Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen aan B&W. Onderwerp gemeentepand Dahliastraat 9 Almelo

 

Vragen Hans van der Burg (PVA wet- en regelgeving) na aanleiding van besluit B&W voor onderhandse verkoop gemeentepand Dahliastraat 9 Almelo. Behandeld door A.J. Reekers.

 

Aan raadsfractie van Partij Vrij Almelo.

 

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 25 oktober jl. stelt uw fractie enkele vragen rondom de verkoop van het pand aan de Dahliastraat 9 te Almelo. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Waarom werd het bovengenoemde pand onderhands verkocht en niet in openbare verkoop?

Antwoord:

In het recente verleden was de handelswijze van de gemeente er op gericht om met belangstellenden voor panden en locaties in gesprek te gaan en waar mogelijk mee te werken aan de gevraagde ontwikkeling en de panden onderhands te verkopen. Vanaf begin van dit jaar is het uitgangspunt van de gemeente om panden in de openbaarheid te verkopen en hiertoe zal op korte termijn ook de website “Almelo verkoopt.nl “ online gaan. Hiermee wordt aan meerdere partijen de gelegenheid geboden om de panden aan te kopen c.q. initiatieven te ontwikkelen voor deze panden. Echter, ten aanzien van een aantal panden vinden er al langdurige gesprekken plaats met belangstellenden. Het nu in openbaarheid verkopen van deze panden waarover deze onderhandelingen al geruime tijd plaatsvinden achten wij zeer onzorgvuldig. Ten aanzien van het betreffende pand vinden deze gesprekken al plaats vanaf 2016. De initiatiefnemer heeft zich destijds bij de gemeente gemeld met het verzoek om deze locatie te kunnen aankopen. Vanaf die tijd zijn er gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van deze locatie.

 

Vraag 2.

Waarom pakt de gemeente Almelo het op deze manier aan en niet heeft geprobeerd om een zo hoog mogelijke’ verkoopprijs te behalen?

Antwoord:

Vanaf begin van dit jaar gaan wij – behoudens de panden waarvan sprake is van de hiervoor vermelde situatie – uit van een openbare verkoop van panden. Als vanzelfsprekend gaan wij ook in deze situatie uit van een zo hoog mogelijke marktconforme opbrengst.

 

Vraag 3.

De gemeente hanteert normaal gesproken een openbare inschrijvings- en aanmeldingsprocedure. Bij elk object is aangegeven welke marktbenadering van toepassing is. Waarom heeft de gemeente zo gehandeld bij het pand aan de Dahliastraat 9?

Antwoord:

Zie ons eerder gegeven antwoorden.

 

Vraag 4.

Het pand Dahliastraat 9 is verkocht aan een projectontwikkelaar. Kunt u ons zeggen wie het pand heeft gekocht?

Antwoord:

De formele overdracht en overeenkomst moet nog worden afgerond. De initiatiefnemer is Hoes Makelaars.

 

Vraag 5.

Waarom heeft deze projectontwikkelaar dit pand aangekocht en op welke manier heeft hij dit gekocht. En is al van tevoren afgesproken dat er een woonbestemming op komt?

Antwoord:

Hij zal het pand afnemen op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de verbouw tot 8 woningen. Voordat wij in principe hebben ingestemd heeft de initiatiefnemer de plannen met de buurt besproken. De buurt heeft aangegeven deze ontwikkeling te steunen middels een handtekening. Zij zouden graag zien dat er spoedig wordt gestart met de verbouw.

 

Vraag 6.

Hoe kan het zijn dat de een wel voor zo’n lucratieve deal in aanmerking komt, en andere geïnteresseerde kopers niet?

Antwoord:

Zie eerder gegeven antwoorden.

 

Vraag 7.

Wat is WOZ-waarde van dit pand?

Antwoord:

De WOZ waarde van het pand bedraagt € 320.000,–. Het verschil tussen de WOZ waarde en de huidige marktwaarde c.q. verkoopwaarde zit in de gehanteerde huurprijs per m2 . Binnen de WOZ is men uitgegaan van een hogere huurprijs per m2 ervan uitgaande dat de staat van het object normaal is gerelateerd aan het bouwjaar. In het door de makelaar opgestelde taxatierapport is men uitgegaan van een lagere huurprijs per m2 omdat de staat van het gebouw veel slechter is dan je zou verwachten. Tevens is bij de WOZ waarde uitgegaan van een optimale bestemming, zijnde in verhuurde staat. Bij de taxatie door de makelaar gaat men uit van de waardebepaling op basis van de toekomstige functie waarbij er sprake zal zijn van een noodzakelijke forse investering in het gebouw om deze om te zetten naar woningen. Vergelijkbaar hiermee is de verkoop van het voormalig stadhuis waarin ook de marktwaarde op basis van toekomstige functie en met inachtneming van de noodzakelijke investeringen is bepaald. Het bovenstaande verklaart het verschil in waarde tussen de taxaties

 

Vraag 8.

Aangezien er 8 appartementen in komen, en (wij nemen aan) de huur met parkeerplaats rond de 900 euro is: 900 x 8 = 7200. 7200 x 12 = 86.400 euro. Dan is 200.000 euro voor zo’n pand toch niet veel geld?

Antwoord:

Wij hebben het pand laten taxeren door een onafhankelijke makelaar en het overeengekomen bedrag ligt boven deze door de makelaar aangegeven marktwaarde. De huurprijs van de woningen ligt beneden de huurtoeslaggrens. Verder is er conform de wens van de buurtbewoners sprake van openbare parkeerplekken en worden deze niet overgedragen.

 

Vraag 9.

Zijn er, meerdere onafhankelijke taxaties uitgevoerd op het pand aan Dahliastraat 9?

Antwoord:

Zie hiervoor.

 

Vraag 10

Heeft de gemeente deze taxatie uitgevoerd?

Antwoord:

Deze taxatie is in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke makelaar uitgevoerd.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Dahliastraat 9 Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply