Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan B&W over vuurwapens

 

Beantwoording schriftelijke vragen aan college B&W over vuurwapens.

 

Er zijn meer illegale vuurwapens in omloop in Nederland en het is makkelijker om eraan te komen, stellen deskundigen van zowel het Arnhemse onderzoeksbureau Beke als het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Uit cijfers blijkt dat in het oosten van Nederland en in enkele delen van Noord-Brabant gemiddeld de meeste wapens in omloop zijn. Wapens zijn ook goedkoper geworden. De politie neemt in Nederland wekelijks zo’n tweehonderd vuurwapens in beslag.

 

Behandeld door G.B.M. Peterman.

 

Geachte heer De Olde,

Bij brief van 11 februari jl., heeft u vragen gesteld over vuurwapens. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

 

Vraag 1.

Is het bekend bij de politie wie in Almelo een vuurwapen gebruikt en/of een vergunning bezit?

Antwoord:

Bij de politie is bekend wie er legaal een vuurwapen gebruikt en daarvoor vergunning heeft. Dit zijn voornamelijk vergunninghouders die de schietsport beoefenen en jachtaktehouders.

 

Vraag 2.

Is hier frequent controle op?

Antwoord:

Diegene die vergunning heeft voor de schietsport of een jachtakte heeft wordt eens in de 3 jaar gecontroleerd door de politie. Vergunninghouders jonger dan 25 jaar worden elk jaar gecontroleerd.

 

Vraag 3.

Welke rol speelt de burgemeester van Almelo (eventueel via de Veiligheidsregio) hierbij, of welke rol kan of wil hij spelen?

Antwoord:

De burgemeester speelt hierin geen rol.

 

Vraag 4.

Is er beleid bij de politie ten aanzien van meldingen van bedreiging en stalking door mensen met een wapenvergunning?

Antwoord:

Het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van strafbare feiten ligt bij politie en Openbaar Ministerie.

 

Vraag 5.

Kan het college om te beginnen ons vertellen hoe de procedure voor het aanvragen van een wapenvergunning verloopt? Waar moet een persoon aan voldoen en wat zijn de specifieke eisen om in aanmerking te komen voor een wapenvergunning?

Antwoord:

Personen kunnen een vergunning bij het Team Korpscheftaken Eenheid Oost Nederland (bijzondere wetten) aanvragen, indien zij: – tenminste 18 jaar oud zijn; – een jaar lang lid zijn van een schietvereniging; – minimaal 18 schietbeurten hebben; – geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid kunnen vormen; – geen aanleiding geven tot vrees voor misbruik; – de medische geschiktheid en vaardigheid hebben om met wapens om te gaan. Tijdens de aanvraag vindt er een kort gesprek met de aanvrager plaats om een eerste indruk te krijgen van de aanvrager. Indien aan de bovengestelde eisen is voldaan, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Hier worden de aanvragers tot 8 jaar terug gescreend. Ook wordt tijdens deze screening gekeken of er op het adres van de aanvrager personen wonen die een belemmering (kunnen) vormen voor het verlenen van het verlof i.v.m. gevaar voor de openbare orde en veiligheid c.q. vrees voor misbruik. De screening vindt plaats op strafbare feiten en ook op de psychische gesteldheid van de aanvrager. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de aanvrager thuis en voor een kluiscontrole. Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld of er mogelijk redenen aanwezig zijn tot vrees voor misbruik van vuurwapens. Er vindt ook een kluiscontrole plaats om te kijken of de wapens en munitie veilig worden opgeborgen en opgeslagen volgens de veiligheidsvoorschriften. Indien er nog twijfels zijn omtrent de psychische gesteldheid van de aanvrager kan het team Korpscheftaken van de politie, van de aanvrager een verklaring van de arts vragen of het verantwoord is of betrokkene gaat beschikken over vuurwapens. Als er na dit alles geen bezwaren zijn om de vergunning te verlenen, wordt de vergunning verleend. Voor jachtaktehouders gelden ongeveer dezelfde regels, alleen nog wat nader toegespitst op de jacht.

 

Vraag 6.

Hoe ziet een screeningsprocedure voor schietvereniging eruit bij het aannemen van leden voor de schietvereniging? Waar letten zij op bij het aannemen van personen die schietlessen willen nemen en eventueel voor een wapenvergunning gaan?

Antwoord:

De vereniging ziet er op toe dat alvorens een lidmaatschap aan een toekomstig lid van de vereniging wordt verleend: – een recente verklaring omtrent het gedrag door het lid is overgelegd; – de motieven voor het lidmaatschap van het lid zijn getoetst; – er voor zover de toetsing hiervan binnen de mogelijkheden van de vereniging ligt, van het lid geen psychische omstandigheden bekend zijn die het adequaat beoefenen van de schietsport in de weg kunnen staan en het lid niet verkeert in criminele kringen. De vereniging draagt er zorg voor dat het gebruik van wapens waarvoor vergunning is verleend, alleen is toegestaan conform de (wedstrijd)reglementen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

 

Vraag 7:

Kan het college ons vertellen of er ook sprake is van wederkerende psychologische evaluatie van diegenen die in het bezit zijn van een wapenvergunning?

Antwoord:

Volgens de politie is er geen sprake van een periodieke psychologische screening. Indien er signalen bij de politie binnenkomen dat sprake is van een psychische indicatie acteert de politie op dat moment.

 

Vraag 8.

Hoeveel personen in Almelo bezitten een wapenvergunning en een vuurwapen?

Antwoord:

In de gemeente Almelo hebben 104 personen een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens voor de schietsport en 80 personen hebben een jachtakte.

 

Vraag 9.

Hoeveel personen met een wapenvergunning hebben een strafbaar feit gepleegd de afgelopen vijf jaren? Is bij deze personen de wapenvergunning definitief ingetrokken?

Antwoord:

Het is ons niet bekend hoeveel wapenvergunninghouders de laatste 5 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd. Als een wapenvergunninghouder een strafbaar feit pleegt, op grond waarvan vrees van misbruik van vuurwapens is te vrezen, dan wordt het verlof ingetrokken. Deze feiten staan genoemd in de Circulaire Wet wapens en munitie 2018. Uit de politiesystemen blijkt dat de laatste 5 jaar van 2 verlofhouders voor de schietsport en 1 jachtaktehouder het verlof is ingetrokken en dat bij 1 jachtaktehouder het verlof is geweigerd. Dit zijn cijfers die betrekking hebben op in Almelo woonachtige personen.

 

Vraag 10.

Wat is het maximum aantal vuurwapens dat iemand met een wapenvergunning mag bezitten? En wat voor type wapens mag een persoon met wapenvergunning bezitten?

Antwoord:

Sportschutters mogen maximaal 5 vuurwapens bezitten. Jagers maximaal 6 vuurwapens. Sportschutters mogen het eerste verlofjaar 1 vuurwapen voorhanden hebben. Sportschutters mogen alleen vuurwapens voorhanden hebben waarmee ze een tak van schietsport bij een schietvereniging kunnen beoefenen. Jachtaktehouders mogen alleen vuurwapens voorhanden hebben waarmee de jacht kan en mag worden beoefend. Sportschutters en jagers mogen geen automatische wapens voorhanden hebben.

 

Vraag 11.

Zijn er gevallen bekend van wapenvergunningbezitters met een strafblad of een psychiatrisch verleden?

Antwoord:

Indien iemand een strafblad heeft langer geleden dan 8 jaar is het in principe mogelijk dat men weer een verlof of jachtakte krijgt. Mensen die met een rechterlijke machtiging langer dan 8 jaar geleden zijn opgenomen in een psychiatrische instelling kunnen in principe ook weer een verlof aanvragen. Hoeveel personen met een strafblad buiten de termijn van 8 jaar vallen is ons niet bekend.

 

Vraag 12:

Kan het college ons vertellen hoeveel gevallen er bekend zijn van illegaal wapenbezit in Almelo? Graag de cijfers die bekend zijn over de afgelopen vijf jaar.

Antwoord:

Wij hebben hier als gemeente geen cijfers van.

 

Vraag 13:

De Nationale politie maakt zich ernstige zorgen over het aantal vuurwapens dat in omloop is. Deelt u deze zorgen ook?

Antwoord:

Deze zorg delen wij.

 

Vraag 14:

Hoeveel vuurwapens zijn er in 2017 in beslag genomen?

Antwoord:

Wij hebben hier als gemeente geen cijfers van. Het in beslag nemen van vuurwapens gebeurt overigens vaak in combinatie met andere delicten. Vuurwapenincidenten op zich worden niet (landelijk) geregistreerd.

 

Vraag 15:

Op welke wijze kunt u bij recidiverende criminelen via huisbezoek controleren op de aanwezigheid van wapens of munitie?

Antwoord:

De politie treedt op als er concrete informatie is over de aanwezigheid van een wapen. Daarnaast is er een speciaal team bij de landelijke eenheid van politie dat zich puur en alleen bezighoudt met de opsporing van wapens. Ook wordt onderzoek gedaan naar wapenhandel via het dark web.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Schriftelijke vragen aan B&W over vuurwapens”

  1. Avatar Pim van H schreef:

    Het lijkt mij zeer verstandig dat de politie bij controles bij schutters thuis ook meer gaat kijken of de kluis aan de regels voldoet en of er niet te veel munitie in huis is.