Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen betreft de geplande megastal aan de Schout Doddestraat Aadorp

 

Geplande megasta met 19.000 varkens aan de Schout Doddestraat Aadorp

 

Onderwerp vragen transitie Noordflank. Behandeld door A.J. Reekers

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 29 augustus jl. stelt u namens de Partij Vrij Almelo vragen over de ontwikkeling van een megastal aan de Schout Doddestraat bij de kern Aadorp. Allereerst merken wij op dat de ontwikkeling van dit bedrijf onderdeel vormt van de op te stellen Milieu Effect Rapportage voor de transitie van de Noordflank. In dat kader worden de effecten in beeld gebracht op basis waarvan de raad een besluit kan nemen over de ontwikkeling van de Noordflank.

Hierna zijn de door u gestelde vragen en de door ons gegeven antwoorden aangegeven:

 

Vraag 1.

Welke stukken liggen er intussen voor betreft de veiligheid van mens en dier?

Antwoord:

Op dit moment zijn voor het bouwen van grote veestallen een tweetal NEN normen (NEN6060 en NEN6079) beschikbaar in Nederland. Hiermee kan op basis van gelijkwaardigheid worden voldaan aan de doelstellingen van brandveiligheid zoals bedoeld in Bouwbesluit 2012. In deze normen is extra aandacht voor het voorkomen van dierenleed bij brand. Hierbij valt onder andere te denken aan eisen aan bouw- en constructiematerialen, technische installaties, bluswatervoorziening en bewustwording van risico’s. Daarnaast is het landelijke actieplan stalbranden 2018-2022 van toepassing. In de concept MER, zoals nu opgesteld voor de veehouderij aan de Schout Doddestraat, wordt uitgebreid ingegaan hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s in relatie tot de omgeving.

 

Vraag 2.

Welke protocollen worden gevolgd ter voorkoming van verbranding of verstikking van levende varkens in geval van stalbrand?

Antwoord:

Voor de nieuwbouw van een stal moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In deze omgevingsvergunning wordt in o.a. de onderdelen bouwen en milieu aandacht gevraagd voor aspecten  m.b.t. het voorkomen van dierenleed.

 

Vraag 3.

Zijn er luchtwassers aanwezig, want die zorgen namelijk door verblazing van lucht voor een snelle vuurzee. Slaan die luchtwassers automatisch uit door brandsensoren?

Antwoord:

Tijdens de beoordeling van de omgevingsvergunning kan deze technische oplossing wel een onderdeel zijn van het brandveiligheidsconcept c.q. gelijkwaardigheidsvoorstel. Vaak is dit geborgd vanuit een alarm op sterke temperatuursveranderingen in de klimaatinstallatie.

 

Vraag 4.

Luchtwassers dienen ter voorkoming van luchtverontreiniging en stank. Bent u het eens met ons dat dit niet ten koste mag gaan van de brandveiligheid voor de varkens?

Antwoord:

In deze zullen de wettelijke voorschriften worden gevolgd. Bij een juiste compartimentering en uitvoering van de luchtwassers waarbij het bouwplan moet voldoen aan de voorschriften zullen deze luchtwassers niet ten koste gaan van de brandveiligheid voor de varkens.

 

Vraag 5.

Knaagdieren blijken met hun gedrag een rol te spelen in ontbrandingen in kabelgoten, elektrische installaties en in apparatuur. Wat is de knaagzekerheid van de aangelegde elektra? Gaat de gemeente ontheffing verlenen voor middelen ter bestrijding van knaagdieren?

Antwoord:

De kabels van de installatie worden gelegd in draadgoten tegen ongedierte en er is een verplichting tot het afsluiten van een contract voor ongediertebestrijding.

 

Vraag 6.

Op hoeveel afstand woont de manager/eigenaar?

Antwoord:

Deze woont op ca. 30 meter afstand van de huidige stallen.

 

Vraag 7.

Omdat stallen vaak afgelegen liggen, kan de brandweer vaak niet op tijd aanwezig zijn. Soms is er dan niet eens bluswater voorhanden. Zijn er alternatieve bluswatervoorzieningen op of nabij het varkenshouderijbedrijf?

Antwoord:

Bij de beoordeling van de nog in te dienen vergunning wordt het voor handen zijn van een bluswatervoorziening beoordeeld. Er geldt een verplichting voor het aanwezig zijn van een adequate bluswatervoorziening in de nabijheid van een veestal.

 

Vraag 8.

De voornaamste oorzaak van omgekomen dieren bij brand is dat dieren niet zelfredzaam zijn en dus volledig afhankelijk zijn van redding (evacuatie). Is er een evacuatieplan? Kunnen de dieren zelf naar buiten vluchten? Dieren zijn afhankelijk van ondersteuning bij evacuatie.

Antwoord:

Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning wordt dit onderdeel beoordeeld door onder andere te kijken of er voldoende gevelopeningen c.q. deuren aanwezig zijn.

 

Vraag 9.

Hygiëne in de stal is uiterst belangrijk. Een stoffige stalbodem is bijvoorbeeld al funest voor de gezondheid van mens en dier. Wat is de constructie van de stalbodem(s)? Zijn die berekend op het aantal te houden dieren?

Antwoord:

Dit is een onderdeel van de nog eventuele aan te vragen omgevingsvergunning waarbij moet worden voldaan aan de wettelijke eisen.

 

Vraag 10.

Zijn er afspraken gemaakt met veeartsen voor reguliere controle op de gezondheid van de varkens en als stok achter de deur om tijdig zieke dieren te verzorgen en dode dieren te verwijderen?

Antwoord:

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de stallen.

 

Vraag 11.

Is de huidige infrastructuur van, naar en op de Schout Doddestraat bestand en berekend op de logistieke last die het bedrijf met zich meebrengt?

Antwoord:

Gezien de capaciteit van de wegen en de huidige intensiteiten zal deze toename aan verkeersbewegingen naar verwachting niet tot (capaciteits)problemen leiden. De eventueel uit te breiden veehouderij heeft een bestaande uitrit aan de Schout Doddestraat en voor zover bekend zijn er geen problemen bij het oprijden van deze straat. Die problemen zullen naar verwachting ook niet gaan ontstaan omdat deze weg binnen enkele jaren zal worden afgewaardeerd.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.