘PAK DRUGS AAN’

Motie ‘Pak drugs aan’  in vergadering bijeen op 29 juni 2017;

 

Overwegende dat:

 • Er door ons structureel geluiden worden ontvangen van bezorgde ouders, inwoners en jongeren zelf over het toenemende gebruik van drugs;

 

 • Ons signalen hebben bereikt dat met name jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar steeds vaker en op reguliere basis drugs gebruiken;

 

 • Het niet enkel beperkt blijft tot drugsgebruik maar ook tot drugshandel en in sommige gevallen drugsoverlast;

 

Gehoord de beraadslagingen.

 

Roept het college van burgemeester en wethouders van Almelo op om:

 

 • extra in te zetten op de aanpak van het drugsgebruik, drugshandel en drugsoverlast;

 

 • zich daarnaast in te zetten op preventie van drugsgebruik onder jongeren mogelijk in samenwerking met andere partijen waaronder bijvoorbeeld horeca en onderwijs;

 

 • de raad te informeren over de aanpak; en gaat over tot de orde van de dag.

 

 Stemuitslag motie 41 – Pak drugs aan (1)

 

 

28-06-2017

INBRENG PVA PERSPECTIEFNOTA OP 29 JUNI 2017

Voorzitter,

Vandaag stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast. Dit doet zij als basis voor de meerjarenbegroting. De Financiële opgave is verslechterd. Almelo heeft vanaf 2010 voor 50 miljoen structureel en voor 110 miljoen incidenteel bezuinigd. De kans is groot dat deze bezuinigingen ervoor zorgen dat de tekorten verder oplopen. Desalniettemin heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de Provincie een plan van aanpak ontwikkeld om een duurzaam herstel van de financiële positie mogelijk te maken. 

De huidige verkoop van ons aandelenbezit zien wij als een positieve ontwikkeling want aandelenhandel is geen overheidstaak. Ook positief is dat er een verbetertraject is afgesproken wat betreft de dienstverlening. Ondanks dat de gemeente Almelo ernaar streeft om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn, zit ze landelijk  met 22% tegen 13% ontevredenheid toch nog boven het gemiddelde.

De adequate zorg en ondersteuning voor onze inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat heeft niet alleen betrekking op de jeugdzorg maar ook op de ouderenzorg. Op de onlangs gehouden Motiemarkt hadden wij een gesprek met mensen van de Seniorenraad over de alsmaar toenemende eenzaamheid onder ouderen. Eenzaamheid kan leiden tot psychische klachten zoals angst en depressieklachten. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en betalingsachterstanden. Vroege opsporing is alleen zinvol en drukt de zorgkosten. Wij gaan een Motie daarvoor indienen.

Voorzitter: het college wil toenemende leegstand aanpakken en komen tot een compactere binnenstad. Deze woorden klinken bij de PVA als muziek in de oren. Dat de gemeente Almelo als één van de 415 gemeenten al geruime tijd in de top staat qua leegstand van winkels in de binnenstad is de PVA al jaren een doorn in het oog. 

Maar er komt licht in de duisternis want de gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf wist ons tijdens een extra Seniorenoverleg te vertellen dat de leegstandsbestrijding hoog op de agenda staat van Provinciale Staten van Overijssel. De provincie gaat de leegstand verminderen door initiatieven te stimuleren. Eén onderdeel daarvan zijn Stadscheques ter waarde van 2500 euro. De Provincie gaat ons binnenkort over haar plannen informeren. Dat geeft ons dus een beetje hoop want het aantal toeristen dat Almelo bezoekt is (blijkt uit cijfers) de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd.

Wij vragen ons dus sterk af of een gesubsidieerde instelling als Almelo Promotie wel meerwaarde heeft want de 2 ton die uitgaanscentrum Preston Palace moet betalen aan Toeristenbelasting vloeit namelijk rechtstreeks in de kas van Almelo Promotie.

Het college wil een balans zien te vinden tussen financieel van de stad en het blijven ontwikkelen van de stad. Dat vraagt dus om oplossingen om samen actief te lobbyen voor toereikende rijksbudgetten waarbij men rekening moet houden dat het rijk voornemens heeft om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorechten te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten. Ook onze gemeente gaat daardoor een steeds groter risico lopen door uitbreiding van ons takenpakket. 

Wij vrezen dat juist een grotere belastingruimte kan leiden tot segregatie, zodat het voor de armere Almelose burger onbetaalbaar gaat worden. We hebben een stad met veel laagopgeleiden. De fors toegenomen werkgelegenheid heeft de armoede in Nederland nauwelijks teruggedrongen. Ook zijn de inkomensverschillen daardoor niet afgenomen. Zal het Actieplan Twente Werkt ook voor deze mensen gelden? Zal de banenmotor het Xl Businesspark er ook voor deze mensen zijn?

Tot we ons huishoudboekje in orde hebben, hebben we echter nog een belangrijke uitdaging. We moeten verstandig blijvend investeren in onze stad. Buurtcentra zijn daarbij een verbindende factor binnen de sociale gemeenschap. Daar waar (financiële) middelen zijn moeten we die blijven inzetten. Het signaleren van overlast en verpaupering is blijvend belangrijk en moet streng worden aangepakt. Dit legt immers een stevig fundament onder onze toekomst.

Voorzitter, we staan met zijn allen voor een lastige en zware opgave. Het college heeft dat uitgewerkt in een gedurfde Perspectiefnota. Daarmee krijg je de handen niet eenvoudig mee op elkaar. Zeker niet bij de inwoners die elke dag, elke week, elke maand inhoud geven aan hun vrijwilligerswerk, verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en naasten. 

Ik wil graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

 

Voorzitter, tot zover onze bijdrage.

 

 

27-06-2017

TECHNISCHE VRAGEN PERSPECTIEFNOTA 2017

Beste heer De Olde,

Wij hebben uw technische vragen inzake de perspectiefnota ontvangen. U schetst dat het huidige perspectief een groot tekort laat zien de komende jaren. Tevens geeft u aan dat deze vragen bedoeld zijn of de ambtenarij  ook  de riem heeft (zal) moeten aantrekken. Middels deze brief willen wij u inzicht geven in de bedrijfsvoering o.b.v. de door u gestelde vragen.

 

 • Vragen die betrekking hebben op de omvang en de loonsom van het vaste en tijdelijke  personeelsbestand (vraag 1, 5 en  6):

Antwoord:

In afstemming met de commissie Planning en control is besloten dat wij de raad drie keer per jaar een bedrijfsvoering monitor zullen voorleggen waarin o.a. de door u gestelde vragen een onderdeel van zijn. Wij informeren u hierover via de jaarverantwoording, de BERAP en de Begroting. De meest recente gegevens kunt u nu vinden in Jaarverantwoording 2016 die reeds aan u is verstrekt. Op pagina  88 t/m 90 kunt u de antwoorden op de door u gestelde vragen teruglezen.

 

 • Vragen die betrekking hebben op de fulltime parttime aanwezigheid van ons personeel en het bezettingsgraadonderzoek (vraag 2, 3 en 4)

Antwoord:

Met de bouw van het nieuwe stadhuis is rekening gehouden met fulltime en parttime medewerkers én dat medewerkers meer in gesprek zijn c.q. werken in de stad. De werkplekfactor is derhalve op 0,8 fte gesteld. Met de op handen zijnde reorganisatie blijven deze uitgangspunten gehandhaafd door het programmatisch werken en wijkgerichte aanpak. Ten aanzien van de bezettingsgraad is geconstateerd dat er huisvestingsmogelijkheden zijn voor derden. Gemeente Almelo heeft daarom  voor de huisvesting voor de Omgevingsdienst Twente (i.o.) een passende offerte uitgebracht. Hiermee hebben wij gelijk  invulling en uitvoering gegeven aan het amendement Huis van de Stad van 30 juni 2016 waarin de volgende opdracht is verwoord;

‘’Het college opdracht te geven de verhuurmogelijkheden aan gesubsidieerde partijen maar ook commerciële verhuur aan zakelijke dienstverlening te onderzoeken’’.

 •  Vragen met betrekking tot salariëring van de in dienst zijnde medewerkers (vraag 7, 8, 9 , 10 en 11)

Antwoord:

In het politiek beraad van 2 juli 2015 heeft uw raad de rapporten ta.v. kerntaken, begrotingscan en benchmark besproken. Voor deze discussie is ook het rapport “Benchmark van het ambtelijk apparaat gemeente Almelo” beschikbaar gesteld. De cijfers zijn gebaseerd op de huidige opzet van de organisatie en qua functie en formatieopbouw zijn er geen substantiële wijzigingen doorgevoerd anno 2017. In het rapport van Berenschot zijn de resultaten van de ambtelijke organisatie weergegeven.  Op de voorlaatste pagina treft u de verdeling van de salarisschalen aan. De hoogte van de huidige salarisschalen (conform CAR/UWO) is bijgevoegd.

Wij willen u erop attenderen dat wij het formatie en functieboek met de invoering van HR21 zorgvuldig en evenwichtig hebben opgebouwd overeenkomstig de uit te voeren taken in de reguliere bedrijfsvoering als de uitvoering van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven. De opbouw van het functieboek heeft plaats gevonden  onder regie van een gecertificeerde instantie. Tevens hebben wij door middel van benchmarken (begrotingscan en benchmark van Berenschot) de formatie “gefinetuned” door een taakstelling op bedrijfsvoering (21 fte) en beleidsadvisering (25 fte). Indien u nog verder wenst te bezuinigingen zult u opnieuw een takenanalyse moeten opstarten. Indien u denkt aan opties voor inleveren van salaris dan is hiervoor overeenstemming met de bonden noodzakelijk.

De achteruitgang van salaris bij bezuinigingen is niet aan de orde in onze arbeidsvoorwaarden. Qua rechtspositie volgen wij de CAR/UWO. Het proces bij bezuiniging is dat de betrokken functionarissen de status boventallig krijgen . Zij kunnen geplaatst worden op functies van maximaal 2 salarisschalen lager. Daarbij kennen wij een salarisgarantie i.p.v. werkgarantie. Medewerkers die de status boventallig hebben, hebben daardoor een van werk naar werk garantie van twee jaar. Dit houdt in dat zowel werkgever als medewerker zich tot het uiterste inspannen om tot een passende nieuwe baan te komen binnen of buiten de organisatie. Indien dit na twee jaar niet lukt zal dat leiden tot ontslag.

 

We hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

F.J.B. Kroes

Bijlage 1.

 • Overzicht salarisschalen CAR-UWO

bijlage-4-salaris-2016

 

26-06-2017

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN VAN DE FRACTIE PARTIJ VRIJ ALMELO OVER TERRORISMEBESTRIJDING

 

Geachte heer de Olde,

Op 30 mei 2017 ontvingen wij de brief waarin u vragen stelt over de bestrijding van terrorisme vanuit jihadistische hoek. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Is de veiligheidsregio Twente waaronder ook Almelo valt voldoende voorbereid op een terroristische aanslag?

Antwoord:

De overheid (waaronder rijksoverheid, veiligheidsregio’s en gemeenten) doet er al/es aan om terroristische aanslagen te voorkomen. Bijvoorbeeld door mogelijke terroristen in de gaten te houden. Door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. En door mensen en gebouwen die risico’s lopen extra te beveiligen. De overheid neemt beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) informeert ons periodiek uitvoerig over het dreigingsniveau in Nederland.

 

Vraag 2.

Zelfmoordterroristen blazen zich steeds vaker in de mensenmassa op. Een paar honderd ernstig gewonde slachtoffers en tientallen doden zijn het gevolg. Op maandagavond 22 mei 2017 zijn in Manchester door een zelfmoordaanslag weer doden te betreuren. Bent u het met ons eens dat het te bizar voor woorden is dat de aanslagpleger door de security van het concert kon komen en dus hun werk niet goed hebben gedaan?

Antwoord:

Wij zijn noch bevoegd noch in staat om daar een oordeel over te geven.

 

Vraag 3.

Hoe is de beveiliging in de Twentse regio’s geregeld? Is er beveiliging en toezicht bij elk groot evenement waarbij rekening wordt gehouden met dreigingsniveau 4?

Antwoord:

Standaard onderdeel van het evenementenproces is een gedegen risicoanalyse. Bij de voorbereiding op evenementen houden ambtelijk vergunningverleners en adviseurs van hulpdiensten rekening met het risico ‘terroristische aanslag’. Bij één of een combinatie van de volgende punten vragen we extra alertheid: • Grote mensenmassa’s op een compacte locatie. • Evenementen/bijeenkomsten gerelateerd aan geloofsovertuigingen. • Evenementen/bijeenkomsten waarbij er sprake is van een politieke lading. Bijvoorbeeld een bijeenkomst van een politiek vertegenwoordiger. • Evenementen waarbij sprake is van een grote zichtbaarheid (bijvoorbeeld een live televisie uitzending). Wanneer bij een evenement deze punten aan de orde zijn is het advies om een nadere risicoanalyse voor een terroristische aanslag te doen. Zo nodig hebben we contact met politie over het dreigingsniveau.

 

Vraag 4.

De Fractie PVA is van mening dat gezien de ontwikkelingen in diverse gemeentes in Nederland en de maatschappelijke discussie of burgemeesters wel of niet verantwoordelijk zijn voor een landelijk veiligheidsvraagstuk binnen hun gemeente er een dialoog moet gaan plaatsvinden hoe wij in Almelo hiermee moeten omgaan. Wat als er wel sprake is van radicalisering of ontwikkelingen rondom de voedingsbodem die tot radicalisering gaan leiden? Hoe gaan we hier dan mee om?

Antwoord:

Lokaal spelen gemeenten een belangrijke rol in preventie, signalering en het nemen van tegenmaatregelen. Almelo kent haar rol en vervult deze. Vanzelfsprekend is er afstemming met diensten als AIVD, MIVD, Politie, OM, KMar, IND en Douane. Het feit dat veel spelers actief zijn bij signaleren van radicalisering vraagt om samenhang, coördinatie en afstemming. De NeTV coördineert de terrorismebestrijding in Nederland, onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend.

 

Vraag 5.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) heeft onlangs “Handleiding aanpak radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau beschikbaar gesteld voor lokale overheden. Bent u bekend met de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau? Zo ja, welke maatregelen en aanpak zouden in het kader van proactieve en preventieve benadering toegepast kunnen worden bij scholen, sportverenigingen, moskeeën, sleutelfiguren, gemeenschappen en eerstelijnswerkers?

Antwoord:

Deze handleiding is bekend en gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering. Juist op lokaal niveau is er kennis van de sociale context, zijn veranderingen zichtbaar bij jongeren en volwassenen en kunnen samenwerkingspartners bijdragen aan interventies. De handreiking biedt lokale overheden aanknopingspunten voor het ontwikkelen of verfijnen van een lokale aanpak om radicalisering en terrorisme te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Almelo en onze maatschappelijke partners volgden een intensieve training in het oppikken van signalen van radicalisering. Deze kennis houden we op peil met vervolgtrainingen en extra modules. Als er zorgen spelen delen en toetsen we signalen onderling. We onderhouden contact met diverse etnisch-religieuze groepen in de samenleving en hun vertegenwoordigers. We zetten een verdiepende preventieve aanpak op om radicalisering en polarisering aan de voorkant te voorkomen. Sinds begin van 2015 werken de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, politie, Openbaar Ministerie, raad voor de kinderbescherming, reclassering en het veiligheidshuis samen aan de regionale radicaliseringstafel.

 

Vraag 6.

Bent u met ons van mening dat wij steeds vaker de bron van het probleem wegkijken / niet aanpakken / niet herkennen zodat het dweilen is met de kraan open en dat we na vandaag weer vrolijk doen alsof er niets is gebeurt en wachten op de volgende aanslag?

Antwoord:

Neen, dat zijn wij niet. Zie ons antwoord op vraag 5.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo

de secretaris, de burgemeester.

 

 

21-06-2017

EERSTE REACTIE PVA OP DE PERSPECTIEFNOTA 2017

Gemeentehuis van Almelo

 

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Perspectiefnota vast. Dit doet zij als basis voor de meerjarenbegroting. De financiële opgave is verslechterd. Almelo heeft vanaf 2010 voor 50 miljoen structureel en voor 110 miljoen incidenteel bezuinigd. De kans is groot dat deze bezuinigingen ervoor zorgen dat de tekorten op langere termijn nog verder oplopen. En dat willen we voorkomen….hoe?

Voorts wordt er in 2017 ook nog een belastingherziening, op initiatief van demissionair minister Plasterk, aan de Tweede kamer voorgesteld, waarin men voornemens is om een groot aantal lokale belastingen, zoals hondenbelasting en precariorechten te laten vervallen, maar ook een aantal rijksbelastingen over te hevelen naar gemeenten.

In de plannen van het kabinet om het belastingstelsel te hervormen zit dus ook een onderdeel dat de gemeentelijke belastingen aangaat. Diverse onderzoeken wijzen allemaal in de richting om een schuif aan te brengen in het belastingstelsel. Deze schuif houdt in dat er € 4 miljard aan rijksbelastingen (loon- en inkomstenbelasting) wordt verschoven naar de gemeentelijke belastingen. Momenteel worden er plannen uitgewerkt hoe deze verschuiving er precies uit zal kunnen gaan zien. Besluitvorming echter zal pas plaatsvinden door het volgende kabinet.

Op dit moment wordt door het kabinet ook o.a. gedacht aan de herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen, de invoering van een ingezetenenheffing en het afschaffen van een aantal kleinere belastingsoorten, zoals (al eerder genoemd) de hondenbelasting. Dat gemeenten steeds grotere financiële risico’s lopen door de uitbreiding van hun takenpakket wordt niet gesproken. Daardoor hebben ze met het Rijk vaak conflicten over geld. Wij vrezen dat juist een grotere belastingruimte kan leiden tot segregatie,  zodat het voor de armere (Almelose) burger onbetaalbaar gaat worden.

Lijkt het dan niet verstandig dat we alsnog een een aanvraag gaan doen voor een artikel 12 status? Voor een jaar? Twee jaar? Het uitgangspunt bij artikel 12 is dat het een tijdelijke zaak dient te zijn. Tot we ons huishoudboekje op orde hebben, hebben we echter nog een belangrijke uitdaging. We moeten vooral ook verstandig investeren in onze stad. Dit legt immers een stevig fundament onder onze toekomst. En ook bij deze opgave worden we geholpen door het Artikel 12-proces.

Wij voldoen namelijk aan de voorwaarde dat een gemeente eerst zelf zijn best moet doen om de financiële problemen op te lossen.

 

Harry de Olde

Artikel 12-gemeenten | Financiën gemeenten en provincies

 

 

13- 06- 2017

Schriftelijke vragen betreffende drugsgebruik.

 

Geachte heer De Olde, In uw brief van 13 juni 2017 stelt u een aantal vragen over drugsgebruik naar aanleiding van een onlangs gepubliceerd jaarlijks rapport van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving. U geeft aan dat de cijfers over met name het gebruik van harddrugs onder jongeren vaak niet overeenkomen met het beeld dat professionals schetsen. De cijfers geven een milder beeld. U wilt weten hoe groot het drugsprobleem in Almelo is en stelt daarom de volgende vragen.

Onder elke vraag vindt u onze reactie.

Vraag 1:

Welk beleid wordt in Almelo gevoerd om drugsdealen te voorkomen en in samenwerking met welke partners gebeurt dit?

Antwoord:

De aanpak van drugsgebruik, drugshandel en drugsoverlast is speerpunt van het veiligheidsbeleid van het college. Concreet kunnen we noemen de aanpak van hennepteelt en handel in het kader van ondermijning. In de lokale driehoek hanteert de burgemeester op basis van het ‘Damocles’-beleid een zero tolerance-aanpak van drugshandel- en overlast. Het beeld in Almelo, o.a. van de politie, procesmanager en sociale wijkteams, is dat het drugsgebruik niet toeneemt. Desalniettemin alle reden voor een stevige aanpak.

 

Vraag 2:

Wat betreft het gebruik van cocaïne en cannabis staat Nederland op de tweede plaats in Europa. Zijn er cijfers bekend over het gebruik van harddrugs van jongeren onder de 18 jaar in Almelo?

Antwoord:

Uit het E-MOVO onderzoek van de GGD (2016) blijkt dat de 2e en 4e klassers uit het voortgezet onderwijs minder experimenteren en minder drugs gebruiken dan 4 jaar daarvoor.

 

Vraag 3:

Kan het college aangeven hoeveel aanhoudingen er zijn geweest in 2014, 2015 en 2016 tot nu toe met betrekking tot zowel meerderjarigen als minderjarigen, met een uitsplitsing in soft- en harddrugs? Zowel dealers als kopers.

Antwoord:

Nee, dit is vertrouwelijke informatie van de politie. We weten dat er geen toename is van het aantal drugsincidenten in Almelo in de periode van 2013 – 2015.

 

Vraag 4:

Is het college het met de PVA eens dat het gebruik van drugs in vele van bovenstaande situaties leidt tot ernstige schade aan de gezondheid, in het bijzonder verslavingen in de hand werkt? En dat jongeren tot 23 jaar hierbij een kwetsbare groep is?

Antwoord:

Ja.

 

Vraag 5:

Welk beleid wordt er door de gemeente Almelo gevoerd om verslavingen in het algemeen en soften harddrugs in het bijzonder, te bestrijden en te ontmoedigen? Kan een uitsplitsing gemaakt worden met betrekking tot de jongeren onder 23 jaar? Is dit beleid effectief?

Antwoord:

Het college zet via het Veiligheidsbeleid in op het terugdringen van drugsgebruik onder jongeren. Vanuit het Platform Integrale Veiligheidszorg is een fenomeenonderzoek gedaan in Almelo naar drugsgebruik onder jongeren. De regie hierop ligt bij de politie. Zo houden we de vinger aan de pols. Verder maakt de aanpak onderdeel uit van de vroegsignalering binnen de zorgstructuur. Risicojongeren komen in een vroeg stadium in beeld op basis van signalen van de wijk- en jeugdagenten, jongerenwerkers, scholen, hulpverleners (bv wijk jeugd overleg). Ook signalen van drugsgebruik onder jongeren worden daar besproken. Het college pakt teelt en handel in hennep stevig aan. Ook handhaving op de Drank- en Horecawet is onderdeel van het Veiligheidsbeleid. Daarbij is o.a. cameratoezicht een instrument om het gebruik en handel in drugs te constateren en aan te pakken. Daarnaast zet het college vanuit de centrumgemeentetaken voor Sociale Verslavingszorg in op preventie van drugsgebruik onder jongeren en werkt daarin samen met andere partijen zoals het onderwijs. De opdracht om dit uit te voeren ligt bij Tactus verslavingszorg. Jaarlijks voert Tactus de volgende activiteiten uit om drugsgebruik onder jongeren te voorkomen: – Informatieverstrekking o Informatieverzameling over trends en ontwikkelingen rond drugsgebruik. Tactus verstrekt deze informatie aan de gemeenten en de lokale zorgstructuur. – Monitoring drugsgebruik o Monitor- en adviesgesprekken bij instellingen; waaronder Jongerenwerk, de huisartsen, het ROC van Twente, Intermetzo, Jade wonen en diverse scholen. Daarnaast veelvuldig contacten met de sociale wijkteams. – Gerichte voorlichting o Bijvoorbeeld aan jongeren die gebruik maken van Assist (samenwerking tussen Heracles en het ROC). Dit is een kwetsbare groep jongeren waar veel middelenproblematiek speelt. Uit de voorlichting komen vaak individuele hulpvragen. o Andere plekken waar voorlichting is gegeven: Het OPDC Nijrees, OSG Erasmus, Intermetzo en het Canisius. o Belangrijk bij voorlichting is dat het is gericht op gedragsverandering (en niet alleen op kennisoverdracht). – Cursussen o Voor kinderen van verslaafde ouders – Consultatie-gesprekken met professionals. Professionals in het onderwijs en in de lokale zorgstructuur – zoals de wijkcoaches – lopen in hun werk tegen drugsgebruik aan. In dat geval voert Tactus consultatie-gesprekken met hen en voorziet hen van advies. – Deelname gezinscoaching en bemoeizorg o Gezinnen in kwetsbare situaties intensief begeleiden en ondersteunen. Bij bemoeizorg verleidt Tactus (potentiële) verslaafden om gerichte hulp te aanvaarden.

 

Vraag 6:

Welke andere organisaties houden zich in Almelo bezig met verslavingsbeleid? Wat is hun beleid en is dit beleid effectief?

Antwoord:

Tactus, de politie en de organisaties die bij vraag 5 zijn genoemd. Hun beleid is vroegtijdig signaleren van drugsgebruik en zonodig verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening via Tactus.

 

Vraag 7:

Wat zijn de inspanningen vanuit de lokale driehoek op dit terrein? Omschrijft het college dit als actief beleid? En heeft het beleid succes? Kan de raad geïnformeerd worden over hoe dat beleid eruit ziet?

Antwoord: Zie antwoord vraag 1. Dit beleid leidt ertoe dat drugsoverlast en crimineel gedrag hieromtrent in de kiem wordt gesmoord.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

 

01-06-2017

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN WINKELLEEGSTAND ALMELO

Aan raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 12 mei 2017 stelt u ons een aantal vragen naar aanleiding van het gesprek dat gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf heeft gehad met de fractievoorzitters. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Mevrouw van Haaf bevestigt dat leegstandbestrijding hoog op de agenda staat van de Provinciale Staten van Overijssel. Bent u hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

 

Vraag 2.

Omdat gemeenten niet altijd voldoende zicht hebben op het grote plaatje of dat niet willen vanwege concurrentiemotieven, vindt de provincie dan ook dat zij een actieve rol moet spelen bij de aanpak van winkelleegstand. Is die actieve rol er intussen? Zo ja, hoever is de ontwikkeling van de samenwerking gevorderd?

 

Antwoord:

Wij werken om dit moment veel samen met de provincie op het thema winkelleegstand. De provincie heeft een RetailDeal gesloten met het ministerie van Economische zaken en ondersteunt hiermee lokale stakeholders en gemeenten. Ook gemeenten is gevraagd de RetailDeal te tekenen. De provincie Overijssel stimuleert de lokale aanpak om vitaliteit in winkelgebieden te verbeteren en heeft hiervoor een aanjaagsubsidie van € 10.000,- per gemeente beschikbaar gesteld. Ook worden op dit moment vanuit het provinciale project Stadsbeweging afspraken uitgewerkt om de leegstand in Almelo te verminderen en initiatieven te stimuleren. Eén onderdeel daarvan zijn de Stadscheques (€ 2.500,-) voor lokale initiatieven die bijdragen aan een levendige binnenstad en de vermindering van de leegstand. Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren Daarnaast wordt op provinciaal niveau het delen van kennis en ervaring gestimuleerd met praktijkbijeenkomsten en deskundigheidsprogramma met pilotprojecten. Almelo heeft aan de eerste kennisbijeenkomst deelgenomen. Tevens doet Almelo mee met het pilotproject inventarisatie plancapaciteit detailhandelsactiviteiten. De kosten van dit project worden betaald door de provincie, de gemeente Almelo zal een beperkt aantal ambtelijke uren inzetten. De gemeente Almelo gaat 3 juli aanstaande de RetailDeal met het ministerie van Economische zaken tekenen.

 

Vraag 3.

Op de vraag van PVA aan mevrouw van Haaf of zij wist dat de leegstand in Groningen in positieve zin afwijkt van het landelijk gemiddelde bevestigde ze met ja. Tevens vermeld ze dat de provincie Groningen leegstand en herbestemming op creatieve wijze in de stad Groningen heeft aangepakt door een investering te doen van 10 miljoen euro. Bent u of was u hier, net als mevrouw van Haaf op de hoogte van dit positieve gebeuren?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. De provincie wil de leegstand in centrumgebieden in Overijssel aanpakken door onder andere het inzetten van HerstructureringsMaatschappij Overijssel (HMO) geld. Binnenkort vindt er een eerste gesprek plaats met de HMO. Ook draagt de provincie bij aan de vermindering van leegstand via het project Stadweging en aan de ontwikkeling van het gebied Haven Zuid. Met laatst genoemd project wordt door de herontwikkeling van de binnenstad een forse reductie van het detailhandel vloeroppervlakte uit de markt gehaald.

 

Vraag 4.

De PVA diende op 18 juni 2013 een Motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande winkelpanden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals in Groningen is gebeurt. Waarom hebt u tot op heden niets gedaan met de (aangenomen) PVA-Motie aanpak leegstand d. d. 18 juni 2013?

Antwoord:

In een raadsbrief van 25 november 2014 (RAAD- 1402527) is de raad geïnformeerd over Stimulering aanpak winkelleegstand binnenstad met vastgoedeigenaren. Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren in de gebieden met de grootste winkelleegstand, namelijk de Grotestraat Noord en de Grotestraat Zuid. In de Grotestraat Noord wordt sindsdien in een aantal leegstaande winkelpanden woonunits gerealiseerd. Ambtelijk vinden er overigens regelmatig gesprekken plaats met eigenaren en makelaars over onder andere toekomstige bestemmingen en huurprijzen.

 

Vraag 5.

Bent u gezien het bovenstaande van plan om op korte termijn in overleg te treden met de provincie Overijsselom de gigantische winkelleegstand (per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste winkelleegstand) nu eindelijk eens aan te pakken?

Antwoord:

Zoals uit voorgaande antwoorden blijkt, zijn wij al in overleg met de provincie en doen we mee aan stimuleringsprojecten van de provincie. Daarnaast werken wij actief samen met Centrum Almelo Aktief in het project De Nieuwe winkelstraat waarin de aanpak van de leegstand een prominente rol speelt. Uw raad is over dit project geïnformeerd tijdens het politiek beraad over de hoofdopgave binnenstad op woensdag 29 maart jongstleden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                            de burgemeester,

 

 

31-05-2017

BEANTWOORDING AANVULLENDE VRAGEN OVER DIERENWELZIJN

Aan Raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Op 18 april jl. heeft u ons een aantal aanvullende vragen gesteld over het onderwerp dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1. Wat heeft de gemeente gedaan met de signa/en zoals verwoord in de brief 27 februari 2017 van de PVA?

Antwoord:

De portefeuillehouder dierenwelzijn heeft hierover op 6 april jl. een uitvoerig gesprek gehad met de Dierenbescherming en het Noordbroek.

 

Vraag 2.

Zijn de opmerkingen en signa/en besproken met de Dierenbescherming? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zoals geantwoord bij vraag 1 is e.e.a. besproken met de Dierenbescherming en het Noordbroek. De organisaties hebben toegezegd dat de signalen en opmerkingen die in hoofdzaak betrekking hebben op het personeelsbeleid door hen serieus zullen worden genomen.

 

Vraag 3.

Is de gemeente bereid actie te nemen op de opzeggingsbrief van een vrijwilligster waarin een aantal misstanden aan de orde worden gesteld?

Antwoord:

Zoals beantwoord in onze brief van 11 april jl. aan uw raadsfractie, is het personeelsbeleid van deze organisatie geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Vraag 4.

Is er een meldpunt waar de burgers hun klachten over ’t Noordbroek of Dierenambulance Dierenbescherming kwijt kunnen? Zo nee, waar kan men terecht?

Antwoord:

Op de website van de Dierenbescherming staat vermeld hoe men een klacht kan indienen. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                            de burgemeester

 

 

Reactie:

Voor het beantwoorden van de aanvullende vragen op 18 april verwijst men naar een gesprek van 6 april met de Dierenbescherming en het Noordbroek.

Het vreemde is dat bij de beantwoording 11 april door de Gemeente van de 1e vragen (PVA 27-2) niet naar dit gesprek wordt verwezen.

Voorts lijkt de Gemeente over paranormale gaves te beschikken door onze aanvullende (specifieke) vragen van 18 april te hebben besproken op 6 april.

De 1e vraag is dus of de Gemeente de PVA wel juist informeert.

 

Opmerkingen beantwoording brief Gemeente 30 mei

De Gemeente houdt vast aan het standpunt dat misstanden bij de Dierenambulance Almelo en Noordbroek betrekking hebben op het personele beleid en derhalve de verantwoordelijkheid zijn van de Dierenbescherming waaronder de Dierenambulance en Noordbroek vallen.

Dit houdt geen stand, immers als de Gemeente de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid elders neer legt is men ook verantwoordelijk voor het toezicht op de correcte uitvoering hiervan. Dit immers direct gerelateerd aan het welzijn van de dieren (een Dierenambulance die niet bereikbaar is en gebrekkig functioneert is funest)

De benoemde signalen zijn niet gerelateerd aan het personeelsbeleid van de Dierenbescherming maar behoren tot het functioneren van deze organisaties m.b.t. het contract met de Gemeente.

De beantwoording van vraag 3 is veelzeggend. Opzeggingsbrief van vrijwilligster heeft het over de veiligheid van de vrijwilliger, o.a. drugsgebruik, rijtijden, veiligheidsprotocollen. Dit zou volgens de Gemeente betrekking hebben op personeelsbeleid (?).

Beantwoording vraag 4: Voor klachten over de Dierenbescherming, verwijst men naar de Dierenbescherming. Advies van de Gemeente Almelo is dus: laat de slager zijn eigen vlees keuren !!! De vraag was waar de burger bij de Gemeente terecht kan bij klachten over het Dierenwelzijn (Noordbroek en Dierenambulance Almelo).

Sinds het gesprek van de Gemeente met de Dierenbescherming, wat men blijkbaar op 6 april heeft gehad, is er niets bij de Dierenambulance Almelo en Noordbroek veranderd. Vraag is dus op de Gemeente dit volgt of niet.

 

 

30-05-2017

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN JAARVERANTWOORDING 2016

Aan fractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen over de jaarverantwoording 2016.

 

Vraag 1.

Op bladzijde 42 van de jaarverantwoording bij leefbaarheid en Veiligheid staat dat er per stadsdeel wijkveiligheidsplannen zijn opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid. Valt daar ook buurtbemiddeling onder? Zo ja, wat zijn tot nu toe daarvan de resultaten?

Antwoord: De pilot Buurtbemiddeling zetten we stadsbreed in. Met pieken in De Riet en De Schelfhorst. Het is geen specifieke inzet op basis van de wijkveiligheidsplannen. Binnenkort evalueren we de pilot om te kijken of deze aanpak een meerwaarde heeft voor Almelo. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie komen we met een advies om de aanpak te beëindigen of structureel een plek te geven. In 2016 startte de pilot Buurtbemiddeling Almelo op initiatief van de politie, St. Joseph, Beter Wonen en de gemeente. Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers problemen tussen buren bespreekbaar maken. De bemiddelaars praten eerst met de ene partij en daarna met de andere. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk gesprek. Ze helpen bij het maken van afspraken tussen de buren om tot een oplossing te komen. Na de zomervakantie van 2016 was de aanpak operationeel en pakten de vrijwilligers de eerste aanmeldingen op. De nieuwsbrief Buurtbemiddeling van 30 maart 2017 meldt dat Buurtbemiddeling op dat moment 65 meldingen had ontvangen. Van de aanmeldingen zijn er 38 opgelost, 20 niet opgelost en 7 lopende zaken.

 

Vraag 2:

Op bladzijde 50 baten en lasten programma leefbaarheid en Veiligheid staat onder het kopje niet nader te verklaren een bedrag van 409.112 euro aan lasten. Wat verstaat u onder een niet te verklaren lasten uitgave?

Antwoord:

Dit zijn kapitaallasten (rente en afschrijving) en lasten van meerjarige incidentele projecten. Zie ook de toelichting bij de tabel van paragraaf 7.2.5 op biz 152. Deze lasten worden buiten de analyse gelaten omdat ze niet beïnvloedbaar zijn en/of budgettair neutraal.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                                              de burgemeester.

 

 

13-05-2017

BETREFT NIET BEANTWOORDE MONDELINGE VRAGEN UIT DE JAARVERANTWOORDING 2016

Geacht college,

Tijdens de behandeling van de Jaarverantwoording 2016 van de Gemeente Almelo op 4 april 2017 stelde de PVA een aantal mondelinge vragen. Op twee van deze mondelinge vragen kon de wethouder geen antwoord geven.

Via de voorzitter werd het college verzocht de vragen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Omdat de vragen tot op heden nog steeds niet zijn beantwoord gaan wij ze opnieuw (schriftelijk) stellen.

 

Vraag 1.

Op bladzijde 42 van de jaarverantwoording bij Leefbaarheid en Veiligheid staat dat er per stadsdeel wijkveiligheidsplannen zijn opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid.

Valt daar ook buurtbemiddeling onder? Zo ja, wat zijn tot nu toe daarvan de resultaten?

 

Vraag 2.

Op bladzijde 50 baten en lasten programma Leefbaarheid en Veiligheid staat onder het kopje niet nader te verklaren een bedrag van 409.112 euro aan lasten.

Wat verstaat u onder een niet te verklaren lasten uitgave?

 

Wij kijken alsnog graag uit naar de beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

Namens PVA

Harry de Olde

 

12-05-2017

PVA SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN B&W OVER WINKELLEEGSTAND ALMELO

Geacht college,

Op woensdagavond 10 mei 2017 was de gedeputeerde mevrouw Monique van Haaf (VVD) van de provincie Overijssel aanwezig in ons gemeentehuis om de problemen waar Almelo mee kampt te bespreken met de fractievoorzitters.

PVA vroeg tijdens het beraad aan haar wat de provincie concreet doet om winkelleegstand (intussen 144 winkels) te voorkomen en aan te pakken en/of daar beleid voor wordt gemaakt.

De provincie heeft namelijk een belangrijke taak op het gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Wij vinden de oplopende winkelleegstand een groot maatschappelijk probleem dat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving aantast. Als te veel winkels in een bestaand winkelgebied leeg staan, verliest dit gebied zijn aantrekkelijkheid en functionaliteit. Dat heeft zijn weerslag op de economische vitaliteit van een gebied en op de leefbaarheid. Leegstand leidt tot verloedering en sociale onveiligheid.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1.

Mevrouw van Haaf bevestigt dat leegstandbestrijding hoog op de agenda staat van de Provinciale Staten van Overijssel.

Bent u hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 2.

Omdat gemeenten niet altijd voldoende zicht hebben op het grote plaatje of dat niet willen vanwege concurrentiemotieven, vindt de provincie dan ook dat zij een actieve rol moet spelen bij de aanpak van winkelleegstand.

Is die actieve rol er intussen? Zo ja, hoever is de ontwikkeling van de samenwerking gevorderd?

 

Vraag 3,

Op de vraag van PVA aan mevrouw van Haaf of zij wist dat de leegstand in Groningen in positieve zin afwijkt van het landelijk gemiddelde bevestigde ze met ja. Tevens vermeld ze dat de provincie Groningen leegstand en herbestemming op creatieve wijze in de stad Groningen heeft aangepakt door een investering te doen van 10 miljoen euro.

Bent u of was u hier, net als mevrouw van Haaf op de hoogte van dit positieve gebeuren?

 

Vraag 4.

De PVA diende op 18 juni 2013 een Motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande winkelpanden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals in Groningen is gebeurt.

Waarom hebt u tot op heden niets gedaan met de (aangenomen) PVA-Motie aanpak leegstand d.d. 18 juni 2013?

 

Vraag 5.

Bent u gezien het bovenstaande van plan om op korte termijn in overleg te treden met de provincie Overijssel om de gigantische winkelleegstand (per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste winkelleegstand) nu eindelijk eens aan te pakken?

Wij zouden deze vragen graag op korte termijn beantwoord willen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD ALMELO

 

09-05-2017

MONDELINGE VRAGEN TIJDENS HET VRAGENHALFUURTJE OP DINSDAGAVOND 9 MEI 2017

 

Spelen met zand is voor veel kinderen gelukkig heel gewoon. Wist je dat spelen met zand ontzettend veel doet in de ontwikkeling van een kind? Het is voor alle zintuigen en zelfs voor de sociaal emotionele ontwikkeling van belang dat een kind alle mogelijkheden krijgt om met zand te spelen.

 

Geacht college,

Het is u bekend dat de PVA vindt dat de gemeente Almelo beter moet luisteren naar haar inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is de ontstane commotie omtrent de gevaren van houtsnippers in zandbakken.

 

De PVA heeft de volgende vragen:

 

Vraag 1.  Het college heeft pas in december 2016 geconstateerd dat de geleverde houtsnippers een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van spelende kinderen. Waarom hebt u ons en de bewoners hiervan niet op de hoogte gesteld?

 

Vraag 2.  De PVA en de omwonenden hebben het college in februari 2016 (dus ruim voor de constatering) al op het gevaar van de aanwezige houtsnippers gewezen. Waarom hebt u dan pas later ingegrepen?

 

Vraag 3.  Waarom ging het gemeentebestuur en ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  alleen op bezoek bij het bedrijf Decowood? Waarom niet eerst in gesprek  met bewoners en een onderzoek ter plaatse doen?

 

Vraag 4.  Waarom worden ingezonden brieven waarbij bewoners de gemeente oproepen de houtsnippers weer te vervangen door zand nog steeds niet naar volle tevredenheid beantwoord?

 

Kunt u deze vragen mondeling toelichten zodat we alle betrokken bewoners op de hoogte kunnen stellen van de laatste stand van zaken?

 

Met vriendelijke groet, Namens PVA,

Harry de Olde

 

Reactie:

De verantwoordelijk wethouder ziet in haar beantwoording van de vragen mogelijkheden om in meerdere speeltuinen de aanwezige houtsnippers weer te vervangen door zand.

De wethouder zei daarbij dat omwonenden een gedeelte van de onderhoud voor hun rekening zullen moeten nemen..

In deze tijden van door het Rijk aangemoedigde Burgerparticipatie zal dat niet zo moeilijk zijn. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door burgers; en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners.

 

 

14-04-2017

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER DIERENWELZIJN

 

Aan Raadsfractie PVA

 

Geachte heer De Olde,

Op 27 februari heeft u ons een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het is niet aan de gemeente om bepaalde gegevens te screenen van toekomstige en/of huidige vrijwilligers en personeel werkzaam bij de Dierenambulance.

 

Vraag 2.

De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Antwoord:

Er zijn ons geen signalen bekend dat er sprake is van onvoldoende capaciteit en kwaliteit bij deze organisatie. Het Noordbroek is gecertificeerd en valt onder de landelijke dierenbescherming.

 

Vraag 3.

Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord:

Dat is ons niet bekend. Overigens is het personeelsbeleid een eigen verantwoordelijkheid van het Noordbroek. De Dierenbescherming is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden ze niet bestaan. Het is bekend dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers en dat er regelmatig mutaties zijn.

 

Vraag 4.

Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijnen/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Antwoord:

De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op het arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee op gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet geldt overal waar in loondienst of in opdracht wordt gewerkt. Ook voor bijzondere (beroeps)groepen, zoals vrijwilligers, gelden arbo-regels.

 

Vraag 5.

Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren, soort dieren, reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een dier opgevangen wordt)?

Antwoord:

Sinds 1 juli 2014 valt Het Noordbroek onder het Besluit houders van dieren. Hierin staan de wettelijke bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding, administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging. Uit de door het asiel bijgehouden administratie moet blijken van wie de dieren afkomstig zijn met uitzondering van honden die al op grond van de identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) zijn geregistreerd en met uitzondering van zwerfdieren waarvan de herkomst onduidelijk is. Naast de gegevens van wie de dieren afkomstig zijn, moeten ook het bewijs van inenting van honden en katten worden bewaard. Deze gegevens moeten twee jaar worden bewaard vanaf het moment dat het dier niet meer in het asiel zit. Zo kan door de handhavingsinstanties worden gecontroleerd op naleving van de verplichte inentingen voor honden en katten en kunnen op basis van de gegevens van herkomst relevante handelsstromen worden nagegaan. De gegevens hoeven niet te worden doorgestuurd naar de overheid. Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente.

 

Vraag 6.

Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar zodat de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun werk te doen?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag dient u contact op te nemen met de Dierenbescherming.

 

Vraag 7. Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige “personeel”?

Antwoord:

Dat hebben de betreffende organisaties de gemeente niet meegedeeld.

 

Vraag 8.

Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Antwoord:

Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance (op bepaalde tijden) slecht bereikbaar is.

 

Vraag 9.

Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de Dierenambulance (ook ’s nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de Dierenbescherming zich niet aan het protocol van een 2-mans bezetting van de Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de dienstdoende vrijwilliger in gevaar?

Antwoord:

Dat is ons niet bekend. Zie tevens het antwoord op vraag 4.

 

Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

12-04-2017

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA AAN B&W OVER STATUSHOUDERS

Aan de raadsfractie van de Partij Vrij Almelo (PVA) t.a.v. de heer H. de Olde.

 

Geachte heer De Olde,

In deze brief geven wij antwoord op de vragen die u over de huisvesting van asielzoekers met verblijfsvergunning aan ons heeft gesteld.

 

Vraag 1. Hoeveel statushouders telt de gemeente Almelo op dit moment?

Antwoord:

Vanaf het begin van de taakstellingen in 1995, heeft de gemeente Almelo, o.a. in samenwerking met onze plaatselijke woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph, tot nu toe 1153 (peildatum 22 maart 2017) statushouders van eerste zelfstandige huisvesting kunnen voorzien. Na het verkrijgen van de verblijfsstatus heeft de statushouder dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger in Nederland en verliest deze het predicaat statushouder en is ook niet meer als zodanig geregistreerd of te traceren. Het is niet aannemelijk dat alle statushouders die zich in de loop der jaren in Almelo hebben gevestigd, nog steeds in Almelo woonachtig zijn. Personen bij wie de tijdelijke status niet is omgezet in een definitieve status, zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Anderen zijn niet meer woonachtig in Almelo.

 

Vraag 2.

Wat is de taakstelling voor de gemeente Almelo in 2017 en hoeveel statushouders zijn er in 2016 gehuisvest?

Antwoord:

De taakstelling over heel 2016 bedroeg 183 statushouders. Gelet op de voorsprong die de gemeente nog had, heeft zij feitelijk “maar” 40 personen gehuisvest. In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente de taak om 55 statushouders te huisvesten. Deze taakstelling is op 3 personen na (peildatum 22 maart 2017) voldaan. Ten tijde van het opstellen van deze brief is de taakstelling voor het 2e halfjaar 2017 nog niet bekend. Deze naar verwachting mogelijk lager uitvallen dan die voor het eerste halfjaar.

 

Vraag 3.

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hoeveel worden er op dit moment gehuisvest?

Antwoord:

Op grond artikel 28 van de Huisvestingswet dragen Burgemeester en Wethouders zorg voor de huisvesting van statushouders in de gemeente, overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Voor het tweede deel van uw vraag verwijzen wij naar de beantwoording onder vraag 2.

 

Vraag 4.

Zet het gemeentebestuur zich in voor de huisvesting van extra statushouders? Heeft de gemeente ooit ergens uitgesproken dat zij vindt dat zij teveel statushouders moet huisvesten en dat dat beter elders kan gebeuren?

Antwoord:

Nee, er worden op dit moment geen initiatieven ontplooid om, naast onze wettelijke taakstelling, huisvesting aan éxtra statushouders aan te bieden. Omdat de gemeente Almelo in de afgelopen jaren een enorme voorsprong kende in de huisvesting van statushouders en deze bijna volledig was toe te schrijven aan huisvesting in de particuliere sector, heeft zich een moment voorgedaan, waarop wij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de woningstichtingen hebben verzocht ten aanzien van de huisvesting van statushouders respectievelijk voorlopig even geen statushouders aan de gemeente Almelo te koppelen dan wel een terughoudend toewijzingsbeleid te voeren.

 

Vraag 5.

Hoeveel (procenten) van het aantal statushouders zijn moslim en hoeveel zijn er christen? Zijn er signalen dat er spanningen zijn tussen christenen en moslims?

Antwoord:

De geloofsovertuiging van personen wordt al geruime tijd niet meer in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente vermeld. Mochten zich spanningen tussen christenen en moslims voordoen, dan worden deze in de mutaties van politie en COA niet als zodanig gecategoriseerd (zie ook onze antwoorden op uw brief van 25 januari 2017).

 

Vraag 6.

Wat doet de gemeente om een langere wachtlijst voor andere woningzoekenden te voorkomen? Krijgen statushouders voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning op mensen die langer ingeschreven staan?

Antwoord:

Woningtoewijzing is een taak die de woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph zelfstandig uitvoeren. Gelet op het ontspannen karakter dat de huurwoningenmarkt nog steeds kenmerkt, vond de gemeente het niet nodig het woningtoewijzingsbeleid van de woningstichtingen via een Huisvestingsverordening te sturen. Door hun betrekkelijk grote voorraad goedkope huurwoningen, hebben de woningstichtingen aangeven zowel de reguliere woningzoekende als de statushouder nog steeds binnen een redelijke termijn te kunnen bedienen. Om te voorkomen dat statushouders reguliere woningzoekenden verdringen, krijgen statushouders door een wijziging van de Huisvestingswet per 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij woningtoewijzing. Wel blijft het natuurlijk zo, dat de gemeente halfjaarlijks een wettelijke taakstelling krijgt opgelegd waaraan zij moet voldoen.

 

Vraag 7.

Hoe worden woningen toegewezen? En hoe gaat het verder als de statushouder een woning toegewezen heeft gekregen?

Antwoord:

De regievoerder van het COA koppelt binnen 14 dagen na verkrijging van de verblijfsvergunning door de statushouder, deze aan de gemeente. Gemeenten en woningstichtingen hebben daarna 12 weken de tijd om passende huisvesting te regelen, waarbij rekening wordt gehouden met gezinshereniging of met zogenaamde nareizigers. Als de woning is toegewezen kunnen tegelijkertijd zaken als uitkering, werk, huurtoeslag, zorgtoeslag, inrichting van de woning en integratie worden geregeld. De partijen die hierbij samenwerken zijn het COA, Vluchtelingenwerk en de gemeente.

 

Vraag 8.

Hoeveel (Euro)krijgt een vluchtelingengezin (alleenstaande) om hun/zijn toegewezen huis in te richten? Gaat het om een lening?

Antwoord:

In het kader van de bijzondere bijstand kan de gemeente aan gehuisveste statushouders een geldbedrag toekennen voor het inrichten van de woning en voor opknapkosten. Inrichtingskosten worden toegekend op basis van 6% van de bijstandsnorm in de vorm van leenbijstand. Deze wordt over een periode van 3 jaar terugbetaald door middel van een maandelijks te verrekenen bedrag. Opknapkosten worden om niet toegekend. De hoogte daarvan wordt bepaald door het aantal kamers en het aantal bewoners en varieert van € 255 (voor 1 kamer) tot € 510 (voor 5 kamers). Deze regeling is universeel van toepassing op alle inwoners die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

 

Vraag 9.

Hoe verloopt de integratie van de statushouders? Wat wordt er voor statushouders geregeld op gebied van werk, onderwijs, zinvolle dagbesteding etc.?

Antwoord:

De integratie van statushouders verloopt momenteel langs verschillende sporen. Allereerst is er de inburgeringsplicht, waarbij statushouders binnen 3 jaar een inburgeringsexamen afleggen. De kosten daarvan dragen de statushouders zelf door middel van een lening bij DUO (studiefinanciering). Daarnaast krijgen statushouders maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Almelo om hen wegwijs te maken in de Almelose samenleving en hen in contact te brengen met bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, verenigingsleven en dagbesteding. Voor de kosten van deze maatschappelijke begeleiding ontvangt de gemeente rijksmiddelen. Met Vluchtelingenwerk Almelo wordt hiertoe jaarlijks een budget-prestatieovereenkomst gesloten. Het Werkplein ondersteunt statushouders op het terrein van werk/werkervaring in het kader van hun reguliere taken. In verband met de in 2015 en 2016 verwachtte omvangrijke instroom van vluchtelingen hebben Rijk en VNG een bestuursakkoord gesloten over een versnelde inburgering, participatie en integratie van statushouders in de gemeenten. Om deze aanpak bij gemeenten te bevorderen zijn extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld. In Almelo worden deze extra middelen ingezet voor een integrale aanpak om statushouders gedurende een periode van 2 jaar (2017/2018) versneld te laten integreren. De kern van deze aanpak is drieledig. Enerzijds wordt ingezet op een vorm van individuele trajectbegeleiding, waarbij belemmeringen op relevante levensgebieden worden aangepakt. Anderzijds worden maatschappelijke partners, bedrijven en burgers betrokken bij een integrale benadering van de statushouders op een aantal onderwerpen, zoals taal(stages), wonen, werk, welzijn, onderwijs en gezondheid.

 

Vraag 10.

Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Almelo betreft de vluchtelingenproblematiek?(dus ook t.b.v. asielzoekers en ongewenste vreemdelingen) Gaan de gemeentelijke belastingen omhoog om alle kosten te kunnen blijven betalen?

Antwoord:

Een totaalbedrag voor de gehele vluchtelingenproblematiek is momenteel niet aan te geven. Statushouders maken in principe gebruik van de reguliere dienstverlening. Daarnaast wordt er vanuit incidentele middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld de komende periode (tot 1-1-2019) een extra inspanning gepleegd om er voor te zorgen dat de uitvoering per 1-1- 2019 geborgd kan worden binnen de bestaande middelen. Er vindt geen verhoging plaats van de gemeentelijke belastingen ten gevolge van deze aanpak.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Reactie:

In het concept jaarverantwoording 2016 staat op bladzijde 50 punt 3.4.5. onder het kopje “niet nader te verklaren” (leefbaarheid en veiligheid) een bedrag van 409.112 euro. Op de vraag aan de wethouder (en ambtenaren) waar dit bedrag voor staat kwam als antwoord: We gaan het uitzoeken. De wethouder heeft de aan hem gestelde vraag tot op heden onbeantwoord gelaten.

Harry de Olde

 

 

07-04-2017

OP- EN AANMERKINGEN OVER DE JAARVERANTWOORDING 2016 ALMELO

Pagina:

9.  De algemene reserve van de gemeente Almelo kwam aanvankelijk uit op 24,7 miljoen positief, doch door 33,8 miljoen aan speculatieverliezen met (bouw)gronden ontstond er uiteindelijk in 2016 een negatieve algemene reserve van 9,1 miljoen. Conclusie is dat het saldo van de algemene reserve niet voldoet aan de benodigde weerstandscapaciteit van 20,3 miljoen en dus ontoereikend is om eventuele toekomstige verliezen uit de exploitatie op te vangen.

10.  Desalniettemin heeft het college van burgemeester en wethouders samen met de Provincie een plan van aanpak ontwikkeld om een duurzaam herstel van de financiële positie mogelijk te maken.

11.  Uit onderzoek is gebleken dat de aandelen Twence en Enexis als eerste in aanmerking komen voor verkoop. Intussen zijn 34% van de aandelen verkocht. Voor de overige 66% van de aandelen Enexis is het college nog in gesprek met de provincie Overijssel. Wat wèl een positieve ontwikkeling is dat men een oud partijstandpunt van de PVA overweegt met betrekking tot de mogelijke verkoop van aandelen van Enexis en Twence. Tenslotte is aandelenhandel geen overheidstaak.

13.  In de tweede helft van 2016 is afgesproken om een verbetertraject te starten wat betreft de dienstverlening. Ondanks dat de gemeente Almelo ernaar streeft om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn zit ze landelijk met 22% tegen 13% ontevredenheid toch nog boven het gemiddelde.

16.  Het aantal toeristen dat jaarlijks Almelo bezoekt is in de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het NBTC/NIPO. De cijfers zijn opgenomen in een brandbrief van de directie van uitgaanscentrum Preston Palace aan de raad. De directie onderbouwt hiermee haar visie dat gesubsidieerde instellingen als Almelo Promotie geen meerwaarde heeft, maar de gemeenschap wel veel geld kost. Kwamen in 2010 nog ruim 1,2 miljoen toeristen naar Almelo, in 2014 waren dat er nog maar bijna 600.000 toeristen. Het is de directie van toeristische attracties als Preston Palace een doorn in het oog dat het uitgaanscentrum ieder jaar wordt geconfronteerd met een stijging van de toeristenbelasting. Jaarlijks betaalt het bedrijf ruim 2 ton aan de gemeente dat rechtstreeks wordt doorgesluisd naar Almelo Promotie. Wij wijzen het college erop dat het aantal jaarlijkse toeristen in Almelo al jaren dramatisch terugloopt en deze teruggang zal naar onze mening alleen maar nog meer toeristen ontmoedigen om Almelo te komen bezichtigen. Bovendien zijn toeristen, zoals U weet, zeer tijdelijke inwoners van onze stad, zij trekken geen uitkeringen, maar zijn een welkome inkomstenbron voor onze kwakkelende lokale economie.

17.  Het college voert, vanwege een zeer lang geleden aangenomen PVA motie uit 2013, nog altijd actie tegen leegstaande winkelpanden en tracht eigenaren te bewegen voor een bestemmingswijziging Per 1.000 inwoners heeft Almelo in Overijssel de meeste leegstand. Dat is dus een zeer verontrustende gedachte want leegstaande panden zijn natuurlijk niet aantrekkelijk voor de stad. MOTIE PVA INZAKE LEEGSTAND BINNENSTAD

18.  Er zijn veel banen in Almelo, meer dan er in principe nodig is om de eigen beroepsbevolking aan het werk te houden. Niettemin is er sprake van een relatief hoge en hardnekkige werkloosheid, omdat veel mensen niet kunnen voldoen aan de vragen van de arbeidsmarkt. Daarom is er meer werk nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

22.  Wat betreft de woningbouw zijn er in 2016 503 woningen toegevoegd en 61 woningen onttrokken aan de voorraad. Per saldo een uitbreiding van de woningvoorraad met 442 woningen. Bij de toevoeging gaat het om 2239 nieuwbouwwoningen en 264 woningen ontstaan op andere wijze.

28.  Er zijn 1.275  uitkeringsgerechtigde in Almelo actief met behoud van uitkering. een deel hiervan (589) is bezig met zijn of haar re-integratie richting de arbeidsmarkt. Het andere deel heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (686) en neemt deel aan een participatietraject. Met 68,6 % tegen 41,3 % ligt Almelo ver boven het landelijke gemiddelde betreft personen met een bijstandsuitkering.

29.  In 2016 is er 302 maal een uitkering beëindigd in verband met het vinden van betaalde arbeid of het starten van een eigen onderneming. Hiermee is de doelstelling van 2016 behaald. Kanttekening bij de ontwikkeling van het bijstandsbestand in 2016 is dat de poortwachtersquote lager lag dan geraamd. Er hebben zich meer inwoners gemeld die recht hebben op een uitkering. Hierdoor is het bijstandsbestand over 2016 met circa 100 uitkeringsgerechtigden gegroeid.

32.  Het terugdringen van schoolverzuim staat al een aantal jaren hoog op de politieke agenda. Dit komt met name door de duidelijke relatie tussen schoolverzuim en voortijdig school verlaten en tussen schoolverzuim en jeugddelinquentie. Tot nu toe lukt het echter nog niet om de schoolverzuimcijfers terug te dringen en ligt het schoolverzuim in Almelo per 1000 inwoners met 37 tegen 31 net iets boven landelijk gemiddelde.

35.  Voor 2016 zien we een groot aantal hulpvragen bij de wijkteams en het WMO-loket. De omvang van hulpvragen en contacten met inwoners is groter dan vooraf verwacht. Dat heeft er toe geleid dat er wachttijden waren en in sommige gevallen worden wettelijke termijnen overschreden. Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W

36.  Almelo is een van de gemeenten in Overijssel waar relatief de meeste jongeren jeugdhulp krijgen. (9,6% tegen 8,2% landelijk). Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In beide gemeenten gaat het om één op de tien jongeren tot 18 jaar. Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp, heeft het statistiekbureau de cijfers geanalyseerd. Landelijk hebben ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar jeugdhulp ontvangen. Dat is tien procent van alle jongeren.

42.  In Almelo zijn per stadsdeel veiligheidsplannen opgesteld die zich met name richten op de leefbaarheid en (sociale) veiligheid. De jaarverantwoording vermeldt helaas niet wat dat opgeleverd heeftEindelijk inzet buurtbemiddeling in Almelo? 

43.  Bewoners en bedrijven kunnen participeren in het beheer van de openbare ruimte door o.a. adoptie, bewonersschouwen, parkmanagement en in concrete zaken als de Schone Wijk Weken en de Waste Battle. Gesprekken zijn gestart voor een pilot met bewonersonderhoud bij de speelplek Pelikaan. Vragenhalfuurtje PVA raadsvergadering 12 juli 2016

46.  De fysieke leefomgeving controleren op veiligheid en leefbaarheid. In Almelo willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk beperken. Beantwoording raadsvragen inzake brandveiligheid

48. In 2016 zijn er enkele personen in beeld geweest die besproken zijn geweest in casustafel radicalisering. Uiteindelijk bleek er geen sprake te zijn van radicalisering met risico’s. Vanwege vragen die gesteld zijn door de PVA komt er een casuïstiekaanpak uitgevoerd gericht op individuen en groepen die de grootste risico’s vormen. Radicalisme moslims komt volgens burgemeester niet voor in Almelo

49.  De cijfers van 2016 wat betreft het totale plaatje van misdrijven zijn nog niet beschikbaar maar de verwachting is dat deze volgens het college niet substantieel anders zullen zijn dan in het jaar 2015. Uitzondering zijn de woninginbraken. In 2016 zijn deze naar verwachting fors gestegen. Dit heeft te maken met veelplegers en met de A1 diefstallen (personen die vanaf de snelweg bepaalde wijken bezoeken). Daarnaast is er in 2016 sprake van geweldsincidenten. Deze geweldsincidenten zijn met name te linken aan een toename van incidenten op het AZC met de komst van AMA’s (alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Zorgen PVA rond ‘toenemende incidenten’ bij azc Almelo

51.  Het vertrouwen in de gemeente ligt in Almelo laag, in vergelijking met andere gemeenten.(12% tegen 28% landelijk). In 2016 is er op verschillende manieren geprobeerd het vertrouwen in de gemeente te vergroten. Van het officiële spreekrecht tijdens een raadsvergadering hebben in 2016 maar 3 mensen gebruik gemaakt. De Almelose kiezer wordt er dan ook zeer terecht moedeloos van.

52.  In 2016 zijn er weer meer producten digitaal beschikbaar gekomen (o.a. een aantal burgerzaken producten bij de sociale dienst en het maken van afspraken). Producten, waar dat mag en kan en waar dit mogelijk wenselijk is, digitaliseert de gemeente. Almelo bevindt zich nu al in de top van de Nederlandse gemeenten. We kunnen dus binnenkort veel ambtenaren gaan vervangen door computers.

54.  In 2016 is er op verschillende manieren geprobeerd het vertrouwen in de gemeente te vergroten. Dat uit zich bijvoorbeeld in het wijkgericht werken, betrekken van de inwoners bij besluitvorming van de gemeente. Dat je goed moet luisteren naar je bewoners lijkt ons niet meer dan normaal. Politiek is geen spel dat 1x in de vier jaar voor de kiezer geldt maar houdt altijd je achterban tevreden met de gedane verkiezingsbelofte. Wanneer komt burgerparticipatie

56.  Buurthuizen leiden de afgelopen jaren een kwijnend bestaan door bezuinigingen op het welzijnsbudget door gemeenten. Daarom wil de gemeente Almelo de negen wijkcentra in de stad sluiten of de beheerssubsidie schrappen en voor die welzijnsactiviteiten een andere locatie zoeken. In veel gemeenten hebben bewoners het initiatief genomen om het buurthuis zelf te beheren. Bewoners moeten baas zijn in eigen buurthuis

58. Ook buiten de raadzaal willen raadsleden weten wat er leeft in de samenleving. Die informatie krijgen ze op verschillende manieren. Raadsleden houden contact met hun achterban, bewoners van buurten en wijken en medewerkers van bedrijven. Een raadslid moet weten wat er speelt. Al die informatie helpt de raad om een zo goed mogelijk beeld te vormen van bepaalde situaties. Dat is belangrijk voor hun uiteindelijke oordeelsvorming. Naast deze bezoeken kan de raad ook inspiratie opdoen buiten zijn eigen stad. In februari 2016 is daarvoor een bezoek gebracht aan Helmond en Den Bosch over onder andere over binnenstad ontwikkeling. Almelo: ‘Historische vergissing’ herstellen

64.  De provincie blijft als toezichthouder van Almelo deze voorlopig bestuurlijk volgen omdat er anders veel te grote risico’s blijven bestaan dat regels niet worden nageleefd. Tot nu toe is de toezichthouder tevreden over de snelheid waarmee het financieel herstel optreedt. Naar verwachting wordt binnen 5 jaar de streefwaarde van 1,0 bereikt.

67.  Men hoopt dat er binnen 5 jaar weer sprake zal zijn van een positief eigen vermogen en dat binnen 7 jaar de negatieve reserve grondexploitatie weer is aangezuiverd. Alleen moeten er dan tussentijds geen “nieuwe politieke lijken” uit de kast komen rollen. Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte van 4,4 miljoen euro gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren.

73.  Als gevolg van het niet doorgaan van het herontwikkelingsplan Oude Stadhuis is er in 2016 sprake van een financieel nadeel van circa 150.000 euro. Elke maand van leegstand is een maand van kosten. Sloop of hergebruik huidige stadhuis? 

87.  De afgelopen jaren zijn de kosten van de totale hoeveelheid ingehuurd personeel fors gestegen. Over 2014 was er ruim 5 miljoen euro mee gemoeid. In 2015 werd 7,8 miljoen uitgegeven. Over 2016 is dit bedrag opgelopen tot ruim 9 miljoen euro. Een stijging van 4 miljoen euro in 2 jaar tijd. Vanwege de grote impact van onder andere de overgedragen rijkstaken in het sociale domein op het totaal van de inhuur wordt een splitsing aangebracht in de aanleiding voor de inhuur. De inhuur op structurele zaken ligt in 2016 op 11%. Is het dan niet raar dat de Rijksoverheid bezuinigt met de decentralisatie van zorgtaken, terwijl de gemeente hier vervolgens dure externe medewerkers voor moet inhuren? Externe adviesbureaus in de lift

94.  Sinds de invoering van het dualisme ligt het primaat voor het uitvoeren van het gemeentelijk grondbeleid bij het college van B&W. Het college heeft daarbij een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gemeentelijk grondbeleid, de financiële gevolgen van dit beleid en de daarbij voorkomende risico’s. Het is algemeen bekend dat Almelo nog steeds met grote hoeveelheden onverkoopbare bouwgronden in haar maag zit.Hoe zit het dan met de aanleg van zonneparken, teneinde de energierekening voor de Almeloër aanzienlijk te kunnen verlagen, vragen wij ons dan ook af? Zonnepanelen op braakliggende terreinen

107.  Het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor eigenaren is in Almelo exorbitant gestegen met 18,9% van gemiddeld 224 euro in 2013 naar 295,30 euro in 2016 in amper 3 jaar, hetgeen duidt op wanbeleid. Dit is tevens de oorzaak waarom de waarden van huizen in Almelo ernstig achterblijven vergeleken met andere steden. OZB belasting in Almelo

Het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO) vergelijkt elk jaar de woonlasten per gemeente. De woonlasten voor een 1-persoonshuishouden bedraagt in Almelo gemiddeld 775 euro ten opzichte van landelijk 723 euro.

Huishoudens met een minimuminkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding. In 2016 is voor een bedrag van 1,7 miljoen euro aan belastingen kwijt gescholden, dat is 0,3 miljoen euro meer dan begroot.

 

Harry de Olde

Waarstaatjegemeente.nl – cijfers en statistieken van gemeenten

 

05-04-2017

Politieke vragen PVA aan college van B&W betreft concept Jaarverantwoording 2016.

Voorzitter: op bladzijde 42 punt 3.4 leefbaarheid en veiligheid en bladzijde 47 punt 3.4.4. openbare orde en veiligheid heeft men het over wijkveiligheidsplannen, valt daar ook buurtbemiddeling onder ?

Eindelijk inzet buurtbemiddeling in Almelo? | Partij Vrij Almelo

Wat zijn tot nu toe de resultaten?

De wethouder moet het antwoord schuldig blijven en komt hier op terug.

 

Bladzijde 49 indicatoren.

Toename geweldsincidenten worden gelinkt aan AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Worden de cijfers van 2016 (nog niet bekend) apart vermeld onder het kopje indicatoren?

Ook hier moet de wethouder het antwoord schuldig blijven en komt hier op terug.

 

Bladzijde 50 punt 3.4.5.

Onder het kopje “niet nader te verklaren” staat een bedrag van 409.112 euro. Zou u mij kunnen uitleggen wat u hiermee bedoeld?

De wethouder gaat het uitzoeken.

 

Bladzijde 87 meer (11%) inhuur externen.

Is het niet raar dat de Rijksoverheid bezuinigt met de decentralisaties van zorgtaken, terwijl de gemeente hier vervolgens dure externen voor gaat inhuren?

 

De gestelde vragen worden schriftelijk beantwoord.

 

Raadsvergadering zienswijze aandeelhouderschap Twence.

Het college vraagt de raad om zijn zienswijze over het aandeelhouderschap in Twence Holding B.V. en toetreding van Stadt Münster als aandeelhouder. Het college brengt deze zienswijze naar voren in de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AVA) Twence op 20 april 2017.

Voorstel is om het principebesluit te nemen om het aandeelhouderschap te beëindigen.

 

Voorzitter:

Het is een positieve ontwikkeling dat men een oud standpunt van de PVA overweegt met betrekking tot de mogelijke verkoop van aandelen van Twence. Tenslotte is aandelenhandel geen overheidstaak.

Twence is al langer niet meer uitsluitend de afvalverbrander die Twens afval verwerkt. Ongeveer een kwart van de brandbare afval die wordt aangeboden komt van inwoners zelf.

Driekwart van de afval haalt men elders. Twence zit midden in een uitbreidingsface. Als die straks is afgerond, wordt tweederde van het afval uit de vrije markt gehaald. Moet je daar dan als gemeente nog aandeelhouder in blijven?

Voor onze inwoners maakt het niet uit want zij zullen bij behoudt van dit bedrijf er niet beter van worden.

Aan de andere kant zijn wij benieuwd hoe de financiële gevolgen worden opgelost als het jaarlijks dividend wegvalt en wat de consequenties zijn voor de werknemers van Twence.

 

Reactie wethouder:

Uitgangspunt bij de overname is dat er voor het personeel niets verandert. De arbeidscontracten  mogen zij dan niet wijzigen en geen medewerkers ontslaan. Het personeel heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. Dit wordt tevens contractueel vastgelegd.

 

Stemuitslag rv Zienswijze aandeelhouderschap Twence (1)

 

 

29-03-2017

BEANTWOORDING (VERVOLG)VRAGEN PVA AAN B&W BETREFT STADSTOEZICHT

 

Beste Harry,

Hieronder de beantwoording van de vragen die jij had ingediend over stadstoezicht:

 

Vraag:

Hoeveel van de 35 fte (organisatie) zijn er werkzaam in de buitendienst / op straat?

Antwoord:

De totale organisatie bestaat uit 35 fte. Dat zijn handhavers, garagebeheerders, administratieve krachten en enkele leidinggevenden.

 

Vraag:

Hoeveel van de 35 fte zijn er werkzaam in de binnendienst / kantoor?

Antwoord:

Van de 35 fte zijn 7 fte dus niet in de buitendienst actief.  4 fte in de administratieve ondersteuning en 3 fte voor het leidinggevenden (incl. de directeur)

 

Vraag:

Wat is het takenpakket van de binnendienst / kantoor?

Antwoord:

Financiële administratie, (ook voor alle parkeergelden) abonnementenadministratie parkeergarages, alle post en archivering, automatisering en alle personeelszaken voor twee BV’s

 

Vraag:

Wat zijn de taken van de 7 leidinggevenden?

Antwoord:

Er zijn zoals gezegd geen 7 leidinggevenden. Naast de directeur zijn er 2 leidinggevenden. Beiden zijn zij verantwoordelijk voor de sturing aan, en de resultaten van hun afdeling. Het gaat dan om de Afdeling toezicht en Handhaving en de Afdeling Beheer (waaronder parkeerbeheer)

 

Vraag:

Wat verstaat het college van B&W onder dat het salaris van de directeur marktconform is? € 20.000 of € 200.000 ?

Antwoord:

Ook voor de directeur geldt de Cao voor Gemeentepersoneel. Het bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaaruitkering is vergelijkbaar met dat van een afdelingshoofd in de gemeentelijke organisatie en zal in 2017 naar schatting ongeveer € 76.000 bedragen (op basis van 0,83 fte).

 

Met vriendelijke groet,

B&W van Almelo

 

15-03-2017

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN PVA STADSTOEZICHT

 

Beste heer de Olde,

Op 24 januari 2017 stuurde u ons een brief met vragen over Stadstoezicht BV. De volgende vragen heeft u hierin opgenomen:

– Hoeveel stadstoezichters (handhavers) zijn er op dit moment? – Hoeveel mensen werken er op kantoor (binnendienst)?

– Zijn deze twee afdelingen proportioneel in verhouding? – Wat is het takenpakket op kantoor (binnendienst)?

– Is er ook een hoogbetaalde directeur? Zo ja, zijn er nog meer hoogbetaalde (onnodige) managementlagen? – Er wordt gezegd dat de stadstoezicht zichtbaar moet zijn voor de mensen in Almelo, maar waarom niet voor de woonwijken in Almelo? – Heeft de stadstoezicht het beleid om de overige wijken te negeren? – Waarom wordt veiligheid en parkeerbeleid door heel Almelo niet gehandhaafd? –

Naar aanleiding van bovenstaande vragen willen wij graag in een uitgewerkt rapport zien wat nu precies de kosten en baten zijn van Stadstoezicht in Almelo? Hiermee bedoelen we de mensen op straat en op kantoor!

– In het concept programmabegroting 2017 staat dat het streven van de gemeente Almelo is om meer taken op uitvoerings- en handhavingsgebied out te sourcen, waarbij dus wordt ingezet op de uitbesteding van taken van stadstoezicht naar de publieke sector.

Bent u het met ons eens:

– Dat de toezichthouders dan in een breder werkveld kunnen worden ingezet?

– Dat de toezichthouder dan op treedt als ‘ogen en oren van de gemeente’ en dus niet alleen als opsporingsambtenaar?

– Dat via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten te komen tot een robuuste samenwerking in de uitvoering van de taken die toebehoren aan de overheid?

– Als men er toch voor kiest om het bedrijf stadstoezicht aan te houden, is het dan niet beter in het kosten en baten verhaal om het kantoor van stadstoezicht te huisvesten in het gemeentehuis? Waarvoor zij tevens dan ook de beveiliging van het gemeentehuis zorg kunnen dragen?

 

Hieronder zullen wij uw vragen beantwoorden.

Stadstoezicht Almelo B.V. is een zelfstandige onderneming, een besloten vennootschap. Dit betekent dat Stadstoezicht Almelo B.V. (verder genoemd Stadstoezicht) een eigen bevoegdheid heeft hoe zij haar bedrijfsvoering inricht. De gemeente Almelo is 100% aandeelhouder. Stadstoezicht voert een aantal taken voor de gemeente uit. Het gaat hierbij onder andere om:

– Beheren van de parkeergarages en het betaald parkeren op straat;

– Toezicht en handhaving op het gebied van parkeren (foutparkeren, fiets parkeren, fietsendiefstal fietsen Amaliaplein en markt);

– Toezicht en handhaving op het gebied van rijdend verkeer (gesloten verklaring, voet/fietspaden, (brom)fietsen voetpad/stoep);

– Toezicht en handhaving op het gebied van reclame (reclamevoertuigen, flyeren, wildplakken, reclameborden, reclameobjecten, winkeluitstallingen) en uitstalling gebied Qimpuls;

– Toezicht en handhaving op het gebied van APV ( objecten openbare ruimte, honden/hondenbeleid, evenementen, straatmuzikanten, geluidhinder horeca, standplaatsen, sluitingstijden horeca, terrassen, braderieën, speelautomaten);

– Toezicht en handhaving op het gebied van Wet op de kansspelen;

– Toezicht en handhaving op het gebied van Drank- en horecawet (drank verstrekken, leeftijdscontrole);

– Cameratoezicht tijdens stapavonden;

– Gevonden voorwerpen. De omvang van de totale organisatie van Stadstoezicht bedraagt (afgerond) 35 fte. Dit is inclusief een krimp van 6 fte waartoe in 2016 is besloten.

 

Van deze 35 fte kunnen 7 fte worden gerekend tot de overhead, met leidinggevende en ondersteunende taken. Het overheadpercentage is circa 20%. Het salaris van de (part time) directeur is marktconform. Het overige deel van het personeel wordt ingezet voor de uitvoering van de primaire taken. De huidige handhavers worden allround en in heel Almelo ingezet, dus ook in de woonwijken. Gelet op de beperkte capaciteit ligt de focus hierbij op de hotspots (centrum en blauwe zones) en locaties waar excessen (dreigen te) ontstaan.

Wij zijn het met u eens, dat het goed is om handhavers/toezichthouders breed in te zetten. Dit is ook nodig door de daling aan capaciteit. De ontstane situatie versterkt de wens om toezicht en handhaving voor diverse onderwerpen te herprioriteren en te centraliseren.

Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar de toezicht en handhavingstaken. In dit onderzoek kijken wij wat de beste manier van aansturing is en wie de taken het beste kan uitvoeren. Op basis van dit onderzoek besluiten wij waar en hoe de taken worden belegd, intern bij de gemeente of bij Stadstoezicht.

De gevolgen van de te maken keuze voor Stadstoezicht en de gemeente Almelo zullen bij dit onderzoek betrokken worden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

22-02-2017

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN INZAKE BRANDVEILIGHEID PAND STEGEHUIS

Henk Stegehuis staat bij zijn (door een poort) afgesloten voordeur

 

 

Geachte heer De Olde,

U hebt schriftelijke vragen gesteld omtrent het verzoek om handhaving zoals dat is ingediend door de heer Stegehuis, Haven Noordzijde 21a, te Almelo. Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

Vraag 1

In een brandgang mogen geen containers staan die gevaar opleveren bij calamiteiten. De brandgang moet vrij zijn. Waarom wordt hier niet gehandhaafd?

Reactie:

Wij hebben het handhavingsverzoek van de heer Stegehuis ontvangen. Bij elk ontvangen handhavingsverzoek wordt er door ons een onderzoek ingesteld. Dit houdt in dat er een toezichthouder ter plaatse een controle uitvoert. Het verzoek van de heer Stegehuis hebben we versneld opgepakt. Deze controle is inmiddels uitgevoerd. De regionale brandweer heeft gelijktijdig een controle uitgevoerd en heeft geconstateerd dat de steeg geen vluchtweg is in de zin van het Bouwbesluit 2012; de steeg is dus geen brandgang. Bij de eerste controle is door onze milieutoezichthouder geconstateerd dat er op grond van de milieuregelgeving één gasfles te veel aanwezig was. Bij de hercontrole was de gasfles verwijderd. Er is nu geen sprake meer van overtredingen. Het handhavingsverzoek van de heer Stegehuis zal beantwoord worden met de mededeling dat er geen sprake meer is van overtredingen. Het verzoek zal hierom worden afgewezen.

 

Vraag 2

Op grond van voorschrift 3.18 PGS 15 is het niet noodzakelijk om gasflessen tegen weersinvloeden te beschermen, maar er moet tenminste 1 buitenwand zijn en dient in die wand tenminste 1 deur aanwezig te zijn. Er staan in de brandgang meerdere gasflessen los tegen het pand van H. Stegehuis. Bent u ervan op de hoogte dat dit wettelijk niet is toegestaan?

Reactie:

Zoals hierboven al gezegd heeft onze toezichthouder een controle uit gevoerd. Onze toezichthouders zijn goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kunnen zich een goed beeld vormen van of er sprake is van overtredingen. De voorschriften van hoofdstuk 6 van de PGS15 zijn pas van toepassing als er meer dan 125 liter gas aanwezig is. In de inrichting is na de hercontrole minder dan 125 liter gas opgeslagen.

 

Vraag 3

De brandweer kan voorkomen dat de brand van het ene bedrijfspand naar het andere bedrijfspand kan overslaan. Goed onderhouden en vrije brandgangen zijn daarom dus van levensbelang. Waarom is er geen contact gezocht met Dock 19, aangezien dit bedrijf zich niet aan deze voorwaarden houdt?

Reactie:

Onze toezichthouder kan in eerste instantie beoordelen of er sprake is van een overtreding. Wanneer noodzakelijk kan hij daarbij de hulp van de regionale brandweer inschakelen. De regionale brandweer heeft gelijktijdig een controle uitgevoerd en geconstateerd dat de steeg geen vluchtweg is in de zin van het Bouwbesluit 2012. Er gelden dan ook geen speciale eisen voor de opslag van in dit geval gasflessen. Dock 19 is gelijk na ontvangst van het handhavingsverzoek op de hoogte gesteld van het verzoek en daarmee ook op de hoogte gesteld van het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd.

 

Vraag 4

Op 1-11-2016, pas 11 jaar later na de eerste controle is er weer een controle uitgevoerd door een ambtenaar van de gemeente Almelo. Deze ambtenaar kwam ter plekke kijken en was zeer geschokt omdat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Er is een rapport opgemaakt met foto’s en tot onze verbazing wordt hier (nog steeds) niets mee gedaan. Waarom niet?

Reactie:

De eerste controle is uitgevoerd bij de inrichting van de heer Stegehuis, de antiekhandel. Deze inrichting is aan te merken als een type A inrichting. Dit houdt in dat hier de minste milieubelasting is te verwachten. Deze inrichtingen zijn in 2016 eenmalig gecontroleerd. Vanwege de lage milieubelasting hebben controles op dit type inrichtingen zeer lage prioriteit, dit is ook vastgesteld in het jaarprogramma 2016 van het team Regelgeving en Handhaving van de sector Stad en Economie. Uit het rapport dat naar aanleiding van de controle van Antiekhandel Stegehuis door onze toezichthouder is opgemaakt blijkt dat hij heeft aangegeven dat de heer Stegehuis van mening is dat er sprake is van een brandgevaarlijke situatie. Navraag bij onze toezichthouder heeft geleerd dat hij van mening was dat er geen sprake was van een spoedeisende situatie. Hiermee was er voor ons geen sprake van zwaarwegende redenen om onmiddellijk op te treden. Desondanks is het verzoek versneld opgepakt. De controles zijn inmiddels uitgevoerd.

 

Vraag 5

Wij zagen dat de brandgang met een poort is afgesloten. In dit geval is afsluiten mogelijk niet toegestaan. Waarom is hier nooit op gehandhaafd en is de brandweer en/of de politie hiervan op hoogte?

Reactie:

De regionale brandweer heeft een controle uitgevoerd bij de inrichting. Zij hebben getoetst aan de regelgeving en daar is uit gekomen dat voor wat betreft de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 de steeg geen dienst doet als vluchtweg en daarmee afgesloten mag worden.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Veel drukwerk

Er is veel drukwerk aanbesteed, de poort affaire. De heer Stegehuis wordt al jaren gewoon dwars gezeten door de gemeente Almelo. Het pand Dock 19, nu een restaurant, was vroeger een garage, gebouwd door Schiphorst toenmalig DAF dealer. Later maakte Citroen dealer Kemperink gebruik van het pand. Tijdens de herstructurering van de markt verdween de garage naar de Henriëtte Roland Holslaan. In al die jaren hebben medewerkers van de firma Abeln en de eigenaar van het gebouw gebruik gemaakt van de voordeur in de steeg. De nu beruchte poort is de ingang naar het woonhuis, waar zich ook de voordeur van het Stegehuis pand bevind. De rol van de gemeente is dubieus. De gemeente heeft al een kapitaal aan arbeidsuren van ambtenaren gebruikt om hun gelijk te halen. Dock 19 gebruikt de gang als opslagplaats.

Nog een keer: In naam van Oranje doet open de poort……

 

 

MONDELINGE VRAGEN PVA “VRAGENHALFUURTJE” OP DINSDAG 14 FEBRUARI 2017

 

 

Geacht College,

Eethuis Kumpir, gevestigd aan de Koormarkt 21 bezorgt maaltijden. Het bezorgen van de maaltijden vindt plaats tussen 16.00 en 21.00 uur. Eethuis Kumpir kreeg in het begin een RVV Parkeerontheffing. Echter in verband met een wijziging van het parkeerbeleid werd opeens geen ontheffing meer gegeven. Het resultaat daarvan is een veelvoud aan parkeerboetes en derhalve honderden euro’s direct verlies.

De PVA werd door Eethuis Kumpir benaderd vandaar dat wij schriftelijke vragen aan het college hebben gesteld aangezien andere winkeliers wel een RVV ontheffing hebben.

Als reactie van het college mag het bedrijf Kumpir parkeren aan het Kolkje waar zij niemand in de weg staan. Ook een laad- en losplaats naast boekhandel Hilarius zou een hele goede optie kunnen zijn.

Het gevolg is dat Kumpir weer  tegen verkeersboetes aanloopt waarbij met name de Stadstoezichthouders een essentiële rol in spelen.

 

Directeur de heer Littooij van Stadstoezicht meld het volgende:

Op het Kolkje mag niet geparkeerd worden. Daar is een parkeerverbodszone van kracht. Ook veroorzaken de auto’s, wanneer ze op Het Kolkje-hoek-Schouwburgplein staan, wel degelijk hinder en/of overlast. Ter plaatse staat een fietsenrek en vrachtverkeer kan de bocht niet halen. Het is dus belangrijk dat erop wordt toegezien dat laden en lossen niet uitmondt in parkeren.

Voorzitter, Kumpir is radeloos en moet elke keer 5 tot 8 minuten lopen naar de parkeergarage of naar een plaats in de buurt van het kolkje. Met bestellingen van klanten is dat geen optie.

 

Vragen:

Waarom wordt deze hardwerkende ondernemer telkens weer het leven zuur gemaakt?

Waarom krijgt deze ondernemer wederom geen RVV vergunning zodat hij zonder zorgen zijn maaltijden kan bezorgen?

 

 

25-01-2017

BEANTWOORDING VAN DE SCHRIFTELIJKE VRAGEN INZAKE GROTESTRAAT ZUID

Recentelijk zijn er een drietal taxistandplaatsen in de Schuttenstraat gerealiseerd

 

Aan de Fractie Partij Vrij Almelo T.a.v. de heer H. de Olde

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 6 december 2016 vraagt u om een reactie op een aantal vragen over de proef met het éénrichtingsverkeer in de Grotestraat Zuid én de handhaving op het Amaliaplein. Via deze brief geven wij u antwoord op deze vragen.

 

Vraag 1.

Er geldt een parkeerverbod in de Grotestraat Zuid. Waarom wordt er niet handhavend opgetreden?

Antwoord:

Recentelijk zijn er een drietal taxistandplaatsen in de Schuttenstraat gerealiseerd. Deze zijn gerealiseerd op verzoek van de politie. Het is de bedoeling dat taxi’s tijdens de uitgaansavonden alleen hier klanten mogen ophalen en afzetten. Om het gebruik van deze parkeerplaatsen verder af te dwingen, zullen alle ontheffingen van de taxi’s aangepast worden (voor zover dit al niet is gebeurd). Dit houdt in dat taxi’s geen ontheffing meer hebben/krijgen, voor het rijden in de Grotestraat Zuid (gedeelte Schuttenstraat – Bavinkstraat) gedurende de uren dat deze weg gesloten is verklaard. Hiermee hopen wij op korte termijn het probleem van de taxi-overlast in de Grotestraat Zuid tussen de Hofkampstraat en de Bavinkstraat opgelost te hebben. Wij zullen de politie dan ook verzoeken handhavend te gaan optreden op foutief geparkeerde voertuigen.

 

Vraag 2.

Is het bekend dat er op het Amaliaplein vrijdag- en zaterdagnacht niet meer wordt gecontroleerd, ondanks dat dit wel met de politie is afgesproken?

Antwoord:

Voor het Amaliaplein geldt een fietsstalverbod tijdens de uitgaansavonden. Dit fietsstalverbod is sinds dit najaar van kracht. In de beginperiode is er frequent gehandhaafd. Structureel handhaven op elke uitgaansavond is, zowel financieel als qua personele inzet, niet reëel. Omdat het fietsstalverbod ondertussen voldoende bekend is bij het publiek, is het ook mogelijk om minder frequent te handhaven. Steekproefsgewijs wordt er nog door Stadstoezicht gehandhaafd.

 

Vraag 3.

Is het college op de hoogte van geregeld voorkomende miscommunicatie tussen hulpdiensten, overheid en burger?

Antwoord:

Het college is op de hoogte van het feit dat er recentelijk op een zaterdagavond politievoertuigen voor de palen in de Grotestraat Zuid hebben staan wachten. Het betrof politieagenten van buiten het district Almelo. Zij waren niet op de hoogte van de afsluiting. Naar aanleiding van dit probleem heeft de verantwoordelijk wethouder actie ondernomen en één van de palen in de Grotestraat Zuid laten weghalen. Het inrijverbod is wel van kracht gebleven. Op dit moment bekijkt de gemeente de mogelijkheden om op een andere wijze de afsluiting effectief te laten zijn, onder de voorwaarde dat hulpdiensten hier geen hinder van ondervinden.

 

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat deze miscommunicatie er tevens voor gezorgd heeft dat paaltjes die geplaatst waren in de Grotestraat Zuid waarschijnlijk nu verzet gaan worden naar de Hofkampstraat?.

Antwoord:

Door het weghalen van één van de palen in de Grotestraat Zuid, is het gemakkelijker geworden om, ondanks het inrijverbod, op bepaalde tijden, de straat in te rijden. Om overlast op korte termijn toch zoveel mogelijk te beperken, zijn er uitneembare palen in de Hofkampstraat geplaatst. Wij beseffen ons dat dit tijdelijk alternatief, niet ideaal is. Deze maatregel is slechts geschikt als overbrugging naar een structurele oplossing. Het college is echter van mening, dat er door het weghalen van één van de palen, aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. De overlast in de Hofkampstraat kan door deze verplaatsing van de palen beteugeld worden, maar dit geldt helaas niet voor de Grotestraat Zuid. Het college van B&W zal er bij de politie op aandringen dat er vooral in het weekend gehandhaafd gaat worden in de Grotestraat Zuid.

 

Vraag 5.

Bent u er van op de hoogte dat de bewoners van de Grotestraat Zuid dit onjuist vinden en graag willen dat de paaltjes blijven staan?

Antwoord:

Een van de bewoners van de Grotestraat Zuid heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen het weghalen van één van de palen in de Grotestraat Zuid. Deze bezwaren zijn per brief kenbaar gemaakt. De beantwoording van deze brief zal op korte termijn plaatsvinden.

 

Vraag 6.

Waarom is er niet met de bewoners overlegd om te zoeken naar een oplossing voordat er plannen worden gemaakt?

Antwoord:

Doordat er een acuut veiligheidsprobleem ontstond op de Grotestraat Zuid, heeft de gemeente besloten, om één van de palen met onmiddellijke ingang te verwijderen. Op het moment dat de politie aangaf het verwijderen van de palen op bestuurlijk niveau willen aankaarten, heeft de verantwoordelijk wethouder hiertoe opdracht gegeven. Omdat het veiligheidsbelang dermate zwaar woog, heeft er op dat moment geen overleg plaats kunnen vinden met de belanghebbenden. De belanghebbenden zijn wel direct op de hoogte gesteld van het besluit.

Tevens is aangegeven dat er uitneembare palen in de Hofkampstraat geplaatst worden. Op korte termijn hoopt de gemeente meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over een acceptabele andere oplossing. De bewoners van de Grotestraat Zuid en omgeving zullen hierover geïnformeerd worden. De verwachting is dat hierover in januari meer duidelijkheid is.

Een afschrift van deze brief hebben wij voor de andere raadsfracties op iBabs gezet.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter