Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
PVA motie 43 Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen aangenomen

 

 

Ouderen zijn een groeiende bevolkingsgroep in Almelo en nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Daar hoort een passend beleid bij in Almelo. Een efficiënte coördinatie op ouderenthema’s en samenhang in beleid zijn daarbij noodzakelijk. Het zou zo moeten zijn dat één wethouder integraal aanspreekbaar moet zijn op het gebied van ouderen. De aandachtsvelden voor ouderen zijn legio: woonvisie, burgerparticipatie, welzijn, gezondheidsbeleid, sport, economie, winkelaanbod, vrijwilligerswerk, veiligheid, armoedebeleid en eenzaamheid. De PVA zal zich altijd voor deze (grote) groep mensen inspannen.

Er zijn vitale ouderen en minder vitale ouderen, er zijn rijkere ouderen en armere ouderen. Daardoor kunnen de behoeften van ouderen dus ook erg verschillen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de kwetsbare groep ouderen (en terecht). Maar de PVA vraagt ook permanente aandacht voor de vitale ouderen. Deze groep staat nog midden in het leven en kan nog veel betekenen voor de samenleving. Het is daarom belangrijk, dat het ouderenbeleid goed wordt ingericht op de verschillende behoeften en wensen van ouderen.

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Dit is een positieve ontwikkeling. Echter het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Ongeveer 25% van de zorgvraag van ouderen heeft eigenlijk te maken met eenzaamheid. De uitkomsten van GGD onderzoek uit 2012 laten zien dat in Almelo 44% van de inwoners boven de 65 jaar matig tot ernstig eenzaam is. Dat is een schrikbarend percentage. Eenzame mensen lopen meer gezondheidsrisico’s, zijn vaker depressief en vaker arm. De PVA zet zich actief in op het vroeg signaleren van eenzaamheid. De gemeente moet als regisseur een actieve rol spelen door verschillende partijen bij elkaar te brengen die actief zijn op gebied van ouderenzorg.

Er rust nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van eenzaamheid in Almelo. Blijkbaar vindt onze verantwoordelijke wethouder het niet zinvol om het taboe van eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zij adviseerde om tegen de  PVA motie te stemmen.

Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie)

Motie 43 Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen is tijdens de raadsvergadering van 4 juli aangenomen met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

 

Stemuitslag motie 43 PVA – Seniorenraad signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (2)

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.