Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen PVA inzake zonnepanelen op daken van scholen

Geachte fractie,

In uw brief van 20 maart 2015 heeft u het college een aantal vragen gesteld over zonnepanelen op daken van scholen. In voorliggende brief geven wij antwoord op uw vragen.

1. De fractie van PVA zou graag willen dat er een regeling komt waardoor scholen in Almelo zonnepanelen kunnen betalen, zodat we een flinke stap kunnen zetten om Almelo duurzamer te maken. Ziet het college hier mogelijkheden voor? Zo ja, welke heeft de voorkeur?

Scholen zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor het buiten- en binnen onderhoud en het aanpassen van het schoolgebouw. Ook betalen zij zelf de energierekening en sluiten zelf een contract af met een energieleverancier. Het aanschaffen van zonnepanelen valt hier ook binnen. Scholen kunnen overwegen gebruik te maken van een ESCO (Energy Service Company). Wij zien dan ook geen mogelijkheden voor een regeling. We houden nauw in de gaten of er Europese, landelijke of provinciale regelingen zijn/komen die voor de scholen interessant kunnen zijn zodat wij ze hier over kunnen informeren en eventueel kunnen ondersteunen met de aanvraag. Initiatieven van derden om duurzame energie op te wekken zullen wij ook waar mogelijk ondersteunen.

2. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen en (sport) verenigingen een impuls kan geven aan de werkgelegenheid in deze branche, immers hoe meer zonnepanelen op gebouwen des te meer werknemers er mee bezig zijn?

Ja, daar zijn wij ons van bewust.

3. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen een positieve bijdrage aan de zorg voor het milieu, kostenbesparing en een voorbeeldfunctie richting de gebruikers en we dit dus als gemeente vanuit educatieve en voorbeeld functie zouden moeten stimuleren?

Wij vinden in het algemeen dat het plaatsen van zonnepanelen een positieve bijdrage kan leveren. Wij hebben als gemeente hierin een stimulerende functie. Zo hebben wij een website (www.zonnekaart.nl) laten maken waarin iedereen in Almelo kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen, wat de investeringen zijn en de terugverdientijd. Ook staat er veel algemene informatie over zonnepanelen op de website.

4. Hoeveel zonnepanelen zouden er geplaatst kunnen worden en welke investering is daarvoor nodig om scholen te voorzien van zonnepanelen?

Door de gemeente zijn onlangs, in overleg met de schoolbesturen, energiescans voor 40 scholen uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat indien de daken zouden worden voorzien van zonnepanelen het gaat om een totaalbedrag aan investering van bijna 1,4 miljoen euro, daarmee zou maximaal 800.000 kWh per jaar kunnen worden opgewekt. Hierbij is niet uitgegaan van een dak dat de komende 20 tot 25 jaar niet hoeft te worden vernieuwd, dat het gebouw in die periode geheel dienst doet als schoolgebouw en dat het dak geschikt is voor zonnepanelen. Een groot deel van de daken van betreffende scholen zou dan niet in aanmerking komen.

5. Er zijn ook andere mogelijkheden om zonnepanelen financieel mogelijk te maken, zoals een gemeentelijk voorschot in de vorm van een prijsgarantie: €0,05 per opgewekte kWh voor zonne-installaties op schooldaken. Dit verkort de terugverdientijd voor zonnepanelen op schooldaken van15 naar 10 jaar. Scholen komen dan wel in aanmerking voor een bankkrediet waarvoor de provincie garant staat. Na tien jaar hebben ze dit krediet terugbetaald via de winst op hun lagere stroomrekening. Daarna kunnen ze op dezelfde wijze het totale gemeentelijke voorschot in 5 jaar terugbetalen. Daarna hebben scholen nog 10 jaar gratis stroom, want de panelen gaan 25 jaar mee. Hoe denkt het college over zo’n voorschot-constructie?

Wij zijn niet enthousiast over zo’n constructie. Uit de bovengenoemde scans is gebleken dat lang niet alle zonne-installaties een terugverdientijd hebben van 15 jaar. Tussen de 12 en 21 jaar en dat is afhankelijk van het energiecontract dat de schoolbesturen hebben afgesproken. Hoe lager het energietarief hoe langer de terugverdientijd. Uit de scan kwam naar voren dat andere energiemaatregelen een kortere terugverdientijd hebben die wel rendabel zijn om als schoolbestuur in te investeren.

Maar het is en blijft sinds 2015 de beslissing van het schoolbestuur waar zij in willen investeren, daar zijn zijzelf voor verantwoordelijk.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Reactie:

Zo krijg je zonnepanelen op school: voordelen, aanpak, tips – hetkanWel.nl 

Volgens het Energieakkoord krijgen mensen die investeren in zonnepanelen in de regio korting op de energiebelasting. Daarmee worden zonnepanelen op scholen steeds interessanter. Ouders van leerlingen, andere buurtbewoners en natuurlijk de scholen zelf kunnen nu ook profiteren van goedkope zonnestroom.

Lees verder:

http://www.hetkanwel.net/2013/10/23/zo-krijg-je-zonnepanelen-op-school-voordelen-aanpak-tips/

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply