Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen aan B&W over de Participatiewet

 

Aan de PVA raadsfractie, ter attentie van de heer H. de Olde. Behandeld door S. Beltman

 

Geachte heer de Olde,

Op 23 oktober 2018 heeft uw fractie ons in een brief vragen gesteld over de re-integratie van arbeidsgehandicapten op grond van de Participatiewet. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Hoeveel kandidaten telt de gemeente Almelo die deel uit maken van de doelgroep waarvoor de Participatiewet bedoeld is ?

Antwoord:

Als we het hebben over mensen met arbeidsbeperkingen, onder andere de doelgroep die voorheen onder de WSW of de Wajong zou vallen, dan gaat het momenteel om 301 personen. Hiervan staan er 281 in het zogenaamde doelgroepenregister en hebben er 20 een advies beschut werk.

 

Vraag 2.

Hoeveel gespecialiseerde medewerkers heeft de gemeente Almelo in dienst om deze wet uit te voeren ?

Antwoord:

Speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking zijn momenteel de volgende medewerkers in dienst: 2 jobcoaches (1,56 fte), 1 jobcoach in opleiding (1 fte), 3 coaches met aandachtsgebied mensen met een arbeidsbeperking (1,56 fte) en 1 projectleider/arbeidsdeskundige welke voor 12 uur per week voor deze doelgroep werkzaam is.

 

Vraag 3.

Op welke wijze worden deze kandidaten geholpen in het traject en wat is de gemiddelde tijdsduur ?

Antwoord:

Het tijdspad is zeer wisselend. Bij de doelgroep kwetsbare jongeren (voorheen Wajong) proberen wij in samenwerking met de school de stageplaats te verzilveren en om te zetten in een garantiebaan (baan met loonkostensubsidie en no-riskpolis). Soms werken we via zorg (dagbesteding) toe naar arbeidsvermogen en betaald werk met ondersteuning (beschut werk en uiteindelijk een garantiebaan). Soms plaatsen we binnen een dag, soms duurt het een paar jaar voordat we de juiste werkplek hebben gevonden. We zetten begeleidings-, leerwerk- en ontwikkelingstrajecten in bij verschillende partners, maar voor alsnog hoofdzakelijk bij SW-bedrijf SOWECO.

 

Vraag 4.

Hoeveel kandidaten vanuit WWB, WSW en WAJONG zijn er sinds de invoering van deze wet ondergebracht in een betaalde functie ?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2015 zijn er 226 garantiebanen gerealiseerd. Er zijn veel mutaties, het kost tijd om een baan te behouden en om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op dit moment zijn er 113 lopende garantiebanen. Daarnaast zijn er nog 34 personen met een WSW Begeleid Werken baan.

 

Vraag 5.

Hoeveel bedragen de kosten van het door de gemeente Almelo aangestelde begeleidend personeel en staan deze in verhouding tot het geleverde resultaat ?

Antwoord:

Voor het hele jaar 2018 bedragen de verwachte personeelskosten van de functies genoemd bij vraag 2 ongeveer € 175.000. Daarmee zijn in 2018 tot nu toe 63 garantiebanen gerealiseerd, 73 re-integratietrajecten opgestart en is in 39 gevallen jobcoaching verleend.

 

Vraag 6.

Heeft de gemeente Almelo zelf geen interne vacatures die vervuld kunnen worden door deze doelgroep ?

Antwoord:

In sommige gevallen wel. Ook binnen de ambtelijke organisatie van gemeente Almelo bekijken we of we vacatures kunnen vervullen met medewerkers uit de doelgroep van de banenafspraak. De Wet banenafspraak geldt immers ook voor ons als overheidswerkgever. Tot nu toe hebben we twee medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst genomen. Beide medewerkers zijn vorig jaar in dienst getreden. Daarnaast werken er zowel bij de catering als de schoonmaak mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn echter ‘diensten’ die wij inhuren en die tellen als zodanig niet mee voor de banenafspraak bij onze eigen organisatie. Als het om ‘detachering van medewerkers’ gaat dan tellen ze wel mee voor de banenafspraak. Recentelijk zijn er afspraken gemaakt tussen het team Groenuitvoering en het SW-bedrijf SOWECO voor groepsdetachering van medewerkers naar gemeente Almelo. Zodra deze afspraken geëffectueerd worden, tellen de gedetacheerde medewerkers mee als resultaat voor de banenafspraak. Het dilemma bij de inzet van mensen met een arbeidsbeperking is in veel gevallen dat zij concurreren met mensen zonder handicap die vanwege andere oorzaken, zoals weinig opleiding, ook een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt.

Bij de uitvoering van de op 1 november 2018 aangenomen motie ’Bevorderen diversiteit’ zullen wij echter ook nadrukkelijk aandacht hebben voor het aantal mensen met een arbeidsbeperking binnen de ambtelijke organisatie.

 

Vraag 7.

Heeft gemeente Almelo zelf ook bijgedragen aan de creatie van garantiebanen zoals in deze wet wordt beschreven ?

Antwoord:

Wij hebben een start gemaakt met het creëren van garantiebanen op basis van het zogeheten ‘jobcarving’. Onder begeleiding van het adviesbureau Extend (een zelfstandig onderdeel van het SW-bedrijf SOWECO) is onderzoek gedaan naar functiecreatie bij het team Zorg, teamonderdeel Beschermd Wonen. Het onderzoek heeft aangetoond dat verschillende eenvoudige administratieve taken uit bestaande functies, opnieuw samengevoegd kunnen worden tot een baan. Zo creëer je bewust een baan voor iemand met een arbeidsbeperking. Het resultaat van dit onderzoek heeft echter op dit moment nog niet geleid tot het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking

 

Vraag 8.

Wat is de gemiddelde tijdsduur van een traject om mensen vanuit de doelgroep onder te brengen bij een betalende arbeidsbetrekking?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 3.

 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply