Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
STEEDS MEER JURIDISCHE GESCHILLEN WORDEN UITGEVOCHTEN TUSSEN BURGERS EN OVERHEID

 

Gerechtsgebouw Zwolle

 

Onderwerp: NIEL BRINKHUIS ZZP versus 14 Twentse gemeenten

 

VROOMSHOOP – ervaringsdeskundige jongerencoach Niel Brinkhuis als zelfstandige zorgprofessional tegenover 14 Twentse gemeenten handelend vanuit RIEC convenant.

RIEC zegt per direct middels bestuursbesluit elke samenwerking op met Niel voor 14 Twentse gemeenten waar Niel al jaren actief is voor de zwaarste categorie jongeren. Gaat om jongeren uit gezinnen waar reguliere hulpverleners en politie al geen toegang meer hebben, elk handelingsperspectief voor hulpverleners lijkt te ontbreken, Niel word in dat geval door wijkteams als ‘laatste redmiddel’ ingehuurd. Onlangs zelfs nog na het RIEC bericht van 7 febr. j.l. werd gaf Niel Brinkhuis akkoord voor een nieuw traject waar Niel voor een half jaar zal worden ingehuurd door de gemeente Enschede. Deze overeenkomst is inmiddels tot stand gekomen, mogelijk de laatste.

Een onderliggend dossier maakt duidelijk hoe succesvol Niel in samenwerking met andere professionals is geweest. Nieuwe aanvragen komen massaal binnen maar gemeenten weigeren ouders Niel in te zetten, Niel die 24/7 bereikbaar is voor zijn cliënten en ouders en vanuit zijn achtergrond en ervaring met zware criminaliteit veelal op een natuurlijke wijze kan aansluiten bij de leefwereld van deze jongeren.

In een schrijven van het RIEC dat handelt vanuit een convenant namens 14 Twentse gemeenten, geeft het RIEC aan dat Niel Brinkhuis sinds jaren actief als ervaringsdeskundige jongerencoach niet langer aan de eisen voldoet als jongerencoach.

Dit word door het RIEC veroorzaakt door specifieke niet nader genoemde gedragingen zoals intimidatie door Niel Brinkhuis vanuit zijn rol als jongerencoach in samenwerking met andere professionals. Daarnaast word hem verweten banden te onderhouden met een landelijke bekende motorclub. Dus geen direct verwijt naar Niel Brinkhuis als professional, wel naar zijn professioneel handelen in combinatie met ongewenste vermeende contacten met motorclub. Info uit politiebronnen zou dit ongewenste beeld bevestigen van actieve ongewenste banden met motorclub dan wel kopstukken hieruit van deze contacten zou ook sprake zijn na het 1e waarschuwingsgesprek met RIEC een jaar terug. Onderliggend bewijs hiervoor zal worden opgevraagd door jurist/gespecialiseerde advocaat om mogelijke rechtsgang voor te bereiden.

Er word in besluit RIEC dus niet verwezen naar ontoereikende professionele scholing of ontbreken van specifieke competenties voor zijn rolvervulling. Dat zou ook vreemd zijn, want Niel Brinkhuis is al jaren lang actief in samenwerking veelal met wijk coaches binnen 14 Twentse gemeenten en daarbuiten en steeds in bezit van een VOG.

Voordat er een beeld ontstond van intimidatie en banden met motorclub was zijn professionele achtergrond toereikend voor gemeenten om in samenwerking met wijkcoaches aan de slag te gaan vanuit pgb/WMO.

Niel kwam en komt steeds in beeld als laatste optie binnen zware casuïstiek.

Even later in de tijd zie je een afwijzing omdat de VOG zou ontbreken.

Als Niel dan voldoet omdat steeds opnieuw de VOG word afgegeven blijkt dat uiteindelijk ook het bezit van een VOG niet meer te volstaan.

Wat uiteindelijk nog zou kunnen worden aangewend om Niel als professional te diskwalificeren is zijn reguliere professionele scholing die niet zou volstaan. Ook dat argument zien we dan voorbijkomen om Niel Brinkhuis zijn werkzaamheden onmogelijk te maken.

Ook daar voldoet Niel aan de standaard die bestaat voor de inzet van professionele ervaringsdeskundige. Niel is een gecertificeerde/opgeleide professionele ervaringsdeskundige en heeft zijn opleiding met stage succesvol voltooid bij Saxion | Deventer. Opleider Peter Pierik (Saxion) 06 57 555 377

De rol van ervaringsdeskundige/ervaringswerker binnen sociale domein vind onder meer plaats vanuit 10inTwente (www.tienintwente.nl) waar ervaringswerkers vergelijkbaar als Niel werken in het sociaal domein binnen de zwaarste casuïstiek. Veelal maken de ervaringswerkers als eerste contact achter de voordeur, waarna ze weer de cliënt in verbinding brengen met andere hulpverlening.

Niel Brinkhuis is niet actief vanuit of voor10inTwente, maar als zelfstandige professional, echter altijd in nauwe samenwerking met andere hulpverleners binnen wijkteam, politie, en anderen afhankelijk van actuele casuïstiek.

Niel Brinkhuis werkt dus net als andere opgeleide professionele ervaringswerkers binnen het sociaal domein vanuit een complementaire rol.

Dat wil zeggen dat er altijd betrokkenheid en afstemming is met wijkteams, politie, veilig thuis, reclassering, veiligheidshuis etc. afhankelijk van de casuïstiek. Altijd in samenwerking want deze rol is niet als ervaringsdeskundige professional te vervullen zonder deze afstemming.

Om die reden kan Niel Brinkhuis ook niet aan de slag als ouders zijn inzet zelf financieren uit nood, het is niet gewenst en onveilig als er geen samenwerking is met andere bij het gezin betrokken professionals.

Het dossier van Niel Brinkhuis maakt goed duidelijk aan de hand van stukken en referenties dat er sprake is van succesvolle samenwerking en aantoonbaar resultaat/behaalde doelen.

Ouders verklaren ook herhaaldelijk dat zijn inzet doorslaggevend was bij de meest moeilijke doelgroep. Moeilijk bedoelt als zorg/hulp weigeren, geen inzicht, gebrekkige motivatie, gebruik middelen, risicovol gedrag.

Niel heeft getuige onderliggende verklaringen diverse keren aangetoond in de praktijk hier resultaten te boeken waar andere hulpverleners geen enkel handelingsperspectief zagen en om die reden steeds opnieuw Niel inhuurden.

Niel krijgt steeds opnieuw een VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

De laatste keer dat de VOG is aangevraagd duurde de afgifte langer dan Niel gewend was, mogelijk waren er ambtsberichten die eerst nader onderzocht moesten worden. Anders valt niet te verklaren waarom Justis zijn eigen termijnen voor het toekennen van de nieuwe VOG fors overschreed en de nieuwe VOG uiteindelijk toch is toegekend.

Onderliggende ambtsberichten, meldingen, aangiften over intimidatie en informatie uit politieregister over banden motorclub waar RIEC naar verwijst zijn gewogen en niet als bezwaarlijk aangemerkt voor het uitoefenen van zijn functie/rol als ervaringsdeskundige jongerencoach getuige de afgifte van zijn VOG.

Vanaf het ontstaan van de eerste meldingen/aangiften van intimidatie en/of opmerken van ongewenste banden met motorgang is er niet over de context van vermeende incidenten met Niel gecommuniceerd zodat hij zich niet per situatie vanuit hoor/wederhoor kon. Maar ook niet direct kan reageren op een actuele melding omdat deze buiten hem om en pas worden bekend gemaakt zonder contextinfo.

Niel heeft direct na het eerste waarschuwingsgesprek met RIEC en Burgemeester Almelo namens 14 Twentse gemeenten dat plaats vond in bijzijn van zijn opleider Saxion dhr. Pierik (een jaar voordat het besluit onlangs van RIEC viel) zijn facebook offline gehaald omdat hij daar nog op de foto stond met een landelijk kopstuk van een bekende motorclub. Daar zocht Niel toen niets achter. Niel is met voor gevaar voor eigen leven uit de wereld van deze motorclub gestapt met toestemming van deze voorman van de club. Erg risicovol om als lid te breken. Niel heeft bewust gebroken met dat leven en zet zich vanaf dat moment in voor de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Niel ontvangt 7 februari 2019 een schrijven van het RIEC dat in de zin van de wet moet worden aangemerkt als een besluit namens een bestuursorgaan. Een besluit op grond van beeldvorming van diverse incidenten waar Niel nooit individueel in is gekend of gehoord. Het besluit door het RIEC hier optredend en handelend namens de 14 Twentse gemeenten verwijst nergens naar mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.

Opmerkelijk omdat door dit besluit en communicatie naar alle wijkteams van de 14 Twentse gemeenten per direct Niel geen mogelijkheid meer heeft om ingezet te worden.

Ondanks het besluit RIEC werd Niel wederom ingehuurd door een wijkteam uit Enschede waarbij het handelingsperspectief voor het wijkteam ontbrak en dit team voorzag dat Niel vanuit zijn professionele achtergrond en ervaring met deze specifieke casuïstiek toch zou kunnen bijdragen in samenwerking met deze wijkcoach die zelfstandig naar financiële ruimte had gezocht en deze had gevonden.

Er werd direct een overeenkomst afgesloten voor deze inzet voor een half jaar Niel heeft deze geaccepteerd, daarmee was de overeenkomst om Niel in te huren een feit op 18 februari 2019, brief RIEC namens 14 Twentse gemeenten op basis van convenant is van 7 febr.

Niel heeft bij doorzetten besluit 14 Twentse gemeenten geen enkel bestaansrecht meer omdat hij alleen vanuit een complementaire rol kan werken in afstemming en nauwe samenwerking met betrokken hulpverleners/professionals.

Deze complementaire rol als ervaringsdeskundige/ervaringswerker is niet anders dan voor andere ervaringswerkers die ook actief zijn binnen de zwaarste casuïstiek vanuit exact dezelfde opleidingsachtergrond als ervaringsdeskundige als Niel. Daarmee voldoen deze professionele ervaringsdeskundigen aan de professionele standaard die in Twente maar ook elders in het land in praktijk word gebracht. Daarmee ook de norm geworden voor professionele inzet van ervaringswerkers zowel binnen de instellingen als sociaal domein.

Het besluit kent verstrekkende gevolgen, betekend een definitief einde aan zijn onderneming, op basis van een besluit dat verwijst naar gedragingen van intimidatie en banden met een motorclub in het heden zonder dat Niel de onderliggende stukken die als bewijs zouden moeten worden aangemerkt worden overlegd en voorzien van hoor en wederhoor.

Het besluit voldoet volgens jurist niet aan de eisen die de wet aan een bestuursbesluit heeft gesteld en mogelijkheden om bezwaar aan te teken cq termijnen zijn niet aangegeven.

Het totale dossier van Niel Brinkhuis met bewijzen van professionele inzet en samenwerking uit verleden en heden, evenals afwijzingen door gemeenten op basis van besluit RIEC dient als onderlegger om rechtsgang voor te bereiden tegen uitspraak RIEC en deze via bestuursrechter dan wel civiel recht te toetsten op behoorlijk bestuur.

Niel is per direct beschikbaar zonder wachtlijst, maar kan niet worden ingezet. Elk wijkteam binnen de 14 Twentse gemeente is opgedragen geen nieuwe overeenkomsten meer te financieren met publieke gelden.

Ondersteuning Niel word op basis van RIEC niet gezien als Cliëntgericht, doeltreffend en veilig ondanks dossier vol bewijzen die dit feitelijk weerspreekt incl VOG. Een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Vaststellen van mogelijke schade (imago, derving inkomsten, gedwongen beëindigen van activiteiten als zelfstandige) zal op een later moment mogelijk aan de orde kunnen komen.

Belangrijkste doel Niel Brinkhuis is om enerzijds de feiten die onder het besluit van het RIEC liggen boven water te halen en te toetsen in relatie tot VOG en feitelijke bewijs van inzet met als gewenst resultaat hervatten van professionele samenwerking

Gezien de verstrekkende gevolgen graag uw zienswijze vanuit uw specifieke deskundigheid.

Zie hieronder de wanhoop die spreekt uit het bericht dat op 22 febr. binnenkwam; Hulp door Niel Brinkhuis binnen deze casuïstiek is door gemeente afgewezen, zonder alternatief, zonder mogelijkheid om te kiezen. (In het verlengde van de redenering dat Niel Brinkhuis niet langer als professioneel kan worden aangemerkt volstrekt logisch)

 

*** “Goedemiddag

Vanmorgen heb ik u telefonisch even gesproken over geen hulp kunnen krijgen via gemeente voor onze zoon van 24, helaas te horen gekregen dat gemeente echt niet gaat meewerken en veel op en aanmerkingen heeft op Nil😢en negatief over hem praten …wij willen wel graag verder met Nil en de gemeente dit natuurlijk goed laten voelen ….hoe kunnen wij dit doen en zou u ons daarbij kunnen helpen ?mijn man heeft vanmorgen contact opgenomen met gemeente en goed gezegd hoe het er hier voor staat!!!helaas staan we toch weer met de rug tegen de muur ….ik vraag me af hoever iets doorgaan moet !!!!niet om zielig te zijn (ben paar weken geleden afgevoerd met ambulance ivm hartritmestoornissen)moet nog een aantal onderzoeken doen …maar alles duid op stress …ons hele gezin gaat hier aan onderdoor en dat doet mij als moeder echt pijn ….onze 4 zonen zijn een dierbaar bezit .

Groet

(naam en originele bericht is bewaard)

 

 

BIO en achtergrond Niel Brinkhuis

Met vallen en opstaan

“Ik ken als ervaringsdeskundige de wereld van de kleine en grotere criminaliteit als geen ander. Vanuit eigen opgedane ervaringen snap ik de risico’s die er toe leiden dat jongere verzeild raken in de problemen. Echter als geen ander weet ik ook hoe het is om je leven weer op een positieve wijze vorm te geven. Dat dit niet gemakkelijk is en met vallen en opstaan gepaard gaat hoeft verder geen uitleg. Kracht, rust en uitstraling Vanuit eigen ervaringen kan ik de jongeren ondersteunen bij de juiste keuzes te maken en te behoeden om het verkeerde pad in te slaan. Ik heb een natuurlijk overwicht op risicojongeren en een krachtige, rustige uitstraling” als ervaringsdeskundig-coach ben ik voornamelijk werkzaam vanuit preventie werkzaamheden en risicogedrag. Op geheel eigen kracht heb ik een bureau opgezet waar men terecht kan met diverse vraagstukken. Mijn expertise en kennis bestaat voornamelijk in rondom risicogedrag en leefwereld, beginnende criminaliteit, groepsdynamica en het ondersteunen bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Ik geef o.a. preventie lezingen, weerbaarheidstrainingen en AFT-trainingen, coaching aan jongeren / hun ouders. Daarnaast ondersteun ik bij toeleiden naar bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, dagbesteding, scholing en zorg. Ook houd ik me bezig met grotere en kleinere conflict bemiddeling. Ik ondersteun ouders en jongeren in hun (gezamenlijk)herstel proces en leer ze inzicht te verkrijgen in de sociale en communicatieve vaardigheden. Vanuit mijn eigen ervaring en mijn inmiddels vergaarde kennis ben ik van mening dat ik een toegevoegde schakel ben tussen de jongere /ouders, gemeenten en diverse professionele instanties. Mijn missie is het bieden van hulp aan jongeren en volwassenen die echt vastlopen met problemen en onverwachte moeilijkheden. Ik bied ondersteuning en begeleiding zodat zij weer op eigen kracht, met nieuwe inzichten, weerbaarder en stevig in hun schoenen staan. De maatschappij vraagt ook steeds meer van onze jongeren.

Ik herken de binnenwereld van de jongeren

Ik weet wat ik wel en niet kan/ en ik weet dat veel kan maar niet alles mag. Ik werk met veel betrokken formele en informele organisatie samen om het welzijn van jongere en hun familie te bevorderen. Indien nodig verwijs ik jongere door naar collega organisaties, of werk samen met deze organisaties voor de juiste zorg/ondersteuning/begeleiding op maat. Ik heb zelf ook ontzettend veel meegemaakt en ken de binnenwereld van veel pijn, verdriet, frustratie en onmacht. Waar ook veel jongere doorheen gaan.

Ik kon echt tot het uiterste gaan

Na mijn geboorte ben ik af gestaan voor adoptie en kwam bij hele lieve en warme ouders terecht. Ik heb zelf last gehad van o.a. bindingsangst, hechtingsstoornis en agressie problemen. Met de nodige tijd en ondersteuning heb ik mijn hart open leren stellen voor hen en was ik eindelijk zo ver. Uiteindelijk hebben we het goed met elkaar en Krijgen beide ouders allebei rond mijn puberteit, die vreselijke ziekte kanker, en overleden kort na elkaar. Ik voelde me zo onrecht aangedaan. Toen knapte er iets in mij, zoveel woede, pijn en verdriet. Ik kon toen niet meer goed met mijn emoties omgaan, met mijn gevoel voor rechtvaardigheid en mijn extreme woede. Ik werd onhandelbaar en kon echt tot het uiterste gaan, voor mezelf en mijn vrienden. Ik ging voor niets en niemand aan de kant!! Loste veel op met agressie en kwam veel met de politie in aanraking. Steeds meer belande ik in straatgevechten en detenties waardoor ik onbewust al heel snel afgleed richting zware criminaliteit.

Door diep te vallen ben ik een krachtig mens geworden

Met behulp van belangrijke anderen heb ik hard gewerkt aan mezelf en doorbreken van oude patronen. Ik heb geleerd oude negatieve relaties te beëindigen in de criminaliteit. U leest dat ik weet waarover ik praat en ook hoe het kan eindigen. Ik ken de duistere kant vanuit mijn vroeger leven in criminele milieus, “maar” kan nu ook met al mijn ervaring en opgedane kennis, kracht en doorzettingsvermogen een rolmodel zijn. Een rolmodel met trots, met de wetenschap dat je erg diep kunt vallen maar ook dat het nooit te laat is om te veranderen. Ik heb geleerd om de juiste keuzes te maken en een goed, gezond, betekenisvol en veilig leven op te bouwen!!!

Negatieve ervaringen ombuigen naar positieve

Vanuit mijn eigen ervaringen, herkenning en erkenning, zonder oordeel of vooroordeel ben ik in staat een vanzelfsprekende goede en snelle aansluiting te vinden bij de doelgroep. Laagdrempelig benaderbaar en te bouwen vanuit een betekenisvolle relatie. Van daaruit samen negatieve ervaringen trachten om te buigen naar positieve ervaringen. Ik beschik over een sterk analytisch vermogen met name op het gebied van de “echte” problemen, en kan van daaruit samen met betrokkenen op zoek gaan naar passende oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis een grote toegevoegde waarde ben binnen het bestaande hulpverleningsland.

 

Niel Brinkhuis | DHC Coaching.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply