Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp
Categories: Zonder rubriek

Onderwerp: Schriftelijke vragen over maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp. Behandeld door M.M. Weerink

Geachte heer De Olde,

Op 28 oktober 2019 heeft u ons per mail vragen gesteld over Maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Waarom is PVA niet geïnformeerd over het feit dat voor de 19.000 varkens ook een vergunning voor de stikstof-uitstoot noodzakelijk is, de zogenaamde vergunning Wet Natuurbescherming (WNB-vergunning)?

Antwoord:

De provincie Overijssel is het bevoegd orgaan voor het afgeven van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De gemeente vervult hierin geen rol. Maatschap Dekker dient een dergelijke aanvraag om vergunning, zonder tussenkomst van de gemeente, in bij de provincie en de provincie beslist hier, zonder raadpleging van de gemeente, op. In het politieke beraad van 9 januari 2018 over maatschap Dekker heeft de heer Dekker in zijn inspraak aangegeven dat de provincie de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming al had afgegeven.

Vraag 2.

Sinds wanneer wist uw college van het bestaan dat op 72 december 2077 de provincie aan Dekker een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming had verleend?

Antwoord:

Het afgeven van de vergunning wordt door de provincie niet gecommuniceerd. Dekker heeft, zoals hiervoor aangegeven, in het politieke beraad en ambtelijk aangegeven dat de vergunning is verleend. Aangezien de gemeente hierin geen enkele rol vervult is deze mededeling voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast moeten wij onze informatie hieromtrent, net als u, uit de formele publicaties halen.

Vraag 3.

Waarom heeft u het bestaan van die WNB-vergunning niet bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van 29 augustus 2079 aan PVA medegedeeld?

Antwoord:

Omdat hier geen vragen over werden gesteld. Daarnaast kan Maatschap Dekker niets met een “losse Nb-vergunning”. Om de stallen mogelijk te maken, moet een planologische procedure worden doorlopen, waarvoor uw raad het bevoegd orgaan is. Slechts na het doorlopen van deze procedure kan realisatie plaatsvinden. Op dit moment is er (nog) geen sprake van een formele herziening van het bestemmingsplan.

Vraag 4.

Deelt u de mening van PVA dat u informatie achter heeft gehouden?

Antwoord:

Deze mening delen wij niet (zie bovenstaande beantwoording)

Vraag 5.

Wist uw college dat tegen de WNB-vergunning van 72-72-2077 een beroepschrift was ingesteld, zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, omdat wij in deze zaak geen rol vervullen. Zie beantwoording van vraag 2. Daarnaast worden wij hierover niet actief geïnformeerd door het behandelende rechtsorgaan.

Vraag 6.

Heeft uw college vóór 20 oktober 2079 kennis genomen van/zich in het bezit gesteld/laten stellen van een kopie van het beroepschríft dat gericht is tegen de WNBvergunníng van 72-72-2077? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee, zie beantwoording vraag 5.

Vraag 7.

De WNB-vergunning van 72-72-2077 voor 79.000 varkens is op 24 oktober 2079 vernietigd. Nu die WNB-vergunning is vernietigd, vraagt PVA zich af waarom de gemeente Almelo dan nog steeds 70 miljoen aan Dekker zou moeten betalen. Hoe zit dat ín elkaar, Kan Dekker nu wel of geen aanspraak maken op die 70 miljoen?

Antwoord:

De vernietiging van de NB-vergunning heeft geen rechtstreekse relatie met het contract. Wel is in het contract overeengekomen dat wij ons inspannen om de planologische procedure zorgvuldig te doorlopen.

Vraag 8.

PVA heeft vernomen dat er een notariële akte of overeenkomst is opgesteld tussen Dekker en de gemeente. Wat is er nu precies afgesproken?

Antwoord:

Er is een overeenkomst gesloten tussen Dekker en de gemeente. Hiervoor verwijzen wij u naar ons openbare besluit van 23 april 2019. Het collegevoorstel en ons besluit zijn door u te raadplegen via (BABS of de website van de gemeente Almelo.

Vraag 9.

PVA wil graag een afschrift van die afspraken. Kunt u die aan PVA in afschrift doen toekomen?

Antwoord:

De overeenkomst is gedeeltelijk openbaar. Indien u het openbare gedeelte van het contract wenst in te zien dan kunt u hierover contact opnemen met uw griffie.

Vraag 10.

Nu de WNB-vergunning is vernietigd, wat is nu de kans dat Dekker de varkensstal voor 79.000 varkens wel of niet kan realiseren? En wat ís nu de kans dat de gemeente de 70 miljoen moet betalen.

Antwoord:

Dekker kan opnieuw bij de provincie een Nb-vergunning aanvragen. Aan uw raad is de bevoegdheid toegekend om wel al dan niet medewerking te verlenen aan het bestemmingsplan om de uitbreiding mogelijk te maken. Voor de financiële gevolgen van het niet meewerken aan deze herziening verwijzen wij u ook naar ons besluit van 23 april 2019.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Beantwoording schriftelijke vragen over maatschap Dekker, Schout Doddestraat 60 te Aadorp”

  1. Middelkamp (Marcel) schreef:

    Waarom heeft B&W een geheime overeenkomst met varkensboer Dekker?
    Wat staat er in de weg om die geheim overeenkomst openbaar te maken.
    Hoeveel gemeentegeld is hiermee gemoeid?